Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Social Insurance Board

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webbplats: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentarer:

Beslutsmyndighet är socialförsäkringsnämnden tillsammans med dess lokala pensionsavdelningar.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten hjälper till med att fylla i och översända ansökningar om ersättning och styrkande handlingar till den behöriga myndigheten i ett annat land.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Om en person vänder sig direkt till den behöriga myndigheten i ett annat land står den personen för kostnaderna. Om handlingarna översänds via socialförsäkringsnämnden fyller denna i de formulär som krävs och bifogar vid behov en inofficiell översättning. Översättningen betalas av socialförsäkringsnämnden.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 28/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats