Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE

Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Bułgarii (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adres: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1, Bułgaria

Strona internetowa: http://www.compensation.bg/en

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Rolą Krajowej Rady ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw jest uzyskanie pomocy właściwych organów innych państw w przypadkach, gdy obywatele Bułgarii padli ofiarą przestępstwa za granicą. Rada pomaga również cudzoziemcom, którzy legalnie zamieszkują w Republice Bułgarii, w uzyskaniu środków wsparcia.

Krajowa Rada pomaga obywatelom Bułgarii, którzy padli ofiarą przestępstwa w innym państwie członkowskim UE, w wypełnieniu wniosków o przyznanie kompensaty i przesyła uzupełnione formularze właściwemu organowi odnośnego państwa członkowskiego.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Tak. W razie konieczności Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw przetłumaczy dokumenty potwierdzające. Ofiary przestępstw nie pokrywają kosztów tego tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony