See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Kuriteokahju hüvitamise amet (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 003 3601

Veebisait: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Amet aitab Ühendkuningriigis elavatel isikutel, kes on saanud kannatada teises ELi riigis, nõuda hüvitist sellest teisest riigist.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Amet võib hankida tõendavate dokumentide tõlke ja selle eest maksta.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ameti teenused on tasuta, kuid kui teine ELi liikmesriik võtab taotluse esitamise eest tasu, siis amet seda ei maksa.

Viimati uuendatud: 08/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta