Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Dania

Autor treści:
Dania

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem (Erstatningsnævnet)

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Jako organ pomocniczy duńska Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem udziela wnioskodawcom wsparcia przy tłumaczeniu wniosku i przesłaniu go do innego państwa UE, a także przy tłumaczeniu dokumentów otrzymanych od organu innego państwa UE lub przekazywanych takiemu organowi w toku postępowania.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Tak. Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem kontaktuje się z tłumaczem i pokrywa koszty tłumaczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie. Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem pokrywa wszystkie koszty związane z przesłaniem wniosku za granicę.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony