Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Kreeka abistav asutus (Ellinikí Archí Syndromís)

96, Mesogeion Avenue,
Ateena

Tel: 0030 210 7767312
Faks: 0030 210 7767499

E-post: assistingauthority@justice.gov.gr
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistav asutus võib saata teile täitmiseks nõude vormi ning anda teavet menetlusküsimuste ja teise riigi õiguse kohta. Ta võib olla ka vahendaja seoses selgitustega, mis on seotud teie nõudega.

Ta võtab teie nõude vastu ja saadab selle teise riigi vastavale abistavale asutusele, ise nõuet hindamata, ja teavitab teid juhtumi käigust.

Ta aitab asjaomase liikmesriigi abistavat asutust taotluse esitaja või teiste poolte, näiteks tunnistajate või ekspertide ülekuulamisel.

Asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegeleva asutuse taotlusel a) abistab ta hüvitistega tegelevat asutust, kui kuulamise korraldab otseselt hüvitistega tegelev asutus telefoni või videokonverentsi teel kooskõlas Kreeka õigusega, sellisel juhul annab abistav asutus kasutada ja tagab vajaliku logistilise taristu, või b) ta korraldab ise ülekuulamise kooskõlas Kreeka õigusega ja saadab selle protokolli asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegelevale asutusele. Viimatinimetatud juhul tõlgitakse Kreekas koostatud ülekuulamisprotokoll teise liikmesriigi ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest või muusse ELi keelde, millesse tõlkimist see liikmesriik aktsepteerib.

Kreeka abistava asutuse jaoks sel eesmärgil tekkinud kulud kannab Kreeka riik.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Nõude vorm ja vajalikud tõendavad dokumendid tõlgitakse Kreeka abistava asutuse vastutusel ja kulul selle liikmesriigi ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest, kus asub hüvitistega tegelev asutus, kellele dokumendid saadetakse, või muusse ELi keelde, millesse tõlkimist see liikmesriik aktsepteerib.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei, välja arvatud juhul, kui sellist tasu nõutakse nõude saavas riigis.

Viimati uuendatud: 04/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta