Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Řecký asistenční orgán (Ellinikí Archí Syndromís)

96, Mesogeion Avenue,
Atény

Tel.: 0030 210 7767312
Fax: 0030 210 7767499

Email: assistingauthority@justice.gov.gr
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Může vám zaslat formulář žádosti o odškodnění, který máte vyplnit, a poskytnout vám informace o procesních záležitostech a o právních předpisech druhého státu. Také může působit jako prostředník, pokud jde o jakékoli objasnění týkající se vaší žádosti.

Převezme vaši žádost a zašle ji příslušnému asistenčnímu orgánu v jiné zemi, aniž by sám vaši žádost posoudil, a bude vás informovat o vývoji případu.

Pomůže orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu při slyšení žadatele nebo jiných stran, jako jsou svědci nebo znalci.

Na žádost orgánu příslušného k rozhodnutí odškodnění dotčeného členského státu: a) pomůže orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění, pokud slyšení v souladu s řeckým právem vede přímo orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění, a to telefonicky nebo prostřednictvím videokonference, v takovém případě asistenční orgán poskytne a zajistí nezbytnou logistickou infrastrukturu, nebo b) povede slyšení v souladu s řecký právem sám a orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu zašle zprávu o jednání. V druhém případě bude zpráva o jednání, která je vyhotovena v řečtině, přeložena do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků druhého členského státu nebo do jakéhokoli jiného jazyka EU, o němž daný členský stát uvedl, že ho může přijmout.

Náklady vzniklé řeckému asistenčnímu orgánu za tímto účelem hradí řecký stát.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Formulář žádosti a veškeré podpůrné dokumenty budou přeloženy na náklady a odpovědnost řeckého asistenčního orgánu do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků členského státu, v němž se nachází orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění, jemuž se dokumenty zasílají, nebo do jakéhokoli jiného jazyka EU, o němž daný členský stát uvedl, že ho může přijmout.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, pokud země přijímající žádost neukládá žádné poplatky.

Poslední aktualizace: 04/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.