Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Wydział ds. Kompensat (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel.: +420 221997966
Faks: +420 221997967

E-mail: odsk@msp.justice.cz

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Organ pomocniczy pośredniczy w kontaktach i komunikacji z organem rozstrzygającym.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Dokumenty tłumaczy organ pomocniczy na własny koszt.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony