Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Sljedeća pitanja nisu primjenjiva na Program u Sjevernoj Irskoj.


Koje će mi tijelo pomoći sa slanjem zahtjeva u drugu državu EU-a?

-

Koja je uloga pomoćnog tijela?

-

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

-

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

-

Posljednji put ažurirano: 15/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici