If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 21/08/2018

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Belgicko

Pokiaľ ide o obete terorizmu, môžete si pozrieť obsah uvedený v dolnej časti tejto stránky tu.

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov môže poskytnúť finančnú pomoc obetiam (a blízkym príbuzným týchto obetí) úmyselného násilného činu spáchaného na belgickom území.

Pokiaľ ide o obete terorizmu, pozrite si osobitné ustanovenia.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

Druhy ujmy, ktoré komisia zohľadňuje, sa líšia v závislosti od kategórií dotknutých obetí:

A. Priame obete – osoby, ktoré utrpeli fyzickú a/alebo psychickú ujmu vyplývajúcu priamo z úmyselného násilného činu v Belgicku.

V súvislosti s priamymi obeťami môže komisia zohľadniť:

 • dočasnú a trvalú neschopnosť/invaliditu,
 • nemajetkovú ujmu,
 • stratu príjmu,
 • estetickú ujmu,
 • stratu rokov školskej dochádzky (školské neúspechy),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania (vrátane procesnej náhrady škody) do výšky maximálne 6 000 EUR,
 • vecné náklady (maximálne 1 250 EUR).

B. Nepriame obete – dedičia do druhého stupňa a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá zahynula v dôsledku úmyselného násilného činu.

V súvislosti s touto kategóriou obetí môže komisia zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • náklady na pohreb (maximálne do výšky 6 000 EUR na úmrtie),
 • trovy konania,
 • stratu alimentov pre blízkych príbuzných, ktorí finančne záviseli od obete pred jej úmrtím,
 • stratu rokov školskej dochádzky.

C. Nepriame obete – dedičia do druhého stupňa príbuzenstva a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá bola ťažko zranená v dôsledku úmyselného násilného činu.

V súvislosti s touto kategóriou obetí môže komisia zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, finančná pomoc je možná pre blízkych príbuzných (dedičov) do druhého stupňa a pre príbuzných do druhého stupňa obete, ktorá zahynula priamo v dôsledku úmyselného násilného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Áno, finančná pomoc je možná pre blízkych príbuzných (dedičov) do druhého stupňa a pre príbuzných do druhého stupňa obete, ktorá nezahynula, ale bola ťažko zranená priamo v dôsledku úmyselného násilného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno. Finančnú pomoc komisie je možné získať nezávisle od štátnej príslušnosti alebo od legálneho/nelegálneho postavenia na belgickom území.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, komisia v súvislosti s finančnou pomocou obetiam úmyselných násilných činov môže zasiahnuť len v prípade udalostí, ktoré sa stali na belgickom území.

Existuje len jedna výnimka: v prípade teroristických činov spáchaných v zahraničí, ktoré si vyžiadali obete belgickej štátnej príslušnosti alebo obete s obvyklým pobytom v Belgicku (pozri oddiel „obete terorizmu“).

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, je potrebné podať trestné oznámenie na polícii. Zákonom z 1. augusta 1985, ktorým sa upravuje zásah komisie pre finančnú pomoc, sa okrem iného vyžaduje, aby ste si uplatnili nárok na náhradu škody v trestnom konaní.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

V prípade hlavnej finančnej pomoci sa o finančnú pomoc štátu môže požiadať až na konci súdneho konania a na základe konečného súdneho rozhodnutia vydaného súdmi a tribunálmi.

Za určitých podmienok je však možné udeliť naliehavú pomoc pred koncom súdneho konania.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Áno. Obeť si musí voči páchateľovi uplatniť nárok na náhradu škody v trestnom konaní, ak bola potvrdená jeho totožnosť, keďže zásah komisie je alternatívnou formou náhrady škody a udeľuje sa ako posledná možnosť.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Ak na konci súdneho konania nebola zistená totožnosť páchateľa alebo ak bol prípad uzavretý bez ďalšieho konania, pretože nebola zistená totožnosť páchateľa, obeť môže požiadať komisiu o finančnú pomoc. V takomto prípade musí obeť podať aspoň oficiálne trestné oznámenie (na polícii alebo na prokuratúre).

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť o hlavnú pomoc je potrebné podať v lehote 3 rokov od konečného súdneho rozhodnutia vydaného v tejto veci alebo do 3 rokov od rozhodnutia o uzavretí bez ďalšieho konania z dôvodu nezistenia totožnosti páchateľa.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

V súvislosti s priamymi obeťami môže komisia zohľadniť:

 • dočasnú a trvalú neschopnosť/invaliditu,
 • nemajetkovú ujmu,
 • stratu príjmu,
 • estetickú ujmu,
 • stratu rokov školskej dochádzky (školské neúspechy),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania (vrátane procesnej náhrady škody) do výšky maximálne 6 000 EUR,
 • vecné náklady (maximálne 1 250 EUR).

Pre nepriame obete – dedičia do druhého stupňa a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá zomrela v dôsledku úmyselného násilného činu.

Komisia môže zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • náklady na pohreb (maximálne do výšky 6 000 EUR na úmrtie),
 • trovy konania,
 • stratu alimentov pre blízkych príbuzných, ktorí finančne záviseli od obete pred jej úmrtím,
 • stratu rokov školskej dochádzky.

Pre nepriame obete – dedičia do druhého stupňa príbuzenstva a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá bola ťažko zranená v dôsledku úmyselného násilného činu.

 • Komisia môže zohľadniť:
 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania,

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Finančná pomoc komisie je jednorazová, ide o jednu platbu.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Komisia môže zobrať do úvahy správanie priamej obete úmyselného násilného činu v čase tohto činu, ako aj skutočnosť, že táto obeť prispela k svojej ujme.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Finančná situácia sa nezohľadňuje.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov berie do úvahy odškodnenie uhradené páchateľom a prípadné zásahy organizácií vzájomného prospechu alebo poisťovní (zásada subsidiarity).

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Komisia, ktorá je správnym súdom, udeľuje finančnú pomoc na spravodlivom základe.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Minimálna výška: 500 EUR.

Maximálna výška hlavnej pomoci (a celkovej pomoci): 125 000 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Nie je to povinné.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, zásah komisie je založený na zásade subsidiarity. Zohľadňuje sa preto výška odškodnenia vyplateného poisťovňami (a takisto páchateľom).

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

V skutočnosti je možná naliehavá pomoc, aj keď nebolo v danej veci vydané žiadne súdne rozhodnutie. Komisia môže podľa svojej judikatúry udeliť naliehavú pomoc len pre náklady na zdravotnú starostlivosť (minimálne 500 EUR), ktoré má uhradiť obeť (po zásahu poisťovní alebo po odmietnutí zásahu poisťovní).

Naliehavá pomoc je obmedzená na sumu 30 000 EUR.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Je možné požiadať o dodatočnú (finančnú) pomoc v prípade zhoršenia ujmy do 10 rokov nasledujúcich po udelení hlavnej pomoci s výnimkou prípadu, keď obeť už získala maximálnu výšku pomoci od belgického štátu (125 000 EUR). Obeť musí dokázať (podrobné podporné zdravotné dokumenty) zhoršenie svojej ujmy.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • stanovený formulár žiadosti (frWord(39 Kb)fr, nlWord(35 Kb)nl)
 • kópiu oficiálneho trestného oznámenia a podrobný opis činu,
 • kópiu žiadosti o náhradu škody v trestnom konaní,
 • kópiu všetkých rozsudkov vydaných vo veci,
 • kópiu zdravotných správ opisujúcich fyzické a/alebo psychické následky vyplývajúce z činu, kópiu dokladov o nákladoch na zdravotnú starostlivosť/vecných nákladoch/súdnych trovách, ktoré nie sú kryté poistením,
 • doklady o strate príjmu,
 • v prípade úmrtia kópiu úmrtného listu,
 • pre blízkych príbuzných obete úradné osvedčenie o zložení domácnosti vydané matrikou,
 • doklady o nákladoch na pohreb (v prípade úmrtia priamej obete),
 • dôkaz o školskom neúspechu,
 • doklady o odškodnení uhradenom páchateľom alebo doklad o platobnej neschopnosti páchateľa,
 • doklady o platbách poisťovní.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

KOMISIA PRE FINANČNÚ POMOC OBETIAM ÚMYSELNÝCH NÁSILNÝCH ČINOV A DOBROVOĽNÝM ZÁCHRANÁROM (FEDERÁLNA VEREJNÁ SLUŽBA PRE SPRAVODLIVOSŤ).

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosti (pozostávajúce z formulára žiadosti a podporných dokumentov) musia byť odoslané v dvoch vyhotoveniach poštou na (poštovú adresu):

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie. Keď sa rozhoduje o žiadosti, účasť na pojednávaniach komisie nie je povinná.

Ako dlho trvá (približne), kým príslušný orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

V prípade hlavnej pomoci približne 18 mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu komisie neexistuje odvolanie. Je možné podať len žalobu o neplatnosť na Belgickej štátnej rade.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle komisie alebo telefonicky.

Existuje nejaká špeciálna telefónna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov a dobrovoľným záchranárom

Tel.: +32 2 542 7207, +32 2 542 7208, +32 2 542 7244

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecommission.victimes@just.fgov.be

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) pri podávaní žiadosti?

Nie prostredníctvom komisie.

Môžete požiadať o právnu pomoc (za určitých podmienok) na advokátskej komore súdneho obvodu, kde bol čin spáchaný alebo kde má obeť bydlisko.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Existujú služby pomoci obetiam, ktoré môžu pomôcť obetiam pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc na komisiu pre finančnú pomoc.

Pomoc obetiam závisí od obcí a regiónov v Belgicku.

Viac informácií (najmä o rôznych službách oprávnených poskytovať pomoc) nájdete na:

Federácia Wallonie-Bruxelles: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.victimes.cfwb.be/

Flámsko: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Pre obete terorizmu:

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov môže udeliť finančnú pomoc obetiam (a blízkym príbuzným týchto obetí) teroristického činu. Riadenie vecí obetí terorizmu zabezpečuje odbor boja proti terorizmu pri Komisii pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

Druhy ujmy, ktoré komisia zohľadňuje, sa líšia v závislosti od kategórií dotknutých obetí:

A. Priame obete: osoby, ktoré utrpeli fyzickú a/alebo psychickú ujmu vyplývajúcu priamo z úmyselného násilného činu v Belgicku.

V súvislosti s priamymi obeťami môže komisia zohľadniť:

 • dočasnú a trvalú neschopnosť/invaliditu,
 • nemajetkovú ujmu,
 • stratu príjmu,
 • estetickú ujmu,
 • stratu rokov školskej dochádzky (školské neúspechy),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania (vrátane procesnej náhrady škody) do výšky maximálne 6 000 EUR,
 • vecné náklady (maximálne 1 250 EUR).

B. Nepriame obete – dedičia do druhého stupňa a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá zahynula v dôsledku úmyselného násilného činu.

V súvislosti s touto kategóriou obetí môže komisia zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • náklady na pohreb (maximálne do výšky 6 000 EUR na úmrtie),
 • trovy konania,
 • stratu alimentov pre blízkych príbuzných, ktorí finančne záviseli od obete pred jej úmrtím,
 • stratu rokov školskej dochádzky.

c. Nepriame obete – dedičia do druhého stupňa príbuzenstva a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá bola ťažko zranená v dôsledku úmyselného násilného činu.

V súvislosti s touto kategóriou obetí môže komisia zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania,

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, finančná pomoc je možná pre blízkych príbuzných (dedičov) do druhého stupňa a pre príbuzných do druhého stupňa obete, ktorá zahynula priamo v dôsledku teroristického činu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Áno, finančná pomoc je možná pre blízkych príbuzných (dedičov) do druhého stupňa a pre príbuzných do druhého stupňa obete, ktorá nezahynula, ale bola ťažko zranená priamo v dôsledku teroristického činu.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno. Finančnú pomoc komisie je možné získať nezávisle od štátnej príslušnosti alebo od legálneho/nelegálneho postavenia na belgickom území.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov – Odbor boja proti terorizmu – môže udeliť finančnú pomoc v prípade teroristických činov spáchaných v zahraničí, ktoré si vyžiadali obete belgickej štátnej príslušnosti alebo obete s obvyklým pobytom v Belgicku. Je však potrebné, aby tieto činy uznala ako teroristické činy belgická federálna vláda v kráľovskom dekréte.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Nie, ale je v záujme obete alebo jej blízkych príbuzných prihlásiť sa ako obeť (teroristického činu) na polícii alebo na federálnej prokuratúre.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Áno. Finančná pomoc Komisie pre obete teroristických činov je nezávislá od súdneho konania.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť o finančnú pomoc predložená Komisii z dôvodu teroristického činu musí byť podaná do 3 rokov nasledujúcich po nadobudnutí platnosti kráľovského dekrétu o uznaní tohto činu za teroristický čin.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

V súvislosti s priamymi obeťami môže komisia zohľadniť:

 • dočasnú a trvalú neschopnosť/invaliditu,
 • nemajetkovú ujmu,
 • stratu príjmu,
 • estetickú ujmu,
 • stratu rokov školskej dochádzky (školské neúspechy),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania (vrátane procesnej náhrady škody) do výšky maximálne 6 000 EUR,
 • vecné náklady (maximálne 1 250 EUR).

Pre nepriame obete – dedičia do druhého stupňa a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá zomrela v dôsledku úmyselného násilného činu.

Komisia môže zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • náklady na pohreb (maximálne do výšky 6 000 EUR na úmrtie),
 • trovy konania,
 • stratu alimentov pre blízkych príbuzných, ktorí finančne záviseli od obete pred jej úmrtím,
 • stratu rokov školskej dochádzky.

Pre nepriame obete – dedičia do druhého stupňa príbuzenstva a príbuzní do druhého stupňa obete, ktorá bola ťažko zranená v dôsledku úmyselného násilného činu.

Komisia môže zohľadniť:

 • nemajetkovú ujmu,
 • vlastné náklady blízkych príbuzných na zdravotnú starostlivosť,
 • trovy konania,

Je potrebné poznamenať, že postup udeľovania finančnej pomoci obetiam terorizmu sa v roku 2018 zmení.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Finančná pomoc komisie je jednorazová, ide o jednu platbu, aj keď obeť môže získať preddavok pomoci a finančnú pomoc.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Komisia môže zobrať do úvahy správanie priamej obete úmyselného násilného činu v čase tohto činu, ako aj skutočnosť, že táto obeť prispela k svojej ujme.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Finančná situácia sa nezohľadňuje.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov berie do úvahy odškodnenie uhradené páchateľom a prípadné zásahy organizácií vzájomného prospechu alebo poisťovní (zásada subsidiarity).

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Komisia, ktorá je správnym súdom, udeľuje finančnú pomoc na spravodlivom základe.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Minimálna výška: 500 EUR
Maximálna výška preddavku pomoci: 30 000 EUR
Maximálna výška hlavnej pomoci (a celkovej pomoci): 125 000 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Nie je to povinné.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, zásah komisie je založený na zásade subsidiarity. Zohľadňuje sa preto výška odškodnenia vyplateného poisťovňami (a takisto páchateľom).

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavok pre obete terorizmu je v skutočnosti možný. Pre obete terorizmu, ktoré sú hospitalizované, a pre blízkych príbuzných obete, ktorá zahynula v dôsledku teroristického činu, je možná naliehavá pomoc.

Naliehavá pomoc je obmedzená na sumu 30 000 EUR.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Je možné požiadať o dodatočnú (finančnú) pomoc v prípade zhoršenia ujmy do 10 rokov nasledujúcich po udelení hlavnej pomoci s výnimkou prípadu, keď obeť už získala maximálnu výšku pomoci od belgického štátu (125 000 EUR). Obeť musí dokázať (podrobné podporné zdravotné dokumenty) zhoršenie svojej ujmy.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • Osobitný formulár žiadosti pre obete terorizmu (frWord(73 Kb)fr, nlWord(66 Kb)nl alebo enWord(67 Kb)en),
 • kópiu oficiálneho trestného oznámenia a podrobný opis činu,
 • kópiu zdravotných správ opisujúcich fyzické a/alebo psychické následky vyplývajúce z činu,
 • kópiu dokladov o nákladoch na zdravotnú starostlivosť/vecných nákladov/trov konania, ktoré nie sú kryté poistením,
 • doklady o strate príjmu,
 • v prípade úmrtia kópiu úmrtného listu,
 • pre blízkych príbuzných obete úradné osvedčenie o zložení domácnosti vydané matrikou,
 • doklady o nákladoch na pohreb (v prípade úmrtia priamej obete),
 • dôkaz o školskom neúspechu,
 • doklady o platbách poisťovní.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

KOMISIA PRE FINANČNÚ POMOC OBETIAM ÚMYSELNÝCH NÁSILNÝCH ČINOV A DOBROVOĽNÝM ZÁCHRANÁROM (ODBOR BOJA PROTI TERORIZMU).

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosti (spolu s formulárom žiadosti a podpornými dokumentmi) možno zaslať e-mailom alebo poštou na:

Poštová adresa:
Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneterrorvictims@just.fgov.be

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie. Keď sa rozhoduje o žiadosti, účasť na pojednávaniach komisie nie je povinná.

Ako dlho trvá (približne), kým príslušný orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Rozhodnutie o preddavku bude vydané v lehote 4 až 6 týždňov od podania žiadosti, ak je žiadosť kompletná.

Pokiaľ ide o hlavnú pomoc, komisia preskúma žiadosť až po uhradení platby poisťovňou a s prihliadnutím na trvalé následky obetí.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu komisie neexistuje odvolanie. Je možné podať len žalobu o neplatnosť na Belgickej štátnej rade.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov – Odbor boja proti terorizmu
E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneterrorvictims@just.fgov.be

Existuje nejaká špeciálna telefónna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov – Odbor boja proti terorizmu
E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneterrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) pri podávaní žiadosti?

Nie.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Existujú služby pomoci obetiam, ktoré môžu pomôcť obetiam pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc na komisiu pre finančnú pomoc.

Pomoc obetiam závisí od obcí a regiónov v Belgicku.

Viac informácií (najmä o rôznych službách oprávnených poskytovať pomoc) nájdete na:

Federácia Wallonie-Bruxelles: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.victimes.cfwb.be/

Flámsko: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slachtofferzorg.be/

Posledná aktualizácia: 22/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Bulharsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

V Bulharskej republike môžete získať náhradu škody od štátu za majetkovú škodu, ktorú ste utrpeli ako priamy následok nasledujúcich trestných činov:

 • terorizmus; vražda; pokus o vraždu, úmyselné ťažké ublíženie na zdraví; sexuálne zneužívanie; znásilnenie; obchodovanie s ľuďmi,
 • trestné činy spáchané na príkaz organizovanej zločineckej skupiny alebo na základe jej rozhodnutia,
 • ďalšie násilné úmyselné trestné činy, ktorých následky vyplývajúce z podstaty trestného činu spôsobili smrť alebo ťažké ublíženie na zdraví.

Za aký druh zranenia môžem získať náhradu škody?

Pozri odpoveď na prvú otázku.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

V prípade obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu, sa právo na náhradu škody priznáva potomkom obete alebo jej partnerovi/druhovi.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Nie, nie je to možné. Potomkovia obete alebo jej partner/druh môžu získať náhradu škody len v prípade, ak obeť zahynula v dôsledku trestného činu.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Cudzí štátni príslušníci môžu získať náhradu škody v prípadoch stanovených v medzinárodnej dohode, ktorej zmluvnou stranou je Bulharská republika.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, nie je to možné. Náhradu škody vypláca príslušný orgán členského štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno, je to potrebné. Ak obeť nenahlásila trestný čin príslušným orgánom, náhradu škody nie je možné poskytnúť s výnimkou prípadu, ak obeť trestný čin nenahlásila z oprávnených dôvodov.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno, je to potrebné. Obete trestných činov sú oprávnené uplatňovať si nárok na náhradu škody až po ukončení trestného konania, keď súdne orgány prijmú konečné rozhodnutie; konkrétne ide o tieto prípady:

 • odsúdenie vrátane pojednávaní v neprítomnosti žalovaného,
 • dohoda o mimosúdnom urovnaní,
 • rozhodnutie prokuratúry alebo príslušného súdu o ukončení trestného konania s výnimkou prípadov ukončených z dôvodov uvedených v článku 24 ods. 1 pododsekoch 1, 7, 8a a 9 Trestného poriadku (Nakazatelno-protsesualen kodeks),
 • rozhodnutie prokuratúry alebo príslušného súdu o zastavení trestného konania, lebo nebola potvrdená totožnosť páchateľa.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Takáto požiadavka nie je stanovená, náhrada škody sa však neposkytne, ak bola obeti poskytnutá náhrada škody iným spôsobom.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Pozri odpoveď na otázku: Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Žiadosti o náhradu škody sa musia predložiť najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa príslušné rozhodnutie súdneho orgánu stalo právoplatným.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa spoločne a nerozdielne vzťahuje na majetkovú škodu utrpenú ako priamy následok trestného činu vrátane:

 • nákladov na zdravotnú starostlivosť, okrem nákladov hradených z rozpočtu Národnej zdravotnej poisťovne,
 • ušlého zárobku,
 • právnych nákladov,
 • ušlých prostriedkov na živobytie,
 • nákladov na pohreb,
 • ďalších majetkových škôd.

Obete musia predložiť príslušné dokumenty preukazujúce všetky majetkové škody, za ktoré sa uplatňuje nárok na náhradu škody.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Obete trestných činov majú nárok na náhradu škody od štátu vo forme jednorazovej platby.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa neposkytne v týchto prípadoch:

 • obeť bola odsúdená za trestný čin uvedený v odpovedi na prvú otázku v prebehu piatich rokov predchádzajúcich predloženiu žiadosti o náhradu škody,
 • trestný čin bol spáchaný počas extrémneho emočného rozrušenia, ktoré bolo spôsobené nezákonným konaním obete, pričom toto konanie malo alebo mohlo mať závažné dôsledky na páchateľa alebo páchateľových príbuzných,
 • trestný čin bol spáchaný tak, že boli prekročené hranice primeranej sebaobrany,
 • ak obeť prispela k výsledku trestného konania, výška náhrady škody, ktorá by inak bola splatná, sa zníži.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Všetky obete trestných činov majú rovnaké práva. Finančná situácia obete nemá vplyv na uplatňovanie nároku na náhradu škody od štátu.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Štát poskytne náhradu škody za trestné činy spáchané po 30. júni 2005, ktoré patria do kategórií uvedených v odpovedi na prvú otázku.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Obete musia predložiť príslušné dokumenty preukazujúce všetky majetkové škody, za ktoré sa uplatňuje nárok na náhradu škody.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú možno priznať?

Náhrada škody vyplácaná štátom je hotovostná suma, ktorá nesmie prekročiť 10 000 BGN. Keď sa náhrada škody priznáva ako výživné na závislé osoby vo veku do 18 rokov, ktoré sú potomkami osoby, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu, výška náhrady škody pre jednu závislú osobu nesmie prevýšiť 10 000 BGN.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Áno. Obeť musí v žiadosti o náhradu škody uviesť požadovanú výšku náhrady škody a majetkovú škodu.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška z výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí orgán/subjekt?

Áno.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, nie je to možné.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, nie je to možné.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

 • Kópiu rozhodnutia príslušného súdneho orgánu a jeho odôvodnenie v prípade odsúdenia,
 • výpis z registra trestov, ak dotknutá osoba nie je bulharským štátnym príslušníkom,
 • kópiu dokladu totožnosti,
 • potvrdenie o súčasnom domicile osoby, ktorá má nárok na náhradu škody v Bulharsku,
 • dokument o právnom zastupovaní, poručníctve alebo alebo správcovstve,
 • osvedčenie o dedičstve, ak osoba, ktorá má nárok na náhradu škody, je dieťaťom, rodičom alebo manželom(-kou) obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu,
 • osvedčené kópie dokumentov dokladujúcich výdavky, ako sú náklady na zdravotnú staroslivosť (okrem nákladov hradených Národnou zdravotnou poisťovňou), náklady na pohreb atď.,
 • doklad potvrdzujúci výšku príjmu obete plynúceho z pracovnoprávnych vzťahov alebo rovnocenných dohôd počas obdobia šiestich mesiacov predchádzajúcich dňu spáchania trestného činu,
 • súdny výkaz výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti so súdnym konaním,
 • dokumenty preukazujúce ďalšie majetkové škody,
 • vyhlásenie, že obeť nedostala inú náhradu škody za majetkovú škodu utrpenú v dôsledku trestného činu.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov patriaca pod Ministerstvo spravodlivosti Bulharskej republiky.

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI BULHARSKEJ REPUBLIKY

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulharská republika

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.compensation.bg/en.

Vyžaduje sa moja účasť na konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Nie, osobná účasť sa nevyžaduje.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o nároku na náhradu škody?

Preskúmanie žiadosti o náhradu škody sa vykoná do jedného mesiaca od dátumu jej prijatia. V prípade potreby možno túto lehotu predĺžiť až na tri mesiace.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiam Národnej rady pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov sa nemožno odvolať.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

Štandardný formulár žiadosti o náhradu škody možno získať prostredníctvom Národnej rady pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov, prostredníctvom oblastných guvernérov, vyšetrovateľov a organizácií na podporu obetí. Elektronický formulár žiadosti o náhradu škody je k dispozícii na webovom sídle národnej rady: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.compensation.bg/en.

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Potrebné informácie sú k dispozícii na webovom sídle Národnej rady pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.compensation.bg/en.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

Organizácie na podporu obetí poskytujú praktickú pomoc obetiam trestných činov vrátane pomoci pri podávaní žiadosti o náhradu škody.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Áno. Bulharské združenie organizácií na podporu obetí.

Tel. +359 2 981 9300.

Posledná aktualizácia: 08/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Česká republika

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Česká republika poskytne peňažnú pomoc obetiam trestných činov, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, ako aj pozostalým obetí, ktoré zomreli následkom trestného činu. Okrem toho majú nárok na peňažnú pomoc obete trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti a týrané deti.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

Peňažná pomoc slúži na prekonanie zhoršenia sociálnej situácie, ku ktorému dochádza v dôsledku trestného činu, pričom nenahrádza povinnosť páchateľa nahradiť škodu, ktorú spôsobil obeti.

Pozostalým sa peňažná pomoc poskytuje v paušálnej sume, obete, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, môžu takisto požiadať o pomoc v paušálnej výške (ktorá je odstupňovaná podľa miery spôsobených následkov), alebo si môžu uplatniť nárok na náhradu vynaložených liečebných nákladov či náhradu ušlého zárobku. Obete trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti či týrané deti môžu požiadať o náhradu nákladov na terapiu, ktorej cieľom je zmierniť utrpenú nemajetkovú ujmu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, pozostalí po obetiach, ktoré zomreli následkom trestného činu, majú právo na peňažnú pomoc, a to v prípade, že ide o rodiča, manžela(-ku), registrovaného(-ú) partnera (-ku), dieťa či súrodenca zosnulého(-ej), ktorý(-á/é) v čase úmrtia žil(-a/o) so zosnulým(-ou) v spoločnej domácnosti, alebo v prípade, že ide o osobu, ktorá zosnulému(-ej) poskytovala alebo bola povinná poskytovať výživu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

V takom prípade nárok na peňažnú pomoc nemáte.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Môžete, pokiaľ máte trvalý pobyt alebo sa oprávnene zdržiavate na území iného štátu EÚ a stali ste sa obeťou trestného činu spáchaného v Českej republike, alebo pokiaľ sa oprávnene zdržiavate už viac ako 90 dní na území Českej republiky a stali ste sa obeťou trestného činu spáchaného v tejto krajine, alebo pokiaľ ste na území Českej republiky požiadali o medzinárodnú právnu ochranu alebo vám bol udelený azyl či doplnková ochrana, prípadne za podmienok stanovených v medzinárodnej zmluve.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (ide o krajinu môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to spraviť namiesto toho, aby som žiadal o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Ak ste štátnym občanom Českej republiky, máte nárok na peňažnú pomoc bez ohľadu na to, v akej krajine bol spáchaný trestný čin, ktorého ste sa stali obeťou.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, nahlásenie činu polícii je nevyhnutnou podmienkou.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie je nutné čakať na výsledok vyšetrovania, peňažnú pomoc je možné poskytnúť, ak na základe doterajšieho vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nie je pochýb o tom, že bol spáchaný trestný čin a že sú splnené zákonné predpoklady pre vznik nároku na peňažnú pomoc.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Pokiaľ si neuplatníte nárok na náhradu škody spôsobenej páchateľom, môže byť peňažná pomoc znížená či dokonca nepriznaná.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Tu je potrebné odlíšiť dve rôzne situácie – buď páchateľ nie je známy alebo osoba stíhaná za daný skutok nebola uznaná za vinnú, hoci je zjavné, že k trestnému činu došlo (to znamená, že skutok sa stal, len ho mohol spáchať niekto iný). V takom prípade vám prislúcha nárok na peňažnú pomoc. Pokiaľ bol, samozrejme, páchateľ zbavený viny, pretože stíhaný skutok vôbec nie je trestným činom, nárok na peňažnú pomoc vám bohužiaľ nemôže prislúchať. Pri posudzovaní žiadosti sa vychádza primárne z materiálov, ktoré zhromaždili orgány činné v trestnom konaní, pričom je na vás doložiť mieru spôsobenej ujmy a prípadne aj mieru zohľadniteľnej škody (výšku liečebných nákladov a ušlého zárobku).

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť je nutné podať do dvoch rokov od okamihu, kedy ste sa dozvedeli o škode, nie však neskôr než päť rokov odo dňa spáchania trestného činu. Uplynutím jednej z týchto lehôt zaniká právo na poskytnutie peňažnej pomoci.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) U obetí trestného činu:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • výdavky na zdravotnú starostlivosť súvisiacu so zranením (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavovanie) – ÁNO
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá rehabilitácia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.)
 • áno, pokiaľ ide o výdavky priamo spojené s nápravou zdravotného stavu (špeciálne pomôcky či liečebná starostlivosť alebo rehabilitácia)
 • zranenia s trvalými následkami (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia)
  • ušlý zisk počas lekárskej starostlivosti a po jej ukončení (zahŕňa sa ušlý zisk a strata schopnosti zarábať na živobytie či zníženie prostriedkov na obživu atď.) – ÁNO
  • stratu príležitostí – NIE
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý viedol k vzniku škody, akými sú napríklad právne poplatky či súdne trovy – NIE
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok – NIE
  • iné – NIE

– psychickú (morálnu) ujmu:

 • bolesť a utrpenie obete – NIE

b) U oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na pohreb – NIE
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, rehabilitácia) – NIE
 • stratu živobytia alebo príležitostí – NIE

– psychickú ujmu:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/odškodnenie pozostalých, ak obeť zahynula – NIE

Vypláca sa odškodnenie jednorazovo alebo v mesačných splátkach?

Peňažná pomoc sa vypláca jednorazovo.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Vaša trestná minulosť je pre vznik nároku na peňažnú pomoc nerozhodná, pokiaľ však nespolupracujete s orgánmi činnými v trestnom konaní na objasnení skutku, nemôže vám byť priznaná peňažná pomoc. Rovnako sa vám neposkytne pomoc, ak ste sa zúčastnili na trestnom čine ako spolupáchateľ.

Pokiaľ neposkytnete v rámci konania o peňažnej pomoci potrebnú spoluprácu, môže byť konanie pozastavené alebo vaša žiadosť zamietnutá.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Peňažná pomoc by vám nemusela byť priznaná, len ak by bolo zjavné, že sa spáchaním trestného činu nezhoršila vaša sociálna situácia.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju príležitosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Peňažná pomoc môže byť znížená alebo vám nemusí byť priznaná, pokiaľ ste nejakým spôsobom spoluzavinili vznik ujmy.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Obete, ktorým bola spôsobená ľahká ujma na zdraví, môžu žiadať o paušálnu pomoc vo výške 10 000 Kč.

Obete, ktorým bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, môžu žiadať o paušálnu pomoc vo výške 50 000 Kč.

Namiesto paušálnej pomoci môžu obete, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, žiadať o peňažnú pomoc až do výšky 200 000 Kč zodpovedajúcu preukázaným liečebným nákladom a/alebo ušlému zárobku.

Pozostalým prináleží peňažná pomoc v paušálnej výške 200 000 Kč s výnimkou súrodencov, ktorí majú nárok na pomoc vo výške 175 000 Kč.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Ako obeť trestného činu, ktorej bola spôsobená ujma na zdraví, či ako pozostalý(-á) môžete získať najviac 200 000 Kč. Navyše platí, že v prípade úmrtia môže peňažná pomoc poskytnutá všetkým pozostalým dosahovať maximálne 600 000 Kč, pričom ak je pozostalých viac, poskytnutá pomoc sa primerane zníži, aby sa zachovala maximálna možná výška peňažnej pomoci.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Áno.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Jedine ak by šlo o poistenie pokrývajúce povinnosť páchateľa uhradiť spôsobenú škodu, čo v českom právnom systéme prakticky pripadá do úvahy u dopravných nehôd a pracovných úrazov.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavky peňažnej pomoci sa neposkytujú.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Áno, do maximálnej prípustnej výšky peňažnej pomoci.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • plnú moc, prípadne doklad o príbuzenskom vzťahu s obeťou
 • úmrtný list obete
 • kópiu policajnej správy
 • kópiu súdneho rozhodnutia
 • zdravotnú dokumentáciu
 • účty za pobyt v nemocnici či súvisiace výdavky
 • účty za liečebné náklady
 • doklady o príjme

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministerstvo spravodlivosti.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Na ministerstvo spravodlivosti.

Vyžaduje sa moja účasť na konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

O žiadosti by sa malo rozhodnúť do 3 mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Podaním správnej žaloby na súde.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti, v mimovládnych organizáciách zaoberajúcich sa pomocou obetiam trestných činov, v rámci probačnej a mediačnej služby.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová stránka, ktoré môžem využiť?

Nie.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Áno, na vlastné náklady.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Jednou z najväčších organizácií je Biely kruh bezpečia, pomoci obetiam sa venuje aj Probačná a mediačná služba Českej republiky.

Posledná aktualizácia: 11/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Nemecko

V prípade akého druhu trestného činu môžem získať odškodnenie?

Odškodenie podľa zákona o odškodňovaní obetí (Opferentschädigungsgesetz – OEG) sa poskytuje obetiam úmyselného, protiprávneho útoku a ich pozostalým.

V prípade akého druhu poškodenia môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie podľa zákona o odškodňovaní obetí sa stanovuje podľa stupňa spôsobeného poškodenia zdravia a jeho zdravotných a ekonomických následkov. Musí ísť o trvalé (viac ako šesť mesiacov pretrvávajúce) poškodenie zdravia. Odškodnenie sa poskytuje pravidelne mesačne, kým sú splnené podmienky.

Môžem získať odškodnenie, ak som rodinným príslušníkom obete, ktorá zomrela následkom trestného činu, alebo ňou vyživovanou osobou? Ktorí rodinní príslušníci alebo vyživované osoby môžu získať odškodnenie?

Odškodnenie sa vypláca aj pozostalým obete. Pozostalými sú manželskí parteri a deti obete, vo výnimočných prípadoch aj rodičia.

Môžem získať odškodnenie, ak som rodinným príslušníkom žijúcej obete alebo ňou vyživovanou osobou? Ktorí rodinní príslušníci alebo vyživované osoby môžu v tomto prípade získať odškodnenie?

Rodinní príslušníci žijúcej obete môžu za určitých podmienok získať príspevky na zdravotnícku starostlivosť, ako aj príspevky na zabezpečenie živobytia.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Rozsah príspevkov podľa zákona o odškodňovaní obetí voči cudzincom sa stanovuje podľa ich miesta pobytu. Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie, ako aj cudzinci, ktorí sa v Nemecku zdržujú legálne už minimálne tri roky, dostávajú rovnaké príspevky ako Nemci. V prípade iných cudzincov je rozsah príspevkov nižší.

Môžem získať odškodnenie z tejto krajiny, ak mám v tejto krajine bydlisko alebo jej štátnu príslušnosť, hoci bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Mohol by som požadovať odškodnenie v tejto krajine, a nie v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Podľa § 3a zákona o odškodňovaní obetí môžu získať plnenie odškodnenia aj obete násilného činu spáchaného v zahraničí. Nie sú poskytované ako trvalé príspevky, ale vo forme jednorazového plnenia. Okrem toho je toto plnenie subsidiárne voči plneniam iných inštitúcií.

Musím trestný čin najskôr oznámiť na polícii, aby som mohol žiadať odškodnenie?

Žiadateľ podľa zákona o odškodňovaní obetí má, ako všetci žiadatelia o sociálne dávky, povinnosť súčinnosti. Tá zahŕňa predovšetkým oznámenie všetkých okolností, ktoré slúžia na objasnenie skutkovej podstaty. Patrí k tomu v zásade aj podanie trestného oznámenia proti páchateľovi alebo páchateľom.

Musím pred podaním žiadosti počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania?

Nie, príslušné orgány v zásade samostatne rozhodujú o žiadosti podľa zákona o odškodňovaní obetí. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné počkať na výsledok vyšetrovacieho alebo trestného konania.

Musím najskôr páchateľa trestného činu, pokiaľ bol zistený, zažalovať o odškodnenie?

Nie, odškodnenie podľa zákona o odškodňovaní obetí sa uskutočňuje nezávisle od vyšetrovania páchateľa.

Mám nárok na odškodnenie aj vtedy, ak páchateľ trestného činu nebol zistený alebo odsúdený? Ak áno, aké dôkazy musím priložiť k svojej žiadosti?

Áno, odškodnenie je možné nezávisle od zistenia alebo odsúdenia páchateľa. K žiadosti musia byť priložené všetky podklady, ktoré môžu poslúžiť na objasnenie skutkovej podstaty a stanovenie rozsahu ujmy.

Musím pri svojej žiadosti o odškodnenie dodržať určitú lehotu?

Nie, v zákone o odškodňovaní obetí nie je stanovená žiadna lehota pre podanie žiadosti. Plnenie odškodnenia však môže byť spätne poskytnuté iba za obdobie jedného roka pred podaním žiadosti.

Akých škôd a výdavkov sa týka odškodnenie?

Zahŕňa odškodnenie napríklad:

a) pre obete trestného činu:

- materiálne (nie psychické) ujmy:

 • náklady na lekárske ošetrenie poškodenia (ambulantné a stacionárne lekárske ošetrenie, rehabilitácia)
 • dodatočné výdavky alebo náklady na základe poškodenia (napr. starostlivosť a opatera, prechodné a trvalé ošetrenie, dlhodobá fyzioterapia, úprava priestoru bývania, špeciálne pomôcky atď.)
 • trvalé poškodenie (napr. invalidita alebo iné trvalé postihnutie)
  • strata príjmu počas a po lekárskom ošetrení (vrátane straty na zárobku a pracovnej neschopnosti alebo zníženého živobytia atď.)
  • ušlé možnosti
  • výdavky na súdne konanie v súvislosti s udalosťou, ktorá viedla k ujme (napr. náklady na advokáta a súdne trovy)
  • odškodnenie pri krádeži alebo poškodení osobných predmetov
  • iné

- psychické (morálne) ujmy:

 • škoda a utrpenie obete

b) pre oprávnené osoby a rodinných príslušníkov obete:

- materiálne (nie psychické) ujmy:

 • výdavky na pohreb
 • náklady na lekárske ošetrenie (napr. na terapiu rodinného príslušníka, ambulantné a stacionárne ošetrenie, rehabilitáciu)
 • ušlé výživné alebo ušlé možnosti

- psychologické ujmy:

 • škoda a utrpenie rodinných príslušníkov alebo oprávnených osôb/odškodnenie pozostalých v prípade smrti obete

Odškodnenie pre obete zahŕňa mesačné dôchodkové príspevky na vyrovnanie zdravotných a ekonomických následkov spôsobených zdravotným poškodením, príspevky na liečebné ošetrenie, ako aj príspevky na opateru. Bolestné sa neuhrádza.

Odškodnenie pre pozostalých zahŕňa mesačné dôchodkové príspevky pre vdovy/vdovcov, siroty a príp. rodičov, príspevky na zdravotné ošetrenie, ako aj príspevky na opateru.

Je odškodnenie poskytované vo forme jednorazovej platby alebo mesačných čiastkových platieb?

Dôchodkové príspevky obetiam a pozostalým na vyrovnanie zdravotných a ekonomických následkov spôsobených zdravotným poškodením sú vyplácané mesačne, kým sú splnené podmienky. Iné príspevky sú poskytované, ak a kým existuje príslušná potreba.

Akým spôsobom by mohlo moje správanie sa pri trestnom čine, moje záznamy v registri trestov a moja nespolupráca počas konania o odškodnení ovplyvniť moje šance na odškodnenie a/alebo výšku odškodnenia?

Ak si poškodený poškodenie zapríčinil sám alebo sa odškodnenie zdá nespravodlivé z iných dôvodov, najmä z hľadiska vlastného správania sa, poskytnutie odškodnenia sa zamietne. Samotná existencia záznamov v registri trestov k tomu však nepostačuje. Žiadatelia sú okrem toho povinní prispieť všetkým, čím môžu, k objasneniu skutkovej podstaty. Ak si túto povinnosť nesplnia, je možné príspevky úplne alebo čiastočne zamietnuť.

Akým spôsobom môže mať moja finančná situácia vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie sa podľa zákona o odškodňovaní obetí poskytuje v zásade nezávisle od príjmovej alebo majetkovej situácie poškodeného. Iba v prípade príspevkov na vyrovnanie ekonomických následkov škôd a príspevkov na opateru môže mať finančná situácia poškodeného vplyv na rozsah plnenia.

Mohli by mať iné kritériá vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Nie, iné kritériá ako tie, ktoré sú uvádzané, nemôžu mať vplyv na odškodnenie podľa zákona odškodňovaní obetí.

Ako sa vypočíta odškodnenie?

Dôchodkové príspevky na vyrovnanie zdravotných následkov škôd sa vypočítajú podľa ich rozsahu. Dôchodkové príspevky na vyrovnanie ekonomických následkov škôd sa riadia podľa vzniknutých ekonomických nevýhod.

Existuje minimálna a/alebo maximálna suma?

Nie.

Musím sumu uviesť vo formulári žiadosti? Ak áno, kde nájdem pokyny pre výpočet odškodnenia alebo iné aspekty?

Nie (pozri odpoveď k predchádzajúcej otázke).

Odpočítava sa odškodnenie za rovnaké vzniknuté škody z iných zdrojov (z poistenia zamestnávateľom alebo zo súkromného poistenia) od odškodnenia zo strany orgánu/štátu?

Dôchodkové príspevky na vyrovnanie následkov zdravotnej ujmy sa poskytujú nezávisle od plnení iných súkromných alebo štátnych inštitúcií. Pri výpočte príspevkov na vyrovnanie ekonomických následkov ujmy však môže započítanie takýchto plnení prichádzať do úvahy.

Môžem dostať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavkové platby nie sú podľa zákona o odškodňovaní stanovené. Príspevky na liečebné a zdravotné ošetrenie je však možné poskytnúť už pred rozhodnutím o žiadosti o odškodnenie.

Môžem získať doplňujúce alebo dodatočné odškodnenie po rozhodnutí vo veci samej (po tom, čo sa napr. zmenili okolnosti alebo sa zhoršil zdravotný stav atď.)?

V prípade zhoršenia zdravotného stavu je možné kedykoľvek podať tzv. žiadosť na základe zhoršenia stavu (Verschlimmerungsantrag) a požiadať o nový výpočet plnenia. Pri výpočte plnenia na vyrovnanie ekonomických následkov ujmy je možné kedykoľvek zohľadniť zmenenú príjmovú situáciu.

Aké sprievodné podklady by som mal priložiť k svojej žiadosti?

Priložené by mali byť všetky podklady, ktoré prispejú k objasneniu skutkovej podstaty a k stanoveniu spôsobených následkov ujmy.

Sú s podaním a spracovaním žiadosti spojené administratívne alebo iné poplatky?

Nie.

Aký orgán rozhoduje o žiadostiach o odškodnenie (v národných prípadoch)?

Rozhodujú príslušné orgány v závislosti od práva spolkovej krajiny.

Kam musím svoju žiadosť zaslať (v národných prípadoch)?

Žiadosť je v zásade možné podať na všetkých sociálnych orgánoch a následne je postúpená príslušnému orgánu.

Musím byť prítomný počas konania a/alebo keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho to trvá (približne), kým orgán vydá rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

To nie je možné určiť všeobecne. Dĺžka trvania závisí najmä od toho, aké jednoduché alebo zložité je objasnenie skutkovej podstaty a od toho, či je potrebné vyžiadať lekárske posudky.

Ako môžem podať sťažnosť proti rozhodnutiu, ak s rozhodnutím orgánu nesúhlasím?

Proti rozhodnutiu je možné podať námietku. Ak príslušný orgán v rámci konania o námietke nedospeje k inému rozhodnutiu, je možné podať sťažnosť na Sociálnom súde (Sozialgericht).

Kde nájdem potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako môžem podať žiadosť o odškodnenie?

Túto informáciu je možné vyhľadať na mnohých miestach, keďže ako na úrovni federácie, tak aj na úrovni spolkových krajín sú tieto informácie k dispozícii na vhodných miestach. Ako príklad je možné uviesť odkaz na internetovú stránku Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí (Bundesministerium für Arbeit und Soziales): Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html alebo na databázu pre osoby postihnuté trestnými činmi Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.odabs.org/.

Existuje osobitná telefonická informačná linka alebo internetová stránka, kde môžem získať informácie?

Existuje celý rad internetových stránok na úrovni federácie a spolkových krajín, na ktorých je možné nájsť informácie k otázkam odškodňovania obetí, napr. na internetovej stránke Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí (Bundesministerium für Arbeit und Soziales): Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html alebo na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.odabs.org/ .

Môžem získať pomoc právneho zástupcu (podporu prostredníctvom advokáta) pre vypracovanie žiadosti?

Náklady na advokáta sa nepovažujú za plnenie odškodnenia, a preto nemôžu byť podľa zákona o odškodňovaní obetí nahrádzané.

Existujú organizácie na pomoc obetiam, ktoré ma môžu pri mojej žiadosti o odškodnenie podporiť?

Áno, existuje niekoľko regionálnych a nadregionálnych organizácií na pomoc obetiam, najväčšou celoštátnou organizáciou na pomoc je Weisser Ring.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Estónsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Náhrada škody sa môže vyplatiť obetiam násilných trestných činov a závislým osobám týchto obetí. Násilný trestný čin je podľa Trestného poriadku konanie spáchané priamo proti životu alebo zdraviu osoby, a v dôsledku ktorého poškodená osoba zomrie alebo utrpí závažné poškodenie svojho zdravia, alebo poruchu zdravia, ktorá trvá najmenej štyri mesiace.

Za aký druh ujmy na zdraví môžem získať náhradu škody?

Máte nárok na náhrady škody, ak má násilný trestný čin za následok závažné poškodenie vášho zdravia alebo poruchu zdravia, ktorá trvá najmenej štyri mesiace.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Náhrada škody vo výške 448 EUR sa vyplatí osobe, ktorá znáša výdavky na pohreb obete násilného trestného činu. Upozorňujeme, že osoba, ktorá znáša výdavky na pohreb, nemusí byť príbuznou osobou obete alebo závislou osobou obete.

Závislé osoby obete, ktorá zomrela v dôsledku násilného trestného činu, majú nárok na náhradu škody od štátu, ktorá sa má vyplatiť obetiam trestných činov.

Závislé osoby zahŕňajú tieto osoby:

 • deti obete mladšie ako 18 rokov,
 • deti obete vo veku od 18 do 24 rokov, ktoré sú zapísané na denné štúdium,
 • vdovu alebo vdovca po obeti so zníženou pracovnou schopnosťou,
 • vdovu alebo vdovca po obeti vo veku odchodu do dôchodku,
 • rodiča obete vo veku odchodu do dôchodku,
 • rodiča obete so zníženou pracovnou schopnosťou,
 • vdovu po obeti, ktorá je tehotná a nie je zamestnaná,
 • rodiča alebo poručníka dieťaťa obete mladšieho ako tri roky, ktorý nie je zamestnaný.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný alebo závislou osobou obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Máte nárok na náhradu škody, ak v dôsledku násilného trestného činu obeť utrpela závažné poškodenie svojho zdravia alebo poruchu zdravia, ktorá trvá najmenej štyri mesiace.

Nárok na náhradu škody majú tieto osoby:

 • deti obete mladšie ako 18 rokov,
 • deti obete vo veku od 18 do 24 rokov, ktoré sú zapísané na denné štúdium,
 • vdova alebo vdovec po obeti so zníženou pracovnou schopnosťou,
 • vdova alebo vdovec po obeti vo veku odchodu do dôchodku,
 • rodič obete vo veku odchodu do dôchodku,
 • rodič obete so zníženou pracovnou schopnosťou,
 • vdova po obeti, ktorá je tehotná a nie je zamestnaná,
 • rodiča alebo poručníka dieťaťa obete mladšieho ako tri roky, ktorý nie je zamestnaný.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

V Estónsku právo na náhradu škody nesúvisí so štátnou príslušnosťou.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Mohol(-la) by som to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu? Ak áno, za akých podmienok?

Náhradu škody vyplatí príslušný orgán krajiny, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu. Náhrada škody sa vyplatí v súlade s právom príslušnej krajiny.

Na účely uplatnenia nároku na náhradu škody sa môžete obrátiť na:

 • príslušný orgán príslušnej krajiny alebo príslušný orgán krajiny vášho pobytu,
 • v Estónsku je príslušným orgánom Rada pre sociálne poistenie, ktorá postúpi vašu žiadosť spolu s podpornými dokumentmi príslušnému orgánu inej krajiny.

Musím najskôr oznámiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Násilný trestný čin sa musí oznámiť polícii do 15 kalendárnych dní odo dňa spáchania trestného činu.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie je nutné čakať na výsledok konania, aby bolo možné uplatniť si nárok na náhradu škody; stačí, aby bol trestný čin oznámený polícii a aby sa začalo trestné konanie. Nárok na náhradu škody si možno uplatniť do troch rokov od spáchania trestného činu.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak bola určená jeho totožnosť?

Neexistuje požiadavka najskôr sa domáhať náhrady škody od páchateľa. Ak sa prizná náhrada škody, právo na uplatnenie nároku sa prevedie na Radu pre sociálne poistenie a nárok sa uplatní voči osobe, ktorá spôsobila škodu (páchateľ trestného činu) prostredníctvom regresnej žaloby.

Ak je páchateľ neznámy alebo nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatniť nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Máte nárok na náhradu škody, aj keď osoba, ktorá spôsobila škodu nie je známa alebo súdne konanie sa ešte neskončilo.

Na získanie náhrady škody od štátu vyplácanej obetiam trestných činov sa vyžaduje osvedčenie o začatí trestného konania vydané vyšetrovacím orgánom.

Potvrdenia o výdavkoch sa musia predložiť v prípade, ak žiadate o náhradu výdavkov na lekárske ošetrenie alebo v prípade úmrtia.

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Žiadosti o náhradu škody sa môžu predložiť do troch rokov odo dňa spáchania trestného činu alebo odo dňa, keď ste sa dozvedeli o spáchaní trestného činu.

Na ktoré straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa vzťahuje na:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť za ujmu na zdraví (lekárske ošetrenie – ambulantné a nemocničné ošetrenie, zotavenie),
 • dodatočné potreby alebo náklady vyplývajúce z ujmy na zdraví (napr. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky),
 • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia),
  • stratu zárobku počas lekárskeho ošetrenia a po ošetrení (napr. stratený zárobok a strata príležitostí zárobkovej schopnosti alebo zníženie výživného),
  • náhradu škody za poškodené oblečenie a pomôcky (napr. náhrada škody za okuliare, úhrada nákladov na nové oblečenie),

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 1. náklady na pohreb,
 2. stratu výživného alebo príležitosti,

– psychickú ujmu:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo osôb oprávnených na náhradu škody/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela.

Rodinní príslušníci obete môžu získať psychologické poradenstvo. Na získanie náhrady škody za psychologickú pomoc je potrebné sa obrátiť na poskytovateľa služby na podporu obetí, ktorý vám pripraví žiadosť na podpísanie. Požaduje sa takisto policajné osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že sa začalo konanie a že ste sa stali obeťou alebo zákonným zástupcom obete. Poskytovateľ služby na podporu obetí vám pomôže pri získaní policajného osvedčenia.

Budete informovaní o poskytnutí náhrady škody za psychologickú pomoc do desiatich pracovných dní. Potom je možné obrátiť sa na psychológa. Suma náhrady škody na osobu je vo výške minimálnej mesačnej mzdy (470 EUR v roku 2017).

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody sa závislým osobám vypláca v mesačných splátkach. Liečebné náklady sa uhradia paušálne na základe potvrdení o výdavkoch.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa nevyplatí, ak:

 1. obeť spôsobila alebo uľahčila spáchanie trestného činu alebo vznik škody svojim úmyselným alebo bezohľadným správaním;
 2. obeť neoznámila trestný čin do 15 dní napriek tomu, že to mohla urobiť, a polícia sa nedozvedela o trestnom čine akýmkoľvek iným spôsobom;
 3. obeť bola odsúdená za spáchanie násilného trestného činu alebo na základe oddielu 255 ods. 1 alebo oddielu 256 ods. 1 Trestného zákonníka a záznam vedený v registri trestov nebol vymazaný z databázy registra trestov v súlade so zákonom o databáze registra trestov;
 4. vyplatenie náhrady škody by bolo nespravodlivé alebo neodôvodnené z iných dôvodov.

Okrem toho je možné zamietnuť náhradu škody, ak žiadateľ odmietol spolupracovať s orgánmi presadzovania práva pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa trestného činu, určení totožnosti páchateľa alebo vypátrania páchateľa, alebo preukazovaní škody.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Vaša finančná situácia neovplyvňuje priznanie alebo vyplatenie náhrady škody.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Akékoľvek sumy, ktoré získa poškodená osoba alebo na ktoré má nárok z dôvodu škody vyplývajúcej z násilného trestného činu z iného zdroja ako od osoby zodpovednej za škodu spôsobenú trestným činom, sa odpočítajú od škody slúžiacej ako základ na stanovenie sumy náhrady škody vrátane príspevku v prípade práceschopnosti vyplateného obeti. Pri stanovení sumy náhrady škody sa zohľadnia akékoľvek sumy vyplatené žiadateľovi osobou zodpovednou za škodu spôsobenú trestným činom pred poskytnutím náhrady škody.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Výpočet náhrady škody pre čiastočnú alebo žiadnu práceschopnosť

Suma náhrady škody sa vypočíta na základe priemerného príjmu za kalendárny deň. Zohľadňuje sa príjem zdanený sociálnou daňou získaný v priebehu šiestich mesiacov pred spáchaním trestného činu.

Výpočet škody vyplývajúce z čiastočnej alebo žiadnej práceschopnosti

Priemerný príjem za kalendárny deň sa vynásobí tridsiatimi a dôchodok za práceneschopnosť alebo príspevok v prípade práceschopnosti poskytnutý osobe sa odpočíta od výsledku násobenia. Náhrada škody sa poskytuje vo výške 80 % ušlého príjmu. Údaje o priemernom príjme sa získajú od Rady pre clá a dane.

Výpočet náhrady škody za smrť poskytovateľa

1. Priemerný príjem obete za kalendárny deň sa vynásobí tridsiatimi a pozostalostný dôchodok priznaný osobe sa odpočíta od výsledku vynásobenia.

2. Percento sumy, ku ktorej sa dospelo, sa vypočíta podľa počtu závislých osôb:

 • 75 % v prípade jednej závislej osoby,
 • 85 % v prípade dvoch závislých osôb,
 • 100 % v prípade troch alebo viacerých závislých osôb.

Náhrada škody sa poskytuje vo výške 80 % z vypočítanej sumy.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Nie je stanovená minimálna suma; náhrada škody sa vyplatí, pokiaľ má oprávnená osoba nárok na náhradu škody, alebo až do výšky 9 590 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie sumy náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Vo formulári na uplatnenie nároku nie je potrebné uviesť sumu.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej suma od sumy náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavok náhrady škody si môžu nárokovať osoby v zložitej ekonomickej situácii, ak majú nárok na náhradu škody, ale jej poskytnutie je odložené.

Preddavková platba až do výšky 640 EUR sa vykoná na základe príslušnej žiadosti.

Ak preddavková platba prekročí sumu náhrady škody, ktorá sa prizná neskôr, preplatok sa bude vymáhať.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Máte právo predložiť ďalšie faktúry za výdavky na lekárske ošetrenie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so svojou žiadosťou?

Osvedčenie od vyšetrovacieho orgánu

Faktúry za výdavky na pohreb

Faktúry za výdavky na lekárske ošetrenie, potvrdenia za lieky atď.

Úmrtný list obete

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Rada pre sociálne poistenie.

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Možnosti na predkladanie žiadostí:

 • Žiadosti je možné zaslať aj poštou na adresu Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Žiadosti sa môžu podať aj v kancelárii služieb zákazníkom Rady pre sociálne poistenie.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Vaša účasť sa nevyžaduje.

Ako dlho trvá (približne), kým získam rozhodnutie orgánu o svojom nároku na náhradu škody?

Orgán rozhodne do 30 dní od prijatia posledného dokumentu.

Ak nie som spokojný s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie je možné napadnúť do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Alternatívne je možné podať sťažnosť správnemu súdu podľa postupu ustanoveného v Správnom súdnom poriadku.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

Formuláre žiadostí a informácie o podaní žiadosti o náhradu škody sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Rady pre sociálne poistenie.

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Poskytovateľov podpory pre obete je možné kontaktovať aj telefonicky. Ich kontaktné údaje sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Rady pre sociálne poistenie.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

Áno.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Poskytovatelia podpory pre obete takisto pomôžu pri uplatňovaní nároku na náhradu škody.

Posledná aktualizácia: 11/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Grécko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

V gréckej legislatíve v oblasti odškodňovania za násilné trestné činy sa uvádzajú nasledujúce trestné činy spáchané na území Grécka:

Násilné trestné činy a trestné činy uvedené v nasledujúcich článkoch Trestného poriadku: Články 323 (obchodovanie s otrokmi), 323A (obchodovanie s ľuďmi), 323B [(cestovanie na účely účasti na sexuálnom styku alebo iných neprimeraných úkonoch, ktoré si vyžadujú účasť maloletých osôb (sexuálna turistika)], 336 (znásilnenie maloletej osoby) 339 ods. 1 a 4 (poškodenie maloletej osoby), 342 ods. 1 a 2 (sexuálne zneužívanie detí), 348A (detská pornografia), 348B (nadväzovanie kontaktu s deťmi na sexuálne účely), 348C (pornografické znázornenie neplnoletých osôb), 349 (obstaranie prostitúcie), 351 (obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania) a 351A (neprimerané úkony, na ktorých sa maloleté osoby zúčastňujú za odmenu).

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Za akýkoľvek násilný trestný čin spáchaný použitím fyzického násilia alebo pod hrozbou fyzického násilia, ktorého následkom je smrť alebo vážny fyzický alebo duševný stav obete; a za akýkoľvek násilný trestný čin spáchaný použitím fyzického násilia alebo pod hrozbou fyzického násilia, ktorý sa trestá dlhší trestom odňatia slobody (kátheirxi).

Od 1. januára 2010 sa zamestnancom zariadení určených na zaistenie, ktorí sú obeťami násilných trestných činov, ktoré im spôsobili zdravotné postihnutie alebo vážne poškodenie a ktoré boli spáchané v Grécku, poskytuje neprerušovaná platená nemocenská dovolenka, kým príslušná lekárska komisia neodporučí, že sú spôsobilí na prácu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Odškodnenie je dostupné pre členov rodiny obete, to znamená manželovi, osobe žijúcej s obeťou v trvalom a nepretržitom heterosexuálnom alebo homosexuálnom zväzku, snúbencovi/snúbenici, pokrvným príbuzným alebo príbuzným prostredníctvom manželstva v priamej línii, adoptívnym rodičom a adoptovaným deťom, súrodencom, manželom alebo snúbencom/snúbeniciam súrodencov a závislým osobám obete okrem jej nezaopatrených detí a rodičov.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Odškodnenie môžu v tomto prípade získať len priamo zranení, t. j. na odškodnenie má právo samotná obeť.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Grécky orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení (Archí Apozimíosis), odškodňuje obete násilných trestných činov v tom prípade, ak bol trestný čin spáchaný na území Grécka a bydlisko obete (katoikía) alebo obvyklého bydliska (siníthi diamoní) je na území Grécka alebo iného členského štátu EÚ. Medzi občanmi EÚ a občanmi z krajín mimo EÚ sa nerobia žiadne rozdiely.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ, obete, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v Grécku, majú právo predložiť gréckemu asistenčnému orgánu (Archí Syndromís) žiadosť o odôvodnenú a primeranú náhradu, ktorú poskytne orgán rozhodujúco o odškodnení dotknutého členského štátu EÚ v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými právnymi predpismi tohto štátu.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, prokurátorovi alebo polícii v lehote do piatich dní, pretože inak nemusí byť možné nájsť páchateľa. Ak vám dôvody vyššej moci zabránili v nahlásení trestného činu spáchaného voči vám, päťdňová lehota začne plynúť, keď sa tieto dôvody prestanú uplatňovať.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Áno, pretože váš nárok na odškodnenie začína a) v prípade, že páchateľ nedostal prostriedky potrebné na to, aby vám odškodnenie vyplatil po uložení právoplatného rozsudku; b) v prípade, že sa nedá zistiť totožnosť páchateľa, keď je spis archivovaný do registra neznámych páchateľov; alebo c) v prípade, že páchateľ nemôže byť stíhaný alebo odsúdený, keď je spis archivovaný na základe aktu príslušného prokurátora, alebo konečným rozhodnutím nepokračovať v súdnom procese, alebo právoplatným oslobodením spod žaloby, alebo konečným uzavretím prípadu akýmkoľvek iným spôsobom.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Áno, pretože v prípadoch uvedených v bodoch a) a c) vyššie (t. j. v prípade, že páchateľ nemá dostatok prostriedkov na odškodnenie alebo páchateľ nemôže byť stíhaný alebo odsúdený), môže obeť podať žiadosť o odškodnenie tohto druhu iba vtedy, ak nie je schopný nijakým spôsobom vyhovieť svojmu nároku na odškodnenie voči páchateľovi, ako to určuje konečný rozsudok.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Áno, o odškodnenie môžete požiadať aj orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, a to v prípade, ak nie je možné zistiť totožnosť páchateľa po tom, čo bol spis archivovaný do registra neznámych páchateľov.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť o odškodnenie musí oprávnená osoba alebo jej zástupca predložiť orgánu, ktorý rozhoduje o odškodnení, v rámci obmedzenej časovej lehoty jeden rok odo dňa vzniku nároku.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) Pre obeť trestného činu:

Fyzická (iná ako psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, rehabilitácia),
 • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženie schopnosti zarobiť si na živobytie atď.).

Psychická (nemajetková) ujma:

 • duševná a psychická podpora
 • zmena prostredia a adresy (likvidácia a nákup nevyhnutných výrobkov bežnej spotreby)

b) Pre príbuzných obete alebo iné osoby, ktoré majú nárok vyplývajúci z ich vzťahu k obeti:

Fyzická (iná ako psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, rehabilitácia),
 • strata podpory alebo vyhliadky na pomoc.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Pri určovaní výšky odškodnenia sa berie do úvahy akýkoľvek protizákonný úkon z vašej strany.

Okrem toho, ak ste počas trestného konania nespolupracovali s orgánmi tým, že ste im neoprávnene neposkytli pomoc, najmä ak ste odmietli svedčiť alebo ste ukrývali, resp. odmietli predložiť dôkazy, čím ste sťažili identifikáciu páchateľa, nemáte nárok na odškodnenie.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia nemá žiadny vplyv na váš nárok na odškodnenie alebo sumu, ktorú môžete získať.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Na odškodnenie nemáte nárok v týchto prípadoch: ak sa trestný čin uskutočnil medzi členmi zločineckej organizácie, gangu alebo teroristickej skupiny; b) ak ste v priebehu piatich dní úmyselne nenahlásili trestný čin spáchaný voči vám, čo sťažuje identifikáciu páchateľa (ale ak vám v nahlásení trestného činu zabránili dôvody vyššej moci, päťdňová lehota začína plynúť, až keď sa tieto dôvody prestanú uplatňovať); c) ak ste v priebehu trestného konania neoprávnene odmietli pomáhať orgánom, najmä ak ste odmietli svedčiť alebo ste ukryli, resp. nepredložili dôkazné prostriedky, čo sťažuje identifikáciu páchateľa; a d) v akomkoľvek inom prípade, keď vzhľadom na konkrétne okolnosti váš nárok na odškodnenie predstavuje zneužitie práv.

Pri určovaní výšky odškodnenia sa berie do úvahy akýkoľvek protizákonný úkon z vašej strany, akékoľvek náklady gréckeho štátu na hospitalizáciu a akékoľvek ďalšie sumy, ktoré ste dostali od páchateľa, od služieb sociálneho zabezpečenia alebo z akéhokoľvek iného zdroja.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Výška odškodnenia sa určí v súlade s gréckymi právnymi predpismi, s výhradou podrobnejších ustanovení.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Nie.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Áno, formulár žiadosti obsahuje špeciálne pole, ktoré treba vyplniť.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, vo formulári žiadosti musíte uviesť výšku odškodnenia, na ktorú si uplatňujete nárok, a akéhokoľvek iného odškodnenia, ktoré ste už dostali, aby sa mohli zohľadniť akékoľvek náklady gréckeho štátu na hospitalizáciu a akékoľvek ďalšie sumy, ktoré ste dostali od páchateľa, od služieb sociálneho zabezpečenia alebo z akéhokoľvek iného zdroja.

Rovnako sa bude od vás vyžadovať, aby ste uviedli podrobné informácie o situácii v dôsledku vzniknutej škody. Znamená to, že budete vyzvaní, aby ste uviedli a predložili všetky dôkazy o lekárskych výdavkoch, nemocničných poplatkoch alebo pohrebných výdavkoch a o akejkoľvek strate alebo znížení vášho príjmu, o akomkoľvek zvýšení vašich výdavkov alebo o akejkoľvek neschopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku škody spôsobenej údajným trestným činom.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Nie.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, výslovne nestanovil žiadne doplnkové ani dodatočné odškodnenie. Grécke právo však ustanovuje takúto možnosť v prípade zmeny okolností alebo zhoršenia zdravotného stavu obete.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

V závislosti od prípadu sú potrebné nasledovné sprievodné doklady:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo sobášny list
 • povolenie na pobyt alebo potvrdenie o prijatí žiadosti o obnovenie povolenia na pobyt
 • náležitý doklad o zaplatení pohrebných nákladov a nákladov na zdravotnú starostlivosť
 • osvedčenie o úmrtí obete alebo zdravotný záznam, v ktorom sa uvádza typ škody, dĺžka trvania zdravotného postihnutia, charakter akýchkoľvek zdravotných následkov a akékoľvek trvalé postihnutie a stupeň akéhokoľvek takéhoto postihnutia
 • ročný príjem pred predložením žiadosti a v roku pred odohraním sa incidentu (daňové hodnotenie od príslušného daňového úradu alebo vyhlásenie o príjmoch, ktoré ste predložili vy alebo váš životný partner, partner žijúci v registrovanom partnerstve alebo akákoľvek iná osoba, ktorá trvalo žije s vami)
 • osvedčenie o podaní sťažnosti/nahlásení priestupku (-ov)
 • kópia príslušných konečných súdnych rozhodnutí alebo príkazov alebo potvrdenie, že prípad bol uzavretý
 • osvedčenie o zaplatení alebo nezaplatení súvisiacich čiastok z iných zdrojov (poistný fond zamestnávateľa, súkromná poisťovňa)
 • akýkoľvek iný doklad, ktorý je relevantný alebo predstavuje dôkaz straty, zníženie vášho príjmu, zvýšenie vašich výdavkov alebo neschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Áno, 100 EUR pred preskúmaním prípadu orgánom, ktorý rozhoduje o odškodnení, v opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Pomocnému orgánu alebo priamo tajomníkovi orgánu, ktorý rozhoduje o odškodnení.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie nevyhnutne. Ak to bude potrebné, budete vyzvaní, aby ste sa konania zúčastnili.

Ak sa vaše bydlisko alebo obvyklé bydlisko nachádza na území iného členského štátu, grécky orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, požiada príslušný pomocný orgán o vypočutie v súlade s právnymi predpismi tohto štátu a zašle mu hlásenie. Grécky orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, môže takisto v spolupráci s príslušným pomocným orgánom v súlade s gréckymi právnymi predpismi uskutočniť vypočutie, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie. V takom prípade grécky orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, nemôže žalobcovi uložiť, aby bol vypočutý.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, musí tento prípad preskúmať do troch mesiacov od dátumu podania žiadosti a do troch mesiacov odo dňa posúdenia žiadosti musí vydať konečné rozhodnutie.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Žiadateľ aj grécky štát majú právo podať odvolanie proti rozhodnutiu orgánu, ktorý rozhoduje o odškodnení, pred Správnym súdom prvého stupňa (Dioikitikó Protodikeío). Konečná lehota predstavuje štyri mesiace.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová lokalita, ktoré môžem využiť?

Neexistuje špeciálna linka na uplatňovanie nárokov na odškodnenie. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave žiadosti?

V prípade cezhraničných sporov je právna pomoc sa poskytuje v rámci občianskych (alebo obchodných) konaní, ak máte trvalý alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ. Právna pomoc môže mať tiež formu vymenovania advokáta, ktorý poskytne právne poradenstvo s cieľom vyriešiť spor pred tým, ako bude predložený pred súd. Osoby, ktoré majú trvalé alebo obvyklé bydlisko v Grécku, ale požiadajú o právnu pomoc v rámci súdneho alebo procesného konania v inom členskom štáte EÚ, majú tiež nárok na služby advokáta až do prijatia žiadosti o poskytnutie právnej pomoci príslušným orgánom cudzieho členského štátu.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýskumné centrum rodovej rovnosti (KEThI)

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodné centrum sociálnej solidarity (EKKA)

Generálny sekretariát pre rodovú rovnosť (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Odkaz sa zobrazí v novom okneGrécka rada pre utečencov (Ellinikó Symvoulio gia tous Prósfyges)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAmnesty International – grécka sekcia

Odkaz sa zobrazí v novom okneHelénska polícia – Počítačová kriminalita

Posledná aktualizácia: 20/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Španielsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

V španielskom práve bežným postupom na uplatnenie nároku na náhradu škody za utrpené škody a ujmy je trestné konanie, v ktorom sa občianskoprávna zodpovednosť skúma spolu s trestnou zodpovednosťou. Preto miestny trestný súd (Juzgado de Instrucción) ponúka poškodeným osobám možnosť podať občianskoprávnu žalobu, aby mohli uviesť, či si chcú uplatniť nárok počas trestného konania, alebo si vyhradzujú právo uplatniť si nárok na náhradu utrpenej ujmy prostredníctvom občianskeho súdneho konania.

Ak uvedú, že si chcú uplatniť nárok v trestnom konaní, poškodené osoby sa môžu rozhodnúť, že v ich mene podá občianskoprávnu žalobu prokurátor (to sa stane aj v prípade, ak neuvedú, ktorú možnosť uprednostňujú), alebo sa môžu rozhodnúť pre osobnú účasť (prostredníctvom právnika a prokurátora).

Ak sa rozhodnú uplatniť nárok na náhradu škody mimo trestného konania, poškodené osoby musia začať občianske súdne konanie v súlade s príslušnými predpismi.

V cezhraničných situáciách, napríklad keď bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte, ako je štát pobytu obete, možno nárok na náhradu škody podľa vnútroštátneho práva uplatniť voči páchateľovi trestného činu na trestnom súde, ktorý rozhoduje o tejto veci.

V španielskom práve sú stanovené osobitné systémy v oblasti náhrady škody za násilné, sexuálne a teroristické trestné činy.

Za aký druh zranenia môžem získať náhradu škody?

V Španielsku je zavedený systém pomoci v prípade násilných a sexuálnych trestných činov spáchaných v Španielsku, ktorých výsledkom je smrť, ťažké telesné zranenie alebo poškodenie telesného alebo duševného zdravia, ak sú tieto trestné činy zámerné (úmyselné) a násilné. Pomoc sa obetiam sexuálnych trestných činov poskytuje aj v prípade, keď sú tieto trestné činy spáchané bez násilia.

Prístup k finančnej pomoci stanovenej v právnych predpisoch možno vo všeobecnosti získať, ak v čase spáchania trestného činu:

 • obeť je štátnym príslušníkom Španielska alebo iného členského štátu EÚ,
 • obeť síce nie je štátnym príslušníkom Španielska alebo iného členského štátu EÚ, ale má obvyklý pobyt v Španielsku,
 • obeť je štátnym príslušníkom iného štátu, ktorý na svojom území poskytuje Španielom podobnú pomoc.

V prípade smrti sa uvedené požiadavky týkajúce sa štátnej príslušnosti alebo pobytu vzťahujú na oprávnené osoby, nie na zosnulého.

V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo vážneho poškodenia telesného alebo duševného zdravia sú oprávnenými osobami priame obete, t. j. osoby, ktoré utrpeli zranenie alebo poškodenie.

Zraneniami, pri ktorých vzniká nárok na finančnú pomoc, sú zranenia, ktoré poškodzujú telesnú integritu alebo telesné alebo duševné zdravie a ktoré spôsobujú dočasnú pracovnú neschopnosť obete v trvaní najmenej šesť mesiacov alebo trvalú invaliditu prinajmenšom na úrovni 33 %.

V prípade teroristických trestných činov existuje niekoľko druhov štátnej pomoci, ktorej cieľom je odškodniť obete terorizmu za ujmu spôsobenú takýmito trestnými činmi. Vyžaduje sa priama súvislosť medzi teroristickým činom a utrpenou ujmou.

Nárok na náhradu škody možno uplatniť pri týchto škodách a zraneniach:

 • ujmy na zdraví, telesnom aj duševnom, ako aj výdavky na zdravotnú starostlivosť, protézy a chirurgické zákroky,
 • tieto výdavky sa dotknutej osobe vyplatia len v prípade, ak nie sú úplne alebo čiastočne hradené zo systému verejného alebo súkromného sociálneho zabezpečenia,
 • majetková škoda spôsobená na domoch fyzických osôb alebo na komerčných a priemyselných budovách, sídlach politických strán, odborov a sociálnych organizácií,
 • náklady na dočasné ubytovanie počas opráv obydlí, v ktorých majú fyzické osoby obvyklý pobyt,
 • škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru s výnimkou motorových vozidiel vo verejnom vlastníctve.

S výnimkou ujmy na zdraví je náhrada škody za uvedené poškodenia sekundárna; prednosť má náhrada škody, ktorú za rovnakých okolností stanoví akýkoľvek iný verejný subjekt, alebo náhrady škody vyplývajúce z poistných zmlúv. V týchto prípadoch náhrada škody predstavuje rozdiel medzi sumou, ktorú zaplatili uvedené verejné správy alebo poisťovne, a úradne vykonaným ocenením.

Výška náhrady škody sa určí podľa spôsobeného poškodenia (závažnosť zranení a druh zdravotného postihnutia, ktoré spôsobili, smrť atď.).

Ďalšie formy pomoci:

 • na štúdium: ak teroristický čin spôsobí mimoriadne závažné osobné zranenia študentom, ich rodičom alebo poručníkom, alebo ak v dôsledku týchto zranení nie sú schopní vykonávať svoje riadne povolanie,
 • okamžitá psychologická a psychopedagogická pomoc obetiam a ich príbuzným,
 • mimoriadna a výnimočná pomoc na zmiernenie situácií osobnej alebo rodinnej odkázanosti obetí, ak sa na tieto situácie nevzťahuje štandardná pomoc alebo sa na ne vzťahuje výrazne nedostatočne.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ktorých priamym následkom je smrť obete, môžu byť nepriame obete oprávnenými osobami, ak v čase spáchania trestného činu obeť bola štátnym príslušníkom Španielska alebo iného členského štátu EÚ, prípadne obeť síce nebola štátnym príslušníkom Španielska alebo iného členského štátu EÚ, ale mala obvyklý pobyt v Španielsku, alebo obeť bola štátnym príslušníkom iného štátu, ktorý na svojom území poskytuje Španielom podobnú pomoc.

Nepriame obete sú oprávnenými osobami v týchto prípadoch:

 • manžel(-ka) zosnulej(-ého), ak neboli právne oddelení, alebo osoba trvalo žijúca so zosnulým vo vzťahu podobnom manželstvu najmenej dva roky pred smrťou obete, pokiaľ nemali spoločne deti; ak mali spoločne deti, postačuje spolužitie v spoločnej domácnosti,
 • oprávnenými osobami nemôžu byť osoby odsúdené za úmyselné zabitie v akejkoľvek podobe, pričom zosnulým bol(-a) ich manžel(-ka) alebo osoba, s ktorou boli spojení v podobnom stálom vzťahu,
 • dieťa zosnulého, ktoré bolo závislé od tejto osoby a žilo s ňou v spoločnej domácnosti, za predpokladu, že deti, ktoré sú maloletými osobami alebo plnoletými osobami so zdravotným postihnutím, sú finančne závislé,
 • rodič zosnulého, ktorý bol od zosnulého finančne závislý, pričom neexistujú osoby, ktoré by boli v uvedených situáciách,
 • rodičia maloletých osôb, ktorých smrť bola priamo spôsobená trestným činom, sa na účely finančnej pomoci stanovenej v španielskych právnych predpisoch takisto považujú za nepriame obete.

V prípade, že v priamom dôsledku trestného činu dôjde k úmrtiu maloletej osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, rodičia alebo poručníci týchto osôb majú nárok na pomoc len v podobe náhrady skutočne uhradených výdavkov na pohreb, najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch.

V prípade sexuálnych trestných činov, v dôsledku ktorých sa poškodí duševné zdravie obete, výška pomoci pokrýva náklady na terapeutickú liečbu, ktorú si obeť slobodne zvolí, najviac do sumy stanovenej v právnych predpisoch.

V prípade teroristických trestných činov, ktoré spôsobili smrť priamej obete, príjemcami pomoci môžu byť tieto osoby:

 • manžel(-ka) zosnulej(-ého),
 • partner, s ktorým zosnulý neuzavrel manželstvo, ale žili spolu najmenej dva roky,
 • partner, s ktorým zosnulý neuzavrel manželstvo, ale mali spoločne deti,
 • rodičia zosnulého, ktorí boli od zosnulého finančne závislí; v prípade, že nemá rodičov, môžu byť príjemcami ďalšie osoby v tomto poradí: vnúčatá, súrodenci a starí rodičia zosnulého, ktorí boli od zosnulého finančne závislí,
 • ak neexistujú uvedené osoby, deti, a ak zosnulý nemal deti, rodičia, ktorí neboli od zosnulého finančne závislí.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, v dôsledku ktorých obeť utrpela ťažké telesné zranenia alebo vážne poškodenie telesného alebo duševného zdravia, právo na náhradu škody majú len priame obete, t. j. osoby, ktoré utrpeli zranenia alebo poškodenie. Nepriame obete môžu byť príjemcami pomoci len v prípade smrti priamej obete, v prípadoch stanovených v právnych predpisoch a za predpokladu splnenia požiadaviek stanovených v právnych predpisoch.

V prípade teroristických trestných činov tieto osoby majú nárok na právne regulované práva a dávky:

 • zosnulé osoby alebo osoby, ktoré utrpeli telesné alebo duševné poškodenie v dôsledku teroristického činu,
 • osoby, ktorým bola spôsobená majetková škoda, ak sa nepovažujú za obete teroristických činov a nemajú nárok na pomoc, dávky alebo náhradu škody z iného dôvodu,
 • osoby, ktoré v prípade smrti obete a za podmienok a v poradí stanovenom v právnych predpisoch môžu mať nárok na pomoc alebo uplatnenie práv z dôvodu príbuzenstva (rodinní príslušníci), spolužitia v spoločnej domácnosti alebo závislého vzťahu so zosnulým,
 • osoby, ktoré preukážu, že sú terčom priamych a opakovaných hrozieb alebo nátlaku teroristickej organizácie,
 • zranené osoby, ktoré utrpeli zranenia spôsobujúce zdravotné postihnutie s rôznym stupňom následkov, až do druhého stupňa pokrvného príbuzenstva,
 • osoby, ktoré boli terčom teroristického útoku, ale neboli zranené, majú nárok na ocenenia a pocty, ale nemajú nárok na žiadnu finančnú náhradu škody.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov:

Áno, ak štát, ktorého je obeť štátnym príslušníkom, na svojom území poskytuje Španielom podobnú pomoc. Tento postup uznávania, v rámci ktorého sa uvádzajú uplatniteľné právne predpisy štátu, ktorého je obeť štátnym príslušníkom, je nutné doložiť dokladmi, pričom ich treba priložiť napríklad k žiadosti o definitívnu pomoc v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie. Španielska správa overí obsah a platnosť uvedených zahraničných právnych predpisov a stanoví, či ich možno uplatniť v každom jednotlivom prípade.

V prípade teroristických trestných činov možno schému pomoci, dávky a náhrady škody stanovené v španielskych právnych predpisoch uplatniť za predpokladu, že teroristické činy boli spáchané na španielskom území alebo na území, ktoré patrí do španielskej jurisdikcie, pričom boli spáchané po 1. januári 1960.

Ak obeť trpí následkami teroristického činu, ktorý bol na španielskom území alebo na území, ktoré patrí do španielskej jurisdikcie, spáchaný po 1. januári 1960, má právo získať pomoc stanovenú v právnych predpisoch bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.

Schéma pomoci stanovená v španielskych právnych predpisoch sa uplatňuje aj na tieto prípady:

španielski štátni príslušníci, ktorí sú v zahraničí obeťami skupín, ktoré obyčajne pôsobia v Španielsku, alebo sú obeťami teroristických činov namierených proti španielskemu štátu alebo španielskym záujmom,

španielske obete teroristických činov spáchaných mimo vnútroštátneho územia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti predchádzajúceho odseku,

účastníci mierových a bezpečnostných operácií, ktorí sú súčasťou španielskych zahraničných kontingentov, ktoré sa stali terčom teroristického útoku.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sa ustanovenia španielskych právnych predpisov uplatňujú na predbežné a konečné postupy na spracovanie a poskytnutie pomoci priamym a nepriamym obetiam trestných činov stanovených zákonom, ak bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ.

V takýchto prípadoch, keď žiadateľ žiada o verejnú pomoc stanovenú v španielskych právnych predpisoch prostredníctvom asistenčných orgánov štátu, v ktorom má obvyklý pobyt, rozhodovací orgán v Španielsku [t. j. Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) ministerstva financií a verejnej správy (Ministerio de Hacienda y Función Pública)] musí žiadateľovi a asistenčnému orgánu oznámiť:

 • prijatie žiadosti o štátnu pomoc, orgán vyšetrujúci prípad, lehotu na vyriešenie prípadu, a pokiaľ možno aj očakávaný termín prijatia rozhodnutia,
 • rozhodnutie o uzavretí prípadu.

Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ako rozhodovací orgán môže navyše spolupracovať s asistenčným orgánom štátu, v ktorom má žiadateľ o pomoc obvyklý pobyt, s cieľom vypočuť žiadateľa alebo inú osobu, ak to považuje za potrebné.

V tejto súvislosti môže požiadať asistenčný orgán, aby vyšetrujúcemu orgánu poskytol všestrannú súčinnosť potrebnú na priame vykonanie vypočutia, predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie s vypočúvanou osobou (ak s tým súhlasia).

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno, v prípade násilných a sexuálnych trestných činov, hoci je možné, že príslušné orgány začali trestné konanie z vlastného podnetu, a tak nebolo potrebné nahlásiť trestný čin polícii.

Vo všeobecnosti platí, že poskytnutie pomoci je podmienené právnym rozhodnutím, ktorým sa ukončí trestné konanie, pričom proti tomuto rozhodnutiu už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy. V právnych predpisoch je stanovené, že v priebehu trestného konania možno poskytnúť predbežnú pomoc na riešenie zložitej finančnej situácie obetí trestných činov alebo ich oprávnených osôb. O predbežnú pomoc možno požiadať až po tom, ako obeť nahlásila udalosti príslušným orgánom alebo príslušné subjekty začali trestné konanie bez nutnosti nahlásenia.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov je na predloženie žiadosti o finančnú pomoc potrebné k žiadosti priložiť kópiu právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie, pričom proti tomuto rozhodnutiu už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, bez ohľadu na to, či ide o rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti obvineného alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu.

V prípade teroristických trestných činov sa na poskytnutie pomoci a dávok stanovených v španielskych právnych predpisoch požaduje, aby obeti bolo udelené právo získať náhradu škody formou občianskoprávnej zodpovednosti za činy a ich následky, za ktoré možno poskytnúť náhradu, na základe rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, prípadne ak takýto rozsudok síce nebol vynesený, ale vykonalo sa primerané právne prešetrovanie alebo bolo začaté trestné konanie na účely trestného stíhania za trestné činy.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov je na predloženie žiadosti o finančnú pomoc potrebné k žiadosti priložiť kópiu právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie, pričom proti tomuto rozhodnutiu už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, bez ohľadu na to, či ide o rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu.

Táto požiadavka znamená, že ak chcete požiadať o finančnú pomoc, je nutné začať súdne konanie proti osobe, ktorá je za trestný čin údajne zodpovedná.

V prípade teroristických trestných činov sa na poskytnutie pomoci a dávok stanovených v španielskych právnych predpisoch požaduje, aby obeti bolo udelené právo získať náhradu škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za udalosti a ich následky, za ktoré možno poskytnúť náhradu, v zmysle rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, prípadne ak takýto rozsudok síce nebol vynesený, ale vykonalo sa primerané právne prešetrovanie alebo bolo začaté trestné konanie na účely trestného stíhania za trestné činy.

Preto ak chcete požiadať o pomoc a dávky stanovené v španielskych právnych predpisoch, je potrebné, aby bolo začaté trestné konanie alebo aby sa aspoň vykonalo primerané právne prešetrovanie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak nebola zistená totožnosť páchateľa, nie je možné požiadať o náhradu škody, pretože jednou z požiadaviek je predloženie kópie právneho rozhodnutia proti údajnému páchateľovi, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy. Ak sa trestné konanie ešte len má ukončiť (t. j. právne rozhodnutie, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, ešte nebolo vydané), možno požiadať o predbežnú pomoc za predpokladu, že sa predložia dôkazy o zložitej finančnej situácii obete alebo jej oprávnených osôb.

Ak údajný páchateľ nie je prítomný na súde, k žiadosti o pomoc treba priložiť príslušný rozsudok v neprítomnosti.

K žiadostiam o predbežnú pomoc treba priložiť aj správu prokuratúry, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že smrť, zranenia alebo poškodenie spôsobil násilný a zámerný (úmyselný) čin.

V prípade teroristických trestných činov možno požiadať o poskytnutie pomoci a dávok stanovených v španielskych právnych predpisoch, ak sa vykonali primerané právne prešetrovania alebo bolo začaté trestné konanie s cieľom vyniesť rozsudok o trestných činoch.

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov lehota na uplatnenie nároku na poskytnutie pomoci je vo všeobecnosti jeden rok od spáchania trestného činu.

V prípade teroristických trestných činov lehota na predloženie žiadostí o náhradu škody za osobné zranenie alebo majetkové škody je vo všeobecnosti jeden rok odo dňa, keď došlo k poškodeniu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

a) Náhrada škody pre obeť trestného činu

– Majetková škoda

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sa pomoc poskytuje v prípade smrti, ťažkého telesného zranenia alebo vážneho poškodenia telesného alebo duševného zdravia.

Za ťažké zranenie sa považuje zranenie, ktoré ovplyvňuje telesnú integritu alebo telesné alebo duševné zdravie a ktoré spôsobuje dočasnú alebo trvalú pracovnú neschopnosť osoby, ktorá toto zranenie utrpela.

Je potrebné, aby telesné zranenie alebo poškodenie telesného alebo duševného zdravia bolo dostatočne vážne na to, aby sa mohla vyhlásiť trvalá invalidita, prípadne dočasná pracovná neschopnosť v trvaní najmenej šesť mesiacov v súlade so španielskymi právnymi predpismi v oblasti sociálneho zabezpečenia. Trvalá pracovná neschopnosť musí byť prinajmenšom na úrovni 33 %.

V prípade teroristických trestných činov sa štandardná pomoc vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti:

 • Smrť: štát vyplatí oprávneným osobám náklady na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb usmrtených v dôsledku teroristického útoku, ak tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch.

V príslušných prípadoch majú oprávnené osoby navyše právo aj na tieto dávky:

 • mimoriadna platba vo výške stanovenej v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, za občianskoprávnu zodpovednosť za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobenú príslušnými udalosťami,
 • platba za majetkovú škodu,
 • pomoc určená na liečbu a dodatočná zdravotná a psychologická starostlivosť,
 • pomoc určená na vzdelávanie,
 • pomoc určená na bývanie,
 • mimoriadna pomoc určená na núdzové situácie,
 • vyznamenania – Kráľovský rad občianskeho uznania obetí terorizmu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Osobné zranenie:

Osoby, ktoré utrpeli telesné zranenie, majú nárok na náhradu výdavkov na zdravotnú starostlivosť, protézy a chirurgické zákroky súvisiace s teroristickými činmi, ak sa preukáže ich potrebnosť a ak tieto náklady nepokrýva systém verejného ani súkromného sociálneho zabezpečenia týchto osôb.

Rozlišujú sa tieto situácie:

 • ťažké zdravotné postihnutie,
 • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania,
 • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby,
 • čiastočná trvalá pracovná neschopnosť: v týchto situáciách je stanovená fixná finančná náhrada.

V príslušných prípadoch majú oprávnené osoby navyše právo aj na tieto dávky:

 • mimoriadna platba vo výške stanovenej v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, za občianskoprávnu zodpovednosť za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobenú príslušnými udalosťami,
 • platba za majetkovú škodu,
 • pomoc určená na liečbu a dodatočná zdravotná a psychologická starostlivosť; pomoc určená na vzdelávanie,
 • pomoc určená na bývanie,
 • mimoriadna pomoc určená na núdzové situácie,
 • vyznamenania – Kráľovský rad občianskeho uznania obetí terorizmu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie: v tomto prípade pokrytie závisí od posúdenia poškodenia podľa systému vytvoreného pre obete dopravných nehôd, pričom sa využíva stupnica, ktorá je výsledkom uplatňovania právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia na sumy náhrady za trvalé zranenie, zmrzačenie a deformáciu a zranenia nespôsobujúce zdravotné postihnutie spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

Pokiaľ ide o posúdenie náhrady škody za následky vrátane telesných postihnutí, mentálnej retardácie, zmyslových a organických postihnutí a kozmetických poškodení, ktoré vyplývajú zo zranenia a pretrvávajú aj po dokončení liečby, systém vytvorený pre obete dopravných nehôd okrem iného zahŕňa výdavky na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti, protézy, rehabilitáciu v domácom a nemocničnom prostredí a náklady, ktoré vznikajú v dôsledku straty osobnej nezávislosti.

Tento systém zahŕňa aj dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorá sa môže vzťahovať na obeť, keď sa jej poskytuje zdravotná starostlivosť a nemôže vykonávať pracovné alebo bežné činnosti.

Obete terorizmu, ktoré utrpeli zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie, majú podobne v náležitých prípadoch nárok na tieto dávky:

 • mimoriadna platba vo výške stanovenej v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, za občianskoprávnu zodpovednosť za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobenú príslušnými udalosťami,
 • platba za majetkovú škodu,
 • pomoc určená na liečbu a dodatočná zdravotná a psychologická starostlivosť,
 • oslobodenie od vysokoškolských poplatkov,
 • pomoc určená na bývanie,
 • mimoriadna pomoc určená na núdzové situácie,
 • vyznamenania – Kráľovský rad občianskeho uznania obetí terorizmu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Dočasná pracovná neschopnosť: na tieto účely sa obeť považuje za dočasne práceneschopnú, keď sa jej poskytuje zdravotná starostlivosť a nemôže vykonávať pracovné alebo bežné činnosti.

V náležitých prípadoch majú obete navyše nárok na dodatočnú pomoc, ktorá sa poskytuje osobám s trvalou invaliditou alebo osobám, ktoré utrpeli zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie, s výnimkou pomoci určenej na vzdelávanie.

 • Únos: náhrada škody v tomto prípade zahŕňa fixnú finančnú náhradu a náhradu za osobné zranenie, ku ktorému mohlo dôjsť počas únosu.

Oprávneným osobám môže byť podobne poskytnutá náhrada škody za osobné zranenie, ku ktorému mohlo dôjsť počas únosu, spolu s ďalšími druhmi pomoci, ako sú:

 • mimoriadna platba vo výške stanovenej v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, za občianskoprávnu zodpovednosť za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobenú príslušnými udalosťami,
 • platba za majetkovú škodu,
 • pomoc určená na liečbu a dodatočná zdravotná a psychologická starostlivosť,
 • pomoc určená na bývanie,
 • mimoriadna pomoc určená na núdzové situácie,
 • vyznamenania – Kráľovský rad občianskeho uznania obetí terorizmu (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Majetková škoda: táto pomoc je sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady majetkovej škody sa zníži o tieto sumy.

Náhradu škody spôsobenej na majetku vo verejnom vlastníctve nemožno poskytnúť.

Oprávnené osoby majú nárok na tieto náhrady:

Náhrada škody na bývaní:

 • V prípade miesta obvyklého pobytu fyzických osôb („miesto obvyklého pobytu“ zvyčajne znamená budovu, v ktorej osoba alebo rodinná jednotka býva aspoň šesť mesiacov v priebehu roka) možno náhradu škody vyplatiť za škody spôsobené na budove, zariadení a nábytku, ak ich treba nahradiť, aby sa obnovili pôvodné podmienky obývateľnosti s výnimkou určitých prvkov.
 • V prípade, že nejde o miesto obvyklého pobytu, náhrada škody tvorí 50 % škody maximálne do hraničnej sumy určenej na bývanie, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Dočasné bývanie:

 • Ak dotknuté osoby musia v dôsledku teroristického útoku dočasne opustiť svoj domov, aby sa mohli vykonať opravy, ministerstvo vnútra môže prispieť k úhrade výdavkov súvisiacich so zabezpečením dočasného bývania.

Náhrada škody spôsobenej na komerčných a priemyselných budovách:

 • Náhrada škody zahŕňa hodnotu opráv potrebných na obnovu prevádzky v týchto zariadeniach vrátane poškodeného nábytku a vybavenia maximálne do hraničnej výšky náhrady, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Náhrada škody spôsobenej na motorových vozidlách:

 • Náhradu škody možno poskytnúť za škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru.
 • Je nevyhnutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch.
 • Náhrada škody zahŕňa výdavky potrebné na zabezpečenie opravy a finančná pomoc sa poskytne aj v prípade totálnej škody.
 • Pomoc určená na vzdelávanie: študijná pomoc sa poskytne v prípade, keď v dôsledku teroristického činu dôjde k zraneniu študenta(-tky), vdovy alebo vdovca, nezosobášeného partnera alebo detí zosnulej osoby alebo rodičov, súrodencov alebo poručníkov, a to spôsobí, že nie sú schopní vykonávať svoje zvyčajné povolanie, pričom treba dodržať požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch.

Zodpovednosť za náhradu škody obetiam teroristických útokov preberá štát, ktorý vo výnimočných prípadoch zaplatí príslušnú náhradu škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesné alebo psychické poškodenie, pričom sa vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti: smrť, ťažké zdravotné postihnutie, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, čiastočná trvalá pracovná neschopnosť, zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie a únos.

– Psychická ujma

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak sa v dôsledku trestného činu poškodí duševné zdravie obete (psychická ujma), výška pomoci pokrýva náklady na všetky formy terapeutickej liečby, ktorú si obeť slobodne zvolí, najviac do sumy stanovenej v španielskych právnych predpisoch.

Pokiaľ ide o psychickú ujmu, v prípade teroristických trestných činov sa obetiam teroristických útokov okamžite poskytne bezplatná psychologická a psychiatrická pomoc zodpovedajúca ich liečebným potrebám, pokiaľ sa klinicky stanoví, že je potrebná na zabezpečenie najrýchlejšieho a najúčinnejšieho zotavenia.

Táto pomoc sa poskytne samotným priamym obetiam, ohrozeným, ich rodinám a osobám, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.

b) Práva osôb alebo príbuzných obetí

– Majetková škoda

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak v dôsledku trestného činu zomrie maloletá osoba, jej rodičia sú považovaní za oprávnené osoby ako nepriame obete.

V takýchto prípadoch je pomoc obmedzená na náhradu výdavkov na pohreb, ktoré rodičia alebo poručníci zosnulého dieťaťa skutočne zaplatili, v rámci obmedzení stanovených v španielskych právnych predpisoch.

Výdavky na kar, premiestnenie, pochovanie alebo kremáciu sa považujú za výdavky na pohreb, na ktoré si možno uplatniť nárok na náhradu škody.

V prípade teroristických trestných činov štát uhradí náklady na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb usmrtených v dôsledku teroristického útoku, ak tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, najviac do hraničnej sumy stanovenej v uplatniteľných právnych predpisoch.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula

V prípade teroristických trestných činov sa pomoc poskytovaná v súvislosti s psychologickou a psychiatrickou podporou priamych obetí teroristických útokov vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov a osoby, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti, ktoré trpia psychologickými následkami spôsobenými teroristickými činmi, pričom sa prejavili neskôr; tieto osoby majú nárok na uhradenie nákladov na psychologickú starostlivosť na základe lekárskeho predpisu maximálne do hraničnej sumy, ktorá je stanovená pre individualizovanú liečbu.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov výška pomoci vo všeobecnosti nesmie prekročiť výšku náhrady škody stanovenú v rozsudku.

Výška pomoci sa stanoví na základe súboru pravidiel, pričom platí, že nesmie prekročiť sumu stanovenú v rozsudku:

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa po uplynutí prvých šiestich mesiacov poskytuje suma zodpovedajúca dvojnásobku aktuálneho denného verejného viacúčelového príjmového indexu [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)] počas trvania pracovnej neschopnosti, pričom počas tohto obdobia sa príslušná suma vypláca v mesačných splátkach.

IPREM je index, ktorý sa stanovuje každoročne, a používa sa na určenie výšky určitých dávok alebo prahových hodnôt rozhodujúcich o možnosti získať prístup k určitým dávkam, nárokom alebo verejným službám.

 • V prípade zranení, ktoré spôsobujú zdravotné postihnutie, je maximálna suma, ktorú možno získať, naviazaná na aktuálny mesačný index IPREM platný k dátumu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili zdravotný stav osoby, pričom závisí od stupňa zdravotného postihnutia:
  • v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti: 40 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa bežné povolanie danej osoby: 60 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania: 90 mesačných splátok,
  • v prípade ťažkého zdravotného postihnutia: 130 mesačných splátok.
 • Maximálna pomoc, ktorú možno získať v prípade smrti, zodpovedá 120 mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

Pokiaľ ide o pomoc určenú na výdavky na pohreb, ktorá sa poskytne rodičom alebo poručníkom maloletej osoby alebo plnoletej osoby so zdravotným postihnutím, ak smrť tejto osoby nastala v priamom dôsledku trestného činu, výška poskytnutej pomoci pokryje skutočne uhradené náklady maximálne do sumy zodpovedajúcej piatim mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

Suma pomoci poskytnutej na liečebné výdavky v prípade sexuálnych trestných činov, ktoré poškodili duševné zdravie obetí, sa vyplatí v súlade s týmito kritériami:

 • Ak obeť požiada o pomoc pred začiatkom liečby, môže sa poskytnúť suma na základe mesačnej splátky IPREM. Ak táto suma nepostačuje na zaplatenie liečby, na žiadosť dotknutej osoby možno nadmerné výdavky uhradiť jednou platbou alebo vo forme opakujúcich sa platieb vyplácaných do konca liečby, prípadne kým sa nedosiahne stanovená maximálna suma.
 • Ak obeť požiada o pomoc, až keď sa už liečba začala, výdavky, ktoré si dotknutá osoba vyúčtuje, sa uhradia spolu s budúcimi výdavkami na rovnaký účel až do konca liečby, prípadne kým sa nedosiahne stanovená maximálna suma.
 • Ak sa v čase predloženia žiadosti preukáže, že liečba sa už skončila, pomoc sa vyplatí jednou platbou vo výške vyúčtovaných výdavkov, najviac do výšky maximálne povolenej sumy. Ak je preukázateľne potrebné obnoviť liečbu, pričom ešte nebola dosiahnutá maximálna suma, možno vykonať platbu na pokrytie príslušných nových výdavkov.

Predbežnú pomoc možno poskytnúť aj pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, je však potrebné preukázať zložitú finančnú situáciu obete alebo jej oprávnených osôb. Túto pomoc možno poskytnúť prostredníctvom jednej platby alebo formou pravidelných platieb.

V prípade teroristických trestných činov:

 • V prípade smrti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch.

V prípade nákladov na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb usmrtených v dôsledku teroristického útoku, ak tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, pomoc sa poskytne prostredníctvom jednej platby najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch.

 • V prípade osobného zranenia: V prípade ťažkého zdravotného postihnutia, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na bežné povolanie danej osoby a v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch.

Pokiaľ ide o náhradu škody v prípade zranení nespôsobujúcich trvalé zdravotné postihnutie, náhrada škody sa vyplatí buď prostredníctvom jednej platby, alebo formou mesačných splátok v závislosti od stanovenej stupnice.

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti platí obmedzenie náhrady škody vo výške 18 mesačných splátok.
 • V prípade únosu sa navyše k jednorazovej platbe ako náhrada škody za osobné zranenie spôsobené obeti únosom vyplatí aj pomoc na základe počtu dní trvania únosu, až do výšky obmedzenia platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti.
 • V prípade majetkovej škody je táto pomoc sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady majetkovej škody sa zníži o tieto sumy.

Náhradu škody spôsobenej na majetku vo verejnom vlastníctve nemožno poskytnúť.

Vo všeobecnosti platí, že platba sa vykonáva formou jednorazovej platby súm stanovených v uplatniteľných právnych predpisoch s výnimkou pomoci určenej na dočasné bývanie; táto pomoc sa poskytuje formou mesačných platieb, ktoré sa vypočítavajú na dennom základe, ak ide o ubytovanie v hoteli, alebo na mesačnom základe, ak ide o ubytovanie formou nájmu.

Oprávnené osoby majú nárok na tieto náhrady:

Náhrada škody na bývaní:

 • V prípade miesta obvyklého pobytu fyzických osôb („miesto obvyklého pobytu“ zvyčajne znamená budovu, v ktorej osoba alebo rodinná jednotka býva aspoň šesť mesiacov v priebehu roka) možno náhradu škody vyplatiť za škody spôsobené na budove, zariadení a nábytku, ak ich treba nahradiť, aby sa obnovili pôvodné podmienky obývateľnosti s výnimkou určitých prvkov.
 • V prípade, že nejde o miesto obvyklého pobytu, náhrada škody zahŕňa 50 % škody maximálne do hraničnej sumy určenej na bývanie, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Dočasné bývanie:

 • Ak dotknuté osoby musia v dôsledku teroristického útoku dočasne opustiť svoj domov, aby sa mohli vykonať opravy, ministerstvo vnútra môže prispieť k úhrade výdavkov súvisiacich so zabezpečením dočasného bývania.

Náhrada škody spôsobenej na komerčných a priemyselných budovách:

 • Náhrada škody zahŕňa hodnotu opráv potrebných na obnovu prevádzky v týchto zariadeniach vrátane poškodeného nábytku a vybavenia maximálne do hraničnej výšky náhrady, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Náhrada škody spôsobenej na motorových vozidlách:

 • Náhradu škody možno poskytnúť za škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru.
 • Je nevyhnutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch.
 • Náhrada škody zahŕňa výdavky potrebné na zabezpečenie opravy a finančná pomoc sa poskytne aj v prípade totálnej škody.
 • Pomoc určená na vzdelávanie: Študijná pomoc sa poskytne v prípade, keď v dôsledku teroristického činu dôjde k zraneniu študenta(-tky), vdovy alebo vdovca, nezosobášeného partnera alebo detí zosnulej osoby alebo rodičov, súrodencov alebo poručníkov, a to spôsobí, že nie sú schopní vykonávať svoje zvyčajné povolanie, pričom treba dodržať požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch.

Systém platieb vo forme splátok sa uplatní v prípadoch dočasnej pracovnej neschopnosti a v prípadoch zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, ktoré boli spôsobené teroristickými útokmi, v rámci rozsahu pôsobnosti, ktorý je stanovený v španielskych právnych predpisoch.

V prípadoch, v ktorých vzhľadom na závažnosť utrpených zranení možno odôvodnene predpokladať, že neskôr bude vyhlásená celková trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania alebo ťažké zdravotné postihnutie obete, platby vo forme splátok možno vykonať najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch.

Vo výnimočných prípadoch štát preberie zodpovednosť za zaplatenie príslušnej náhrady škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesné alebo psychické poškodenie, pričom sa vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti: smrť, ťažké zdravotné postihnutie, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, čiastočná trvalá pracovná neschopnosť, zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie a únos. Táto mimoriadna pomoc sa bežne vypláca prostredníctvom jednej splátky, okrem zranení nespôsobujúcich trvalé zdravotné postihnutie a únosu.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov možno odmietnuť poskytnúť verejnú pomoc, prípadne znížiť jej výšku, ak by celkové alebo čiastočné poskytnutie pomoci bolo nespravodlivé alebo v rozpore s verejným poriadkom, a to za týchto okolností potvrdených rozsudkom:

 • ak správanie oprávnenej osoby priamo alebo nepriamo prispelo k spáchaniu trestného činu alebo k zhoršeniu ich ujmy,
 • ak je oprávnená osoba prepojená s páchateľom alebo patrí do organizácie, ktorá pácha násilné trestné činy.

Ak sa na osobu, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu, vzťahuje jeden z uvedených dôvodov na odmietnutie alebo obmedzenie pomoci, oprávnené osoby môžu získať prístup k pomoci na základe toho, že sú nepriamymi obeťami, ak sú vo finančných ťažkostiach.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sa vaša finančná situácia zohľadní pri stanovovaní výšky poskytnutej pomoci, pretože sa uplatňujú tieto kritériá:

 • všetky príjmy na ročnom základe, ktoré dosiahla oprávnená osoba alebo ktoré spolu dosiahli všetky oprávnené osoby (v prípade pomoci poskytnutej po smrti obete), v súlade s príslušnou stupnicou,
 • všetky príjmy na ročnom základe, ktoré obeť dosiahla ku dňu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili jej zdravotný stav (v prípade pomoci poskytnutej pri zraneniach spôsobujúcich zdravotné postihnutie), v súlade s príslušnou stupnicou.

Vaša finančná situácia sa zohľadní aj na určenie toho, či ste ako oprávnená osoba finančne závislý(-á), čo môže viesť k priznaniu príslušnej pomoci. Ak sa nachádzate v zložitej finančnej situácii v súlade s príslušnými právnymi predpismi, možno vám priznať predbežnú pomoc pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy.

V prípade teroristických trestných činov sa pri stanovovaní nároku na náhradu škody v prípade úmrtia zohľadňuje finančná závislosť oprávnenej osoby od zosnulého v čase smrti v dôsledku teroristického činu, pričom sa použijú všetky ročné príjmy oprávnených osôb.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Nie.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov výška pomoci nesmie prekročiť výšku náhrady škody stanovenú v rozsudku. Presná výška pomoci sa stanoví na základe uplatnenia súboru pravidiel:

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa po uplynutí prvých šiestich mesiacov poskytuje suma zodpovedajúca dvojnásobku aktuálneho denného verejného viacúčelového príjmového indexu [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)] počas trvania pracovnej neschopnosti, pričom počas tohto obdobia sa príslušná suma vypláca v mesačných splátkach.
 • V prípade zranení, ktoré spôsobujú zdravotné postihnutie, je maximálna suma, ktorú možno získať, naviazaná na aktuálny mesačný index IPREM platný k dátumu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili zdravotný stav osoby, pričom závisí od stupňa zdravotného postihnutia:
  • v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti: 40 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na vlastné povolanie danej osoby: 60 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania: 90 mesačných splátok,
  • v prípade ťažkého zdravotného postihnutia: 130 mesačných splátok.

S cieľom určiť výšku pomoci, ktorú možno v týchto prípadoch získať, sa postupne uplatňujú tieto korekčné faktory na maximálne výšky jednotlivých príslušných druhov pomoci:

 • všetky príjmy na ročnom základe, ktoré obeť dosiahla ku dňu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili jej zdravotný stav, v súlade s touto stupnicou:
  • príjmy nižšie ako platný index IPREM k tomuto dátumu: korekčný faktor = 1,
  • v rozmedzí od 101 % do 200 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,90,
  • v rozmedzí od 201 % do 350 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,80,
  • nad 350 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,70,
 • počet osôb, ktoré sú finančne závislé od obete v deň zranenia, v súlade s kritériami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, ak žijú s obeťou a na náklady obete, a za predpokladu, že ich všetky príjmy na ročnom základe neprevyšujú 150 % ročného indexu IPREM platného v deň zranenia, v súlade s touto stupnicou:
  • v prípade najmenej štyroch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 1,
  • v prípade troch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 0,95,
  • v prípade dvoch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 0,90,
  • v prípade jednej závislej osoby sa uplatňuje korekčný faktor 0,85,
  • v prípade, že neexistujú závislé osoby, uplatňuje sa korekčný faktor 0,80.
  • Maximálna pomoc, ktorú možno získať v prípade smrti, zodpovedá 120 mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

S cieľom určiť výšku pomoci, ktorú možno v tomto prípade získať, sa postupne uplatňujú tieto korekčné faktory na maximálne výšky jednotlivých príslušných druhov pomoci:

 • všetky príjmy na ročnom základe, ktoré ku dňu smrti obete dosiahla oprávnená osoba alebo ktoré spolu dosiahli všetky oprávnené osoby (v prípade, ak je ich viac), v súlade s touto stupnicou:
  • príjmy nižšie ako platný index IPREM k tomuto dátumu: korekčný faktor = 1,
  • v rozmedzí od 101 % do 200 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,90,
  • v rozmedzí od 201 % do 350 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,80,
  • nad 350 % tohto indexu IPREM: korekčný faktor = 0,70,
 • počet osôb, ktoré sú v čase smrti obete finančne závislé od obete alebo od oprávnených osôb. Za oprávnené osoby sa považujú osoby určené v uplatniteľných právnych predpisoch, ak každá z nich spĺňa tieto podmienky:
  • v čase smrti obete žili s obeťou alebo oprávnenými osobami na náklady obete alebo oprávnených osôb a
  • všetky ich príjmy na ročnom základe neprevyšujú 150 % ročného indexu IPREM platného v čase smrti obete, v súlade s touto stupnicou:
   • v prípade najmenej štyroch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 1,
   • v prípade troch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 0,95,
   • v prípade dvoch závislých osôb sa uplatňuje korekčný faktor 0,90,
   • v prípade jednej závislej osoby sa uplatňuje korekčný faktor 0,85.

Pokiaľ ide o pomoc určenú na výdavky na pohreb, ktorá sa poskytne rodičom alebo poručníkom maloletej osoby alebo plnoletej osoby so zdravotným postihnutím, ak smrť tejto osoby nastala v priamom dôsledku trestného činu, výška poskytnutej pomoci pokryje skutočne uhradené náklady maximálne do sumy zodpovedajúcej piatim mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

V prípade sexuálnych trestných činov, v dôsledku ktorých sa poškodí duševné zdravie obete, výška pomoci pokrýva náklady na terapeutickú liečbu, ktorú si obeť slobodne zvolí, najviac do sumy zodpovedajúcej piatim mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu vydania forenznej lekárskej správy, v ktorej sa potvrdzuje poškodenie duševného zdravia obete, ktoré možno liečiť prostredníctvom terapie.

Pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, možno poskytnúť predbežnú pomoc, je však potrebné preukázať zložitú finančnú situáciu obete alebo jej oprávnených osôb.

V prípade teroristických trestných činov:

 • V prípade smrti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch.

Príjemcovia tejto náhrady škody majú nárok na zvýšenie pomoci o fixnú sumu zodpovedajúcu dvadsiatim mesačným platbám indexu IPREM, ktorý bol platný v deň spáchania teroristického činu, za každé dieťa alebo maloletú osobu, ktoré boli v čase smrti finančne závislé od obete.

Za osobu finančne závislú od zosnulého sa považuje osoba, ktorá v čase smrti žila úplne alebo čiastočne na náklady zosnulého, pričom všetky príjmy závislých osôb na ročnom základe neprevýšili 150 % ročného indexu IPREM platného v tom čase.

Pomoc sa poskytuje aj na uhradenie nákladov na premiestnenie, pohreb a pochovanie a/alebo kremáciu osôb, ktoré zomreli v dôsledku teroristického útoku, pričom tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, a to až do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch. Náklady sa uhradia po predložení príslušných faktúr. K faktúram treba priložiť poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na tieto náklady, prípadne čestné vyhlásenie, že takéto poistenie nebolo uzavreté.

 • V prípade osobného zranenia: V prípade ťažkého zdravotného postihnutia, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na bežné povolanie danej osoby a v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch.

Pokiaľ ide o náhradu škody v prípade zranení nespôsobujúcich trvalé zdravotné postihnutie, náhrada škody sa vyplatí buď prostredníctvom jednej platby, alebo formou mesačných splátok v závislosti od stanovenej stupnice.

Oprávnené osoby majú nárok na poskytnutú pomoc a na zvýšenie tejto pomoci o fixnú sumu zodpovedajúcu 20 mesačným platbám príslušného indexu IPREM za každé dieťa alebo maloletú osobu, ktoré boli finančne závislé od obete v čase teroristického činu, ktorý spôsobil zranenie.

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa vypláca náhrada škody zodpovedajúca dvojnásobku príslušného indexu IPREM počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac do výšky 18 mesačných splátok.
 • V prípade únosu sa obetiam poskytne náhrada škody vo výške, ktorá je stanovená v právnych predpisoch pre tento prípad. Navyše, ako náhrada škody za prípadné osobné zranenie spôsobené obeti únosom sa vyplatí aj pomoc zodpovedajúca trojnásobku denného indexu IPREM za každý deň trvania únosu až do výšky obmedzenia náhrady škody platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti.
 • Majetková škoda: táto pomoc je sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady majetkovej škody sa zníži o tieto sumy.

Celková spojená suma náhrady škody nesmie prekročiť hodnotu spôsobenej škody.

Náhradu škody spôsobenej na majetku vo verejnom vlastníctve nemožno poskytnúť.

Oprávnené osoby majú nárok na tieto náhrady:

Náhrada škody na bývaní:

 • V prípade miesta obvyklého pobytu fyzických osôb možno náhradu škody vyplatiť za škody spôsobené na budove, zariadení a nábytku, ak ich treba nahradiť, aby sa obnovili pôvodné podmienky obývateľnosti s výnimkou určitých luxusných prvkov.
 • V prípade, že nejde o miesto obvyklého pobytu, náhrada škody tvorí 50 % škody maximálne do hraničnej sumy určenej na bývanie, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Dočasné bývanie:

 • Ak dotknuté osoby musia v dôsledku teroristického útoku dočasne opustiť svoj domov, aby sa mohli vykonať opravy, ministerstvo vnútra môže prispieť k úhrade výdavkov súvisiacich so zabezpečením dočasného bývania; táto pomoc sa vypočítava na dennom základe, ak ide o ubytovanie v hoteli, alebo na mesačnom základe, ak ide o ubytovanie formou nájmu.

Náhrada škody spôsobenej na komerčných a priemyselných budovách:

 • Náhrada škody zahŕňa hodnotu opráv potrebných na obnovu prevádzky v týchto zariadeniach vrátane poškodeného nábytku a vybavenia maximálne do hraničnej výšky náhrady, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Náhrada škody spôsobenej na motorových vozidlách:

 • Náhradu škody možno poskytnúť za škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru.
 • Je nevyhnutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch.
 • Náhrada škody zahŕňa sumu alebo výdavky potrebné na vykonanie opravy.
 • Pomoc určená na vzdelávanie: Študijná pomoc sa poskytne v prípade, keď v dôsledku teroristického činu dôjde k zraneniu študenta(-tky), vdovy alebo vdovca, nezosobášeného partnera alebo detí zosnulej osoby alebo rodičov, súrodencov alebo poručníkov, a to spôsobí, že nie sú schopní vykonávať svoje zvyčajné povolanie, pričom treba dodržať požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch.

Pomoc môže byť poskytnutá, ak oprávnená osoba vzhľadom na štúdium, na ktoré žiada pomoc, ešte nemá kvalifikáciu rovnakého, prípadne vyššieho stupňa, ani nespĺňa zákonné požiadavky na jej získanie.

V prípade výučby jazykov a maturitnej skúšky, prípadne rovnocenného štúdia alebo štúdia vyššieho stupňa sa uplatňujú akademické požiadavky na zápis a zvládnutie študijného obsahu stanoveného v španielskych právnych predpisoch o štipendiách a študijnej pomoci.

Na výpočet minimálnych študijných výsledkov, ktoré sa vyžadujú od príjemcov študijnej pomoci, však ministerstvo vnútra uplatní korekčný faktor 0,60 v prípade študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí potrebujú prispôsobenie učebného plánu alebo dlhší čas na absolvovanie štúdia z dôvodu telesného alebo duševného postihnutia.

Vo výnimočných prípadoch štát preberie zodpovednosť za zaplatenie príslušnej náhrady škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesné alebo psychické poškodenie, pričom sa vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti: smrť, ťažké zdravotné postihnutie, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, čiastočná trvalá pracovná neschopnosť, zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie a únos.

Výška náhrady škody sa stanoví takto:

 • Ak existuje rozsudok, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy a v ktorom sa priznáva náhrada škody z dôvodu občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobujúcu niektorú z uvedených mimoriadnych udalostí, pomoc sa poskytne prostredníctvom jednej platby, ktorej výška zodpovedá sume stanovenej v právnych predpisoch.
 • Ak sa v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, nepriznáva alebo nepovoľuje priznanie sumy z dôvodu občianskoprávnej zodpovednosti za telesnú alebo psychickú ujmu, pomoc sa poskytne prostredníctvom jednej platby za všetky mimoriadne udalosti okrem týchto:
  • Zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie: v tomto prípade pokrytie závisí od posúdenia poškodenia podľa systému vytvoreného pre obete dopravných nehôd, pričom sa využíva stupnica, ktorá je výsledkom uplatňovania právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia na sumy náhrady za trvalé zranenie, zmrzačenie a deformáciu a zranenia nespôsobujúce zdravotné postihnutie spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
  • Únos: za každý deň trvania únosu sa vyplatí pomoc zodpovedajúca trojnásobku denného verejného viacúčelového príjmového indexu (IPREM) až do výšky obmedzenia náhrady škody platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú možno priznať?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov výška pomoci vo všeobecnosti nesmie prekročiť výšku náhrady škody stanovenú v rozsudku.

Výška pomoci sa stanoví na základe súboru pravidiel, pričom platí, že nesmie prekročiť sumu stanovenú v rozsudku:

 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa po uplynutí prvých šiestich mesiacov poskytuje suma zodpovedajúca dvojnásobku aktuálneho denného verejného viacúčelového príjmového indexu (IPREM) počas trvania pracovnej neschopnosti, pričom počas tohto obdobia sa príslušná suma vypláca v mesačných splátkach.
 • V prípade zranení, ktoré spôsobujú zdravotné postihnutie, je maximálna suma, ktorú možno získať, naviazaná na aktuálny mesačný index IPREM platný k dátumu, keď zranenia alebo poškodenia ovplyvnili zdravotný stav osoby, pričom závisí od stupňa zdravotného postihnutia:
  • v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti: 40 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa bežné povolanie danej osoby: 60 mesačných splátok,
  • v prípade trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania: 90 mesačných splátok,
  • v prípade ťažkého zdravotného postihnutia: 130 mesačných splátok.
 • Maximálna pomoc, ktorú možno získať v prípade smrti, zodpovedá 120 mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

Pokiaľ ide o pomoc určenú na výdavky na pohreb, ktorá sa poskytne rodičom alebo poručníkom maloletej osoby alebo plnoletej osoby so zdravotným postihnutím, ak smrť tejto osoby nastala v priamom dôsledku trestného činu, výška poskytnutej pomoci pokryje skutočne uhradené náklady maximálne do sumy zodpovedajúcej piatim mesačným splátkam indexu IPREM, ktorý je platný k dátumu smrti.

Suma pomoci poskytnutej na liečebné výdavky v prípade sexuálnych trestných činov, ktoré poškodili duševné zdravie obetí, sa vyplatí v súlade s týmito kritériami:

 • Ak obeť požiada o pomoc pred začiatkom liečby, môže sa poskytnúť suma na základe mesačnej splátky IPREM. Ak táto suma nepostačuje na zaplatenie liečby, na žiadosť dotknutej osoby možno nadmerné výdavky uhradiť jednou platbou alebo vo forme opakujúcich sa platieb vyplácaných do konca liečby, prípadne kým sa nedosiahne stanovená maximálna suma.
 • Ak obeť požiada o pomoc, až keď sa už liečba začala, výdavky, ktoré si dotknutá osoba vyúčtuje, sa uhradia spolu s budúcimi výdavkami na rovnaký účel až do konca liečby, prípadne kým sa nedosiahne stanovená maximálna suma.
 • Ak sa v čase predloženia žiadosti preukáže, že liečba sa už skončila, pomoc sa vyplatí jednou platbou vo výške vyúčtovaných výdavkov, najviac do výšky maximálne povolenej sumy. Ak je potrebné obnoviť liečbu, pričom ešte nebola dosiahnutá maximálna suma, možno vykonať platbu na pokrytie príslušných nových výdavkov.

Predbežnú pomoc možno poskytnúť aj pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, je však potrebné preukázať zložitú finančnú situáciu obete alebo jej oprávnených osôb. Túto pomoc možno poskytnúť prostredníctvom jednej platby alebo prostredníctvom pravidelných platieb.

V prípade teroristických trestných činov:

 • V prípade smrti sa vyplatí náhrada škody vo výške 250 000 EUR, pričom táto suma sa zvýši o fixnú sumu zodpovedajúcu 20 mesačným platbám indexu IPREM, ktorý bol platný v deň spáchania teroristického činu, za každé dieťa alebo maloletú osobu, ktoré boli v čase smrti finančne závislé od obete.

V prípade nákladov na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb, ktoré zomreli v dôsledku teroristického útoku, ak tieto osoby nie sú kryté poistnou zmluvou, pomoc sa poskytne prostredníctvom jednej platby najviac do sumy 6 000 EUR.

 • V prípade osobného zranenia: V prípade ťažkého zdravotného postihnutia, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na všetky povolania, trvalej pracovnej neschopnosti vzťahujúcej sa na bežné povolanie danej osoby a v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti sa pomoc poskytne prostredníctvom jednej platby v súlade so sumami stanovenými v právnych predpisoch:
  • ťažké zdravotné postihnutie: 500 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania: 180 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby: 100 000 EUR,
  • čiastočná trvalá pracovná neschopnosť: 75 000 EUR.
 • Pokiaľ ide o náhradu škody v prípade zranení nespôsobujúcich trvalé zdravotné postihnutie, náhrada škody sa vyplatí buď prostredníctvom jednej platby, alebo formou mesačných splátok v závislosti od stanovenej stupnice, pričom sa uplatňuje rovnaké obmedzenie ako v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti (75 000 EUR).
 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa vypláca náhrada škody zodpovedajúca dvojnásobku príslušného indexu IPREM počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti obete, najviac do výšky 18 mesačných splátok.
 • V prípade únosu sa za únos vyplatí jednorazová platba vo výške 12 000 EUR plus trojnásobok denného indexu IPREM za každý deň trvania únosu až do výšky obmedzenia platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti (75 000 EUR).
 • V prípade majetkovej škody je táto pomoc sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady majetkovej škody sa zníži o tieto sumy.

Náhradu škody spôsobenej na majetku vo verejnom vlastníctve nemožno poskytnúť.

Vo všeobecnosti platí, že platba sa vykonáva formou jednorazovej platby súm stanovených v uplatniteľných právnych predpisoch s výnimkou pomoci určenej na dočasné bývanie; táto pomoc sa poskytuje formou mesačných platieb, ktoré sa vypočítavajú na dennom základe, ak ide o ubytovanie v hoteli, alebo na mesačnom základe, ak ide o ubytovanie formou nájmu.

Oprávnené osoby majú nárok na tieto náhrady:

Náhrada škody na bývaní:

 • V prípade miesta obvyklého pobytu fyzických osôb („miesto obvyklého pobytu“ zvyčajne znamená budovu, v ktorej osoba alebo rodinná jednotka býva aspoň šesť mesiacov v priebehu roka) možno náhradu škody vyplatiť za škody spôsobené na budove, zariadení a nábytku, ak ich treba nahradiť, aby sa obnovili pôvodné podmienky obývateľnosti s výnimkou určitých prvkov.
 • V prípade, že nejde o miesto obvyklého pobytu, náhrada škody tvorí 50 % škody maximálne do hraničnej sumy určenej na bývanie, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Dočasné bývanie:

 • Ak dotknuté osoby musia v dôsledku teroristického útoku dočasne opustiť svoj domov, aby sa mohli vykonať opravy, ministerstvo vnútra môže prispieť k úhrade výdavkov súvisiacich so zabezpečením dočasného bývania.

Náhrada škody spôsobenej na komerčných a priemyselných budovách:

 • Náhrada škody zahŕňa hodnotu opráv potrebných na obnovu prevádzky v týchto zariadeniach vrátane poškodeného nábytku a vybavenia maximálne do hraničnej výšky náhrady, ktorá je stanovená v uplatniteľných právnych predpisoch.

Náhrada škody spôsobenej na motorových vozidlách:

 • Náhradu škody možno poskytnúť za škody na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody na motorových vozidlách používaných na pozemnú dopravu osôb a tovaru.
 • Je nevyhnutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch.
 • Náhrada škody zahŕňa výdavky potrebné na zabezpečenie opravy a finančná pomoc sa poskytne aj v prípade totálnej škody.
 • Pomoc určená na vzdelávanie: Študijná pomoc sa poskytne v prípade, keď v dôsledku teroristického činu dôjde k zraneniu študenta(-tky), vdovy alebo vdovca, nezosobášeného partnera alebo detí zosnulej osoby alebo rodičov, súrodencov alebo poručníkov, a to spôsobí, že nie sú schopní vykonávať svoje zvyčajné povolanie, pričom treba dodržať požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch.

Systém platieb vo forme splátok sa uplatní v prípadoch dočasnej pracovnej neschopnosti a v prípadoch zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, ktoré boli spôsobené teroristickými útokmi, v rámci rozsahu pôsobnosti, ktorý je stanovený v španielskych právnych predpisoch.

V prípadoch, v ktorých vzhľadom na závažnosť utrpených zranení možno odôvodnene predpokladať, že neskôr bude vyhlásená trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania alebo ťažké zdravotné postihnutie obete, platby vo forme splátok možno vykonať najviac do sumy 18 030,36 EUR.

Vo výnimočných prípadoch štát preberie zodpovednosť za zaplatenie príslušnej náhrady škody na základe občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesné alebo psychické poškodenie, pričom sa vzťahuje na tieto mimoriadne udalosti: smrť, ťažké zdravotné postihnutie, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, čiastočná trvalá pracovná neschopnosť, zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie a únos.

Výška náhrady škody sa stanoví takto:

 • Ak existuje rozsudok, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy a v ktorom sa priznáva náhrada škody z dôvodu občianskoprávnej zodpovednosti za smrť alebo za telesnú alebo psychickú ujmu spôsobujúcu niektorú z uvedených mimoriadnych udalostí, suma stanovená v rozsudku sa vyplatí až do výšky týchto obmedzení:
  • smrť: 500 000 EUR,
  • ťažké zdravotné postihnutie: 750 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania: 30 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby: 200 000 EUR,
  • čiastočná trvalá pracovná neschopnosť: 125 000 EUR,
  • zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie: 100 000 EUR,
  • únos: 125 000 EUR.
 • Ak sa v rozsudku, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, nepriznáva alebo nepovoľuje priznanie sumy z dôvodu občianskoprávnej zodpovednosti za telesnú alebo psychickú ujmu, vyplatia sa tieto sumy:
  • smrť: 250 000 EUR,
  • ťažké zdravotné postihnutie: 500 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania: 180 000 EUR,
  • trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa bežné povolanie danej osoby: 100 000 EUR,
  • čiastočná trvalá pracovná neschopnosť: 75 000 EUR.
 • Zranenia nespôsobujúce trvalé zdravotné postihnutie: v tomto prípade pokrytie závisí od posúdenia poškodenia podľa systému vytvoreného pre obete dopravných nehôd, pričom sa využíva stupnica, ktorá je výsledkom uplatňovania právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia na sumy náhrady za trvalé zranenie, zmrzačenie a deformáciu a zranenia nespôsobujúce zdravotné postihnutie spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
 • Únos: za každý deň trvania únosu sa vyplatí pomoc zodpovedajúca trojnásobku denného verejného viacúčelového príjmového indexu (IPREM) až do výšky obmedzenia náhrady škody platného v prípade čiastočnej trvalej pracovnej neschopnosti.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Nie.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška z výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí orgán/subjekt?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov získanie právne regulovanej pomoci nie je zlučiteľné so získaním náhrady škody za ujmy a poškodenia, ktorá je stanovená v rozsudku.

Právne regulovanú pomoc však možno sčasti alebo v plnej miere zaplatiť, ak bol páchateľ vyhlásený za čiastočne insolventného, ale výška pomoci získaná z obidvoch zdrojov nikdy nesmie prekročiť sumu stanovenú v súdnom rozhodnutí.

Pomoc stanovená v španielskych právnych predpisoch teda nie je zlučiteľná s týmto položkami:

 • Finančná náhrada škody, na ktorú má oprávnená osoba nárok zo systému poistenia, pokiaľ výška náhrady škody zo súkromne uzavretého poistenia nie je nižšia ako suma stanovená v rozsudku.
 • V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti obete je pomoc nezlučiteľná so všetkými príspevkami, ktoré sa vyplácajú za túto formu pracovnej neschopnosti v rámci systému verejného sociálneho zabezpečenia. Táto nezlučiteľnosť sa uplatňuje v prípade, keď španielska regulovaná pomoc a náhrada škody alebo finančná pomoc, na ktorú má oprávnená osoba nárok zo súkromného systému poistenia, pokrývajú rovnaké riziká a núdzové situácie.

Napriek uvedenému sa osobe oprávnenej zo súkromného poistenia môže vyplatiť právne regulovaná pomoc, ak výška náhrady škody, ktorú získala z poistenia, je nižšia ako suma stanovená v rozsudku za predpokladu, že rozdiel, ktorý sa má vyplatiť, neprevyšuje stanovenú stupnicu.

V prípade zranenia alebo poškodenia spôsobujúceho trvalú pracovnú neschopnosť alebo smrť obete je pomoc zlučiteľná s poberaním všetkých verejných dôchodkov, na ktoré má oprávnená osoba právo.

Pomoc poskytovaná v prípade trvalej pracovnej neschopnosti je nezlučiteľná s pomocou poskytovanou v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti.

V prípade teroristických trestných činov, pokiaľ ide o majetkovú škodu spôsobenú obetiam v dôsledku tohto druhu trestnej činnosti, náhrada škody za tento druh poškodenia je sekundárna; prednosť majú všetky ostatné druhy pomoci, ktorú poskytujú orgány verejnej moci alebo ktorá vyplýva z poistných zmlúv, pričom výška náhrady škody sa zníži o sumy získané z týchto zdrojov.

Pokiaľ ide o škody na motorových vozidlách, možno získať náhradu škody za škody spôsobené na súkromných motorových vozidlách, ako aj škody spôsobené používateľom pozemnej dopravy osôb alebo tovaru s výnimkou vozidiel vo verejnom vlastníctve, pričom je nutné, aby v čase incidentu boli na vozidlo uzavreté aktuálne zmluvy povinného poistenia, ak sa takéto poistenie vyžaduje v osobitných právnych predpisoch. Táto náhrada škody je sekundárna; prednosť majú všetky ostatné náhrady škody, ktoré poskytujú orgány verejnej moci alebo ktoré vyplývajú z poistných zmlúv, pričom jej výška sa zníži o tieto sumy.

Pokiaľ ide o náklady na premiestnenie, pohreb, pochovanie a/alebo kremáciu osôb, ktoré zomreli v dôsledku teroristického útoku, platbu vykoná španielska ústredná štátna správa, pokiaľ príjemcovia nie sú krytí poistnou zmluvou, a to až do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch. K príslušným faktúram treba priložiť poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na tieto náklady, prípadne čestné vyhlásenie, že takéto poistenie nebolo uzavreté.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Áno.

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov možno pred vydaním právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončí trestné konanie a proti ktorému už nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, poskytnúť predbežnú pomoc, je však potrebné preukázať zložitú finančnú situáciu obete alebo jej oprávnených osôb. Finančná situácia obete alebo oprávnených osôb sa považuje za zložitú, ak v deň predloženia žiadosti o pomoc všetky príjmy na ročnom základe, ktoré dosiahli obete a oprávnené osoby, neprevyšujú ročný verejný viacúčelový príjmový index (IPREM) platný v čase podania žiadosti.

Na poskytnutie tejto predbežnej pomoci je v každom prípade nutné preukázať, že žiadateľ spĺňa požiadavky stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch a je oprávnenou osobou na získanie príslušnej definitívnej pomoci.

V prípade teroristických trestných činov ministerstvo vnútra môže vyplatiť sumu vopred, najviac do hraničnej sumy stanovenej v právnych predpisoch, pred poskytnutím definitívnej pomoci v prípadoch, v ktorých vzhľadom na závažnosť zranení utrpených v dôsledku teroristického činu možno odôvodnene predpokladať, že neskôr bude vyhlásená trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na bežné povolanie danej osoby, trvalá pracovná neschopnosť vzťahujúca sa na všetky povolania alebo ťažké zdravotné postihnutie obete.

Podobne v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie alebo v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti možno za obdobia neprítomnosti v zamestnaní platiť prostredníctvom štvrťročných platieb. Tieto sumy vyplácané v splátkach zodpovedajú dvojnásobku indexu IPREM platného v deň zranenia za dni pracovnej neschopnosti.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Áno.

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak osobe bola poskytnutá pomoc na určitý stupeň pracovnej neschopnosti alebo postihnutia a nastane situácia, že sa zhorší jej zdravotný stav, a preto má nárok na vyššiu sumu, alebo nastane smrť obete v priamom dôsledku zranení alebo poškodenia, je primerané poskytnúť jednorazovú pomoc z dôvodu zhoršenia poškodzujúcich následkov.

Lehota na požiadanie o novú pomoc je jeden rok od dátumu vydania rozsudku, ktorým sa poskytla pôvodná pomoc, s cieľom prehodnotiť stupeň pracovnej neschopnosti alebo zdravotného postihnutia.

Hoci za bežných okolností treba žiadosti predložiť v lehote jedného roka od dátumu, keď bola spôsobená škoda, v prípade teroristických trestných činov, ak v priamom následku zranení utrpených v dôsledku teroristického činu dôjde k zhoršeniu následkov alebo k smrti dotknutej osoby, začína plynúť nová lehota s rovnakou dĺžkou trvania, počas ktorej možno požiadať o príslušný rozdiel vo výške pomoci.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov obeť alebo jej zástupca na poskytnutie definitívnej pomoci v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené orgánu verejnej moci,
 • vyhlásenie dotknutej osoby o získanej pomoci a náhrade škody alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • kópia právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy (rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu).

Navyše vždy treba priložiť tieto dokumenty:

 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • osvedčenie vydané príslušným riadiacim orgánom alebo agentúrou, ktoré dokladá, že dotknutá osoba bola v čase spáchania trestného činu krytá v rámci systému verejného sociálneho zabezpečenia. Ak toto osvedčenie nie je k dispozícii, postačuje vyhlásenie dotknutie osoby, ktoré neskôr overí vyšetrujúci orgán.

Ak dotknutá osoba žiada o pomoc v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti a je krytá v rámci systému verejného sociálneho zabezpečenia, v predloženom osvedčení musí byť uvedené aj to, že tejto osobe nebolo priznané právo získať dávky za túto pracovnú neschopnosť.

 • Ak o pomoc v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie žiadajú priame obete kryté v rámci ľubovoľných mechanizmov, ktoré vytvárajú systém sociálneho zabezpečenia, s výnimkou osobitného mechanizmu určeného pre civilných a armádnych štátnych zamestnancov (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), treba predložiť rozhodnutie o klasifikácii týchto zranení vydané regionálnym riaditeľom Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (Instituto Nacional de la Seguridad Social); ak toto rozhodnutie ešte nebolo vydané, žiadateľ by mal predložiť vyhlásenie o tom, že sa začal príslušný postup na posúdenie pracovnej neschopnosti.

Pokiaľ ide o priznanie definitívnej pomoci v prípadoch s následkom smrti, nepriama obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť podľa úradného vzoru, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • písomný doklad potvrdzujúci úmrtie a postavenie oprávnenej osoby alebo nepriamej obete,
 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené orgánu verejnej moci,
 • vyhlásenie dotknutej osoby o získanej pomoci a náhrade škody alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • kópia právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy (rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu).

Navyše vždy treba priložiť tieto dokumenty:

 • ak je obeť (oprávnená osoba ako nepriama obeť) štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • úmrtný list priamej obete trestného činu, ako aj tieto dokumenty v závislosti od vzťahu oprávnenej osoby so zosnulým:
  • ak manželstvo zosnulého nebolo odlúčené alebo právne oddelené: úplný sobášny list vydaný miestnym matričným úradom po dátume smrti obete,
  • ak je žiadateľom osoba žijúca v spoločnej domácnosti so zosnulým v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musí predložiť potvrdenie o spolužití na rovnakej adrese (certificado de convivencia en domicilio común).

Na preukázanie trvalého spolužitia ako rovnocennej obdoby manželstva je vhodné predložiť osvedčenie vydané príslušným registrom partnerov žijúcich v registrovanom partnerstve (Registro de parejas de hecho).

 • Ak je žiadateľom osoba žijúca v spoločnej domácnosti so zosnulým v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musí predložiť potvrdenie o spolužití na rovnakej adrese (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Deti zosnulého: treba predložiť príslušné rodné listy vydané miestnym matričným úradom.

Deti manželského partnera, ktorý nebol právne oddelený, alebo osoby, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musia na účely preukázania rodičovstva predložiť príslušné rodné listy vydané miestnym matričným úradom.

Podobne musia preukázať, že ich rodič bol v manželskom zväzku so zosnulým alebo že so zosnulým žil v spoločnej domácnosti, pokiaľ sa už tieto skutočnosti nepreukázali, keď o pomoc žiadal ich rodič.

Deti zosnulého aj deti manželského partnera, ktorý nebol právne oddelený, alebo osoby, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti, musia navyše preukázať, že od zosnulého boli finančne závislé, a to prostredníctvom týchto dokumentov:

 • potvrdenie o spolužití vydané miestnou radou,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných počas dvanástich mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzali dátumu smrti obete,
 • kópia daňového priznania k dani z príjmov za účtovné obdobie, v ktorom došlo k smrti obete, alebo ak to nie je možné, kópia daňového priznania k dani z príjmov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak tieto priznania neboli vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu [Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)].
 • Rodičia zosnulého: musia preukázať rodičovstvo prostredníctvom rodného listu zosnulého syna alebo zosnulej dcéry. Navyše, s cieľom zaručiť, že neexistujú ďalšie možné oprávnené osoby, ktoré by mali prednosť pri získavaní pomoci, musia predložiť vyhlásenie o osobnom stave svojho syna alebo svojej dcéry k dátumu smrti, ako aj vyjadrenie, či poznajú ďalšie osoby, ktoré by mohli byť oprávnenými osobami v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

Pokiaľ ide o priznanie definitívnej pomoci na pohrebné výdavky, rodičia alebo poručníci maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony alebo ich zástupcovia predložia žiadosť na úradnom tlačive, pričom musia uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • písomný doklad potvrdzujúci úmrtie a postavenie oprávnenej osoby alebo nepriamej obete,
 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené orgánu verejnej moci,
 • vyhlásenie dotknutej osoby o získanej pomoci a náhrade škody alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • kópia právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy (rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu).

Navyše vždy treba priložiť tieto dokumenty:

 • úmrtný list maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony,
 • s cieľom preukázať postavenie oprávnených osôb: rodný list maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony, ak žiadosť predkladajú rodičia, alebo úradný záznam o poručníctve, ak žiadosť predkladá poručník,
 • ak je zosnulým plnoletá osoba nespôsobilá na právne úkony, právne vyhlásenie o nespôsobilosti na právne úkony, prípadne potvrdenie dokladajúce stupeň nespôsobilosti,
 • kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti rodičov alebo poručníkov alebo v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • písomné doklady potvrdzujúce výdavky na kar, premiestnenie, pochovanie alebo kremáciu.

Pokiaľ ide o priznanie definitívnej pomoci na výdavky na liečbu potrebnú po sexuálnych trestných činoch, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené orgánu verejnej moci,
 • vyhlásenie dotknutej osoby o získanej pomoci a náhrade škody alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • kópia právneho rozhodnutia, ktorým sa ukončilo trestné konanie a proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy (rozsudok, rozsudok vynesený v neprítomnosti, rozhodnutie o uzavretí prípadu z dôvodu smrti páchateľa alebo rozhodnutie o zamietnutí prípadu).

Navyše vždy treba priložiť tieto dokumenty:

 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • vyhlásenie obete o tom, či sa už liečba začala, a prípadne predloženie podporných dokladov o zaplatených výdavkoch. Treba uviesť, ak liečba ešte nie je ukončená.

Pokiaľ ide o priznanie predbežnej pomoci v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • klasifikácia zranení alebo poškodení zdravotného stavu, ktorú vypracuje príslušný subjekt v súlade s postupom stanoveným v príslušných právnych predpisoch,
 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného alebo sexuálneho trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené príslušnému orgánu alebo že príslušný orgán z vlastného podnetu začal trestné konanie v súvislosti s týmito udalosťami,
 • vyhlásenie žiadateľa o získanej pomoci a náhrade škody, o žiadostiach, ktoré sú v procese spracovania, alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • žiadosť o správu prokurátora, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že zranenia boli spôsobené násilným a zámerným (úmyselným) činom,
 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných žiadateľom počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT).

Pokiaľ ide o priznanie predbežnej pomoci v prípadoch s následkom smrti, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť podľa úradného vzoru, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • Písomný doklad potvrdzujúci úmrtie a postavenie oprávnenej osoby alebo nepriamej obete. Treba predložiť úmrtný list priamej obete trestného činu, ako aj tieto dokumenty v závislosti od vzťahu oprávnenej osoby so zosnulým:
  • ak manželstvo zosnulého nebolo odlúčené alebo právne oddelené: úplný sobášny list vydaný miestnym matričným úradom po dátume smrti obete.

Osobitne v prípade tohto druhu pomoci vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných žiadateľom počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT).

 • Ak je žiadateľom osoba žijúca v spoločnej domácnosti so zosnulým v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musí predložiť potvrdenie o spolužití na rovnakej adrese.

Na preukázanie trvalého spolužitia ako rovnocennej obdoby manželstva je vhodné predložiť osvedčenie vydané príslušným registrom partnerov žijúcich v registrovanom partnerstve (Registro de parejas de hecho).

Osobitne v prípade tohto druhu pomoci vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných žiadateľom počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT).

 • Ak je žiadateľom osoba žijúca v spoločnej domácnosti so zosnulým v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musí predložiť potvrdenie o spolužití na rovnakej adrese.
 • Deti zosnulého: treba predložiť príslušné rodné listy vydané miestnym matričným úradom.

Deti manželského partnera, ktorý nebol právne oddelený, alebo osoby, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti v súlade s podmienkami stanovenými v uplatniteľných právnych predpisoch, musia na účely preukázania rodičovstva predložiť príslušné rodné listy vydané miestnym matričným úradom. Podobne musia preukázať, že ich rodič bol v manželskom zväzku so zosnulým alebo že so zosnulým žil v spoločnej domácnosti, pokiaľ sa už tieto skutočnosti nepreukázali, keď o pomoc žiadal ich rodič.

Deti zosnulého aj deti manželského partnera, ktorý nebol právne oddelený, alebo osoby, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti, musia navyše preukázať, že od zosnulého boli finančne závislé, a to prostredníctvom týchto dokumentov:

 • potvrdenie o spolužití vydané miestnou radou,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných počas dvanástich mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzali dátumu smrti obete,
 • kópia daňového priznania k dani z príjmov za účtovné obdobie, v ktorom došlo k smrti obete, alebo ak to nie je možné, kópia daňového priznania k dani z príjmov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak tieto priznania neboli vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu [Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)],
 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného alebo sexuálneho trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené príslušnému orgánu alebo že príslušný orgán z vlastného podnetu začal trestné konanie v súvislosti s týmito udalosťami,
 • vyhlásenie žiadateľa o získanej pomoci a náhrade škody, o žiadostiach, ktoré sú v procese spracovania, alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • žiadosť o správu prokurátora, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že zranenia boli spôsobené násilným a zámerným (úmyselným) činom,
 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,

Pokiaľ ide o priznanie predbežnej pomoci v prípadoch s následkom smrti, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného alebo sexuálneho trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené príslušnému orgánu alebo že príslušný orgán z vlastného podnetu začal trestné konanie v súvislosti s týmito udalosťami,
 • vyhlásenie žiadateľa o získanej pomoci a náhrade škody, o žiadostiach, ktoré sú v procese spracovania, alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • žiadosť o správu prokurátora, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že zranenia boli spôsobené násilným a zámerným (úmyselným) činom,
 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • úmrtný list maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony,
 • s cieľom preukázať postavenie oprávnených osôb: rodný list maloletej osoby alebo plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony, ak žiadosť predkladajú rodičia, alebo úradný záznam o poručníctve, ak žiadosť predkladá poručník,
 • ak je zosnulým plnoletá osoba nespôsobilá na právne úkony, právne vyhlásenie o nespôsobilosti na právne úkony, prípadne potvrdenie dokladajúce stupeň nespôsobilosti,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných rodičmi alebo poručníkmi počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT),
 • písomné doklady potvrdzujúce výdavky na kar, premiestnenie, pochovanie alebo kremáciu.

Pokiaľ ide o priznanie predbežnej pomoci na liečebné výdavky v prípade sexuálnych trestných činov, obeť alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom musí uviesť nasledujúce údaje a priložiť tieto dokumenty:

 • opis okolností, za ktorých bol spáchaný čin so znakmi zámerného (úmyselného) násilného alebo sexuálneho trestného činu s uvedením dátumu a miesta incidentu,
 • dôkaz o tom, že udalosti boli nahlásené príslušnému orgánu alebo že príslušný orgán z vlastného podnetu začal trestné konanie v súvislosti s týmito udalosťami,
 • vyhlásenie žiadateľa o získanej pomoci a náhrade škody, o žiadostiach, ktoré sú v procese spracovania, alebo o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na získanie akejkoľvek formy pomoci alebo náhrady škody za tieto udalosti,
 • žiadosť o správu prokurátora, v ktorej bude uvedené, že existujú dôkazy prima facie, na základe ktorých možno predpokladať, že zranenia boli spôsobené násilným a zámerným (úmyselným) činom,
 • ak je obeť štátnym príslušníkom Španielska, kópia vnútroštátneho dokladu totožnosti,
 • v prípade štátnych príslušníkov členského štátu EÚ dokument dokladajúci ich štátnu príslušnosť,
 • vyhlásenie obete o tom, či sa už liečba začala, a prípadne predloženie podporných dokladov o zaplatených výdavkoch. Treba uviesť, ak liečba ešte nie je ukončená,
 • vyhlásenie o všetkých príjmoch získaných dotknutou osobou počas roka, ktorý bezprostredne predchádzal dátumu predloženia žiadosti, ako aj kópia daňového priznania k dani z príjmov za posledné účtovné obdobie, alebo ak toto priznanie nebolo vypracované, treba predložiť osvedčenie o výnimke vydané Národnou agentúrou pre daňovú správu (AEAT).

V prípade teroristických trestných činov sa postup na priznanie rôznych druhov právne stanovenej pomoci začína tým, že dotknutá osoba alebo jej zástupca predloží žiadosť na úradnom tlačive, pričom k tejto žiadosti musí priložiť tieto dokumenty:

 • dokumenty dokladajúce stav dotknutej osoby, prípadne stupeň príbuzenstva s obeťou,
  • rozsudok, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, v ktorom sa priznáva právo na náhradu škody za príslušné udalosti a poškodenia v rámci rozsahu pôsobnosti uplatniteľných španielskych právnych predpisov,
  • ak rozsudok ešte nebol vynesený, ale už prebehlo príslušné súdne konanie alebo sa začalo trestné konanie s cieľom stíhať trestné činy, všetky právne prípustné dôkazné dokumenty preukazujúce stav obete alebo oprávnenej osoby, utrpené poškodenie a charakter udalostí, ktoré spôsobili poškodenie,
  • všetky predchádzajúce správne rozhodnutia,
  • úmrtný list, ak obeť zomrela,
  • fotokópia matričnej knihy (Libro de familia),
  • policajné správy alebo vyhlásenia,
  • klinické alebo psychologické správy,
 • v prípade žiadosti o dočasné bývanie:
  • policajná správa alebo osvedčenie od polície alebo od Guardia Civil, v ktorých sa uvádza, že k údajnému poškodeniu došlo počas teroristického útoku alebo v jeho dôsledku (ak verejná správa nemá záznam preukazujúci príčinu škody),
  • ak je žiadateľ vlastníkom: doklad, kúpna zmluva alebo potvrdenie z katastra nehnuteľností, alebo najaktuálnejšie potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľností (Impuesto de Bienes Inmuebles), alebo vyhlásenie predsedu združenia vlastníkov bytov, že žiadateľ je členom združenia,
  • ak je žiadateľ nájomcom: dohoda o prenájme alebo potvrdenie o zaplatení posledného nájomného alebo účet za odber vody, elektriny alebo telefón vystavený na meno nájomcu,
  • ak žiadateľ nie je vlastníkom ani nájomcom: dokument preukazujúci právne postavenie tejto osoby na vykonanie alebo zabezpečenie opravy,
  • ak ide o ich obvyklé bydlisko a príslušná adresa nie je uvedená vo vnútroštátnom doklade totožnosti (DNI) žiadateľa: potvrdenie o registrácii alebo daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom je uvedená daňová rezidencia, alebo vyhlásenie predsedu združenia vlastníkov bytov, že žiadateľ má v dome obvyklé bydlisko,
 • v prípade žiadosti o náhradu škody, ktorá bola spôsobená na motorovom vozidle:
  • policajná správa alebo osvedčenie od polície alebo od Guardia Civil, v ktorých sa uvádza, že k údajnému poškodeniu došlo počas teroristického útoku alebo v jeho dôsledku (ak verejná správa nemá záznam preukazujúci príčinu škody),
  • osvedčenie o evidencii vozidla na meno žiadateľa,
  • doklad o tom, že v čase útoku bola uzavretá platná poistná zmluva, pričom treba uviesť druh poistenia a kryté riziká,
  • ak sa vykonala oprava, faktúra dokladajúca cenu opravy škody, ktorá bola spôsobená teroristickým činom,
 • v prípade žiadosti o študijnú pomoc treba priložiť podporné dokumenty s výpisom kreditov, na ktoré sa študent zapísal, a jeho študijnými výsledkami.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov za posudzovanie a rozhodovanie o verejnej pomoci stanovenej v právnych predpisoch zodpovedá Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky patriace pod ministerstvo financií a verejnej správy.

V prípade teroristických trestných činov za rozhodovanie o priznaní alebo odmietnutí zákonne poskytnutej pomoci zodpovedá ministerstvo vnútra.

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov treba žiadosti o pomoc poslať na úradnom tlačive Generálnemu riaditeľstvu pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy na túto adresu:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) – 28020 Madrid.

Ak žiadatelia potrebujú pomôcť s predložením a odoslaním žiadostí o pomoc, môžu navštíviť príslušné úrady na podporu obetí trestných činov, v ktorých získajú informácie o všetkých formách finančnej pomoci, ktorá sa na nich môže vzťahovať, a o jednotlivých postupoch.

Tieto úrady sa nachádzajú vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií aj v iných mestách.

Po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

V prípade teroristických trestných činov treba žiadosti o pomoc poslať na úradnom tlačive Generálnemu riaditeľstvu pre podporu obetí terorizmu, ktoré patrí pod ministerstvo vnútra, na túto adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8, 28010 MADRID.

Úrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd, poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu. Adresa sídla tohto úradu:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktné telefónne číslo: +34 91 400 74 02.

Vyžaduje sa moja účasť na konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov po dokončení všetkých vyšetrovaní a pred vypracovaním návrhu rozhodnutia o priznaní alebo odmietnutí požadovanej pomoci sa uskutoční vypočutie žiadateľa, aby mal možnosť predložiť relevantné argumenty.

Ak bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, keď bola žiadosť o pomoc predložená prostredníctvom asistenčného orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy ako rozhodovací orgán môže spolupracovať s príslušným asistenčným orgánom s cieľom vykonať postup vypočutia žiadateľa alebo inej osoby, ak to považuje za potrebné.

Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy na účely vykonania tohto vypočutia môže požiadať asistenčný orgán členského štátu, v ktorom má žiadateľ o pomoc obvyklý pobyt, aby poskytol všestrannú súčinnosť potrebnú na to, aby orgán vyšetrujúci priznanie alebo zamietnutie pomoci mohol vykonať vypočutie priamo, telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, ak s tým žiadateľ súhlasí. Asistenčný orgán, ktorý vykonal vypočutie, musí navyše poslať Generálnemu riaditeľstvu pre osobné náklady a náklady na verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy správu o vykonanom vypočutí.

V prípade teroristických trestných činov sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako v prípade násilných a sexuálnych trestných činov, keď bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ. Ak bola žiadosť o pomoc predložená prostredníctvom asistenčného orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, je rozhodovacím orgánom, ktorý vykoná uvedené úkony súvisiace s vypočutím, Generálne riaditeľstvo pre podporu obetí terorizmu, ktoré patrí pod ministerstvo vnútra.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o nároku na náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov lehota na uplatnenie nároku na poskytnutie pomoci je vo všeobecnosti jeden rok od dátumu spáchania trestného činu.

Lehoty na vydanie rozhodnutia o priznaní alebo zamietnutí pomoci, predbežne alebo s konečnou platnosťou, sú takéto:

 • v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, v prípade zhoršenia zranení alebo v prípade smrti: 6 mesiacov,
 • v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti: 4 mesiace,
 • v prípade nákladov na liečbu potrebnú po sexuálnych trestných činoch a v prípade nákladov na pohreb: 2 mesiace.

Žiadosti možno považovať za odmietnuté, ak nebolo výslovne vydané žiadne rozhodnutie v lehote na vydanie výslovného rozhodnutia.

V prípade teroristických trestných činov treba žiadosti vo všeobecnosti predložiť v lehote jedného roka od dátumu, keď bola spôsobená škoda alebo keď bola stanovená diagnóza preukazujúca kauzálny vzťah medzi následkom a teroristickým činom. V prípade študijnej pomoci je lehota tri mesiace od zápisu na štúdium.

Lehota na prijatie a oznámenie príslušného rozhodnutia je 12 mesiacov s výnimkou študijnej pomoci (v tomto prípade je lehota 6 mesiacov), pričom žiadosť sa považuje za schválenú, ak lehota ubehla a nebolo vydané žiadne výslovné rozhodnutie.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov žiadatelia môžu napadnúť rozhodnutia ministerstva financií a verejnej správy vo veci právne stanovenej pomoci v lehote jedného mesiaca od oznámenia. Ak rozhodnutie v tejto lehote nenapadli, jedinou možnosťou je podať odvolanie a požiadať príslušné ministerstvo o mimoriadne preskúmanie.

Rozhodnutie možno napadnúť na ministerstve financií a verejnej správy alebo prostredníctvom Národnej komisie pre pomoc a asistenciu obetiam násilných trestných činov (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Národná komisia je príslušný subjekt, ktorý rozhoduje o námietkach proti rozhodnutiam ministerstva financií a verejnej správy vo veci pomoci poskytnutej na základe uplatniteľných právnych predpisov.

Ak po podaní námietky uplynú tri mesiace a národná komisia nedospeje k dohode, námietku možno považovať za zamietnutú a možno proti tomu podať správne odvolanie.

