Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Haag

Telefón: 070-4142000
Fax: 070-4142001

E-mail: info@schadefonds.nl
Webové sídlo: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Poštová adresa:
Postbus 71
NL-2501 CB
Haag

Aká je úloha asistenčného orgánu?

Na požiadanie vám pošleme formulár žiadosti pre príslušný zahraničný fond. Keď Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov od vás dostane vyplnený formulár žiadosti a akékoľvek sprievodné dokumenty, necháme ich preložiť, ak je to potrebné, a postúpime ich dotknutému orgánu.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Náš orgán, Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov, dá v prípade potreby dokumenty preložiť na vlastné náklady.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom