Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Grecja

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ελληνική Αρχή Συνδρομής (grecki organ pomocniczy)

Λεωφ. Μεσογείων 96
Αθήνα

Tel.: +30 2107767312
Faks: +30 2107767499

E-mail: assistingauthority@justice.gov.gr
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy może przesłać wnioskodawcy formularz wniosku o przyznanie kompensaty oraz udzielić mu informacji na temat kwestii procesowych i prawa obowiązującego we właściwym państwie. Może również pełnić rolę pośrednika w celu uzyskania wyjaśnień na temat roszczenia wnioskodawcy.

Organ pomocniczy odbierze wniosek i przekaże go do odpowiedniego organu pomocniczego we właściwym państwie, jednak sam nie dokonuje oceny tego wniosku; ponadto informuje wnioskodawcę o postępach w sprawie.

Udziela on pomocy organowi ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego w organizacji przesłuchania wnioskodawcy lub innych uczestników postępowania, takich jak świadkowie lub biegli.

Na wniosek organu ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego organ pomocniczy: a) zapewnia wsparcie organowi ds. kompensat, jeżeli organ ten przeprowadza przesłuchanie bezpośrednio, w drodze rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji, zgodnie z prawem greckim; wówczas organ pomocniczy zapewnia niezbędną infrastrukturę logistyczną; lub b) przeprowadza przesłuchanie samodzielnie zgodnie z prawem greckim i przesyła protokół tego przesłuchania do organu ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego. W takim przypadku protokół przesłuchania, sporządzony w języku greckim, tłumaczy się na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych właściwego państwa członkowskiego lub na inny język UE, który państwo to wskazało jako dopuszczalny.

Koszty poniesione w tym celu przez grecki organ pomocniczy pokrywa grecki Skarb Państwa.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Formularz wniosku o przyznanie kompensaty i wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające tłumaczy się – na odpowiedzialność i koszt greckiego organu pomocniczego – na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba organu ds. kompensat, który ma otrzymać dokumentację, lub na inny język UE, który to państwo członkowskie wskazało jako dopuszczalny.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie, chyba że państwo przyjmujące wniosek nakłada takie opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 04/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony