Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Ζάγκρεμπ

Τηλέφωνο: +385 1 371 40 00
Φαξ : +385 1 371 45 07

Δικτυακός τόπος: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

  • Η αρχή συνδρομής είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) και ο αιτών μπορεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, να υποβάλει αίτηση στην εν λόγω αρχή.
  • Στο κροατικό δίκαιο, οι υποθέσεις αυτές ονομάζονται διασυνοριακές υποθέσεις (prekogranični slučajevi)
  • Η εν λόγω αρχή συνδρομής υποβάλλει το συντομότερο δυνατόν την αίτηση και τα συνημμένα της στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία ο αιτών ζητά αποζημίωση, στην επίσημη γλώσσα της χώρας ή σε άλλη γλώσσα που είναι αποδεκτή από την εν λόγω χώρα.
  • Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Αν η αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση στην εν λόγω χώρα ζητήσει να εξεταστεί ο αιτών, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από το δικαστήριο ή άλλα πρόσωπα στη Δημοκρατία της Κροατίας, αυτό γίνεται από την Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), η οποία στη συνέχεια υποβάλλει μια έκθεση για την εξέταση στην αρχή της άλλης χώρας που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αίτηση, η οποία στη συνέχεια υποβάλλει μια έκθεση για την εξέταση στην αρχή της άλλης χώρας που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αίτηση.
  • Αν η αρχή της άλλης χώρας που είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση ζητήσει τη διεξαγωγή της διαδικασίας με τη χρήση τεχνικών μέσων, η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο που πρόκειται να εξεταστεί συμφωνεί με αυτή τη διαδικασία.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας, ως η αρχή συνδρομής, μεταφράζει την αίτηση στη γλώσσα της χώρας από την οποία ζητείται η αποζημίωση ή σε άλλη γλώσσα που ορίζεται ως η γλώσσα επικοινωνίας από την εν λόγω χώρα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

  • Δεν καταβάλλονται διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό.
Τελευταία επικαιροποίηση: 09/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.