Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Nämnden för skydd av brottsoffer (CPCV).

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

”Biståndsmyndighet” i Portugal är nämnden för skydd av brottsoffer, som har följande uppgifter:

  • Tillhandahålla den information som behövs för att fylla i ansökan/anspråk.
  • Vidarebefordra ansökningarna till den beslutande myndigheten i det EU-land där brottet begicks,
  • Vägleda sökande om ytterligare handlingar behövs.
  • Anordna en utfrågning om den beslutande myndigheten i den andra medlemsstaten anser det vara nödvändigt.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Handlingarna måste lämnas in på portugisiska och på engelska. Om de behöver översättas står CPCV för kostnaden.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 13/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats