Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) — клон Виена
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: post.wien@sozialministeriumservice.at

Каква е ролята на органа за помощ?

Задачите на органа за помощ са определени в Директива 2004/80/ЕО на Съвета. Те са описани и в раздел 9а от Закона за жертвите на престъпления (Verbrechensopfergsetz).

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

В съответствие с член 11 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета жертвата не трябва да плаща за това.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Жертвата не заплаща никакви разходи.

Последна актуализация: 19/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт