Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Den danska nämnden för brottsskadeersättning (Erstatningsnævnet)

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Som biståndsmyndighet ska Erstatningsnævnet bistå sökande med översättning och ingivande av deras ansökan till ett annat EU-land och under handläggningen av ärendet bistå med översättning av de handlingar som mottas från ett annat EU-land, eller som ska översändas till ett annat EU-land.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja. Erstatningsnævnet kontaktar en översättare och står för kostnaden för översättning av de handlingar som krävs.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej. Erstatningsnævnet står för alla kostnader i samband med en ansökan som sänds utomlands.

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats