If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Belgia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

a) Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) zapewnia pomoc ofiarom, które są obywatelami lub mieszkańcami Belgii, w uzyskaniu kompensaty w innym państwie członkowskim UE.

Adres:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Ofiary terroryzmu powinny skontaktować się z Wydziałem ds. Terroryzmu tej Komisji.

Adres pocztowy:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adres e-mail: Link otworzy się w nowym oknieterrorvictims@just.fgov.be

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 1 sierpnia 1985 r. Komisja – jako organ pomocniczy w sprawach transgranicznych – odpowiada za:

1. zapewnienie wnioskodawcy niezbędnych informacji na temat możliwości ubiegania się o kompensatę w państwie członkowskim, w którym popełniono przestępstwo, a także wymaganych formularzy wniosków – w oparciu o podręcznik opracowany przez Komisję Europejską;

2. zapewnienie wnioskodawcy – na jego wniosek – ogólnych wytycznych i informacji na temat sposobu, w jaki należy wypełnić formularz, oraz dokumentów potwierdzających, jakie mogą być wymagane;

3. jak najszybsze przesłanie wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów do organu rozstrzygającego w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo, przy wykorzystaniu standardowego formularza opracowanego przez Komisję Europejską;

4. w razie konieczności – zapewnienie wnioskodawcy ogólnych wytycznych dotyczących przekazywania dodatkowych informacji, o które zwrócił się organ rozstrzygający, oraz – na wniosek wnioskodawcy – jak najszybsze przekazywanie takich informacji bezpośrednio do organu rozstrzygającego, w stosownych przypadkach wraz z wykazem wszelkich przekazanych dokumentów potwierdzających;

5. podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych, jeżeli organ rozstrzygający postanowi przesłuchać wnioskodawcę lub inną osobę w charakterze świadka lub biegłego.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Problem ten dotychczas się nie pojawił i nadal jest przedmiotem rozważań.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 14/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Bułgaria

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Bułgarii (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adres: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1, Bułgaria

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.compensation.bg/en

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Rolą Krajowej Rady ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw jest uzyskanie pomocy właściwych organów innych państw w przypadkach, gdy obywatele Bułgarii padli ofiarą przestępstwa za granicą. Rada pomaga również cudzoziemcom, którzy legalnie zamieszkują w Republice Bułgarii, w uzyskaniu środków wsparcia.

Krajowa Rada pomaga obywatelom Bułgarii, którzy padli ofiarą przestępstwa w innym państwie członkowskim UE, w wypełnieniu wniosków o przyznanie kompensaty i przesyła uzupełnione formularze właściwemu organowi odnośnego państwa członkowskiego.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Tak. W razie konieczności Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw przetłumaczy dokumenty potwierdzające. Ofiary przestępstw nie pokrywają kosztów tego tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Czechy

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Wydział ds. Kompensat (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel.: +420 221997966
Faks: +420 221997967

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieodsk@msp.justice.cz

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy pośredniczy w kontaktach i komunikacji z organem rozstrzygającym.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Dokumenty tłumaczy organ pomocniczy na własny koszt.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Dania

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem (Erstatningsnævnet)

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Jako organ pomocniczy duńska Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem udziela wnioskodawcom wsparcia przy tłumaczeniu wniosku i przesłaniu go do innego państwa UE, a także przy tłumaczeniu dokumentów otrzymanych od organu innego państwa UE lub przekazywanych takiemu organowi w toku postępowania.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak. Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem kontaktuje się z tłumaczem i pokrywa koszty tłumaczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie. Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem pokrywa wszystkie koszty związane z przesłaniem wniosku za granicę.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Niemcy

Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych)
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Faks: +49 228 99527 4134

E-mail: Link otworzy się w nowym okniedub@bmas.bund.de

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie:

Link otworzy się w nowym oknieAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Link otworzy się w nowym oknieOdszkodowanie dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy popełnionych w innym państwie członkowskim UE

Jaką rolę odgrywają punkty kontaktowe?

Niemiecki organ pomocniczy przy Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych pomaga ofiarom przestępstw z użyciem przemocy zamieszkałym w Niemczech w dochodzeniu kompensaty w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo.

Jego rola obejmuje w szczególności:

 • udzielanie ofiarom przestępstw z użyciem przemocy informacji na temat dostępnych im możliwości ubiegania się o kompensatę za granicą (w tym informacji na temat procedury w danym państwie, terminów składania wniosków, warunków uprawnienia do kompensaty oraz dokumentów potwierdzających, które należy dołączyć do wniosku);
 • udostępnianie formularzy wniosków obowiązujących w państwach członkowskich, w których popełniono przestępstwo;
 • stwierdzenie, który organ jest odpowiedzialny za wydanie decyzji w sprawie wniosku o kompensatę w państwie członkowskim, w którym przestępstwo zostało popełnione;
 • przekazywanie organowi decyzyjnemu wniosku o kompensatę i wszelkich dokumentów potwierdzających;
 • nieodpłatne tłumaczenie dokumentów i korespondencji na język odpowiedniego państwa;
 • śledzenie postępowania o kompensatę i bieżące informowanie zainteresowanych.

Państwa członkowskie UE podejmują decyzję w sprawie wniosku wyłącznie na podstawie prawa krajowego. Niemiecki organ pomocniczy nie może wpływać na postępowanie w innym państwie członkowskim ani na decyzję w danej sprawie.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Można przesłać wymagane dokumenty w języku swojego państwa. Zostaną one przetłumaczone nieodpłatnie.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Niemieckie organy nie pobierają żadnych opłat. Inne państwa członkowskie UE mogą wymagać od wnioskodawcy uiszczenia opłaty przed rozpatrzeniem przez nie wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 16/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Estonia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Sotsiaalkindlustusamet (Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego)

Endla 8
15092
TALLINN

Tel.: +372 612 1360
Faks: +372 640 8155

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Uwagi:

Organem rozstrzygającym jest Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego wraz z jego miejscowymi wydziałami ds. rent i emerytur.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Rolą organu pomocniczego jest udzielanie wsparcia w wypełnianiu i składaniu wniosków o przyznanie kompensaty i dokumentów potwierdzających do właściwego organu innego państwa.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Zainteresowany, który bezpośrednio zwróci się do właściwego organu innego państwa, ponosi koszty osobiście. Jeżeli dokumenty są składane za pośrednictwem Urzędu ds. Zabezpieczenia Społecznego, wypełnione zostaną wymagane formularze, do których – w razie konieczności – dołączone zostaną niepoświadczone tłumaczenia. Koszt usługi tłumaczenia pokryje Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 28/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Grecja

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ελληνική Αρχή Συνδρομής [Ellinikí Archí Syndromís] (grecki organ pomocniczy)

Λεωφ. Μεσογείων 96
Αθήνα [96 Mesogeion Avenue
11527, Athens]

Tel.: +30 213 130 7056

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieassistingauthority@justice.gov.gr
Link otworzy się w nowym okniehttps://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy może przesłać wnioskodawcy formularz wniosku o przyznanie kompensaty oraz udzielić mu informacji na temat kwestii procesowych i prawa obowiązującego we właściwym państwie. Może również pełnić rolę pośrednika w celu uzyskania wyjaśnień na temat roszczenia wnioskodawcy.

Organ pomocniczy odbierze wniosek i przekaże go do odpowiedniego organu pomocniczego we właściwym państwie, jednak sam nie dokonuje oceny tego wniosku; ponadto informuje wnioskodawcę o postępach w sprawie.

Udziela on pomocy organowi ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego w organizacji przesłuchania wnioskodawcy lub innych uczestników postępowania, takich jak świadkowie lub biegli.

Na wniosek organu ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego organ pomocniczy: a) zapewnia wsparcie organowi ds. kompensat, jeżeli organ ten przeprowadza przesłuchanie bezpośrednio, w drodze rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji, zgodnie z prawem greckim; wówczas organ pomocniczy zapewnia niezbędną infrastrukturę logistyczną lub b) przeprowadza przesłuchanie samodzielnie zgodnie z prawem greckim i przesyła protokół tego przesłuchania do organu ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego. W takim przypadku protokół przesłuchania, sporządzony w języku greckim, tłumaczy się na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych właściwego państwa członkowskiego lub na inny język UE, który państwo to wskazało jako dopuszczalny.

Koszty poniesione w tym celu przez grecki organ pomocniczy pokrywa grecki Skarb Państwa.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Formularz wniosku o przyznanie kompensaty i wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające tłumaczy się – na odpowiedzialność i koszt greckiego organu pomocniczego – na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba organu ds. kompensat, który ma otrzymać dokumentację, lub na inny język UE, który to państwo członkowskie wskazało jako dopuszczalny.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie, chyba że państwo przyjmujące wniosek nakłada takie opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Hiszpania

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

W przypadku przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności organem pomocniczym są Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Informacje na temat lokalizacji Biur ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw można uzyskać Link otworzy się w nowym oknietutaj.

W przypadku przestępstw o charakterze terrorystycznym organem pomocniczym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Informacje o organach pomocniczych można uzyskać na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

W zakresie przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności organem pomocniczym są Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw, które udzielają pomocy ofiarom przestępstw w sprawach transgranicznych, jeżeli przestępstwo popełniono w państwie członkowskim UE innym niż Hiszpania, a ofiara posiada miejsce zwykłego pobytu w Hiszpanii.

Zgodnie z prawem hiszpańskim nie ma możliwości występowania się o przyznanie kompensaty, jeżeli przestępstwo popełniono w Hiszpanii, a wnioskodawca posiada miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE; jest to jednak możliwe, jeżeli przestępstwo popełniono w państwie członkowskim UE innym niż Hiszpania, a wnioskodawca posiada miejsce zwykłego pobytu w Hiszpanii. W takim przypadku organ pomocniczy, tj. Biuro ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw właściwe dla prowincji, w której ofiara ma miejsce zwykłego pobytu, będzie współdziałać przy wszczęciu i prowadzeniu postępowania w celu przyznania kompensaty przez państwo członkowskie UE, w którym popełniono przestępstwo, oraz dostarczy osobie ubiegającej się o kompensatę następujących informacji:

 • informacje o możliwościach ubiegania się o pomoc finansową lub kompensatę, stosowanych procedurach i wymaganych formularzach, w tym o sposobie ich wypełniania, oraz o wymaganych dokumentach potwierdzających;
 • ogólne wskazówki dotyczące sposobu wypełniania wniosków zawierających prośbę o dodatkowe informacje.

Ponadto Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw – jako organ pomocniczy – mają obowiązek:

 • przekazania wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi, jak również wszelkich innych dokumentów, które mogą być wymagane w późniejszym terminie, do organu rozstrzygającego wyznaczonego przez państwo, na którego terytorium przestępstwo zostało popełnione;
 • współpracy z wyznaczonym organem rozstrzygającym państwa, na którego terytorium przestępstwo zostało popełnione, jeżeli zgodnie z prawem krajowym tego państwa wyrazi ono zgodę na przesłuchanie wnioskodawcy lub dowolnej innej osoby.

Na wniosek organu rozstrzygającego w ramach takiej współpracy Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw mogą zapewnić organowi rozstrzygającemu wszelkie środki niezbędne do bezpośredniego przesłuchania wnioskodawcy, w szczególności telefonicznie lub przez wideokonferencję, bądź mogą przesłuchać osobę ubiegającą się o kompensatę lub dowolną inną osobę i przesłać protokół z tego przesłuchania organowi rozstrzygającemu. Za zgodą osoby, która ma zostać przesłuchana, organ rozstrzygający może przeprowadzić przesłuchanie bezpośrednio.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym, jeżeli akt terrorystyczny miał miejsce poza granicami Hiszpanii, kompensata przysługuje co do zasady obywatelom Hiszpanii, którzy podczas pobytu za granicą padli ofiarą grup zazwyczaj działających w Hiszpanii lub aktów terrorystycznych skierowanych przeciwko państwu hiszpańskiemu lub interesom Hiszpanii. Do przewidzianej przepisami prawa kompensaty uprawnione są również osoby biorące udział w operacjach służących zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa będące członkami hiszpańskich kontyngentów za granicą, które padły ofiarą ataku terrorystycznego.

W zakresie przestępstw o charakterze terrorystycznym w sytuacjach transgranicznych, jeżeli przestępstwo popełniono w państwie członkowskim UE innym niż Hiszpania, a ofiara ma miejsce zwykłego pobytu w Hiszpanii, organem pomocniczym do wyżej wymienionych celów jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a w szczególności Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Ofiar Terroryzmu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), która pełni te same funkcje organu pomocniczego, które opisano powyżej w odniesieniu do Biur ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Nie.

Czy pobiera się opłaty administracyjne lub inne opłaty w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 02/12/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Francja

Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Link otworzy się w nowym oknieBiuro ds. pomocy ofiarom i polityki stowarzyszeniowej (Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative, BAVPA) przy Ministerstwie Sprawiedliwości jest organem pomocniczym, który może pomóc wnioskodawcy w przekazaniu wniosku do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy może udzielić wnioskodawcy informacji dotyczących możliwości ubiegania się o kompensatę oraz zapewnić mu niezbędne formularze. Następnie organ przekazuje wniosek i dokumenty potwierdzające roszczenie do organu pomocniczego lub bezpośrednio do organu decyzyjnego w państwie członkowskim, w którym popełniono przestępstwo.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Organ pomocniczy nie tłumaczy dokumentów. Wnioskodawca musi sam zapewnić tłumaczenie niezbędnych dokumentów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Chorwacja

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Tel.: +385 13714000
Faks: +385 13714507

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

 • Organem pomocniczym jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske), do którego można skierować wniosek w omawianych sprawach.
 • Zgodnie z prawem chorwackim sprawy te są nazywane sprawami transgranicznymi (prekogranični slučajevi).
 • Powyższy organ pomocniczy bezzwłocznie przekazuje wniosek wraz z załącznikami do właściwego organu państwa, od którego wnioskodawca ubiega się o kompensatę; wniosek i załączniki należy sporządzić w języku urzędowym tego państwa lub w innym dopuszczanym przez nie języku.
 • Wniosek należy sporządzić na formularzu opracowanym przez Komisję Europejską.
 • Jeżeli organ odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku w przedmiotowym państwie zażąda przesłuchania wnioskodawcy, świadków, biegłych sądowych lub innych osób w Republice Chorwacji, przesłuchanie przeprowadza Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), która następnie przekazuje protokół przesłuchania organowi tego państwa, który odpowiada za wydanie decyzji w sprawie wniosku.
 • Jeżeli organ odnośnego państwa odpowiedzialny za wydanie decyzji w sprawie wniosku zażąda, aby przesłuchanie przeprowadzono przy użyciu środków technicznych, przesłuchanie odbywa się we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Chorwacji, o ile osoba, która ma zostać przesłuchana, zgadza na taki tryb przesłuchania.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji – jako organ pomocniczy – zapewnia tłumaczenie wniosku na język państwa, od którego wnioskodawca ubiega się o kompensatę, lub na inny język wskazany przez to państwo jako język komunikacji.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

 • W przypadku wysłania wniosku za granicę nie trzeba uiszczać żadnych opłat administracyjnych ani innych należności.
Ostatnia aktualizacja: 09/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Włochy

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

We Włoszech organem pomocniczym jest prokuratura (procura generale della Repubblica) działająca przy sądzie apelacyjnym (corte d’appello) właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

We Włoszech organem pomocniczym jest prokuratura działająca przy sądzie apelacyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Jako organ pomocniczy prokuratura pełni następujące obowiązki:

 • udziela wnioskodawcy wszystkich niezbędnych informacji na temat systemu kompensat obowiązującego w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo;
 • zapewnia wnioskodawcy formularze niezbędne do złożenia wniosku;
 • na prośbę wnioskodawcy udziela mu ogólnych wskazówek i informacji na temat sposobu, w jaki należy wypełnić formularz, oraz dokumentacji, jaka może być wymagana;
 • przyjmuje wnioski o przyznanie kompensaty i niezwłocznie przekazuje je – wraz z dokumentami potwierdzającymi – do organu rozstrzygającego w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo;
 • udziela wnioskodawcy pomocy w przekazywaniu dodatkowych informacji na wniosek organu decyzyjnego w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo;
 • na prośbę wnioskodawcy przekazuje organowi rozstrzygającemu wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty;
 • jeżeli organ rozstrzygający w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo, postanowi przesłuchać wnioskodawcę lub inną osobę, prokuratura podejmie niezbędne działania, aby zapewnić możliwość bezpośredniego przesłuchania tej osoby przez organ rozstrzygający zgodnie z przepisami prawa tego państwa członkowskiego. W przypadku organizacji wideokonferencji zastosowanie mają przepisy ustawy nr 11 z dnia 7 stycznia 1998 r.;
 • na wniosek organu rozstrzygającego w innym państwie członkowskim UE prokuratura bezpośrednio przesłucha wnioskodawcę lub inną osobę oraz prześle organowi rozstrzygającemu protokół z tego przesłuchania.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Zakres zadań wykonywanych przez prokuraturę przy sądzie apelacyjnym pełniącą rolę organu pomocniczego może obejmować tłumaczenie dokumentów, za które wnioskodawca nie będzie obciążony kosztami.

Prokuratura przekazuje wszystkie informacje organowi rozstrzygającemu w innym państwie członkowskim UE albo w języku urzędowym (lub w jednym z języków urzędowych) tego państwa członkowskiego, o ile jest to język urzędowy Unii, albo w innym języku urzędowym Unii, który to państwo członkowskie wskazało jako akceptowalny.

Przekazywane organowi rozstrzygającemu protokoły z przesłuchań przeprowadzonych przez organ pomocniczy są sporządzone w języku włoskim.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Cypr

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Brak informacji na ten temat.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Rolą organu pomocniczego jest udzielenie wnioskodawcy pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku oraz w złożeniu wniosku wraz ze wszystkimi istotnymi dokumentami w celu uzyskania kompensaty, tj. pomocy w rozwiązaniu problemów praktycznych i językowych.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Urząd Ubezpieczeń Społecznych pełni rolę organu pomocniczego, ale tłumaczenie dokumentów potwierdzających nie należy do niego.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Za wysłanie wniosku za granicę opłat administracyjnych ani innych nie pobiera się.

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Łotwa

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Urząd ds. Pomocy Prawnej (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Bezpłatna linia telefoniczna: +371 80001801
Faks: +371 67514209

E-mail: Link otworzy się w nowym okniejpa@jpa.gov.lv
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ofiara może złożyć wniosek o kompensatę państwową do właściwego organu danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieUrzędu ds. Pomocy Prawnej (Juridiskās palīdzības administrācija).

Urząd ds. Pomocy Prawnej udziela ofiarom informacji na temat przepisów dotyczących wypłaty kompensaty państwowej, procedury ubiegania się o kompensatę państwową oraz dodatkowych wymogów dotyczących tej kompensaty ustanowionych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewnia on również możliwość przesłuchania osób uczestniczących w postępowaniu karnym na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej rozpatrującego wniosek o kompensatę państwową.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Wniosek o kompensatę państwową należy złożyć w języku, który dane państwo członkowskie Unii Europejskiej wskazało jako akceptowany.

Urząd ds. Pomocy Prawnej zapewni tłumaczenie niezbędnych dokumentów, które przesyła do właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przy czym koszty tego tłumaczenia pokrywa się z budżetu państwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Jeżeli wniosek o kompensatę państwową zostanie przesłany do właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu ds. Pomocy Prawnej, ofiara nie musi ponosić żadnych kosztów związanych z wysłaniem wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 20/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Litwa

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej jest uprawnione do przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej wniosków złożonych przez obywateli Republiki Litewskiej i inne osoby posiadające legalne miejsce zwykłego pobytu w Republice Litewskiej o przyznanie kompensaty za szkody wyrządzone przestępstwem z użyciem przemocy popełnionym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości udziela wnioskodawcom informacji na temat warunków i procedur naprawy szkód wyrządzonych przestępstwami z użyciem przemocy ustanowionych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, w razie potrzeby Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej pomoże w tłumaczeniu dokumentów, które należy złożyć. Ofiara przestępstwa nie musi pokrywać kosztów ich tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie, nie trzeba uiszczać żadnych opłat.

Ostatnia aktualizacja: 22/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Luksemburg

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministère de la Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@mj.public.lu
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ministerstwo Sprawiedliwości Luksemburga pomoże ofierze w uzyskaniu istotnych informacji na temat możliwości ubiegania się o kompensatę w innym państwie członkowskim oraz w wysłaniu wniosku o kompensatę do właściwego organu tego państwa, odpowiedzialnego za jego rozstrzygnięcie.

Ministerstwo Sprawiedliwości pomoże ofierze również wówczas, gdy organ rozstrzygający takiego innego państwa członkowskiego zwróci się do ofiary o dodatkowe informacje.

W stosownych przypadkach Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizuje przesłuchanie ofiary przez organ rozstrzygający, w szczególności w drodze telekonferencji. Organ rozstrzygający może również zlecić Ministerstwu przesłuchanie ofiary i sporządzenie protokołu z przesłuchania, który zostanie następnie przesłany temu organowi.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Wniosek, który ma zostać przesłany dalej, można złożyć w języku niemieckim, francuskim lub angielskim, a zatem co do zasady tłumaczenie nie będzie konieczne.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 19/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Węgry

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Biura powiatowe stołecznych lub komitatowych urzędów państwowych (lokalne służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw) jako organy pomocnicze.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy udostępnia formularze wniosku i udziela pomocy w ich wypełnianiu, a następnie przekazuje je właściwemu organowi.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, przy czym koszty tłumaczenia ponosi państwo.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie, przesłanie wniosku jest nieodpłatne.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Malta

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministry for Justice, Culture and Local Government (Ministerstwo Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego)

30, Old Treasury Street
Valletta

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Jego rola polega na wstępnym rozpatrzeniu i wstępnej ocenie wniosku.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, organ ten dokonuje tłumaczenia dokumentów potwierdzających. Maltańska Agencja Pomocy Prawnej (Legal Aid Malta) pokrywa opłaty oraz powiązane wydatki.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Żadne inne opłaty nie są należne.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Niderlandy

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy)

Adres:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag, Holandia

Telefon: 070-4142000
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@schadefonds.nl

Adres pocztowy:
Postbus 71
2501 CB Den Haag, Holandia

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Na wniosek Link otworzy się w nowym okniefundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy (Schadefonds Geweldsmisdrijven) prześle wnioskodawcy formularz wniosku udostępniony przez właściwy fundusz zagraniczny. Po otrzymaniu wypełnionego formularza wniosku i wszelkich dokumentów towarzyszących od wnioskodawcy fundusz ten w stosownych przypadkach zleci ich tłumaczenie i przekaże je właściwemu organowi.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy zleci w razie potrzeby przetłumaczenie dokumentów na własny koszt.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Austria

Jaki organ może mi pomóc wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien (Federalny Urząd do Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Spraw Społecznych – oddział w Wiedniu)
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

E-mail: Link otworzy się w nowym okniepost.wien@sozialministeriumservice.at

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Zadania organu pomocniczego określono w dyrektywie Rady 2004/80/WE. Wymieniono je również w § 9a ustawy o ofiarach przestępstw (Verbrechensopfergsetz).

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Zgodnie z art. 11 dyrektywy Rady 2004/80/WE ofiara przestępstwa nie musi pokrywać tych kosztów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Ofiara przestępstwa nie poniesie żadnych kosztów.

Ostatnia aktualizacja: 19/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Polska

Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Informacja jest na ten moment niedostępna.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy: udzieli Ci niezbędnych informacji dotyczących uzyskania kompensaty, udostępni odpowiedni wzór formularza wniosku oraz udzieli pomocy przy jego wypełnieniu, a następnie niezwłocznie wyśle go do właściwego organu orzekającego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Organ pomocniczy współpracuje z organami orzekającymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które rozpoznają wnioski o przyznanie kompensaty osób mających miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach współpracy organ pomocniczy przekazuje - w porozumieniu z osobami, które ubiegają się o kompensatę -  uzupełniające informacje i dokumenty, przesłuchuje wskazane przez organy pomocnicze osoby oraz  pomaga zorganizować przesłuchanie wskazanych osób przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

W razie zaistnienia potrzeby przetłumaczenia dokumentów przekazywanych do organów orzekających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, organ pomocniczy decyduje o ich przetłumaczeniu na koszt Skarbu Państwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Przesłanie wniosku o przyznanie kompensaty za granicę nie wiąże się z żadną opłatą.

