Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska handläggas i det här landet

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

I enlighet med lagen om brottsofferersättning (Opferentschädigungsgesetz - OEG) betalas ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott och deras efterlevande.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

I enlighet med OEG beror den ersättning som beviljas på omfattningen av personskadan och dess ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser. De negativa hälsoeffekterna måste emellertid vara långvariga (dvs. vara i mer än sex månader). Så länge alla villkor är uppfyllda betalas ersättningen vanligtvis ut månadsvis.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ersättning betalas även ut till ett brottsoffers efterlevande. Som efterlevande räknas brottsoffrets make/maka och barn och, i undantagsfall, brottsoffrets föräldrar.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Anhöriga till ett brottsoffer som inte har förlorat livet kan under vissa omständigheter få ersättning för sjukvårds- och underhållskostnader.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Enligt OEG beror storleken på den ersättning som utländska medborgare kan få på deras uppehållsstatus. EU-medborgare och utländska medborgare som har varit lagligt bosatta i Tyskland i minst tre år får samma förmåner som tyska medborgare. Ersättningen till andra utländska medborgare är lägre.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Enligt § 3a i OEG kan även personer som utsatts för våldsbrott utomlands beviljas ersättning. Denna ersättning betalas emellertid ut i en klumpsumma och inte som en regelbunden förmån. Dessutom betalas ersättningen ut först om det inte går att få ersättning från andra organ.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Enligt OEG är den som ansöker om ersättning skyldig att samarbeta med myndigheterna, på samma sätt som den som ansöker om sociala förmåner. Detta innebär för det första att personen ska redogöra för alla förhållanden som kan bidra till att fastställa de faktiska omständigheterna. I regel innebär detta att gärningsmannen måste anmälas till polisen.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Nej, de behöriga myndigheterna fattar i regel självständiga beslut om ansökningar enligt OEG. I vissa fall kan det emellertid vara nödvändigt att avvakta utgången av polisutredningen eller brottmålsprocessen.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen - om denne har identifierats?

Nej, ersättningen betalas enligt OEG oavsett om gärningsmannen har identifierats eller inte.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ja, du har rätt till ersättning oavsett huruvida gärningsmannen är identifierad eller dömd. Till stöd för din ansökan bör du lägga fram alla handlingar som kan bidra till att fastställa de faktiska omständigheterna i ärendet och omfattningen av den skada du åsamkats.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ingen tidsfrist anges i OEG. Ersättningar kan emellertid endast betalas retroaktivt i högst ett år bakåt i tiden räknat från dagen för ansökan.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Ersättningen täcker till exempel:

a) För brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader (öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel osv.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under och efter sjukvårdsperioden (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.

- Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

- Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, öppenvård och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.

- Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning för efterlevande om brottsoffret avlidit.

Brottsofferersättningen inbegriper månatliga pensioner som gottgörelse för de ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenserna av brottsoffrets hälsoskador, läkarvård och vårdförmåner. Ingen ersättning betalas ut för sveda och värk (Schmerzensgeld).

Ersättningen till efterlevande inbegriper månatliga pensioner till änkor/änklingar, föräldralösa barn och, i förekommande fall, föräldrar, läkarvård och vårdförmåner.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Pensionsutbetalningar till brottsoffer och efterlevande som gottgörelse för de ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenserna av hälsoskador betalas månadsvis så länge alla villkor är uppfyllda. Andra förmåner betalas om och när behov finns.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Om den skadelidande parten själv vållade skadan eller om det vore orättvist att betala ut ersättning av andra skäl, särskilt på grund av brottsoffrets eget agerande, beviljas ingen ersättning. Att en person tidigare har dömts för ett brott räcker emellertid inte för att motivera ett sådant beslut. Den som ansöker om ersättning är skyldig att göra allt för att bidra till att fastställa de faktiska omständigheterna i ärendet. Om detta krav inte uppfylls kan ersättningen helt eller delvis nekas.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Enligt OEG betalas ersättningen ut oavsett vilka inkomster eller tillgångar den skadelidande parten har. Den skadelidande partens ekonomiska situation får endast påverka det ersättningsbelopp som ska beviljas som gottgörelse för ekonomiska skador, eller vid vårdförmåner.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Nej, enligt OEG är det endast de beskrivna kriterierna som kan påverka möjligheten att få ersättning och/eller beloppet.

Hur beräknas ersättningen?

Pensionsutbetalningar som gottgörelse för konsekvenserna av hälsorelaterade skador beräknas utifrån hur långtgående konsekvenserna är. Pensionsutbetalningar som gottgörelse för konsekvenserna av ekonomiska skador grundas på de ekonomiska nackdelar som uppstått.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Nej.

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Nej, se svaret på föregående fråga.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Pensionsutbetalningar som gottgörelse för konsekvenserna av hälsorelaterade skador görs oavsett om du erhåller betalningar från andra privata eller offentliga organ. Hänsyn till dessa betalningar kan dock tas vid beräkningen av betalning för att kompensera för konsekvenserna av ekonomiska skador.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Förskottsutbetalningar är inte möjligt enligt OEG. Betalningar för att täcka läkarvård får emellertid göras innan ett beslut har fattats om ersättningsansökan.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

Om ditt hälsotillstånd försämras kan du alltid göra en ”försämringsansökan” (Verschlimmerungsantrag) för att begära att ersättningsbeloppet ska räknas om. Förändrad inkomst kan alltid beaktas vid beräkningen av ersättning för konsekvenserna av ekonomisk skada.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Du bör lägga fram alla handlingar som kan bidra till att fastställa de faktiska omständigheterna i ärendet och den skada som du åsamkats.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

De myndigheter som är behöriga enligt lagstiftningen i respektive delstat.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan kan skickas till alla socialförsäkringskontor. Den vidarebefordras sedan till den behöriga myndigheten.

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Nej.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det finns inget definitiv svar på denna fråga. Längden på förfarandet beror framför allt på hur lätt eller svårt det är att fastställa de faktiska omständigheterna och huruvida det är nödvändigt att inhämta läkarintyg.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Du kan begära omprövning av beslutet. Om den behöriga myndigheten efter omprövning vidhåller det tidigare beslutet kan du väcka talan vid socialdomstolen (Sozialgericht).

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Informationen finns på olika ställen, eftersom både den federala regeringen och delstaterna tillhandahåller information på relevanta platser. Se t.ex. förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågors webbplats, http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html, eller onlinedatabasen för brottsoffer, https://www.odabs.org/

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Den federala regeringen och delstaterna har en mängd webbplatser där du kan hitta information om ersättning, t.ex. förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågors webbplats, http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html, ellerhttps://www.odabs.org/.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Juridiska kostnader räknas inte som ersättning och kan därför inte återbetalas enligt OEG.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, det finns en mängd regionala och nationella brottsofferorganisationer. Den största nationella organisationen är ”Vita ringen” (der Weisse Ring).

Senaste uppdatering: 13/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats