If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/10/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Belgien

Klicka här för att komma till avsnittet om offer för terrorism.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, nedan kallad brottsofferkommissionen) kan bevilja ekonomiskt stöd till personer som utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i Belgien (och anhöriga till dessa).

För offer för terrorism gäller de särskilda bestämmelser som anges nedan.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättningen från brottsofferkommissionen varierar beroende på brottsofferkategori:

A. Direkta brottsoffer – människor som fått fysiska och/eller psykiska skador som en direkt följd av ett våldsbrott i Belgien.

För direkta brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • tillfällig och permanent funktionsnedsättning,
 • ideell skada,
 • inkomstbortfall,
 • estetiska skador,
 • förlorade skolår (avbruten skolgång),
 • sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet (inklusive ersättning för processkostnader) upp till högst 6 000 euro,
 • materiella kostnader (högst 1 250 euro).

B. Indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit till följd av ett uppsåtligt våldsbrott.

För denna kategori brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • begravningskostnader (upp till högst 6 000 euro/dödsfall),
 • kostnader för förfarandet,
 • förlust av underhåll för anhöriga som var ekonomiskt beroende av brottsoffret före hans eller hennes frånfälle,
 • förlorade skolår.

C. Indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har fått allvarliga skador till följd av ett uppsåtligt våldsbrott.

För denna kategori brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, nära anhöriga (arvingar) intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit som en direkt följd av ett uppsåtligt våldsbrott kan få ekonomiskt stöd.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, nära anhöriga (arvingar) intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet som inte har avlidit men som har fått allvarliga skador som en direkt följd av ett uppsåtligt våldsbrott kan få ekonomiskt stöd.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja. Brottsofferkommissionen kan bevilja ekonomiskt stöd oavsett vilket land du är medborgare i och oavsett om du vistas lagligt eller olagligt i Belgien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, brottsofferkommissionen kan endast bevilja ekonomiskt stöd för brott som ägt rum i Belgien.

Det finns dock ett undantag, nämligen vid terrorbrott som begåtts utomlands och där brottsoffren är belgiska medborgare eller har hemvist i Belgien (se avsnittet om offer för terrorism).

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, brottet måste ha anmälts till polisen. Enligt lagen av den 1 augusti 1985, som reglerar brottsofferkommissionens verksamhet, måste du även ha framställt skadeståndskrav i en brottmålsprocess.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ett krav på statlig brottsofferersättning kan endast framställas i slutet av rättsprocessen. Kravet måste grundas på ett slutligt domstolsavgörande.

Under vissa förhållanden kan du emellertid beviljas ett akut stöd innan rättsprocessen har avslutats.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Ja. Om gärningsmannen har identifierats måste brottsoffret först framställa skadeståndskrav mot gärningsmannen i en brottmålsprocess, eftersom det stöd som brottsofferkommissionen ger är en alternativ form av ersättning som endast beviljas som en sista utväg.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Om gärningsmannen inte är identifierad när rättsprocessen avslutas eller om ärendet läggs ned grund av att gärningsmannen inte har kunnat identifieras kan ett brottsoffer begära ekonomiskt stöd från brottsofferkommissionen. I så fall måste brottsoffret åtminstone formellt ha anmält brottet (till polisen eller åklagarmyndigheten).

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

En ansökan om ekonomiskt stöd måste inges inom tre år från det att domstolsavgörandet vann laga kraft eller inom tre år från beslutet att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmännen inte har kunnat identifieras.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

För direkta brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • tillfällig och permanent funktionsnedsättning,
 • ideell skada,
 • inkomstbortfall,
 • estetiska skador,
 • förlorade skolår (avbruten skolgång),
 • sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet (inklusive ersättning för processkostnader) upp till högst 6 000 euro,
 • materiella kostnader (högst 1 250 euro).

För indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit till följd av ett uppsåtligt våldsbrott –

tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • begravningskostnader (upp till högst 6 000 euro/dödsfall),
 • kostnader för förfarandet,
 • förlust av underhåll för anhöriga som var ekonomiskt beroende av brottsoffret före hans eller hennes frånfälle,
 • förlorade skolår.

För indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har fått allvarliga skador till följd av ett uppsåtligt våldsbrott –

 • tar brottsofferkommissionen hänsyn till
 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Det ekonomiska stödet från brottsofferkommissionen betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsofferkommissionen kan ta hänsyn till hur det direkta offret för det uppsåtliga våldsbrottet agerade vid brottstillfället och huruvida brottsoffret bidrog till den skada som han eller hon lidit.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ingen hänsyn tas till din ekonomiska situation.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Brottsofferkommissionen tar hänsyn till den ersättning som gärningsmannen betalar och ersättning från ömsesidiga organisationer eller försäkringsbolag (subsidiaritetsprincipen).

Hur beräknas ersättningen?

Brottsofferkommissionen, som fungerar som förvaltningsdomstol, beviljar ekonomiskt stöd grundat på rättvisekriterier.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det minsta beloppet: 500 euro

Det högsta beloppet i huvudersättning (och full ersättning): 125 000 euro

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Det är inte obligatoriskt.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättningen från brottsofferkommissionen grundas på subsidiaritetsprincipen. Hänsyn tas därför till ersättning från försäkringsbolag (och gärningsmannen).

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Akut stöd kan beviljas även om ett domstolsavgörande inte har meddelats i målet. I enlighet med brottsofferkommissionens praxis kan brottsofferkommissionen endast bevilja akut stöd för de sjukvårdskostnader (minsta belopp 500 euro) som brottsoffret måste betala (efter att försäkringsbolag har betalat eller vägrat att betala sin andel).

Det akuta stödet har begränsats till 30 000 euro.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ytterligare (ekonomiskt) stöd kan begäras om skadan förvärras under de tio år som följer på beviljandet av stödet, förutom om brottsoffret redan har fått det högsta möjliga ersättningsbeloppet från den belgiska staten (125 000 euro). Brottsoffret måste (med hjälp av detaljerad medicinsk dokumentation) styrka att hans eller hennes skada har förvärrats.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Ansökningsblankett (frWord(39 Kb)fr, nlWord(35 Kb)nl).
 • Kopia på polisanmälan + detaljerad beskrivning av brottet.
 • Kopia på skadeståndskravet i brottmålsprocessen.
 • Kopia på alla domar som meddelats i målet.
 • Kopia på de läkarintyg som beskriver de fysiska och/eller psykiska konsekvenserna av brottet. Kopia på bevis på sjukvårdskostnader/materiella kostnader/kostnader för förfarandet som inte täcks av någon försäkring.
 • Bevis på inkomstförlust.
 • Vid dödsfall, kopia på dödsattest.
 • För nära anhöriga till ett brottsoffer ett officiellt intyg om hushållets sammansättning från myndigheten för registrering av civilstånd (Etat civil).
 • Bevis på begravningskostnader (om brottsoffret har avlidit).
 • Bevis på avbruten skolgång.
 • Bevis på ersättning som betalats av gärningsmannen eller gärningsmannens konkursbo.
 • Bevis på utbetalningar från försäkringsbolag.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders), som är en del av det federala justitieministeriet (SPF JUSTICE/FOD JUSTITIE).

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan (bestående av ansökningsblankett och styrkande handlingar) ska postas i två exemplar till (postadress):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej. Du måste inte vara närvarande vid brottsofferkommissionens förhandlingar när beslut fattas om din ansökan.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Cirka 18 månader för huvudersättningen.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Brottsofferkommissionens beslut kan inte överklagas. Det är endast möjligt att väcka en talan om ogiltigförklaring vid det belgiska statsrådet (Conseil d’Etat/Raad van State).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Från Länken öppnas i ett nytt fönsterbrottsofferkommissionens webbplats eller via telefon.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Länken öppnas i ett nytt fönsterCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Tfn: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönstercommission.victimes@just.fgov.be

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Inte via brottsofferkommissionen.

Rättshjälp kan (under vissa förhållanden) begäras från advokatsamfundet i den domkrets där brottet ägde rum eller där brottsoffret har hemvist.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Det finns brottsofferjourer som kan hjälpa brottsoffer att ansöka om ekonomiskt stöd från brottsofferkommissionen.

Brottsofferstöd ges av Belgiens gemenskaper och regioner.

För mer information (särskilt om de olika organ som har rätt att ge stöd):

Federationen Vallonien-Bryssel Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandern: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

För offer för terrorism:

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, nedan kallad brottsofferkommissionen) kan bevilja ekonomiskt stöd till offer för terrorism. Ärenden som rör offer för terrorism handläggs av brottsofferkommissionens avdelning för terroristbrott.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättningen från brottsofferkommissionen varierar beroende på brottsofferkategori:

A. Direkta brottsoffer – människor som har fått fysiska och/eller psykiska skador som en direkt följd av ett våldsbrott i Belgien.

För direkta brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • tillfällig och permanent funktionsnedsättning,
 • ideell skada,
 • inkomstbortfall,
 • estetiska skador,
 • förlorade skolår (avbruten skolgång),
 • sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet (inklusive ersättning för processkostnader) upp till högst 6 000 euro,
 • materiella kostnader (högst 1 250 euro).

B. Indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit till följd av ett uppsåtligt våldsbrott.

För denna kategori brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • begravningskostnader (upp till högst 6 000 euro/dödsfall),
 • kostnader för förfarandet,
 • förlust av underhåll för anhöriga som var ekonomiskt beroende av brottsoffret före hans eller hennes frånfälle,
 • förlorade skolår.

C. Indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har fått svåra skador till följd av ett uppsåtligt våldsbrott.

För denna kategori brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, nära anhöriga (arvingar) intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit som en direkt följd av ett terroristbrott kan få ekonomisk ersättning.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, nära anhöriga (arvingar) intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet som inte har avlidit men som har fått allvarliga skador som direkt följd av ett terroristbrott kan få ekonomisk ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja. Brottsofferkommissionen kan bevilja ekonomiskt stöd oavsett vilket land du är medborgare i och oavsett om du vistas lagligt eller olagligt i Belgien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Brottsofferkommissionens avdelning för terroristbrott kan bevilja ekonomiskt stöd vid terrorhandlingar som begåtts utomlands om brottsoffren är belgiska medborgare eller har hemvist i Belgien. Den belgiska federala regeringen måste dock i en kunglig förordning ha fastställt att handlingarna är att betrakta som terrorhandlingar.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, men det ligger i brottsoffrets eller hans eller hennes anhörigas intresse att registrera sig som offer (för ett terroristbrott) hos polisen eller åklagarmyndigheten.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja. Det ekonomiska stöd som brottsofferkommissionen beviljar offer för terrorism beviljas oberoende av eventuella rättsliga förfaranden.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

En ansökan om ekonomisk ersättning på grund av terrorhandlingar måste inges till brottsofferkommissionen inom tre år från ikraftträdandet av den kungliga förordning där det fastställdes att handlingarna ska betraktas som terrorhandlingar.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

För direkta brottsoffer tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • tillfällig och permanent funktionsnedsättning,
 • ideell skada,
 • inkomstbortfall,
 • estetiska skador,
 • förlorade skolår (avbruten skolgång),
 • sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet (inklusive ersättning för processkostnader) upp till högst 6 000 euro,
 • materiella kostnader (högst 1 250 euro).

För indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har avlidit till följd av ett uppsåtligt våldsbrott –

tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • begravningskostnader (upp till högst 6 000 euro/dödsfall),
 • kostnader för förfarandet,
 • förlust av underhåll för anhöriga som var ekonomiskt beroende av brottsoffret före hans eller hennes frånfälle,
 • förlorade skolår.

För indirekta brottsoffer – arvingar intill andra ledet och ingifta släktingar intill andra ledet till ett offer som har fått svåra skador till följd av ett uppsåtligt våldsbrott –

tar brottsofferkommissionen hänsyn till

 • ideell skada,
 • nära anhörigas sjukvårdskostnader,
 • kostnader för förfarandet.

Notera att förfarandet för ekonomiskt stöd till offer för terrorism kommer att ändras under 2018.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Det ekonomiska stödet från brottsofferkommissionen betalas ut i en klumpsumma, även om brottsoffret kan få både ett förskott och huvudersättningen.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsofferkommissionen kan ta hänsyn till hur det direkta offret för det uppsåtliga våldsbrottet agerade vid brottstillfället och huruvida brottsoffret bidrog till den skada som han eller hon lidit.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ingen hänsyn tas till din ekonomiska situation.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Brottsofferkommissionen tar hänsyn till den ersättning som gärningsmannen betalar och ersättning från ömsesidiga organisationer eller försäkringsbolag (subsidiaritetsprincipen).

Hur beräknas ersättningen?

Brottsofferkommissionen, som fungerar som förvaltningsdomstol, beviljar ekonomiskt stöd grundat på rättvisekriterier.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det minsta beloppet: 500 euro
Det högsta förskottsbeloppet: 30 000 euro
Det högsta beloppet i huvudersättning (och full ersättning): 125 000 euro

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Det är inte obligatoriskt.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättningen från brottsofferkommissionen grundas på subsidiaritetsprincipen. Hänsyn tas därför till ersättning från försäkringsbolag (och gärningsmannen).

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ett förskott kan betalas till offer för terrorism. Akut stöd kan beviljas offer för terrorism som har lagts in på sjukhus och till nära anhöriga till offer som har avlidit till följd av terrorhandlingen.

Det akuta stödet begränsas till 30 000 euro.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ytterligare (ekonomiskt) stöd kan begäras om skadan förvärras under de tio år som följer på beviljandet av stödet, förutom om brottsoffret redan har fått det högsta möjliga ersättningsbeloppet från den belgiska staten (125 000 euro). Brottsoffret måste (med hjälp av detaljerad medicinsk dokumentation) styrka att hans eller hennes skada har förvärrats.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Särskilda ansökningsblanketter för offer för terrorism (frWord(73 Kb)fr, nlWord(66 Kb)nl eller enWord(67 Kb)en).
 • Kopia på polisanmälan + detaljerad beskrivning av brottet.
 • Kopia på läkarintyg som beskriver de fysiska och/eller psykiska konsekvenserna av gärningarna.
 • Kopia på bevis på de sjukvårdskostnader/materiella kostnader/kostnader för förfarandet som inte täcks av försäkring.
 • Bevis på inkomstförlust.
 • Vid dödsfall, kopia på dödsattest.
 • För nära anhöriga till ett brottsoffer ett officiellt intyg om hushållets sammansättning från myndigheten för registrering av civilstånd (Etat civil).
 • Bevis på begravningskostnader (om brottsoffret har avlidit).
 • Bevis på avbruten skolgång.
 • Bevis på utbetalningar från försäkringsbolag.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott – Avdelningen för terroristbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökningar (bestående av ansökningsblankett och styrkande handlingar) kan skickas med e-post eller vanlig post till:

Postadress:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
SPF Justice/FOD Justitie
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterterrorvictims@just.fgov.be

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej. Du måste inte vara närvarande vid brottsofferkommissionens förhandlingar när beslut fattas om din ansökan.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ett beslut om förskott fattas inom fyra till sex veckor från det att ansökan lämnas in, om ansökan är fullständig.

Däremot prövar brottsofferkommissionen ansökan om huvudersättningen först efter det att eventuella försäkringsbolag har gjort sina utbetalningar. Prövningen grundas på de långsiktiga konsekvenserna för brottsoffren.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Brottsofferkommissionens beslut kan inte överklagas. Det är endast möjligt att väcka en talan om ogiltigförklaring vid det belgiska statsrådet (Conseil d’Etat/Raad van State).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Länken öppnas i ett nytt fönsterCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterterrorvictims@just.fgov.be

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Länken öppnas i ett nytt fönsterCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterterrorvictims@just.fgov.be
Tfn: +32 471 123 124

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Nej.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Det finns brottsofferjourer som kan hjälpa brottsoffer att ansöka om ekonomiskt stöd från brottsofferkommissionen.

Brottsofferstöd ges av Belgiens gemenskaper och regioner.

För mer information (särskilt om de olika organ som har godkänts som tillhandahållare av brottsofferstöd):

Federationen Vallonien-Bryssel: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandern: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.slachtofferzorg.be/

Senaste uppdatering: 22/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Bulgarien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

I Bulgarien kan man få ersättning från staten för materiell skada som man har lidit som en direkt följd av ett av följande brott:

 • terrorism, mord, mordförsök, ett överlagt brott som lett till allvarlig kroppsskada, sexuellt ofredande, våldtäkt, människohandel,
 • brott som begåtts på uppdrag av ett organiserat kriminellt gäng,
 • annat allvarligt överlagt brott som lett till dödsfall eller allvarlig kroppsskada.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Se svaret på den första frågan.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Om offret har avlidit till följd av ett brott övergår rätten till ersättning till brottsoffrets barn eller partner/sambo.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej, det kan du inte. Brottsoffrets barn eller partner/sambo kan bara få ersättning om brottsoffret har avlidit till följd av ett brott.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ersättning kan beviljas utländska medborgare i de fall som anges i ett internationellt avtal som Bulgarien är part i.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, det kan du inte. Ersättningen betalas ut av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där brottet begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, det måste du. Ingen ersättning betalas när brottsoffret inte har anmält brottet till de behöriga myndigheterna, såvida det inte finns legitima skäl till varför så inte skedde.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ja, det måste du. Brottsoffer har rätt att begära ersättning så snart en brottmålsprocess har avslutats genom att en rättslig myndighet har meddelat ett slutligt avgörande. Avgörandet kan vara

 • en fällande dom i ett brottmål, inklusive en tredskodom,
 • en uppgörelse utanför domstol,
 • ett beslut från åklagarmyndigheten eller den behöriga domstolen som innebär att brottmålsprocessen avslutas, med undantag av ärenden som avslutas av de skäl som anges i artikel 24.1.1, 24.1.1.7, 24.1.1.8a och 24.1.1.9 i straffprocesslagen (Nakazatelno-protsesualen kodeks),
 • ett beslut från åklagarmyndigheten eller den behöriga domstolen om att vilandeförklara målet eftersom gärningsmannen inte har identifierats.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Även om det inte finns något sådant krav beviljas inte ersättning om brottsoffret har fått ersättning från annat håll.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Se svaret på frågan: ”Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?”

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökningar om ersättning ska inges senast ett år efter den dag det relevanta domstolsavgörandet vinner laga kraft.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker, solidariskt, materiella skador som du har lidit som en direkt följd av brottet, däribland

 • sjukvårdskostnader, med undantag av kostnader som betalas av den nationella sjukförsäkringskassan,
 • inkomstbortfall,
 • juridiska kostnader,
 • förlorad försörjning,
 • begravningskostnader,
 • annan materiell skada.

Brottsoffren måste överlämna alla relevanta handlingar som krävs för styrka den påstådda materiella skadan.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Brottsoffer har rätt att få ersättningen från staten utbetalad i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning ges inte om

 • brottsoffret under de senaste fem åren före ansökan om ersättning har dömts för ett av de brott som räknades upp i svaret på den första frågan,
 • brottet begicks under extrem känslomässig stress orsakad av en olaglig handling från brottsoffrets sida som fick, eller kunde ha fått, allvarliga konsekvenser för gärningsmannen eller gärningsmannens släktingar,
 • brottet begicks genom att gå över gränsen för vad som anses utgöra nödvärn.
 • Om brottsoffret har bidragit till de konsekvenser som brottet har resulterat i minskas den ersättning som annars skulle ha betalats ut.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Alla brottsoffer har samma rättigheter. Brottsoffrets ekonomiska situation påverkar inte rätten att begära ersättning från staten.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Staten betalar ut ersättning för brott som begåtts efter den 30 juni 2005 och som faller inom de kategorier som räknades upp i svaret på den första frågan.

Hur beräknas ersättningen?

Brottsoffren måste överlämna alla relevanta handlingar som krävs för styrka den påstådda materiella skadan.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Ersättningen från staten utgörs av ett kontantbelopp som inte får överstiga 10 000 bulgariska lev (BGN). När ersättning beviljas för underhåll till sådana personer i beroendeställning som är under 18 år och barn till en person som avlidit till följd av ett brott, får ersättningen för varje person i beroendeställning inte överstiga 10 000 BGN.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, det förväntas du göra. I ersättningsansökan måste brottsoffret specificera ersättningsbeloppet och den skada som han eller hon kräver ersättning för.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, det kommer den.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, det kan du inte.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej, det kan du inte.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • En kopia på avgörandet från berörd rättslig myndighet och domskälen vid fällande dom.
 • Ett utdrag ur belastningsregistret om personen inte är bulgarisk medborgare.
 • En kopia på en identitetshandling.
 • Ett intyg om nuvarande hemvist för den person som har rätt till ersättning i Bulgarien.
 • En handling med uppgift om juridiskt ombud, vårdnadshavare eller förmyndare.
 • Ett intyg om arvsrätt om den person som har rätt till ersättning är ett barn, förälder, eller make/maka till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott.
 • Bestyrkta kopior av handlingar som styrker utgifter som t.ex. sjukvårdskostnader (med undantag av kostnader som täcks av den nationella sjukförsäkringskassan), begravningskostnader osv.
 • En handling som intygar brottsoffrets inkomster från ett anställningsförhållande eller motsvarande arrangemang under den sexmånadersperiod som föregick dagen för brottet.
 • En förteckning från domstolen över de kostnader som uppkommit i samband med det rättsliga förfarandet.
 • Handlingar som styrker annan materiell skada.
 • En förklaring om att brottsoffret inte har fått ersättning från annat håll för den materiella skada som han eller hon har lidit till följd av brottet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej, det finns det inte.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer vid Bulgariens justitieministerium.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

REPUBLIKEN BULGARIENS JUSTITIEMINISTERIUM

Nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer

Adress: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulgarien

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.compensation.bg/en.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej, det behöver du inte.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

En ansökan om ersättning prövas senast en månad efter att den mottogs. Vid behov kan denna tidsfrist förlängas med högst tre månader.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Beslut från det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer kan inte överklagas.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Standardformuläret för att ansöka om ersättning kan fås från det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer, provinsguvernörer, utredare och brottsofferorganisationer. Ett elektroniskt ansökningsformulär är tillgängligt på det nationella rådets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.compensation.bg/en.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Se webbplatsen för det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.compensation.bg/en.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Brottsofferorganisationer ger praktiskt stöd till brottsoffer, inklusive hjälp med att fylla i ansökan om ersättning.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja. Den bulgariska sammanslutningen av brottsofferorganisationer.

Tfn: +359 29819300

Senaste uppdatering: 08/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Tjeckien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Tjeckien ger ekonomiskt stöd till brottsoffer vars hälsa har skadats till följd av ett brott och till efterlevande till brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott. Även personer som har utsatts för sexualbrott och barn som har utsatts för övergrepp har rätt till ekonomiskt stöd.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Syftet med det ekonomiska stödet är att hjälpa brottsoffret att klara den försämrade sociala situation som brottet har lett till. Det ekonomiska stödet ersätter inte gärningsmannens skyldighet att gottgöra den skada som han eller hon har åsamkat offret.

För efterlevande betalas det ekonomiska stödet ut i en klumpsumma. Brottsoffer vars hälsa har skadats kan också ansöka om att få stödet utbetalat i en klumpsumma (beloppet beror på hur allvarliga skadorna är) eller kräva ersättning för sjukvårdskostnader eller inkomstförlust. Personer som utsatts för sexualbrott eller barn som utsatts för övergrepp kan begära ersättning för kostnaderna för den terapi som de har undergått för att lindra sin ideella skada.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja. Efterlevande till brottsoffer som avlidit till följd av ett brott har rätt till ekonomiskt stöd om den efterlevande är den avlidnes förälder, make/maka, registrerade partner, barn eller syskon och bodde i samma hushåll som den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet, eller om den efterlevande är en person som den avlidne betalade eller var skyldig att betala underhåll till.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

I detta fall har du inte rätt till ekonomiskt stöd.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, om du är fast bosatt eller lagligen vistas i en annan EU-medlemsstat och har utsatts för ett brott i Tjeckien, eller om du lagligen vistas i Tjeckien i mer än 90 dagar och utsätts för ett brott här, om du har ansökt om internationellt skydd i Tjeckien eller har beviljats asyl eller status som alternativt skyddsbehövande eller, i förekommande fall, på de villkor som fastställs i ett internationellt avtal.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Om du är tjeckisk medborgare har du rätt till ekonomiskt stöd från den tjeckiska staten oavsett i vilket land det brott som du utsattes för begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Det är inte nödvändigt att avvakta utgången av utredningen. Ekonomiskt stöd kan ges om de brottsbekämpande myndigheternas pågående utredning visar att det inte råder någon tvekan om att ett brott har begåtts och att de rättsliga villkoren för rätten till ersättning är uppfyllda.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Om du inte kräver skadestånd av gärningsmannen kan det ekonomiska stödet sättas ned eller till och med inte beviljas alls.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

I detta fall är det nödvändigt att skilja mellan om gärningsmannen är okänd eller om den person som har åtalats för brottet inte har befunnits skyldig, även om det är uppenbart att brottet har ägt rum (dvs. brottet har begåtts, men skulle ha kunnat begåtts av någon annan). I så fall har du rätt till ekonomiskt stöd. Om gärningsmannen har friats på grund av att den gärning denne har åtalats för inte är att betrakta som ett brott har du emellertid inte rätt till ekonomiskt stöd. Ett ersättningskrav bedöms i första hand utifrån det material som de brottsbekämpande myndigheterna har samlat in. Det är upp till dig att visa omfattningen av den skada som uppkommit till följd av brottet och, i förekommande fall, vad du kräver ersättning för (sjukvårdskostnader och inkomstförlust).

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan måste inges inom två år från den dag du fick kännedom om skadan, dock senast fem år från dagen för brottet. Vid utgången av en av dessa tidsfrister upphör rätten till stöd.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffer:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering) – JA.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (dvs. vård och assistans, tillfällig och permanent vård, långvarig rehabilitering, anpassning av hemmet, hjälpmedel m.m.).
 • Vid utgifter som är direkt kopplade till att återställa hälsan – JA (hjälpmedel, sjukvårdvård eller rehabilitering).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet eller andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.) – JA.
  • Förlorade möjligheter – NEJ.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader – NEJ.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats – NEJ.
  • Annat – NEJ.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats – NEJ.

b) För ersättningsberättigade personer eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader – NEJ.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering) – NEJ.
 • Förlust av medel för uppehälle eller förlorade möjligheter – NEJ.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller ersättningsberättigade personer åsamkats/ersättning för efterlevande om brottsoffret avlidit – NEJ.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Det ekonomisk stödet betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din egen brottshistorik är inte avgörande för din rätt till ekonomiskt stöd. Om du inte samarbetar med de brottsbekämpande myndigheterna för att lösa brottet kan du emellertid inte beviljas ekonomiskt stöd. Du beviljas inte heller ekonomiskt stöd om du deltog i brottet som medbrottsling.

Om du inte visar tillräcklig samarbetsvilja i förfarandet för att tilldelas ekonomiskt stöd kan förfarandet avslutas och din ansökan avslås.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Det är endast om det är uppenbart att din sociala situation inte har försämrats till följd av brottet som du inte kan beviljas ekonomiskt stöd.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Om du på något sätt har bidragit till skadan kan det ekonomiska stödet minskas eller inte beviljas alls.

Hur beräknas ersättningen?

Brottsoffer som har fått en lindrig personskada kan begära en klumpsumma på 10 000 tjeckiska kronor (CZK).

Brottsoffer som har fått en allvarlig personskada kan begära en klumpsumma på 50 000 CZK.

I stället för en klumpsumma kan brottsoffer som har fått en personskada begära ekonomiskt stöd på upp till 200 000 CZK för styrkta sjukvårdskostnader och/eller styrkt inkomstbortfall.

Efterlevande har rätt till ekonomiskt stöd i form av en klumpsumma på 200 000 CZK, med undantag av syskon, som har rätt till ett stöd på 175 000 CZK.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Ett brottsoffer som har fått en personskada eller en efterlevande kan beviljas upp till 200 000 CZK. Vid dödsfall får det totala ekonomiska stödet till samtliga efterlevande dock inte överstiga 600 000 CZK. Om det finns flera efterlevande ska det beviljade stödet dessutom minskas proportionellt så att det högsta tillåtna beloppet inte överskrids.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Endast om det finns en försäkring som täcker gärningsmannens skyldighet att ersätta den skada som åsamkats. Enligt tjeckisk rätt är detta praktiskt möjligt vid trafik- och arbetsplatsolyckor.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ekonomiskt stöd betalas inte ut i förskott.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja, upp till det högsta tillåtna beloppet.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Fullmakt, bevis på ett familjeförhållande till brottsoffret.
 • Brottsoffrets dödsattest.
 • Kopia av polisanmälan.
 • Kopia av domstolsbeslutet.
 • Läkarintyg.
 • Sjukhusräkningar eller räkningar för sjukhusrelaterade kostnader.
 • Sjukvårdsräkningar.
 • Kvitton.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Justitieministeriet.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Justitieministeriet.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ett beslut om ansökan ska fattas inom tre månader.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Genom att väcka talan vid en förvaltningsdomstol.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På justitieministeriets webbplats, från frivilligorganisationer som arbetar med brottsoffer och från skyddstillsyns- och medlingstjänsten.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Nej.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja, men på egen bekostnad.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Den största är Bílý kruh bezpečí (Vita trygghetscirkeln). Tjeckiens skyddstillsyns- och medlingstjänst hjälper också brottsoffer.

Senaste uppdatering: 20/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Danmark

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Staten betalar ut ersättning och skadestånd till brottsoffer vid brott mot den danska strafflagen (straffelov) eller lagen om uppehåll, uppehållsförbud och utvisning (lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning) om brottet har lett till personskada eller dödsfall. Ovanstående följer av lagen om ersättning till brottsoffer (offererstatningsloven). Överträdelse av speciallagstiftning som t.ex. vägtrafiklagen (færdselsloven), den militära strafflagen (militær straffelov) och ordningslagen (ordensbekendtgørelsen) kan enligt offererstatningsloven inte ligga till grund för ersättning och skadestånd. Nämnden för brottsskadeersättning (Erstatningsnævnet) gör en oberoende bedömning av om en händelse omfattas av offererstatningsloven. Polisens bedömning av händelsen är dock vanligtvis vägledande för Erstatningsnævnets bedömning. Ersättning eller skadestånd betalas inte ut om handlingen inte är straffbar på grund av nödvärn, nödrätt (jus necessitatis) eller samtycke.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Offererstatningsloven omfattar främst personskador, eftersom sakskador endast ersätts i begränsad utsträckning. Med personskada avses både fysisk och psykisk skada.

I princip betalas ersättning endast ut till det direkta brottsoffret. Du kan emellertid ha befunnit dig så nära händelsen att du kan få ersättning eller skadestånd enligt offererstatningsloven även om du inte egentligen kan anses ha utsatts för en orätt. Dessutom kan en anhörig få ersättning för begravningskostnader, förlust av försörjare osv., se nedan.

I händelse av personskada kan ersättning och skadestånd beviljas för följande:

 • Sjukvårdskostnader
 • Inkomstbortfall
 • Sveda och värk
 • Bestående men
 • Förlust av förmåga att skaffa sig inkomst
 • Kränkning av frihet, frid eller ära
 • Kränkning till följd av grovt övergrepp
 • Annan förlust (t.ex. förlängd utbildning eller behov av särskilda hjälpmedel)
 • Juridiska kostnader

Om brottsoffret avlider kan ersättning beviljas för följande:

 • Begravningskostnader
 • Förlust av försörjare
 • Övergångsbelopp till efterlevande make/sambo
 • Efterlevandeersättning

Om även sakskada har uppkommit betalas ersättning för kläder och personliga tillhörigheter som offret bar eller hade på sig då personskadan inträffade, samt ersättning för sakskada som vållats av vissa frihetsberövade personer, t.ex. interner.

Ingen ersättning betalas för ekonomisk skada på grund av t.ex. bedrägeri. Ersättning betalas inte heller för fattigdom, rörelseförluster, förlorade vinster eller liknande.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja. Som nämndes ovan kan ersättning och skadestånd betalas ut om brottsoffret avlider.

Ersättning för begravningskostnader betalas ut till den person som betalade för begravningen, oavsett om han eller hon är anhörig till offret eller inte.

Ersättning för förlust av försörjare betalas ut till den make/sambo och de efterlevande barn som den avlidne hade försörjningsansvar för.

Om den avlidne saknar make/sambo kan ett övergångsbelopp betalas ut till en annan efterlevande om särskilda omständigheter motiverar detta. Detta kan vara en bror eller syster som i många år har levt tillsammans med och delat hushåll med den avlidne.

Dessutom kan ersättning beviljas efterlevande som den avlidne stod särskilt nära. Ersättningen beviljas i första hand till en make, en sambo, minderåriga barn och sådana barns föräldrar.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Föräldrar kan få ersättning för utgifter för sjukhusbesök när de besöker sina egna skadade barn på sjukhus.

Att barns och ungdomars mamma eller pappa är med på sjukhuset eller deltar i rehabiliteringen kan vara avgörande för att de ska tillfriskna. I sådana specialfall kan mammans eller pappans inkomstförlust täckas helt eller delvis.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja. Offererstatningsloven innehåller inget krav på medborgarskap eller bosättning för att få ersättning, endast att brottet måste ha skett i Danmark. Om övriga villkor i lagen är uppfyllda saknar det betydelse huruvida brottsoffret är en utlänning som bor i Danmark, en turist eller en person som endast kortvarigt befinner sig i Danmark.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

I princip nej. Det finns dock en begränsad möjlighet att få ersättning från Erstatningsnævnet även om personskadan har uppkommit till följd av ett brott som begåtts i utlandet. Ersättning beviljas endast om det anses skäligt. Möjligheten att bevilja ersättning är tänkt att vara begränsad och ersättning betalas endast ut om de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet motiverar att ersättning betalas.

I undantagsfall betalas ersättning ut för skador som orsakats av brott som begåtts utanför Danmark. Så sker om brottsoffret är dansk medborgare eller vid tidpunkten för brottet tjänstgjorde vid en dansk beskickning i utlandet. Ersättning och skadestånd betalas för skador som uppkommit till följd av att en person som är medborgare i eller har hemvist i Danmark i utlandet angriper en annan person som är medborgare i eller har hemvist i Danmark. Detta gäller dock endast om skadan uppstår i en avgränsad dansk miljö, t.ex. i samband med en skolresa. Om det är en ren slump att både offer och gärningsman har anknytning till Danmark betalas ingen ersättning ut.

Dessutom kan ersättning beviljas när sådana handlingar har begåtts mot en skadelidande som är bosatt i Danmark och är på affärsresa i utlandet. Detta inbegriper endast kortvarigt yrkesarbete utomlands i situationer där det inte kan förväntas att den skadelidande eller arbetsgivaren har tecknat en privat försäkring för att täcka skadan. Skadan måste ha inträffat under arbetstid.

Studier och praktik i utlandet betraktas inte som yrkesverksamhet.

En minderårig sökande som bor utomlands på grund av sina föräldrars yrkesverksamhet kan få ersättning och skadestånd. Det viktiga att ta hänsyn till i så fall är föräldrarnas omständigheter.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, för att få statlig brottsskadeersättning är det är i princip nödvändigt att brottet anmäls till polisen inom 72 timmar.

En anmälan innebär en begäran om att polisen ska utreda brottet. Vid grova brott är det sällan nödvändigt att uttryckligen begära en polisutredning. Vid ringa brott är detta däremot i regel nödvändigt. Den omständigheten att polisen har varit på plats och kanske talat med brottsoffret räcker därför inte alltid för att brottet ska anses anmält.

I viss fall kan man bortse från kravet på polisanmälan. Erstatningsnævnet bortser t.ex. nästan alltid från kravet på polisanmälan inom 72 timmar om gärningsmannen, trots att anmälan inkom för sent, grips och åtalas.

Enligt förarbetena till offererstatningsloven är fruktan för repressalier inte giltig grund för underlåtelse att göra en polisanmälan inom 72 timmar.

Fristen på 72 timmar gäller inte vid våldtäkt, incest, grova sexualbrott mot barn samt vissa sexualbrott som begåtts mot en person under 18 år. Ändringen av offererstatningsloven rör endast 72-timmarsfristen. Villkoret att brottet ska anmälas till polisen kvarstår således. Fristen har upphävts för skador till följd av brott som begåtts efter den 1 april 2016.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Administrativ handläggning

Ansökan om ersättning ska inges till polisen i det polisdistrikt där polisanmälan gjordes. Polisen översänder ansökan till Erstatningsnævnet.

Behandlas ärendet fortfarande av polisen, åklagarmyndigheten eller domstolarna översänder polisen ansökan till Erstatningsnævnet först efter det att ärendet avslutats. Ärendet kan dock under vissa omständigheter prövas av Erstatningsnævnet innan polisen, åklagarmyndigheten eller domstolarna har slutfört sin behandling.

Det sistnämnda sker endast i sällsynta fall och vanligtvis endast i samband med grova brott, t.ex. mord, där det av hänsyn till de efterlevande kan finnas ett särskilt behov av att ta ställning till ersättningskravet, eller en del av kravet, även om polisen eller domstolarna inte har slutfört sin behandling av ärendet.

Oavsett hur allvarligt ett ärende är får Erstatningsnævnet inte pröva ärendet innan polisen eller domstolarna har slutfört sin behandling om det råder tvivel kring huruvida ett brott har begåtts, om det föreligger objektiva grunder för straffrihet eller om det kan finnas skäl att minska ersättningen på grund av den skadelidandes egen skuld.

Domstolsprövning

Sökandens krav på ersättning måste framställas under brottmålsprocessen vid domstolen. Domaren kan välja att pröva kravet i sak eller skjuta upp prövningen och låta kravet behandlas av Erstatningsnævnet eller i en civilrättslig talan. Detta kan bero på om förövaren bestrider kravet eller inte.

Har kravet behandlats av domstolen under brottmålsprocessen kan sökanden även skicka ansökan till Erstatningsnævnet.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Erstatningsnævnet beviljar inte ersättning om sökandens skador ersätts av gärningsmannen eller täcks av sjukförsäkringen eller andra förmåner av skadeersättningskaraktär. Erstatningsnævnet fattar inget beslut innan det har fastställts huruvida skadan täcks på annat sätt.

Det finns inget krav på att man först ska försöka få ersättning av gärningsmannen eller att gärningsmannen ska ha identifierats.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning?

Ja. Även om en brottmålsprocess inte kan inledas på grund av att gärningsmannen är okänd eller inte kan hittas kan staten betala ut ersättning. En förutsättning är dock fortfarande att övriga lagstadgade villkor är uppfyllda.

I så fall gör Erstatningsnævnet en oberoende bedömning av om en personskada har orsakats av en brottslig gärning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Erstatningsnævnet kan inte behandla en ansökan som ingetts mer än två år efter att brottet begicks, om inte särskilda skäl föreligger. Om dom har meddelats i målet löper fristen från det att domen vann laga kraft. Om en polisutredning har gjorts och denna inte har lett till åtal löper fristen från tidpunkten för polisens beslut att lägga ned utredningen.

Erstatningsnævnet kan inte heller behandla en ansökan om Erstatningsnævnet tidigare har behandlat ersättningskrav från samma sökande angående samma brott, och det nya kravet har framställts mer än två år efter det att sökanden insåg eller borde ha insett att detta krav existerade, om inte särskilda skäl föreligger.

Polisen är skyldig att hjälpa en skadelidande att få tillgång till ersättning enligt offererstatningsloven. Har polisen underlåtit att fullgöra denna skyldighet bortser Erstatningsnævnet i regel från tvåårsfristen.

Om sökanden var minderårig då brottet begicks är Erstatningsnævnet mer benägen att bortse från fristen.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

 • a) För brottsoffret:
  • – Materiell (icke-psykisk) skada:
   • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering). JA.
   • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.). JA.
   • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar). JA.
   • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.). JA.
   • Förlorade möjligheter. NEJ.
   • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader. JA, i vissa fall. I undantagsfall kan Erstatningsnævnet besluta att den skadelidande helt eller delvist själv måste betala sina utgifter i samband med Erstatningsnævnets behandling av ärendet. Den skadelidande behöver aldrig själv betala rättegångskostnaderna i själva brottmålsprocessen, eftersom denna har inletts av polisen.
   • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats. JA. Ersättning betalas ut för kläder och personliga tillhörigheter som brottsoffret bar eller hade på sig när personskadan uppstod.
  • – Psykisk (ideell) skada:
   • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. JA. Se ovan för andra saker som ersättning eller skadestånd kan betalas ut för.
 • b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:
  • – Materiell (icke-psykisk) skada:
   • Begravningskostnader. JA.
   • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering). NEJ.
   • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter. JA/NEJ. Ersättning betalas ut för förlust av huvudsaklig försörjare. Se ovan för närmare detaljer.
  • – Psykisk skada:
   • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. NEJ/JA. Ingen ersättning beviljas för sveda och värk som åsamkats anhöriga och andra personer. Ett övergångsbelopp kan dock beviljas. Se ovan för närmare detaljer.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättning och skadestånd som beviljats av Erstatningsnævnet betalas ut cirka 14 dagar efter Erstatningsnævnets beslut. Utbetalningen hanteras av polisen i det polisdistrikt där brottet anmäldes.

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma för de krav som har beviljats i det enskilda beslutet.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

De allmänna ersättningsreglerna i dansk rätt gäller vid ansökningar om ersättning och skadestånd till brottsoffer, inbegripet reglerna om minskning och bortfall av ersättning på grund av att den skadelidande själv medverkat till skadan eller accepterat skaderisken. Regeln om accepterande av skaderisk kan t.ex. tillämpas vid skador som orsakats i samband med konflikter mellan motorcykelgäng eller andra gängkonflikter.

Om en skadelidande part inte i tillräckligt hög grad bidrar till utredningen av ärendet kan rätten till ersättning bortfalla. Detta gäller t.ex. om den skadelidande parten vägrar att svara på polisens eller domstolens frågor.

Ersättningen kan också minskas eller bortfalla om sökanden inte uppfyller sina allmänna skyldigheter när det gäller att begränsa förlusten. Detta innebär att den person som lidit skada till följd av någon annans rättsstridiga beteende har en skyldighet att så långt det är möjligt begränsa sin förlust till följd av skadan.

Vid behandlingen av ansökan läggs aldrig någon vikt vid om sökanden finns med i straffregistret. Erstatningsnævnet brukar inte begära ut utdrag ur straffregistret.

Om sökanden inte följer Erstatningsnævnets begäran om att inkomma med upplysningar till stöd för det framställda kravet kan detta påverka den ersättning som tilldelas. Sökanden är skyldig att dokumentera sina krav på ett tillfredsställande sätt.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

En ansökan kan prioriteras om du t.ex. har kallats att inställa dig vid fogedretten (som handlägger verkställighetsärenden), om det föreligger uppgifter om exekutiv auktion eller om du har fått brev från banken om att det saknas medel för att betala fasta utgifter.

Vid ansökningar om inkomstbortfall är Erstatningsnævnet medveten om att sökandens inkomst har minskat och nämnden prioriterar därför dessa ärenden.

Utöver ovanstående prioriteras ett ärende inte enbart på grund av sökandens ekonomiska situation.

Sökandens ekonomiska situation påverkar inte på något annat sätt möjligheten att erhålla ersättning eller storleken på ersättningen.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättning eller skadestånd beviljas inte om sökandens skador betalas av gärningsmannen eller täcks av försäkringsförmåner eller andra förmåner av skadeersättningskaraktär.

Sökanden måste så gott han eller hon har kunnat och i den omfattning som krävs ha bidragit till polisens utredning av ärendet. Att uppsåtligen undanhålla information eller på liknande sätt visa sin motvilja mot att bidra till att ärendet klaras upp medför vanligtvis att ingen ersättning beviljas.

Ett annat villkor för att beviljas ersättning från staten är att sökanden, under en eventuell brottmålsprocess mot gärningsmannen, har ansökt om ersättning eller i domstol yttrat sig i ersättningsfrågan.

I enlighet med de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna måste det finnas ett orsakssamband mellan det brott som begåtts och den skada som åsamkats.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättning beräknas utifrån den enskilda kravet och på grundval av det sökta beloppet. Om du som sökande i tillräcklig utsträckning har dokumenterat ditt krav kommer skadeståndet att beräknas i enlighet med den lidna skadan. Erstatningsnævnet beräknar förlusten för varje enskilt ersättningskrav utifrån gällande regler (inkomstbortfall beräknas t.ex. som skillnaden mellan den förväntade inkomsten och den faktiska inkomsten under den period som ansökan avser). Har du endast dokumenterat delar av ditt krav kommer ersättning endast att betalas ut för det belopp som dokumenterats. I vissa fall gör Erstatningsnævnet endast en uppskattning av beloppet. Detta kan ske då du inte själv har kunnat beräkna beloppet.

Ersättningen beräknas på grundval av olika tariffer. Flera av dessa justeras den 1 januari varje år. För sveda och värk betalas t.ex. 200 danska kronor (DKK) per sjukdag (2018). Bestående men beräknas i graden av men för brottsoffret, och ersättning betalas ut per grad av men. För närvarande (2018) är ersättningen 8 790 DDK per grad. Ersättning för kränkning av frihet, frid eller ära och kränkning till följd av grovt övergrepp beräknas på grundval av hur grovt övergrepp offret har utsatts för och dess karaktär, inbegripet vilket brott det rör sig om.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns ingen gräns för det högsta belopp som kan betalas i ersättning eller skadestånd. För närvarande har Danmark ingen gräns för det lägsta belopp som kan beviljas i ersättning eller skadestånd. För vissa typer av ersättningar finns det dock ett maxbelopp. Se nedanstående förteckning:

 • Sveda och värk 76 500 DKK (2018)
 • Bestående men 879 000 DKK (2018)
 • Förlust av förmåga att skaffa sig inkomst 9 227 500 DKK (2018)
 • Övergångsbelopp 165 500 DKK (2018)
 • Sakskada 132 000 DKK (2018)

Skadestånd för bestående men kan i undantagsfall värderas till 120 procent, och maxbeloppet blir då 1 054 000 DKK (2018).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Du förväntas inte beräkna ett totalbelopp för samtliga dina krav. Vid de individuella ersättningsposterna förväntas du ange det belopp som du begär i ersättning. För att beviljas ersättning behöver dock inte samtliga krav beräknas.

Se framsidan av ansökningsformuläret för hur inkomstbortfall beräknas. Sökande eller potentiella sökande är alltid välkomna att kontakta Erstatningsnævnet för information om hur skadeståndskrav ska beräknas och dokumenteras. Som sökande kan du dessutom få vägledning om vilka faktorer som det läggs vikt vid i samband med de enskilda ersättningsposterna.

Du förväntas inte beräkna ersättning för psykisk skada, eftersom sådant skadestånd beräknas utifrån en tariff i förhållande till omfattningen av skadan.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Erstatningsnævnet betalar inte ut ersättning om sökandens skador betalas av gärningsmannen eller täcks av en försäkring eller av andra förmåner av skadeersättningskaraktär. I princip är frågan därför inte huruvida försäkringsavgiften dras av när Erstatningsnævnet behandlar kravet, utan snarare vem som ska betala ersättningen. Om det konstateras att försäkringsbolaget har vägrat att betala ersättning kan ärendet hänskjutas till Erstatningsnævnet för prövning.

Om sökanden har tecknat en privat olycksfallsförsäkring och erhållit invaliditetsersättning eller ersättning för bestående men medför detta inte att ersättning för bestående men eller ersättning för förlust av förmåga att skaffa sig inkomst minskas eller bortfaller. Ersättningen minskas inte heller om den skadelidande har erhållit sociala förmåner från staten för skadan (såsom pension, lönesubventioner eller liknande).

Har sökanden tecknat en privat sjukvårdsförsäkring ersätts inte behandlingskostnaderna i den mån försäkringsbolaget ersätter utgifterna. Dessutom betalas ingen ersättning ut om behandlingen kan utföras gratis via den offentliga sjukförsäkringen eller via andra tjänster inom den offentliga sektorn.

Vid arbetsskador kan Erstatningsnævnet endast betala ersättning för sveda och värk, ersättning för inkomstbortfall och differenskrav samt ersättning för kränkning av frihet, frid eller ära och kränkning till följd av grovt övergrepp, eftersom alla övriga ersättningsposter, inbegripet ersättning för sjukvårdskostnader m.m., täcks av arbetsgivarens lagstadgade arbetsskadeförsäkring.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

I princip betalas inte ersättning och skadestånd ut i förskott, utan endast när behandlingen av kravet har avslutats.

Erstatningsnævnet har i vissa fall som praxis att betala ut ersättning a conto vid bestående men. I regel inväntar Erstatningsnævnet den bedömning som arbetsskadeförsäkringsmyndigheten (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) gör om graden av ersättning. Om det anses troligt att sökanden har ådragit sig betydande bestående men enbart på grund av den aktuella skadan får Erstatningsnævnet bevilja skadestånd a conto.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja. Om det efter ett beslut från Erstatningsnævnet konstateras att skadan har förvärrats och detta medför ytterligare förluster kan dessa förluster behandlas av Erstatningsnævnet. Det bör nämnas att det finns en tidsfrist på två år för att inge krav till Erstatningsnævnet. Denna tvåårsfrist beräknas från när den skadelidande visste eller borde ha vetat att skadan gav upphov till ytterligare förluster.

Ersättning för framtida sjukvårdskostnader och andra förluster till följd av skadan fastställts till ett kapitalbelopp. Har sökanden redan fått ersättning för framtida sjukvårdskostnader m.m. kan sökanden därför inte senare få ärendet prövat igen endast för att erhålla ytterligare ersättning för sjukvårdskostnader och andra förluster.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Det finns inget krav på att sökanden måste inge styrkande handlingar tillsammans med ansökan. Ansökan skickas till Erstatningsnævnet via polisen, som skickar med handlingarna i brottmålet.

Finner Erstatningsnævnet att ansökningarna omfattas av offererstatningsloven fortsätter den nämligen behandlingen av kraven. Vid behandlingen av kraven behöver Erstatningsnævnet ofta olika handlingar beroende på vilka krav sökanden har begärt ersättning för. Om sökanden tillsammans med ansökningsformuläret bifogar styrkande handlingar kan Erstatningsnævnet handlägga ärendet snabbare. Det kan även gynna sökandens sak om denne tillsammans med ansökan inger eventuella beslut om att han eller hon nekas ersättning från försäkringsbolaget.

De styrkande handlingarna kan t.ex. bestå av kvitton för utgifter i samband med överträdelsen av straffeloven. Dessutom används ofta läkarjournaler och läkarintyg i samband med fastställandet av skadans omfattning. Vid inkomstbortfall och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst bör sökanden inge handlingar som visar hans eller hennes inkomst före och efter skadan i form av lönebesked, årsredovisningar och, i förekommande fall, en löneförklaring från hans eller hennes arbetsgivare. I några ärenden används även kommunala ärendeakter.

Om Erstatningsnævnet bedömer att ytterligare dokumentation krävs för att handlägga ärendet uppmärksammar nämnden sökanden på detta och uppmanar honom eller henne att inkomma med sådan dokumentation.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej. Erstatningsnævnets handläggning av ärendet är gratis för sökanden.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

I Danmark fattas beslut om ersättning och skadestånd till brottsoffer av en nämnd som inrättats av justitieministern. Denna myndighet kallas Erstatningsnævnet (nämnden för brottsskadeersättning).

Beslut kan även fattas av de danska domstolarna, antingen under en brottmålsprocess eller under en senare tvistemålsprocess, t.ex. om Erstatningsnævnets beslut läggs fram vid domstolarna.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan ska skickas till polisen på den plats där brottet anmäldes. Polisen hänskjuter sedan ärendet till Erstatningsnævnet tillsammans med handlingarna i brottmålet.

Om du redan har ett ärende som prövas av Erstatningsnævnet ska du skicka en papperskopia av ansökan till Erstatningsnævnet på följande adress: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg, eller en digital kopia av ansökan till Länken öppnas i ett nytt fönstererstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Administrativ handläggning

Erstatningsnævnet prövar ansökningarna genom ett skriftligt förfarande. Beslutet meddelas i skriftlig form och en kopia skickas till sökanden, antingen i pappersform eller digitalt. Sökanden behöver därför inte vara närvarande när ärendet behandlas.

Domstolsprövning

Om ansökan behandlas av domstolarna under brottmålsprocessen, eller senare genom en civilrättslig talan mot Erstatningsnævnet, har sökanden möjlighet att närvara vid huvudförhandlingen. Det finns således inget krav på att sökanden ska vara närvarande om sökanden företräds av en advokat och inte har kallats att vittna inför domstolen.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Handläggningstiden i Erstatningsnævnet varierar kraftigt från fall till fall. Detta beror bland annat på att det – beroende på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet – kan finnas behov av att inhämta ytterligare upplysningar från t.ex. polis, läkare eller andra myndigheter. I ärenden som rör bestående men eller förlust av förmåga att skaffa sig inkomst kan det dessutom finnas behov av att hänskjuta ärendet till den danska arbetsskadeförsäkringsmyndigheten (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), vilket kan förlänga handläggningstiden.

Mer än 50 % av de nya ärenden som Erstatningsnævnet tar emot handläggs inom 50 dagar i enlighet med ett särskilt snabbförfarande som används vid okomplicerade ärenden. Dessa inbegriper ärenden där både skuldfrågan och ersättningsbeloppet har fastställts i en lagakraftvunnen dom.

Om ärendet inte kan avgöras med hjälp av snabbförfarandet är den normala handläggningstiden i Erstatningsnævnet för närvarande 18 månader från det att nämnden mottar en ny ansökan.

Du kan påskynda handläggningen av ditt ärende genom att överlämna bevisning till stöd för dina ersättningskrav till nämnden. De styrkande handlingarna kan t.ex. utgöras av kvitton på inköp av läkemedel, ett läkarintyg på sjukperioder eller en förklaring från din arbetsgivare om inkomstbortfall till följd av skadan.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Erstatningsnævnets beslut kan inte överklagas till andra förvaltningsmyndigheter. Om du vill att beslutet ska ändras måste du först kontakta Erstatningsnævnet och förklara varför du inte är nöjd med beslutet. Nämnden gör därefter en bedömning av om det finns skäl att återuppta prövningen av ärendet. Kriteriet är i regel att sökanden har inkommit med nya och relevanta upplysningar som är viktiga för utfallet av ärendet.

Om Erstatningsnævnet vidhåller sitt beslut kan beslutet överklagas till domstol.

Det är också möjligt att inge ett klagomål till Folketingets Ombudsmand.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Formulär och information om hur man ansöker om ersättning och skadestånd finns på Erstatningsnævnets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.erstatningsnaevnet.dk/da/GlobalMenu/english.aspx

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Skadelidande som har frågor om ersättning till brottsoffer kan kontakta Erstatningsnævnet på telefonnummer + 45 33 92 33 34 kl. 10.00–15.00 måndag till torsdag, och kl. 10.00–14.00 på fredagar.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja. Som målsägande i ett brottmål kan du under vissa omständigheter ha rätt till ett av domstol förordnat målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har bland annat till uppgift att hjälpa dig att framställa ersättningskrav, både i brottmålet och till Erstatningsnævnet.

Erstatningsnævnet kan inte utse en advokat för sökanden. Advokaten utses av domstolen i den domkrets där brottet begicks.

Dessutom finns det flera olika rättshjälpsorganisationer i Danmark.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Tyskland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

I enlighet med lagen om brottsofferersättning (Opferentschädigungsgesetz - OEG) betalas ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott och deras efterlevande.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

I enlighet med OEG beror den ersättning som beviljas på omfattningen av personskadan och dess ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser. De negativa hälsoeffekterna måste emellertid vara långvariga (dvs. vara i mer än sex månader). Så länge alla villkor är uppfyllda betalas ersättningen vanligtvis ut månadsvis.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ersättning betalas även ut till ett brottsoffers efterlevande. Som efterlevande räknas brottsoffrets make/maka och barn och, i undantagsfall, brottsoffrets föräldrar.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Anhöriga till ett brottsoffer som inte har förlorat livet kan under vissa omständigheter få ersättning för sjukvårds- och underhållskostnader.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Enligt OEG beror storleken på den ersättning som utländska medborgare kan få på deras uppehållsstatus. EU-medborgare och utländska medborgare som har varit lagligt bosatta i Tyskland i minst tre år får samma förmåner som tyska medborgare. Ersättningen till andra utländska medborgare är lägre.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Enligt § 3a i OEG kan även personer som utsatts för våldsbrott utomlands beviljas ersättning. Denna ersättning betalas emellertid ut i en klumpsumma och inte som en regelbunden förmån. Dessutom betalas ersättningen ut först om det inte går att få ersättning från andra organ.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Enligt OEG är den som ansöker om ersättning skyldig att samarbeta med myndigheterna, på samma sätt som den som ansöker om sociala förmåner. Detta innebär för det första att personen ska redogöra för alla förhållanden som kan bidra till att fastställa de faktiska omständigheterna. I regel innebär detta att gärningsmannen måste anmälas till polisen.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, de behöriga myndigheterna fattar i regel självständiga beslut om ansökningar enligt OEG. I vissa fall kan det emellertid vara nödvändigt att avvakta utgången av polisutredningen eller brottmålsprocessen.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen - om denne har identifierats?

Nej, ersättningen betalas enligt OEG oavsett om gärningsmannen har identifierats eller inte.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du har rätt till ersättning oavsett huruvida gärningsmannen är identifierad eller dömd. Till stöd för din ansökan bör du lägga fram alla handlingar som kan bidra till att fastställa de faktiska omständigheterna i ärendet och omfattningen av den skada du åsamkats.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ingen tidsfrist anges i OEG. Ersättningar kan emellertid endast betalas retroaktivt i högst ett år bakåt i tiden räknat från dagen för ansökan.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker till exempel:

a) För brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader (öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel osv.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

- Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

- Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning för efterlevande om brottsoffret avlidit.

Brottsofferersättningen inbegriper månatliga pensioner som gottgörelse för de ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenserna av brottsoffrets hälsoskador, läkarvård och vårdförmåner. Ingen ersättning betalas ut för sveda och värk (Schmerzensgeld).

Ersättningen till efterlevande inbegriper månatliga pensioner till änkor/änklingar, föräldralösa barn och, i förekommande fall, föräldrar, läkarvård och vårdförmåner.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Pensionsutbetalningar till brottsoffer och efterlevande som gottgörelse för de ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenserna av hälsoskador betalas månadsvis så länge alla villkor är uppfyllda. Andra förmåner betalas om och när behov finns.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Om den skadelidande parten själv vållade skadan eller om det vore orättvist att betala ut ersättning av andra skäl, särskilt på grund av brottsoffrets eget agerande, beviljas ingen ersättning. Att en person tidigare har dömts för ett brott räcker emellertid inte för att motivera ett sådant beslut. Den som ansöker om ersättning är skyldig att göra allt för att bidra till att fastställa de faktiska omständigheterna i ärendet. Om detta krav inte uppfylls kan ersättningen helt eller delvis nekas.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Enligt OEG betalas ersättningen ut oavsett vilka inkomster eller tillgångar den skadelidande parten har. Den skadelidande partens ekonomiska situation får endast påverka det ersättningsbelopp som ska beviljas som gottgörelse för ekonomiska skador, eller vid vårdförmåner.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej, enligt OEG är det endast de beskrivna kriterierna som kan påverka möjligheten att få ersättning och/eller beloppet.

Hur beräknas ersättningen?

Pensionsutbetalningar som gottgörelse för konsekvenserna av hälsorelaterade skador beräknas utifrån hur långtgående konsekvenserna är. Pensionsutbetalningar som gottgörelse för konsekvenserna av ekonomiska skador grundas på de ekonomiska nackdelar som uppstått.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Nej.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej, se svaret på föregående fråga.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Pensionsutbetalningar som gottgörelse för konsekvenserna av hälsorelaterade skador görs oavsett om du erhåller betalningar från andra privata eller offentliga organ. Hänsyn till dessa betalningar kan dock tas vid beräkningen av betalning för att kompensera för konsekvenserna av ekonomiska skador.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Förskottsutbetalningar är inte möjligt enligt OEG. Betalningar för att täcka läkarvård får emellertid göras innan ett beslut har fattats om ersättningsansökan.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Om ditt hälsotillstånd försämras kan du alltid göra en ”försämringsansökan” (Verschlimmerungsantrag) för att begära att ersättningsbeloppet ska räknas om. Förändrad inkomst kan alltid beaktas vid beräkningen av ersättning för konsekvenserna av ekonomisk skada.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Du bör lägga fram alla handlingar som kan bidra till att fastställa de faktiska omständigheterna i ärendet och den skada som du åsamkats.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

De myndigheter som är behöriga enligt lagstiftningen i respektive delstat.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan kan skickas till alla socialförsäkringskontor. Den vidarebefordras sedan till den behöriga myndigheten.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det finns inget definitiv svar på denna fråga. Längden på förfarandet beror framför allt på hur lätt eller svårt det är att fastställa de faktiska omständigheterna och huruvida det är nödvändigt att inhämta läkarintyg.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan begära omprövning av beslutet. Om den behöriga myndigheten efter omprövning vidhåller det tidigare beslutet kan du väcka talan vid socialdomstolen (Sozialgericht).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Informationen finns på olika ställen, eftersom både den federala regeringen och delstaterna tillhandahåller information på relevanta platser. Se t.ex. förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågors webbplats, Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html, eller onlinedatabasen för brottsoffer, Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.odabs.org/

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Den federala regeringen och delstaterna har en mängd webbplatser där du kan hitta information om ersättning, t.ex. förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågors webbplats, Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html, ellerLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.odabs.org/.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Juridiska kostnader räknas inte som ersättning och kan därför inte återbetalas enligt OEG.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, det finns en mängd regionala och nationella brottsofferorganisationer. Den största nationella organisationen är ”Vita ringen” (der Weisse Ring).

Senaste uppdatering: 13/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Estland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Ersättning kan beviljas offer för våldsbrott och deras efterlevande. Ett våldsbrott är en handling som är straffbar enligt strafflagen och som begås direkt mot en persons liv eller hälsa och som resulterar i att personen avlider eller får allvarliga skador eller hälsoproblem som varar i minst fyra månader.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du har rätt till ersättning om ett våldsbrott har resulterat i en allvarlig skada eller hälsoproblem som varar i minst fyra månader.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ersättning på 448 euro betalas ut till den som står för begravningskostnaderna för ett offer för ett våldsbrott. Notera att den person som står för begravningskostnaderna inte behöver vara en anhörig eller stå i beroendeställning till brottsoffret.

Personer i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett våldsbrott har rätt till brottsofferersättning från staten.

Till personer i beroendeställning räknas följande:

 • Brottsoffrets barn under 18 år.
 • Brottsoffrets barn i åldrarna 18–24 år som bedriver heltidsstudier.
 • Brottsoffrets änka eller änkling vars arbetsförmåga har minskat.
 • Brottsoffrets änka eller änkling som uppnått pensionsåldern.
 • Brottsoffrets förälder som uppnått pensionsåldern.
 • Brottsoffrets förälder vars arbetsförmåga har minskat.
 • Brottsoffrets änka som är gravid och arbetslös.
 • En arbetslös förälder eller vårdnadshavare till ett barn till brottsoffret som är yngre än tre år.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Du har rätt till ersättning om brottsoffret, till följd av ett våldsbrott, har fått allvarliga skador eller hälsoproblem som varar i minst fyra månader.

Följande personer har rätt till ersättning:

 • Brottsoffrets barn under 18 år.
 • Brottsoffrets barn i åldrarna 18–24 år som bedriver heltidsstudier.
 • Brottsoffrets änka eller änkling vars arbetsförmåga har minskat.
 • Brottsoffrets änka eller änkling som uppnått pensionsåldern.
 • Brottsoffrets förälder som uppnått pensionsåldern.
 • Brottsoffrets förälder vars arbetsförmåga har minskat.
 • Brottsoffrets änka som är gravid och arbetslös.
 • En arbetslös förälder eller vårdnadshavare till ett barn till brottsoffret som är yngre än tre år.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

I Estland är rätten till ersättning inte kopplad till medborgarskap.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ersättning betalas av den behöriga myndigheten i det land där brottet begicks. Ersättning betalas i enlighet med lagstiftningen i det berörda landet.

För att få ersättning kan du vända dig till behörig myndighet i det berörda landet eller behörig myndighet i det land där du bor.

 • I Estland är behörig myndighet socialförsäkringsnämnden, som vidarebefordrar din ansökan, tillsammans med styrkande handlingar, till den behöriga myndigheten i det andra landet.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ett våldsbrott måste anmälas till polisen inom 15 kalenderdagar från dagen för brottet.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Du behöver inte avvakta utgången av förfarandet för att begära ersättning. Det räcker att du har anmält brottet till polisen och att brottmålsprocessen har inletts. Ersättning kan sökas inom tre år från dagen för brottet.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Det finns inget krav på att först kräva ersättning från gärningsmannen. När ersättning beviljas överförs rätten att kräva ersättning till socialförsäkringsnämnden och vi kräver ersättning från den person som orsakade skadan (gärningsmannen) genom en regresstalan.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Du har rätt till ersättning även om den person som orsakade skadan inte har identifierats eller rättsprocessen ännu inte har avslutats.

För att få statlig brottsofferersättning måste du kunna styrka att ett utredningsorgan har inlett ett straffrättsligt förfarande.

Om du begär ersättning för sjukvårdskostnader eller dödsfallsersättning måste du kunna visa upp kvitton på utlägg.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökningar om ersättning kan inges inom tre år från dagen för brottet eller från det att du fick kännedom om brottet.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (t.ex. förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll).
  • Ersättning för skadade kläder och hjälpmedel (t.ex. ersättning för glasögon, ersättning för kostnaderna för nya kläder).

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 1. Begravningskostnader.
 2. Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning för efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ett brottsoffers familjemedlemmar kan få samtala med en psykolog. För att få ersättning för psykologhjälp måste du kontakta en brottsofferorganisation. Denna förbereder sedan den ansökan som ska undertecknas. Du behöver också ett intyg från polisen som bekräftar att ett straffrättsligt förfarande har inletts och att du är målsägande eller målsägandebiträde. Brottsofferorganisationen hjälper dig att få ett polisintyg.

Om du beviljas ersättning för psykologhjälp meddelas detta inom 10 arbetsdagar. Därefter kan du kontakta en psykolog. Ersättningsbeloppet per person motsvarar den lagstadgade minimimånadslönen (470 euro år 2017).

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Personer i beroendeställning får sin ersättning utbetald som månatliga delbetalningar. Läkarkostnader ersätts som en klumpsumma mot uppvisande av kvitton på utlägg.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning betalas inte ut om

 1. brottsoffret orsakade eller underlättade brottet eller den skada som uppstått genom uppsåtligt eller vårdslöst agerande,
 2. brottsoffret underlåter att anmäla brottet inom 15 dagar från dagen för brottet, trots att han eller hon har möjlighet att göra detta, och polisen inte har fått kännedom om brottet på något annat sätt,
 3. brottsoffret har fällts för ett våldsbrott enligt artikel 255.1 eller 256.1 i strafflagen och uppgifterna om detta inte har strukits ur belastningsregistret i enlighet med lagen om belastningsregistret,
 4. det av andra orsaker skulle vara orättvist eller omotiverat att betala ut ersättningen.

Dessutom kan ersättning nekas om den sökande har vägrat samarbeta med de brottsbekämpande myndigheterna för att fastställa de faktiska omständigheterna i samband med brottet, identifiera eller gripa gärningsmannen eller styrka skadan.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte beviljandet eller utbetalningen av ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Alla belopp som en skadelidande på grund av en skada till följd av ett våldsbrott får eller har rätt att få från en annan källa än den som bär ansvar för skadan, avräknas från det skadebelopp som fastställandet av ersättningsbeloppet grundas på, inklusive den ersättning vid arbetsoförmåga som betalas till brottsoffret. Vid fastställandet av ersättningsbeloppet tas hänsyn till eventuella belopp som den som bär ansvaret för den skada som brottet orsakat har betalat innan ersättningen beviljades.

Hur beräknas ersättningen?

Beräkning av ersättning för delvis eller fullständig arbetsoförmåga

Ersättningsbeloppet beräknas baserat på den genomsnittliga inkomsten per kalenderdag. Hänsyn tas till brottsoffrets skattepliktiga inkomst under de sex månader som föregick brottet.

Beräkning av skada till följd av delvis eller fullständigt arbetsoförmåga

Den genomsnittliga inkomsten per kalenderdag multipliceras med 30, och den pension på grund av arbetsoförmåga eller ersättning vid arbetsoförmåga som personen uppbär dras av från slutsumman. Ersättningen täcker 80 procent av inkomstbortfallet. Uppgifter om genomsnittsinkomst hämtas från skatte- och tullmyndigheten.

Beräkning av ersättning för familjeförsörjares dödsfall

1. Den genomsnittliga inkomsten per kalenderdag multipliceras med 30, och den efterlevandepension som personen uppbär dras av från slutsumman.

2. En procentandel av det belopp som detta resulterar i beräknas utifrån antal personer i beroendeställning:

 • 75 procent vid en person i beroendeställning.
 • 85 procent vid två personer i beroendeställning.
 • 100 procent vid tre eller fler personer i beroendeställning.

80 procent av det beräknade beloppet betalas i ersättning.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inget minimibelopp. Ersättning betalas ut så länge en person har rätt till ersättningen, upp till taket på 9 590 euro.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Inget belopp behöver anges i ansökningsformuläret.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Personer som befinner sig i en svår ekonomisk situation kan få förskott på ersättningen, om de har rätt till ersättning men beviljandet av ersättningen skjuts upp.

Förskott på upp till 640 euro betalas på grundval av relevant ansökan.

Om förskottet överstiger den ersättning som senare beviljas återkrävs det överskjutande beloppet.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa) efter huvudbeslutet?

Du har rätt att inge ytterligare fakturor på sjukvårdskostnader.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Intyg från ett utredande organ.

Fakturor för begravningskostnader.

Fakturor för sjukvårdskostnader, kvitton på medicinska produkter osv.

Brottsoffrets dödsattest.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Socialförsäkringsnämnden.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Alternativ för att inge ansökningar:

 • Ansökningar kan även skickas med vanlig post till Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Ansökningar kan även inges på ett av socialförsäkringsnämndens lokalkontor.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Du behöver inte vara närvarande.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ett beslut fattas inom 30 dagar från mottagandet av den sista handlingen.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan begära omprövning av beslutet inom 30 dagar från att du mottog det. Alternativt kan du väcka talan vid en förvaltningsdomstol i enlighet med det förfarande som föreskrivs i civilprocesslagen.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du hittar ansökningsformulär och information om hur du ansöker om ersättning på Länken öppnas i ett nytt fönstersocialförsäkringsnämndens webbplats.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Brottsofferorganisationer kan även kontaktas på telefon. Du hittar deras kontaktuppgifter på Länken öppnas i ett nytt fönstersocialförsäkringsnämndens webbplats.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Brottsofferorganisationer hjälper även till att ansöka om ersättning.

Senaste uppdatering: 20/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Grekland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Enligt den grekiska lagstiftningen om ersättning till offer för våldsbrott kan ersättning sökas för följande brott som begåtts i Grekland:

Uppsåtliga våldsbrott och de brott som anges i följande artiklar i strafflagen: 323 (slavhandel), 323A (människohandel), 323B (arrangerande av resor för att idka könsumgänge eller begå andra oanständiga handlingar med minderåriga (sexturism)), 336 (våldtäkt av minderårig), 339.1 och 339.4 (moralisk korruption av minderårig), 342.1 och 342.2 (sexuella övergrepp mot barn), 348A (barnpornografi), 348Β (kontaktsökning med barn för sexuella ändamål), 348C (pornografiska framställningar av minderåriga), 349 (koppleri), 351 (människohandel för sexuella ändamål) och 351A (oanständiga handlingar med en minderårig mot betalning).

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

För varje uppsåtligt brott där våld eller hot om våld använts och som resulterat i att brottsoffret avlidit eller fått svåra fysiska eller psykiska skador, och för varje uppsåtligt brott där våld eller hot om våld använts och som bestraffas med ett längre fängelsestraff (kátheirxi).

Sedan den 1 januari 2010 beviljas anställda vid kriminalvårdsanstalter som utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott som har gett dem en funktionsnedsättning eller ett svårt lyfte, och som begicks i Grekland, oavbruten betald sjukledighet tills den relevanta medicinska kommittén anser att de kan gå tillbaka till arbetet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ersättning kan beviljas brottsoffrets familjemedlemmar, dvs. make/maka, en person som lever tillsammans med brottsoffret i ett fast heterosexuellt eller homosexuellt förhållande, fästman/fästmö, anhöriga eller ingifta släktingar i rakt nedstigande led, adoptivföräldrar och adopterade barn, syskon, syskons makar eller fästmän/fästmör, och andra personer i beroendeställning till brottsoffret utöver de barn eller föräldrar som denne försörjer.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

I detta fall har endast den person som är direkt drabbad av skadan, dvs. brottsoffret, rätt till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Den grekiska myndigheten för ersättning till brottsoffer (Archí Apozimíosis) (nedan kallad ersättningsmyndigheten) ersätter offer för uppsåtliga våldsbrott om brottet begåtts i Grekland och brottsoffret har hemvist (katoikía) eller sin vanliga vistelseort (siníthi diamoní) i Grekland eller i en annan EU-medlemsstat. Det görs ingen åtskillnad mellan EU-medborgare och personer som inte är EU-medborgare.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Om brottet begicks i ett annat EU-land har brottsoffer med hemvist eller sin vanliga vistelseort i Grekland endast rätt att inge en ansökan till den grekiska biståndsmyndigheten (Archí Syndromís) om skälig och lämplig ersättning från ersättningsmyndigheten i den berörda EU-medlemsstaten, i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs i den statens lagstiftning.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, du måste anmäla brottet till polisen eller åklagarmyndigheten inom fem dagar. Annars är det inte säkert att det går att hitta gärningsmannen. Om du på grund av force majeure inte har kunnat anmäla det brott som du har utsatts för börjar femdagarsfristen löpa först från och med det att det aktuella förhållandet inte längre existerar.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ja, eftersom din rätt till ersättning börjar a) (om gärningsmannen inte har tillräckliga medel för att ersätta dig) när en slutlig dom meddelas, b) (om gärningsmannen inte har kunnat identifieras) när ärendeakten arkiveras under rubriken okänd gärningsman eller c) (om gärningsmannen inte kan åtalas eller dömas) när ärendeakten arkiveras av behörig allmän åklagare eller det fattas beslut om att inte väcka åtal, den tilltalade frikänns eller ärendet avslutas på något annat sätt.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Ja, eftersom brottsoffret i de fall som avses i a och c ovan (dvs. om gärningsmannen inte har tillräckliga medel för att ersätta dig, eller gärningsmannen inte kan åtalas eller dömas) endast kan inge en sådan ansökan om ersättning om han eller hon inte på något annat sätt kan få den ersättning från gärningsmannen som fastställts i en lagakraftvunnen dom.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan begära ersättning från ersättningsmyndigheten om det inte går att fastställa offrets identitet. Detta kan göras så snart ärendeakten har arkiverats under rubriken okänd gärningsman.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Den ersättningsberättigade eller hans eller hennes ombud måste inge en ansökan om ersättning till ersättningsmyndigheten senast ett år från den dag anspråket uppstod.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust eller minskning av förmågan att skaffa sig inkomst osv.).

Psykisk (ideell) skada:

 • Mentalt stöd och psykologstöd.
 • Miljöombyte och adressändring (flytt och inköp av grundläggande konsumtionsvaror).

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

I en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Vid fastställandet av ersättningsbeloppet tas hänsyn till om du på något sätt agerat felaktigt.

Dessutom har du inte rätt till ersättning om du inte har samarbetat med myndigheterna under brottsutredningen och utan godtagbara skäl underlåtit att bistå dem, framför allt om du har vägrat att vittna eller har undanhållit eller underlåtit att lägga fram materiell bevisning och på så sätt gjort det svårare att identifiera gärningsmannen.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte din rätt till ersättning eller storleken på ersättningsbeloppet.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Du har inte rätt till ersättning i följande fall: om gärningen begicks mellan medlemmar av en kriminell organisation, ett gäng eller en terroristgrupp, b) om du inte inom fem dagar från dagen för brottet har anmält det brott som du utsattes för, och därigenom gjort det svårare att identifiera gärningsmannen (om du på grund av force majeure inte har kunnat anmäla det brott som du har utsatts för börjar femdagarsfristen dock löpa först från och med det att det aktuella förhållandet inte längre existerar), c) om du inte har samarbetat med myndigheterna under brottsutredningen och utan godtagbara skäl underlåtit att bistå dem, framför allt om du har vägrat att vittna eller har undanhållit eller underlåtit att lägga fram materiell bevisning och på så sätt gjort det svårare att identifiera gärningsmannen, och d) i andra fall där din ansökan om ersättning på grund av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet innebär ett missbruk av rättigheter.

Vid fastställandet av storleken på ersättningsbeloppet tas hänsyn till om du på något sätt har agerat felaktigt, till kostnader som den grekiska staten har haft för din sjukhusvistelse, och till andra belopp som du har erhållit från gärningsmannen, från socialförsäkringsorgan eller från andra källor.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningsbeloppet fastställs i enlighet med grekisk lag, med förbehåll för mer specifika bestämmelser.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Nej.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, det finns ett särskilt fält i ansökningsformuläret där denna uppgift ska anges.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, i ansökningsformuläret måste du uppge vilket ersättningsbelopp du kräver och varje annan ersättning som du har erhållit så att hänsyn kan tas till eventuella kostnader som den grekiska staten har haft för din sjukhusvistelse, och andra belopp som du har erhållit från gärningsmannen, från socialförsäkringsorgan eller från andra källor.

Du uppmanas också att i detalj beskriva den situation som skadan har resulterat i. Detta innebär att du uppmanas att deklarera och styrka alla sjukvårdskostnader, sjukhusavgifter eller begravningskostnader och eventuellt inkomstbortfall eller minskade inkomster, ökade utgifter eller arbetsoförmåga som det påstådda brottet har orsakat.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ersättningsmyndigheten har inte uttryckligen föreskrivit möjligheten till kompletterande eller ytterligare ersättning. I grekisk lagstiftning föreskrivs dock en sådan möjlighet i händelse av ändrade omständigheter eller om brottsoffrets hälsa försämras.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Beroende på ärende krävs följande styrkande handlingar:

 • Id-kort eller pass eller intyg om civilstånd.
 • Uppehållstillstånd eller bevis på mottagen ansökan om förlängt uppehållstillstånd.
 • Bevis på betalning av begravningskostnader eller sjukvårdskostnader.
 • Brottsoffrets dödsattest eller läkarintyg som visar på typen av skada, funktionsnedsättningens varaktighet, vilka hälsokonsekvenser och permanent funktionsnedsättning skadan har medfört och omfattningen av sådan funktionsnedsättning.
 • Inkomst året innan ansökan ingavs och året före händelsen (skattebesked från behörig skattemyndighet eller inkomstdeklaration från dig eller din livspartner, registrerade partner eller annan person som permanent lever ihop med dig).
 • Intyg på att du har anmält/rapporterat brottet eller brotten.
 • En kopia på relevanta lagakraftvunna domar eller beslut eller ett intyg på att ärendet har avslutats.
 • Intyg på att relaterade belopp har eller inte har erhållits från andra källor (din arbetsgivares försäkring eller din egen privata försäkring).
 • Andra handlingar som är relevanta eller som styrker inkomstbortfall eller minskade inkomster, ökade utgifter eller arbetsoförmåga.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Ja, 100 euro innan ärendet prövas av ersättningsmyndigheten. Om avgiften inte betalas avslås ansökan.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Ersättningsmyndigheten.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Till biståndsmyndigheten eller direkt till ersättningsmyndighetens sekreterare.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej, inte nödvändigtvis. Vid behov kommer du att anmodas att närvara.

Om du har hemvist eller din vanliga vistelseort i en annan medlemsstat ber den grekiska ersättningsmyndigheten den relevanta biståndsmyndigheten att förhöra dig i enlighet med lagen i det landet och skicka en rapport till den grekiska ersättningsmyndigheten. I enlighet med grekisk lag kan den grekiska ersättningsmyndigheten även själv hålla förhör. Förhören hålls via telefon eller videokonferens och i samarbete med den relevanta biståndsmyndigheten. I så fall kan den grekiska ersättningsmyndigheten inte kräva att sökanden ska höras.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ersättningsmyndigheten måste pröva ärendet inom tre månader från dagen för ansökan, och måste meddela sitt slutliga beslut inom tre månader från dagen för prövningen av ansökan.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Både sökanden och den grekiska staten kan överklaga ersättningsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstolen i första instans (Dioikitikó Protodikeío). Tidsfristen för att inge ett överklagande är fyra månader.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Det finns inte någon särskild telefonhjälptjänst för att ansöka om ersättning. Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Vid gränsöverskridande tvister kan du få rättshjälp i civilrättsliga (eller handelsrättsliga) ärenden om du har hemvist eller din vanliga vistelseort i en annan EU-medlemsstat. Rättshjälpen kan även ske genom att en advokat ges i uppgift att ge juridiska råd så att tvisten kan lösas innan den går vidare till domstol. Personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i Grekland, men som begär rättshjälp i samband med en rättegång eller rättsliga åtgärder i en annan EU-medlemsstat, har även rätt till advokattjänster i väntan på att den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten bekräftar att den har mottagit begäran om rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Länken öppnas i ett nytt fönsterForskningscentret för jämställdhet (KEThI)

Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella centrumet för social solidaritet (EKKA)

Generalsekretariatet för jämställdhet (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Länken öppnas i ett nytt fönsterGrekiska flyktingrådet (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Länken öppnas i ett nytt fönsterAmnesty International – den grekiska sektionen

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen grekiska polisen – avdelningen för it-brottslighet

Senaste uppdatering: 02/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Spanien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

I enlighet med spansk rätt begärs skadestånd vanligtvis inom ramen för brottmålsprocessen. I denna prövas då både det civilrättsliga och det straffrättsliga ansvaret. Den lokala brottmålsdomstolen (Juzgado de Instrucción) ger målsägande möjlighet att välja om de vill föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen eller väcka en civilrättslig talan för att få ersättning för den lidna skadan.

Om de väljer att föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen kan de antingen välja att låta den allmänna åklagaren för talan i deras namn (detta är även fallet om de inte gör något val) eller själva föra talan (genom en advokat och den allmänna åklagaren).

Om målsägande väljer att begära ersättning utanför brottmålsprocessen måste de väcka en civilrättslig talan i enlighet med de civilprocessrättsliga reglerna.

I gränsöverskridande situationer, t.ex. om brottet begicks i en annan medlemsstat än den där brottsoffret bor, kan brottsoffret enligt nationell rätt begära skadestånd av gärningsmannen vid den brottmålsdomstol som prövar målet.

I spansk rätt tillämpas särskilda ersättningsordningar för våldsbrott, sexualbrott och terroristbrott.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

För våldsbrott och sexualbrott som begås i Spanien och som resulterar i dödsfall, allvarliga fysiska skador eller fysiska eller psykiska hälsobesvär har Spanien ett system för att tilldela offer för sådana avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrott ekonomiskt stöd. Stöd tilldelas även offer för sexualbrott, även när dessa har begåtts utan våldsinslag.

I regel har ett brottsoffer rätt till det lagstadgade ekonomiska stödet om brottsoffret vid tidpunkten för brottet

 • är spansk medborgare eller medborgare i en annan EU-medlemsstat,
 • inte är spansk medborgare eller medborgare i en annan EU-medlemsstat men har hemvist i Spanien,
 • är medborgare i en annan stat som beviljar liknande stöd till spanska medborgare som är bosatta i det landet.

Vid dödsfall gäller ovannämnda medborgar- eller bosättningskrav för mottagarna av stödet, inte för den avlidne.

Vid allvarlig kroppsskada eller allvarliga fysiska eller psykiska hälsobesvär är det de direkta brottsoffren, dvs. de som skadats eller fått besvär, som är stödberättigade.

De skador som ger rätt till ekonomiskt stöd är sådana skador som har en negativ inverkan på brottsoffrets fysiska integritet eller psykiska hälsa och som orsakar tillfällig arbetsoförmåga under mer än sex månader eller en permanent funktionsnedsättning på minst 33 procent.

För terroristbrott finns flera olika typer av statligt stöd som offer för terrorism kan få som ersättning för den skada som dessa brott har orsakat. Det måste dock finnas ett direkt orsakssamband mellan terrorhandlingen och skadan.

Följande skador berättigar till stöd:

 • Kroppsskador, både fysiska och psykiska, samt kostnader för läkarvård, proteser och kirurgi.
 • Ersättning för dessa kostnader betalas endast ut till den drabbade om kostnaderna inte helt eller delvis täcks av det offentliga eller privata trygghetssystem som de omfattas av.
 • Materiella skador på fysiska personers hem eller på butiker och industrianläggningar, politiska partiers högkvarter, fackföreningars högkvarter eller samhällsorganisationers högkvarter.
 • Kostnader för tillfälligt boende medan fysiska personers hem repareras.
 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, med undantag av offentligt ägda fordon.

Med undantag av ersättning vid kroppsskada betalas ersättning för ovannämnda skador ut först efter den ersättning för samma skador som erhålls från andra offentliga organ eller enligt försäkringsavtal. Ersättningen utgörs i så fall av mellanskillnaden mellan vad ovannämnda offentliga myndigheter eller försäkringsbolag har betalat och vad skadorna officiellt har beräknats till.

Ersättningsbeloppet fastställs på grundval av den skada som uppkommit (hur allvarliga skadorna är och vilken funktionsnedsättning de resulterat i, dödsfall osv.).

Annat stöd:

 • För studier: om en terrorhandling resulterar i personskador av särskild betydelse för en student, deras föräldrar eller vårdnadshavare, eller om skadorna gör att de inte kan utöva sitt vanliga yrke.
 • Omedelbart psykologiskt eller psykopedagogiskt stöd, både för brottsoffer och deras anhöriga.
 • Extraordinärt och exceptionellt stöd för att lindra situationen för brottsoffer eller deras familjer och tillgodose deras omedelbara behov om brottsoffren inte alls, eller på ett otillräckligt sätt, omfattas av vanligt stöd.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Vid våldsbrott och sexualbrott som resulterar i att brottsoffret avlider kan indirekta offer vara stödberättigade om brottsoffret, när brottet begicks, var spansk medborgare eller medborgare i en annan medlemsstat, eller, om så inte är fallet, hade hemvist i Spanien eller var medborgare i en annan stat som beviljar liknande stöd till spanska medborgare bosatta i det landet.

Följande indirekta brottsoffer är stödberättigade:

 • Den avlidnes make/maka, om makarna inte har begärt hemskillnad, eller den person som levt tillsammans med den avlidne under äktenskapsliknande förhållanden i minst två år före dödsfallet. Om de inte hade barn ihop räcker det att de var sammanboende.
 • En person som dömts för mord på sin make/maka eller en person som de hade eller har haft ett liknande fast förhållande med kan inte bli stödberättigad.
 • Ett barn till en avliden person, som var beroende av den personen och som bodde tillsammans med denna, om minderåriga barn eller funktionsnedsatta vuxna antas vara ekonomiskt beroende av någon annan.
 • Föräldern till en avliden person, som var ekonomiskt beroende av den personen, så länge ingen av ovannämnda personer existerar.
 • Föräldrar till minderåriga som avlider som en direkt följd av ett brott betraktas också som indirekta brottsoffer när det gäller det ekonomiska stöd som föreskrivs i spansk rätt.

Om en minderårig eller funktionsnedsatt person avlider som en direkt följd av ett brott har föräldrarna eller vårdnadshavaren till den minderårige eller den funktionsnedsatta personen endast rätt till stöd i form av ersättning för de faktiska begravningskostnaderna, upp till det lagstadgade taket.

Vid sexualbrott som ger brottsoffret psykiska skador ska stödbeloppet täcka kostnaderna för den vård som brottsoffret själv har valt att genomgå, upp till ett lagstadgat tak.

Vid terroristbrott, om dessa har lett till att det direkta brottsoffret har avlidit, kan följande vara stödberättigade:

 • Den avlidnes make/maka.
 • En ogift partner som den avlidne har levt tillsammans med i minst två år.
 • En ogift partner som den avlidne hade barn ihop med.
 • Föräldern till den avlidne personen om de var ekonomiskt beroende av den personen. Om föräldrar saknas, och i följande ordningsföljd, barnbarn, syskon och mor-/farföräldrar till den avlidne, som var ekonomiskt beroende av den personen.
 • Om ingen av ovanstående personer finns, barn, och om inga barn finns, föräldrar som inte var ekonomiskt beroende av den avlidne.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Vid våldsbrott eller sexualbrott som har orsakat brottsoffret allvarliga fysiska skador eller allvarliga fysiska eller psykiska besvär har endast direkta brottsoffer rätt till ersättning, dvs. de personer som har fått skadorna eller besvären. Indirekta offer kan endast vara stödberättigade om det direkta offret har avlidit, i de fall som anges i lag och under förutsättning att de lagstadgade kraven är uppfyllda.

Vid terroristbrott anses följande ha rätt till de lagstadgade rättigheterna och förmånerna:

 • Den avlidna, eller de som har fått fysiska och/eller psykiska besvär till följd av terrorhandlingen.
 • Personer som har fått materiella skador, om de inte betraktas som offer för terrorism eller av något annat skäl har rätt till stöd, förmåner eller ersättning.
 • Personer som – om offret avlider och enligt de villkor och i den preferensordning som anges i lag – har rätt till stöd eller rättigheter på grund av att de är släkt med (familjemedlemmar till), var sammanboende med, eller stod i ett beroendeförhållande till den avlidne.
 • Personer som kan visa att de utsatts för direkta och upprepade hot eller utsatts för tvång från en terroristorganisation.
 • Skadade personer som har fått olika grader av funktionsnedsättning, intill andra släktskapsledet.
 • Personer som har utsatts för terrorattacker men som inte har skadats har rätt till medaljer och hedersbetygelser, men inte till ekonomisk ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Vid våldsbrott och sexualbrott:

Ja, om den stat som brottsoffret är medborgare i beviljar samma stöd till spanska medborgare som bor i den staten. Denna praxis, där tillämplig lagstiftning i den stat som brottsoffret är medborgare i åberopas, måste styrkas och utgör t.ex. en av de handlingar som måste åtfölja ansökan om stöd för tillfällig arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning. De spanska myndigheterna kontrollerar innehållet i och giltigheten av den utländska lag som åberopas och fastställer om den kan tillämpas i det enskilda fallet.

Vid terroristbrott måste terrorhandlingarna, för att den stödordning, de förmåner och den ersättning som föreskrivs i den spanska lagstiftningen ska gälla, ha begåtts i Spanien eller i områden under spansk överhöghet och ägt rum efter den 1 januari 1960.

Om ett brottsoffer har skadats av en terrorhandling som utförts i Spanien eller i ett område under spansk överhöghet efter den 1 januari 1960 har denne rätt till det lagstadgade stödet oavsett medborgarskap.

Den stödordning som anges i den spanska lagstiftningen gäller även för följande personer:

Spanska medborgare som utsätts för brott som begås av grupper som vanligtvis verkar i Spanien, eller för terroristbrott som begås mot den spanska staten eller spanska intressen

Spanska offer för terrorhandlingar som begås utanför spanskt territorium som inte ingår i föregående punkt.

Personer som ingår i spanska freds- och säkerhetsbevarande styrkors operationer i utlandet och som utsätts för en terrorattack.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Vid våldsbrott och sexualbrott ska bestämmelserna i den spanska lagstiftningen tillämpas vid det preliminära och slutliga förfarande för att handlägga och bevilja stöd till direkta och indirekta brottsoffer som föreskrivs i lag, om brottet begås i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat.

Om ansökan om det statliga stöd som föreskrivs i den spanska lagstiftningen görs via biståndsmyndigheterna i den stat där sökanden har hemvist måste beslutsmyndigheten i Spanien (dvs. generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning (Ministerio de Hacienda y Función Pública)) underrätta sökanden och biståndsmyndigheten om

 • att ansökan om statligt stöd har tagits emot, vilket organ som handlägger ärendet, tidsfristen för att avgöra ärendet och om möjligt vilket datum ett beslut kan förväntas,
 • det slutliga beslutet i ärendet.

Som beslutsmyndighet får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner även samarbeta med biståndsmyndigheten i den stat där sökanden har hemvist, för att förhöra sökanden eller någon annan person om den anser att det behövs.

Generaldirektoratet får be biståndsmyndigheten att tillhandahålla allt som det utredande organet behöver för att genomföra förhöret med den person som ska höras, särskilt via telefon eller videokonferens, om denne går med på detta eller

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, vid våldsbrott och sexualbrott, men det straffrättsliga förfarandet kan även ha inletts av de behöriga myndigheterna på eget initiativ. I så fall behövs det inte någon polisanmälan.

Huvudregeln är att ett villkor för att beviljas stöd är att det meddelats ett avgörande i brottmålsprocessen som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Under en pågående brottmålsprocess är det enligt lagen tillåtet att bevilja tillfälligt stöd för att underlätta för brottsoffer eller deras förmånstagare att klara den svåra situation som de befinner sig i. En ansökan om tillfälligt stöd kan göras så snart brottsoffret har anmält händelserna till behöriga myndigheter eller när de behöriga myndigheterna har inlett en brottmålsprocess utan att en polisanmälan behövs.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Vid våldsbrott och sexualbrott måste du till ansökan om ekonomiskt stöd bifoga en kopia på ett domstolsavgörande som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Detta gäller oavsett om avgörandet är en dom, en tredskodom, ett beslut om att ärendet ska läggas ned på grund av att den tilltalade avlidit eller ett beslut om att ärendet ska avvisas.

Vid terroristbrott är ett krav för att beviljas det stöd och de förmåner som föreskrivs i den spanska lagstiftningen att brottsoffret antingen har beviljats rätt till civilrättslig ersättning för gärningarna och deras konsekvenser i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas eller, trots att en sådan dom inte har meddelats, polisutredningen har slutförts eller åtal väckts mot den tilltalade.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Vid våldsbrott och sexualbrott måste du till ansökan om ekonomiskt stöd bifoga en kopia på ett domstolsavgörande som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Detta gäller oavsett om avgörandet är en dom, en tredskodom, ett beslut om att ärendet ska läggas ned på grund av att den tilltalade avlidit eller ett beslut om att ärendet ska avvisas.

Detta krav innebär att om du tänker ansöka om ekonomiskt stöd måste du inleda en rättsprocess mot den misstänkte gärningsmannen.

Vid terroristbrott är ett krav för att beviljas det stöd och de förmåner som föreskrivs i den spanska lagstiftningen att brottsoffret antingen har beviljats rätt till civilrättslig ersättning för gärningarna och deras konsekvenser i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas eller, trots att en sådan dom inte har meddelats, polisutredningen har slutförts eller åtal väckts mot den tilltalade.

För att kunna ansöka om det stöd och de förmåner som föreskrivs i lagen måste därför brottmålsprocessen ha inletts, eller polisutredningen åtminstone ha slutförts.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott gäller följande. Om gärningsmannen inte har identifierats är det inte möjligt att ansöka om ersättning. Ett av kraven är nämligen att det ska inges en kopia på ett domstolsavgörande mot den misstänkte gärningsmannen som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Om brottmålsprocessen inte har avslutats – dvs. ett lagakraftvunnet domstolsavgörande som inte kan överklagas ännu inte har meddelats – kan tillfälligt stöd beviljas, förutsatt att det styrks att brottsoffret eller hans eller hennes förmånstagare befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Om den misstänkte gärningsmannen uteblir från rättegången måste tredskodomen bifogas stödansökan.

En av de handlingar som måste inges tillsammans med ansökningar om tillfälligt stöd är en rapport från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att dödsfallet, skadorna eller besvären orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.

Vid terroristbrott får en ansökan om det stöd och de förmåner som föreskrivs i den spanska lagstiftningen inges om brottsutredningen har slutförts eller brottmålsprocessen har inletts.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Vid våldsbrott och sexualbrott är tidsfristen för att ansöka om stöd i regel ett år från dagen för brottet.

Vid terroristbrott är tidsfristen för att ansöka om ersättning för personskada eller materiella skador i regel ett år från det att skadan uppkom.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret

– Materiell skada

Vid våldsbrott och sexualbrott beviljas stöd i händelse av dödsfall, allvarliga fysisk skada eller allvarliga fysiska eller psykiska besvär.

Allvarlig skada är en skada som påverkar den kroppsliga integriteten eller den fysiska eller psykiska hälsan, och som tillfälligt eller permanent inskränker den drabbade personens arbetsförmåga.

Fysiska skador eller fysiska eller psykiska besvär måste vara så allvarliga att de leder till permanent funktionsnedsättning eller tillfälligt nedsatt arbetsförmåga under mer än sex månader, i enlighet med den spanska socialförsäkringslagstiftningen. Den permanenta funktionsnedsättningen måste uppgå till minst 33 procent.

Vid terroristbrott omfattar det ordinarie stödet följande:

 • Dödsfall: Staten betalar de av de stödberättigades kostnader för transport, begravning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terrorattack som inte täcks av en försäkring, upp till ett lagstadgat tak.

Dessutom har stödberättigade, i förekommande fall, rätt till

 • extraordinär utbetalning av belopp som förordnats i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas och som meddelats till följd av ett civilrättsligt skadeståndsansvar eller för fysiska eller psykiska skador som händelserna orsakat,
 • betalning för materiell skada,
 • ersättning för kostnader för sjukvård och annan hälsovård och psykosocial vård,
 • studiestöd,
 • stöd i samband med boende,
 • extraordinärt stöd i nödsituationer,
 • utmärkelser som beviljats genom den kungliga förordningen om civilrättsligt erkännande av offer för terrorism (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Personskada:

Personer som fått en fysisk skada har rätt till ersättning för kostnader för läkarvård, proteser och kirurgiska ingrepp kopplade till terrorhandlingen, om behoven kan styrkas och kostnaderna inte täcks av något annat offentligt eller privat trygghetssystem som dessa personer omfattas av.

Man skiljer mellan följande situationer:

 • Allvarlig funktionsnedsättning.
 • Permanent oförmåga att bedriva något yrke.
 • Permanent oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke.
 • Delvis arbetsoförmåga: för dessa situationer har en fast ekonomisk ersättning fastställts.

Dessutom har stödberättigade, i förekommande fall, rätt till

 • extraordinär utbetalning av belopp som förordnats i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas och som meddelats till följd av ett civilrättsligt skadeståndsansvar eller för fysiska eller psykiska skador som händelserna orsakat,
 • betalning för materiell skada,
 • ersättning för kostnader för sjukvård och annan hälsovård och psykosocial vård, samt studiestöd,
 • stöd i samband med boende,
 • extraordinärt stöd i nödsituationer,
 • utmärkelser som beviljats genom den kungliga förordningen om civilrättsligt erkännande av offer för terrorism (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Icke-invalidiserande skador: I detta fall varierar ersättningen beroende på hur skadan bedöms enligt det system som har fastställts för offer för trafikolyckor. Till stöd för bedömningen används den skala som följer av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen på ersättningsbeloppen för bestående men, stympning, vanställning och icke-invalidiserande skador till följd av en arbetsplatsolycka eller en arbetssjukdom.

När det gäller bedömningen av ersättning för senare effekter, inklusive fysiska, intellektuella, sensoriska och organiska nedsättningar och kosmetiska skador som uppkommit till följd av en skada och som är kvar när förhören har hållits inbegriper systemet för offer för trafikolyckor utgifter för framtida hälso- och sjukvård, proteser, rehabilitering i hemmet och kostnader som uppkommit till följd av bland annat förlorad självständighet.

Systemet inbegriper även den tillfälliga arbetsoförmåga som ett brottsoffer kan uppleva under tiden denne vårdas och är oförmögen att bedriva sin vanliga yrkesverksamhet.

På samma sätt har offer för terrorism som har fått permanenta icke-invalidiserande skador, i förekommande fall, rätt till

 • extraordinär utbetalning av belopp som förordnats i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas och som meddelats till följd av ett civilrättsligt skadeståndsansvar eller för fysiska eller psykiska skador som händelserna orsakat,
 • betalning för materiell skada,
 • ersättning för kostnader för sjukvård och annan hälsovård och psykosocial vård,
 • undantag från skyldigheten att betala skolavgifter,
 • stöd i samband med boende,
 • extraordinärt stöd i nödsituationer,
 • utmärkelser som beviljats genom den kungliga förordningen om civilrättsligt erkännande av offer för terrorism (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Tillfällig arbetsoförmåga: Ett brottsoffer anses ha tillfällig arbetsoförmåga under tiden han eller hon vårdas och är oförmögen att bedriva sin vanliga yrkesverksamhet.

I förekommande fall har brottsoffer även rätt till det ytterligare stöd som beviljas personer som har drabbats av bestående invaliditet eller bestående icke-invalidiserande skador, med undantag av studiestöd.

 • Kidnappning: Ersättningen för detta brott inbegriper ekonomisk ersättning och ersättning för den personskada som kidnappningen kan ha åsamkat dig.

På liknande sätt kan andra stödberättigade ersättas för den personskada som kidnappningen kan ha åsamkat dem, tillsammans med andra typer av stöd, som t.ex.

 • extraordinär utbetalning av belopp som förordnats i en dom som vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas och som meddelats till följd av ett civilrättsligt skadeståndsansvar eller för fysiska eller psykiska skador som händelserna orsakat,
 • betalning för materiell skada,
 • ersättning för kostnader för sjukvård och annan hälsovård och psykosocial vård,
 • stöd i samband med boende,
 • extraordinärt stöd i nödsituationer,
 • utmärkelser som beviljats genom den kungliga förordningen om civilrättsligt erkännande av offer för terrorism (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Materiell skada: Detta stöd betalas ut först efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats, och minskas med de belopp som erhålls från dessa.

Skador på offentligt ägda tillgångar kan inte ersättas.

Stödberättigade har rätt till följande:

Ersättning för skador på bostaden:

 • För fysiska personers fasta bostad, där man med fast bostad vanligtvis avser den byggnad där en person eller familj bor åtminstone sex månader om året, ska ersättning, med vissa undantag, betalas för skador på bostadens konstruktion, utrustning och möblemang om det är nödvändigt att ersätta dessa inslag för att återställa bostaden till dess tidigare skick.
 • För bostäder som inte används som fast bostad är ersättningen 50 procent av skadan upp till det tak för bostäder som anges i tillämplig lagstiftning.

Tillfälligt boende:

 • Om de drabbade personerna till följd av en terrorattack tillfälligt måste lämna sitt hem medan bostaden repareras kan inrikesministeriet hjälpa till att betala kostnaderna för tillfälligt boende.

Ersättning för skador på kommersiella anläggningar och industrianläggningar:

 • Ersättningen inbegriper värdet på de reparationer som behövs för att återställa verksamheten vid sådana anläggningar, däribland skador på möbler och utrustning, upp till det ersättningstak som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ersättning för skador på fordon:

 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, kan ersättas.
 • Det är viktigt att fordonets obligatoriska försäkring är giltig vid skadetillfället, om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning.
 • Ersättningen inbegriper nödvändiga reparationskostnader, och stöd kan även ges om fordonet förstörs.
 • Studiestöd: Studiestöd beviljas om en terrorhandling resulterar i skador för en student, hans eller hennes änka eller änkling, ogift partner eller barn till den avlidne eller för studentens föräldrar, syskon eller vårdnadshavare som gör att de inte kan bedriva sitt vanliga yrke, i enlighet med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ansvaret för ersättning till offer för terroristattacker bärs av staten. I exceptionella fall kan staten betala den relevanta ersättningen till följd av det civilrättsliga skadeståndsansvaret för dödsfallet eller för det fysiska eller psykiska lidandet. Denna ersättning omfattar bland annat följande: dödsfall, allvarlig funktionsnedsättning, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående partiell arbetsoförmåga, bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning.

– Psykisk skada

Vid våldsbrott och sexualbrott som har gett brottsoffret psykiska hälsobesvär (psykiska skador) ska stödbeloppet täcka kostnaderna för den vård som brottsoffret själv har valt att genomgå, upp till det lagstadgade tak som fastställts i den spanska lagstiftningen.

Vid terroristbrott ska offer för terrorattacker som fått psykiska skador omedelbart, och kostnadsfritt, få den psykologiska och psykiatriska hjälp som krävs för att tillgodose deras vårdbehov, så länge detta enligt en klinisk bedömning anses nödvändigt för att de ska återhämta sig så snabbt och effektivt som möjligt.

Stödet utsträcks till direkta offer och hotade personer och deras familjer eller de personer som de bor tillsammans med.

b) Rättigheter för personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell skada

Vid våldsbrott och sexualbrott är föräldrar till en minderårig som avlider till följd av ett brott som berättigade till stöd i egenskap av indirekta offer.

I så fall begränsas stödet till ersättning för de faktiska begravningskostnader som den avlidnes föräldrar eller vårdnadshavare har haft, upp till det tak som har fastställts i den spanska lagstiftningen.

Kostnader i samband med likvakan, transporten, begravningen eller kremeringen anses utgöra sådana begravningskostnader som kan bli föremål för ersättning.

Vid terroristbrott betalar staten kostnaderna för transport, begravning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terrorattack och som inte täcks av en försäkring, upp till det tak som fastställts i tillämplig lagstiftning.

– Psykologisk skada

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit

Vid terroristbrott omfattar stödet för psykologisk och psykiatrisk hjälp även stöd till de familjemedlemmar och personer som de bor ihop med som fått psykologiska besvär till följd av terrorhandlingarna som visat sig först senare. Dessa personer har rätt till ersättning av kostnaderna för psykologiska behandlingar som förskrivits av en läkare, upp till det tak som fastställts för individanpassad vård.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan stödbeloppet i regel inte överstiga den ersättning som fastställts i domen.

Stödbeloppet fastställs i enlighet med en uppsättning regler, förutsatt att det inte överskrider det belopp som fastställts i domen.

 • Vid tillfällig arbetsoförmåga erhålls, så snart de första sex månaderna har gått, ett belopp som motsvarar två gånger det offentliga inkomstbasbeloppet (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) under tiden personen fortsatt är arbetsoförmögen. Betalningen sker i form av månatliga betalningar under den relevanta perioden.

Inkomstbasbeloppet är ett årligt fastställt index som används för att fastställa vissa förmåners belopp eller tröskelvärdet för att få tillgång till vissa förmåner, bidrag eller offentliga tjänster.

 • Vid invaliditet är maxbeloppet kopplat till det nuvarande månatliga inkomstbasbeloppet den dag skadorna eller lidandet påverkar personernas hälsa och beror på graden av invaliditet:
  • För bestående partiell arbetsoförmåga: 40 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 60 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva något yrke: 90 månatliga delbetalningar.
  • För svår invaliditet: 130 månatliga delbetalningar.
 • Vid dödsfall är maxbeloppet 120 månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Storleken på det stöd för begravningskostnader som beviljas föräldrarna eller vårdnadshavarna till en minderårig eller en invalidiserad vuxen som dör som en direkt följd av ett brott ska motsvara den faktiska kostnaden upp till högst fem månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Betalningen av det stöd om beviljats för vårdkostnader för terapi för sexualbrott som har orsakat brottsoffer psykiskt lidande görs i enlighet med följande kriterier:

 • Om stödansökan görs innan behandlingen inleds kan det avtalas att ett belopp baserat på en månatlig delbetalning av inkomstbasbeloppet ska betalas. Om det beloppet inte räcker för att betala behandlingen kan de överskjutande kostnaderna på den berörda personens begäran betalas i en klumpsumma eller genom successiva betalningar tills behandlingen har avslutats eller, i förekommande fall, tills maxbeloppet nås.
 • Om stödet söks när behandlingen redan har inletts ska den berörda personens kostnader betalas tillsammans med framtida kostnader för samma syfte, tills behandlingen har avslutats eller, i förekommande fall, tills maxbeloppet nås.
 • Om det vid tidpunkten för ansökan styrks att behandlingen har avslutats betalas stödet i en klumpsumma, för de faktiska kostnaderna, upp till det tillåtna maxbeloppet. Om det visar sig att behandlingen måste återupptas och maxbeloppet inte har nåtts är det möjligt att få ersättning för de nya kostnader som tillkommer.

Tillfälligt stöd kan också beviljas innan meddelandet av det lagakraftvunna avgörandet, förutsatt att det har styrkts att du som brottsoffer eller dina förmånstagare befinner er i en svår ekonomisk situation. Detta stöd kan betalas i en klumpsumma eller som regelbundna delbetalningar.

Vid terroristbrott:

 • Vid dödsfall betalas stödet i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.

För kostnader för transport, begravning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terrorattack och som inte täcks av en försäkring betalas en klumpsumma upp till ett lagstadgat tak.

 • Vid personskada: För svår invaliditet, bestående nedsatt förmåga att bedriva något yrke, bestående nedsatt förmåga att bedriva sitt eget yrke och bestående partiell arbetsoförmåga, betalas stödet ut i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.

Ersättning för bestående icke-invalidiserande skador betalas ut antingen i en klumpsumma eller i månatliga delbetalningar, beroende på den skala som används.

 • För tillfällig arbetsoförmåga betalas ersättning ut i högst 18 månader.
 • För kidnappning betalas, utöver en klumpsumma för den personskada som kidnappningen åsamkat brottsoffret, stöd ut på grundval av det antal dagar som kidnappningen varat, upp till taket för bestående partiell arbetsoförmåga.
 • Vid materiell skada: Detta stöd betalas ut först efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats ut, och minskas med de belopp som erhålls från dessa organ.

Skador på offentligt ägda tillgångar kan inte ersättas.

Generellt sett betalas ersättningen i en klumpsumma i form av de belopp som anges i tillämplig lagstiftning, med undantag för stöd för tillfälligt boende. Detta betalas i månatliga delbetalningar, där stödet beräknas per dag om inkvarteringen sker på hotell och per månad om ett hus hyrs.

Stödberättigade har rätt till följande:

Ersättning för skador på bostaden:

 • För fysiska personers fasta bostad, där man med fast bostad vanligtvis avser den byggnad där en person eller familj bor åtminstone sex månader om året, ska ersättning, med vissa undantag, betalas för skador på bostadens konstruktion, utrustning och möblemang om det är nödvändigt att ersätta dessa inslag för att återställa bostaden till dess tidigare skick.
 • För bostäder som inte används som fast bostad är ersättningen 50 procent av skadan upp till det tak för bostäder som anges i tillämplig lagstiftning.

Tillfälligt boende:

 • Om de drabbade personerna till följd av en terrorattack tillfälligt måste lämna sitt hem medan bostaden repareras kan inrikesministeriet hjälpa till att betala kostnaderna för tillfälligt boende.

Ersättning för skador på kommersiella anläggningar och industrianläggningar:

 • Ersättningen inbegriper värdet på de reparationer som behövs för att återställa verksamheten vid sådana anläggningar, däribland skador på möbler och utrustning, upp till det ersättningstak som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ersättning för skador på fordon:

 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, kan ersättas.
 • Det är viktigt att fordonets obligatoriska försäkring är giltig vid skadetillfället, om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning.
 • Ersättningen inbegriper nödvändiga reparationskostnader, och stöd kan även ges om fordonet förstörs.
 • Studiestöd: Studiestöd beviljas om en terrorhandling resulterar i skador för en student, hans eller hennes änka eller änkling, ogift partner eller barn till den avlidne eller för studentens föräldrar, syskon eller vårdnadshavare som gör att de inte kan bedriva sitt vanliga yrke, i enlighet med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Systemet med delbetalningar tillämpas vid tillfällig arbetsoförmåga och invalidiserande skador som orsakats av terrorattacker, inom de ramar som fastställts i den spanska lagstiftningen.

För ärenden där det, på grund av skadans allvarliga art, är rimligt att anta att skadan senare kommer att leda till bestående total oförmåga att bedriva sitt eget yrke, bestående oförmåga att bedriva något yrke eller svår invaliditet kan delbetalningar göras upp till den lagstadgade gränsen.

I undantagsfall tar staten ansvar för betalningen av relevant ersättning grundat på det civilrättsliga skadeståndsansvaret för dödsfall eller fysiskt eller psykiskt lidande. Betalningen omfattar ersättning för följande: dödsfall, svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående partiell arbetsoförmåga, bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning. Detta extraordinära stöd betalas vanligtvis i en klumpsumma, med undantag för bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan offentligt stöd nekas eller stödbeloppet minskas om ett fullt eller delvist beviljat stöd skulle vara orättvist eller strida mot grunderna för rättsordningen. Stöd kan nekas eller minskas om det i en dom slås fast

 • att den stödberättigades agerande direkt eller indirekt bidrog till att brottet begicks eller att dennes skador förvärrades, eller
 • att den stödberättigade har kopplingar till gärningsmannen eller tillhör en kriminell organisation.

Om en person som avlidit till följd av brottet omfattas av ett av ovannämnda skäl till att neka eller minska ersättningen kan stödberättigade ha rätt till ersättning som indirekta offer, om de befinner sig i ekonomiska svårigheter.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Vid våldsbrott och sexualbrott tas hänsyn till din ekonomiska situation vid fastställandet av storleken på ersättningsbeloppet. Följande viktningar tillämpas:

 • Varje form av inkomst på årsbasis som den stödberättigade eller samtliga stödberättigade tillsammans erhåller (vid stöd efter dödsfall), i enlighet med relevant skala.
 • Varje form av inkomst på årsbasis som brottsoffret erhåller vid tidpunkten för skadan eller hälsobesvären (invaliditetsstöd), i enlighet med relevant skala.

Det tas även hänsyn till din ekonomiska situation för att fastställa om du som stödberättigad befinner dig i en ekonomisk beroendeställning som gör att du kan beviljas stöd. Om du befinner dig i en svår ekonomisk situation kan du, i enlighet med relevant lagstiftning, beviljas tillfälligt stöd innan ett avgörande som inte kan överklagas meddelas i brottmålet.

För att fastställa rätten till ersättning vid dödsfall tas vid terroristbrott hänsyn till hur ekonomiskt beroende den stödberättigade var av den avlidne vid tidpunkten för det dödsfallet terrorhandlingen ledde till. Bedömningen grundas på varje form av årsinkomst som erhållits.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

Vid våldsbrott och sexualbrott får stödbeloppet aldrig överstiga den ersättning som fastställts i domen. Det exakta beloppet fastställs i enlighet med en uppsättning regler:

 • Vid tillfällig arbetsoförmåga erhålls, så snart de första sex månaderna har gått, ett belopp som motsvarar två gånger det offentliga inkomstbasbeloppet (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) under tiden personen fortsatt är arbetsoförmögen. Stödet betalas ut i form av månatliga betalningar under den relevanta perioden.
 • Vid invaliditet är maxbeloppet kopplat till det nuvarande månatliga inkomstbasbeloppet den dag skadorna eller lidandet påverkar personernas hälsa och beror på graden av invaliditet:
  • För bestående partiell arbetsoförmåga: 40 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva sitt eget yrke: 60 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga bedriva något yrke: 90 månatliga delbetalningar.
  • För svår invaliditet: 130 månatliga delbetalningar.

För att fastställa storleken på ersättningsbeloppet i dessa fall tillämpas successivt följande korrigeringsfaktorer på maxbeloppet för varje relevant stöd.

 • Varje form av inkomst på årsbasis som brottsoffret erhåller vid tidpunkten för skadan eller hälsobesvären, i enlighet med följande skala:
  • Inkomster under det inkomstbasbelopp som gällde den dagen: korrigeringsfaktor = 1.
  • 101–200 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,90.
  • 201–350 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,80.
  • Över 350 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,70.
 • Antalet personer som är ekonomiskt beroende av brottsoffret vid tidpunkten för skadan, i enlighet med de kriterier som anges i tillämplig lagstiftning. Detta gäller om de bor tillsammans med brottsoffret och på brottsoffrets bekostnad, och förutsatt att de inte uppbär någon form av årsinkomst som överstiger 150 procent av det årliga inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för skadan, i enlighet med följande skala:
  • För fyra eller fler ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 1.
  • För tre ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,95.
  • För två ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,90.
  • För en ekonomiskt beroende person tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,85.
  • Om det inte finns några ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,80.
  • Vid dödsfall är maxbeloppet 120 månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

För att fastställa storleken på ersättningsbeloppet tillämpas i detta fall successivt följande korrigeringsfaktorer på maxbeloppet för varje relevant stöd:

 • Varje form av årsinkomst som den stödberättigade eller samtliga stödberättigade tillsammans (om det finns fler än en stödberättigad) uppbär vid tidpunkten för offrets dödsfall, i enlighet med följande skala:
  • Inkomster under det inkomstbasbelopp som gällde den dagen: korrigeringsfaktor = 1.
  • 101–200 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,90.
  • 201–350 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,80.
  • Över 350 procent av nämnda inkomstbasbelopp: korrigeringsfaktor = 0,70.
 • Antalet personer som vid tidpunkten för offrets död var ekonomiskt beroende av denne eller av eventuella stödberättigade. De personer som anges i tillämplig lagstiftning räknas som stödberättigade, förutsatt att var och en uppfyller följande villkor:
  • De levde vid tidpunkten för brottsoffrets död tillsammans med brottsoffret eller med eventuella stödberättigade, på brottsoffrets eller de stödberättigades bekostnad.
  • De uppbär inte någon form av årlig inkomst som överstiger 150 procent av det årliga inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för brottsoffrets död, i enlighet med följande skala:
   • För fyra eller fler ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 1.
   • För tre ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,95.
   • För två ekonomiskt beroende personer tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,90.
   • För en ekonomiskt beroende person tillämpas en korrigeringsfaktor på 0,85.

Storleken på det stöd för begravningskostnader som beviljas föräldrarna eller vårdnadshavarna till en minderårig eller en invalidiserad vuxen som dör som en direkt följd av ett brott motsvarar den faktiska kostnaden upp till högst fem månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Vid sexualbrott som leder till att brottsoffret får psykiska besvär motsvarar ersättningen kostnaderna för den behandling som brottsoffret själv har valt att genomgå, upp till ett tak på fem månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för utfärdandet av det kriminaltekniska läkarutlåtande som styrker brottsoffrets behandlingsbara psykiska besvär.

Tillfälligt stöd kan beviljas innan meddelandet av det lagakraftvunna avgörandet, förutsatt att det har styrkts att du som brottsoffer och dina stödberättigade befinner er i en svår ekonomisk situation.

Vid terroristbrott:

 • Vid dödsfall betalas stödet i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.

Personer som är berättigade till denna ersättning har rätt till en ökning av stödet med ett fast belopp av tjugo månatliga utbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för terrorhandlingen för varje barn eller minderårig som var ekonomiskt beroende av brottsoffret vid tidpunkten för dödsfallet.

En person anses ha varit ekonomiskt beroende av den avlidne om personen vid tidpunkten för dödsfallet levde helt eller delvis på den avlidnes bekostnad och inte uppbar någon form av årlig inkomst som översteg 150 procent av det årliga inkomstbasbelopp som gällde vid den tidpunkten.

Stöd beviljas även för kostnaderna för transport, begravning, gravsättning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terroristattack och som inte omfattas av en försäkring, upp till det lagstadgade taket. Kostnaderna ersätts mot uppvisande av relevanta fakturor. De ska åtföljas av den försäkring som täcker kostnaderna, eller av en edsvuren utsaga om att en sådan försäkring saknas.

 • Vid personskada: För svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt eget yrke och bestående partiell arbetsoförmåga betalas stödet ut i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.

Ersättning för bestående icke-invalidiserande skador betalas ut antingen i en klumpsumma eller i månatliga delbetalningar, beroende på den skala som används.

Stödberättigade har rätt till det föreskrivna stödet och till en ökning av stödet med ett fast belopp på 20 månatliga utbetalningar av det relevanta inkomstbasbeloppet för varje barn eller minderårig som var ekonomiskt beroende av brottsoffret vid tidpunkten för den terrorhandling som orsakade skadan.

 • För tillfällig arbetsoförmåga betalas en ersättning som motsvarar två gånger det relevanta inkomstbasbeloppet för perioden av tillfällig arbetsoförmåga, upp till ett tak på 18 månatliga delbetalningar.
 • För kidnappning ersätts offren med det lagstadgade beloppet för kidnappning. Dessutom betalas en ersättning för eventuella personskador som kidnappningen har åsamkat offret på tre gånger det dagliga inkomstbasbeloppet för varje dag kidnappningen pågick, upp till det ersättningstak som fastställts för bestående partiell arbetsoförmåga.
 • Materiell skada: Detta stöd betalas ut först efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats, och minskas med de belopp som erhålls från dessa organ.

De samlade ersättningarna får aldrig överstiga värdet av den lidna skadan.

Skador på offentligt ägda tillgångar kan inte ersättas.

Stödberättigade har rätt till följande:

Ersättning för skador på bostaden:

 • För fysiska personers fasta bostäder kan ersättning betalas för sådana skador på bostadens konstruktion, utrustning och möbler som det är nödvändigt att byta ut för att återställa bostaden till dess tidigare skick, med undantag av vissa lyxinslag.
 • För bostäder som inte används som fast bostad är ersättningen 50 procent av skadan upp till det tak för bostäder som anges i tillämplig lagstiftning.

Tillfälligt boende:

 • Om berörda personer till följd av en terrorattack tillfälligt har varit tvungna att lämna sitt hem under tiden reparationer utförs kan inrikesministeriet ersätta kostnaderna för tillfällig inkvartering, genom att betala ett dagligt stöd om inkvarteringen sker på hotell, och ett månatligt stöd om ett hus hyrs.

Ersättning för skador på kommersiella anläggningar och industrianläggningar:

 • Ersättningen inbegriper värdet på de reparationer som behövs för att återställa verksamheten vid sådana anläggningar, däribland skador på möbler och utrustning, upp till det ersättningstak som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ersättning för skador på fordon:

 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, kan ersättas.
 • Det är viktigt att fordonets obligatoriska försäkring är giltig vid skadetillfället, om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning.
 • Ersättningen innefattar det belopp eller utgifter som reparationen kräver.
 • Studiestöd: Studiestöd beviljas om en terrorhandling resulterar i skador för en student, hans eller hennes änka eller änkling, ogift partner eller barn till den avlidne eller för studentens föräldrar, syskon eller vårdnadshavare som gör att de inte kan bedriva sitt vanliga yrke, i enlighet med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning.

För att komma i fråga för stödet får du inte redan ha, eller uppfylla de lagstadgade kraven för att få, en examen på samma eller högre nivå än de studier för vilka stödet begärs.

För språkstudier och studentexamen eller motsvarande eller studier på högre nivå gäller de akademiska krav för inskrivning och studieresultat som fastställs i den spanska lagstiftningen om stipendier och studiestöd.

För beräkningen av det lägsta studieresultat som krävs för att de stödberättigade ska få studiestöd tillämpar inrikesministeriet emellertid en korrigeringsfaktor på 0,60 för studenter med särskilda behov. Det rör sig om personer som på grund av en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning behöver en anpassad läroplan eller mer tid för att klara sina studier.

I undantagsfall betalar staten den relevanta ersättningen på grundval av det civilrättsliga skadeståndsansvaret för dödsfallet eller för det fysiska eller psykiska lidandet, vilket bland annat omfattar följande: dödsfall, svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående partiell arbetsoförmåga, bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning.

Ersättningsbeloppet fastställs enligt följande:

 • Om det i ett lagakraftvunnet avgörande som inte längre kan överklagas har beviljats ersättning på grund av ett civilrättsligt skadeståndsansvar, antingen för ett dödsfall eller för det fysiska eller psykiska lidande som någon av ovannämnda grupper har drabbats av, betalas det lagstadgade beloppet ut i en klumpsumma.
 • Om det i det lagakraftvunna avgörande som inte längre kan överklagas inte beviljas eller tillåter beviljande av något belopp på grund av ett civilrättsligt skadeståndsansvar för fysiskt eller psykiskt lidande, betalas stödet ut i en klumpsumma för alla grupper utom följande:
  • Icke-invalidiserande skador: I detta fall varierar ersättningen beroende på hur skadan bedöms enligt det system som har fastställts för offer för trafikolyckor. Till stöd för bedömningen används den skala som följer av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen på ersättningsbeloppen för bestående men, stympning, vanställning och icke-invalidiserande skador till följd av en arbetsplatsolycka eller en arbetssjukdom.
  • Kidnappning: Stöd motsvarande tre gånger det dagliga offentliga inkomstbasbeloppet (IPREM) betalas för varje dag kidnappningen pågår, upp till det ersättningstak som fastställts för bestående partiell arbetsoförmåga.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Vid våldsbrott och sexualbrott får stödbeloppet i regel inte överstiga den ersättning som fastställts i domen.

Stödbeloppet fastställs i enlighet med en uppsättning regler, förutsatt att det inte överskrider det belopp som fastställts i domen.

 • Vid tillfällig arbetsoförmåga erhålls, så snart de första sex månaderna har gått, ett belopp som motsvarar två gånger det offentliga inkomstbasbeloppet (IPREM), under tiden personen fortsatt är arbetsoförmögen. Betalningen sker i form av månatliga betalningar under den relevanta perioden.
 • Vid invaliditet är maxbeloppet kopplat till det nuvarande månatliga inkomstbasbeloppet den dag skadorna eller lidandet påverkar personernas hälsa och beror på graden av invaliditet:
  • För bestående partiell arbetsoförmåga: 40 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 60 månatliga delbetalningar.
  • För bestående oförmåga att bedriva något yrke: 90 månatliga delbetalningar.
  • För svår invaliditet: 130 månatliga delbetalningar.
 • Vid dödsfall är maxbeloppet 120 månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Storleken på det stöd för begravningskostnader som beviljas föräldrarna eller vårdnadshavarna till en minderårig eller en invalidiserad vuxen som dör som en direkt följd av ett brott motsvarar den faktiska kostnaden upp till högst fem månatliga delbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde på dagen för dödsfallet.

Betalningen av det stöd som beviljats för vårdkostnader för terapi för sexualbrott som har orsakat brottsoffer psykiskt lidande görs i enlighet med följande kriterier:

 • Om stödansökan görs innan behandlingen inleds kan det avtalas att ett belopp baserat på en månatlig delbetalning av inkomstbasbeloppet ska betalas. Om det beloppet inte räcker för att betala behandlingen kan de överskjutande kostnaderna på den berörda personens begäran betalas i en klumpsumma eller genom successiva betalningar tills behandlingen har avslutats eller, i förekommande fall, tills maxbeloppet nås.
 • Om stödet söks när behandlingen redan har inletts ska den berörda personens kostnader betalas tillsammans med framtida kostnader för samma syfte, tills behandlingen har avslutats eller, i förekommande fall, tills maxbeloppet nås.
 • Om det vid tidpunkten för ansökan styrks att behandlingen har avslutats betalas stödet i en klumpsumma, för de faktiska kostnaderna, upp till det tillåtna maxbeloppet. Om behandlingen måste återupptas och maxbeloppet inte har nåtts är det möjligt att få ersättning för de nya kostnader som tillkommer.

Tillfälligt stöd kan också beviljas innan meddelandet av det lagakraftvunna avgörandet, förutsatt att det har styrkts att du som brottsoffer eller dina förmånstagare befinner er i en svår ekonomisk situation. Detta stöd kan betalas i en klumpsumma eller som regelbundna delbetalningar.

Vid terroristbrott:

 • Vid dödsfall är ersättningen 250 000 euro, som ökas med ett fast belopp av 20 månatliga utbetalningar av det inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för terrorhandlingen för varje barn eller minderårig som var ekonomiskt beroende av brottsoffret vid tidpunkten för dödsfallet.

För de kostnader för transport, begravning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terroristattack som inte täcks av en försäkring betalas en klumpsumma upp till ett tak på 6 000 euro.

 • Vid personskada: För svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt eget yrke och bestående partiell arbetsoförmåga betalas stödet ut i en klumpsumma i enlighet med de lagstadgade beloppen.
  • Svår invaliditet: 500 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva något yrke: 180 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 100 000 euro.
  • Bestående partiell arbetsoförmåga: 75 000 euro.
 • Ersättning för icke-invalidiserande skador betalas antingen i en klumpsumma eller i månatliga delbetalningar, beroende på den skala som anges och med samma tak som för bestående partiell arbetsoförmåga (75 000 euro).
 • För tillfällig arbetsoförmåga betalas en ersättning som motsvarar två gånger det relevanta inkomstbasbeloppet för perioden av tillfällig arbetsoförmåga, upp till ett tak på 18 månatliga delbetalningar.
 • För kidnappning betalas en klumpsumma på 12 000 euro för kidnappningen plus tre gånger det dagliga inkomstbasbeloppet för varje dag kidnappningen pågick, upp till taket för bestående partiell arbetsoförmåga (75 000 euro).
 • Vid materiell skada: Detta stöd betalas ut först efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats ut, och minskas med de belopp som erhålls från dessa organ.

Skador på offentligt ägda tillgångar kan inte ersättas.

Generellt sett betalas ersättningen i en klumpsumma i form av de belopp som anges i tillämplig lagstiftning, med undantag för stöd för tillfälligt boende. Detta betalas i månatliga delbetalningar, där stödet beräknas per dag om inkvarteringen sker på hotell och per månad om ett hus hyrs.

Stödberättigade har rätt till följande:

Ersättning för skador på bostaden:

 • För fysiska personers fasta bostad, där man med fast bostad vanligtvis avser den byggnad där en person eller familj bor åtminstone sex månader om året, ska ersättning, med vissa undantag, betalas för skador på bostadens konstruktion, utrustning och möblemang om det är nödvändigt att ersätta dessa inslag för att återställa bostaden till dess tidigare skick.
 • För bostäder som inte används som fast bostad är ersättningen 50 procent av skadan upp till det tak för bostäder som anges i tillämplig lagstiftning.

Tillfälligt boende:

 • Om de drabbade personerna till följd av en terrorattack tillfälligt måste lämna sitt hem medan bostaden repareras kan inrikesministeriet hjälpa till att betala kostnaderna för tillfälligt boende.

Ersättning för skador på kommersiella anläggningar och industrianläggningar:

 • Ersättningen inbegriper värdet på de reparationer som behövs för att återställa verksamheten vid sådana anläggningar, däribland skador på möbler och utrustning, upp till det ersättningstak som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Ersättning för skador på fordon:

 • Skador på privata fordon, samt skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, kan ersättas.
 • Det är viktigt att fordonets obligatoriska försäkring är giltig vid skadetillfället, om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning.
 • Ersättningen inbegriper nödvändiga reparationskostnader, och stöd kan även ges om fordonet förstörs.
 • Studiestöd: Studiestöd beviljas om en terrorhandling resulterar i skador för en student, hans eller hennes änka eller änkling, ogift partner eller barn till den avlidne eller för studentens föräldrar, syskon eller vårdnadshavare som gör att de inte kan bedriva sitt vanliga yrke, i enlighet med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning.

Systemet med delbetalningar tillämpas vid tillfällig arbetsoförmåga och invalidiserande skador som orsakats av terrorattacker, inom de ramar som fastställts i den spanska lagstiftningen.

För ärenden där det, på grund av skadans allvarliga art, är rimligt att anta att skadan längre fram kommer att leda till en bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående oförmåga att bedriva något yrke eller svår invaliditet kan delbetalningar göras upp till 18 030,36 euro.

I undantagsfall tar staten ansvar för betalningen av relevant ersättning grundat på det civilrättsliga skadeståndsansvaret för dödsfall eller fysiskt eller psykiskt lidande. Betalningen omfattar ersättning för följande: dödsfall, svår invaliditet, bestående oförmåga att bedriva något yrke, bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke, bestående partiell arbetsoförmåga, bestående icke-invalidiserande skador och kidnappning.

Ersättningsbeloppet fastställs enligt följande:

 • Om det i ett lagakraftvunnet avgörande som inte längre kan överklagas har beviljats ersättning på grund av ett civilrättsligt skadeståndsansvar, antingen för ett dödsfall eller för det fysiska eller psykiska lidande som någon av ovannämnda grupper har drabbats av, betalas det belopp som fastställts i domen upp till följande tak:
  • Dödsfall: 500 000 euro.
  • Svår invaliditet: 750 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva något yrke: 300 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 200 000 euro.
  • Bestående partiell arbetsoförmåga: 125 000 euro.
  • Icke-invalidiserande bestående skador: 100 000 euro.
  • Kidnappning: 125 000 euro.
 • Om det i det lagakraftvunna avgörandet inte beviljas eller inte är tillåtet att det beviljas något belopp på grund av ett civilrättsligt skadeståndsansvar för fysiskt eller psykiskt lidande, betalas följande belopp ut:
  • Dödsfall: 250 000 euro.
  • Svår invaliditet: 500 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva något yrke: 180 000 euro.
  • Bestående oförmåga att bedriva sitt vanliga yrke: 100 000 euro.
  • Bestående partiell arbetsoförmåga: 75 000 euro.
 • Icke-invalidiserande skador: I detta fall varierar ersättningen beroende på hur skadan bedöms enligt det system som har fastställts för offer för trafikolyckor. Till stöd för bedömningen används den skala som följer av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen på ersättningsbeloppen för bestående men, stympning, vanställning och icke-invalidiserande skador till följd av en arbetsplatsolycka eller en arbetssjukdom.
 • Kidnappning: Stöd motsvarande tre gånger det dagliga offentliga inkomstbasbeloppet (IPREM) betalas för varje dag kidnappningen pågår, upp till det ersättningstak som fastställts för delvis permanent arbetsoförmåga.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Vid våldsbrott och sexualbrott är erhållandet av lagstadgat stöd generellt sett inte förenligt med uppbärandet av den ersättning för lidande och skador som fastställts i en dom.

Hela eller delar av det lagstadgade stödet kan dock betalas ut om gärningsmannen har förklarats delvis insolvent. Det belopp som erhålls från båda dessa källor får dock aldrig överstiga det belopp som fastställts i domstolsavgörandet.

Det stöd som föreskrivs i den spanska lagstiftningen är således oförenligt med följande ersättningar:

 • Ekonomisk ersättning som den stödberättigade har rätt till från ett försäkringssystem, om inte ersättningen från en privat försäkring är lägre än den ersättning som fastställts i domen.
 • Om brottsoffret har drabbats av tillfällig arbetsoförmåga är stödet oförenligt med eventuell ersättning från socialförsäkringssystemet för en sådan tillfällig arbetsförmåga. En sådan oförenlighet anses föreligga om det spanska lagstadgade stödet och ersättningen eller det ekonomiska stöd som den stödberättigade har rätt till via ett privat försäkringssystem täcker samma risker och behov.

Trots detta kan det vara lämpligt att betala ut det lagstadgade stödet till en person som omfattas av en privat försäkring om den ersättning som erhålls från försäkringen är lägre än den ersättning som fastställts i domen, förutsatt att skillnaden inte överskrider den fastställda skalan.

Vid lidande eller skada som lett till bestående arbetsoförmåga eller till att offret har avlidit är erhållande av stödet förenligt med uppbärandet av varje annan statlig pension som den stödberättigade har rätt till.

Stöd för bestående arbetsoförmåga är oförenligt med stöd för tillfällig arbetsoförmåga.

Vid terroristbrott betalas ersättningen för den materiella skada som offret lidit till följd av denna typ av brott ut efter den ersättning som beviljats av de offentliga myndigheterna eller på grund av försäkringsavtal, och beloppet minskas med det belopp som erhålls från dessa källor.

När det gäller fordonsskador kan skador på privata fordon ersättas, liksom skador på fordon som används för person- och godsbefordran på land, med undantag av offentligt ägda fordon, förutsatt att den obligatoriska fordonsförsäkringen gäller vid tidpunkten för olyckan om en sådan försäkring krävs enligt särskild lagstiftning. Denna ersättning betalas först ut efter det att den ersättning som beviljats av offentliga myndigheter eller som följer av försäkringsavtal har betalats, och minskas med dessa ersättningsbelopp.

Kostnaderna för transport, begravning, gravsättning och/eller kremering av personer som avlidit till följd av en terrorattack ersätts av den spanska centralregeringen, förutsatt att mottagarna inte omfattas av en försäkring, upp till det lagstadgade taket. De relevanta fakturorna ska åtföljas av bevis på den försäkring som täcker kostnaderna, eller av en edsvuren utsaga om att en sådan försäkring saknas.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja.

Vid våldsbrott och sexualbrott kan tillfälligt stöd beviljas innan ett lagakraftvunnet domstolsavgörande meddelas, så länge det är styrkt att brottsoffret och dess förmånstagare befinner sig i en svår ekonomisk situation. Brottsoffrets eller de stödberättigades ekonomiska situation anses svår om varken brottsoffren eller de stödberättigade den dag stödansökan ingavs uppbar någon form av årlig inkomst som översteg det årliga inkomstbasbelopp (IPREM) som gällde vid tidpunkten för ansökan.

För att kunna beviljas sådant stöd måste sökanden i alla händelser uppfylla de krav som fastställts i den tillämpliga lagstiftningen för att vara berättigad till det relevanta stödet.

Vid terroristbrott får inrikesministeriet betala ut ett förskott, upp till det lagstadgade taket, i avvaktan på det slutliga stödet. Detta görs i de fall där det på grund av de svåra skador som terrorhandlingen har lett till är rimligt att anta att skadorna längre fram kommer att leda till att personen förklaras vara permanent oförmögen att bedriva sitt vanliga yrke, permanent oförmögen att bedriva något yrke eller svårt invalidiserad.

Vid invalidiserande skador eller tillfällig arbetsoförmåga kan ersättning för de perioder personen inte kan arbeta betalas ut kvartalsvis. Dessa delbetalningar motsvarar två gånger det inkomstbasbelopp som gällde vid tidpunkten för skadan för de dagar arbetsoförmågan består.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja.

Vid våldsbrott och sexualbrott gäller följande: Om brottsoffrets situation, efter att brottsoffret har beviljats stöd för en viss grad av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning, förvärras på ett sätt som ger rätt till en högre ersättning eller om brottsoffret avlider som en direkt följd av sina skador, kan ett engångsbelopp beviljas för den förvärrade situationen.

Fristen för att ansöka om nytt stöd är ett år från dagen för den dom i vilken det ursprunglig stödet beviljades vid en begäran om omprövning av graden av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning.

Vid terroristbrott gäller följande: Även om ansökningar vanligtvis måste inges senast ett år från dagen för skadan börjar ska, om situationen förvärras som en direkt följd av skadorna till följd av terrorhandlingen eller om den berörda personen avlider, en ny frist med samma varaktighet börja löpa för en ansökan om utbetalning av den relevanta mellanskillnaden.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott måste brottsoffret eller dennes ombud använda det officiella formuläret för att ansöka om stöd för tillfällig arbetsoförmåga och invalidiserande skador. Ansökan ska innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till myndigheterna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som den berörda personen har erhållit eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En kopia på det domstolsavgörande som avslutar brottmålsprocessen och som inte kan överklagas (en dom, en tredskodom, ett beslut att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmannen har avlidit eller ett beslut att avvisa ärendet).

Dessutom måste följande handlingar alltid bifogas:

 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • Ett intyg från behörig förvaltningsmyndighet eller behörigt förvaltningsorgan som visar att den berörda personen omfattades av ett offentligt socialförsäkringssystem vid tidpunkten för brottet. Om ett sådant inte finns att tillgå räcker en förklaring från den berörda personen. Det utredande organet kontrollerar senare att uppgifterna stämmer.

Om ansökan avser ersättning för tillfällig arbetsoförmåga och den berörda personen inte omfattas av ett offentligt socialförsäkringssystem måste intyget även visa att inga förmåner har beviljats för denna arbetsoförmåga.

 • Om ansökan om stöd för invalidiserande skador görs av direkta offer som omfattas av något av de program som ingår i socialförsäkringssystemet, med undantag av det särskilda programmet för offentliga tjänstemän och militär personal (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), bör det beslut om klassificeringen av skadorna som utfärdats av den regionala direktören för det nationella socialförsäkringssystemet (Instituto Nacional de la Seguridad Social) bifogas. Om ett sådant beslut ännu inte har utfärdats bör sökanden bifoga en förklaring om att det lämpliga förfarandet för ersättning vid arbetsoförmåga har inletts.

För att beviljas permanent stöd om brottsoffret avled till följd av brottet måste ansökan från det indirekta offret eller dennes ombud följa den officiella mallen och innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • Skriftliga bevis på dödsfallet och förmånstagarens eller det indirekta offrets ställning.
 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till myndigheterna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som den berörda personen har erhållit eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En kopia på det domstolsavgörande som avslutar brottmålsprocessen och som inte kan överklagas (en dom, en tredskodom, ett beslut att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmannen har avlidit eller ett beslut att avvisa ärendet).

Dessutom måste följande handlingar alltid bifogas:

 • Om brottsoffret (eller förmånstagaren i egenskap av indirekt brottsoffer) är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • Det direkta brottsoffrets dödsattest och följande dokumentation, beroende på förmånstagarens koppling till den avlidne:
  • Om den avlidne och dennes make/maka inte hade separerat eller begärt hemskillnad: ett fullständigt vigselbevis från folkbokföringsmyndigheten som utfärdats efter dagen för dödsfallet.
  • Om sökanden är den person som var sammanboende med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lag, måste denne inge ett intyg om att de var sammanboende på samma adress (certificado de convivencia en domicilio común).

För att styrka permanent sammanboende under äktenskapslika former är rekommendationen att inge ett intyg som utfärdats av registerenheten för partner i ett registrerat partnerskap (Registro de parejas de hecho).

 • Om sökanden är den person som var sammanboende med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lag måste denne inge ett intyg om att de levde tillsammans på samma adress (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Barn till den avlidne: de relevanta intyg som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten måste inges.

För att styrka föräldraskap måste barn till en make/maka som inte var lagligt separerad, eller till en person som bodde tillsammans med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lagstiftning, inge de relevanta födelseattester som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten.

På samma sätt måste de styrka att deras förälder var gift med eller sammanboende med den avlidne, om detta inte redan har styrkts genom deras föräldrars ansökan om stöd.

Både barnen till den avlidne och barnen till dennes make/maka som inte var lagligt separerad eller barnen till den person som var sammanboende med den avlidne måste styrka att de var ekonomiskt beroende av den avlidne. För att göra det ska följande handlingar överlämnas:

 • Ett intyg om sammanboende som utfärdats av den lokala kommunstyrelsen.
 • En deklaration av varje form av inkomst som erhållits under de senaste tolv månaderna före den dag offret avled.
 • En kopia på inkomstdeklarationen för det räkenskapsår under vilket offret avled, eller om detta inte är möjligt deklarationen för det föregående räkenskapsåret. Om sådana deklarationer inte har gjorts måste ett intyg om befrielse från detta krav inges. Intyget ska ha utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).
 • Föräldrar till den avlidne måste styrka sitt föräldraskap genom att inge ett intyg på registreringen av deras avlidna sons eller dotters födelse. För att kunna vara säker på att det inte finns några andra tänkbara stödberättigade som eventuellt ska ges företräde till stödet måste de dessutom inge en förklaring om sin sons eller dotters civilstånd på dagen för dödsfallet samt huruvida de känner till någon annan person som skulle kunna klassificeras som stödberättigad enligt tillämplig lag.

För att beviljas permanent stöd för begravningskostnader måste ansökan från föräldrarna till en minderårig eller arbetsoförmögen vuxen eller deras ombud, som ska göras på det officiella formuläret, innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • Skriftliga bevis på dödsfallet och förmånstagarens eller det indirekta offrets ställning.
 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till myndigheterna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som den berörda personen har erhållit eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En kopia på det domstolsavgörande som avslutar brottmålsprocessen och som inte kan överklagas (en dom, en tredskodom, ett beslut att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmannen har avlidit eller ett beslut att avvisa ärendet).

Dessutom måste följande handlingar alltid bifogas:

 • Dödsattesten för den minderårige eller vuxne som är arbetsoförmögen.
 • För att styrka sin ställning som stödberättigade, födelsebevis för den minderårige eller den myndige som är arbetsoförmögen om ansökan görs av föräldrarna, eller ett officiellt registerutdrag som styrker vårdnadshavarskapet, om begäran görs av vårdnadshavaren.
 • Om den avlidne var en arbetsoförmögen myndig person, den rättshandling där arbetsoförmågan fastställs eller, i förekommande fall, det intyg som styrker graden av arbetsoförmåga.
 • En kopia av föräldrarnas eller vårdnadshavarnas nationella id-kort eller, om det rör sig om medborgare i en annan EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • Skriftliga bevis på kostnader i samband med likvakan, transporten, begravningen eller kremeringen.

För att beviljas permanent stöd för utgifter för terapeutisk behandling efter sexualbrott måste ansökan från offret eller dess ombud göras på det officiella formuläret och innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till myndigheterna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som den berörda personen har erhållit eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En kopia på det domstolsavgörande som avslutar brottmålsprocessen och som inte kan överklagas (en dom, en tredskodom, ett beslut att lägga ned ärendet på grund av att gärningsmannen har avlidit eller ett beslut att avvisa ärendet).

Dessutom måste följande handlingar alltid bifogas:

 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • En förklaring från offret om huruvida deras terapeutiska behandling har påbörjats och, i förekommande fall, ingivandet av handlingar som styrker betalningen av sådana kostnader. Om behandlingen inte har slutförts måste detta anmälas.

För att beviljas tillfälligt stöd för tillfällig arbetsoförmåga och invalidiserande skador måste ansökan från brottsoffret eller dennes ombud göras på det officiella formuläret. Ansökan måste innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • Klassificeringen av skadorna eller hälsobesvären, som görs av behörigt organ och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i relevant lagstiftning.
 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet eller sexualbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till den behöriga myndigheten eller att den behöriga myndigheten på eget initiativ har inlett det straffrättsliga förfarandet avseende händelserna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som sökanden har erhållit, om ansökningar där handläggningen pågår eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En ansökan om rapporten från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att skadorna orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.
 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • En deklaration av varje form av inkomst som sökanden erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet, samt en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).

För att beviljas tillfälligt stöd om brottsoffret avled till följd av brottet måste ansökan från det indirekta offret eller dennes ombud följa den officiella mallen och innehålla följande detaljer och handlingar:

 • Skriftliga bevis på dödsfallet och den stödberättigades ställning som indirekt offer. Det direkta brottsoffrets dödsattest och följande dokumentation måste inges, beroende på den stödberättigades koppling till den avlidne:
  • Om den avlidne och dennes make/maka inte hade separerat eller begärt hemskillnad: ett fullständigt vigselbevis som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten efter dagen för dödsfallet.

Specifikt för denna form av stöd är att en deklaration av varje form av inkomst som sökanden erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet ska inges, liksom en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).

 • Om sökanden är den person som var sammanboende med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lag, måste denne inge ett intyg om att de levde tillsammans på samma adress.

För att styrka permanent sammanboende under äktenskapslika former är rekommendationen att inge ett intyg som utfärdats av registerenheten för partner i ett registrerat partnerskap (Registro de parejas de hecho).

Specifikt för denna form av stöd är att en deklaration av varje form av inkomst som sökanden erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet ska inges, liksom en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).

 • Om sökanden är den person som var sammanboende med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lag, måste denne inge ett intyg om att de levde tillsammans på samma adress.
 • Barn till den avlidne: de relevanta intyg som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten måste inges.

För att styrka föräldraskap måste barn till en make/maka som inte var lagligt separerad, eller till en person som bodde tillsammans med den avlidne enligt de villkor som anges i tillämplig lagstiftning, inge de relevanta födelseattester som utfärdats av folkbokföringsmyndigheten. På samma sätt måste de styrka att deras förälder var gift med eller sammanboende med den avlidne, om detta inte redan har styrkts genom deras föräldrars ansökan om stöd.

Både barnen till den avlidne och barnen till dennes make/maka som inte var lagligt separerad eller barnen till den person som var sammanboende med den avlidne måste styrka att de var ekonomiskt beroende av den avlidne. För att göra det ska följande handlingar överlämnas:

 • Ett intyg om sammanboende som utfärdats av den lokala kommunstyrelsen.
 • En deklaration av varje form av inkomst som erhållits under de senaste tolv månaderna före den dag offret avled.
 • En kopia på inkomstdeklarationen för det räkenskapsår under vilket offret avled, eller om detta inte är möjligt deklarationen för det föregående räkenskapsåret. Om sådana deklarationer inte har gjorts måste ett intyg om befrielse från detta krav inges. Intyget ska ha utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).
 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet eller sexualbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till den behöriga myndigheten eller att den behöriga myndigheten på eget initiativ har inlett det straffrättsliga förfarandet avseende händelserna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som sökanden har erhållit, om ansökningar där handläggningen pågår eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En ansökan om rapporten från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att skadorna orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.
 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.

För att beviljas tillfälligt stöd om brottsoffret avled till följd av brottet måste ansökan från det indirekta offret eller dennes ombud följa den officiella mallen och innehålla följande detaljer och handlingar:

 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet eller sexualbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till den behöriga myndigheten eller att den behöriga myndigheten på eget initiativ har inlett det straffrättsliga förfarandet avseende händelserna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som sökanden har erhållit, om ansökningar där handläggningen pågår eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En ansökan om rapporten från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att skadorna orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.
 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • Dödsattesten för den minderårige eller vuxne som är arbetsoförmögen.
 • För att styrka sin ställning som stödberättigade, födelsebevis för den minderårige eller den myndige som är arbetsoförmögen om ansökan görs av föräldrarna, eller ett officiellt registerutdrag som styrker vårdnadshavarskapet, om begäran görs av vårdnadshavaren.
 • Om den avlidne var en arbetsoförmögen myndig person, den rättshandling där arbetsoförmågan fastställs eller, i förekommande fall, det intyg som styrker graden av arbetsoförmåga.
 • En deklaration av varje form av inkomst som föräldrarna eller vårdnadshavarna erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet, liksom en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).
 • Skriftliga bevis på kostnader i samband med likvakan, transporten, begravningen eller kremeringen.

För att beviljas tillfälligt stöd för utgifter för terapeutisk behandling för sexualbrott måste ansökan från offret eller dess ombud göras på det officiella formuläret och innehålla följande uppgifter och handlingar:

 • En beskrivning av under vilka omständigheterna det avsiktliga (uppsåtliga) våldsbrottet eller sexualbrottet begicks, med uppgift om dagen och platsen för händelsen.
 • Bevis på att händelserna anmäldes till den behöriga myndigheten eller att den behöriga myndigheten på eget initiativ har inlett det straffrättsliga förfarandet avseende händelserna.
 • En deklaration om den ersättning och det stöd som sökanden har erhållit, om ansökningar där handläggningen pågår eller om möjligheterna att erhålla någon form av ersättning eller stöd för dessa händelser.
 • En ansökan om rapporten från åklagarmyndigheten om att det finns prima facie-bevis för att anta att skadorna orsakades av en våldsam och avsiktlig (uppsåtlig) handling.
 • Om brottsoffret är spansk medborgare, en kopia på det nationella id-kortet.
 • För medborgare i en EU-medlemsstat, en handling som visar deras nationalitet.
 • En förklaring från offret om huruvida deras terapeutiska behandling har påbörjats och, i förekommande fall, ingivandet av handlingar som styrker betalningen av sådana kostnader. Om behandlingen inte har slutförts måste detta anmälas.
 • En deklaration av varje form av inkomst som den berörda personen erhöll under det år som föregick ansökningsdatumet, liksom en kopia av inkomstskattedeklarationen för det senaste räkenskapsåret, eller om en sådan deklaration inte gjordes, ett intyg om befrielse från detta krav som utfärdats av den nationella skatteförvaltningen (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)).

Vid terroristbrott inleds förfarandet för att bevilja de olika typerna av lagstadgat stöd genom en ansökan som görs på det officiella formuläret. Ansökan inges av den berörda personen eller dennes ombud. Ansökan ska åtföljas av följande handlingar:

 • Handlingar som styrker den berörda personens ställning, eller i förekommande fall hur denna är släkt med brottsoffret.
  • Den lagakraftvunna dom som inte längre kan överklagas och där rätten till ersättning för de aktuella händelserna och skadorna i enlighet med spansk lagstiftning erkänns.
  • Om en dom ännu inte har meddelats, men lämpliga rättsliga åtgärder har vidtagits eller brottmålsprocessen har inletts, varje rättsligt tillåten bevishandling som visar brottsoffrets eller den stödberättigades ställning, den skada som lidits och den typ av händelser som orsakade skadan.
  • Tidigare förvaltningsbeslut.
  • En dödsattest, om offret avled.
  • En fotokopia av familjeregistret (Libro de familia).
  • Polisanmälningar och utsagor.
  • Kliniska och psykologiska rapporter.
 • Om tillfällig logi begärs:
  • En polisanmälan eller intyg från polisen eller Guardia Civil där det konstateras att den påstådda skadan skedde under eller som en direkt följd av en terrorattack (om förvaltningsmyndigheten saknar bevis på orsaken till skadan).
  • Om sökanden är fastighetsägare: ett lagfartsbevis, köpekontrakt eller intyg från fastighetsregistret, eller det senaste kvittot på inbetald fastighetsskatt (Impuesto de Bienes Inmuebles), eller en förklaring från ordföranden för den bostadsförening som sökanden är med i.
  • Om sökanden är hyresgäst: hyreskontraktet eller ett kvitto på den senaste hyresinbetalningen eller ett kvitto på betalning av vatten-, el- eller telefonräkning i hyresgästens namn.
  • Om sökanden varken är fastighetsägare eller hyresgäst: en handling som styrker deras rättsliga ställning att göra eller tillhandahålla reparationer.
  • Om det är deras egen bostad som berörs och den aktuella adressen inte anges i sökandens nationella id-handling (DNI): ett registreringsintyg eller en inkomstskattedeklaration med uppgift om skatterättslig hemvist, eller en förklaring från ordföranden för bostadsföreningen om att sökanden är den som brukar bo i bostaden.
 • Om ersättning för fordonsskada begärs:
  • En polisanmälan eller intyg från polisen eller Guardia Civil där det konstateras att den påstådda skadan skedde under eller som en direkt följd av en terrorattack (om förvaltningsmyndigheten saknar bevis på orsaken till skadan).
  • Fordonets registreringsbevis, i sökandens namn.
  • Bevis på att sökanden vid tidpunkten för attacken hade en giltig försäkring, med uppgift om vilka risker som täcks.
  • Om reparationer har utförts, ett kvitto med redovisning av kostnaderna för att reparera den skada som terrorattacken orsakat.
 • Om studiestöd begärs måste styrkande handlingar bifogas som visar vilka kurser studenten är inskriven på och hans eller hennes studieresultat.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Vid våldsbrott och sexualbrott ansvarar generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning för handläggning av och beslut om ansökningar om lagstadgat stöd.

Vid terroristbrott är det inrikesministeriet som beslutar om en ansökan om lagstadgat stöd ska beviljas eller avslås.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Vid våldsbrott och sexualbrott skickas ansökningar om ersättning på det officiella formuläret till generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning. Följande adress ska användas:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) – 28020 Madrid.

För att få hjälp med att fylla i och skicka in ansökningar om stöd kan sökandena vända sig till relevant kontor för stöd till brottsoffer. Här kan de få information om vilket ekonomiskt stöd som de kan ha rätt till och hur de olika ansökningsförfarandena fungerar.

Dessa kontor finns i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder samt i andra städer.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande Länken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

Vid terroristbrott görs ansökningarna på de officiella formulären och skickas till inrikesministeriets generaldirektorat för stöd till offer för terrorism. Följande adress ska användas:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism eventuellt kan söka. Kontoret är beläget på följande adress:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonnummer: +34 91 400 74 02

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott hålls ett förhör med sökanden i enlighet med tillämplig lagstiftning. Förhöret hålls så snart alla utredningar har slutförts och innan förslaget till beslutet om att bevilja eller avslå ansökan har utarbetats. På så sätt ges sökanden möjlighet att framföra sina synpunkter.

Om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat, och ansökan om stöd görs vid biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist, får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning, i egenskap av beslutsmyndighet, samarbeta med relevant biståndsmyndighet för att genomföra förhöret med sökanden eller någon annan person om den anser att detta behövs.

För att genomföra förhöret får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning be biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist att göra allt den kan för att se till att det organ som prövar huruvida ansökan ska beviljas eller avslås kan genomföra förhöret direkt, via telefon eller videokonferens, om sökanden går med på detta. Den biståndsmyndighet som genomför förhöret måste dessutom skicka en rapport om det genomförda förhöret till generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning.

Vid terroristbrott gäller samma regler som vid våldsbrott eller sexualbrott, om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat. Om ansökan om stöd görs via biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist är det generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning som i egenskap av beslutsmyndighet vidtar ovannämnda åtgärder i samband med förhöret.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott är tidsfristen för att ansöka om stöd i regel ett år räknat från dagen för brottet.

Följande tidsfrister gäller för att utfärda ett definitivt eller preliminärt beslut om att bevilja eller neka stöd:

 • För invalidiserande skador, skador som förvärrats eller dödsfall: 6 månader.
 • För tillfällig arbetsoförmåga: 4 månader.
 • För kostnader för terapeutisk behandling efter ett sexualbrott och för begravningskostnader: 2 månader.

En ansökan anses ha avslagits om inget beslut uttryckligen har utfärdats när tidsfristen för att utförda ett uttryckligt beslut har löpt ut.

Vid terroristbrott måste ansökningar vanligtvis inges inom ett år från det att skadan inträffade eller från det att det en diagnos visade att det finns ett orsakssamband mellan terrorhandlingen och konsekvensen av brottet. När det gäller studiestöd är tidsfristen tre månader från inskrivningen på kursen.

Tidsfristen för att fatta och meddela det relevanta beslutet är 12 månader, förutom för studiestöd där fristen är 6 månader. Ansökan anses ha beviljats om tidsfristerna har löpt ut utan att det har utfärdats ett uttryckligt beslut.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan sökande överklaga ett beslut om lagstadgat stöd från ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning inom en månad från delgivningen av beslutet. Om beslutet inte överklagas inom den perioden är det enda alternativet att begära särskild omprövning hos lämpligt ministerium.

Ett sådant överklagande kan göras till ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning eller till den nationella kommissionen för stöd och bistånd till offer för våldsbrott (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Den nationella kommissionen är behörigt organ för att pröva överklaganden av beslut från ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning om stöd som beviljats i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om det har gått tre månader sedan överklagandet ingavs utan att den nationella kommissionen har fattat något beslut anses överklagandet ha ogillats. I så fall kan ett administrativt överklagande inges.

Vid terroristbrott kan man begära omprövning av inrikesministeriets beslut om det administrativa förfarandet för att ansöka om de olika typerna av stöd eller väcka en förvaltningsrättslig talan vid en tvistemålsdomstol.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

För att få hjälp med att fylla i och skicka in ansökningar om stöd kan sökande vid våldsbrott och sexualbrott vända sig till relevant kontor för stöd till brottsoffer. Där kan de få information om vilket ekonomiskt stöd som de kan ha rätt till och hur de olika ansökningsförfarandena går till.

Dessa kontor finns i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder samt i andra städer.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande Länken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

De särskilda formulären för att ansöka om stöd finns på följande Länken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

Vid terroristbrott skickas ansökningarna med hjälp av de officiella formulären till inrikesministeriets generaldirektorat för stöd till offer för terrorism. Detta har följande adress:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

De särskilda formulären för att ansöka om stöd finns på följande Länken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism eventuellt kan söka. Kontoret är beläget på följande adress:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonnummer: +34 91 400 74 02

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

När det gäller våldsbrott och sexualbrott hittar du formulär eller mallar för de olika formerna av stöd på följande Länken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

För att ta reda på var kontoren för stöd till brottsoffer finns, där du kan få information om vilket ekonomiskt stöd som du eventuellt har rätt till och hur de olika ansökningsförfarandena går till, kan du klicka på följandeLänken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

När det gäller terroristbrott hittar du mer information om tillgängligt stöd på Länken öppnas i ett nytt fönsterinrikesministeriets webbplats.

Länken öppnas i ett nytt fönsterSpaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism eventuellt har rätt till.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan brottsoffer begära kostnadsfri rättshjälp i enlighet med de krav och det förfarande som anges i tillämplig lagstiftning.

Enligt den spanska lagstiftningen har framför allt offer för könsbaserat våld rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning precis innan de fyller i ansökan, och till kostnadsfritt försvar och rätt att kostnadsfritt företrädas av en advokat i alla processer och administrativa förfaranden som är ett direkt eller indirekt resultat av det våld som de har utsatts för.

I sådana situationer bör en enda grupp jurister försvara brottsoffret, förutsatt att brottsoffrets rätt till försvar garanteras. Om brottsoffret avlider gäller denna rättighet även för efterlevande, förutsatt att de inte själva var delaktiga i de brottsliga gärningarna.

Vid terroristbrott har de offer för sådana terroristbrott som erkänns i den spanska lagstiftningen rätt till rättshjälp i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden till följd av den terrorhandling som de har utsatts för, oavsett deras ekonomiska resurser, enligt gällande lagstiftning om kostnadsfri rättshjälp i Spanien.

I alla händelser är alla offer för terrorism som ansöker om kostnadsfri rättshjälp garanterade att få sådan hjälp. Rätten till kostnadsfri rättshjälp går förlorad om den berörda personen senare inte beviljas ställning som offer för terrorism, eller om gärningsmannen frias genom en dom som inte kan överklagas, eller om inga ytterligare åtgärder vidtas i ärendet. Brottsoffret är inte skyldigt att återbetala kostnaderna för eventuella förmåner som fram till dess har varit kostnadsfria.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

För att få hjälp med att fylla i och skicka in ansökningar om stöd kan sökande vid våldsbrott och sexualbrott vända sig till relevant kontor för stöd till brottsoffer. Där kan de få information om vilket ekonomiskt stöd som de kan ha rätt till och hur de olika ansökningsförfarandena går till.

Dessa kontor finns i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder samt i andra städer.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande Länken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till offer för terrorism tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism eventuellt kan söka. Kontoret är beläget på följande adress:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonnummer: +34 91 400 74 02

Senaste uppdatering: 02/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Frankrike

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Den som ansöker om ersättning måste bevisa att den skada som lidits är en följd av en avsiktlig eller oavsiktlig gärning som kan anses utgöra ett egendomsbrott eller ett brott mot person. Avsiktliga gärningar och vårdslöst eller oaktsamt beteende kan därför resultera i rätt till ersättning, oavsett om gärningspersonen har identifierats eller inte.

Vid egendomsbrott måste gärningen klassificeras som stöld, bedrägeri, trolöshet mot huvudman, utpressning, förstörelse av egendom eller skadegörelse.

Dessutom finns särskilda ersättningsprogram för Länken öppnas i ett nytt fönsterskador till följd av terroristbrott, Länken öppnas i ett nytt fönstertrafikolyckor som sker i Frankrike, jaktolyckor, asbestexponering och eldhärjade fordon.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du får full ersättning för skador till följd av ett grovt brott mot person om

 • du har utsatts för ett brott som resulterat i permanent eller total arbetsoförmåga i en månad eller mer, eller om du har utsatts för våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt övergrepp mot barn, människohandel, slaveri eller tvångsarbete,
 • eller om en nära anhörig har avlidit till följd av dessa brott.

Du kan under vissa villkor och upp till ett visst tak få ersättning om du har utsatts för ett ringa brott mot person eller ett ringa egendomsbrott, t.ex.

 • personskada som lett till total arbetsoförmåga i mindre än en månad,
 • sakskada till följd av gärningar som klassificeras som stöld, bedrägeri, trolöshet mot huvudman, utpressning, förstörelse av egendom eller skadegörelse.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, du kan få ersättning om du är en nära anhörig till ett brottsoffer och har lidit personskada till följd av brottet.

Ersättning kan beviljas anhöriga i uppstigande led (föräldrar, far- och morföräldrar) och nedstigande led (barn, barnbarn), till en make och till släktingar i sidolinjen (bröder, systrar) eller någon annan person som kan styrka att hon eller han har ett personligt förhållande till brottsoffret.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, du kan få ersättning om du är en nära anhörig till ett brottsoffer och har lidit personlig skada till följd av brottet.

Ersättning kan beviljas anhöriga i uppstigande led (föräldrar, far- och morföräldrar) och nedstigande led (barn, barnbarn), till en make och till släktingar i sidolinjen (bröder, systrar) eller någon annan person som kan styrka att hon eller han har ett personligt förhållande till brottsoffret.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, du kan få ersättning om du inte är medborgare i ett EU-land, förutsatt att brottet ägde rum i Frankrike.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja, du kan få ersättning i enlighet med de vanliga villkoren om du är fransk medborgare men brottet begicks utomlands.

Däremot kan du inte få ersättning av ett franskt ersättningsorgan om du är utländsk medborgare och brottet begicks utomlands.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, det finns inget krav på att brottet först måste ha anmälts till polisen för att du ska kunna begära ersättning.

Ansökan måste emellertid innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma ansökan. Till ansökan måste därför bifogas styrkande handlingar av vilka framför allt dagen för brottet, brottsplatsen och omständigheterna kring brottet ska framgå (ett mottagningsbevis på att ett klagomål har ingetts, handlingar från en brottmålsprocess osv.).

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, du behöver inte avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan du ansöker om ersättning.

Måste jag först kräva ersättning av gärningspersonen – om denne har identifierats?

Nej, du behöver inte först kräva ersättning från en identifierad gärningsperson vid ett grovt brott mot person (se 1.2).

Vid ett ringa brott mot person eller ett egendomsbrott (se 1.2) är det nödvändigt att bevisa att en identifierad gärningsperson är insolvent eller inte kan ersätta hela skadan. Det är nödvändigt att mer ingående bevisa att du inte kan få faktisk och tillräcklig ersättning för den lidna skadan från ett försäkringsbolag eller något annat organ som eventuellt är ersättningsskyldigt.

Om gärningspersonen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Du kan få ersättning även om gärningspersonen inte har identifierats eller dömts, så snart det är styrkt att ett brott har begåtts.

Begäran måste emellertid innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma kravet. Den måste åtföljas av styrkande handlingar av vilka framför allt dagen för brottet, brottsplatsen och omständigheterna kring brottet måste framgå (ett mottagningsbevis på att ett klagomål har ingetts, handlingar från en brottmålsprocess osv.).

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Tidsfristen är tre år från dagen för brottet. Fristen förlängs till ett år från den senaste brottmålsdomen.

Om gärningspersonen åläggs att betala skadestånd börjar tidsfristen löpa när brottmålsdomstolen meddelar brottsoffret detta. Om gärningspersonen åläggs att betala skadestånd börjar tidsfristen löpa när domstolen meddelar detta.

Efter att tidsfristen har löpt ut kan legitima skäl som åberopas av brottsoffret eller ersättningsberättigade fortfarande beaktas.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
  Ett direkt offer för fysisk skada kan ersättas för sjukhuskostnader, sjukvårdskostnader, paramedicinska kostnader och läkemedelskostnader (sjuksköterskor, sjukgymnastik, ortopedi, logopedbehandling osv.).
  Hänsyn kan även tas till framtida förutsebara sjukvårdskostnader som brottsoffrets hälsotillstånd kan kräva efter det att tillståndet har stabiliserats.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
  Anpassning av hem och fordon och utgifter i samband med permanent assistans från en tredje person kan ersättas.
  Olika kostnader i samband med följderna av fysisk skada kan också täckas, t.ex. kostnader för barnomsorg, hushållstjänster, transport osv.
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  Ersättning för permanent funktionsnedsättning kan betalas ut för de följder av en skada som består efter det att tillståndet har stabiliserats, t.ex. fysisk funktionsnedsättning, kronisk smärta, förlorad livskvalitet, förlorad självständighet osv. När en funktionsnedsättning har fastställts kan den graderas utifrån hur svår den är.
  • lnkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
   Ersättning kan beviljas för fastställt inkomstbortfall, fastställt framtida inkomstbortfall och konsekvenser för en persons karriär: minskade möjligheter att hitta ett arbete, förlust av förmåga att skaffa sig inkomst, ökad arbetsbelastning, behov av att byta arbete osv. Det kan också göras en bedömning av eventuell negativ inverkan på grundskole- eller universitetsstudier.
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

Förlust av förmåga att skaffa sig inkomst kan ersättas inom ramen för konsekvenser för karriären (se föregående punkt).

Utgifter som uppstått under brottmålsprocessen täcks inte av själva ersättningen. Personer med begränsade resurser kan dock beviljas rättshjälp, så att advokatarvoden och rättegångskostnader helt eller delvis betalas av staten. Vid de allra grövsta brotten beviljas rättshjälp utan behovsprövning (se förteckningen i Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 9-2 i lag nr 91-647 av den 10 juli 1991 om rättshjälp (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

I princip ersätts inte sakskada vid brott mot person. Vid de brott som avses ovan (se 1.2) begränsas ersättningen för sakskada under vissa villkor till 4 575 euro (det tak som gäller från och med den 16 januari 2018).

- Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

Sveda och värk inbegriper allt fysiskt och psykiskt lidande och tillhörande problem från och med dagen för brottet till och med det att tillståndet har stabiliserats. Efter att tillståndet har stabiliserats behandlas det lidande som kvarstår som en permanent ersättningsgrundande funktionsnedsättning.

Förlorade möjligheter på det personliga planet kan beaktas under rubriken förlust av livsmöjligheter (perte d’établissement), som rör förlust av hopp eller möjlighet att förverkliga en persons planer på familjeliv.

Vid lyte tas hänsyn till de personliga konsekvenserna av ett ändrat fysiskt utseende.

Det kan även göras en bedömning av försämrad livskvalitet (préjudice d’agrément), i syfte att ersätta brottsoffrets oförmåga att återuppta en idrotts- eller fritidsaktivitet.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.

Kostnader för begravning och jordfästning täcks.

 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).

De flesta sjukvårdskostnader, inbegripet kostnader för nära anhöriga, täcks vanligtvis av organen för social trygghet. De patologiska effekterna hanteras annars under rubriken nära anhörigas sorg och saknad (se ovan).

 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Ersättning kan beviljas för förlorad eller minskad inkomst som påverkar brottsoffrets nära anhöriga, om brottsoffret avlidit eller drabbats av en funktionsnedsättning. Detta gäller särskilt om de anhöriga måste vara hos brottsoffret hela tiden och tillfälligt är tvungna sluta arbeta.

- Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ersättning för sorg och saknad (préjudice d’affection) kan beviljas för den ideella skada som nära anhöriga har lidit till följd av brottsoffrets död eller till följd av det lidande som åsamkats ett direkt brottsoffer som har drabbats av en allvarlig funktionsnedsättning.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen kan betalas ut i en klumpsumma eller i form av en livränta. Dessutom kan preliminära utbetalningar göras under tiden förfarandet pågår och innan den slutliga ersättningen har fastställts.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Om brottsoffret inte har uppträtt korrekt kan detta utgöra skäl för att neka eller minska ersättningen, t.ex. om brottsoffret uttrycker sig nedsättande eller deltar i slagsmål eller i en brottslig gärning. Ett sådant uppträdande kan även anföras mot personer i beroendeställning till ett brottsoffer som avlidit.

Att brottsoffret tidigare har begått brott är dock irrelevant.

Till ditt krav på ersättning måste du bifoga den information som krävs för att kunna bedöma kravet, och de styrkande handlingar som behövs. Tänk på att du senare kan anmodas att inkomma med ytterligare handlingar och att du kan vara tvungen att samarbeta när oberoende experter utarbetar sina rapporter.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

 • Grova brott mot person (se 1.2)

Ingen hänsyn tas till din ekonomiska situation och du kan få full ersättning för skador till följd av brott som begåtts mot din person.

Hänsyn tas dock till förmåner som du erhållit från socialförsäkringsorgan, ömsesidiga sjukförsäkringsbolag och försäkringsbolag.

 • Ringa brott eller egendomsbrott (se 1.2)

Hänsyn till din ekonomisk situation grundas på tre kriterier: Du måste

 • ha en årsinkomst på mindre än 18 300 euro (2017), plus extrasummor för personer som står i beroendeställning till dig (släktingar i ned- eller uppstigande led),
 • vara oförmögen att få effektiv och tillräcklig ersättning för din skada från ett försäkringsbolag eller annat organ som eventuellt är ersättningsskyldigt,
 • bevisa att du befinner dig i en svår materiell eller psykisk situation till följd av brottet.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

För grova brott mot person ska i princip full ersättning betalas. Ersättningen beräknas med hänsyn till var och en av de olika typerna av ersättningskrav.

Beräkningen görs från fall till fall och grundas på det enskilda brottsoffrets personliga situation och de styrkande handlingar som ingetts. För vissa typer av ersättningskrav används indikativa skalor.

Vid beräkningen för ersättning för funktionsnedsättning kan man t.ex. använda sig av en indikativ skala som grundas på den funktionsnedsättning som fastställts av läkare samt brottsoffrets ålder.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inget lägsta belopp.

Det finns inget högsta belopp för grova brott mot person (se 1.2).

För ringa brott och egendomsbrott (se 1.2) har ersättningstaket satts till 4 575 euro (det tak som gäller från och med den 16 januari 2018).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, ersättningsbeloppet ska anges i ansökningsformuläret. Det rör sig dock om totalbeloppet. En advokat eller brottsofferorganisation kan hjälpa dig att fastställa beloppet.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Hänsyn tas till förmåner som betalas ut av socialförsäkringsorgan, ömsesidiga sjukförsäkringsbolag, försäkringsbolag m.fl.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja, du kan när som helst under förfarandet begära förskott (provision) på ersättningen.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja, du kan inge ytterligare ersättningskrav om skadan förvärras eller av andra legitima skäl som du kan styrka.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Sökandens ansökan ska skickas till registreringsenheten vid nämnden för brottsskadeersättning (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) vid relevant övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance) och måste innehålla den information som behövs för att bedöma kravet. Av de styrkande handlingarna ska framför allt följande framgå:

 • Sökandens för- och efternamn, födelsedatum och födelseort, yrke, nationalitet och adress (bifoga en kopia på ett nationellt id-kort, uppehållstillstånd osv.).
 • Släktskapet med brottsoffret (bifoga en kopia av familjeboken (livret de famille), en notariehandling, etc.).
 • Datum och plats för brottet samt omständigheterna kring brottet (bifoga ett mottagningsbevis på att ett klagomål har ingetts, eventuella handlingar från en brottmålsprocess osv.).
 • Den domstol som eventuellt har prövat en talan mot gärningspersonen (bifoga en kopia på domen).
 • Skadornas art, längden på arbetsfrånvaron och eventuella konsekvenser av detta (bifoga läkarintyg, intyg på arbetsfrånvaro, läkarundersökning).
 • De offentliga eller privata socialförsäkringsorgan som sökanden är ansluten till och som sannolikt berörs (bifoga en kopia på socialförsäkringskortet).
 • Ansökningar om utomrättsliga uppgörelser och rättsprocesser som redan inletts, och belopp som redan har betalats ut till sökanden (bifoga styrkande handlingar om dagtraktamenten, pensioner, livräntor och betalningar från gärningspersonen, försäkringsgivaren osv.).
 • Det ersättningsbelopp som begärs från nämnden för brottsskadeersättning (CIVI).
 • En handling med angivande av sökandens bankkonto.
 • Andra styrkande handlingar som rör den aktuella typen av krav.

Om kravet rör ersättning för ringa brott mot person eller för sakskada till följd av stöld, bedrägeri, trolöshet mot huvudman, förstörelse av egendom eller skadegörelse måste ansökan även innehålla

 • en uppgift om sökandens inkomst (bifoga taxeringsbeslutet (avis d’imposition) för året före brottet och för året före ingivandet av ansökan),
 • bevis på att det inte går att få effektiv och på annat sätt tillräcklig ersättning,
 • en beskrivning av den svåra materiella eller psykologiska situationen till följd av brottet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga sådana avgifter tas ut. Det är inte obligatoriskt med bistånd av advokat eller att företrädas av advokat. Du får själv stå för advokatarvoden, om du inte automatiskt eller på vissa villkor tilldelas rättshjälp. Kostnader som uppkommit under förfarandet vid nämnden för brottsskadeersättning behandlas som domstolskostnader och bärs av staten.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Nämnderna för brottsskadeersättning ansvarar för beslut om ersättning till brottsoffer. Den faktiska utbetalningen av den ersättning som fastställts av nämnden för brottsskadeersättning görs av garantifonden för offer för terrorism och andra brott (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI).

Länken öppnas i ett nytt fönsterVid terroristbrott ersätter FGTI direkt de offer som ansöker, under överinseende av den övre underrätt för tvistemål som eventuella tvister kan hänskjutas till.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Vid varje övre underrätt för tvistemål fattar en nämnd för brottsskadeersättning beslut om de ersättningskrav som framställts av brottsoffer eller personer i beroendeställning till dem.

Behörig nämnd för brottsskadeersättning är nämnden för brottsskadeersättning på din hemort eller på den plats där brottmålsdomstolens förhandling i förekommande fall hålls (Länken öppnas i ett nytt fönsteradressförteckning). I annat fall är övre underrätten för tvistemål i Paris behörig, om du är fransk medborgare som bor utomlands och brottet ägde rum utomlands.

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 – Frankrike

Länken öppnas i ett nytt fönsterVid terroristbrott ska ansökningarna skickas direkt till FGTI:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex – Frankrike

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Du behöver inte vara närvarande under förfarandet eller vid förhandlingen.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Registreringsenheten vid nämnden för brottsskadeersättning ska utan dröjsmål översända ansökan till FGTI.

FGTI ska inom två månader från mottagandet av den fullständiga ärendeakt som översänts av registreringsenheten vid nämnden för brottsskadeersättning ge brottsoffret ett erbjudande.

Om brottsoffret godtar erbjudandet översänds ett meddelande om överenskommelsen till ordföranden för nämnden för brottsskadeersättning för godkännande. Så snart överenskommelsen har godkänts kan den verkställas. Beslutet meddelas brottsoffret och FGTI, som gör själva utbetalningen.

Om FGTI vägrar betala, och anger skäl för detta, eller om brottsoffret efter två månader inte har svarat på FGTI:s erbjudande låter nämnden för brottsskadeersättning ärendet bli föremål för rättslig prövning. I så fall prövar en domare ansökan och kontrollerar de förklaringar och handlingar som överlämnats.

Den allmänna åklagaren och FGTI ska överlämna sina synpunkter senast 15 dagar före förhandlingen. Sökanden och FGTI måste kallas minst två månader i förväg.

Nämnden för brottsskadeersättning meddelar efter förhandling inom stängda dörrar sökanden och FGTI sitt beslut att bevilja eller neka sökanden ersättning. FGTI betalar ut eventuell ersättning senast en månad efter detta meddelande.

Länken öppnas i ett nytt fönsterVid terroristbrott betalar FGTI ut ett förskottsbelopp under den månad som följer på mottagandet av den fullständiga ärendeakten, om sökanden är berättigad till stöd. Inom tre månader ska FGTI överlämna ett erbjudande om ersättning till brottsoffret (när hans eller hennes situation har stabiliserats) eller till nära anhöriga till brottsoffret om brottsoffret har avlidit.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med beslutet från nämnden för brottsskadeersättning kan du överklaga beslutet till den appellationsdomstol (Cour d’appel) vars behörighet nämnden för brottsskadeersättning omfattas av.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Information och formulär finns tillgängliga på följande webbplatser:

Länken öppnas i ett nytt fönsterBrottsofferorganisationer kan guida dig genom processen och ge dig nödvändig information.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

På hjälplinjen för brottsoffer (116006) kan du få gratis psykologstöd, information om dina rättigheter och allmänt stöd under processen. Hjälpen ges sju dagar i veckan kl. 09.00–21.00 och kostar lika mycket som ett lokalsamtal. Telefonnumret är

01 41 83 42 08

inom Frankrike, eller

+33 1 41 83 42 08 från utlandet.

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönster08victimes@france-victimes.fr

Följande webbplatser finns att tillgå:

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Personer med begränsade resurser kan beviljas rättshjälp, så att advokatarvoden och rättegångskostnader helt eller delvis betalas av staten. För de grövsta brotten beviljas rättshjälp utan behovsprövning (se förteckningen i Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 9-2 i lag nr 91-647 av den 10 juli 1991 om rättshjälp (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)).

Vissa organ som ger tillgång till juridiska tjänster, exempelvis rättscentrum (maisons de la justice et du droit) eller rättsinformationskontor (points d’accès au droit), ger gratis rådgivning i juridiska frågor och kan, oavsett din nationalitet, hjälpa dig att uppfylla de eventuella formkrav som krävs för att du ska kunna utöva dina rättigheter. De kan även hjälpa dig i samband med utomrättsliga förfaranden.

Detsamma gäller Länken öppnas i ett nytt fönsterbrottsofferorganisationer, som bland annat tillhandahåller gratis juridiskt bistånd.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Länken öppnas i ett nytt fönsterBrottsofferorganisationer, som kan kontaktas på domstolarnas Länken öppnas i ett nytt fönsterbrottsofferkontor eller i sina egna lokaler, kan gratis hjälpa dig att fylla i din ersättningsansökan.

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Kroatien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan ansöka om ersättning om du utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i Kroatien som resulterat i allvarlig kroppsskada, allvarliga hälsoproblem eller dödsfall.

Med våldsbrott avses följande brott:

 1. Alla brott som begås med uppsåt och med användning av våld eller genom att kränka en annan persons sexuella integritet.
 2. Alla brott som hotar liv och egendom på grund av en handling som allmänt uppfattas som farlig eller som begås med hjälp av ett redskap och som resulterat i att en eller flera personer avlidit, fått allvarlig kroppsskada eller fått allvarliga hälsoproblem, och som i strafflagen har fastställts utgöra en grov form av grundläggande uppsåtligt brott.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

 • Det finns ingen generell ersättning för skador. För att vara berättigad till ersättning måste ett våldsbrott resultera i allvarlig kroppsskada eller allvarliga hälsoproblem eller dödsfall.
 • Direkta brottsoffer har rätt till ersättning för inkomstbortfall på 35 000 kroatiska kuna (HRK) om ett våldsbrott resulterat i allvarlig kroppsskada eller allvarliga hälsoproblem, och om det – förutsatt att alla övriga villkor i lagen är uppfyllda – kan styrkas att detta ledde till inkomstbortfall.
 • Direkta brottsoffer har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader om ett våldsbrott resulterat i allvarlig kroppsskada eller allvarliga hälsoproblem, och om det – förutsatt att alla övriga villkor i lagen är uppfyllda – kan styrkas att detta medförde sjukvårdskostnader som brottsoffret själv var tvungen att betala. Ersättning för sjukvårdskostnader kan begäras upp till det tak som fastställts i bestämmelserna om obligatorisk sjukvårdsförsäkring i Kroatien, förutsatt att dessa kostnader endast erkänns om det direkta brottsoffret inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
 • Indirekta brottsoffer har rätt till ersättning för förlust av lagstadgat underhåll om det direkta brottsoffret avlider till följd av våldsbrottet och om det – förutsatt att alla övriga villkor i lagen är uppfyllda – kan styrkas att det indirekta brottsoffret har förlorat sitt lagstadgade underhåll. Om det indirekta brottsoffret har rätt till förmåner från det obligatoriska pensionsförsäkringssystemet har han eller hon inte rätt till ersättning för förlust av lagstadgat underhåll. Ersättning för förlust av lagstadgat underhåll kan beviljas med till upp till totalt 70 000 kroatiska kuna (HRK). Detta gäller samtliga indirekta brottsoffer.
 • Personer som betalade begravningskostnaderna för ett direkt brottsoffer som avled till följd av ett uppsåtligt brott har rätt till ersättning för begravningskostnader om det – förutsatt att alla övriga villkor i lagen är uppfyllda – kan styrkas att de stod för begravningskostnaderna. Ersättning för begravningskostnader kan beviljas med upp till 5 000 kroatiska kuna (HRK).

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

 • Ja, anhöriga till och personer som var ekonomiskt beroende av ett avlidet brottsoffer kan få ersättning för förlust av lagstadgat underhåll och ersättning för standardkostnaderna för begravning.
 • I lagen kallas dessa anhöriga eller familjemedlemmar för ”indirekta brottsoffer”. Följande räknas som anhöriga eller familjemedlemmar (dvs. indirekta brottsoffer enligt lagen): makar, partner, barn, föräldrar, adoptivbarn, adoptivföräldrar, styvmödrar, styvfäder, styvbarn och samkönade partner som det direkta brottsoffret bodde tillsammans med. Mor-/farföräldrar och barnbarn har endast rätt till ersättning om de själva är direkta brottsoffer, om de permanent bodde tillsammans och mor-/farföräldrarna har övertagit det direkta brottsoffrets föräldraansvar.
 • Förekomsten av samboförhållanden och samkönade partnerskap bedöms i enlighet med den kroatiska lagstiftningen.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

 • Nej, anhöriga eller familjemedlemmar i beroendeställning kan inte få ersättning om offret överlevde attacken.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

 • Endast brottsoffer som är kroatiska medborgare eller bosatta i Kroatien har rätt till ersättning, dvs. om de är medborgare i en EU-medlemsstat eller har permanent uppehållstillstånd i Kroatien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

 • Nej, brottsoffret kan inte ansöka om ersättning i Kroatien om brottet begicks på en annan stats territorium. Kroatien betalar endast ut ersättning om de lagstadgade kraven är uppfyllda, och endast om våldsbrottet begicks i Kroatien (Kroatien betalar således inte ut ersättning för brott som begås i ett annat land).

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

 • Ja, för att kunna begära ersättning måste brottet ha anmälts eller registrerats som ett brott hos polisen eller åklagarmyndigheten.
 • Ett intyg från polisen om att händelsen har registrerats eller anmälts som ett brott måste bifogas ersättningsansökan.
 • På brottsoffrets begäran är polisen skyldig att utfärda ett intyg som bekräftar att den aktuella händelsen anmäldes eller registrerades som ett brott.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

 • Nej, du behöver inte avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess.
 • Rätten att begära ersättning kan utövas oberoende av huruvida gärningsmannen är känd respektive huruvida brottmålsprocessen har inletts.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

 • Nej, du måste inte först kräva ersättning av gärningsmannen.
 • Att inge en ansökan enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, nedan kallad brottsskadelagen) innebär inte att brottsoffret förlorar sin rätt till ersättning från gärningsmannen.
 • Om brottsoffret har ingett en ansökan med stöd av brottsskadelagen och har utövat sin rätt till ersättning direkt från gärningsmannen, ingår den senare i den ersättning som brottsoffret begär med stöd av brottsskadelagen.
 • Om ersättningen från gärningsmannen täcker hela det begärda beloppet avslås den ansökan som har ingetts med stöd av brottsskadelagen. Om förfarandet beträffande detta krav redan har avslutats men någon betalning inte har gjorts ännu, fattas ett beslut om att ersättningen inte ska betalas.
 • Om staten redan har ersatt brottsoffret med stöd av brottsskadelagen och brottsoffret har fått full eller delvis ersättning från gärningsmannen, har staten rätt att väcka regresstalan mot brottsoffret för det belopp som mottagits direkt från gärningsmannen, dock som högst med det belopp som staten har betalat ut till brottsoffret.
 • Efter att brottsoffret har mottagit ersättning från staten i enlighet med brottsskadelagen har brottsoffret inte längre rätt till denna ersättning från gärningsmannen, eftersom staten i detta fall har regressrätt mot gärningsmannen.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

 • Ja, sökanden måste bifoga alla handlingar som vanligtvis krävs till stöd för sin ansökan om ersättning. Dessa förtecknas i det officiella ansökningsformulär som ska inges oberoende av huruvida gärningsmannen har identifierats eller dömts eller brottmålsprocessen har inletts.
 • I regel styrks ansökan med följande handlingar: ett intyg från polisen om att händelsen har registrerats eller anmälts som ett brott, bevis på medborgarskap, hemvistintyg, brottsoffrets dödsattest, bestyrkt förklaring från sökanden om att denne inte har utövat sin rätt till ersättning enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer med stöd av en annan rättslig grund, brottsoffrets medicinska handlingar som ligger till grund för ersättningsansökan (sjukhusansökningsformulär, medicinska resultat och utlåtanden, rapport om utskrivning från sjukhus, sjukskrivningsrapport, kvitton på sjukvårdskostnader), kvitton på standardkostnader för begravning, andra relevanta intyg eller handlingar som kan ha betydelse för beslutet om ersättning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

 • Ja, ansökan måste lämnas senast sex månader från den dag det brott som avses i ansökan begicks.
 • Om sökanden av motiverade skäl inte kunde inge ansökan inom denna tidsfrist måste ansökan inges inom tre månader från det att de motiverade skälen upphörde, dock senast inom tre år från dagen för brottet. (Brottsoffret måste uppge och styrka de motiverade skälen.)
 • Om brottsoffret är minderårigt eller en person som berövats sin rättskapacitet och hans eller hennes juridiska ombud inte har ingett en ansökan inom sex månader från dagen för brottet, börjar sexmånadersfristen löpa från den dag brottsoffret fyller 18 år. Alternativt börjar fristen löpa från den dag, efter att brottsoffret har blivit myndig, som brottmålsprocessen inleddes, eller från den dag rättskapaciteten återställdes.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
  • Direkta brottsoffer har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader upp till det tak som fastställts i bestämmelserna om obligatorisk sjukvårdsförsäkring i Kroatien. Ersättning för dessa kostnader beviljas endast om det direkta brottsoffret inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
  • Se svaret under den första listpunkten (rätt till ersättning för sjukvårdskostnader upp till det tak som fastställts i bestämmelserna om obligatorisk sjukvårdsförsäkring i Kroatien).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
 • Direkta offer har rätt till ersättning för inkomstbortfall. Ersättningen beviljas i form av en klumpsumma på högst 35 000 kroatiska kuna (HRK).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Nej.
  • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.
 • Nej.

b) För ersättningsberättigade personer eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
Standardkostnader för begravning på högst 5 000 kroatiska kuna (HRK).
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Indirekta offer som försörjs av ett direkt brottsoffer som avlidit till följd av ett våldsbrott har rätt till ersättning för förlust av underhåll. Ersättningen betalas i en klumpsumma på grundval av aktuariella beräkningar som startar från den lägsta familjepensionen enligt lagen om pensionsförsäkring (Zakon o mirovinskom osiguranju). Beräkningen utgår från en tjänstetid på fem år och hur länge underhållet till det direkta brottsoffret förväntas pågå. Ersättningen beviljas endast om det indirekta brottsoffret inte har rätt till förmåner från den lagstadgade pensionsförsäkringen. Alla indirekta brottsoffer kan beviljas ersättning på högst 70 000 kroatiska kuna (HRK).

– Psykisk skada:

 • Nej.
  • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.
 • Nej.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

 • Ersättningen betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

 • För att avgöra om ett brottsoffer har rätt till ersättning tas hänsyn till det direkta brottsoffrets agerande före, under och efter brottstillfället, det direkta brottsoffrets roll för skadans uppkomst och omfattning, huruvida och hur snabbt det direkta brottsoffret anmälde brottet till de behöriga myndigheterna, såvida det inte finns skälig anledning till varför så inte skedde, och huruvida det direkta brottsoffret samarbetade med polisen och de behöriga myndigheterna så att dessa kunde lagföra gärningsmannen. Ett direkt brottsoffer som bidrog till att skadan uppstod eller som förvärrade skadan har endast rätt till en proportionellt reducerad ersättning.
 • Ersättningsansökan ska avslås om det konstateras att brottsoffret är inblandat i organiserad brottslighet eller har samröre med en kriminell organisation.
 • Ersättningen får nekas eller reduceras om beviljandet av full ersättning skulle strida mot rättviseprincipen, moraliska principer eller lag och ordning.
 • Vid beslut om det direkta brottsoffrets rätt till ersättning tas hänsyn till det direkta brottsoffrets agerande.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

 • Sökandens ekonomiska situation, dvs. hans eller hennes livsbetingelser, påverkar i princip inte beslutet om ansökan. Vid beslut om ersättning för förlust av underhåll kan den ekonomiska situationen emellertid påverka chanserna att få ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

 • Ja.
 • För att avgöra om ett brottsoffer har rätt till ersättning tas hänsyn till det direkta brottsoffrets agerande före, under och efter brottstillfället, det direkta brottsoffrets roll för skadans uppkomst och omfattning, huruvida och hur snabbt det direkta brottsoffret anmälde brottet till de behöriga myndigheterna, såvida det inte finns skälig anledning till varför så inte skedde, och huruvida det direkta brottsoffret samarbetade med polisen och de behöriga myndigheterna så att dessa kunde lagföra gärningsmannen. Ett direkt brottsoffer som bidrog till att skadan uppstod eller som förvärrade skadan har endast rätt till en proportionellt reducerad ersättning.
 • Ersättningsansökan ska avslås om det konstateras att brottsoffret är inblandat i organiserad brottslighet eller har samröre med en kriminell organisation.
 • Ersättningen får nekas eller reduceras om beviljandet av full ersättning skulle strida mot rättviseprincipen, moraliska principer eller lag och ordning.
 • Vid beslut om det direkta brottsoffrets rätt till ersättning tas hänsyn till det direkta brottsoffrets agerande.

Hur beräknas ersättningen?

 • Vi beräkningen av ekonomisk ersättning tas hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Sökanden måste visa att de lagstadgade kraven är uppfyllda och att specifika kostnader eller förluster, dvs. skador, har uppkommit.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

 • I lagen anges inte något minsta belopp (däremot begränsas det högsta belopp som kan tilldelas).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

 • Ja, sökande förväntas ange det belopp som de begär i ersättning.
 • Inga instruktioner ges om hur beloppen ska beräknas (sökanden måste styrka de kostnader eller förluster som han eller hon begär ersättning för).

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

 • I vissa fall ja och i andra nej, beroende på ersättningskällan.
 • Ersättning som erhållits från sjuk-, pensions- eller andra försäkringar, eller från andra källor, räknas in i ersättningsunderlaget, så att den ersättning som offret tilldelas utgörs av mellanskillnaden mellan den totala ersättning som brottsoffret har rätt till enligt brottsskadelagen och de belopp som offret erhåller från andra källor.
 • Frivillig försäkring som betalas av det direkta eller indirekta brottsoffret ingår inte i ersättningsbeloppet.
 • Så snart brottsoffret har fått ersättning direkt från gärningsmannen räknas denna in i den ersättning som begärs från den kroatiska staten. Om ersättningen från gärningsmannen motsvarar hela det begärda beloppet avslås begäran. Om ersättningen från gärningsmannen motsvarar hela det begärda beloppet och förfarandet har avslutats utan att någon betalning har gjorts, fattas beslut om att ersättningen inte ska betalas ut till brottsoffret.
 • Om Kroatien redan har ersatt brottsoffret med stöd av brottsskadelagen och brottsoffret har utövat sin rätt till full eller delvis ersättning från gärningsmannen, har Kroatien rätt att väcka regresstalan mot brottsoffret för det belopp som mottagits direkt från gärningsmannen, dock högst med det belopp som staten har betalat ut till brottsoffret.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

 • Nej.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

 • Lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer innehåller inga bestämmelser om kompletterande eller ytterligare ersättning.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • De styrkande handlingar som ska bifogas ansökan förtecknas i det officiella formuläret. Ansökan styrks med följande handlingar: bevis på medborgarskap, brottsoffrets dödsattest, ett intyg från polisen om att händelsen har registrerats eller anmälts som ett brott, bestyrkt förklaring från sökanden om att denne inte har utövat sin rätt till ersättning enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer med stöd av en annan rättslig grund, brottsoffrets medicinska handlingar som ligger till grund för ersättningsansökan (sjukhusansökningsformulär, medicinska resultat och utlåtanden, rapport om utskrivning från sjukhus, sjukskrivningsrapport, kvitton på sjukvårdskostnader), kvitton på standardkostnader för begravning, andra relevanta intyg eller handlingar som kan ha betydelse för beslutet om ersättning.
 • Ovannämnda handlingar ska inges i original eller som bestyrkta kopior.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

 • Det finns inte några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i samband med handläggningen av en ansökan enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

 • Den myndighet som är behörig att fatta beslut om ett brottsoffers ansökan om ersättning enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer, om ersättningen ska betalas med medel ur statsbudgeten, är ”kommittén för ersättning till brottsoffer” (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Om brottsoffret vill ha ersättning från gärningsmannen kan brottsoffret som målsägande väcka talan om enskilt anspråk mot (dvs. kräva skadestånd av) gärningsmannen vid behörig brottmålsdomstol.
 • Brottsoffret kan emellertid även välja att väcka en civilrättslig talan vid behörig tvistemålsdomstol för att få ersättning från gärningsmannen.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

 • En ansökan om ersättning till brottsoffer enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer ska inges till kommittén för ersättning till brottsoffer, dvs. till justitieministeriet.

Republiken Kroatien
Justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Om brottsoffret söker ersättning från gärningsmannen genom att föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen ska ansökan om att föra enskild talan som civilrättslig part i denna process inges till den behöriga domstol vid vilken brottmålsprocessen mot gärningsmannen pågår.
 • Brottsoffret kan även välja att väcka en civilrättslig talan vid behörig tvistemålsdomstol för att få ersättning från gärningsmannen.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

 • När det gäller förfarandet för att handlägga brottsoffers ersättningsansökningar är svaret generellt sett nej. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan den behöriga myndigheten, dvs. kommittén för ersättning till brottsoffer, dock i undantagsfall kräva att parterna, vittnena eller de sakkunniga som domstolen har utsett ska avlägga vittnesmål inför domstolen, om den anser att detta är nödvändigt för att kunna fatta ett beslut om ansökan.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

 • Den behöriga myndigheten fattar sitt beslut inom 60 dagar om ansökan är fullständig och korrekt (om alla nödvändiga handlingar har erhållits och ingetts och ansökan innehåller all information och bevisning som krävs för att fatta ett beslut). Om ansökan är ofullständig kan det dock ta längre tid att komma fram till ett beslut.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

 • Det går inte att begära omprövning av myndighetens beslut. Sökanden kan dock inge ett administrativt överklagande till den behöriga förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

 • Du kan få formulär och information på alla polisstationer, åklagarmyndighetens kontor, distriktsdomstolar och regiondomstolar och i elektronisk form på de officiella webbplatserna för justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa), inrikesministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova), Kroatiens riksåklagarämbete (Državno odvjetništvo RH) distriktsdomstolarna och regiondomstolarna.
 • Du kan få mer information genom att ringa det nationella callcentret för brottsoffers (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) jourtelefonummer 116-006.
 • Polisen, åklagarmyndighetens kontor och domstolarna måste informera alla personer som enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer har rätt till ersättning från den kroatiska staten om rätten till ersättning och till vilket organ de kan vända sig för att utöva denna rätt.
 • Polisen, åklagarmyndighetens kontor och justitieministeriet måste tillhandahålla alla personer som har rätt till ersättning enligt lagen om ekonomisk ersättning till brottsoffer de formulär som krävs för att inge en ansökan, information om hur man fyller i ansökan och vilka styrkande handlingar som ska bifogas ansökan.
 • Justitieministeriet har gett ut en broschyr på kroatiska och engelska med information om rätten till ersättning, vilka krav som måste vara uppfyllda och hur man gör för att utöva denna rätt. Broschyrer och ansökningsformulär har publicerats på kroatiska och engelska på justitieministeriets och inrikesministeriets webbplatser.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

 • Ansökan avslås inte om den är ofullständig, obegriplig eller oläslig. I stället informeras sökanden om hur han eller hon kan åtgärda bristerna. I så mening kan detta betraktas som hjälp/bistånd till sökanden.
 • Sökanden kan anlita en bemyndigad person eller advokat vid utarbetandet av ansökan eller för att företräda honom eller henne i förfarandet (på egen bekostnad).
 • Information om och hjälp med att fylla i formuläret för att ansöka om ersättning till brottsoffer kan fås på alla polisstationer, åklagarmyndighetskontor, hos alla distrikts- och regiondomstolar eller genom att ringa det nationella callcentret för brottsoffers kostnadsfria jourtelefonnummer 116–006.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

 • Ja.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

 • Det kroatiska justitieministeriet fungerar som biståndsmyndighet och sökanden kan inge en ansökan till denna myndighet i vad som enligt kroatisk rätt betraktas som gränsöverskridande ärenden (prekogranični slučajevi).
 • Biståndsmyndigheten vidarebefordrar så snabbt som möjligt ansökan och dess bilagor till behörig myndighet i det land där sökanden begär ersättning. Ansökan ska inges på det landets officiella språk eller på ett annat språk som det landet godtar.
 • Ansökan ska inges via det formulär som Europeiska kommissionen föreskriver.
 • Den myndighet i det berörda landet som är ansvarig för att fatta beslut om ansökan (beslutsmyndigheten) kan begära att sökanden, vittnen, sakkunniga som domstolen har utsett eller andra personer ska förhöras i Kroatien. Förhören hålls i så fall av kommittén för ersättning till brottsoffer. Efter förhöret överlämnar denna en rapport om förhöret till det andra landets beslutsmyndighet.
 • Om det andra landets beslutsmyndighet begär att tekniska hjälpmedel ska användas vid förhöret, ska förhöret hållas i samverkan med det kroatiska justitieministeriet, förutsatt att den person som ska förhöras ger sitt samtycke till detta.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Det kroatiska justitieministeriet ska i sin egenskap av biståndsmyndighet översätta ansökan till det språk som talas i det land där ansökan görs, eller till ett annat språk som det landet har angett som kommunikationsspråk.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

 • Inga administrativa eller andra avgifter ska betalas när ansökan sänds utomlands.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

 • Ja, genom att inge ansökan direkt till det kroatiska justitieministeriet eller genom att skicka den som rekommenderat brev.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

 • en ansökan?
 • styrkande handlingar?
 • Ansökan och de styrkande handlingarna måste vara på kroatiska. Om ansökan och de styrkande handlingarna är på ett främmande språk måste de åtföljas av en auktoriserad översättning som gjorts av en auktoriserad domstolsöversättare.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

 • Beslutsmyndigheten översätter inte ansökan eller de styrkande handlingarna och står inte för översättningskostnaderna.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga administrativa eller andra avgifter ska betalas vid handläggningen av denna ansökan.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

 • Om kommittén för ersättning till brottsoffer beslutar att kalla sökanden till ett förhör, eller kallar sökanden att personligen delta i förfarandet, får sökanden ersättning för sina resekostnader.
 • Huvudregeln är att sökanden inte behöver närvara under förfarandet och när ett beslut ska fattas om hans eller hennes ansökan. Om sökanden, vittnen, sakkunniga som domstolen har utsett eller andra personer måste höras, kan kommittén för ersättning till brottsoffer, i egenskap av beslutsmyndighet, dessutom uppmana den behöriga myndigheten i den andra EU-medlemsstaten, där ansökan om ersättning ingavs, att vidta dessa åtgärder.
 • Det förhör som ett sådant förfarande kräver kan dessutom genomföras med hjälp av tekniska hjälpmedel, däribland datorteknik, elektroniska kommunikationsnätverk och andra bild- och ljudöverföringshjälpmedel. I så fall genomförs förhöret av kommittén för ersättning till brottsoffer, dvs. beslutsmyndigheten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

 • Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

 • Utländska läkarintyg godtas. I sin egenskap av beslutsmyndighet utvärderar dock kommittén för ersättning till brottsoffer läkarintygen. Vid behov kan den besluta att ett medicinskt expertutlåtande ska begäras.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

 • Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

 • Den behöriga myndigheten fattar sitt beslut inom ungefär 60 dagar om ansökan är fullständig och korrekt (om alla nödvändiga handlingar har erhållits och ingetts och ansökan innehåller all information och bevisning som krävs för att fatta ett beslut). Om ansökan är ofullständig kan det dock ta längre tid att komma fram till ett beslut.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

 • Beslutet om ansökan är på kroatiska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

 • Det går inte att begära omprövning av myndighetens beslut. Sökanden kan dock inge ett administrativt överklagande till den behöriga förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

 • Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

 • Ja.
Senaste uppdatering: 21/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Italien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Statlig ersättning kan begäras för alla uppsåtliga våldsbrott mot person, samt för olaglig förmedling och utnyttjande av arbetskraft i den mening som avses i artikel 603-a i strafflagen, dock inte för misshandel (percosse) och kroppsskada (lesioni) i den mening som avses i artiklarna 581 and 582 i strafflagen, såvida inte de försvårande omständigheter som anges i artikel 583 föreligger (dvs. om brotten får de mycket allvarliga följder som specifikt räknas upp i den artikeln).

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättning kan endast begäras för sjukvårds- och assistanskostnader, förutom vid sexuella övergrepp eller mord. Vid dessa brott får brottsoffren ett fast ersättningsbelopp som fastställs genom ministerdekret även om det inte finns några sjukvårds- eller assistanskostnader att betala.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

De personer som är berättigade till ersättning är brottsoffret eller, om brottsoffret har avlidit, eventuella barn och efterlevande make/maka som inte är lagligt separerad eller sammanboende livspartner, i proportion till deras respektive arvsrätt. I avsaknad av någon av ovanstående personkategorier är brottsoffrets anhöriga i rakt nedstigande led ersättningsberättigade, förutsatt att de stod i beroendeställning till brottsoffret vid tidpunkten för brottet.

En persons rätt till ersättning kan inskränkas

 • om brottsoffret (eller någon annan ersättningsberättigade person) uppsåtligen eller genom brottslig försummelse har medverkat till brottet eller andra brott i samband med detta i den mening som avses i artikel 12 i straffprocesslagen,
 • om brottsoffret, i en lagakraftvunnen dom, har fällts för något av de brott som avses i artikel 407.2 a i straffprocesslagen eller för brott i form av överträdelse av lagstiftningen för att förhindra undandragande av inkomstskatt eller mervärdesskatt, eller om det vid tidpunkten för ansökan om ersättning pågår en brottmålsprocess mot brottsoffret beträffande något av dessa brott.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Om brottsoffret överlever har brottsoffrets familjemedlemmar rätt att kräva ersättning direkt från gärningsmannen (artiklarna 2043 och 2059 i civillagen) för den indirekta (ideella) skada de lidit till följd av den skada som deras anhörig åsamkats. I detta fall är staten enligt gällande lagstiftning emellertid inte skyldig att betala ut någon ersättning (lag nr 122/2016, i dess lydelse enligt lag nr 167/2017). Enligt lagstiftningen om offer för våldsbrott ges sådana personer endast förmåner om de är efterlevande till ett direkt brottsoffer som har avlidit.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ersättning kan beviljas både sökande som är bosatta i en annan EU-medlemsstat än Italien och sökande som är bosatta i Italien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Brottsoffret kan ansöka om ersättning i Italien hos den italienska beslutsmyndigheten, förutsatt att brottet ägde rum i Italien.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, men ansökan måste inges inom 60 dagar från ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), eller efter sista steget i ett misslyckat verkställighetsförfarande, eller efter det datum brottmålsdomen vinner laga kraft.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Se ovan:

Ansökan måste inges inom 60 dagar från ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer, eller efter sista steget i ett misslyckat verkställighetsförfarande, eller efter det datum brottmålsdomen vinner laga kraft.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Som påpekades ovan måste en ansökan om ersättning åtföljas av dokumentation som visar att förfarandet för att få skadestånd från gärningsmannen har misslyckats, eller att sista steget i ett verkställighetsförfarande misslyckades, eller att brottmålsdomen har vunnit laga kraft.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

En ansökan om ersättning måste åtföljas av en kopia av en fällande dom beträffande ett eller flera av de brott som anges i lagstiftningen, eller en kopia av ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Som påpekades ovan måste ansökan inges inom 60 dagar från ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer, eller efter sista steget i ett misslyckat verkställighetsförfarande, eller efter det datum brottmålsdomen vinner laga kraft.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ersättningen betalas ut (med förbehåll för om mer gynnsamma åtgärder redan vidtagits för specifika brott med stöd av andra bestämmelser i lagstiftningen) för att täcka sjukvårds- och assistanskostnader, förutom vid sexuella övergrepp eller mord. Vid dessa brott får brottsoffren ett fast ersättningsbelopp även om det inte finns några sjukvårds- eller assistanskostnader att betala.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

I regel betalas ersättningen ut i en klumpsumma. Pengarna tas från den ständiga fonden för solidaritet med offer för brott av maffiatyp, utpressning, ocker och våldsbrott (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), som förvaltas av inrikesministeriet. Det belopp som betalas ut måste dock rymmas inom gränsen för tillgängliga medel innevarande år.

Om det saknas tillräckliga medel det relevanta året kan ersättningsberättigade personer få en del av ersättningen det året och resten av ersättningen under påföljande år. Inga ytterligare avgifter, räntor eller omberäkningar görs i så fall.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning betalas ut på villkor att brottsoffret inte uppsåtligen eller genom brottslig försummelse har medverkat till brottet eller andra brott i samband med detta, att brottsoffret inte har fällts för något av de brott som avses i artikel 407.2 a i straffprocesslagen (godtycklig förstörelse, plundring och massmord, inblandning i inbördeskrig, maffialiknande konspiration, hot mot den allmänna säkerheten, mord, rån, utpressning, kidnappning, terrorism, subversiv konspiration, väpnad konspiration, innehav av sprängämnen, svindleri, narkotika, förslavning, barnprostitution och barnpornografi, människohandel, slaveri, sexuella övergrepp, sexuella handlingar med minderårig, sexuella övergrepp i grupp) eller brott i form av överträdelse av lagstiftningen för att förhindra undandragande av inkomstskatt och mervärdesskatt, och under förutsättning att det inte pågår en brottmålsprocess mot brottsoffret beträffande något av dessa brott när ansökan om ersättning inges.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsoffrets inkomst är irrelevant för rätten till ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättning betalas under förutsättning att brottsoffret inte har fått någon form av ersättning för samma brott från någon offentlig eller privat källa som sammanlagt överstiger 5 000 euro.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen motsvarar de faktiska kostnaderna, med förbehåll för de begränsningar som har fastställts i relevant lagstiftning och de belopp som har fastställts genom det ministerdekret som genomför den lagstiftningen.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

I inrikesministeriets dekret av den 31 augusti 2017 (utfärdat i enlighet med artikel 11.3 i lag nr 122 av den 7 juli 2016) föreskrivs följande:


”1. Det ersättningsbelopp som ska betalas enligt artikel 11 i lag nr 122 av den 7 juli 2016 ska fastställas enligt följande:

a) För mord ska ett fast belopp 7 200 euro betalas eller, om mordet begicks av brottsoffrets make/maka, även om makarna var separerade eller skilda, eller av en person som har eller hade ett personligt förhållande med brottsoffret, ett belopp på 8 200 euro, i vilket fall ersättningen endast ska betalas till brottsoffrets barn,
b) för sexuellt våld i den mening som avses i artikel 609-a i strafflagen, och såvida det inte finns förmildrande omständigheter som gör brottet mindre allvarligt, ska ett fast belopp på 4 800 euro betalas och
c) för andra brott än de som avses i a och b ska ett belopp på högst 3 000 euro betalas för sjukvårds- och assistanskostnader.”

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

De totala sjukvårds- och assistanskostnaderna måste anges och styrkas.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ersättning betalas under förutsättning att brottsoffret inte har fått någon form av ersättning för samma brott från någon offentlig eller privat källa som sammanlagt överstiger 5 000 euro.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej, även om du i händelse av ytterligare läkarkostnader eventuellt kan inge fler ansökningar längre fram. Beslutsmyndigheten bedömer om detta är möjligt.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Ansökan om ersättning måste inges av den berörda parten, eller av andra ersättningsberättigade personer om brottsoffret har avlidit, och måste inges personligen eller genom särskild fullmakt (a mezzo di procuratore speciale). För att kunna prövas i sak måst ansökan åtföljas av följande handlingar:

a) En kopia av en fällande dom beträffande ett eller flera av de brott som anges i artikel 11, eller en kopia av ett beslut där det konstateras att brottet begicks av en eller flera okända personer.

b) Handlingar som visar att ett verkställighetsförfarande för att utverka skadestånd från gärningsmannen har misslyckats (detta är inte nödvändigt om gärningsmannen inte har identifierats, eller om gärningsmannen har beviljats statlig rättshjälp i ett tviste- eller brottmål där gärningsmannen har befunnits skyldig.

c) En deklaration som ersätter en edsvuren utsaga (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) om att det inte finns några hinder för utbetalning av ersättning.

d) Ett läkarintyg som visar vilka sjukvårdskostnader brottsoffret har haft eller brottsoffrets dödsattest.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Inrikesministeriet.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Rom

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Efter att ansökan har inkommit till beslutsmyndigheten i Italien ska denna fatta sitt beslut ”utan dröjsmål”.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Det finns inga särskilda mekanismer för att överklaga ett sådant beslut. Eftersom beslutet är ett förvaltningsbeslut kan det överklagas i enlighet med de allmänna reglerna för överklaganden av nationella förvaltningsåtgärder som vidtagits av samma myndighet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Biståndsmyndigheten tillhandahåller all nödvändig information. Biståndsmyndighet i Italien är den allmänna åklagarmyndigheten (procura generale) vid appellationsdomstolen (corte d’appello) med behörighet på sökandens bosättningsort. Formulären har fogats som bilaga till ministerdekret nr 222 av den 23 december 2008 om fastställandet av regler i enlighet med artikel 7 i lagstiftningsdekret nr 204 av den 9 november 2007 om genomförande av direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Nej.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Nej. Detta hanteras av biståndsmyndigheten.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Inte såvitt det kontor som tillhandahållit denna information känner till.

Senaste uppdatering: 11/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Cypern

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för ett begränsat antal uppsåtliga våldsbrott som begås i de områden som Republiken Cypern kontrollerar och som anges i lagstiftningen (t.ex. allvarlig kroppsskada, mord).

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för allvarliga fysiska skador eller hälsobesvär som, enligt ett läkarutlåtande, kräver sjukhusvård och bortavaro från arbetet i minst åtta dagar.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, du kan få ersättning om du är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott, dvs. brottsoffrets make eller maka och/eller barn.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej, du kan inte få ersättning om du är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, du kan få ersättning om du inte är medborgare i ett EU-land, förutsatt att du är medborgare i en stat som är medlem av Europarådet och stadigvarande bosatt i Cypern, eller om du är medborgare i en stat som är part i Europakonventionen om ersättning åt offer för våldsbrott.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, du kan inte ansöka om ersättning här i landet, om du bor här eller kommer härifrån, för ett brott som begåtts i ett annat EU-land. Ersättning beviljas endast för brott som begås i de områden som kontrolleras av Republiken Cypern.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, du måste anmäla brottet till polisen inom fem dagar från dagen för brottet eller, om detta inte är rimligt genomförbart, inom fem dagar från när det var rimligt genomförbart att anmäla brottet.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, ansökan om ersättning kan göras inom två år från brottet oavsett om det pågår en polisutredning och/eller en brottmålsprocess eller inte.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Ja, innan du kan ansöka om ersättning måste du först kräva ersättning från gärningsmannen, om denne har identifierats. Ansökan om ersättning måste göras inom två år från dagen för brottet, oavsett huruvida processen mot den tilltalade fortfarande pågår.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du är fortfarande berättigad till ersättning om den tilltalade inte har identifierats eller dömts. Du måste lämna in en polisanmälan som rör brottet och som visar att den tilltalade inte har identifierats.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ja, tidsfristen för att ansöka om ersättning är två år från dagen för brottet.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).

Gratis sjukvård tillhandahålls av offentliga sjukvårdsinrättningar och hälsomyndigheter upp till ett värde motsvararande 1 709 euro.

 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).

Ingår i ovannämnda belopp.

 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).

Vid permanent arbetsoförmåga betalas en invaliditetspension ut. Beloppet motsvarar den procentandel som arbetsförmågan har minskat multiplicerat med den oavkortade allmänna pension som utges enligt socialförsäkringslagen.

 • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).

Vid tillfällig arbetsoförmåga betalas sjukpenning ut i upp till sex månader. Beloppet motsvarar den oavkortade allmänna sjukpenning som utges enligt socialförsäkringslagen.

 • Förlorade möjligheter.

Ej tillämpligt.

 • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. advokatarvoden, domstolskostnader.

Ej tillämpligt.

 • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.

Ej tillämpligt.

 • Annat.

Ej tillämpligt.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

Ej tillämpligt.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.

Ett begravningsbidrag betalas ut. Beloppet motsvarar det begravningsbidrag som utges enligt socialförsäkringslagen.

 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).

Ej tillämpligt.

 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

En efterlevandepension eller bidrag till föräldralös betalas ut. Beloppet motsvarar den oavkortade allmänna pension eller det bidrag som utges enligt socialförsäkringslagen.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ej tillämpligt.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma, men invaliditetspensionen, efterlevandepensionen och bidraget till föräldralösa betalas ut som månatliga delbetalningar.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning betalas inte ut när du fallit offer för ditt eget brott, deltar i organiserad brottslighet eller är medlem av en organisation som ägnar sig åt våldsbrott, även om det våldsbrott som du är offer för inte är relevant i sammanhanget eller du inte deltog i just det brottet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte din möjlighet att få ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Om du inte samarbetar fullt ut med polisen eller annan behörig myndighet.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen beräknas på det sätt som anges ovan i frågan ”Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?”.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inget minsta eller högsta ersättningsbelopp. Det högsta belopp du kan tilldelas anges ovan i frågan ”Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?”.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej, det är inte nödvändigt.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättning som erhålls från andra källor dras av.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, det kan du inte.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej, det kan du inte.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Du måste lämna in en polisanmälan och ett läkarintyg tillsammans med din ansökan om ersättning. Du kan uppmanas att lämna in en eller flera av nedanstående handlingar:

 • Fullmakt/intyg på behörighet att företräda eller släktskap med brottsoffret.
 • Brottsoffrets dödsattest.
 • Kopia på polisanmälan.
 • Kopia på domen/domstolsavgörandet.
 • Läkarutlåtanden och läkarintyg.
 • Sjukhusräkningar.
 • Räkningar beträffande andra utgifter (vård, begravning).
 • Inkomst (lön, utbetalning av socialbidrag/socialt stöd).
 • Bekräftelse på att relevanta kontantbelopp har (eller inte har) erhållits från andra källor (arbetsgivarens försäkring, privat försäkring).
 • Utdrag ur belastningsregistret.
 • Andra styrkande handlingar som har ett samband med ditt ärende.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Chefen för socialförsäkringsmyndigheten.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Du kan överlämna din ansökan personligen eller sända den med post till följande adress: Socialförsäkringsmyndigheten (Social Insurance Services), 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cypern.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej, det är inte nödvändigt.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det tar sex månader från den dag alla uppgifter som behövs för att fatta ett beslut är tillgängliga.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga beslutet genom att inge ett överklagande till domstolen inom 75 dagar från dagen för beslutet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du hittar ansökningsformulär och information om ersättning – på grekiska och engelska – på socialförsäkringsmyndighetens lokalkontor eller på socialförsäkringsmyndighetens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Det finns inte någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida för ersättningsfrågor. Du kan få information genom att vända dig till Länken öppnas i ett nytt fönstersocialförsäkringsmyndigheten.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du kan ansöka om rättshjälp i samband med rättsprocessen i ditt ärende. Rättshjälp beviljas inte för hjälp med att fylla i ansökningar om ersättning som inges till denna myndighet.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Du kan få information och ansöka om ersättning genom att vända dig till Länken öppnas i ett nytt fönstersocialförsäkringsmyndigheten.

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Lettland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Brottsoffret har rätt till statlig ersättning om ett uppsåtligt våldsbrott har resulterat i att en person har avlidit, brottsoffret har fått en svår eller måttlig personskada, brottsoffret har utsatts för sexuellt ofredande eller ett sexuellt övergrepp, brottsoffret är ett offer för människohandel eller brottsoffret har infekterats med hiv, hepatit B eller hepatit C.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan få statlig ersättning för ideell skada, för fysiskt lidande och för förlust av egendom till följd av ett uppsåtligt brott.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Om en person har avlidit till följd av ett brott kan målsäganden i brottmålsprocessen utgöras av en anhörig till den avlidne (fästman eller fästmö, make eller maka, förälder, mor- eller farförälder, barn, barnbarn, syskon samt de personer tillsammans med vilka den berörda fysiska personen bodde och hade ett gemensamt (inte delat) hushåll).

Du är berättigad till statlig ersättning om en person har avlidit till följd av ett brott eller om brottsoffret har avlidit och inte har begärt statlig ersättning eller har begärt men inte fått statlig ersättning. Du måste emellertid be den myndighet som ansvarar för handläggningen av ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) att erkänna dig som målsägande i den efterföljande brottmålsprocessen.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Om brottsoffret har överlevt brottet har du inte rätt till statlig ersättning som anhörig eller en person som står i beroendeställning till ett brottsoffer. I så fall är det brottsoffret självt som är berättigat till statlig ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Du kan få ersättning om du inte är medborgare i ett EU-land.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Om brottet har begåtts i en annan EU-medlemsstat har du rätt att begära ersättning från den EU-medlemsstat där brottet begicks, antingen direkt eller via rättshjälpsmyndigheten (Juridiskās palīdzības administrācija).

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, du måste ha anmält brottet till polisen.

För att kunna begära statlig ersättning måste en brottmålsprocess ha inletts, och den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) måste ha beslutat att erkänna dig som målsägande i brottmålsprocessen.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

För att begära statlig ersättning behöver du inte avvakta det slutliga beslutet från den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen).

För att rättshjälpsmyndigheten ska kunna fatta beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning måste den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) tillhandahålla följande information:

 1. När och var brottet begicks.
 2. Vilken typ av brott det rör sig om, i vilken mån gärningsmannens skuld har fastställts vid tidpunkten för ansökan, datum för inledandet av brottmålsprocessen och brottmålets målnummer.
 3. Information om den person som erkänts som målsägande i brottmålet.
 4. Information om den person som erkänts som målsägandebiträde i brottmålet, om målsäganden utnyttjat sin rätt till målsägandebiträde.
 5. Typen av skada som brottet har resulterat i (dödsfall, skadans svårighetsgrad, sexuellt ofredande eller sexuellt övergrepp, tecken som tyder på människohandel eller förekomst av hiv, hepatit B eller hepatit C.
 6. Datum för sakkunnigutlåtandet, dokumentnummer och vem som utförde sakkunnigundersökningen.
 7. Antalet personer som har erkänts som målsägande i samma brottmål om en persons död, och information om dessa personer.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Du måste inte först kräva ersättning av gärningsmannen. Statlig ersättning påverkar inte brottsoffrets rätt att kräva ersättning i en brottmålsprocess genom att föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen. Du kan kräva ersättning när som helst under det straffrättsliga förfarandet, ända fram tills förstainstansdomstolen inleder sin prövning av saken. Du kan även väcka en civilrättslig talan vid en tvistemålsdomstol om du anser att du inte har fått full ersättning.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Du har även rätt till statlig ersättning om gärningsmannen eller dennes medbrottslingar inte har identifierats eller inte hålls straffrättsligt ansvariga.

Din ansökan om statlig ersättning bör åtföljas av en referens från den myndighet som handlägger ärendet (polisen), tillsammans med nödvändig information.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan om statlig ersättning måste inges till rättshjälpsmyndigheten inom ett år från det att du erkänts som målsägande, eller fick kännedom om de omständigheter som ger dig rätt till detta.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Statlig ersättning täcker ideell skada, fysiskt lidande eller förlust av egendom till följd av ett brott. Ingen åtskillnad görs mellan de typer av skador för vilken den statliga ersättningen betalas. Ersättningsbeloppet fastställs Länken öppnas i ett nytt fönsteri lagen om statlig ersättning till brottsoffer (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), och grundas på de följder som brottet har fått.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Statlig ersättning betalas ut i en klumpsumma. Beloppet överförs till det betalkonto som anges i ansökan.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Hur brottet karaktäriseras kan påverka ersättningsbeloppet. Om brottet t.ex. begås i ett tillstånd av kraftig sinnesförvirring, överskrider gränserna för nödvärn eller sker i strid med villkoren för att frihetsberöva en person minskas den statliga ersättningen för följderna av brottet med 50 procent.

Om rättshjälpsmyndigheten inte mottar den begärda informationen inom 15 dagar kan den besluta att neka statlig ersättning. Om du nekas statlig ersättning hindrar detta dig inte från att ansöka om ersättning fler gånger hos rättshjälpsmyndigheten i enlighet med det gällande ansökningsförfarandet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte dina möjligheter att få statlig ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet.

Om du har fått ersättning för de skador som brottet orsakat från gärningsmannen eller någon annan person i hans eller hennes ställe minskas den statliga ersättningen med den ersättning som du redan har fått.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

I Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om statlig ersättning till brottsoffer fastställs andra kriterier som kan påverka dina möjligheter att få ersättning och storleken på ersättningsbeloppet. Till exempel följande:

 • Om ett brott har fått flera olika följdverkningar som förekommer samtidigt ska den statliga ersättningen beräknas utifrån den allvarligaste följdverkningen.
 • Om brottet har resulterat i att flera personer har dött och flera personer har erkänts som målsägande i brottmålsprocessen ska statlig ersättning till dessa betalas i proportion till antalet offer.
 • Om den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) efter utbetalning av ersättning erkänner en annan person som målsägande i samma brottmålsprocess om en person som avlidit till följd av ett brott, ska samma statliga ersättning betalas som det belopp som betalades till offret eller offren.

Hur beräknas ersättningen?

Det högsta belopp som betalas i statlig ersättning till ett enda offer för ett brott ska motsvara fem gånger den fastställda minimimånadslönen i Lettland. Vid beräkningen av ersättningsbeloppet utgår man från minimimånadslönen vid den tidpunkt personen erkändes som målsägande.

Ersättningen betalas

 1. om personen har avlidit – med 100 procent,
 2. om brottsoffret har fått svåra personskador eller om brottet har klassificerats som våldtäkt eller sexuellt våld, sexuellt ofredande eller sexuellt övergrepp, eller om brottsoffret är ett offer för människohandel – med 70 procent,
 3. om brottsoffret har fått måttliga personskador eller om brottsoffret har utsatts för sexuellt ofredande eller ett sexuellt övergrepp, med undantag av de fall som nämns i punkt 2, eller om brottsoffret har infekterats med hiv, hepatit B eller hepatit C – med 50 procent.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det högsta beloppet i statlig ersättning motsvarar fem gånger den fastställda minimimånadslönen i Lettland, medan det lägsta beloppet i statlig ersättning motsvarar 50 procent av det högsta ersättningsbeloppet. När minimimånadslönen ändras ändras också storleken på det statliga ersättningsbeloppet.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Du behöver inte specificera beloppet i formuläret för att ansöka om statlig ersättning, eftersom storleken på den statliga ersättningen fastställs i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om statlig ersättning till brottsoffer.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Den ersättning du får från andra källor (t.ex. arbetsgivarens försäkring eller en privat försäkring) dras inte av från den statliga ersättningen.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, du kan inte få ett förskott på den statliga ersättningen.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Om du har fått statlig ersättning och det i det slutliga beslutet konstateras att brottet har fått svårare följdverkningar för dig än vad man ursprungligen misstänkte, kan du få mellanskillnaden mellan den statliga ersättning som redan betalats ut och den ersättning som du är berättigad till.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Om en lagakraftvunnen dom inte har meddelats i brottmålet när du begär statlig ersättning bör du till begäran om statlig ersättning bifoga en referens från den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen). Följande uppgifter ska anges.

 1. När och var brottet begicks.
 2. Vilken typ av brott det rör sig om, i vilken mån gärningsmannens skuld har fastställts vid tidpunkten för ansökan, datum för inledandet av brottmålsprocessen och brottmålets målnummer.
 3. Information om den person som erkänts som målsägande i brottmålet.
 4. Information om den person som erkänts som målsägandebiträde i brottmålet.
 5. Typen av skada som brottet har resulterat i (dödsfall, skadans svårighetsgrad, sexuellt ofredande eller sexuellt övergrepp, tecken som tyder på människohandel eller förekomst av hiv, hepatit B eller hepatit C.
 6. Datum för sakkunnigutlåtandet, dokumentnummer och vem som utförde sakkunnigundersökningen.
 7. Antalet personer som har erkänts som målsägande i samma brottmål om en persons död, och information om dessa personer.

Om brottmålsprocessen har avslutats när du begär statlig ersättning bör du till ansökan om statlig ersättning bifoga det lagakraftvunna avgörandet från den myndighet som ansvarade för handläggningen av ärendet och exekutionstiteln, om du inte beviljades ersättning, eller inte beviljades full ersättning, i det lagakraftvunna avgörandet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Prövningen av ansökningar om statlig ersättning är kostnadsfri.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Rättshjälpsmyndigheten fattar beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

För att få statlig ersättning måste du skicka din ansökan om statlig ersättning till rättshjälpsmyndigheten på följande adress: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Du behöver inte närvara vid förfarandet för att pröva ansökan om statlig ersättning och när det fattas beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Rättshjälpsmyndigheten fattar beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning inom en månad från det att den mottog ersättningsansökan och beslutet sänds till den adress som uppgavs i ansökan.

Om rättshjälpsmyndigheten behöver ytterligare upplysningar från dig eller den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) skjuts beslutet upp tills all information som krävs har erhållits.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga rättshjälpsmyndighetens beslut att betala eller neka statlig ersättning inom en månad från ikraftträdandet av beslutet genom att inge relevant ansökan till rättshjälpsmyndigheten. Överklagandet vidarebefordras till justitieministeriet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du kan få tag på Länken öppnas i ett nytt fönsterformuläret för ansökan om statlig ersättning och information om hur du fyller i ansökan

 • på portalen – Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.latvija.lv/en,
 • på rättshjälpsmyndighetens webbplats – Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, under avsnittet ”Tjänster”,
 • på rättshjälpsmyndigheten – Pils laukums 4, Riga (under kontorstid),
 • från den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten eller domstolen),
 • genom att ringa det kostnadsfria informationsnumret 800001801 (under kontorstid).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Du kan ringa den kostnadsfria hjälptelefonlinjen på telefonnummer 116006, ”Hjälplinje för brottsoffer”, varje dag kl. 7.00–22.00. Här kan du få

 • känslomässigt och psykologiskt stöd till brottsoffer,
 • information om brottsoffers processuella rättigheter (t.ex. rättigheter i brottmålsprocesser, rätt till skadestånd, statlig ersättning etc.), tillgängliga tjänster och befintligt brottsofferstöd.

Du kan även använda webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.cietusajiem.lv/en/.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du behöver inte rättshjälp för att begära ersättning från staten. Rättshjälpsmyndigheten ger den hjälp som behövs för att ansöka om statlig ersättning.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Organisationen ”Skalbes” erbjuder en kostnadsfri hjälptelefonlinje på nummer 116006, "Hjälptelefon för brottsoffer" (varje dag kl. 7.00–22.00). Den ger brottsoffer känslomässigt och psykologiskt stöd, och informerar dem om brottsoffers processuella rättigheter (exempelvis rättigheter i brottmålsprocesser, rätt till skadestånd, statlig ersättning etc.), tillgängliga tjänster och befintligt brottsofferstöd.

Senaste uppdatering: 19/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Litauen

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning om

 • en person uppsåtligen har berövats livet,
 • en person har fått svåra eller lätta hälsoskador,
 • ett mindre allvarligt, allvarligt eller mycket allvarligt brott mot en persons frihet, sexuella självbestämmanderätt eller sexuella integritet har begåtts.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning om du har fått svåra eller lätta hälsoskador.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Om ett våldsbrott har resulterat i att en person har avlidit har varje person som domstolen har tilldelat skadestånd för materiella och/eller ideella skador till följd av våldsbrottet rätt till ersättning.

När ersättning betalas ut i förskott, dvs. innan brottmålsprocessen har avslutats, övergår rätten till ersättning på makar, barn, adopterade barn, adoptivföräldrar och personer som står i beroendeställning till den avlidne.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej. Om en person som har utsatts för ett våldsbrott inte har förlorat livet är det endast brottsoffret självt som är berättigad till stöd.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, men endast i följande fall:

 • Om du är lagligt och varaktigt bosatt i Litauen eller någon annan EU-medlemsstat.
 • Om en sådan möjlighet föreskrivs i de internationella fördrag som Litauen är part i.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, ersättning kan endast betalas för våldsbrott som begåtts i Litauen.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja. För att du ska kunna begära ersättning måste en förundersökning ha inletts.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, du kan begära ett få ersättningen utbetald i förskott, medan förundersökningen fortfarande pågår.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Ja. Om du ansöker om ersättning i enlighet med det vanliga förfarandet måste du tilldelas skadestånd för materiella och/eller ideella skador i ett domstolsavgörande. Om du begär att få ersättningen utbetald i förskott måste du inge ett avgörande eller ett beslut som bekräftar att du har framställt ett yrkande om enskilt anspråk.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja. I så fall måste du inge följande:

 • En kopia av din id-handling.
 • Ett avgörande eller ett beslut som bekräftar att du har framställt ett yrkande om enskilt anspråk.
 • Handlingar som styrker storleken på den materiella skadan, om brottet har medfört materiell skada.
 • Handlingar som fastställer äktenskap, familjeförhållanden eller beroendeställning, om det är den avlidnes anhöriga som begär ersättning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

En ansökan om ersättning bör inges senast tio år efter dagen för den dom i vilken det förordnades om ersättning för en skada till följd av ett våldsbrott. Fristen kan förlängas om det finns tungt vägande skäl till varför en person missade den.

Det finns inte någon tidsfrist för att inge ansökningar om förskottsutbetalning av ersättning.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning). Ja
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.). Ja
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.). Ja
  • Förlorade möjligheter. Nej
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader). Ja
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats. Nej
  • Annat. Annan materiell skada i samband med våldsbrottet som domstolen beviljat skadestånd för.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. Ja

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader. Ja
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering). Ja, men endast om våldsbrottet resulterade i förlust av människoliv.
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter. Ja, men endast om våldsbrottet resulterade i förlust av människoliv.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. Ja, men endast om våldsbrottet resulterade i förlust av människoliv.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättning betalas vanligtvis ut i en klumpsumma. I undantagsfall kan utbetalningen av ersättningen ske i form av delbetalningar. Hela beloppet ska dock ha betalats senast ett år från dagen för beslutet om ersättning för skada som uppkommit till följd av ett våldsbrott.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ovanstående omständigheter har endast betydelse i samband med förskottsutbetalning av ersättning. Ersättning beviljas inte i följande fall:

 • Om du har åtalats för ett våldsbrott eller vid tidpunkten för det aktuella brottet har anmärkningar i belastningsregistret i form av fällande domar för våldsbrott som du inte har avtjänat eller benådats för.
 • Du är föremål för ett domstolsbeslut i enlighet med Litauens lag om förebyggande av organiserad brottslighet (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas).
 • Du missbrukar rätten till förskottsutbetalning av ersättning för skada som uppkommit till följd av ett våldsbrott.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte frågan om ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättning beviljas på grundval av det skadeståndsbelopp som domstolen beviljat. Beloppet får dock inte överstiga nedanstående maxbelopp.

Ersättning som utbetalas i förskott beräknas på grundval av de handlingar som du har ingett för att styrka den materiella skadan.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Vid mord får det högsta beloppet för ersättning för materiell skada inte överstiga 3 800 euro och det högsta beloppet för ersättning för ideell skada inte överstiga 4 560 euro.

Vid allvarlig hälsoskada får det högsta beloppet för ersättning för materiell skada inte överstiga 3 040 euro och det högsta beloppet för ersättning för ideell skada inte överstiga 3 800 euro.

Vid andra våldsbrott får det högsta beloppet för ersättning för materiell skada inte överstiga 2 280 euro och det högsta beloppet för ersättning för ideell skada inte överstiga 3 040 euro.

Om ersättning för skada som uppkommit till följd av ett våldsbrott betalas ut i förskott, får de högsta beloppen inte överstiga halva det ovanstående beloppet.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, du förväntas ange det ersättningsbelopp du begär. Beloppet bör beräknas på grundval av de belopp som anges i domstolsavgörandet eller den civilrättsliga talan som väckts.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja. Belopp som du har fått som ersättning för skada från annat håll dras av från ersättningen.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja, du kan få förskott på ersättning för skador som uppkommit till följd av våldsbrott om

 • det pågår en brottmålsprocess och den berörda personen för talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen,
 • det har meddelats ett domstolsavgörande i vilket det slås fast att det har begåtts ett våldsbrott, men ingen ansökan om ersättning för den skada som uppkommit till följd av brottet har angetts, eller ansökan inte har prövats,
 • ett våldsbrott begicks av en person som inte kan åtalas på grund av sin ålder eller internationell immunitet eller på grund av att den person som begick brottet inte längre är i livet.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej, någon sådan möjlighet finns inte.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

När du ansöker om ersättning i enlighet med det vanliga förfarandet bör din ansökan åtföljas av följande handlingar:

 • En kopia av din id-handling.
 • En utskrift av det lagakraftvunna domstolsavgörande i vilket du tilldelades skadestånd för materiell och/eller ideell skada till följd av ett våldsbrott.
 • En förklaring från en exekutionstjänstemän om att det inte går att driva skadeståndskravet mot gärningsmannen, förutom i de fall den skadeståndsskyldige inte längre är i livet.

När du ansöker om förskottsutbetalning av ersättning bör din ansökan åtföljas av följande handlingar:

 • En kopia av din id-handling.
 • Handlingar som styrker storleken på den materiella skadan.
 • Ett avgörande eller beslut som bekräftar att du har ingett ett yrkande om enskilt anspråk eller en lagakraftvunnen dom som slår fast att det har begåtts ett våldsbrott eller ett processuellt beslut som bekräftar att en brottmålsprocess inte får inledas på grund av gärningsmannens ålder, internationell immunitet eller dödsfall.
 • Handlingar som fastställer äktenskap, familjeförhållanden eller beroendeställning om ersättning begärs av den avlidnes anhöriga eller personer i beroendeställning till den avlidne.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej, ansökan godtas och prövas kostnadsfritt.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Litauens justitieministerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija) fattar beslut om ersättningsansökningar.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Du bör sända din ansökan till Litauens justitieministerium (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litauen; e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterrastine@tm.lt).

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ett beslut fattas inom en månad från det att ansökan och alla erforderliga handlingar ingavs till Litauens justitieministerium.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Beslut som fattats av Litauens justitieministerium kan överklagas till Litauens nämnd för förvaltningstvister (Lietuvos administracinių ginčų komisija) eller till den regionala förvaltningsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas) inom en månad från meddelandet av beslutet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Från Litauens justitieministerium eller från de enheter som tillhandahåller statligt garanterad rättshjälp (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) och från webbplatser (se nedan).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://vgtpt.lrv.lt/en/

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja, en person kan ansöka om primär rättshjälp från kommunstyrelsen på den ort som personen har uppgett som bosättningsort eller från de enheter som tillhandahåller statligt garanterad rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Litauiska organisationen för stöd till brottsoffer (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Litauen).

Caritas Litauen (Lietuvos Caritas, Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Litauen).

Senaste uppdatering: 22/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Luxemburg

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Ersättning kan beviljas för varje form av brott som har orsakat fysisk eller ideell skada och som är resultatet av uppsåtliga handlingar som antingen utgör en brottslig gärning (actus reus) eller ett av brotten sexuellt övergrepp eller våldtäkt, som anges i artiklarna 372–376 i strafflagen.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

– fysisk skada/ekonomisk förlust,

– ideell skada.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

En anhörig eller person i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av uppsåtliga brottsliga handlingar som orsakade fysisk skada som ledde till brottsoffrets död, och som allvarligt påverkar livskvaliteten för den anhörige eller personen i beroendeställning (psykiskt lidande till följd av förlusten av en nära anhörig), kan inge en ansökan om ersättning till justitieministeriet om han eller hon inte har fått effektiv och adekvat ersättning. Familjemedlemmar, makar, registrerade partner eller personer som står offret särskilt nära kan få ersättning, förutsatt att de har lidit reparerbar skada. I princip är graden av släktskap irrelevant, eftersom hänsyn endast tas till det känslomässiga och materiella liv som delades med det direkta brottsoffret. I praktiken betraktas endast familjemedlemmar, särskilt medlemmar av kärnfamiljen, som indirekta brottsoffer. Kärnfamiljen består av två gifta eller ogifta vuxna med eller utan barn.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

En anhörig eller person i beroendeställning till ett brottsoffer som har överlevt uppsåtliga brottsliga handlingar som orsakade fysisk skada som lett till permanent funktionsnedsättning eller total arbetsoförmåga i mer än en månad, och som allvarligt påverkar livskvaliteten för den anhörige eller personen i beroendeställning, kan inge en ansökan om ersättning till justitieministeriet om han eller hon inte har fått effektiv och adekvat ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ersättning kan endast begäras av personer som är lagligt bosatta i Luxemburg eller medborgare i en EU-medlemsstat eller en stat som är medlem av Europarådet och som vid tidpunkten för brottet lagligen vistades i Luxemburg eller av offer för människohandel. I annat fall kan ersättning inte beviljas.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Alla som är lagligt och varaktigt bosatta i Luxemburg, men som utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i en annan EU-medlemsstat, har rätt att begära ersättning från den luxemburgska statskassan om de inte har rätt till ersättning från den andra staten.

I enlighet med lagen av den 12 mars 1984 om ersättning till vissa offer som lidit fysisk skada måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Offret måste antingen vara lagligt och varaktigt bosatt i Luxemburg eller vara medborgare i en EU-medlemsstat eller en stat som är medlem av Europarådet. Vid tidpunkten för brottet måste brottsoffret dessutom befinna sig i Luxemburg eller ha utsatts för det brott som avses i artikel 382-1 i strafflagen.
 • Den lidna skadan måste ha uppstått till följd av en uppsåtlig brottslig handling.
 • Det måste röra sig om en fysisk skada och inte enbart materiell skada (vilket t.ex. utesluter ersättning för stöld).
 • Skadan måste allvarligt påverka din livskvalitet, t.ex. genom förlorad eller minskad inkomst, ökade kostnader eller exceptionella utgifter, arbetsoförmåga, ett förlorat skolår, fysisk eller psykisk skada, ideell skada eller lyte, eller fysiskt eller psykiskt lidande. Om du utsatts för ett av de brott som avses i artiklarna 372–376 i strafflagen behöver du inte bevisa att du har fått fysiska eller psykiska skador eftersom så automatiskt antas vara fallet.
 • Staten betalar endast ut ersättning om du inte kan få effektiv och adekvat ersättning på annat sätt.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, brottsoffret måste inte ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, justitieministern kan besluta att bevilja ersättning innan brottmålsprocessen har avslutats.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Om gärningsmannen har identifierats och du väcker skadeståndstalan mot denne som en civilrättslig part i brottmålsprocessen måste du avvakta utgången av denna. Om gärningsmannen är insolvent kan du ansöka om ersättning hos justitieministern.

Justitieministern kan senare förordna om delvis eller full återbetalning av den ersättning eller det förskott som du har fått som faktisk ersättning eller skadestånd för skadan.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Om gärningsmannen inte är identifierad

Om gärningsmannen inte är identifierad kan du ansöka om ersättning genom att sända din ansökan till justitieministeriet. Ansökan måste vara avfattad på franska, tyska eller luxemburgiska, och du måste ange när och var brottet ägde rum och i detalj beskriva brottets karaktär. Till stöd för ansökan måste du bifoga alla handlingar som styrker det brott som du har utsatts för och den skada som du har lidit. Dessutom måste du uppfylla villkoren i artikel 1 i lagen av den 12 mars 1984 om ersättning för vissa offer som lidit fysisk skada till följd av brott.

Om gärningsmannen inte är dömd

För att du ska ha rätt till ersättning måste gärningsmannen ha förklarats skyldig till brottet i en dom som vunnit laga kraft. Justitieministern kan på grundval av ett yttrande från brottsofferkommissionen (Commission victime) förordna om full eller delvis återbetalning av ersättningen eller förskottet. Ministern kan fatta samma beslut om ett förskott har betalats och det senare visar sig att ersättningen inte var berättigad.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan måste inges inom två år från dagen för brottet. Om gärningsmannen åtalas förlängs tidsfristen och löper ut två år efter det att den domstol som prövar brottmålet har meddelat sitt slutliga avgörande. Om ett beslut om ditt skadeståndskrav meddelas efter det att avgörandet i brottmålet har vunnit laga kraft förlängs denna tidsfrist och löper ut två år efter det att domstolens beslut om skadeståndskravet vinner laga kraft. Om du är minderårig börjar emellertid inte preskriptionsfristen att löpa förrän du blir myndig, om handlingarna är belagda med straffrättsliga påföljder eller anges i och är straffbara enligt artiklarna 372, 373, 375, 382‑1 och 382‑2, 400, 401a, 402, 403 eller 405 i strafflagen.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Fysisk (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – sjukhusvård och öppenvård, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
 • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
 • Förlorade yrkesmöjligheter.
 • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
 • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.

- Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Fysisk (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, sjukhusvård och öppenvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll eller förlorade yrkesmöjligheter.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma och inte i form av livränta. Vid behov och i vederbörligen motiverade fall kan justitieministern emellertid bevilja sökanden ett förskott under tiden ansökan prövas. Om ersättning har betalats ut till brottsoffret och skadan senare kraftigt förvärras kan sökanden begära ytterligare ersättning inom fem år från utbetalningen av huvudersättningen.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning kan nekas eller minskas på grund av brottsoffrets agerande vid tidpunkten för brottet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Varje brottsoffer som lidit skada och uppfyller villkoren i artikel 1 i lagen av den 12 mars 1984 om ersättning för vissa brottsoffer som lidit fysisk skada kan begära ersättning från staten, oavsett hans eller hennes ekonomiska situation, förutsatt att effektiv och adekvat ersättning inte tidigare erhållits.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättning kan nekas eller minskas på grund av din relation till brottsoffret.

Hur beräknas ersättningen?

I sitt yttrande slår brottsofferkommissionen fast huruvida kravet är berättigat och hur stor ersättning som bör beviljas. Bedömningen grundas framför allt på hur allvarligt sökandens livskvalitet har påverkats. Justitieministern beslutar sedan om ersättningen ska beviljas eller inte och fastställer ersättningsbeloppet.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det högsta belopp som justitieministeriet kan bevilja får inte överstiga det tak som varje år fastställs genom storhertiglig förordning. För 2017 fastställdes taket till 63 000 euro.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

I Luxemburg behöver den som ansöker om ersättning inte fylla i några särskilda formulär. Det enda du behöver göra är att skriva ett brev där du anger när och var brottet ägde rum och i detalj beskriver de brottsliga handlingarnas karaktär.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Staten betalar endast ut ersättning om brottsoffret inte kan få effektiv och adekvat ersättning på annat sätt, t.ex. från gärningsmannen, välfärdssystemet eller en privat försäkring. Vid sin bedömning kan brottsofferkommissionen eventuellt ta hänsyn till ersättning som du fått från andra källor.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Vid behov och i vederbörligen motiverade fall kan justitieministern bevilja sökanden ett förskott under tiden ansökan prövas.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Om ersättning har beviljats och skadan senare kraftigt förvärras kan ytterligare ersättning begäras. Begäran måste inges inom fem år från dagen för utbetalningen av huvudstödet.

Ersättningen får inte överstiga maxbeloppet på 63 000 euro, minus det ersättningsbelopp som tidigare beviljats.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Till stöd för ansökan ska alla handlingar som styrker det brott som du har utsatts för och den skada som du har lidit bifogas ansökan.

Icke-uttömmande förteckning:

 • Kopia av klagomålet (polisanmälan) eller bevis på skadeståndskrav som framställts som civilrättslig part i brottmålsprocessen.
 • Kopia av den dom som meddelats i brottmålsprocessen.
 • Beslut om det civilrättsliga skadeståndskravet.
 • Bevis på skadan: läkarintyg som anger vilken typ av skada som lidits, arbetsoförmågans varaktighet och, i förekommande fall, karaktären av följdverkningar och permanent funktionsnedsättning.
 • Bevis på sjukvårdskostnader till följd av skadan (sjukvård, sjukhusvård och öppenvård etc.).
 • Bevis på medlemskap i ett socialförsäkringssystem.
 • Bevis på eventuell socialförsäkringsersättning.
 • Kopia på försäkringsbrev.
 • Bevis på eventuell ersättning som erhållits från ett försäkringsbolag.
 • Bevis på inkomstbortfall under och efter sjukvårdsbehandling.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Luxemburgs justitieministerium
13, rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tfn: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@mj.public.lu
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mj.public.lu/

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Luxemburgs justitieministerium
13, rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tfn: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@mj.public.lu
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mj.public.lu/

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Brottsofferkommissionen måste bjuda in brottsoffret att närvara vid förhandlingen. Om brottsoffret närvarar kommer kommissionen att lyssna på brottsoffrets beskrivning av de handlingar som brottsoffrets utsatts för och den skada som lidits. Förhandlingen är inte offentlig, och du kan bistås av en advokat.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Justitieministern fattar sitt beslut inom sex månader från det att ersättningsansökan ingavs.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om brottsoffret inte är nöjt med justitieministern beslut, antingen rent principiellt eller i fråga om det belopp som beviljats, kan han eller hon väcka talan mot staten, i form av justitieministern. En sådan talan ska väckas vid distriktsdomstolen (tribunal d’arrondissement) i Luxemburg eller Diekirch. Sökanden väljer själv vilken.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Information om förfarandet för att inge en ansökan kan fås från

Justitieministeriet
13, rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tfn: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@mj.public.lu
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mj.public.lu/

Dessutom kan tjänsten för juridisk mottagning och information (Service d’Accueil et d’Information juridique) och tjänsten för stöd till brottsoffer (Service d’aide aux victimes) vid den centraliserade socialförsäkringstjänsten (Service central d’assistance sociale) också erbjuda hjälp och rådgivning i samband med ingivandet av ersättningsansökningar.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Webbplats:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Var och en som kan styrka att de saknar tillräcklig inkomst kan få kostnadsfri rättshjälp, i enlighet med de lagstadgade villkoren. En advokat kan utses för att ge dig juridisk rådgivning eller för att företräda dig i domstol. Staten står i så fall för kostnaderna för detta. Alla kan vända sig till de organ som erbjuder juridisk information och rådgivning eller medling. Du kan vända dig till tjänsten för juridisk mottagning och information för att få kostnadsfri juridisk information.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

– Service d’aide aux victimes (tjänsten för stöd till brottsoffer), Service central d’assistance sociale (centrala tjänsten för socialt stöd)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tfn: (+352) 47 58 21-627 / 628
Mobiltelefon: (+352) 621 32 65 95

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterscas-sav@justice.etat.lu

– Service d’Accueil et d’Information juridique (tjänsten för juridisk mottagning och information):

i Luxemburg,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxemburg

Tfn: (+352) 22 18 46

i Diekirch,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tfn: (+352) 80 23 15

i Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tfn: (+352) 54 15 52

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Ungern

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

För uppsåtliga våldsbrott mot person.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

För (fysiska eller psykiska) skador som tar mer än åtta dagar att läka.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja. Utöver brottsoffret kan brottsoffrets släktingar i upp- eller nedstigande led, adoptiv- eller fosterföräldrar, adoptiv- eller fosterbarn, make/maka eller registrerad partner få ersättning om de bodde i samma hushåll som brottsoffret vid tidpunkten för brottet. Även personer i beroendeställning till brottsoffret kan få ersättning.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, brottsoffret behöver inte ha avlidit för att anhöriga eller personer i beroendeställning ska få ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, om du vistas lagligt i EU eller är offer för människohandel.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ersättning kan endast begäras för brott som begåtts på ungerskt territorium. Om brottet begicks i ett annat land kan du inge din ansökan om ersättning i Ungern. I så fall vidarebefordrar de ungerska myndigheterna ansökan till den medlemsstat där brottet begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, ett villkor för att beviljas ersättning är att en brottmålsprocess har inletts beträffande den gärning som begåtts.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, du kan kräva ersättning så snart brottmålsprocessen har inletts.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan ansöka om ersättning i ett sådant fall. I så fall måste du styrka omfattningen av skadan, orsakssambandet mellan skadan och gärningen och behovet av ersättning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ersättning måste begäras inom tre månader från dagen för brottet. Preskriptionsfristen för att inge en ansökan om ersättning är fem år efter dagen för brottet.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

 • – Materiell (icke-psykisk) skada:
  • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).
  • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
  • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.
 • – Psykisk (ideell) skada:
  • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

 • – Materiell (icke-psykisk) skada:
  • Begravningskostnader.
  • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
  • Förlust av underhåll eller förlorade möjligheter.
 • Psykisk skada:
  • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Du kan begära att få ersättningen utbetald i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättning från staten betalas inte ut om det i ett lagakraftvunnet domstolsavgörande har fastställts att brottsoffrets agerande bidrog till eller orsakade brottet, eller att skadan orsakades av felaktigt agerande. Andra skäl till att neka ersättning är vägran att vittna, underlåtenhet att samarbeta eller att enskilt åtal inte väckts.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Endast brottsoffer i behov av socialt stöd är berättigade till ersättning. Ett brottsoffer är i behov av socialt stöd om han eller hon hade en lägre nettomånadsinkomst (inkomst per person om hushållet består av flera personer) än 226 328 ungerska forinter (HUF) under 2018 eller om brottsoffret erhåller andra lagstadgade förmåner. Vid terroristbrott tas inte hänsyn till brottsoffrens ekonomiska situation.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningsbeloppet får inte överstiga femton gånger basbeloppet (113 164 HUF), vilket 2018 motsvarade 1 697 460 HUF. Följande engångsbelopp betalas ut: 100 procent för den skada som inte uppgår till mer än fem gånger basbeloppet, fem gånger basbeloppet plus 75 procent för den del som uppgår till mer än fem gånger basbeloppet för skada som uppgår till mellan fem och tio gånger basbeloppet, och 8,75 gånger basbeloppet plus 50 procent för den del som uppgår till tio gånger basbeloppet för skada som uppgår till mer tio gånger basbeloppet. Det belopp som betalas ut i form av ett bidrag motsvarar 75 procent av det styrkta inkomstbortfallet om brottsoffret är yngre än 18 år eller är beroende av stöd från andra och 50 procent av det styrkta inkomstbortfallet om brottsoffret inte är beroende av stöd från andra.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inte något minsta ersättningsbelopp. Ersättningsbeloppet får inte överstiga femton gånger basbeloppet (113 164 HUF), vilket 2018 motsvarade 1 697 460 HUF. Det högsta ersättningsbelopp som kan begäras i form av ett månatligt bidrag är basbeloppet. Basbeloppet för 2018 var 113 164 HUF.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ersättningsbeloppet måste anges i ansökningsformuläret. Eventuell ersättning från annat håll måste dras av från ersättningsbeloppet.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Staten ersätter den skada som har styrkts, även om ersättning kan erhållas från annat håll. Om ersättning för skadan senare erhålls från annat håll måste förskottet betalas tillbaka.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Nej. Ersättning kan endast beviljas en gång.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • I förekommande fall ett intyg om att en brottmålsprocess har inletts (från polisen, domstolen eller åklagarmyndigheten).
 • Handlingar som styrker behov av socialt stöd (inkomstintyg för personer som delar hushåll).
 • Den skada som lidits till följd av brottet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej, det är gratis att inge en ansökan.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Tjänsten för brottsofferstöd vid statsförvaltningens kontor i Budapest och i provinserna.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan kan skickas till valfritt distriktskontor (biståndsmyndigheter) eller direkt till beslutsmyndigheten (statsförvaltningens kontor i Budapest (eller i provinserna)).

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ansökningar ska handläggas inom högst 60 dagar.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Ett avgörande som meddelas i första instans kan överklagas till justitieministeriet, som prövar överklagandet som andra instans. En förvaltningsrättslig talan kan väckas mot justitieministeriets beslut i andra instans.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Stödlinjen för brottsoffer (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225. Du kan ringa hit dygnet runt på ungerska och engelska.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja, med stöd av lag LXXX från 2003 om rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Tjänsten för brottsofferstöd vid något av statsförvaltningens lokalkontor kan hjälpa dig att hävda dina intressen. Där kan du får praktisk hjälp av kontorets rådgivare i frågor som rör brottsofferstöd (t.ex. få hjälp med att fylla i ansökningar eller få information). Brottsoffer kan även vända sig till frivilligorganisationer som Vita ringen (Fehérgyűrű), den ungerska baptistkyrkans välgörenhetsorganisation (Baptista Szeretetszolgálat) m.fl.

Senaste uppdatering: 11/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Malta

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

De typer av brott du kan få ersättning för är våldtäkt, förledande av minderåriga till prostitution, mord, dråp eller mordbrand.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för all skada du lidit till följd av något av ovanstående våldsbrott.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Du kan få ersättning om du är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott. Med ”personer i beroendeställning” avses de personer som den avlidne försörjde och de personer som den avlidne enligt lag har försörjningsplikt för.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Du kan inte få ersättning om du är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Du kan inte få ersättning om du inte är medborgare i ett EU-land.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

I detta fall kan du begära ersättning genom att ge all nödvändig och rimlig hjälp och information som de relevanta ändamålen kräver.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, du måste ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Du behöver inte avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan du kan kräva ersättning.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Du bör först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Även om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd kan du fortfarande ha rätt till ersättning. Den bevisning du måste lägga fram är polisanmälan.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Du har ett år på dig från det att brottet ägde rum för att ansöka om ersättning.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat – efter den som handlägger ersättningsansökans eget gottfinnande.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Efter den som handlägger ersättningsansökans eget gottfinnande.
– Psykiska skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Efter den som handlägger ersättningsansökans eget gottfinnande.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma, snarare än som en periodisk pension. Den som handlägger ersättningsansökan kan emellertid tilldela en tillfällig ersättning och skjuta upp det slutliga beslutet om tilldelning av ersättning i ett ärende där den medicinska bedömningen av skadan har försenats.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Den som handlägger ersättningsansökan kan hålla inne eller minska ersättningen om han eller hon anser att

 1. sökanden har underlåtit att skyndsamt göra allt hon eller han kunde för att informera polisen, eller andra organ eller personer som den som handlägger ersättningsansökan anser borde ha informerats, om omständigheterna kring det aktuella brottet, eller att
 2. sökanden inte samarbetade med polisen eller någon annan myndighet för att lagföra gärningsmannen, eller att
 3. sökanden har underlåtit att ge all rimlig hjälp till den som handlägger ersättningsansökan eller till något annat organ eller någon annan person i samband med ansökan, eller att
 4. sökandens agerande före, under eller efter den händelse som ersättningsansökan avser inte motiverar full ersättning eller någon ersättning alls, eller att
 5. sökandens karaktär, såsom denna framgår av fällande domar för brott eller av bevisning som den som handlägger ersättningsansökan har tillgång till inte motiverar full ersättning eller tilldelning av något annat fullt belopp, eller att
 6. brottsoffret gemensamt eller delvis bar ansvaret för den skada som lidits, eller att
 7. brottsoffrets agerande, karaktär eller livsstil motiverar detta.

Ingen ersättnings betalas ut om

 1. skadan till följd av brott uppkom före den 1 januari 2006,
 2. den som handlägger ersättningsansökan tror att gärningsmannen är utblottad eller ansökan om ersättning inte vann bifall,
 3. den som handlägger ersättningsansökan anser att sökanden inte har gett all den rimliga hjälp och information som krävs för att uppfylla ändamålet med bestämmelserna,
 4. sökanden bar ansvaret för den skada som lidits till följd av brottet på grund av en provokation eller någon annan handling.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte storleken på det belopp som tilldelas.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Det finns inte några andra kriterier än de som anges ovan.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen beräknas med hjälp av en skönsmässig bedömning.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Ingen ersättning till någon sökande får överstiga tjugotre tusen tre hundra (23 300) euro och detta belopp får inte överskridas om det finns mer än en ansökan om ersättning för samma brott.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, du förväntas ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret och du kan få anvisningar om hur du ska beräkna det, eller om andra aspekter.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Det belopp som du har fått i ersättning för förluster från annat håll får dras av från den ersättning som myndigheten betalar ut.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Den som ansvarar för handläggningen av ersättningsansökan har rätt att vidta alla åtgärder som han eller hon finner lämpliga för förvaltningen av de pengar som ska tilldelas i ersättning.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Du kan inte få kompletterande eller ytterligare ersättning efter huvudbeslutet.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Följande handlingar:

 • Fullmakt/bevis på behörighet eller släktskap med brottsoffret.
 • Brottsoffrets dödsattest.
 • Kopia av polisanmälan.
 • Kopia av domen/domstolsbeslutet.
 • Läkarutlåtanden och läkarintyg.
 • Sjukhusräkningar.
 • Räkningar för andra utgifter (vård, begravning).
 • Inkomst (lön, utbetalning av socialförsäkringsförmåner/socialt bistånd).
 • Bekräftelse på (eller avsaknad av) bidrag från annat håll (arbetsgivares försäkring, privat försäkring).
 • Sökandens brottshistorik.
 • Edsvuren utsaga från sökanden med bekräftelse på att ingen ersättning har mottagits av något annat organ eller någon annan myndighet. Beroende på omständigheterna, eventuellt andra relevanta handlingar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga administrativa eller andra avgifter tas ut i samband med detta.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Ansvarig myndighet är den tjänsteman på justitiekanslerns kontor som handlägger ansökan.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Du bör sända din ansökan till justitieministeriet (Department of Justice), Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Du behöver inte vara närvarande.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

En till två månader, beroende på omständigheterna.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Beslutet kan inte överklagas.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du kan få dessa från justitieministeriet eller på webbplatsen: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://vso.org.mt/

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ja, du kan få rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://vso.org.mt/

Senaste uppdatering: 08/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Nederländerna

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Alla uppsåtliga våldsbrott, dvs. misshandel, hot om våld och/eller vapenhot, mord, dråp, våldsamt rån och våldsamma sexualbrott (sexuella övergrepp och våldtäkt). Ersättning kan även beviljas efterlevande till en person som avlidit till följd av brottet vållande till annans död.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättningsbeloppet är tänkt att ersätta dig för sveda och värk och eventuella sjukvårdskostnader för behandlingen av den skada du åsamkats vid brottet eller ditt inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. Ersättningsbeloppet är inte tänkt att ersätta all skada du lidit. Det är ett fast engångsbelopp som betalas för att hjälpa dig att täcka kostnaderna för den skada du lidit.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, du kan få ersättning om du är make/maka, registrerad partner, förälder, barn, bror eller syster till det brottsoffer som avlidit. Du kan ha rätt till ersättning för det emotionella lidande du har upplevt som efterlevande, för dina begravningskostnader och för förlust av underhåll på grund av förlusten av den avlidnes inkomst.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven) kan bevilja ersättning om en person har lidit psykisk skada av att ha bevittnat ett brott eller av att direkt ha konfronterats med konsekvenserna av ett brott som begåtts mot en anhörig.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, under förutsättning att det brott som du utsatts för begicks på nederländskt territorium.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, fonden för ersättning till offer för våldsbrott kan endast bevilja ersättning för våldsbrott som begåtts på nederländskt territorium.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Nej, du behöver inte ha anmält brottet till polisen för att fonden för ersättning till brottsoffer ska handlägga din ansökan. I praktiken spelar dock anmälan av brottet och den efterföljande brottsutredningen en viktig roll för att styrka uppgifterna i en ansökan. Om brottet inte har anmälts måste det finnas andra objektiva utsagor som gör att det går att fastställa sannolikheten för att ditt krav är berättigat. Med ”objektiva” avses här uppgifter från tillförlitliga, opartiska källor.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej. I vissa fall kan dock fonden för ersättning till offer för våldsbrott anse att det är nödvändigt att avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess för att fastställa sannolikheten för att ditt krav är berättigat.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja. När det gäller att styrka sannolikheten omfattas sådana ansökningar av samma villkor som ansökningar där gärningsmannen är känd.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ja. Du måste inge din ansökan till fonden för ersättning till offer för våldsbrott inom tio år från dagen för brottet. Om du är efterlevande till ett brottsoffer börjar fristen löpa från och med den dag brottsoffret avled.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

Ersättningen från fonden för ersättning till offer för våldsbrott är inte kopplad till specifika förluster. Ersättningsbeloppet är ett fast engångsbelopp som är tänkt att ersätta dig för sveda och värk och eventuella sjukvårdskostnader för behandlingen av den skada du åsamkats vid brottet eller ditt inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

Ja.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll eller förlorade möjligheter.

Om du är efterlevande till ett brottsoffer är ersättningen även tänkt att ersätta dig för sveda och värk (emotionellt lidande till följd av en anhörigs död), de sjukvårdskostnader du har haft, t.ex. för behandling av psykiska besvär till följd av en anhörigs död, och/eller eventuellt inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. En separat utbetalning kan även göras för ett ersätta begravningskostnader och för förlust av underhåll på grund av förlusten av den avlidnes inkomst.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Ja.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

I en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

För att vara berättigad till ersättning från fonden för ersättning till offer för våldsbrott är det viktigt att du inte själv är skyldig till brottet. Med andra ord får du inte själv ha varit gärningsman eller haft ett finger med i brottet. Om du var inblandad i brottet kan fonden för ersättning till offer för våldsbrott avslå din ansökan eller minska ersättningsbeloppet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte din rätt till ersättning för den skada du lidit.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

 • Du måste ha lidit allvarlig skada till följd av brottet. Allvarlig skada definieras som en fysisk och/eller psykisk skada som får svåra långvariga eller bestående medicinska följder.
 • Fonden för ersättning till brottsoffer beviljar endast ersättning om den skada du lidit inte har ersatts eller kommer att ersättas från annat håll, t.ex. av gärningsmannen eller ett försäkringsbolag.
 • Dessutom är det inte möjligt att inge en ansökan som avser brott som begåtts före 1973.

Hur beräknas ersättningen?

Storleken på ersättningsbeloppet grundas vanligtvis på hur allvarlig skada du har lidit eller på omständigheterna kring brottet.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Fonden för ersättning till brottsoffer har definierat sex kategorier av skada. Till varje kategori hör ett fast ersättningsbelopp. Kategori 1 berättigar till ersättning med

1 000 euro och kategori 6 till ersättning med 35 000 euro.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, om ersättningen avser sveda och värk, sjukvårdskostnader och inkomstbortfall.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja, fonden för ersättning till brottsoffer kan betala ett förskott på ersättningen i form av en preliminär utbetalning. En förutsättning för att få ett förskott på ersättningen är att ansökan uppfyller de lagstadgade kraven (dvs. det är utrett att du är berättigad till ersättning) och att fonden inte har möjlighet att fatta ett definitivt beslut den närmaste tiden. En begäran om förskott handläggs endast om den inges skriftligen och innehåller en förklaring om varför betalningen är nödvändig och brådskande, t.ex. att du saknar tillräckliga medel för att betala för en behandling för den skada som du lidit. Enbart det faktum att du befinner dig i en svår ekonomisk situation räcker inte som skäl för att beviljas förskott.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Du kan inge en ansökan om ytterligare ersättning om det efter beslutet att bevilja dig ersättning visar sig att din skada var betydligt allvarligare än den skada som låg till grund för den först beviljade ersättningsansökan. En efterlevande kan endast inge en ansökan om ytterligare ersättning för begravningskostnader och förlust av underhåll.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Ifyllt ansökningsformulär.
 • Kopia på id-handling.
 • I förekommande fall, polisanmälan, dom.
 • All medicinsk information om skadan.
 • I förekommande fall, andra handlingar som anges i formuläret.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Haag

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Haag

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Högst 26 veckor.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan inge en skriftlig invändning till besvärsnämnden vid fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) inom sex veckor från dagen för beslutet. I invändningen måste du ange på vilka punkter du inte håller med om beslutet och varför. Du kan sända din invändning till

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Haag

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Subventionerad rättshjälp är inte tillgänglig. Du kan emellertid få råd och hjälp från den nederländska brottsofferorganisationen Slachtofferhulp Nederland om du besöker deras webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer (Slachtofferhulp Nederland): Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Österrike

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Enligt lagen om brottsoffer (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. nr 288/1972, beviljas enskilda ersättning när det kan göras sannolikt att dessa vid tidpunkten för beslutet har fysiska skador eller hälsobesvär till följd av en olaglig och uppsåtlig gärning som medför fängelse i mer än sex månader.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

En olaglig och uppsåtlig gärning som medför fängelse i mer än sex månader och som gett upphov till fysiska skador eller hälsobesvär.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja. Familjemedlemmar som i civilrättsligt hänseende var i beroendeställning till den avlidne (barn, make/maka) är berättigade till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, om offret fick allvarliga skador. Brottet måste också ha fått familjemedlemmen (barn, make/maka, syskon) att drabbas av en sådan chock att de fått betydande psykiska besvär.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja. Brottet måste ha begåtts i Österrike efter den 30 juni 2005. Vanligtvis måste den sökande ha vistats lagligt i landet vid tidpunkten för brottet.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Enligt lagen om brottsoffer har österrikiska medborgare och EU-medborgare (om de stadigvarande vistades i Österrike före brottet) i princip även rätt till ersättning för skador som de åsamkats utomlands.

Enligt artikel 2 i rådets direktiv 2004/80/EG ska ersättningen betalas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium brottet begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Brottsoffret och dennes efterlevande måste medverka i utredningen av brottet och sökandet efter gärningsmannen. I annat fall kan ersättningsansökningarna avslås.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen - om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Gärningsmannen behöver inte vara identifierad eller dömd. Det räcker att ett brott sannolikt har ägt rum.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

De flesta ansökningar om ersättning måste ha gjorts inom två år från brottet för att du ska vara berättigad till retroaktivt stöd. Om ansökan inges senare betalas stödet ut från och med den månad som följer på den månad som ansökan ingavs.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Följande stöd kan ges:

1. Ersättning för inkomstbortfall eller förlust av underhåll.

2. Terapeutisk vård som
a) medicinsk hjälp,
b) läkemedel,
c) medicinska hjälpmedel,
d) institutionsvård,
e) tandvårdsbehandling,
f) hälsofrämjande åtgärder (§ 155 i den allmänna socialförsäkringslagen (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. nr 189/1955).

2a. Ersättning av kostnaden för krisinterventioner som genomförs av kliniska och hälsoinriktade psykologer och psykiatriker.

3. Ortopedisk vård som
a) utprovning av protester, ortopediska hjälpmedel och andra hjälpmedel, och reparation och byte av dessa,
b) ersättning av kostnaden för att anpassa vardagsföremål och installation av handikappbadrum,
c) bidrag för att täcka kostnaden för att anpassa s.k. flerspåriga fordon så att de kan köras av personer med funktionsnedsättning,
d) stöd för upphandling av flerspåriga fordon,
e) eventuella rese- och transportkostnader.

4. Medicinsk rehabilitering som
a) vistelse på sjukvårdsinrättningar som främst är inriktade på rehabilitering,
b) medicinsk hjälp, läkemedel och medicinska hjälpmedel, om dessa krävs i direkt förhållande till eller i samband med a),
c) eventuella rese- och transportkostnader.

5. Yrkesrehabilitering som
a) arbetsträning för att återfå eller förbättra arbetsförmågan,
b) utbildning för omställning ett nytt yrke,
c) bidrag eller lån (§ 198.3 i den allmänna socialförsäkringslagen, (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955)).

6. Social rehabilitering som
a) bidrag för att täcka kostnaderna för körkort om personens funktionsnedsättning innebär att det inte är rimligt att förvänta sig att han eller hon ska utnyttja allmänna kommunikationsmedel,
b) övergångsersättning (§ 306 i ASVG 1955).

7. Vårdbidrag, bidrag för blinda.

8. Ersättning av begravningskostnader.

9. Behovsprövade ytterligare förmåner.

10. Ersättning i form av en klumpsumma för sveda och värk.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Det varierar.

Det förekommer både månatliga utbetalningar (ersättning för inkomstbortfall/förlust av underhåll, behovsprövade ytterligare förmåner, vårdbidrag och bidrag för blinda) och ersättning i form av en klumpsumma (t.ex. ersättning av begravningskostnader, ersättning i form av en klumpsumma för sveda och värk).

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

I lagen om brottsoffer anges på vilka grunder ersättning kan nekas (t.ex. grov försumlighet, inblandning i ett slagsmål).

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

För det mesta saknar din ekonomiska situation betydelse för din möjlighet att få ersättning. Inkomstbortfall och förlust av underhåll beräknas i enlighet med civilrättsliga kriterier och är inte behovsprövade.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej.

Hur beräknas ersättningen?

Från fall till fall. Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall och förlust av underhåll beräknas i enlighet med civilrättsliga kriterier.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inte något minsta eller högsta ersättningsbelopp.

Det finns inkomstgränser eller fasta belopp för särskilda typer av stöd.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej. Det är upp till den aktuella myndigheten att fastställa beloppet. Brottsoffret måste emellertid samarbeta och tillhandahålla de uppgifter som behövs.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Hänsyn tas till statliga förmåner (som t.ex. arbetslöshetsersättning) och sociala trygghetsförmåner (invaliditetsförmåner etc.), och förekomsten av sådana minskar den ersättning för inkomstbortfall som ges enligt med lagen om brottsoffer.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja. Om det finns ett akut behov av ekonomiskt stöd. Det måste göras sannolikt att stödet är välgrundat.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Följande handlingar måste vanligtvis bifogas ansökan:

 • Fullmakt/intyg om behörighet att agera eller släktskap med brottsoffret.
 • Brottsoffrets dödsattest.
 • Kopia av polisanmälan.
 • Kopia av domen/domstolsavgörandet.
 • Läkarutlåtanden och läkarintyg.
 • Sjukhusräkningar.
 • Räkningar för andra utgifter (vård, begravning).
 • Inkomst (lön, utbetalning av sociala välfärdsförmåner/socialt stöd, bidrag).
 • Bekräftelse på (eller avsaknad av) bidrag från annat håll (välfärdssystemet, privat försäkring).
 • Aktuellt utdrag ur belastningsregister för sökanden.

Myndigheten begär även själv in handlingar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, socialministeriet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tfn: 0043 158831
Fax: 0043(0)1599882266

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterpost.wien@sozialministeriumservice.at

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Till förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, socialministeriet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tfn: 0043 158831
Fax: 0043(0)1599882266

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterpost.wien@sozialministeriumservice.at

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Du kan behöva medverka i förfarandet (för en sakkunnigbedömning, för att besvara frågor etc.), men utöver det behöver du i regel inte närvara.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det beror på vilken typ av ersättning som begärs. Beslutet fattas vanligtvis inom några månader.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga socialministeriets beslut till den federala förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht). Beslut kan även överklagas till författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof) och till högsta förvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du behöver inte fylla i ett ansökningsformulär för att ansöka om ersättning. Socialministeriet tillhandahåller information på sin webbplats (tillsammans med relevanta formulär).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Länken öppnas i ett nytt fönsterSozial Ministerium - Sozialentschädigung (Socialministeriet - Social ersättning)

Länken öppnas i ett nytt fönsterSozial Ministerium - Verbrechensopfer (Socialministeriet - Brottsoffer)

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Socialministeriet tillhandahåller rättslig information. Det kan inte tillhandahålla eller betala för en advokat.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, t.ex. frivilligorganisationen Vita ringen (Weisser Ring).

Senaste uppdatering: 21/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Polen

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning om du utsatts för ett brott som resulterat i allvarlig kroppsskada, nedsatt funktion i ett organ i kroppen eller hälsobesvär, som varar i mer än sju dagar. Om brottet begicks med eller utan uppsåt eller med eller utan våld saknar betydelse. Det som har betydelse är huruvida brottet fick ovannämnda effekt.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Om ett brottsoffer har avlidit kan du ansöka om ersättning om brottsoffret var

 • din make/maka eller sambo,
 • din förälder, far- eller morförälder eller far- eller morförälders förälder,
 • ditt barn, inbegripet ett adopterat barn, barnbarn eller barnbarnsbarn.

Det saknar betydelse huruvida du var i beroendeställning till brottsoffret.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

I detta fall är endast brottsoffret berättigat till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Huruvida du får ersättning beror inte på ditt medborgarskap, utan på var du har hemvist. Du kan få ersättning om du har hemvist i Polen eller i en annan EU-medlemsstat.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Du kan endast ansöka om ersättning hos den polska beslutsmyndigheten om brottet begicks i Polen. Om brottet begicks i en annan EU-medlemsstat kan du endast ansöka om ersättning i det landet. Om du behöver hjälp kan du vända dig till den regionala åklagare (Prokurator Okręgowy) som är behörig på din bosättningsort.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Brottet bör anmälas till polisen eller åklagarmyndigheten. En kopia av anmälan måste nämligen bifogas ansökan om ersättning. Du behöver inte göra detta personligen. Den allmänna åklagare som leder förundersökningen hjälper dig att få ersättning. Kom ihåg att en brottsanmälan gör ditt krav mer trovärdigt i de fall där gärningsmannen inte hittas.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Du kan ansöka om ersättning innan förfarandet vid åklagarmyndigheten (polisen) eller domstolen har avslutats. Beslut om att bevilja ersättning kan fattas innan brottmålsprocessen har avslutats.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Att ansöka om ersättning från gärningsmannen är endast meningsfullt om det finns en realistisk chans att du kan få ersättning från honom eller henne. Om gärningsmannen är oförmögen att betala ersättning kan du ansöka om ersättning utan att först väcka talan mot gärningsmannen. I så fall måste du styrka att du inte kommer att få ersättning från gärningsmannen. Detta kan vara fallet om gärningsmannen inte äger någon egendom eller kommer att sitta i fängelse i många år utan möjlighet att arbeta.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Du är berättigad till ersättning oavsett om gärningsmannen är identifierad eller dömd eller inte är identifierad eller dömd. I så fall bör du under ersättningsförfarandet styrka att den händelse som du begär ersättning för var ett brott.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ja, du måste inge din ansökan inom fem år från dagen för brottet. Ansökningar som inges efter den fristen prövas inte.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering) – ja.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.) – ja.
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.) – ja.
  • Förlorade möjligheter – nej.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader – nej.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats – nej.
  • Annat.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats – nej.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader, sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering) – ja.
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter – ja.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit – nej.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma. Ersättningen betalas ut av den domstol som beslutade att bevilja den. Betalningen sker inom en månad från den dag beslutet vann laga kraft.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättningen minskas proportionellt om ditt agerande bidrog till brottet.

Du får inte ersättning om du var medbrottsling till brottet eller gick med på att ta på dig brottet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation saknar betydelse i ersättningshänseende. Vid prövningen av din ansökan inriktar man sig i första hand på huruvida du kan få ersättning från gärningsmannen, en institution för socialt stöd eller en försäkring. Ersättning beviljas om domstolen finner att du inte kommer att få ersättning från någon av ovanstående källor.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Det enda villkoret för att bevilja ersättning är att det är omöjligt att få ersättning från gärningsmannen, en institution för socialt stöd eller en försäkring.

Hur beräknas ersättningen?

Du måste styrka vilka kostnader du har haft till följd av brottet. Om du begär ersättning för inkomstbortfall bör du lämna in en handling som visar hur mycket du tjänar. Bästa sättet att styrka behandlings- och rehabiliteringskostnader samt begravningskostnader är att visa upp räkningar. Om du inte har några räkningar kan du begära att vittnen ska höras eller att sakkunniga ska utses.

Om domstolen finner att det inte är helt styrkt att du är berättigad till det belopp som du har begärt kan den bevilja det belopp som den, med hänsyn till samtliga omständigheter, anser lämpligt.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Ersättningen får inte överstiga 25 000 zloty (PLN), eller 60 000 zloty (PLN) om offret har avlidit. Det finns inga bestämmelser om ett minsta ersättningsbelopp.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, du bör ange det belopp du begär i ansökningsformuläret. Det finns inga särskilda instruktioner för hur detta ska gå till, men du kan hitta viss information i avsnittet ”Hur beräknas ersättningen?”.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Om du har fått pengar – från gärningsmannen, en institution för socialt stöd eller en försäkring – för att täcka begravningskostnader, inkomstbortfall eller andra former av försörjning (t.ex. underhållsbidrag), eller behandlings- och rehabiliteringskostnader, drar domstolen av dessa belopp från din ersättning.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Innan själva ersättningsansökan prövas kan du ansöka om att få ett specifikt belopp (en säkerhet) för att täcka nödvändiga behandlings- och rehabiliteringskostnader eller begravningskostnader. Du kan inge denna ansökan innan du inger ersättningsansökan eller tillsammans med den ansökan.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

I regel beviljas ersättning vid ett enda tillfälle.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Du bör bifoga följande handlingar till din ansökan: en kopia av brottsanmälan, kopior av beslut i brottmålsprocessen (t.ex. ett beslut att avbryta brottmålsprocessen), kopior av läkarintyg eller sakkunnigutlåtanden om hälsobesvär, räkningar och andra handlingar som styrker uppgifterna i ansökan.

Om du begär ersättning för en anhörigs död bör du bifoga den personens dödsattest och handlingar som styrker släktskapet mellan dig och den avlidne (t.ex. ett födelsebevis eller ett vigselbevis). Om personen i fråga var din sambo bör du bifoga en förklaring om att ni bodde ihop. En falsk förklaring kan medföra straffrättsligt ansvar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Du behöver inte betala några domstolskostnader när du ansöker om ersättning. Det innebär att du inte behöver stå för kostnaderna för att inge och pröva ansökan (t.ex. avgifter för sakkunnigutlåtanden).

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Vid nationella ärenden prövas ersättningsansökningar av den distriktsdomstol (sąd rejonowy) som är behörig på din bosättningsort. Detta är vanligtvis den distriktsdomstol som är belägen på eller närmast din bosättningsort.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Vid nationella ärenden ska ansökan skickas till den domstol som ska pröva ansökan.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Den domstol som prövar ansökan beslutar om du behöver närvara vid förhandlingen. Domstolen informerar dig om huruvida din närvaro är obligatorisk när den meddelar vilket datum din ansökan ska prövas.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det finns ingen tidsfrist för att fatta beslut om en ersättningsansökan. Hur lång tid det tar att få ett beslut beror inte enbart på hur komplicerat ärendet är och vilken bevisning beslutsmyndigheten måste få in, utan även på hur många ärenden som samtidigt är föremål för beslutsmyndighetens prövning.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med domstolens beslut kan du överklaga detta till den regionala domstolen (sąd okręgowy). Om du inte företräds av en advokat vid domstolen informeras du om hur du gör för att överklaga.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Den allmänna åklagare som leder förundersökningen av det brott som du begär ersättning för tillhandahåller nödvändig information om ersättning och ett ansökningsformulär, samt förklarar hur detta ska fyllas i.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Du hittar grundläggande information om ersättning och ansökningsformulär på Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Rättshjälp ges till personer som kan visa att de inte har råd med en advokat. Kom ihåg att du kan få hjälp med din ersättningsansökan av den allmänna åklagare som leder förundersökningen av det brott som du begär ersättning för.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

I Polen finns fonden för stöd till brottsoffer och hjälp efter avtjänat straff (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Denna samlar in pengar som anslagits för att bland annat hjälpa brottsoffer och deras anhöriga. Fonden förvaltas av justitieministeriet. Stödet organiseras på så sätt att fondens förvaltare efter ett offentligt anbudsförfarande väljer ut de organisationer som har lämnat de bästa anbuden och beviljar dem öronmärkta bidrag för åtgärder till stöd för brottsoffer. I regel finns det åtminstone ett organ i varje provins som ger stöd till brottsoffer.

Fondmedlen används för att finansiera rättsligt, psykologiskt och materiellt stöd. Rättshjälp kan ges för hjälp med att ansöka om ersättning.

Om du vill ha sådan hjälp bör du kontakta en icke-statlig organisation som har fått ett bidrag från justitieministeriet för detta ändamål, och visa att du är ett brottsoffer. Du hittar en förteckning över sådana organisationer, tillsammans med deras kontaktuppgifter, på Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats, i det avsnitt som handlar om verksamhet / stöd till brottsoffer / stöd till brottsoffer och deras anhöriga – förteckning över enheter och organisationer (klicka på: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Senaste uppdatering: 11/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Slovenien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Ersättning kan endast beviljas offer för uppsåtliga våldsbrott. Detta är brott som gärningsmannen begår med uppsåt och där någon typ av våld används för att attackera en persons liv och hälsa (brott mot liv och hälsa, såsom mord, dråp eller misshandel) eller för att kränka en persons sexuella integritet (sexualbrott).

Ett annat villkor som anges i strafflagen är att brotten ska medföra fängelse i minst ett år. Ersättning kan med andra ord inte beviljas för brott av ekonomisk karaktär.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du har inte rätt till ersättning för småskador (t.ex. skrubbsår, blåmärken) eller för andra typer av fysiska skador som endast syns under en begränsad tid, eller som endast tillfälligt och i ringa grad påverkar din hälsa.

Ersättning kan beviljas om en fysisk skada anses utgöra åtminstone en lättare personskada (t.ex. mjukvävnadssår som måste sys, mindre frakturer, mindre urledvridningar och stukningar, mindre bristningar i trumhinnan, hjärnskakningar med mycket kort medvetslöshet, förlust av en eller två tänder, förlust av en fingerled).

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, ersättning för psykiskt lidande till följd av att en närstående har avlidit kan även ges till efterlevande, dvs. personer som försörjdes av eller hade rätt att försörjas av det avlidna brottsoffret (särskilt minderåriga barn och barn under 26 år som bedriver heltidsstudier, en make/maka eller ogift partner som saknade försörjningsmedel eller som var arbetslös av anledningar som inte var deras eget fel, om de inte har eller kan förvärva tillräckliga medel för att klara sin försörjning).

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Nej. Det formella kravet för att beviljas ersättning är att sökanden är slovensk medborgare eller medborgare i en annan EU-medlemsstat.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej. För att kunna ansöka om ersättning måste brottet ha begåtts på slovenskt territorium, eller på ett slovenskt fartyg eller flygplan, oavsett var detta befann sig när brottet begicks.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, handlingen måste ha registrerats av eller anmälts till den behöriga myndigheten (polisen eller åklagarmyndigheten) och behandlats som ett brott (och inte t.ex. som en mindre förseelse), och det måste finnas skälig misstanke om att ett brott har begåtts (brottsanmälan har lämnats till åklagare).

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, men det måste finnas skälig misstanke om att brottet har begåtts. Detta innebär i regel att du åtminstone måste ha anmält brottet. Efter att ha slutfört sin brottsutredning överlämnar polisen anmälan till åklagarmyndigheten.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Huvudregeln är att beviljandet av ersättning i så fall grundas på den lagakraftvunna och verkställbara dom i vilken brottsoffret beviljades ersättning. En sådan dom kan redan ha meddelats i ett brottmål (beslut om ett civilrättslig anspråk inom ramen för brottmålsprocessen) eller i ett tvistemål (beslut om en civilrättslig talan). Ytterligare ett villkor är att den verkställighet (indrivning av ersättningsbeloppet) som grundas på denna dom misslyckades eller överhuvudtaget inte är möjlig (gärningsmannen äger ingen egendom, det går inte att driva in egendomen).

I följande undantagsfall är det dock inte nödvändigt att först kräva ersättning av gärningsmannen:

– Om ett brottsoffer tillhör en av de särskilt skyddade grupperna – barn, offer för våld i hemmet, personer med funktionsnedsättning, medborgare i en annan EU-medlemsstat (i gränsöverskridande fall).

– Om gärningsmannen fortfarande är okänd (tre månader efter att brottet registrerades eller anmäldes, och inte har identifierats före ersättningskommitténs beslut) eller om gärningsmannen inte kan åtalas (t.ex. om gärningsmannen har avlidit eller är yngre än 14 år och inte kan hållas straffrättsligt ansvarig).

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Om gärningsmannen fortfarande är okänd (tre månader efter att brottet registrerades eller anmäldes, och inte har identifierats före kommitténs beslut) får brottsoffret ansöka om ersättning.

Huvudregeln är att gärningsmannen måste ha fällts för brottet när ersättning begärs med stöd av en exekutionstitel – en dom (i ett brott- eller tvistemål) i vilken brottsoffret beviljades ersättning, men där brottsoffret inte kan driva in ersättningen från gärningsmannen (verkställigheten har inte lyckats eller är inte möjlig).

Om ett brottsoffer har en särskild ställning (barn, personer med funktionsnedsättning eller offer för våld i hemmet och offer i gränsöverskridande fall – medborgare i andra EU-medlemsstater) behöver gärningsmannen inte ha fällts för brottet för att brottsoffret ska kunna ansöka om ersättning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ja, det finns två tidsfrister för ansökningar om ersättning.

När det rör sig om en okänd gärningsman eller särskilt skyddade grupper (barn, offer för våld i hemmet, personer med funktionsnedsättning, medborgare i andra EU-medlemsstater) är fristen för att ansöka om ersättning sex månader från dagen för brottet.

I övriga fall där ersättning först måste krävas av gärningsmannen är fristen för att inge ansökan tre månader från dagen för mottagandet av beslutet eller underrättelsen om att verkställigheten misslyckades. Om verkställighet inte begärdes är tidsfristen tre månader från erhållandet av informationen att verkställighet inte är möjlig.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering) – JA, men endast om personen inte är berättigad till adekvata förmåner från pensions- och invaliditetsförsäkringen. Ersättning kan beviljas för alla hälso- och sjukvårdskostnader som enligt den slovenska lagstiftningen omfattas av den obligatoriska sjukförsäkringen, dock med högst 20 000 euro.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.) – NEJ.
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.) – NEJ.
  • Förlorade möjligheter – NEJ.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader – NEJ.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats – NEJ.
  • Annat.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkatsJA, för fysiskt och psykiskt lidande (på grund av olägenhet, lyte, minskad frihet, kräkning av en persons värdighet och andra personliga rättigheter). Rädsla berättigar inte till ersättning.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader – NEJ, eftersom detta numera är en social rättighet som verkställs enligt en annan lag.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering) – JA (endast för brottsoffer). Ersättning kan beviljas för alla hälso- och sjukvårdskostnader som enligt den slovenska lagstiftningen omfattas av den obligatoriska sjukförsäkringen, dock endast om personen saknar obligatorisk eller frivillig sjukförsäkring.
 • Förlust av underhållJA, för de av den avlidnes barn som uppfyller kraven för efterlevandepension (är högst 15 år eller högst 26 år och bedriver heltidsstudier) men som inte beviljades pensionen (av anledningar som kan tillskrivas den avlidne).
 • Förlorade möjligheter – NEJ.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit – JA, de efterlevande får ersättning för psykiskt lidande på grund av förlust av en närstående.

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

 

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättning betalas som regel ut i en klumpsumma, såvida det inte är nödvändigt att fastställa framtida villkor för beviljandet av ersättning för vissa perioder (t.ex. under den tid ett barn bedriver heltidsstudier).

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Vid beslut om storleken på ersättningen tas hänsyn till sökandens agerande vid och efter brottstillfället, och i vilken mån han eller hon bidrog till skadan och skadans omfattning. Ersättningen kan minskas i proportion till hur stor del av skadan som brottsoffret själv bidrog till. Alternativt kan ansökan om ersättning avslås.

Det görs ingen kontroll av huruvida sökanden finns i belastningsregistret. Om brottsoffret inte samarbetar i ersättningsförfarandet kan detta emellertid i viss fall leda till att det inte går att fastställa vissa faktiska omständigheter som är av betydelse för att fastställa huruvida brottsoffret har rätt till ersättning. Detta kan medföra att villkoren för att vara berättigad till ersättning inte uppfylls. Om sökanden inte följer myndighetens uppmaningar att komplettera ersättningsansökan kan ansökan avslås som ofullständig.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsoffrets ekonomiska situation kontrolleras inte och påverkar därför inte möjligheten att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ja, ersättningen minskas med andra ersättningar, gottgörelser eller betalningar som sökanden av andra anledningar erhåller för samma typ av skada.

Hur beräknas ersättningen?

Vid fysiskt och psykiskt lidande tas hänsyn till det högsta lagstadgade ersättningsbeloppet för varje typ av skada, och ersättningen fastställs i enlighet med dessa gränser och i förhållande till skadans svårighetsgrad eller typen av skada.

När det gäller fysiskt lidande finns det särskilda regler för varje skadekategori och ett lagstadgat lägsta respektive högsta ersättningsbelopp tillämpas för dessa kategorier, nämligen 50–500 euro för mindre skador, 100–1 000 euro för medelsvåra skador, 250–2 500 euro för svåra skador, 500–5 000 euro för mycket svåra skador och 1 000–10 000 euro för extremt svåra skador.

För andra typer av skador hänvisas till annan lagstiftning. Ersättning av sjukvårdskostnader medges med det belopp som sökanden beroende på omständigheterna hade haft rätt till inom ramen för den obligatoriska sjukförsäkringen enligt den slovenska lagstiftningen. Ersättning på grund av förlust av underhåll medges det avlidna brottsoffrets efterlevande i den omfattning som fastställs i den slovenska lagstiftningen om pensions- och invaliditetsförsäkring i samband med efterlevandepension.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Ja. För fysiskt lidande är det lägsta beloppet 50 euro och det högsta beloppet 10 000 euro, och för psykiskt lidande är det högsta beloppet 10 000 euro.

Ersättning för psykiskt lidande på grund av förlust av en närstående kan beviljas alla anhöriga till en avliden. Det högsta belopp som kan tilldelas är 10 000 euro.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej. Ersättningsbeloppet kan anges i ansökningsformuläret men detta är inget lagstadgat krav.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja. Enligt lag minskas den ersättning som fastställts för varje typ av skada med andra ersättningar, gottgörelser eller betalningar som sökanden av andra anledningar erhåller för samma typ av skada.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

I lagen sägs inget om sådan förändringar av omständigheterna.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Enligt lag måste ansökan styrkas med följande handlingar:

 • Fullmakt.
 • Kopia av polisanmälan (eller handlingar från ett annat organ under förundersökningsfasen).
 • Relevanta läkarutlåtanden och läkarintyg.
 • Uppgift från sökanden om ersättning som begärs från andra källor.

Om en sökande ansöker om ersättning efter att inte ha kunnat driva in den från gärningsmannen måste även följande handlingar bifogas:

 • Kopia av domen (där ersättningen beviljades).
 • Kopia av beslutet om verkställighet och bevis på att verkställigheten misslyckades eller inte var möjlig.

Myndigheten kan begära in ytterligare bevisning för att fastställa huruvida villkoren för att beviljas ersättning är uppfyllda.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej. Ingen avgift tas ut för ansökningar, handlingar och beslut i ersättningsförfaranden enligt denna lag.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Kommittén för beslut om ersättning till brottsoffer (Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, nedan kallad kommittén).

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Till justitieministeriet (Ministrstvo za pravosodje), Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Den lagstadgade fristen för att utfärda ett beslut är tre månader från mottagandet av en fullständig ansökan. I regel pågår det faktiska förfarandet i mindre än ett halvår, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Kommitténs beslut kan överklagas genom att väcka en förvaltningsrättslig talan vid Sloveniens förvaltningsdomstol.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På justitieministeriets webbplats:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Den engelska versionen av webbplatsen:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Du kan även få information genom att skriva eller ringa till

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tfn: +386 1 369 5442

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstergp.mp@gov.si

Polisen är enligt lag skyldig att tillhandahålla grundläggande information om hur personer kan utöva sina rättigheter. Även andra organ som kommer i kontakt med brottsoffer känner vanligtvis till dessa rättigheter och tillhandahåller denna information (socialtjänstkontor, frivilligorganisationer som ger brottsofferstöd).

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Se ovan.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Det går inte att få kostnadsfri rättshjälp i dessa fall.

Enligt reglerna för allmänna administrativa förfaranden måste ansvarig tjänsteman emellertid respektera principen om att sökandens rättigheter ska skyddas. Tjänstemannen måste därför ge sökanden möjlighet att utöva sina rättigheter, uppmärksamma dem på detta, uppmana dem att fylla i ansökan och ge förklaringar. Samtidigt måste tjänstemannen se till att sökandens okunnighet eller okunskap inte skadar hans eller hennes rättigheter.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, vissa frivilligorganisationer erbjuder brottsoffer hjälp med att hävda sina rättigheter (t.ex. Organisationen för ickevåldskommunikation (Društvo za nenasilno komunikacijo)).

Senaste uppdatering: 12/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Slovakien

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Personer som skadats till följd av uppsåtliga våldsbrott har enligt lag rätt till ett engångsbelopp i ekonomisk ersättning. Andra brott berättigar inte till ersättning. De brott som det rör sig om är framför allt mord och misshandel. I lagen betraktas sexuella övergrepp, sexuellt våld och våldtäkt som en särskild brottskategori. För dessa brott beviljas ersättning för ideell skada.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Offer för våldsbrott tilldelas endast en ersättning som motsvarar omfattningen av den kroppsskada de lidit (ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion). Brotten våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuellt våld ger enligt lagen rätt till ersättning för ideell skada.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Om en person har avlidit till följd av ett våldsbrott har enligt lag även den personens anhöriga rätt att begära ersättning, dvs. den avlidnes efterlevande make/maka och efterlevande barn, och om det inte finns några efterlevande barn den avlidnes efterlevande föräldrar, och om föräldrarna inte är i livet den person som den avlidne var underhållsskyldig för.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej, i detta fall ger lagen inte brottsoffrets anhöriga rätt till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ersättning kan begäras av ett offer som är slovakisk medborgare eller medborgare i en annan medlemsstat eller av en statslös person som är stadigvarande bosatt i Slovakien eller i en annan medlemsstat, eller av en utländsk medborgare på de villkor och i den omfattning som fastställs i ett internationellt fördrag som ratificerats och utfärdats på det sätt som föreskrivs i lag, om den händelse som gav upphov till kroppsskadan ägde rum i Slovakien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, ett sådant förfarande är inte tillåtet enligt den slovakiska lagstiftningen. Ersättning kan endast begäras om den händelse som gav upphov till kroppsskadan ägde rum i Slovakien.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ersättning kan endast begäras om det av brottsutredningen framgår att ett brott har begåtts och att detta har orsakat kroppsskadan. Ersättning kan därför endast betalas ut efter att åtal har väckts. Det spelar emellertid inte någon roll om åtalet grundas på brottsoffrets anmälan eller vilar på någon annan grund.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ja, en förutsättning för att ansöka om ersättning är att gärningsmannen i ett lagakraftvunnet avgörande har förklarats skyldig till det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada, eller att gärningsmannen har frikänts på grund av att han inte anses tillräknelig och därför inte kan hållas straffrättsligt ansvarig. Om den gärningsman som orsakade brottsoffrets kroppsskada är okänd, om det är okänt var han eller hon befinner sig eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne kan brottsoffret begära ersättning grundat på ett beslut av den behöriga myndigheten där ovannämnda faktiska omständigheter fastställs. I så fall måste det efter åklagarmyndighetens utredning eller summariska utredning dock vara ställt bortom rimligt tvivel att det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada verkligen har ägt rum.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Det är inte nödvändigt att ha ansökt om ersättning från en gärningsman för att kunna begära brottsskadeersättning. Om brottsoffret inte vidtar några åtgärder för att få ersättning från gärningsmannen kan beslutsmyndigheten emellertid minska den ersättning som tilldelas.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Om den gärningsman som orsakade brottsoffrets kroppsskada är okänd, om det är okänt var han eller hon befinner sig eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne – och den kroppsskada som brottsoffret lidit inte har ersatts fullt ut på något annat sätt – kan brottsoffret begära ersättning grundat på ett beslut av den behöriga myndigheten där ovannämnda faktiska omständigheter fastställs, om det efter åklagarmyndighetens utredning eller summariska utredning är ställt bortom rimligt tvivel att det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada verkligen har ägt rum. Ansökan måste styrkas med ett beslut från den åklagarmyndighet eller domstol som senast behandlade ärendet, och där ovannämnda faktiska omständigheter fastställs.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan måste inges inom sex månader från den dag den fällande domen mot gärningsmannen vinner laga kraft. Om gärningsmannen är okänd eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne måste ansökan inges sex månader från den dag beslutet från den åklagarmyndighet eller domstol som senast behandlade ärendet vinner laga kraft.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

Ersättning betalas endast ut i förhållande till omfattningen av kroppsskadan (ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion), och i lagstadgade fall i förhållande till den ideella skadan. Ersättningen inbegriper inte andra förluster eller utgifter.

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.
– Ej tillämpligt.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. – Ersättning för ideell skada till följd av våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuellt våld.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.
– Ej tillämpligt.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. – Efterlevande till ett brottsoffer som avlidit till följd av ett våldsbrott får ersättning upp till det lagstadgade maxbeloppet på 50 gånger minimilönen vid tidpunkten för brottet. Ersättningen fördelas proportionellt mellan samtliga efterlevande som har rätt till ersättning.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Att du tidigare dömts för brott påverkar inte rätten till ersättning från den slovakiska staten. Beslutsmyndigheten kan minska ersättningen om brottsoffret delvis själv bär ansvar för kroppsskadan eller inte vidtar åtgärder för att få ersättning direkt från gärningsmannen.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsoffrets ekonomiska situation påverkar inte beslutet om ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättningsbeloppet kan påverkas av omfattningen av brottsoffrets eget ansvar för kroppsskadan eller av att brottsoffret inte har vidtagit åtgärder för att få ersättning direkt från gärningsmannen.

Hur beräknas ersättningen?

Om kroppsskadan har erkänts i en dom som meddelats av domstol grundas ersättningen på den omfattning av kroppsskadan som anges i domen. Vid kroppsskada tillämpas annars bestämmelserna i den särskilda lagstiftning som reglerar ersättning för sveda och värk, och för nedsatt social funktion, proportionellt i förhållande till beräkningen av ersättningen. Ersättning för ideell skada vid våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuellt våld uppgår till tio gånger minimilönen (vid den tidpunkt då skadan uppkom), och i förekommande fall ersätts anhöriga för den ideella skada som de lidit.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

I lagstiftningen anges inget minsta ersättningsbelopp. Det högsta ersättningsbeloppet är 50 gånger minimilönen vid tidpunkten för brottet (för närvarande 21 750 euro).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Om kroppsskadan erkändes i den fällande domen grundas ersättningsbeloppet på den domen. Annars krävs ett läkarutlåtande som även innehåller de uppgifter som behövs för att fastställa det specifika ersättningsbeloppet. Reglerna för att fastställa ersättningsbeloppet anges i de allmänna bestämmelserna för att beräkna kroppsskada, som inte enbart har till syfte att ligga till grund för ersättningen till offer för våldsbrott.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättning betalas endast ut om du inte antas ha fått ersättning för skadan från annat håll (t.ex. från en privat försäkring eller direkt från gärningsmannen).

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Det går inte att få ett förskott på ersättningen.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

En sådan möjlighet finns. Brottsoffret kan inge en ny ersättningsansökan (t.ex. på grund av förändrade omständigheter eller försämrad hälsa), men ansökan måste inges inom samma period (dvs. inom sex månader från den dag den fällande domen mot gärningsmannen vann laga kraft, och om gärningsmannen är okänd eller om det finns lagliga hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne, inom sex månader från beslutet från den åklagarmyndighet eller domstol som senast behandlade ärendet). Det totala ersättningsbeloppet i ett och samma ärende får dock inte överstiga 50 gånger minimilönen.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Den lagakraftvunna domen eller beslutet från den åklagarmyndighet som senast behandlade ärendet. Om brottsoffret inte kan bifoga beslutet bör han eller hon ange vilken åklagarmyndighet eller domstol som senast prövade brottet och samtidigt tillhandahålla information om den person som misstänks för att ha begått det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada, om brottsoffret vet vem den personen är.
 • Dokumentation om den skada som brottsoffret åsamkats, inbegripet uppgifter om i vilken utsträckning skadan redan har ersatts, eller i vilken utsträckning det är motiverat att anta att den kommer att ersättas, eller bevis på beslut om ersättning för kroppsskada som ännu inte har verkställts, samt information om vilka åtgärder brottsoffret har vidtagit för att få ersättning från den gärningsman vars brott orsakade brottsoffrets kroppsskada.
 • Om brottsoffret har avlidit till följd av brottet, en handling som visar den avlidnes släktförhållanden och vilka personer som är berättigade till ersättning.
 • Om den efterlevande är en person som den avlidna var underhållsskyldig för, en handling som visar den avlidnes underhållsskyldighet eller den avlidnes underhållsbetalningar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga avgifter tas ut i samband med ersättningsförfarandet.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Det slovakiska justitieministeriet fattar beslut om ersättningsansökningar.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan ska skickas till: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Brottsoffret behöver inte vara närvarande.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det slovakiska justitieministeriet är skyldigt att fatta ett beslut om ersättningsansökan inom sex månader.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om det slovakiska justitieministeriet inte beviljar ansökan, eller endast beviljar ansökan i vissa delar, kan brottsoffret begära ersättning genom att väcka talan mot den slovakiska staten, företrädd av det slovakiska justitieministeriet. En sådan talan måste väckas senast ett år från meddelandet av beslutet om ansökan.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På det slovakiska justitieministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Varje brottsoffer informeras om möjligheterna till, och villkoren för, ersättning från den slovakiska staten inom ramen för en brottmålsprocess som inletts av de utredande myndigheterna.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Information om ersättning till brottsoffer publiceras på det slovakiska justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). När ett brottsoffer förhörs i en brottmålsprocess informeras han eller hon samtidigt om vilka organisationer som ger hjälp och stöd till brottsoffer (tillsammans med kontaktuppgifter till dessa).

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du kan inte få rättshjälp specifikt för att ansöka om ersättning. Du kan använda dig av det allmänna juridiska bistånd som ges av det statliga rättshjälpscentret. Dessutom tillhandahåller det slovakiska justitieministeriet allmän vägledning om hur man ansöker om ersättning.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, det finns brottsofferorganisationer som ger hjälp och stöd till offer för våldsbrott. Deras verksamhet bedrivs dock för närvarande fristående från staten.

Senaste uppdatering: 29/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Finland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Om du (eller en närstående) har utsatts för ett brott i Finland kan du få ersättning från staten för den skada du lidit till följd av brottet. Rätten till ersättning begränsas inte av brottets karaktär.

Om skadan har orsakats av användning av motorfordon i trafik betalas ersättningen, enligt trafikförsäkringslagen, i första hand ut från försäkringen på det fordon som orsakade skadan.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättning kan betalas för personskada och lidande till följd av ett brott.

Med ”personskada” avses en försämring av en persons hälsotillstånd som kan kontrolleras med medicinska medel. En sådan försämring kan vara fysisk eller psykisk.

Med ”lidande” avses däremot en känsla av psykiskt obehag till följd av den aktuella händelsen, och det krävs inte att det är medicinskt styrkt att personens hälsa har försämrats.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Du kan få ersättning om en närstående har avlidit till följd av ett brott. Med ”närstående” avses den avlidnes förälder, barn eller make/maka, eller någon annan som stod den avlidne särskilt nära.

Om du har tagit på dig ansvaret för begravningen av en person som har avlidit till följd av ett brott har du rätt till rimlig ersättning för begravningskostnaderna.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Om en person som står dig särskilt nära har utsatts för ett brott kan du få ersättning för skäliga och nödvändiga kostnader samt inkomstbortfall som du drabbats av på grund av din omsorg om den personen. Med ”närstående” avses förälder, barn eller make/maka till den person som har fått en personskada eller någon annan person som står denne lika nära.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Om du har utsatts för ett brott i Finland har du i regel rätt till ersättning oavsett ditt medborgarskap eller var du bor. Ersättning kan dock nekas om du vid tidpunkten för brottet eller vid tidpunkten för ansökan om ersättning inte hade hemvist i EU och om skadans anknytning till Finland också i övrigt är ringa.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Om du har hemvist i Finland kan du även i vissa fall få ersättning för personskada och lidande till följd av ett brott som begåtts utomlands.

Ersättningen betalas endast ut om utlandsvistelsen berodde på arbete, studier eller andra med dem jämförbara orsaker. Ersättning kan även beviljas på skönsmässig grund i andra fall som rör en skada som uppkommit utomlands. De faktorer som i så fall ska bedömas är brottets anknytning till Finland, det nära förhållandet mellan gärningsmannen och brottsoffret, skadans art och dina möjligheter att få ersättning från annat håll.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Du måste anmäla brottet till polisen. Om brottet inte har anmälts till polisen eller polisen inte på annat sätt har fått kännedom om brottet får ersättning endast betalas ut om särskilda skäl föreligger.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Du kan ansöka om ersättning innan förundersökningen är klar eller rättsprocessen har avslutats. Det fattas dock inget beslut om din ansökan förrän förundersökningen är klar. Om åtal har väckts får i regel beslutet om ersättning endast fattas efter det att domstolen har avgjort brottmålet och prövat eventuella skadeståndskrav.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Om brottmålet prövas i domstol bör du försöka få din rätt till ersättning fastställd i en dom. Det innebär att du bör begära ersättning från gärningsmannen under domstolsprocessen. I regel betalas brottsskadeersättning inte ut om du inte har fullgjort denna skyldighet.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Du kan ansöka om ersättning även om gärningsmannen inte har identifierats. Till ansökan måste du bifoga en kopia av polisens förundersökningsprotokoll eller någon annan tillförlitlig utredning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Du måste ansöka om ersättning inom tre år från det att en lagakraftvunnen dom meddelats i ersättningsärendet. Om ärendet inte har behandlats vid domstol, måste du ansöka om ersättning inom tio år från det att brottet begicks. Undantag från dessa frister görs endast om särskilda omständigheter föreligger.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).Sjukvårdskostnader täcks.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.). Andra nödvändiga kostnader täcks.
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.). – Inkomstbortfall täcks med högst 150 euro per dag.
  • Förlorade möjligheter. – Vid fastställandet av ersättningen kan i särskilda fall hänsyn även tas till sökandens potentiella löneutveckling (t.ex. om den skadelidande är ung).
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader). – Skälig ersättning kan betalas för juridiska kostnader om ersättningsärendet behandlades vid domstol och du har lidit annan skada som måste ersättas.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats. – Skador på normala personliga tillhörigheter (t.ex. glasögon, armbandsur och mobiltelefon) som uppkommit i samband med personskadan täcks.
   • I annat fall ersätts skador på föremål eller egendom endast under särskilda förutsättningar.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. – Täcks.
  • Tillfälliga psykiska men.
  • Psykiskt lidande, om skadan har orsakats av
   • ett sexualbrott,
   • andra brott mot en persons frihet,
   • ett brott som har kränkt brottsoffrets personliga integritet på ett särskilt grovt sätt.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader. – Begravningskostnader i form av kostnaderna för kista, gravplats och gravsten samt för att anordna en minnesstund täcks. Om du stod den avlidne särskilt nära kan du även få ersättning för dina kostnader för att delta i begravningen (kostnader för resan till begravningen, blomsterarrangemang och sorgkläder).
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering). – Om du fick en personskada till följd av en närståendes dödsfall kan du få ersättning för dina sjukvårdskostnader till följd av den skadan, samt för andra nödvändiga kostnader och för inkomstbortfall. Den maximala ersättningen till en närstående är 6 000 euro (2018).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter. – Om du stod i beroendeställning till den avlidne kan du få ersättning för förlust av underhåll.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. – Ingen ersättning betalas ut till brottsoffrets närstående för tillfälliga men eller psykiskt obehag.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas i regel ut i en klumpsumma, med undantag av löpande ersättning för inkomstbortfall och förlust av underhåll. Dessa typer av ersättningar betalas oftast ut i form av regelbundna, månatliga delbetalningar.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättningsbeloppet kan minskas om du själv har bidragit till din skada. Ersättningsbeloppet kan t.ex. minskas om du startade ett slagsmål som resulterade i att du skadades. Om du tidigare har dömts för brott påverkar detta däremot inte din chans att få ersättning eller storleken på ersättningsbeloppet.

För att få ersättning måste du sända de handlingar som Statskontoret begär in för att kunna handlägga ditt skadeärende. Din ersättningsansökan kan avslås om du inte inkommer med nödvändig bevisning.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Huvudregeln är att din ekonomiska situation inte påverkar huruvida du kommer att få ersättning eller storleken på ersättningsbeloppet.

När beslutet om ersättning fattas tas endast hänsyn till din ekonomiska situation om du har ansökt om ersättning för omfattande skador på föremål eller dina finanser med motiveringen att du inte kunde ha förhindrat skadorna från att inträffa.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Om ersättningsärendet behandlas vid domstol betalas ersättningen i regel ut i enlighet med domstolsavgörandet. Om Statskontoret i sitt beslut avviker från domstolens avgörande i ersättningsfrågan uppger Statskontoret grunderna för avvikelsen i sitt beslut.

Gärningsmannen är skyldig att betala den ersättning till dig som domstolen förordnat. Rätten till ersättning från gärningsmannen övergår dock till staten i den mån som Statskontoret har beviljat ersättning till dig.

Hur beräknas ersättningen?

Sjukvårdskostnader och andra kostnader ersätts om de är nödvändiga och det finns ett orsakssamband mellan kostnaderna och den lidna skadan.

Vid fastställandet av storleken på den ersättning som ska betalas för sveda och värk och andra tillfälliga men tas hänsyn till skadans art och svårighetsgrad och gällande ersättningspraxis. Ersättningsbeloppet får inte överstiga det lagstadgade maxbeloppet.

Med ”lidande” avses din känsla av personligt obehag till följd av ett brott. Ersättningen fastställs på grundval av den aktuella gärningens art. Storleken på ersättningen måste hålla sig inom de lagstadgade ersättningsgränserna.

En uppskattning av vad du hade haft för inkomst om brottet inte hade begåtts används som utgångspunkt för fastställandet av eventuellt inkomstbortfall. Alla inkomster och förmåner som du har erhållit eller kunde ha erhållit oavsett skadan dras av från detta belopp. Ersättningsbeloppet får inte överstiga det högsta lagstadgade beloppet per dag.

Ett grundavdrag görs från det totala belopp som ska betalas i ersättning för men och lidande. Grundavdraget är 200 euro för ett brott som begicks under 2018.

Ingen ränta betalas på den ersättning som tilldelas.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det finns inget minsta belopp som kan tilldelas.

Den högsta möjliga ersättningen för personskada och lidande till följd av ett brott är 61 500 euro. Dessutom gäller följande:

 • Sveda och värk samt andra tillfälliga men ersätts med högst 12 000 euro.
 • Den maximala ersättningen för lidande är 3 600 euro. Den maximala ersättningen för lidande till offer för ett sexualbrott är 9 500 euro eller om offret var minderårigt vid gärningstidpunkten, högst 16 200 euro.
 • Den maximala ersättningen till en närstående person till den avlidne är sammanlagt 6 000 euro.
 • Den maximala ersättningen för inkomstbortfall är 150 euro per dag.

Den maximala ersättningen för varje skada gäller inte ersättning för inkomstbortfall eller förlust av underhåll när denna ersättning betalas löpande.

Den maximala ersättningen för sakskada och ekonomisk skada är 31 000 euro.

Den maximala ersättningen till brottsoffer och grundavdraget ses över vart tredje år. Nästa översyn av beloppen kommer att göras i början av 2021.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Det tilldelade ersättningsbeloppet får inte vara högre än det begärda beloppet. Du kan begära skälig ersättning vid behov. Du kan även hänvisa till de belopp som fastställts i det domstolsavgörande som ligger till grund för din ersättningsansökan.

Vid behov kan du få råd om ditt ersättningsärende från vår kundtjänst och från den person som handlägger din ersättningsansökan.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Den ersättning som betalas med statliga medel är sekundär. Det innebär att du i första hand bör söka ersättning från annat håll, t.ex. från din sjukförsäkring eller ditt försäkringsbolag. Denna ersättning dras av från den ersättning som du eventuellt tilldelas.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Du kan vid behov inge en skriftlig ansökan om utbetalning av förskottsersättning. Du kan erhålla förskottsersättning om handläggningen av ditt ersättningsärende fördröjs av skäl bortom din kontroll och du har rätt till ersättning av betydande storlek.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Statskontoret prövar ärendet på nytt om ny bevisning dyker upp. Grundat på den nya bevisningen kan du tilldelas ersättning som tidigare nekats, eller ett högre ersättningsbelopp.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Exempelvis:

 • En öppen rättegångsfullmakt om någon annan än ett offentligt rättsbiträde eller en advokat fungerar som ombud. En specificerad fullmakt krävs också om du önskar att den ersättning som ska betalas ska betalas till en annan person än dig själv.
 • Verifikat över de krävda begravningsutgifterna och vid behov bouppteckningsinstrumentet och fullmakter.
 • En kopia av den dom som domstolen har meddelat eller, om en sådan dom inte finns, en kopia av förundersökningsprotokollet.
 • Ett läkarutlåtande eller en sjukjournal.
 • Verifikat över alla utgiftsanspråk om ärendet inte har behandlats i domstol.
 • Ett läkarutlåtande över arbetsoförmågan, en kopia över beslutet om sjukdagpenning samt ett intyg över den lön som arbetsgivaren har betalat och beloppet på inkomstbortfallet vad gäller personer som kräver ersättning för inkomstbortfall.
 • Eventuella beslut och bevis på ersättning från en sjukförsäkring, ett försäkringsbolag eller någon annan instans.
 • En kalkyl över ombudets arvode samt ett eventuellt ersättningsbeslut av ett försäkringsbolag vad gäller personer som ansöker om ersättning av rättegångskostnader.
 • Ombudets faktura samt en utredning över den beviljade rättshjälpen eller det förordnade rättsbiträdet vad gäller personer som ansöker om ersättning av ansökningskostnader.
 • En utredning över den skadedrabbades sjukdom, skada eller annan hjälplöshet samt ekonomiska förhållanden vad gäller personer som ansöker om ekonomisk ersättning samt ersättning av sakskada som ersätts enligt prövning.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga avgifter tas ut för handläggningen av din ersättningsansökan.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Din ersättningsansökan handläggs av Statskontoret.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Du kan antingen sända din ansökan på elektronisk väg till Länken öppnas i ett nytt fönsterrikosvahingot@valtiokonttori.fi eller skriva ut formuläret och posta det till:

Statskontoret

PB 50

00054 Statskontoret, Finland

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Statskontoret handlägger ärendet med hjälp av ett skriftligt förfarande. Du kommer inte i något skede av förfarandet anmodas att närvara personligen.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Den genomsnittliga handläggningstiden är ungefär sju månader. Du kan hitta aktuella beräkningar av handläggningstiden på Statskontorets webbplats.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga ett beslut som du har mottagit genom att inge ett skriftligt överklagande till försäkringsdomstolen. Överklagandet ska inges inom 30 dagar från den dag du fick kännedom om beslutet. Information om hur du gör för att överklaga bifogas Statskontorets ersättningsbeslut.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du hittar ansökningsformuläret och ytterligare information om hur du ansöker om ersättning på Statskontorets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.valtiokonttori.fi/sv/framsida/. Du kan även kontakta vår kundtjänst på telefonnummer +358 295 50 2736 eller via e-post på Länken öppnas i ett nytt fönsterrikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Du hittar ytterligare information om brottsskadeersättning på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.valtiokonttori.fi/sv/framsida/. Vid behov går det även bra att ringa till Statskontoret. Du kan ringa +358 295 50 2736 för att få hjälp.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Om du vill kan du ta hjälp av en advokat för att ansöka om ersättning. Du kan emellertid endast begära ersättning för ansökningskostnaderna om

 • du har beviljats rättshjälp eller förordnats ett rättegångsbiträde för domstolsbehandlingen av ärendet, eller
 • ärendet inte behandlas i domstol, men du uppfyller de ekonomiska villkoren för att få rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Du kan t.ex. få råd och stöd från den finländska brottsofferjouren (RIKU). Du hittar brottsofferjourens kontaktuppgifter på denna organisations webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.riku.fi/se/hem/

.

Senaste uppdatering: 29/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Sverige

Det finns i huvudsak tre olika sätt att få kompensation för skador på grund av brott. Dessa är

 • Skadestånd som gärningspersonen är skyldig att betala
 • Försäkringsersättning på grund av privata, kollektiva eller allmänna försäkringar
 • Statlig brottsskadeersättning

Reglerna för de olika ersättningstyperna skiljer sig åt. Den följande informationen gäller endast den statliga brottsskadeersättningen.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

I princip kan brottsskadeersättning lämnas för alla typer av brott, men möjligheterna till ersättning varierar med typen av skada.

Personskada kan ersättas vid alla typer av brott om personskadan är en naturlig följd av brottet.

Ersättning kan vidare ges för den skada det innebär att någon allvarligt kränker en annan person genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person (t.ex. misshandel, våldtäkt), frihet (t.ex. olaga frihetsberövande) eller frid (t.ex. olaga hot).

Ersättning för sakskada (t.ex. vid stöld eller skadegörelse) eller ren förmögenhetsskada (t.ex. vid bedrägeri) lämnas bara i vissa fall.

Barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i förhållande till en närstående kan också få brottsskadeersättning.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Ersättning kan lämnas för personskada, kränkning och till barn som bevittnat brott mellan närstående. I vissa undantagsfall kan ersättning lämnas för sakskada eller ren förmögenhetsskada.

Vid personskada kan ersättning lämnas för:

 • Sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande samt i skälig utsträckning till den som står den skadelidande särskilt nära
 • Skada på kläder, glasögon och liknande som den skadelidande bar på sig vid skadetillfället
 • Inkomstförlust
 • Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk)
 • Fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (utseendemässigt lyte eller andra bestående men)

Om en personskada lett till döden, kan ersättning lämnas för:

 • Begravningskostnad och i skälig omfattning även annan kostnad till följd av dödsfallet
 • Förlust av underhåll (under vissa förutsättningar)
 • Personskada som till följd av dödsfallet drabbat någon som stod den avlidne särskilt nära

När ersättning för inkomstförlust och förlust av underhåll bestäms avräknas andra förmåner som den skadelidande har rätt till (t.ex. sociala förmåner, pension eller ersättningar från arbetsgivaren)

Vid brott som riktats mot den skadelidandes person, frihet eller frid som inneburit en allvarlig kränkning av den personliga integriteten kan ersättning för kränkning lämnas.

Ersättning för sakskada, t.ex. stulen eller skadad egendom lämnas bara undantagsvis. Sådan ersättning kan lämnas om brottet begåtts av någon som med tvång har varit omhändertagen av samhället, t.ex. som intagen på kriminalvårdsanstalt, häkte eller vissa institutioner för vård under tvång (så kallade rymlingsfall). Ersättning kan också lämnas i särskilt ömmande fall när den skadelidandes möjligheter att försörja allvarligt har försvårats genom skadan eller ersättningen annars framstår som särskilt angelägen.

Ersättning för ren förmögenhetsskada som kan uppstå t.ex. vid bedrägeri eller förskingring lämnas mycket sällan. Ersättning kan endast bli aktuell vid rymlingsfall om det finns särskilda skäl eller i särskilt ömmande fall – när den skadelidandes möjligheter att försörja sig allvarligt har försvårats genom skadan eller ersättningen annars framstår som särskilt angelägen.

Ersättning till barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i förhållande till en närstående person lämnas typiskt sett när barnet sett eller hört våld eller hot mellan föräldrar eller andra närstående personer som barnet har en nära och förtroendefull relation till.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, ersättning kan betalas enligt vad som anges ovan. Vid personskada hos en nära anhörig till den avlidne betalas vanligtvis en schabloniserad ersättning för sveda och värk.

De personer som kan få ersättning för personskada är typiskt sett partner, föräldrar och barn till den avlidne samt syskon som bodde tillsammans med den avlidne. Vuxna syskon som inte bodde tillsammans med den avlidne har vanligtvis inte rätt till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

När en skada inte lett till döden kan det i vissa särskilda fall lämnas ersättning för indirekt personskada till en person som stod den skadelidande särskilt nära. De fall då sådan ersättning kan bli aktuell är när den skadelidande tillfogats svåra skador och befunnit sig i ett livshotande tillstånd under en inte obetydlig tid eller när den närstående bevittnat skadehändelsen och detta har orsakat en psykisk personskada hos den anhörige.

Personkretsen som kan ha rätt till sådan ersättning är densamma som när den skadade avlidit till följd av ett brott.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Om brottet har begåtts i Sverige kan ersättning lämnas oberoende av vilket nationalitet en skadelidande har eller vilket land denne bor i. Om brottet och den skadelidande har så ringa anknytning till Sverige att det inte är rimligt att skadan ersätts av staten lämnas däremot inte ersättning. Detta undantag tillämpas restriktivt. En medborgare i ett annat EU-land som utsätts för ett uppsåtligt våldsbrott i Sverige omfattas inte heller av undantaget.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ja, om man bor i Sverige kan ersättning sökas i Sverige även om brottet har begåtts i ett annat land, inom eller utanför EU.

Principen är att en skada för ett brott i första hand ska ersättas i det land där brottet begicks. Om skadan inte kan ersättas alls eller inte fullt ut i det landet kan en skadelidande som bor i Sverige istället ha rätt till brottsskadeersättning från svenska staten.

Om brottet begicks i ett annat EU-land och ersättning kan ges för det aktuella brottet i det landet kan den som söker ersättning i Sverige få hjälp av Brottsoffermyndigheten i kontakterna med det land där brottet begicks. Under vissa förutsättningar kan svensk ersättning betalas ut innan rätten till ersättning har prövats i det andra EU-landet.

Om ersättning för skadan inte kan betalas i det andra EU-landet prövas rätten till ersättning istället enligt svenska regler.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, brottet måste vara polisanmält och det ställs också krav på att den skadelidande har medverkat i polisutredningen.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ja, ersättning kan mycket sällan ges innan polisutredning och eventuell domstolsprövning är klar.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Om gärningspersonen är känd krävs i princip att gärningspersonen har fällts för brottet för att statlig ersättning ska kunna betalas. Det är också i första hand den som vållat skadan som ska ersätta denna, vilket i princip innebär att krav måste ställas mot gärningspersonen i första hand. Om det däremot finns utredning som klart visar att gärningspersonen saknar förmåga att betala ett skadestånd kan ersättning betalas utan att den skadelidande först kräver gärningspersonen.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, om gärningspersonen inte är identifierad och polisutredningen därför lagts ned kan man ha rätt till ersättning. Bedömningen av brottet och rätten till ersättning baseras i sådana fall i huvudsak på polisutredningens innehåll. Utöver detta krävs att den skadelidande lägger fram utredning som visar vilken skada som uppkommit till följd av brottet.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ja, det finns en ansökningsfrist om tre år som beräknas enligt följande:

Om det finns en dom avseende brottet – ansökan ska ske inom tre år från dagen då domen vann laga kraft (inte längre gick att överklaga).

Om polisutredningen lades ned – ansökan ska ske inom tre år från dagen då beslut om att lägga ned utredningen fattades.

Om någon polisutredning inte inleddes – ansökan ska ske inom tre år från dagen för brottet.

Barn som blivit utsatt för brott innan 18 års ålder har alltid rätt att ansöka om ersättning till den dag han eller hon fyller 21 år.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

a) För brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning)

Ja – i den mån ersättning inte lämnas från annat håll.

 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).

Ja – i den mån ersättning inte lämnas från annat håll.

 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).

  Ja – i den mån ersättning inte lämnas från annat håll.

  • Förlorade möjligheter.

  Nej, inte annat än i form av ersättning för inkomstförlust eller framtida inkomstförlust (livränta).

  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader

  Nej

  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.

Ersättning kan lämnas för skadade eller förstörda kläder, glasögon och liknande som den skadelidande bar på sig vid skadetillfället.

I övrigt är möjligheterna till ersättning för sakskador mycket begränsade, se ovan under avsnitt 1.2.

 • Annat.

- Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

Ja. Förutom ersättning för sveda och värk kan ersättning också lämnas för kränkning när ett brott som riktats mot den skadelidandes person, frihet eller frid kan ha inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.

Ja – i den mån ersättning inte lämnas från annat håll.

 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).

Ja, om brottet har lett till döden och medfört en personskada för någon som stod den avlidne särskilt nära kan ersättning lämnas om ersättning inte lämnas från annat håll. Se vidare under avsnitt 1.3 och 1.4.

 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Förlust av underhåll kan ersättas under vissa förutsättningar.

- Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.
Ja, se ovan under avsnitt 1.3.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättning lämnas vanligen som en klumpsumma. Eventuella bestående skador måste ofta regleras vid en senare tidpunkt då det står klart att skadan kommer att vara bestående. Långvariga inkomstförluster regleras vanligen en gång per år i efterskott. Om man på grund av skadan har en invaliditet som varaktigt satt ned arbetsförmågan kan man under vissa förutsättningar ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust i form av livränta, som då betalas ut månadsvis.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Om den skadelidande genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat risken att skadas kan ersättningen sättas ned eller bortfalla helt. Sådan jämkning av ersättningen sker vanligtvis när brottet föranletts av egen kriminalitet, har samband med narkotikahantering eller när den skadelidande har uppträtt provocerande i samband med brottet.

Det ställs också krav på att den skadelidande i skälig omfattning ska ha medverkat i polisutredningen. Den skadelidande måste också medverka i ersättningsförfarandet hos Brottsoffermyndigheten genom att lämna uppgifter och ge in de handlingar som behövs för bedömningen. Har man inte medverkat i polisutredningen kan ersättning inte lämnas. Detsamma gäller om man inte har medverkat i ersättningsärendet.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

När det gäller ersättning för personskada och kränkning påverkar inte den skadelidandes ekonomiska situation rätten till ersättning eller ersättningen storlek. När det gäller sakskada och ren förmögenhetskada kan den skadelidandes ekonomiska situation i vissa fall påverka rätten till och storleken på brottsskadeersättningen.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Den statliga brottsskadeersättningen är subsidiär till all annan ersättning man har rätt till i anledning av skadan. Det innebär att sådan annan ersättning ska avräknas från brottsskadeersättningen. Detta gäller t.ex. skadestånd som betalats eller bedöms kunna betalas och försäkringsersättning man har rätt till.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen bestäms enligt reglerna i brottsskadelagen och skadeståndslagen. I vissa avseenden är rätten till brottsskadeersättning mer begränsade än rätten till skadestånd. Principen är att ersättningen ska vara reparativ och så långt som möjligt sätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade skett.

Nödvändiga och skäliga kostnader täcks i sin helhet, liksom inkomstförlust till följd av skadan. För ersättningen finns ett takbelopp, se avsnitt 1.18.

Ersättning för sveda och värk ersätts enligt tabeller – normalbeloppet under vård-/sjukskrivningstid är cirka 2 400 kr per månad (2017), men högre ersättning kan lämnas t.ex. vid behandling på intensivvårdsavdelning. Vid vissa brott – när skadan lett till döden (ersättning till anhöriga) och våldtäkt – finns också en presumtion för personskada vilket innebär att denna inte behöver bevisas. I dessa fall tillämpas vissa schabloner vid ersättning för sveda och värk som vid uppsåtligt dödande är 50 000 kr och vid oaktsamt dödande 25 000 kr samt vid våldtäkt 15 000 kr.

Ersättning för bestående funktionsmässiga skador bestäms utifrån läkares bedömning av invaliditetsgrad och sökandens ålder, enligt tabeller.

Ersättning för bestående utseendemässiga skador bestäms utifrån hur pass framträdande skadan är, var den är placerad och den skadelidandes ålder, enligt tabeller.

Ersättning för kränkning bestäms utifrån de objektiva förhållandena vid brottet och oberoende av den skadelidandes subjektiva upplevelse. Enligt praxis kan exempelvis olaga hot ge ersättning med 5 000 – 20 000 kr, misshandel 5 000 – 100 000 kr, våldtäkt 100 000 kr och försök till mord 100 000 – 150 000 kr.

På den sammanlagda ersättningen görs sedan ett grundavdrag om 1 500 kr (2017).

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det lägsta belopp som kan lämnas som ersättning är 100 kr (efter grundavdrag).

Ersättning för personskada, inklusive sveda och värk, lämnas med högst 896 000 kr (2017). Därutöver kan under vissa förhållanden ersättning för livränta lämnas.

Ersättning för sakskada och ren förmögenhetsskada lämnas med högst 448 000 kr (2017).

För ersättning för kränkning finns inget takbelopp.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja – när det gäller ekonomiska förluster som t.ex. sjukvårdskostnader eller inkomstförlust krävs att man anger beloppet alternativt skickar med underlag som tydligt visar skadans storlek.

När det gäller ideell ersättning (sveda och värk, kränkning, bestående skador samt ersättning till barn som bevittnat brott) behöver inget belopp anges.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja – den statliga brottsskadeersättningen lämnas bara till den del skadan inte täcks genom andra ersättningar som den skadelidande har rätt till.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, det finns inga möjligheter att förskottera ersättning.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja, under förutsättning att kravet inte är preskriberat, vilket vanligtvis sker 10 år efter föregående beslut.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

En fullmakt i original måste ges in om sökanden företräds av ett ombud. Kostnader ska normalt styrkas med kvitton i original. Det är också en fördel om sökande i övrigt ger in det material som listats ovan och som är relevant i förhållande till skadan.

I den mån nödvändiga handlingar inte bifogas så hämtar Brottsoffermyndigheten själv in den dokumentation som krävs för att bedöma rätten till ersättning och ersättningens storlek. Detta görs med stöd av den fullmakt sökanden ger myndigheten i samband med att ansökan sker. Om myndigheten inte själv kan hämta in de uppgifter och handlingar som krävs får sökanden istället möjlighet att komplettera med detta.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Brottsoffermyndigheten

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 UMEÅ.

Observera att ansökan måste göras på en särskild blankett. Blanketter finns tillgängliga på Brottsoffermyndighetens webbplats, www.brottsoffermyndigheten.se

Man kan också göra en ansökan elektroniskt om man har ett svenskt elektroniskt bank-id. En sådan ansökan gör man på webbplatsen www.brottsoffermyndigheten.se

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Handläggningstiden varierar beroende på den aktuella arbetsbelastningen på myndigheten. Tiden kan också variera beroende på hur komplicerat ett ärende är. För närvarande är genomsnittlig handläggningstid cirka 3 månader (2017).

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Brottsoffermyndighetens beslut kan inte överklagas, men myndigheten kan på begäran eller eget initiativ ändra beslutet om nya omständigheter tillkommit eller det annars finns skäl till det. Ett beslut kan inte ändras till nackdel för sökanden.

Den som är missnöjd med beslutet ska skicka en skriftlig begäran om omprövning till myndigheten. Man bör i begäran ange vilken ändring man vill ha och ange skäl för detta. Eventuellt kompletterande material bör ges in tillsammans med begäran.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Information och ansökningsblanketter finns på Brottsoffermyndigheten webbplats, Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. Information om ersättning och hur man ansöker finns på flera olika språk och blankett för ansökan på engelska finns tillgänglig.

Man kan också ringa Brottsoffermyndighetens servicetelefon på telefon +46 90 70 82 00 som är öppen vardagar kl. 9-15. Service per telefon kan ges på svenska och engelska.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Utöver vad som framgår ovan finns information om hur en rättegång går till på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rattegangsskolan.se/, och på engelska på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.courtintroduction.se/.

Åldersanpassad information riktat till barn upp till 18 år finns tillgänglig på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.jagvillveta.se/. Där hittar man även information på flera olika språk.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Ansökan är enkel att fylla i och vid problem kan man kontakta Brottsoffermyndigheten och bli hjälpt till rätta. Ersättning för ombudskostnader lämnas bara om det finns särskilda skäl.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

De lokala brottsofferjourerna brukar kunna hjälpa till med ansökan. Man hittar brottsofferjourerna via webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.brottsofferjouren.se/ och kan också ringa 0200-21 20 19 för att få hjälp.

Senaste uppdatering: 13/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - England och Wales

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan ansöka om ersättning om du är ett oskyldigt offer för ett våldsbrott, eller om en person som står dig nära har avlidit till följd av ett våldsbrott. I Länken öppnas i ett nytt fönsterbilaga B till programmet för brottsskadeersättning anges vad som enligt programmet utgör ett våldsbrott, och vad som inte utgör ett sådant brott. Även personer som har lidit skada sig när de har tagit en exceptionell och motiverad risk för att förhindra eller begränsa ett brott kan få ersättning, inbegripet om de själva har gripit en misstänkt gärningsman.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan begära ersättning

 • för psykisk eller fysisk skada,
 • om du blivit utsatt för sexuellt eller psykiskt våld,
 • vid dödsfall.

Ersättning beviljas inte för alla krav. För att få ersättning måste man omfattas av programmet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Du kan ansöka om ersättning om du är nära anhörig till en person som har avlidit till följd av sina skador. För att vara berättigad till ersättning som närstående måste du omfattas av definitionen av närstående (qualifying relative) i programmet för brottsskadeersättning.

Som närstående räknas den som vid tidpunkten för den avlidnes död var

 • make eller registrerad partner till den avlidne, och som levde tillsammans med den avlidne,
 • partner (men inte make eller registrerad partner) till den avlidne, och som under en sammanhängande period på minst två år fram till dödsdagen delade hushåll med den avlidne,
 • en person som uppfyller ovannämnda kriterier men som inte levde tillsammans med den avlidne på grund av att en av dem var sjuk eller svag,
 • make eller registrerad partner, eller tidigare make eller registrerad partner, till den avlidne som var ekonomiskt beroende av den avlidne,
 • en förälder till den avlidne, eller
 • ett barn till den avlidne.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Du kan ha rätt att söka ersättning för psykisk skada om du bevittnade, och var närvarande vid, en händelse där en person som står dig nära skadades till följd av ett våldsbrott. Du kan även vara berättigad till stöd om du var involverad under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades.

Om du begär ersättning på grund av att du bevittnade eller var involverad under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades måste du ha drabbats av en psykisk skada till följd av brottet. I så fall behöver vi ett läkarutlåtande från en psykiatriker eller en klinisk psykolog som bekräftar att så är fallet.

De närstående som kan komma i fråga för ersättning är de som räknas upp i förteckningen ovan.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Du har endast rätt till ersättning från ersättningsprogrammet om du uppfyller bosättningskriteriet, medborgarskapskriteriet eller något annat av kriterierna i Länken öppnas i ett nytt fönsterpunkt 10. Med andra ord måste du ha varit stadigvarande bosatt i Förenade kungariket den dag händelsen ägde rum, eller uppfylla ett av villkoren i punkterna 11 eller 13 i ersättningsprogrammet.

Du är även berättigad till ersättning om du är medborgare i en EU-medlemsstat, en EES-medlemsstat eller en stat som är part i Europarådets konvention om ersättning till offer för våldsbrott. Särskilda regler gäller för personer som kan ha fallit offer för människohandel och personer som sökt asyl. De fullständiga kriterierna anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterpunkt 10 i ersättningsprogrammet.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ersättning kan betalas ut för brott som begås i Storbritannien (Skottland, England och Wales).

Om du har hemvist i Förenade kungariket och skadats till följd av ett våldsbrott i en annan EU-medlemsstat kan vi hjälpa dig att ansöka om ersättning från det landet. Ring vår särskilda grupp för EU-hjälp på telefonnummer 0300 003 3061 eller skicka ett e-postmeddelande till Länken öppnas i ett nytt fönstereucat@cica.gsi.gov.uk

Om du skadades utanför EU kan du ha möjlighet att ansöka om ersättning från ett likande program i det berörda landet. Kontakta utrikesministeriet (Foreign and Commonwealth Office) för mer information. Närmare upplysningar finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja. Om det brott som du ansöker om ersättning för inte har anmälts till polisen betalas ingen ersättning ut. Enligt ersättningsprogrammet måste alla händelser för vilka ersättning begärs ha anmälts till polisen.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej. Du behöver inte avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller rättegång innan du kräver ersättning.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Programmet är avsett att vara en sista utväg. Om du kan få ersättning från annat håll bör du först pröva detta. Vi förväntar oss att du gör allt du kan för att få socialförsäkringsförmåner, försäkringsutbetalningar, skadestånd eller annan ersättning som du eventuellt är berättigad till på grund av dina skador.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan fortfarande vara berättigad till ersättning från programmet även om förövaren är okänd, eller inte har dömts. Vi förväntar oss att du samarbetar fullt ut i samband med polisens brottsutredning. Beslut inom ramen för programmet grundas på en sannolikhetsbedömning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Du måste ansöka om ersättning så snart du kan. Om du var vuxen vid tidpunkten för händelsen bör ansökan normalt inges senast två år efter händelsen. Tidsfristen kan endast förlängas om

• det på grund av särskilda omständigheter var omöjligt att inge ansökan tidigare, och

• det utan att någon ytterligare omfattande utredning behöver göras går att bedöma den bevisning som anförts till stöd för ansökan.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering). – Nej, direkta sjukvårdskostnader täcks inte av programmet.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.). – Beroende på omständigheterna kan dessa kostnader ersättas. Du kan endast begära ersättning för dessa särskilda kostnader om du inte har kunnat arbeta eller om du på annat sätt varit arbetsoförmögen i mer än 28 veckor på grund av dina skador.
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar). – Ja.
  • lnkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.). – Endast om du som en direkt följd av en brottsskada inte har någon eller endast begränsad arbetsförmåga i mer än 28 veckor.
  • Förlorade möjligheter. – Ja, med förbehåll för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader. – Nej.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats. – Nej.
  • Annat. – Se ersättningsprogrammet för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. – Ja, med förbehåll för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.

b) För ersättningsberättigade personer eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader. – Ja.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering). – Nej.
 • Förlust av underhåll eller förlorade möjligheter. – Ja, om offret har avlidit, och med förbehåll för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. – Du kan vara berättigad till ersättning för psykiska skador om du bevittnade eller var närvarande vid en händelse där en av dina närstående skadades till följd av ett våldsbrott. Du kan även vara berättigad till stöd om du berördes under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades. Om du begär ersättning på grund av att du bevittnade eller berördes under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades måste du ha drabbats av en psykisk skada till följd av brottet. I så fall behöver vi ett läkarutlåtande från en psykiatriker eller en klinisk psykolog som bekräftar att så är fallet.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Om det går betalar vi ut ersättningen i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ansökan kan påverkas om

 • du inte samarbetar fullt ut med polisen och rättsväsendet,
 • du har ett oavtjänat fängelsestraff eller en oavtjänad samhällstjänst,
 • om ditt beteende bidrog till händelsen,
 • om brottmålsdomar eller annan bevisning visar att du har karaktärsdrag som gör det olämpligt att betala ut ersättning till dig, eller om du inte samarbetar fullt ut med myndigheten för brottsskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Authority, nedan kallad CICA).

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättningen från programmet är inte behovsprövad.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättning betalas inte ut om

 • du skadades före den 1 augusti 1964,
 • skadan inträffade utanför Storbritannien,
 • du redan har ansökt hos CICA om ersättning för samma skada till följd av samma händelse,
 • gärningsmannen skulle kunna komma i åtnjutande av en ersättning,
 • skadan inträffade före den 1 oktober 1979 och du och gärningsmannen levde tillsammans i ett familjeförhållande.

Ersättning betalas inte heller ut, eller betalas endast ut i begränsad omfattning, om du har fått ersättning för samma skada från andra källor, inbegripet beviljats skadestånd efter att ha väckt en civilrättslig talan i en tvistemålsdomstol.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningsprogrammets regler och storleken på den ersättning som betalas ut fastställs av parlamentet och beräknas enligt en tariff för olika skador. Storleken på ersättningen varierar beroende på hur allvarlig skadan är.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det minsta belopp som tilldelas är 1 000 brittiska pund (GBP) och det högsta belopp som tilldelas är 500 000 brittiska pund (GBP).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Vi beräknar eventuellt ersättningsbelopp.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Vi kommer att minska din ersättning om du har fått, eller är berättigad till, ersättning för samma skada till följd av

 • något annat system för brottsskadeersättning eller liknande utbetalningar,
 • ett beslut om skadestånd från en tvistemålsdomstol,
 • en förlikning i en skadeståndstalan, eller
 • något annat beslut eller erbjudande om ersättning under brottmålsprocessen.

Om du beviljas ersättning för särskilda kostnader minskar vi din ersättning i förhållande till de socialförsäkringsförmåner och den försäkringsersättning som du har fått, oavsett vem som betalade försäkringspremien. Ovanstående gäller också om du har begärt ersättning för exempelvis anpassning av ditt hem eller personlig vård.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Om vi har beslutat att du är berättigad till ersättning men inte kan fatta ett slutligt beslut i frågan kan en tillfällig utbetalning övervägas. Om vi inte kan fatta ett slutligt beslut beror det sannolikt på att vi behöver veta mer om de långsiktiga följderna av din skada.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Vi kan återuppta prövningen av en ansökan efter att hela ersättningen har betalats ut om

 • en person som har godtagit en ersättning senare dör till följd av den brottsskada som gav upphov till ersättningen, eller
 • det har skett så stora materiella förändringar av sökandens hälsotillstånd att den ersättning som ursprungligen fastställdes skulle vara orättvis.

Vi återupptar i regel inte prövningen av ett ärende senare än två år efter huvudbeslutet. Om du ber oss återuppta prövningen av ett ärende senare än två år efter vårt beslut prövar vi endast ärendet på nytt om du kan lägga fram tillräcklig bevisning för att vi ska kunna fatta ett beslut utan att behöva genomföra några fler omfattande utredningar.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Vilka uppgifter vi behöver från dig beror på vilken typ av ansökan du inger. Av ansökningsprocessen framgår vilka uppgifter som krävs vid det aktuella tillfället. Vid behov kommer vi även att skriva till dig och be dig inkomma med ytterligare upplysningar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Det kostar inget att inge en ansökan om ersättning. I förekommande fall ber vi dig inkomma med läkarintyg. Om det kostar pengar att få ett läkarintyg förväntas du själv stå för denna kostnad. Kostnaden för att få ett läkarintyg varierar men du förväntas inte betala mer än 50 brittiska pund (GBP).

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Myndigheten för brottsskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Authority).

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tfn: (Förenade kungariket) +44 (0)300 003 3601, (utanför Förenade kungariket) +44 (0)203 684 2517

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej, vi kommer att ha skriftlig kontakt med dig.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Hur lång tid det tar att pröva din ansökan beror på hur komplicerad den är. En ansökan om ersättning för inkomstbortfall tar längre tid än ansökningar om ersättning enligt tariffen för olika skador. CICA fattar inget slutligt beslut om din ansökan förrän du bekräftar att du har blivit så återställd från dina skador som du kan bli. Vår strävan är att avsluta okomplicerade ärenden inom 12 månader från det att ansökan mottogs.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med det ursprungliga beslutet och vill att vi omprövar det måste du inge en skriftlig begäran om omprövning. Begäran ska inges inom 56 dagar från dagen för det ursprungliga beslutet. Du måste bifoga den ytterligare bevisning som du vill att vi ska beakta till stöd för din ansökan.

Efter att vi har mottagit din begäran om omprövning, och styrkande handlingar, prövas begäran av en annan ersättningshandläggare än den som fattade det ursprungliga beslutet. Omprövningsbeslutet kan vara mer eller mindre förmånligt än det ursprungliga beslutet, eller så kan handläggaren komma fram till att det inte finns skäl att ändra det tidigare beslutet.

Om du inte är nöjd med ett omprövningsbeslut kan du överklaga detta beslut till nämnden för brottsskadeersättning (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)), i enlighet med reglerna för förfarandet vid denna nämnd. Du hittar dessa regler på nämndens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du kan ansöka om ersättning via vår Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats, som även innehåller användbar information om ersättningsprogrammet.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Länken till ovannämnda webbplats. Dessutom kan våra kundtjänstrådgivare ge hjälp på telefonnummer +44 (0)300 003 3601. Observera att kundtjänstrådgivarna endast talar engelska.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du behöver inte anlita och betala ett juridiskt ombud som t.ex. en solicitor eller ett företag specialiserat på ersättningsansökningar för att ansöka om ersättning. Om du väljer att betala för hjälp med ansökan kan vi inte stå för kostnaderna för detta. Du måste själv stå för dessa kostnader.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Du kan kontakta tjänsten för information till brottsoffer, Länken öppnas i ett nytt fönsterVictims Information Service, för att få hjälp med din ansökan.

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Nordirland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Det nordirländska programmet för brottsskadeersättning (Northern Ireland criminal injuries Compensation Scheme) är utformat för att ersätta oskyldiga offer för våldsbrott i Nordirland. Programmet för ersättning för skadegörelsebrott är utformat för att ersätta sakskador.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Vi kan bevilja ersättning för psykisk eller fysisk skada till följd av ett våldsbrott och till den som blivit utsatt för sexuellt eller fysiskt våld.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, vi kan betala ersättning till en anhörig eller en person i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott.

Som anhörig räknas en make eller registrerad partner, en förälder till den avlidne och ett barn till den avlidne.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Ja, en anhörig till ett brottsoffer kan beviljas ersättning för psykisk skada om brottsoffret har överlevt ett våldsbrott.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ja, ersättningen beviljas oberoende av medborgarskap.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Vi kan endast handlägga ersättningskrav för brott som begås i Nordirland.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Enligt programmet måste alla sökande anmäla brottet till polisen så snart det går.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, men en ansökan bör inges inom två år från dagen för brottet.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Nej.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan fortfarande vara berättigad till ersättning om gärningsmannen inte har identifierats eller dömts. Sökanden måste emellertid anmäla alla relevanta omständigheter i samband med brottet till polisen och samarbeta vid utredningen.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

En ansökan bör inges inom två år från dagen för brottet.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
 • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
 • Förlorade möjligheter.
 • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
 • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
 • Annat.

Ersättningsmyndigheten kan bevilja ersättning för förlust av, eller skada på, egendom eller kostnader för utrustning kopplad till behandlingen av skadan, vårdkostnader, specialutrustning, anpassning av sökandens hem, avgifter kopplade till Court of Protection, kostnader kopplade till förvaltningen av sökandens affärer på grund av nedsatt intellektuell förmåga. Inkomstbortfall och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst.

– Psykisk (ideell) skada:

Psykisk skada.

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Ersättningsmyndigheten betalar rimliga begravningskostnader. En anhörig kan vara berättigad till ersättning vid dödsfall.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit.

En anhörig kan vara berättigad till ersättning för psykisk sjukdom.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas vanligtvis ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ett ersättningskrav kan minskas eller ingen ersättning tilldelas om sökandens uppträdande bidrog till händelsen, om sökanden finns i straffregistret och har oavtjänade brottmålsdomar och om sökanden underlåter att samarbeta med polisen eller ersättningsmyndigheten.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte dina ersättningsmöjligheter.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättningen kan påverkas om gärningsmannen skulle kunna komma i åtnjutande av en ersättning.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningen beräknas enligt den tariff för skador som ingår i programmet.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det minsta belopp som tilldelas är 1 000 brittiska pund (GBP) och det högsta belopp som tilldelas är 250 000 brittiska pund (GBP). Det finns inget tak för det totala belopp som kan tilldelas i ersättning.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej, sökanden förväntas inte ange ersättningsbeloppet. Han eller hon förväntas endast beskriva sina skador.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Privata försäkringar påverkar inte det ersättningsbelopp som betalas ut. Ersättning som beslutas av domstol och civilrättslig ersättning avräknas dock från beloppet.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

En tillfällig ersättning kan betalas ut så länge det inte råder något tvivel om ansvarsskyldigheten.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ja, ett ärende kan återupptas om det har skett en sådan materiell förändring av brottsoffrets hälsotillstånd att det vore orättvist att fortsätta att låta den ursprungliga bedömningen gälla.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

En ifylld ansökningsblankett. Ersättningsmyndigheten ber sökanden inkomma med kompletterande upplysningar om sådana krävs, exempelvis uppgifter om sysselsättning och inkomstuppgifter.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga avgifter tas ut.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Nordirlands program för brottsskadeersättning.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Den genomsnittliga tiden är elva månader för ett första beslut och sex månader för ett omprövningsbeslut.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Sökanden har rätt att begära omprövning av ett beslut respektive rätt att överklaga omprövningsbeslutet.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På vår webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Vår webbplats har följande adress: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du kan inte få rättshjälp inom ramen för programmet för brottsskadeersättning. Du kan utse en solicitor för att hjälpa dig ansöka om ersättning för skadegörelsebrott.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Brottsofferorganisationen Länken öppnas i ett nytt fönsterVictim Support NI kan hjälpa en sökande under ersättningsprocessen.

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Skottland

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Du kan ansöka om ersättning om du är ett oskyldigt offer för ett våldsbrott, eller om en person som står dig nära har avlidit till följd av ett våldsbrott. I Länken öppnas i ett nytt fönsterbilaga B till programmet för brottsskadeersättning anges vad som enligt programmet utgör ett våldsbrott, och vad som inte utgör ett sådant brott. Även personer som har lidit skada när de har tagit en exceptionell och motiverad risk för att förhindra eller begränsa ett brott kan få ersättning, inbegripet om de själva har gripit en misstänkt gärningsman.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Du kan begära ersättning

 • för psykisk eller fysisk skada,
 • om du blivit utsatt för sexuellt eller psykiskt våld,
 • vid dödsfall.

Ersättning beviljas inte för alla krav. För att få ersättning måste man omfattas av programmet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Du kan ansöka om ersättning om du är nära anhörig till en person som har avlidit till följd av sina skador. För att vara berättigad till ersättning som närstående måste du omfattas av definitionen av närstående (qualifying relative) i programmet för brottsskadeersättning.

Som närstående räknas den som vid tidpunkten för den avlidnes död var

 • make eller registrerad partner till den avlidne, och som levde tillsammans med den avlidne,
 • partner (men inte make eller registrerad partner) till den avlidne, och som under en sammanhängande period på minst två år fram till dödsdagen delade hushåll med den avlidne,
 • en person som uppfyller ovannämnda kriterier men som inte levde tillsammans med den avlidne på grund av att en av dem var sjuk eller svag,
 • make eller registrerad partner, eller tidigare make eller registrerad partner, till den avlidne som var ekonomiskt beroende av den avlidne,
 • en förälder till den avlidne, eller
 • ett barn till den avlidne.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Du kan ha rätt att söka ersättning för psykisk skada om du bevittnade, och var närvarande vid, en händelse där en person som står dig nära skadades till följd av ett våldsbrott. Du kan även vara berättigad till stöd om du var involverad under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades.

Om du begär ersättning på grund av att du bevittnade eller var involverad under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades måste du ha drabbats av en psykisk skada till följd av brottet. I så fall behöver vi ett läkarutlåtande från en psykiatriker eller en klinisk psykolog som bekräftar att så är fallet.

De närstående som kan komma i fråga för ersättning är de som räknas upp i förteckningen ovan.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Du har endast rätt till ersättning från ersättningsprogrammet om du uppfyller bosättningskriteriet, medborgarskapskriteriet eller något annat av kriterierna i Länken öppnas i ett nytt fönsterpunkt 10. Med andra ord måste du ha varit stadigvarande bosatt i Förenade kungariket den dag händelsen ägde rum, eller uppfylla ett av villkoren i punkterna 11 eller 13 i ersättningsprogrammet.

Du är även berättigad till ersättning om du är medborgare i en EU-medlemsstat, en EES-medlemsstat eller en stat som är part i Europarådets konvention om ersättning till offer för våldsbrott. Särskilda regler gäller för personer som kan ha fallit offer för människohandel och personer som sökt asyl.

De fullständiga kriterierna anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterpunkt 10 i ersättningsprogrammet.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Ersättning kan betalas ut för brott som begås i Storbritannien (Skottland, England och Wales).

Om du har hemvist i Förenade kungariket och skadats till följd av ett våldsbrott i en annan EU-medlemsstat kan vi hjälpa dig att ansöka om ersättning från det landet. Ring vår särskilda grupp för EU-hjälp på telefonnummer 0300 003 3061 eller skicka ett e-postmeddelande till Länken öppnas i ett nytt fönstereucat@cica.gov.uk

Om du skadades utanför EU kan du ha möjlighet att ansöka om ersättning från ett likande program i det berörda landet. Kontakta utrikesministeriet (Foreign and Commonwealth Office) för mer information. Närmare upplysningar finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja. Om det brott som du ansöker om ersättning för inte har anmälts till polisen betalas ingen ersättning ut. Enligt ersättningsprogrammet måste alla händelser för vilka ersättning begärs ha anmälts till polisen.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej. Du behöver inte avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller rättegång innan du kräver ersättning.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Programmet är avsett att vara en sista utväg. Om du kan få ersättning från annat håll bör du först pröva detta. Vi förväntar oss att du gör allt du kan för att få socialförsäkringsförmåner, försäkringsutbetalningar, skadestånd eller annan ersättning som du eventuellt är berättigad till på grund av dina skador.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan fortfarande vara berättigad till ersättning från programmet även om förövaren är okänd, eller inte har dömts. Vi förväntar oss att du samarbetar fullt ut i samband med polisens brottsutredning. Beslut inom ramen för programmet grundas på en sannolikhetsbedömning.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Du måste ansöka om ersättning så snart du kan. Om du var vuxen vid tidpunkten för händelsen bör ansökan normalt inges senast två år efter händelsen. Tidsfristen kan endast förlängas om

 • det på grund av särskilda omständigheter var omöjligt att inge ansökan tidigare, och
 • det utan att någon ytterligare omfattande utredning behöver göras går att bedöma den bevisning som anförts till stöd för ansökan.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering). Nej, direkta sjukvårdskostnader täcks inte av programmet.
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.). – Beroende på omständigheterna kan dessa kostnader ersättas. Du kan endast begära ersättning för dessa särskilda kostnader om du inte har kunnat arbeta eller om du på annat sätt varit arbetsoförmögen i mer än 28 veckor på grund av dina skador.
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • lnkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.). – Endast om du som en direkt följd av en brottsskada inte har någon eller endast begränsad arbetsförmåga i mer än 28 veckor.
  • Förlorade möjligheter. – Ja, med förbehåll för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader. – Nej.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats – Nej.
  • Annat. – Se ersättningsprogrammet för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. – Ja, med förbehåll för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.

b) För personer i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader. – Ja.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering). – Nej.
 • Förlust av underhåll eller förlorade möjligheter. – Ja, om offret har avlidit, och med förbehåll för reglerna om vem som är berättigad till ersättning.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. – Du kan vara berättigad till ersättning för psykiska skador om du bevittnade eller var närvarande vid en händelse där en av dina närstående skadades till följd av ett våldsbrott. Du kan även vara berättigad till stöd om du berördes under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades. Om du begär ersättning på grund av att du bevittnade eller berördes under tiden omedelbart efter en händelse där en person som står dig nära skadades måste du ha drabbats av en psykisk skada till följd av brottet. I så fall behöver vi ett läkarutlåtande från en psykiatriker eller en klinisk psykolog som bekräftar att så är fallet.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Om det går betalar vi ut ersättningen i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ansökan kan påverkas om

 • du inte samarbetar fullt ut med polisen och rättsväsendet,
 • du har ett oavtjänat fängelsestraff eller en oavtjänad samhällstjänst,
 • ditt beteende bidrog till händelsen,
 • brottmålsdomar eller annan bevisning visar att du har karaktärsdrag som gör det olämpligt att betala ut ersättning till dig, eller om
 • du inte samarbetar fullt ut med myndigheten för brottsskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Authority, nedan kallad CICA).

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Ersättningen från programmet är inte behovsprövad.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättning betalas inte ut om

 • du skadades före den 1 augusti 1964,
 • skadan inträffade utanför Storbritannien,
 • du redan har ansökt hos CICA om ersättning för samma skada till följd av samma händelse,
 • gärningsmannen skulle kunna komma i åtnjutande av en ersättning,
 • skadan inträffade före den 1 oktober 1979 och du och gärningsmannen levde tillsammans i ett familjeförhållande.

Ersättning betalas inte heller ut, eller betalas endast ut i begränsad omfattning, om du har fått ersättning för samma skada från andra källor, inbegripet beviljats skadestånd efter att ha väckt en civilrättslig talan i en tvistemålsdomstol.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningsprogrammets regler och storleken på den ersättning som betalas ut fastställs av parlamentet och beräknas enligt en tariff för olika skador. Storleken på ersättningen varierar beroende på hur allvarlig skadan är.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Det minsta belopp som tilldelas är 1 000 brittiska pund (GBP) och det högsta belopp som tilldelas är 500 000 brittiska pund (GBP).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Vi beräknar eventuellt ersättningsbelopp.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Vi kommer att minska din ersättning om du har fått, eller är berättigad till, ersättning för samma skada till följd av

 • något annat system för brottsskadeersättning eller liknande utbetalningar,
 • ett beslut om skadestånd från en tvistemålsdomstol,
 • en förlikning i en skadeståndstalan, eller
 • något annat beslut eller erbjudande om ersättning under brottmålsprocessen.

Om du beviljas ersättning för särskilda kostnader minskar vi din ersättning i förhållande till de socialförsäkringsförmåner och den försäkringsersättning som du har fått, oavsett vem som betalade försäkringspremien. Ovanstående gäller också om du har begärt ersättning för exempelvis anpassning av ditt hem eller personlig vård.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Om vi har beslutat att du är berättigad till ersättning men inte kan fatta ett slutligt beslut i frågan kan en tillfällig utbetalning övervägas. Om vi inte kan fatta ett slutligt beslut beror det sannolikt på att vi behöver veta mer om de långsiktiga följderna av din skada.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Vi kan återuppta prövningen av en ansökan efter att hela ersättningen har betalats ut om

 • en person som har godtagit en ersättning senare dör till följd av den brottsskada som gav upphov till ersättningen, eller
 • det har skett så stora materiella förändringar av sökandens hälsotillstånd att den ersättning som ursprungligen fastställdes skulle vara orättvis.

Vi återupptar i regel inte prövningen av ett ärende senare än två år efter huvudbeslutet. Om du ber oss återuppta prövningen av ett ärende senare än två år efter vårt beslut prövar vi endast ärendet på nytt om du kan lägga fram tillräcklig bevisning för att vi ska kunna fatta ett beslut utan att behöva genomföra några fler omfattande utredningar.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Vilka uppgifter vi behöver från dig beror på vilken typ av ansökan du inger. Av ansökningsprocessen framgår vilka uppgifter som krävs vid det aktuella tillfället. Vid behov kommer vi även att skriva till dig och be dig inkomma med ytterligare upplysningar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Det kostar inget att inge en ansökan om ersättning. I förekommande fall ber vi dig inkomma med läkarintyg. Om det kostar pengar att få ett läkarintyg förväntas du själv stå för denna kostnad. Kostnaden för att få ett läkarintyg varierar men du förväntas inte betala mer än 50 brittiska pund (GBP).

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Myndigheten för brottsskadeersättning (Criminal Injuries Compensation Authority).

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tfn: (Förenade kungariket) +44 (0)300 003 3601,
(utanför Förenade kungariket) +44 (0)203 684 2517

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej, vi kommer att ha skriftlig kontakt med dig.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Hur lång tid det tar att pröva din ansökan beror på hur komplicerad den är. En ansökan om ersättning för inkomstbortfall tar längre tid än ansökningar om ersättning enligt tariffen för olika skador. CICA fattar inget slutligt beslut om din ansökan förrän du bekräftar att du har blivit så återställd från dina skador som du kan bli. Vår strävan är att avsluta okomplicerade ärenden inom 12 månader från det att ansökan mottogs.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med det ursprungliga beslutet och vill att vi omprövar det måste du inge en skriftlig begäran om omprövning. Begäran ska inges inom 56 dagar från dagen för det ursprungliga beslutet. Du måste bifoga den ytterligare bevisning som du vill att vi ska beakta till stöd för din ansökan.

Efter att vi har mottagit din begäran om omprövning, och styrkande handlingar, prövas begäran av en annan ersättningshandläggare än den som fattade det ursprungliga beslutet. Omprövningsbeslutet kan vara mer eller mindre förmånligt än det ursprungliga beslutet, eller så kan handläggaren komma fram till att det inte finns skäl att ändra det tidigare beslutet.

Om du inte är nöjd med ett omprövningsbeslut kan du överklaga detta beslut till nämnden för brottsskadeersättning (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)), i enlighet med reglerna för förfarandet vid denna nämnd. Du hittar dessa regler på nämndens webbplats.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Du kan ansöka om ersättning via vår Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats, som även innehåller användbar information om ersättningsprogrammet.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Länken till ovannämnda webbplats. Dessutom kan våra kundtjänstrådgivare ge hjälp på telefonnummer +44(0)300 003 3601. Observera att kundtjänstrådgivarna endast talar engelska.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du behöver inte anlita och betala ett juridiskt ombud som t.ex. en solicitor eller ett företag specialiserat på ersättningsansökningar för att ansöka om ersättning. Om du väljer att betala för hjälp med ansökan kan vi inte stå för kostnaderna för detta. Du måste själv stå för dessa kostnader.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Du kan kontakta tjänsten för information till brottsoffer, Länken öppnas i ett nytt fönsterVictims Information Service, för att få hjälp med din ansökan.

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.