Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek obravnavan v tej državi

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Za katere vrste kaznivih dejanj lahko prejmem odškodnino?

V skladu z zakonom o odškodnini za žrtve (Opferentschädigungsgesetz – OEG) se odškodnina plača žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj in njihovim preživelim svojcem.

Za katere vrste poškodb lahko prejmem odškodnino?

V skladu z zakonom OEG je višina priznane odškodnine odvisna od obsega škode, povzročene zdravju, ter njenih ekonomskih in zdravstvenih posledic. Vendar mora biti okvara zdravja dolgotrajna (tj. trajati mora več kot šest mesecev). Odškodnina se običajno plačuje mesečno, dokler so izpolnjeni vsi pogoji.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino?

Odškodnina se plača tudi preživelim svojcem žrtve. Preživeli svojci so zakonec in otroci žrtve ter v izjemnih primerih njeni starši.

Ali lahko prejmem odškodnino, če sem sorodnik ali vzdrževani družinski član žrtve, ki je preživela? Kateri sorodniki ali vzdrževani družinski člani lahko prejmejo odškodnino v tem primeru?

Svojci preživele žrtve lahko v nekaterih okoliščinah prejmejo plačilo za stroške zdravljenja in preživljanje.

Ali lahko prejmem odškodnino, če nisem državljan države EU?

V skladu z zakonom OEG je višina odškodnine, ki jo lahko prejmejo tuji državljani, odvisna od njihovega rezidenčnega statusa. Državljani držav članic EU in tuji državljani, ki že najmanj tri leta zakonito prebivajo v Nemčiji, prejmejo enake prejemke kot nemški državljani. Višina odškodnine za druge tuje državljane je nižja.

Ali lahko uveljavljam odškodnino od te države, če tukaj živim ali sem državljan te države (to je moja država prebivališča ali državljanstva), tudi če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi EU? Ali lahko to storim namesto uveljavljanja odškodnine v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno? Če da, pod katerimi pogoji?

V skladu s členom 3a zakona OEG se lahko odškodnina prizna tudi žrtvam nasilnega kaznivega dejanja, storjenega v tujini. Vendar se odškodnina dodeli v obliki enkratnega plačila in ne kot redni prejemek. Poleg tega je to izplačilo subsidiarno glede na izplačila, prejeta od drugih organov.

Ali moram kaznivo dejanje najprej prijaviti policiji, da bi lahko uveljavljal odškodnino?

V skladu z zakonom OEG velja za prosilce enaka dolžnost sodelovanja kot za prosilce za socialnovarstvene prejemke. To pomeni predvsem, da je treba navesti vse okoliščine, ki bi lahko pomagale pojasniti dejstva zadeve. To običajno pomeni, da je treba storilca prijaviti policiji.

Ali moram pred vložitvijo zahteve za odškodnino počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka?

Ne, pristojni organi običajno neodvisno odločajo o zahtevah, vloženih na podlagi zakona OEG. Vendar bo morda v nekaterih primerih treba počakati na izid policijske preiskave oziroma kazenskega postopka.

Ali moram odškodnino najprej zahtevati od storilca kaznivega dejanja, če je bil ta identificiran?

Ne, odškodnina na podlagi zakona OEG se plača ne glede na to, ali je bil storilec identificiran ali ne.

Ali sem še vedno upravičen do odškodnine, če storilec kaznivega dejanja ni bil identificiran oziroma obsojen? Če da, s katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

Da, odškodnina je na voljo ne glede na to, ali je bil storilec identificiran oziroma obsojen. Svoji zahtevi morate priložiti vse dokumente, ki bi lahko pomagali pojasniti dejstva zadeve in določiti obseg povzročene škode.

Ali je določen rok, v katerem moram uveljavljati odškodnino?

Ne, zakon OEG ne določa roka. Vendar se lahko odškodnina za nazaj prizna samo za eno leto pred vložitvijo zahteve.

Katere izgube in stroške zajema odškodnina?

Odškodnina krije na primer:

(a) za žrtev kaznivega dejanja:

– materialno (neduševno) škodo:

 • stroški zdravljenja poškodbe (ambulantno in bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija);
 • dodatne potrebe ali stroški, ki izhajajo iz poškodbe (npr. pomoč in nega, začasno in trajno zdravljenje, daljša fizioterapija, prilagoditev stanovanja, posebni pripomočki itd.);
 • trajna poškodba (npr. invalidnost ali druge trajne okvare);
  • izguba zaslužka v času zdravljenja (vključno z izgubljenim dohodkom in izgubo sposobnosti ustvarjanja zaslužka ali zmanjšanim preživljanjem itd.);
  • izguba priložnosti;
  • stroški sodnih postopkov v zvezi z dogodkom, ki je povzročil škodo (npr. stroški pravnih storitev in sodni stroški);
  • odškodnina za ukradeno ali poškodovano osebno lastnino;
  • drugo;

– duševno (moralno) škodo:

 • bolečine in trpljenje žrtve;

(b) za upravičence ali svojce žrtve:

– materialno (neduševno) škodo:

 • pogrebni stroški;
 • stroški zdravljenja (npr. terapija za družinskega člana, ambulantno in bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija);
 • izguba preživljanja ali priložnosti;

– duševno škodo:

 • bolečine in trpljenje svojcev ali upravičencev/odškodnina za preživele družinske člane v primeru smrti žrtve.

Odškodnina za žrtev vključuje mesečne rente za izravnavo ekonomskih in zdravstvenih posledic okvare žrtvinega zdravja ter prejemke za zdravljenje in oskrbo. Odškodnina za bolečine in trpljenje (Schmerzensgeld) se ne plača.

Odškodnina za preživele svojce vključuje mesečne rente za vdove/vdovce, sirote in, kjer je to ustrezno, starše ter prejemke za zdravljenje in oskrbo.

Ali se odškodnina izplača z enkratnim plačilom ali v mesečnih obrokih?

Rente za žrtve in preživele svojce za izravnavo ekonomskih in zdravstvenih posledic okvare zdravja se izplačujejo mesečno, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji. Drugi prejemki se izplačajo, če in ko obstaja potreba po njih.

Kako lahko moje ravnanje v zvezi s kaznivim dejanjem, moja kazenska evidenca ali nesodelovanje v odškodninskem postopku vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Če je oškodovanec sam povzročil poškodbo ali če plačilo odškodnine ne bi bilo upravičeno iz drugih razlogov, predvsem zaradi lastnega ravnanja žrtve, se zahteva za odškodnino zavrne. Vendar zgolj obstoj kazenske evidence ne zadostuje za utemeljitev take odločitve. Prosilci morajo čim bolj pomagati pri pojasnjevanju dejstev zadeve. Če te obveznosti ne izpolnijo, se lahko odškodnina v celoti ali delno zavrne.

Kako lahko moje finančno stanje vpliva na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

V skladu z zakonom OEG se odškodnina plača ne glede na oškodovančeve dohodke ali premoženje. Finančno stanje oškodovanca lahko vpliva na znesek priznane odškodnine samo pri odškodnini za nadomestilo ekonomske škode ali pri prejemkih za oskrbo.

Ali obstajajo druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek?

Ne, na podlagi zakona OEG lahko le zgoraj navedena merila vplivajo na verjetnost prejetja odškodnine in/ali njen znesek.

Kako se odškodnina izračuna?

Rente za izravnavo posledic škode, povezane z zdravjem, se izračunajo glede na obseg teh posledic. Rente za izravnavo posledic ekonomske škode temeljijo na nastali ekonomski škodi.

Ali obstaja najnižji/najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Ne.

Ali moram v obrazcu zahteve navesti znesek? Če da, ali dobim navodila za izračun zneska ali o drugih vidikih?

Ne (glej odgovor na prejšnje vprašanje).

Ali se odškodnina, ki jo za izgube prejmem iz drugih virov (na primer od delodajalca ali iz sheme zasebnega zavarovanja), odšteje od odškodnine, ki jo izplača organ/telo?

Rente za izravnavo posledic škode, povezane z zdravjem, se dodelijo ne glede na to, ali prejemate plačila od drugih zasebnih ali javnih organov. Vendar se lahko ta plačila upoštevajo pri izračunu odškodnine za izravnavo posledic ekonomske škode.

Ali lahko dobim predujem odškodnine? Če da, pod katerimi pogoji?

Na podlagi zakona OEG izplačila predujmov niso mogoča. Vendar pa se lahko izplačila za kritje stroškov zdravljenja izvedejo pred sprejetjem odločbe o zahtevi za odškodnino.

Ali lahko po sprejetju odločitve v glavni stvari dobim dopolnilno ali dodatno odškodnino (na primer zaradi spremembe okoliščin ali poslabšanja zdravstvenega stanja itd.)?

V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja se lahko vedno vloži zahteva zaradi poslabšanja stanja (Verschlimmerungsantrag), s katero se zahteva ponovni izračun zneska odškodnine. Pri izračunu odškodnine za posledice ekonomske škode se lahko vedno upoštevajo spremembe dohodka.

Katera dokazila moram priložiti svoji zahtevi?

Priložiti morate vse dokumente, ki bodo pomagali pojasniti dejstva zadeve in določiti povzročeno škodo.

Ali je treba ob vložitvi zahteve in za njeno obravnavo plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Kateri organ odloča o zahtevah za odškodnino (v nacionalnih primerih)?

Organi, ki so pristojni v skladu z zakonodajo vsake dežele.

Kam moram poslati zahtevo (v nacionalnih primerih)?

Zahteva se lahko pošlje vsem uradom za socialno varnost. Ti jo nato posredujejo pristojnemu organu.

Ali moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi?

Ne.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Na to vprašanje ni dokončnega odgovora. Trajanje postopka je odvisno predvsem od tega, kako lahko ali težko je pojasniti dejstva zadeve in ali je treba pridobiti zdravniška mnenja.

Kako lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo se lahko vloži pritožba. Če pristojni organ v pritožbenem postopku ne sprejme drugačne odločbe, se lahko vloži pritožba pri socialnem sodišču (Sozialgericht).

Kje lahko dobim potrebne obrazce in druge informacije o tem, kako uveljavljati odškodnino?

Informacije je mogoče dobiti na različnih mestih, saj jih na ustreznih mestih zagotavljajo zvezna vlada in dežele. Glej na primer spletišče zveznega ministrstva za delo in socialne zadeve: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html ali spletno podatkovno zbirko za žrtve kaznivih dejanj: https://www.odabs.org/.

Ali obstaja posebna telefonska linija ali spletišče v ta namen?

Obstajajo številna spletišča zvezne vlade in dežel, na katerih je mogoče najti informacije o odškodnini za žrtve, na primer spletišče zveznega ministrstva za delo in socialne zadeve: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html ali https://www.odabs.org/.

Ali lahko dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika) za pripravo zahteve?

Pravni stroški ne spadajo pod odškodnino, zato ne morejo biti povrnjeni na podlagi zakona OEG.

Ali obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Da, obstaja več regionalnih in nacionalnih organizacij za podporo žrtvam. Največja organizacija na nacionalni ravni je „der Weisse Ring“.

Zadnja posodobitev: 16/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.