Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Sotsiaalkindlustusamet

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon : +372 612 1360
Faks : +372 640 8155

E-post : info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Veebisait : http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentaarid :

Otsustav asutus on Sotsiaalkindlustusamet koos kohalike pensioniosakondadega.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistada hüvitise taotluse vormistamisel ja edastamisel koos lisadokumentidega teise riigi pädevale asutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Kui isik pöördub otse teise riigi pädeva asutuse poole kannab ta kulud ise. Dokumentide edastamisel Sotsiaalkindlustusameti kaudu täidetakse vajalikud eelvormid, vajadusel lisatakse vabatõlge. Tõlkearve tasub Sotsiaalkindlustusamet.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta