Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για κοινωνικές υποθέσεις και ζητήματα αναπηρίας (υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων) (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) – αρχή του ομόσπονδου κράτους της Βιέννης
Babenbergerstraße 5
A-1010 Βιέννη

Τηλ.: 0043 158831
Φαξ: 0043(0)10599882516

Ηλ. ταχυδρομείο: post.wien@sozialministeriumservice.at

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Τα καθήκοντα της αρχής συνδρομής καθορίζονται επακριβώς στην οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου. Επίσης, απορρέουν από το άρθρο 9α του νόμου για τα θύματα εγκλημάτων.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Το άρθρο 11 της οδηγίας 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου ορίζει ότι το θύμα δεν βαρύνεται με έξοδα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Το θύμα δεν βαρύνεται με έξοδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.