Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ktorý orgán mi pomôže s odoslaním žiadosti do inej krajiny EÚ?

Grécky asistenčný orgán (Ellinikí Archí Syndromís)

Leof. Mesogion 96
Atény

Telefón: +30 210 7767312
Fax: +30 210 7767499

E-mail : assistingauthority@justice.gov.gr
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Aká je úloha asistenčného úradu?

Môže vám poslať formulár žiadosti na vyplnenie a poskytnúť informácie o procesných záležitostiach a právnych predpisoch druhého štátu. Môže takisto sprostredkovať akékoľvek vysvetlenia týkajúce sa vašej žiadosti.

Prevezme vašu žiadosť a odošle ju príslušnému asistenčnému orgánu v inom štáte bez toho, aby vašu žiadosť posúdil, a bude vás informovať o vývoji vášho prípadu.

Pomôže príslušnému orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte s vypočutím žiadateľa alebo tretích strán, ako sú svedkovia alebo znalci.

Na žiadosť orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte: a) pomôže orgánu pre odškodnenie, ak vypočutie v súlade s gréckym právom vedie priamo orgán pre odškodnenie, či už telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, pričom poskytne a zabezpečí potrebnú logistickú infraštruktúru, alebo b) povedie toto vypočutie v súlade s gréckym právom a orgánu pre odškodnenie dotknutého členského štátu potom postúpi príslušnú správu o vypočutí. V tomto druhom prípade sa správa o vypočutí, ktorá je vyhotovená v gréckom jazyku, preloží do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov dotknutého členského štátu alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý tento členský štát vyhlásil za prípustný.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s pomocou gréckeho asistenčného orgánu, znáša grécky štát.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Formulár žiadosti a všetky požadované podporné dokumenty sa preložia na náklady a zodpovednosť Gréckeho asistenčného orgánu do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa nachádza príslušný orgán pre odškodnenie, ktorému sa dokumenty posielajú, alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý daný členský štáty vyhlásil za prípustný.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie, ak krajina prijímajúca žiadosť neuložila žiadne poplatky.

Posledná aktualizácia: 04/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom