Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Федерално министерство на труда и социалните въпроси

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Телефон: +49 228 99527 2680
Факс: +49 228 99527 4134

Ел. поща: IVc2@bmas.bund.de
Интернет адрес: http://www.bmas.de/

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към звеното за контакт в моята държава)?

Можете, макар че в идеалния случай компетентните органи за помощ също следва да бъдат информирани.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

— иска?

— съпътстващите документи?

Официалният език е немски. Не е имало обаче случаи, в които германски орган да откаже или да не разгледа иск, който е предявен на език, различен от немски.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Обикновено тези разходи се поемат от германския орган, вземащ решение, а понякога от германския орган за помощ. Би било по-добре обаче, ако в Директива 2004/80/ЕС бъде включена разпоредба, в която да се посочва, че тези разходи се поемат от държавата, в която е извършено престъплението.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

В Германия няма административни или други такси за искове за обезщетяване на жертви.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Пътните разходи, когато такива са необходими, се заплащат от компетентния орган, вземащ решение.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Нямате законоустановено право на устен преводач. На практика обаче устните преводачи се използват често, когато са необходими.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Обикновено такива удостоверения се приемат.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Пътните разходи, когато такива са необходими, се заплащат от компетентния орган, вземащ решение.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

На този въпрос няма категоричен отговор, тъй като продължителността на процедурата по обезщетяване е тясно свързана с обстоятелствата по всеки отделен случай.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

Решението ще бъде на немски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решението може да бъде обжалвано в рамките на процедурата за предоставяне на обезщетение. Ако жалбата не бъде уважена, можете да подадете жалба до съда по социалноосигурителни спорове.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Всички ищци могат да получат правна помощ, макар че разходите не могат да бъдат възстановени.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

В Германия съществуват редица местни, регионални и национални организации за подкрепа на жертвите, които могат да предоставят помощ. Подробна информация за тях може да бъде намерена на следния уебсайт, като тя е достъпна на английски и на испански език: https://www.odabs.org/.

Последна актуализация: 12/12/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт