If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/10/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Belgien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

a) Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger (Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) hjælper belgiske ofre eller ofre med bopæl i Belgien med de formaliteter, der er forbundet med at søge om erstatning i et andet EU-land.

Adresse:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien

b) Kommissionens "terrorafdeling" behandler sager vedrørende terrorofre.

Postadresse:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien
E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueterrorvictims@just.fgov.be

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

I henhold til artikel 40 i loven af 1. august 1985 har kommissionen i sin egenskab af bistandsydende myndighed i grænseoverskridende sager til opgave:

1° at sende vigtige oplysninger om mulighederne for at kræve erstatning i den medlemsstat, forbrydelsen blev begået i, samt de nødvendige ansøgningsblanketter til ansøgeren (som anført i Europa-Kommissionens vejledning),

2° efter ansøgerens anmodning at sende oplysninger og generel information om, hvordan blanketten skal udfyldes, og de bilag, ansøgeren skal vedlægge, til ansøgeren,

3° hurtigst muligt at videregive kravet og bilagene til den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, ved at benytte den blanket, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen,

4° i givet fald at sende generelle oplysninger til ansøgeren, der kan hjælpe ham/hende med at besvare den kompetente myndigheds anmodninger om yderligere oplysninger og efter ansøgerens anmodning hurtigst muligt at videregive disse direkte til den kompetente myndighed ved i givet fald at vedlægge listen over indsendte bilag,

5° at træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis den kompetente myndighed beslutter, at ansøgeren eller enhver anden person (herunder vidner eller sagkyndige) skal afgive forklaring.

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

Dette spørgsmål har endnu ikke været relevant og er ved at blive behandlet.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales, når kravet sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 14/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Bulgarien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

REPUBLIKKEN BULGARIENS JUSTITSMINISTERIUM (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Det nationale råd for bistand og erstatning til ofre for kriminalitet (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adresse: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Republikken Bulgarien

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.compensation.bg/en

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Det nationale råd for bistand og erstatning til ofre for kriminalitet søger bistand hos de kompetente myndigheder i andre lande i tilfælde, hvor bulgarske statsborgere er blevet ofre for forbrydelser i udlandet. Rådet bistår også udlændinge, der er lovligt bosiddende i Republikken Bulgarien, med forskellige former for støtte.

Det nationale råd bistår bulgarske statsborgere, der er blevet ofre for forbrydelser i en anden EU-medlemsstat, med at udfylde ansøgningen om erstatning og med at fremsende den udfyldte ansøgningsblanket til den kompetente myndighed i den anden berørte medlemsstat.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvis ja, hvem betaler i så fald for det?

Ja. Det nationale råd for bistand og erstatning til ofre for forbrydelser vil oversætte bilagene, hvis det er nødvendigt. Ofre for forbrydelser betaler ikke for denne oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 09/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Tjekkiet

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Det tjekkiske justitsministerium, afdeling med ansvar for erstatninger (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tlf.: +420 221997966
Fax : +420 221997967

Email : Link åbner i nyt vindueodsk@msp.justice.cz

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Myndigheden formidler kontakt og kommunikation med den besluttende myndighed.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Dokumenterne oversættes af den bistandsydende myndighed for dennes egen regning.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Danmark

Hvilken myndighed vil bistå mig med oversendelse af mit krav til et andet EU-land?

Erstatningsnævnet

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Som bistandsydende myndighed vil Erstatningsnævnet bistå ansøgere med oversættelse og oversendelse af ansøgningen til et andet EU-land samt under sagens behandling bistå med oversættelse af diverse dokumenter, der modtages fra et andet EU-land, eller som skal oversendes til et andet EU-land.

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

Ja. Erstatningsnævnet søger for at rette henvendelse til en translatør og afholder udgiften til oversættelse af nødvendige dokumenter.

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej. Erstatningsnævnet afholder alle udgifter i forbindelse med ansøgningens oversendelse til udlandet.

Sidste opdatering: 07/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Tyskland

Hvilken myndighed kan hjælpe mig med at fremsende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tlf. +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: Link åbner i nyt vinduedub@bmas.bund.de

Du kan finde yderligere oplysninger her:

Link åbner i nyt vindueAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Link åbner i nyt vindueCompensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Den tyske støttemyndighed, der henhører under arbejds- og socialministeriet, hjælper voldsofre, der bor i Tyskland, med at gøre erstatningskrav gældende i den europæiske stat, hvor de har lidt skade.

Deres opgaver omfatter navnlig:

 • at give ofre for voldshandlinger oplysninger om, hvilke muligheder de har for at søge om erstatning i udlandet (herunder oplysninger om den procedure, der dér skal følges, om ansøgningsfristen, om betingelserne for at kunne få erstatning, og om den dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen)
 • at udlevere ansøgningsskemaer fra de berørte medlemsstater
 • at finde frem til den kompetente myndighed i den berørte stat, som behandler ansøgninger om erstatning
 • at fremsende ansøgningen og den vedlagte dokumentation til den kompetente myndighed
 • at oversætte dokumenter og korrespondance gratis til det relevante sprog
 • at følge op på erstatningssagen og informere de berørte personer om status.

EU-medlemsstaterne behandler ansøgningerne udelukkende i henhold til deres nationale lovgivning. Den tyske støttemyndighed kan ikke gribe ind i sagsbehandlingen eller påvirke afgørelsen.

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? Hvem betaler i givet fald herfor?

Du kan sende de nødvendige dokumenter på dit eget sprog. De vil blive oversat for dig gratis.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, når ansøgningen fremsendes til udlandet?

Der skal ikke betales gebyr til de tyske myndigheder. Det er muligt, at andre EU-medlemsstater kræver et gebyr for behandling af din ansøgning.

Sidste opdatering: 06/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Estland

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Socialsikringsstyrelsen (Sotsiaalkindlustusamet)

Endla 8
15092
TALLINN

Tlf.: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-mail: Link åbner i nyt vindueInfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Bemærkninger:

Den besluttende myndighed er Socialsikringsstyrelsen sammen med de lokale pensionsafdelinger.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistår med at udfylde og indgive ansøgninger om erstatning og eventuelle bilag til den kompetente myndighed i et andet land.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvis ja, hvem betaler i så fald for det?

Hvis man selv henvender sig direkte til et andet lands kompetente myndighed, betaler man selv eventuelle omkostninger. Hvis dokumenterne fremsendes via Socialsikringsstyrelsen, udfyldes de nødvendige blanketter, og der vedlægges en uofficiel oversættelse, hvis det er nødvendigt. Socialsikringsstyrelsen betaler for oversættelsen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 28/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Grækenland

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Den hellenske bistandsydende myndighed (Η Ελληνική Αρχή Συνδρομής)

Avenue Mesogeion 96
Athen

Tlf.: 0030 210 7767312
Fax: 0030 210 7767499

E-mail: Link åbner i nyt vindueassistingauthority@justice.gov.gr
Link åbner i nyt vinduehttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den græske bistandsydende myndighed kan sende dig et ansøgningsskema, der skal udfyldes, og give dig oplysninger om procedurespørgsmål og om lovgivningen i den anden stat. Hvis det er relevant, kan den også fungere som mellemled, hvis der er behov for præciseringer vedrørende din ansøgning.

Den modtager din ansøgning og videregiver den til sin modpart uden at tage stilling til den, og den holder dig orienteret om sagens videre forløb.

Den yder bistand til den berørte medlemsstats erstatningsmyndighed under høringen af ansøgeren eller af tredjemand, herunder vidner eller sagkyndige.

Efter anmodning fra erstatningsmyndigheden i den berørte medlemsstat: a) bistår den denne ved den høring, som den gennemfører direkte pr. telefon eller telekonference i overensstemmelse med græsk ret, ved at tilbyde og garantere den nødvendige fysiske og tekniske infrastruktur, eller b) den gennemfører selv den mundtlige høring i overensstemmelse med græsk ret og sender derefter referatet til den pågældende medlemsstats erstatningsmyndighed. I sidstnævnte tilfælde oversættes referatet af den mundtlige høring, der er udfærdiget på græsk, til det eller et af de officielle sprog i medlemsstaten eller ethvert andet af Unionens sprog, som medlemsstaten har erklæret at ville acceptere.

Udgifterne til den græske bistandsmyndighed afholdes af den græske statskasse.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Ansøgningsskemaet og de bilag, der måtte være nødvendige, oversættes af den græske bistandsmyndighed, som afholder udgifterne hertil, på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den relevante erstatningsmyndighed har sit hjemsted, eller på ethvert andet EU-sprog, som medlemsstaten har erklæret at ville acceptere.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej, medmindre der skal afregnes udgifter i det land, som ansøgningen rettes til.

Sidste opdatering: 04/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Spanien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fungerer kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser som den bistandsydende myndighed.

Du finder kontaktoplysningernekontorerne for bistand til ofre for forbrydelserLink åbner i nyt vinduefølgende link.

Ved terrorforbrydelser fungerer indenrigsministeriet som den bistandsydende myndighed.

Se Link åbner i nyt vindueindenrigsministeriets websted for oplysninger om den bistandsydende myndighed.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fungerer kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser som den bistandsydende myndighed for ofre for forbrydelser i grænseoverskridende sager, når forbrydelsen er blevet begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og offeret har sin sædvanlige bopæl i Spanien.

Erstatningskravene kan fremsættes i henhold til den spanske lovgivning – bortset fra de tilfælde hvor forbrydelsen blev begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat – når forbrydelsen er blevet begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i Spanien. I et sådant tilfælde deltager den bistandsydende myndighed, dvs. kontoret for bistand til ofre for forbrydelser i den provins, offeret er bosiddende i, ved sagens indledning og behandling for at få anerkendt erstatningen af den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, og udleverer følgende til ansøgeren:

 • oplysninger om mulighederne for at søge om økonomisk hjælp eller erstatning, om fremgangsmåden og de nødvendige blanketter, herunder om, hvordan blanketterne skal udfyldes, og om de bilag, ansøgeren skal vedlægge,
 • generelle oplysninger, der kan hjælpe med besvarelsen af anmodninger om yderligere oplysninger.

Kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser er på samme måde som den bistandsydende myndighed ansvarlige for at:

 • videregive ansøgningen og bilagene samt de dokumenter, der måtte være blevet anmodet om på et senere tidspunkt, til den besluttende myndighed, som er udpeget af den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået,
 • samarbejde med den besluttende myndighed, som er udpeget af den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, såfremt denne i henhold til medlemsstatens ret beslutter at høre ansøgeren eller en anden person.

Dette samarbejde med kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser kan efter anmodning fra den besluttende myndighed bestå i at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at denne hører de pågældende direkte, navnlig ved hjælp af telekonference eller videokonference, eller i at høre ansøgeren eller en anden person, hvorefter den besluttende myndighed vil få forelagt en rapport om høringen. Accepterer den pågældende, vil han/hun kunne blive hørt direkte af den besluttende myndighed.

Ved terrorforbrydelser er spanske statsborgere generelt – såfremt terrorhandlingen fandt sted uden for Spanien – berettiget til hjælp, hvis de i udlandet er blevet ofre for grupper, som almindeligvis opererer i Spanien, eller for terrorhandlinger rettet mod den spanske stat eller spanske interesser. På samme måde har medlemmer af freds- og sikkerhedsbevarende operationer, der er en del af de spanske styrker i udlandet, og som er blevet ofre for et terrorangreb, ligeledes ret til lovbestemt hjælp.

Ved terrorforbrydelser i grænseoverskridende sager, når forbrydelsen er blevet begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og offeret har sin sædvanlige bopæl i Spanien, fungerer indenrigsministeriet som den bistandsydende myndighed i denne henseende, navnlig generaldirektoratet for hjælp til terrorofre (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo). Ministeriet varetager i sin funktion som bistandsydende myndighed de samme opgaver, som er beskrevet ovenfor som varetaget af kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser.

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

Nej.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales, når kravet sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 02/12/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Frankrig

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Link åbner i nyt vindueBureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA) (kontoret for hjælp til ofre samt foreningspolitik) under justitsministeriet er den bistandsydende myndighed, der kan hjælpe dig med at videresende din ansøgning til en anden EU-medlemsstat.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed kan oplyse ansøgeren om mulighederne for at søge erstatning samt udlevere de nødvendige formularer. Den videresender derefter ansøgningen og bilagene til den bistandsydende myndighed eller direkte til den besluttende myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen fandt sted.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Den bistandsydende myndighed oversætter ikke dokumenterne. Du skal selv sørge for at få oversat de nødvendige dokumenter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 05/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Kroatien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Justitsministeriet
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Tlf.: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

 • Den bistandsydende myndighed er Republikken Kroatiens justitsministerium, og ansøgeren kan indgive sin ansøgning til denne myndighed i disse situationer
 • (disse situationer er ifølge kroatisk lovgivning grænseoverskridende).
 • Den bistandsydende myndighed indgiver så hurtigt som muligt ansøgningen og bilagene til den kompetente myndighed i det land, hvor ansøgeren søger erstatning, på det pågældende lands officielle sprog eller på et andet sprog, som det pågældende land har besluttet at acceptere.
 • Ovennævnte ansøgning fremsættes ved hjælp af et ansøgningsskema, som Kommissionen pålægger at bruge.
 • Hvis den besluttende myndighed i det andet land anmoder om, at høringen af ansøgeren, et vidne, en sagkyndig eller en anden person skal foregå i Kroatien, afholdes høringen af udvalget for erstatning til ofre for kriminelle handlinger, som forelægger en rapport om høringen for den besluttende myndighed i det andet land.
 • Hvis den besluttende myndighed i det andet land anmoder om, at høringen foretages ved hjælp af teknisk udstyr, afholdes høringen i samarbejde med Republikken Kroatiens justitsministerium på betingelse af, at den pågældende person indvilliger i at deltage i en sådan høring.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Republikken Kroatiens justitsministerium oversætter som bistandsydende myndighed ansøgningen til det officielle sprog i det land, hvorfra der ansøges om erstatning, eller til et andet sprog, som det pågældende land har faslagt som kommunikationssproget.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

 • Der skal ikke betales noget administrativt eller andet gebyr for at sende forespørgslen til udlandet.
Sidste opdatering: 09/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Italien

Hvilken myndighed kan hjælpe mig med at sende en ansøgning til et andet EU-land?

Det er anklagemyndigheden (procura generale della Republica) ved appelretten på det sted, hvor du har bopæl, der kan hjælpe.

Hvilken rolle spiller den bistandsydende myndighed?

Anklagemyndigheden (procura generale della Republica) ved appelretten på det sted, hvor du har bopæl, kan hjælpe dig.

Den har til opgave:

 • at give dig de vigtigste oplysninger om det erstatningssystem, der findes i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået
 • at give dig de nødvendige ansøgningsformularer
 • på anmodning give dig vejledning i, hvordan ansøgningen skal udfyldes, og hvilken dokumentation der kan vise sig nødvendig
 • at modtage ansøgninger om erstatning og hurtigst muligt videresende dem sammen med den fornødne dokumentation til den kompetente besluttende myndighed i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået
 • at yde bistand til ansøgeren om, hvordan vedkommende kan fremskaffe de supplerende oplysninger, den besluttende myndighed i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået, måtte anmode om
 • på ansøgerens anmodning at fremsende de supplerende oplysninger og eventuelle bilag til den besluttende myndighed
 • at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for, at den besluttende myndighed kan foretage høringen i overensstemmelse med sin lovgivning, hvis den besluttende myndighed i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået, beslutter at høre ansøgeren eller en anden person. Hvis dette foretages ved hjælp af en videokonference, finder bestemmelserne i lov nr. 11 af 7. januar 1998 anvendelse.
 • på anmodning af den besluttende myndighed i EU-landet at forestå høringen af ansøgeren eller af en anden person og videregive referatet af høringen til den besluttende myndighed.

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? Og hvem bærer i bekræftende fald omkostningerne?

Anklagemyndigheden kan ligeledes som bistandsydende myndighed have til opgave at sørge for oversættelse af dokumenter, uden at dette medfører udgifter for ansøgeren.

Anklagemyndigheden videresender oplysningerne til den besluttende myndighed i det andet EU-land enten på det eller de officielle sprog, der anvendes dér, forudsat at det pågældende sprog er et af EU's officielle sprog, eller på et andet af de officielle sprog i EU, som det pågældende EU-land har meddelt, at det kan acceptere.

Protokoller af høringen, som måtte være udarbejdet af den bistandsydende myndighed, sendes på italiensk.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen sendes til et andet land?

Nej.

Sidste opdatering: 24/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Cypern

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Der foreligger ingen oplysninger herom.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndigheds rolle er at hjælpe dig med at finde de oplysninger, du har brug for til at udfylde ansøgningen og indgive den sammen med alle relevante dokumenter med henblik på opnå erstatning, og dermed at afhjælpe både praktiske og sproglige vanskeligheder.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvis ja, hvem betaler i så fald for det?

Landets socialforsikringstjenester fungerer som bistandsydende myndighed, men er ikke ansvarlig for oversættelsen af eventuelle bilag.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når erstatningskravet sendes til udlandet?

Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet sendes til udlandet.

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Letland

Hvilken myndighed kan hjælpe mig med at sende en ansøgning til et andet EU-land?

Juridiskās palīdzības administrācija (Tjenesten for juridisk bistand)
Pils laukums 4
Riga

Tlf.: +371 67514208
Gratis nummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mailadresse: Link åbner i nyt vinduejpa@jpa.gov.lv
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Du kan som offer forelægge din ansøgning om erstatning for den kompetente myndighed i det pågældende EU-land via Link åbner i nyt vinduetjenesten for juridisk bistand.

Tjenesten for juridisk bistand giver dig oplysninger om, hvilke regler, nærmere deltaljer og supplerende krav der gælder for udbetaling af erstatning fra staten, som er fastlagt af de øvrige EU-landes kompetente myndigheder. Den sikrer ligeledes, at de personer, der er involveret i straffesagen kan høres, hvis den kompetente myndighed i det EU-land, der har til opgave at behandle ansøgningen om erstatning fra staten, anmoder om det.

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? Og hvem bærer i bekræftende fald omkostningerne?

Ansøgningen om erstatning fra staten indgives på et sprog, som det pågældende EU-land har erklæret, at det kan acceptere.

Den juridiske tjeneste sørger for, at de dokumenter, som skal sendes til en anden kompetent myndighed i et EU-land, oversættes og dækker omkostningerne hertil over det nationale budget.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen sendes til et andet land?

Hvis ansøgningen om erstatning fra staten sendes til en kompetent myndighed i et andet EU-land via den juridiske tjeneste, skal ofret ikke dække omkostningerne hertil.

Sidste opdatering: 20/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Litauen

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimino pr. 30
Vilnius

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Republikken Litauens justitsministerium har beføjelse til at forelægge de kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater ansøgninger fra statsborgere i Republikken Litauen og andre personer med lovligt og sædvanligt ophold i Republikken Litauen om erstatning for skade som følge af en voldsforbrydelse begået på en anden EU-medlemsstats område. Det giver også oplysninger om betingelserne og procedurerne for modtagelse af erstatning for skade som følge af en voldsforbrydelse som fastsat af de kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Ja, Republikken Litauens justitsministerium vil om nødvendigt bistå med oversættelse af de påkrævede dokumenter. Offeret har ingen forpligtelse til at dække udgifter til oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej, der skal ikke betales gebyrer.

Sidste opdatering: 22/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Luxembourg

Hvilken myndighed vil bistå mig med oversendelse af mit krav til et andet EU-land?

Ministère de la Justice (justitsministeriet)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tlf.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@mj.public.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Det luxembourgske justitsministerium hjælper offeret ved at give de nødvendige oplysninger om hans/hendes muligheder for at kræve erstatning i den pågældende medlemsstat og indgive erstatningskravet til den kompetente myndighed i den anden medlemsstat, så der kan blive truffet en afgørelse i sagen.

Justitsministeriet bistår på samme måde offeret, hvis den besluttende myndighed i den pågældende medlemsstat har behov for supplerende oplysninger.

I tilfælde af at den besluttende instans afholder en høring af offeret, medvirker justitsministeriet i denne via navnlig tele- eller videokonference. Den besluttende instans kan også pålægge ministeriet at indsamle mundtlige erklæringer fra offeret, hvoraf der derefter fremsendes referat til den besluttende myndighed.

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

Kravet kan fremsættes på tysk, fransk eller engelsk, hvorfor der i princippet ikke er brug for en oversættelse.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales, når kravet sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 24/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Ungarn

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Statsforvaltningens distriktskontorer i Budapest eller i regionerne (lokale støttetjenester for ofre), der fungerer som bistandsydende myndigheder.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed stiller ansøgningsformularerne til rådighed, bistår ofrene med at udfylde dem og sender dem herefter til modtageren.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Ja, og omkostningerne dækkes af staten.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej. Fremsendelse af ansøgningen er gratis.

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Malta

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Ministry for Justice, Culture and Local Government (justitsministeriet og ministeriet for kultur og lokalforvaltning)

30, Old Treasury Street
Valletta

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Dens rolle er at foretage en foreløbig behandling og evaluering af ansøgningen.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald herfor?

Ja, myndigheden vil oversætte eventuelle bilag. Legal Aid Malta Agency dækker gebyrer og tilknyttede udgifter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej, der skal ikke betales nogen gebyrer.

Sidste opdatering: 16/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Nederlandene

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Adresse:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@schadefonds.nl

Postadresse:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Efter anmodning kan Link åbner i nyt vindueSchadefonds Geweldsmisdrijven (erstatningsnævnet for voldsofre) sende dig en ansøgningsformular fra det relevante udenlandske organ. Så snart det nederlandske erstatningsnævn har modtaget det udfyldte ansøgningsskema og eventuelle bilag, sørger den for en eventuel oversættelse og sender skemaet videre til den relevante myndighed.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis det er nødvendigt for behandlingen af ansøgningen? Hvem betaler i givet fald for det?

Det nederlandske erstatningsnævn får om nødvendigt dokumenterne oversat og afholder udgifterne hertil.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer ved fremsendelsen til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 28/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Østrig

Hvilken myndighed kan bistå mig med at fremsende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 0043010599882516

E-mail: Link åbner i nyt vinduepost.wien@sozialministeriumservice.at

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Den bistandsydende myndigheds opgaver er fastlagt i Rådets direktiv 2004/80/EF. De fremgår af §9a i Verbrechensopfergsetz (lov om ofre for forbrydelser).

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne?

Der henvises til artikel 11 i Rådets direktiv 2004/80/EF – offeret skal ikke afholde nogen omkostninger.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen fremsendes til udlandet?

Offeret skal ikke afholde nogen omkostninger.

Sidste opdatering: 19/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Polen

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Denne information er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed giver dig den nødvendige information om erstatning samt ansøgningsformular og hjælp til at udfylde denne, hvorefter den omgående sendes til den relevante myndighed i en anden EU-medlemsstat, som træffer afgørelse i sagen.

Den bistandsydende myndighed samarbejder med de besluttende myndigheder i andre stater, som er medlemmer af Den Europæiske Union, og som behandler ansøgninger om erstatning til personer med fast ophold i Polen. Som led i samarbejdet overdrager den bistandsydende myndighed i samråd med de personer, som søger erstatning, supplerende oplysninger og dokumenter, afhører de af de bistandsydende myndigheder angivne personer samt hjælper med at organisere afhøring af de angivne personer ved hjælp af teknisk udstyr, som muliggør fjernafhøring.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Såfremt der opstår et sådan behov, træffer den bistandsydende myndighed på det offentliges regning beslutning om oversættelse af dokumenter, som overdrages til de besluttende myndigheder i andre lande, som er medlemmer af Den Europæiske Union.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Der er ingen gebyrer for at få sendt en ansøgning om erstatning til udlandet.

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Portugal

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende anmodning til et andet EU-land?

Link åbner i nyt vindueUdvalget til beskyttelse af ofre for forbrydelser (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (CPCV).

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed i Portugal er udvalget til beskyttelse af ofre for forbrydelser, der udfører følgende opgaver:

 • hjælper med at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at udfylde ansøgningen/anmodningen
 • sender anmodningerne til den besluttende myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået
 • vejleder ansøgerne, hvis de har brug for yderligere dokumenter
 • indkalder til en møde, hvis den besluttende myndighed i en anden EU-medlemsstat finder det nødvendigt.

Kan denne myndighed oversætte dokumenterne, hvis det er nødvendigt for at indgive anmodningen? Hvem betaler i så fald for oversættelsen?

Dokumenterne skal være affattet på portugisisk eller engelsk. Hvis det er nødvendigt at oversætte dem, afholdes udgifterne af CPCV.

Skal jeg betale administrative gebyrer eller andre udgifter for at sende min ansøgning til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 13/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Slovenien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (justitsministeriet i Republikken Slovenien)
Župančičeva 3
Ljubljana

Tlf.: +386 1 369 53 38
Fax: +386 1 369 53 06

E-mail: Link åbner i nyt vinduegp.mp@gov.si
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mp.gov.si

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Justitsministeriet (som bistandsydende myndighed) er ansvarlig for samarbejdet med og udvekslingen af oplysninger mellem det udvalg (der træffer beslutning om kompensation), politiet og de kompetente myndigheder i andre lande, og det hjælper med at finde passende løsninger i grænseoverskridende sager (hvis en udlænding er offer i Republikken Slovenien, eller hvis en slovensk statsborger er offer i udlandet).

Justitsministeriet giver sagsøger grundlæggende oplysninger om mulighederne og betingelserne for at kræve kompensation i andre EU-medlemsstater, og med henblik herpå anmoder det om oplysninger fra myndigheder i andre medlemsstater. Justitsministeriet er også kompetent med hensyn til at modtage og videresende krav i grænseoverskrivende sager.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald herfor?

Ja, udgifter til oversættelse dækkes af Republikken Slovenien.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej, der opkræves ingen gebyrer for krav, foranstaltninger og afgørelser i sager om kompensation i henhold til lov om kompensation for ofre for kriminalitet (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD).

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Slovakiet

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania (justitsministeriet i Den Slovakiske Republik — Departementet for rehabilitering og kompensation)

Tlf.: +42 12 88 89 12 25
Fax: +42 12 88 89 15 79

E-mail: Link åbner i nyt vinduevictims@justice.sk
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.gov.sk/

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Det slovakiske justitsministerium oplyser ofre om gældende betingelser for at opnå kompensation i den medlemsstat, hvor den lovovertrædelse, der forårsagede legemsbeskadigelse, blev begået, og hvilke ansøgningsskemaer der skal anvendes for at ansøge om kompensation, og yder på anmodning herom bistand til at udfylde dem. Det slovakiske justitsministerium indgiver ansøgningerne.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald herfor?

Det slovakiske justitsministerium foretager ikke oversættelse af de nødvendige dokumenter. Ofrets land betaler for oversættelse og tilknyttede udgifter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 28/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Finland

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Valtiokonttori (statskontoret)
PL 50
00054 Valtiokonttori, Finland

E-mail: Link åbner i nyt vinduerikosvahingot@valtiokonttori.fi

Link åbner i nyt vinduehttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Hvis du været udsat for en forsætlig, voldelig forbrydelse i en anden EU-medlemsstat, kan du indhente oplysninger fra det finske statskontor (Valtiokonttori) om din ret til at kræve erstatning fra myndigheden med ansvar for skadeforvoldelse i det land, hvor forbrydelsen blev begået. Du kan også få de nødvendige ansøgningsformularer fra statskontoret samt generel vejledning i og oplysninger om, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilke bilag du eventuelt vil skulle vedlægge ansøgningen.

Du kan indgive din ansøgning til statskontoret, som vil sende ansøgningen og de dertil hørende bilag til den kompetente erstatningsmyndighed i den stat, hvor forbrydelsen blev begået.

Hvis erstatningsmyndigheden i den anden medlemsstat anmoder dig om at fremlægge yderligere oplysninger, vil statskontoret om nødvendigt give dig generel vejledning i, hvordan du besvarer anmodningen og fremsender de yderligere oplysninger til den anmodende erstatningsmyndighed.

Statskontoret vil også formelt bistå erstatningsmyndigheden i den anden medlemsstat ved at give den mulighed for at rådføre sig med ansøgeren, vidner, sagkyndige eller andre personer, der befinder sig i Finland. Alternativt kan statskontoret også selv rådføre sig med de pågældende personer og sende den rapport, som den udarbejder i forbindelse hermed, til erstatningsmyndigheden.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Statskontoret sørger for oversættelse af ansøgningen og de vedlagte bilag til et sprog, der er godkendt i det land, hvor forbrydelsen blev begået. Du vil ikke blive opkrævet nogen gebyrer for oversættelse af dokumenterne.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Du vil ikke blive opkrævet nogen gebyrer for afsendelse af din ansøgning.

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Sverige

Hvilken myndighed hjælper mig med at sende en ansøgning til et andet EU-land?

Brottsoffermyndigheten

Storgatan 49
Umeå

Tlf.: (46)90708200
Fax: (46) 90178353

E-mail: Link åbner i nyt vindueregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postadresse:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Hvilken rolle har bistandsmyndigheden?

Brottsoffermyndigheten som bistandsmyndighed kan hjælpe med at sikre, at ansøgningen til den besluttende myndighed i en anden EU-medlemsstat udformes korrekt og sikrer også, at ansøgningen sendes til den besluttende myndighed. Brottsoffermyndigheten formidler også oplysninger og beskeder mellem ansøgeren og den besluttende myndighed, f.eks. når det er nødvendigt med supplerende oplysninger eller undersøgelser, for at der kan træffes afgørelse.

Oversætter denne myndighed dokumentationen, hvis det er nødvendigt? Hvis ja, hvem der betaler for dette?

Ja, oversættelse finder sted, hvis det er nødvendigt. Omkostningerne til oversættelse står Brottsoffermyndigheten for.

Er der administrative eller andre afgifter, der skal betales, når ansøgning sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 26/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - England og Wales

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 003 3601

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Vi bistår personer med bopæl i Det Forenede Kongerige, som er kommet til skade i et andet EU-land, med at søge erstatning fra det pågældende land.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Vi kan få oversat og betale for oversættelsen af eventuelle bilag.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Vi forlanger ikke gebyrer for vores tjenesteydelser, men vi betaler ikke omkostningerne ved at indgive en ansøgning, hvis dette gebyr opkræves af en anden EU-medlemsstat.

Sidste opdatering: 16/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Nordirland

De følgende spørgsmål er ikke relevante for ordningen i Nordirland.


Hvilken myndighed vil bistå mig med oversendelse af mit krav til et andet EU-land?

-

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

-

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

-

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales, når ansøgningen sendes til udlandet?

-

Sidste opdatering: 15/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Skotland

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0044 0300 003 3601

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Vi bistår personer med bopæl i Det Forenede Kongerige, som er kommet til skade i et andet EU-land, med at søge erstatning fra det pågældende land.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Vi kan få oversat og betale for oversættelsen af eventuelle bilag.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Vi forlanger ikke gebyrer for vores tjenesteydelser, men vi betaler ikke omkostningerne ved at indgive en ansøgning, hvis dette gebyr opkræves af en anden medlemsstat.

Sidste opdatering: 14/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.