Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Enligt den grekiska lagstiftningen om ersättning till offer för våldsbrott kan ersättning sökas för följande brott som begåtts i Grekland:

Uppsåtliga våldsbrott och de brott som anges i följande artiklar i strafflagen: 323 (slavhandel), 323A (människohandel), 323B (arrangerande av resor för att idka könsumgänge eller begå andra oanständiga handlingar med minderåriga (sexturism)), 336 (våldtäkt av minderårig), 339.1 och 339.4 (moralisk korruption av minderårig), 342.1 och 342.2 (sexuella övergrepp mot barn), 348A (barnpornografi), 348Β (kontaktsökning med barn för sexuella ändamål), 348C (pornografiska framställningar av minderåriga), 349 (koppleri), 351 (människohandel för sexuella ändamål) och 351A (oanständiga handlingar med en minderårig mot betalning).

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

För varje uppsåtligt brott där våld eller hot om våld använts och som resulterat i att brottsoffret avlidit eller fått svåra fysiska eller psykiska skador, och för varje uppsåtligt brott där våld eller hot om våld använts och som bestraffas med ett längre fängelsestraff (kátheirxi).

Sedan den 1 januari 2010 beviljas anställda vid kriminalvårdsanstalter som utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott som har gett dem en funktionsnedsättning eller ett svårt lyfte, och som begicks i Grekland, oavbruten betald sjukledighet tills den relevanta medicinska kommittén anser att de kan gå tillbaka till arbetet.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ersättning kan beviljas brottsoffrets familjemedlemmar, dvs. make/maka, en person som lever tillsammans med brottsoffret i ett fast heterosexuellt eller homosexuellt förhållande, fästman/fästmö, anhöriga eller ingifta släktingar i rakt nedstigande led, adoptivföräldrar och adopterade barn, syskon, syskons makar eller fästmän/fästmör, och andra personer i beroendeställning till brottsoffret utöver de barn eller föräldrar som denne försörjer.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

I detta fall har endast den person som är direkt drabbad av skadan, dvs. brottsoffret, rätt till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Den grekiska myndigheten för ersättning till brottsoffer (Archí Apozimíosis) (nedan kallad ersättningsmyndigheten) ersätter offer för uppsåtliga våldsbrott om brottet begåtts i Grekland och brottsoffret har hemvist (katoikía) eller sin vanliga vistelseort (siníthi diamoní) i Grekland eller i en annan EU-medlemsstat. Det görs ingen åtskillnad mellan EU-medborgare och personer som inte är EU-medborgare.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Om brottet begicks i ett annat EU-land har brottsoffer med hemvist eller sin vanliga vistelseort i Grekland endast rätt att inge en ansökan till den grekiska biståndsmyndigheten (Archí Syndromís) om skälig och lämplig ersättning från ersättningsmyndigheten i den berörda EU-medlemsstaten, i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs i den statens lagstiftning.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ja, du måste anmäla brottet till polisen eller åklagarmyndigheten inom fem dagar. Annars är det inte säkert att det går att hitta gärningsmannen. Om du på grund av force majeure inte har kunnat anmäla det brott som du har utsatts för börjar femdagarsfristen löpa först från och med det att det aktuella förhållandet inte längre existerar.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ja, eftersom din rätt till ersättning börjar a) (om gärningsmannen inte har tillräckliga medel för att ersätta dig) när en slutlig dom meddelas, b) (om gärningsmannen inte har kunnat identifieras) när ärendeakten arkiveras under rubriken okänd gärningsman eller c) (om gärningsmannen inte kan åtalas eller dömas) när ärendeakten arkiveras av behörig allmän åklagare eller det fattas beslut om att inte väcka åtal, den tilltalade frikänns eller ärendet avslutas på något annat sätt.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Ja, eftersom brottsoffret i de fall som avses i a och c ovan (dvs. om gärningsmannen inte har tillräckliga medel för att ersätta dig, eller gärningsmannen inte kan åtalas eller dömas) endast kan inge en sådan ansökan om ersättning om han eller hon inte på något annat sätt kan få den ersättning från gärningsmannen som fastställts i en lagakraftvunnen dom.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du kan begära ersättning från ersättningsmyndigheten om det inte går att fastställa offrets identitet. Detta kan göras så snart ärendeakten har arkiverats under rubriken okänd gärningsman.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Den ersättningsberättigade eller hans eller hennes ombud måste inge en ansökan om ersättning till ersättningsmyndigheten senast ett år från den dag anspråket uppstod.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

a) För brottsoffret:

Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust eller minskning av förmågan att skaffa sig inkomst osv.).

Psykisk (ideell) skada:

 • Mentalt stöd och psykologstöd.
 • Miljöombyte och adressändring (flytt och inköp av grundläggande konsumtionsvaror).

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

I en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Vid fastställandet av ersättningsbeloppet tas hänsyn till om du på något sätt agerat felaktigt.

Dessutom har du inte rätt till ersättning om du inte har samarbetat med myndigheterna under brottsutredningen och utan godtagbara skäl underlåtit att bistå dem, framför allt om du har vägrat att vittna eller har undanhållit eller underlåtit att lägga fram materiell bevisning och på så sätt gjort det svårare att identifiera gärningsmannen.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Din ekonomiska situation påverkar inte din rätt till ersättning eller storleken på ersättningsbeloppet.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Du har inte rätt till ersättning i följande fall: om gärningen begicks mellan medlemmar av en kriminell organisation, ett gäng eller en terroristgrupp, b) om du inte inom fem dagar från dagen för brottet har anmält det brott som du utsattes för, och därigenom gjort det svårare att identifiera gärningsmannen (om du på grund av force majeure inte har kunnat anmäla det brott som du har utsatts för börjar femdagarsfristen dock löpa först från och med det att det aktuella förhållandet inte längre existerar), c) om du inte har samarbetat med myndigheterna under brottsutredningen och utan godtagbara skäl underlåtit att bistå dem, framför allt om du har vägrat att vittna eller har undanhållit eller underlåtit att lägga fram materiell bevisning och på så sätt gjort det svårare att identifiera gärningsmannen, och d) i andra fall där din ansökan om ersättning på grund av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet innebär ett missbruk av rättigheter.

Vid fastställandet av storleken på ersättningsbeloppet tas hänsyn till om du på något sätt har agerat felaktigt, till kostnader som den grekiska staten har haft för din sjukhusvistelse, och till andra belopp som du har erhållit från gärningsmannen, från socialförsäkringsorgan eller från andra källor.

Hur beräknas ersättningen?

Ersättningsbeloppet fastställs i enlighet med grekisk lag, med förbehåll för mer specifika bestämmelser.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Nej.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, det finns ett särskilt fält i ansökningsformuläret där denna uppgift ska anges.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, i ansökningsformuläret måste du uppge vilket ersättningsbelopp du kräver och varje annan ersättning som du har erhållit så att hänsyn kan tas till eventuella kostnader som den grekiska staten har haft för din sjukhusvistelse, och andra belopp som du har erhållit från gärningsmannen, från socialförsäkringsorgan eller från andra källor.

Du uppmanas också att i detalj beskriva den situation som skadan har resulterat i. Detta innebär att du uppmanas att deklarera och styrka alla sjukvårdskostnader, sjukhusavgifter eller begravningskostnader och eventuellt inkomstbortfall eller minskade inkomster, ökade utgifter eller arbetsoförmåga som det påstådda brottet har orsakat.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Ersättningsmyndigheten har inte uttryckligen föreskrivit möjligheten till kompletterande eller ytterligare ersättning. I grekisk lagstiftning föreskrivs dock en sådan möjlighet i händelse av ändrade omständigheter eller om brottsoffrets hälsa försämras.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Beroende på ärende krävs följande styrkande handlingar:

 • Id-kort eller pass eller intyg om civilstånd.
 • Uppehållstillstånd eller bevis på mottagen ansökan om förlängt uppehållstillstånd.
 • Bevis på betalning av begravningskostnader eller sjukvårdskostnader.
 • Brottsoffrets dödsattest eller läkarintyg som visar på typen av skada, funktionsnedsättningens varaktighet, vilka hälsokonsekvenser och permanent funktionsnedsättning skadan har medfört och omfattningen av sådan funktionsnedsättning.
 • Inkomst året innan ansökan ingavs och året före händelsen (skattebesked från behörig skattemyndighet eller inkomstdeklaration från dig eller din livspartner, registrerade partner eller annan person som permanent lever ihop med dig).
 • Intyg på att du har anmält/rapporterat brottet eller brotten.
 • En kopia på relevanta lagakraftvunna domar eller beslut eller ett intyg på att ärendet har avslutats.
 • Intyg på att relaterade belopp har eller inte har erhållits från andra källor (din arbetsgivares försäkring eller din egen privata försäkring).
 • Andra handlingar som är relevanta eller som styrker inkomstbortfall eller minskade inkomster, ökade utgifter eller arbetsoförmåga.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Ja, 100 euro innan ärendet prövas av ersättningsmyndigheten. Om avgiften inte betalas avslås ansökan.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Ersättningsmyndigheten.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Till biståndsmyndigheten eller direkt till ersättningsmyndighetens sekreterare.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej, inte nödvändigtvis. Vid behov kommer du att anmodas att närvara.

Om du har hemvist eller din vanliga vistelseort i en annan medlemsstat ber den grekiska ersättningsmyndigheten den relevanta biståndsmyndigheten att förhöra dig i enlighet med lagen i det landet och skicka en rapport till den grekiska ersättningsmyndigheten. I enlighet med grekisk lag kan den grekiska ersättningsmyndigheten även själv hålla förhör. Förhören hålls via telefon eller videokonferens och i samarbete med den relevanta biståndsmyndigheten. I så fall kan den grekiska ersättningsmyndigheten inte kräva att sökanden ska höras.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Ersättningsmyndigheten måste pröva ärendet inom tre månader från dagen för ansökan, och måste meddela sitt slutliga beslut inom tre månader från dagen för prövningen av ansökan.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Både sökanden och den grekiska staten kan överklaga ersättningsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstolen i första instans (Dioikitikó Protodikeío). Tidsfristen för att inge ett överklagande är fyra månader.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Det finns inte någon särskild telefonhjälptjänst för att ansöka om ersättning. http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Vid gränsöverskridande tvister kan du få rättshjälp i civilrättsliga (eller handelsrättsliga) ärenden om du har hemvist eller din vanliga vistelseort i en annan EU-medlemsstat. Rättshjälpen kan även ske genom att en advokat ges i uppgift att ge juridiska råd så att tvisten kan lösas innan den går vidare till domstol. Personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i Grekland, men som begär rättshjälp i samband med en rättegång eller rättsliga åtgärder i en annan EU-medlemsstat, har även rätt till advokattjänster i väntan på att den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten bekräftar att den har mottagit begäran om rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Forskningscentret för jämställdhet (KEThI)

Nationella centrumet för social solidaritet (EKKA)

Generalsekretariatet för jämställdhet (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Grekiska flyktingrådet (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – den grekiska sektionen

Den grekiska polisen – avdelningen för it-brottslighet

Senaste uppdatering: 02/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats