Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Sloveenia Vabariigi Justiitsministeerium
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel: +386 1 369 53 38
Faks: +386 1 369 53 06

E-post: gp.mp@gov.si
Veebisait: http://www.mp.gov.si

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Justiitsministeerium (kui abistav ametiasutus) vastutab koostöö ja teabevahetuse eest hüvitise maksmise üle otsustava komisjoni, politsei ja teiste riikide pädevate asutustega ning aitab leida sobiva lahenduse piiriülestes juhtumites (kui välisriigi kodanik on langenud kuriteo ohvriks Sloveenia Vabariigis või Sloveenia kodanik on langenud kuriteo ohvriks välisriigis).

Justiitsministeerium annab hüvitisnõude esitajatele põhiteavet hüvitise nõudmise võimaluste ja tingimuste kohta muudes ELi liikmesriikides ning küsib sel eesmärgil teavet muude liikmesriikide ametiasutustelt. Justiitsministeerium on ka pädev võtma vastu ja edastama nõudeid piiriülestes juhtumites.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah, tõlkekulud kannab Sloveenia Vabariik.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei. Kuriteoohvritele hüvitise maksmise seaduse (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD) kohaselt on nõude esitamine ja menetlemine ning hüvitise maksmise menetluses tehtud otsus lõivuvaba.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta