See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Alljärgnevad küsimused ei ole Põhja-Iirimaa hüvitiskava puhul asjakohased.


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

-

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

-

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

-

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

-

Viimati uuendatud: 08/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.