Ostatnia aktualizacja: 13/04/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Portugalia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Link otworzy się w nowym oknieKomisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

W Portugalii „organem pomocniczym” jest Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC), która pełni następujące funkcje:

 • pomoc w udzielaniu informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku;
 • przekazywanie wniosków organowi orzekającemu państwa członkowskiego, w którym popełniono przestępstwo;
 • udzielanie pomocy wnioskodawcom, jeżeli konieczne są dodatkowe dokumenty;
 • organizacja przesłuchania, jeżeli organ orzekający w innym państwie członkowskim UE uzna je za niezbędne.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Dokumenty należy przedkładać w języku portugalskim lub w języku angielskim. Koszt ewentualnego tłumaczenia ponosi CPVC.

Czy pobiera się opłaty administracyjne lub inne opłaty w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Rumunia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Rumuńskim organem pomocniczym wyznaczonym zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 2004/80/WE jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerul Justiției)
Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Gospodarcze (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 București, cod 050741
nr tel.: +40 372041077
faks: +40 372041079
e-mail: Link otworzy się w nowym okniedreptinternational@just.roLink otworzy się w nowym oknieddit@just.ro

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Obywatele Rumunii, bezpaństwowcy lub cudzoziemcy przebywający legalnie na terytorium Rumunii, którzy padli ofiarą umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy na terytorium innego państwa członkowskiego UE, mogą – przy wsparciu rumuńskiego organu pomocniczego – ubiegać się o kompensatę od państwa, na którego terytorium popełniono przestępstwo, na warunkach określonych w prawie krajowym tego państwa.

Obywatele Rumunii, bezpaństwowcy lub cudzoziemcy przebywający legalnie na terytorium Rumunii, którzy padli ofiarą umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy na terytorium innego państwa członkowskiego UE, mogą złożyć do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o kompensatę od państwa, na którego terytorium popełniono przestępstwo, wraz z niezbędnymi dokumentami na potwierdzenie roszczenia.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazuje wnioskodawcy wszystkie niezbędne informacje na temat możliwości dochodzenia kompensaty od państwa, na którego terytorium popełniono przestępstwo, i wymagane formularze wniosków oraz udziela mu informacji i porad dotyczących wypełnienia formularza wniosku i niezbędnych dokumentów na potwierdzenie roszczenia.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Ministerstwo Sprawiedliwości może pokryć koszty tłumaczenia dokumentów wyłącznie wtedy, gdy ofiara lub jej rodzina nie dysponują wystarczającymi środkami.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 15/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Słowenia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowenii)
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel.: +386 1 369 53 38
Faks: +386 1 369 53 06

E-mail: Link otworzy się w nowym okniegp.mp@gov.si
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mp.gov.si

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ministerstwo Sprawiedliwości (jako organ pomocniczy) odpowiada za współpracę i wymianę informacji między Komisją (która podejmuje decyzję w sprawie kompensaty), policją i właściwymi organami innych państw oraz pomaga w znalezieniu właściwych rozwiązań w sprawach transgranicznych (jeżeli cudzoziemiec padł ofiarą przestępstwa na terytorium Republiki Słowenii lub jeżeli obywatel Słowenii padł ofiarą przestępstwa za granicą).

Ministerstwo Sprawiedliwości udziela wnioskodawcom podstawowych informacji na temat możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę w innych państwach członkowskich UE i w tym celu zwraca się do organów innych państw członkowskich o przekazanie informacji. Ministerstwo Sprawiedliwości jest również organem właściwym do przyjmowania i przekazywania wniosków w sprawach transgranicznych.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, koszty tłumaczenia pokrywa Republika Słowenii.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie. Na podstawie ustawy o kompensacie dla ofiar przestępstw (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ZOZKD) nie pobiera się żadnej opłaty z tytułu wniosków, czynności prawnych i decyzji wydanych w postępowaniach o kompensatę.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Słowacja

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej – Departament ds. Rehabilitacji i Kompensat)

Telefon: +421288891225
Faks: +4212888 91 579

E-mail: Link otworzy się w nowym oknievictims@justice.sk
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justice.gov.sk/

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej udziela ofiarom informacji na temat warunków uzyskania kompensaty obowiązujących w państwie członkowskim, w którym popełniono przestępstwo powodujące uszczerbek na zdrowiu, oraz na temat formularzy wniosków, z których należy skorzystać, aby dochodzić takiej kompensaty, a także – na wniosek ofiary – udziela jej pomocy w ich wypełnieniu. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej przekazuje wnioski właściwemu organowi.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej nie zapewnia tłumaczeń niezbędnych dokumentów. Koszty tłumaczenia i powiązane koszty pokrywa ofiara przestępstwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 09/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Finlandia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Valtiokonttori (Skarb Państwa)
PL 50
00054 Valtiokonttori, Finlandia

E-mail: Link otworzy się w nowym oknierikosvahingot@valtiokonttori.fi

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Ofiara umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, które popełniono w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zwrócić się do Skarbu Państwa (Valtiokonttori) o udzielenie informacji na temat prawa do ubiegania się o kompensatę od organu ds. kompensat z tytułu szkód wyrządzonych przestępstwem w państwie, w którym popełniono przestępstwo. Skarb Państwa może również udostępnić wnioskodawcy niezbędne formularze wniosku oraz udzielić ogólnych wskazówek i informacji na temat poprawnego sposobu uzupełnienia wniosku, a także na temat dokumentów, które ewentualnie będzie należało załączyć do wniosku.

Wnioskodawca może złożyć wniosek do Skarbu Państwa, który prześle go wraz z załącznikami do organu ds. kompensat właściwego dla miejsca, w którym popełniono przestępstwo.

Jeżeli organ ds. kompensat innego państwa członkowskiego zwróci się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji, w stosownych przypadkach Skarb Państwa udzieli wnioskodawcy ogólnych wskazówek na temat sposobu, w jaki należy odpowiedzieć na wezwanie organu, i przekaże dodatkowe informacje organowi ds. kompensat, który się o nie zwrócił.

Skarb Państwa udzieli również oficjalnego wsparcia organowi ds. kompensat w tym państwie członkowskim, zapewniając mu możliwość przesłuchania wnioskodawcy, świadków, biegłych lub innych osób, które przebywają w Finlandii. Skarb Państwa może również sam przesłuchać te osoby i przesłać organowi ds. kompensat protokół tego przesłuchania.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Skarb Państwa zapewni tłumaczenie wniosku i załączonych do niego dokumentów na język akceptowany przez państwo, w którym popełniono przestępstwo. Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów tłumaczenia dokumentów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Wnioskodawca nie ponosi kosztów przesłania wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Szwecja

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Brottsoffermyndigheten (szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw)

Storgatan 49
Umeå, Szwecja

Tel.: +(46)90708200
Faks: +(46)90178353

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Adres pocztowy:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Szwecja

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Jako organ pomocniczy szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw może pomóc w zapewnieniu, aby wniosek skierowany do organu decyzyjnego w innym państwie UE został sporządzony prawidłowo oraz aby został wysłany do tego organu. Szwedzki Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw pośredniczy również w wymianie informacji i wiadomości między wnioskodawcą a organem rozstrzygającym, np. jeżeli do wydania decyzji konieczne jest dostarczenie przez wnioskodawcę informacji lub dowodów uzupełniających.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak, w razie potrzeby zostaną sporządzone tłumaczenia. Koszty tłumaczenia poniesie Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 26/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Anglia i Walia

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA – Urząd ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel.: 0300 003 3601

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy pomaga mieszkańcom Zjednoczonego Królestwa, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu w innym państwie UE, dochodzić kompensaty od tego państwa.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Organ pomocniczy może zlecić tłumaczenie dokumentów na potwierdzenie roszczenia i pokryć jego koszt.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Organ pomocniczy nie pobiera opłat za swoje usługi, ale nie pokrywa kosztów złożenia wniosku, w przypadku gdy inne państwo UE pobiera takie opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Irlandia Północna

Kwestie te nie dotyczą systemu Irlandii Północnej.


Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

-

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

-

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

-

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

-

Ostatnia aktualizacja: 02/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Szkocja

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA – Urząd ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel.: 0044 0300 003 3601

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy pomaga mieszkańcom Zjednoczonego Królestwa, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w innym EU państwie, dochodzić kompensaty od tego państwa.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Organ pomocniczy może zlecić tłumaczenie dokumentów na potwierdzenie roszczenia i pokryć jego koszt.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Organ pomocniczy nie pobiera opłat za swoje usługi, ale nie pokrywa kosztów złożenia wniosku, w przypadku gdy inne państwo UE pobiera takie opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 14/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.