Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Föderaalne töö- ja sotsiaalministeerium

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Faks: +49 228 99527 4134

E-post: IVc2@bmas.bund.de
Veebisait: http://www.bmas.de/

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Kui neid ülesandeid täidab abistav asutus, aitab ta nõude esitajal edastada nõude pädevale otsuseid tegevale asutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Kuigi direktiivis 2004/80/EÜ puudub kahjuks sellekohane säte, maksab Saksamaa abistav asutus sageli tõlgete eest, kui need on vajalikud.

Kas nõude toimetamise eest välismaale tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta