Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Hvilken myndighed kan bistå mig med at fremsende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 0043010599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Den bistandsydende myndigheds opgaver er fastlagt i Rådets direktiv 2004/80/EF. De fremgår af §9a i Verbrechensopfergsetz (lov om ofre for forbrydelser).

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne?

Der henvises til artikel 11 i Rådets direktiv 2004/80/EF – offeret skal ikke afholde nogen omkostninger.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen fremsendes til udlandet?

Offeret skal ikke afholde nogen omkostninger.

Sidste opdatering: 19/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website