Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, socialministeriet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice) – lokalkontoret i Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tfn: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-post: post.wien@sozialministeriumservice.at

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndighetens arbetsuppgifter fastställs i direktiv 2004/80/EG. De beskrivs även i § 9a i lagen om brottsoffer (Verbrechensopfergsetz).

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

I enlighet med artikel 11 i direktiv 2004/80/EG behöver brottsoffret inte betala för detta.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga avgifter tas ut av brottsoffret.

Senaste uppdatering: 19/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.