Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem (Erstatningsnævnet)

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Jakožto asistenční orgán poskytuje Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem žadatelům pomoc s překladem a s podáním jejich žádosti v jiné zemi EU a v průběhu řízení pomáhá s překladem dokumentů, které jsou obdrženy z jiné země EU nebo mají být do jiné země EU předány.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem se spojí s překladatelem a uhradí náklady na překlad všech požadovaných dokumentů.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem uhradí veškeré náklady spojené s podáním žádosti v zahraničí.

Poslední aktualizace: 02/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.