V prípade teroristických trestných činov rozhodnutia vydané ministerstvom vnútra vo veci správnych postupov pri žiadostiach o jednotlivé druhy pomoci možno napadnúť interne, alebo ich možno napadnúť priamo v rámci systému správneho súdnictva.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak žiadatelia potrebujú pomôcť s predložením a odoslaním žiadostí o pomoc, môžu navštíviť príslušné úrady na podporu obetí trestných činov; na týchto úradoch získajú informácie o finančnej pomoci, ktorá sa na nich môže vzťahovať, a o jednotlivých postupoch, ako o ňu požiadať.

Tieto úrady sa nachádzajú vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií aj v iných mestách.

Po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

Osobitné formuláre potrebné pri žiadostiach o pomoc sú k dispozícii po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz.

V prípade teroristických trestných činov treba žiadosti o pomoc poslať na úradnom tlačive Generálnemu riaditeľstvu pre podporu obetí terorizmu, ktoré patrí pod ministerstvo vnútra, na túto adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8, 28010 MADRID.

Osobitné formuláre potrebné pri žiadostiach o pomoc sú k dispozícii po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz.

Úrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd, poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu. Adresa sídla tohto úradu:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktné telefónne číslo: +34 91 400 74 02.

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sú tlačivá a vzory potrebné pri jednotlivých druhoch pomoci k dispozícii po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz.

Po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov; na týchto úradoch získate informácie o finančnej pomoci, ktorú si môžete uplatniť, a o jednotlivých postupoch, ako o ňu požiadať.

Ak chcete získať informácie o dostupnej pomoci v prípade teroristických trestných činov, navštívte Odkaz sa zobrazí v novom oknewebové sídlo ministerstva vnútra.

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd, poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov môžu obete požiadať o bezplatnú právnu pomoc v súlade s požiadavkami a postupom stanoveným v uplatniteľných právnych predpisoch.

Podľa španielskych právnych predpisov majú predovšetkým obete rodovo motivovaného násilia nárok na bezplatné právne poradenstvo bezprostredne pred podaním sťažnosti a na bezplatnú obhajobu a zastupovanie právnikom a zástupcom vo všetkých konaniach a administratívnych postupoch, ktoré sú priamym alebo nepriamym výsledkom utrpeného násilia.

V týchto situáciách by sa mal o obhajobu obete postarať jeden právnický tím za predpokladu, že sa tým riadne zaručí právo obete na obhajobu. Toto právo sa v prípade smrti obete uplatňuje aj na právnych nástupcov, ak sa nepodieľali na týchto činoch.

V prípade teroristických trestných činov obete terorizmu uznané v španielskych právnych predpisoch majú nárok na právnu pomoc vo všetkých súdnych konaniach a administratívnych postupoch vyplývajúcich z teroristického činu, ktorý spôsobil, že majú štatút obete, bez ohľadu na ich finančné zdroje v súlade s podmienkami právnych predpisov v oblasti bezplatnej právnej pomoci, ktoré sú platné v Španielsku.

V každom prípade sa zaručuje poskytnutie okamžitej bezplatnej právnej pomoci všetkým obetiam, ktoré o ňu požiadajú. Obeť stráca právo na právnu pomoc, ak sa jej následne neprizná štatút obete alebo ak je vydané zbavenie obvinenia, proti ktorému nie je možný žiadny ďalší prostriedok nápravy, alebo ak sa vo veci ďalej nekoná, pričom nemá povinnosť uhradiť náklady za výhody, ktoré dovtedy bezplatne užívala.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak žiadatelia potrebujú pomôcť s predložením a odoslaním žiadostí o pomoc, môžu navštíviť príslušné úrady na podporu obetí trestných činov; na týchto úradoch získajú informácie o finančnej pomoci, ktorá sa na nich môže vzťahovať, a o jednotlivých postupoch, ako o ňu požiadať.

Tieto úrady sa nachádzajú vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií aj v iných mestách.

Po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

Úrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd, poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu. Adresa sídla tohto úradu:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktné telefónne číslo: +34 91 400 74 02.

Posledná aktualizácia: 17/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Chorvátsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

O odškodnenie môžete požiadať, ak ste obeťou úmyselného násilného trestného činu spáchaného na chorvátskom území, ktorý mal za následok vážne ublíženie na tele, vážnu ujmu na zdraví alebo smrť.

Násilný trestný čin je:

 1. Akýkoľvek trestný čin, ktorý bol spáchaný úmyselne a s použitím sily alebo pri ktorom bola narušená sexuálna integrita druhej osoby.
 2. Akýkoľvek trestný čin predstavujúci ohrozenie života a majetku v dôsledku činnosti, ktorá sa všeobecne považuje za nebezpečnú alebo pri ktorej sa použil nástroj, ktorý spôsobil úmrtie, vážne ublíženie na tele alebo vážnu ujmu na zdraví jednej alebo viacerých osôb, a akýkoľvek trestný čin, ktorý sa zároveň podľa trestného zákona považuje za závažnú formu závažného úmyselného trestného činu.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

 • Vo všeobecnosti neexistuje nijaké odškodnenie za zranenia. Na získanie odškodnenia musí mať násilný trestný čin za následok vážne ublíženie na tele, vážnu ujmu na zdraví alebo smrť.
 • Priame obete majú nárok na náhradu ušlého zárobku až do výšky 35 000 HRK, ak bol spáchaný násilný trestný čin, ktorý mal za následok vážne ublíženie na tele alebo vážnu ujmu na zdraví, a ak je možné preukázať, že tento čin viedol k strate zárobku, za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné podmienky zákona.
 • Priame obete majú nárok na náhradu výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ak bol spáchaný násilný trestný čin, ktorý mal za následok vážne ublíženie na tele alebo vážnu ujmu na zdraví, a ak je možné preukázať, že v jeho dôsledku vznikli výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré obeť musela sama zaplatiť, za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné podmienky zákona. Náhradu výdavkov na zdravotnú starostlivosť možno požadovať až do výšky prahovej hodnoty pre zdravotnú starostlivosť stanovenej v nariadeniach o povinnom zdravotnom poistení v Chorvátskej republike za predpokladu, že tieto výdavky sa uznávajú iba vtedy, keď priama obeť nemá nárok na náhradu nákladov a výdavkov na základe zdravotného poistenia.
 • Nepriame obete majú nárok na odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného, ak priama obeť zomrela na následky násilného trestného činu a ak je možné preukázať, že nepriama obeť prišla o svoje zákonné výživné, za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné podmienky zákona. Ak má nepriama obeť nárok na dávky z povinného dôchodkového poistenia, stráca nárok na odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného. Odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného možno priznať až do výšky 70 000 HRK pre všetky nepriame obete spolu.
 • Osoby, ktoré hradili výdavky na pohreb zosnulého, ktorý bol priamou obeťou úmyselného násilného trestného činu, majú nárok na náhradu výdavkov na pohreb, ak je možné preukázať, že tieto výdavky zaplatili, za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné podmienky zákona. Výdavky na pohreb možno uznať až do výšky 5 000 HRK.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

 • ÁNO, príbuzní alebo závislé osoby zosnulých obetí trestných činov môžu dostať odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného a majú nárok na náhradu štandardných nákladov na pohreb.
 • V zákone sa títo príbuzní alebo rodinní príslušníci označujú ako „nepriame obete“. Príbuzní alebo rodinní príslušníci (t. j. podľa zákona nepriame obete) sú: manželia, partneri, deti, rodičia, osvojenci, osvojitelia, nevlastné matky, nevlastní otcovia, nevlastné deti a partneri rovnakého pohlavia, s ktorými priama obeť žila v spoločnej domácnosti; starí rodičia a vnúčatá iba vtedy, ak sú sami priamymi obeťami, ak žili trvalo v spoločnej domácnosti a ak starí rodičia nahradili rodičov priamej obete.
 • Existencia nemanželských partnerských vzťahov a homosexuálnych zväzkov sa posudzuje podľa právneho poriadku Chorvátskej republiky.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

 • NIE, príbuzní alebo závislí rodinní príslušníci nemôžu dostať odškodnenie, ak obeť útok prežila.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

 • Na odškodnenie majú nárok iba obete, ktoré sú chorvátskymi štátnymi príslušníkmi alebo ktoré majú pobyt v Chorvátskej republike, t. j. ak sú občanmi členského štátu EÚ alebo majú na jej území trvalý pobyt.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

 • NIE, obeť nemôže požiadať o odškodnenie od Chorvátskej republiky, ak bol trestný čin spáchaný na území iného štátu. Chorvátska republika zaplatí odškodnenie iba za predpokladu, že sú splnené podmienky a požiadavky stanovené v zákone, a iba vtedy, ak bol násilný trestný čin spáchaný na jej území (z tohto hľadiska Chorvátska republika neplatí odškodnenie za trestné činy, ktoré boli spáchané v inej krajine).

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

 • ÁNO, na to, aby ste mohli požiadať o odškodnenie, musí sa trestný čin nahlásiť alebo zaregistrovať na polícii alebo na generálnej prokuratúre ako trestný čin.
 • Osvedčenie polície, že udalosť bola zaregistrovaná alebo nahlásená ako trestný čin, sa musí predložiť zároveň so žiadosťou o odškodnenie.
 • Na žiadosť obete má polícia povinnosť vystaviť osvedčenie potvrdzujúce, že daná udalosť bola nahlásená alebo zaregistrovaná ako trestný čin.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

 • NIE, nemusíte počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania.
 • Právo na podanie žiadosti možno uplatniť bez ohľadu na to, či je páchateľ známy a či sa začalo trestné konanie.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

 • NIE, nemusíte najprv požadovať odškodnenie od páchateľa.
 • Podanie žiadosti podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, ďalej len „zákon“) nemá vplyv na právo obete uplatniť svoj nárok na odškodnenie od páchateľa.
 • Ak obeť podala žiadosť v súlade so zákonom a uplatnila právo na odškodnenie priamo od páchateľa, toto odškodnenie sa započíta do odškodnenia, o ktoré obeť požiadala v súlade so zákonom.
 • Ak odškodnenie od páchateľa úplne uspokojí nárok, žiadosť podaná v súlade so zákonom sa zamietne. Ak už bolo ukončené konanie týkajúce sa tejto žiadosti, ale zatiaľ sa platba neuskutočnila, prijme sa rozhodnutie, že sa odškodnenie nevyplatí.
 • Ak už štát poskytol odškodnenie obete v súlade so zákonom a obeť dostane úplné alebo čiastočné odškodnenie od páchateľa, štát má právo požiadať obeť o vrátenie istiny, ktorú zaplatil páchateľ, ale najviac do výšky sumy, ktorá bola vyplatená obeti.
 • Po prijatí odškodnenia od štátu v súlade so zákonom obeť už nemá nárok požadovať toto odškodnenie od páchateľa, keďže právo požadovať danú sumu od páchateľa má teraz štát.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

 • ÁNO, žiadateľ musí pripojiť všetky vo všeobecnosti požadované dokumenty na podporu svojej žiadosti o odškodnenie, ktoré sú uvedené v oficiálnom formulári žiadosti, ktorý sa predkladá bez ohľadu na to, či bola zistená totožnosť páchateľa, či bol páchateľ odsúdený alebo či sa začalo trestné konanie.
 • Na podporu žiadosti vo všeobecnosti slúži: osvedčenie polície, že udalosť bola zaregistrovaná alebo nahlásená ako trestný čin; dôkaz o štátnej príslušnosti; potvrdenie o mieste pobytu; úmrtný list obete; overené vyhlásenie žiadateľa, že právo na odškodnenie podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov si neuplatňuje aj na inom právnom základe; zdravotná dokumentácia obete, na základe ktorej sa žiada o odškodnenie (formulár prihlášky do nemocnice, lekárske nálezy a správy, správa o prepustení z nemocnice, správa o pracovnej neschopnosti, príjmové doklady spojené so zdravotnou starostlivosťou); príjmové doklady týkajúce sa bežných nákladov na pohreb; iné relevantné osvedčenia alebo dokumenty, ktoré by mohli byť dôležité pri rozhodovaní o odškodnení.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

 • ÁNO, žiadosť sa musí podať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spáchaný trestný čin uvedený v žiadosti.
 • Ak obeť nemohla z oprávnených dôvodov podať žiadosť v uvedenej lehote, žiadosť sa musí podať najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa tieto oprávnené dôvody skončili, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď bol spáchaný trestný čin. (Obeť musí uviesť tieto oprávnené dôvody a musí ich preukázať)
 • Ak je obeťou maloletá osoba alebo osoba, ktorá bola zbavená právnej spôsobilosti, a jej právny zástupca žiadosť nepodal do šiestich mesiacov od dátumu, keď bol spáchaný trestný čin, šesťmesačná lehota začne plynúť odo dňa, keď daná osoba dosiahne vek 18 rokov, alebo odo dňa po dosiahnutí plnoletosti obete, keď sa začalo trestné konanie, alebo odo dňa, keď znovu nadobudla právnu spôsobilosť.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
  • Priama obeť má právo na odškodnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť vo výške prahovej hodnoty pre zdravotnú starostlivosť stanovenej v nariadeniach o povinnom zdravotnom poistení v Chorvátskej republike. Tieto výdavky sa uznávajú iba vtedy, keď priama obeť nemá nárok na náhradu nákladov a výdavkov na základe zdravotného poistenia.
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá rehabilitácia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),
  • Pozri odpoveď na prvú položku (právo na odškodnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť vo výške prahovej hodnoty pre zdravotnú starostlivosť stanovenej v nariadeniach o povinnom zdravotnom poistení v Chorvátskej republike).
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
 • Priame obete majú nárok na náhradu ušlého zárobku, ktorá sa poskytuje ako jedna platba vo výške maximálne 35 000 HRK.
  • strata príležitostí,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, v dôsledku ktorého škoda vznikla (napr. právne poplatky, súdne trovy),
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné.

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • NIE
  • bolesť a utrpenie obete
 • NIE

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
Bežné náklady na pohreb vo výške maximálne 5 000 HRK.
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, rehabilitácie),
 • strata živobytia alebo príležitostí.

Nepriame obete, voči ktorým mala priama obeť, ktorá zomrela na následky násilného trestného činu, vyživovaciu povinnosť, majú právo na odškodnenie z dôvodu straty zákonného výživného. Toto odškodnenie sa poskytuje ako jednorazová platba na základe poistno-matematických výpočtov začínajúcich sa od najnižšieho dôchodku rodiny podľa zákona o dôchodkovom poistení (Zakon o mirovinskom osiguranju) vypočítanom podľa piatich odpracovaných rokov a očakávanej dĺžky vyživovacej povinnosti voči nepriamej obeti. Odškodnenie sa poskytuje iba vtedy, keď nepriama obeť nemá nárok na dávky z povinného dôchodkového poistenia. Odškodnenie sa môže poskytnúť do výšky maximálne 70 000 HRK pre všetky nepriame obete.

– Psychická ujma:

 • NIE
  • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula
 • NIE

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

 • Odškodnenie sa vyplatí jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

 • Pri rozhodovaní o práve na odškodnenie sa zohľadňuje konanie priamej obete pred spáchaním trestného činu, v čase spáchania a po ňom; úloha priamej obete, pokiaľ ide o udalosť a rozsah škody; či a kedy priama obeť trestný čin nahlásila príslušným orgánom, pokiaľ jej v tom z oprávnených dôvodov nebolo zabránené; spolupráca priamej obete s políciou a príslušnými orgánmi s cieľom postaviť páchateľa pred spravodlivosť; priama obeť, ktorá prispela k vzniku škody alebo ktorá zvýšila jej rozsah, má nárok iba na úmerne znížené odškodnenie.
 • V prípade, keď sa zistí, že obeť je zapojená do organizovanej trestnej činnosti alebo je v spojení so zločineckou skupinou, sa žiadosť o odškodnenie zamietne.
 • Odškodnenie sa môže zamietnuť alebo znížiť, ak by poskytnutie úplného odškodnenia bolo v rozpore so zásadou spravodlivosti, morálkou alebo verejným poriadkom.
 • Správanie priamej obete sa zohľadní pri rozhodovaní o práve na odškodnenie nepriamej obete.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

 • NIE
 • Finančné, a teda existenčné okolnosti žiadateľa nemajú v zásade vplyv na rozhodnutie o žiadosti, pri rozhodovaní o odškodnení za stratu zákonného výživného však finančná situácia môže mať vplyv na vyhliadky na priznanie odškodnenia.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

 • ÁNO
 • Pri rozhodovaní o práve na odškodnenie sa zohľadňuje konanie priamej obete pred spáchaním trestného činu, v čase spáchania a po ňom; úloha priamej obete, pokiaľ ide o udalosť a rozsah škody; či a kedy priama obeť trestný čin nahlásila príslušným orgánom, pokiaľ jej v tom z oprávnených dôvodov nebolo zabránené; spolupráca priamej obete s políciou a príslušnými orgánmi s cieľom postaviť páchateľa pred spravodlivosť; priama obeť, ktorá prispela k vzniku škody alebo ktorá zvýšila jej rozsah, má nárok iba na úmerne znížené odškodnenie.
 • V prípade, keď sa zistí, že obeť je zapojená do organizovanej trestnej činnosti alebo je v spojení so zločineckou skupinou, sa žiadosť o odškodnenie zamietne.
 • Odškodnenie sa môže zamietnuť alebo znížiť, ak by poskytnutie úplného odškodnenia bolo v rozpore so zásadou spravodlivosti, morálkou alebo verejným poriadkom.
 • Správanie priamej obete sa zohľadní pri rozhodovaní o práve na odškodnenie nepriamej obete.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

 • Finančné odškodnenie sa vypočíta s ohľadom na okolnosti každého jednotlivého prípadu, žiadateľ musí preukázať, že spĺňa právne požiadavky a že mu vznikli konkrétne výdavky alebo strata, t. j. škoda.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

 • Minimálna suma, ktorú je možné priznať, sa v zákone nestanovuje. Maximálna suma je ním však obmedzená.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

 • ÁNO, od žiadateľov sa očakáva, že uvedú výšku odškodnenia, o ktorú žiadajú.
 • Pokyny na výpočet danej sumy sa neposkytujú (žiadateľ musí preukázať požadované výdavky alebo straty).

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

 • V určitých prípadoch ÁNO, v iných NIE, a to v závislosti od zdroja, od ktorého sa odškodnenie prijalo.
 • Odškodnenie prijaté na základe zdravotného, dôchodkového alebo iného poistenia a z iných zdrojov sa započíta do primeraného základu odškodnenia, a to tak, aby odškodnenie pridelené obeti tvoril rozdiel medzi celkovým odškodnením, na ktoré má obeť nárok podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov, a sumou, ktorú obeť prijme z jedného alebo viacerých dôvodov.
 • Dobrovoľné poistenie hradené priamou alebo nepriamou obeťou sa nezapočítava do sumy odškodnenia.
 • Keď obeť prijme odškodnenie priamo od páchateľa, započíta sa to do odškodnenia požadovaného od Chorvátskej republiky; keď odškodnenie prijaté od páchateľa úplne uspokojí žiadosť, žiadosť sa zamietne; keď odškodnenie prijaté od páchateľa úplne uspokojí žiadosť, ak sa konanie skončilo, ale suma ešte nebola vyplatená, prijme sa rozhodnutie, že sa obeti odškodnenie nevyplatí.
 • Keď Chorvátska republika vyplatila odškodnenie v súlade so zákonom a obeť uplatnila právo na odškodnenie od páchateľa, Chorvátska republika má právo požiadať obeť o vrátenie istiny, ktorú jej zaplatil priamo páchateľ, ale najviac do výšky sumy, ktorú štát vyplatil obeti.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

 • NIE

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

 • V zákone o odškodnení obetí trestných činov sa nestanovuje doplnkové alebo dodatočné odškodnenie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • Podporné dokumenty, ktoré sa podávajú zároveň so žiadosťou, sa uvádzajú v oficiálnom formulári. Na podporu žiadosti slúži: dôkaz o štátnej príslušnosti; potvrdenie o mieste pobytu; úmrtný list obete; osvedčenie polície, že udalosť bola zaregistrovaná alebo nahlásená ako trestný čin; overené vyhlásenie žiadateľa, že právo na odškodnenie podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov si neuplatňuje aj na inom právnom základe; zdravotná dokumentácia obete, na základe ktorej sa žiada o odškodnenie (formulár prihlášky do nemocnice, lekárske nálezy a správy, správa o prepustení z nemocnice, správa o pracovnej neschopnosti, príjmové doklady spojené so zdravotnou starostlivosťou); príjmové doklady týkajúce sa bežných nákladov na pohreb; iné relevantné osvedčenia alebo dokumenty, ktoré by mohli byť dôležité pri rozhodovaní o odškodnení.
 • Uvedené dokumenty sa predkladajú v origináli alebo prostredníctvom overenej kópie.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

 • Neexistujú nijaké správne alebo iné poplatky, ktoré je potrebné uhradiť v rámci procesu podávania žiadosti podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

 • Orgánom, ktorý je príslušný rozhodovať o žiadostiach o odškodnení obetí trestného činu v súlade so zákonom o odškodnení obetí trestných činov, keď sa odškodnenie hradí zo štátneho rozpočtu, je „Výbor pre odškodnenie obetí trestných činov“ (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Ak obeť žiada o odškodnenie od páchateľa, sťažnosť, ktorou sa podáva žaloba súkromnej osoby o náhradu škody, t. j. odškodnenie od páchateľa, obeť tak môže spraviť v rámci trestného konania pred príslušným trestným súdom.
 • Obeť sa však môže rozhodnúť aj podať žalobu s cieľom požadovať odškodnenie od páchateľa v rámci súdneho konania pred príslušným súdom.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

 • Žiadosť o odškodnenie obetí trestných činov podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov sa podáva Výboru pre odškodnenie obetí trestných činov, t. j. ministerstvu zodpovednému za spravodlivosť.

Chorvátska republika
Ministerstvo spravodlivosti (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZÁHREB

 • Ak sa odškodnenie od páchateľa požaduje prostredníctvom žaloby ešte počas trestného konania, žaloba súkromnej osoby o náhradu škody sa potom podáva na príslušný súd, na ktorom prebieha trestné konanie proti páchateľovi.
 • Obeť sa takisto môže rozhodnúť podať žalobu s cieľom požadovať odškodnenie od páchateľa v rámci súdneho konania pred príslušným súdom.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

 • V rámci postupu vybavovania žiadostí obetí trestného činu je odpoveďou spravidla NIE. V závislosti od prípadu však príslušný orgán, t. j. výbor, môže prostredníctvom výnimky požadovať, ak to potrebuje na dosiahnutie rozhodnutia, aby účastníci konania, svedkovia alebo znalci vymenovaní súdom vypovedali pred súdom.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

 • Príslušný orgán prijme rozhodnutie o žiadosti do 60 dní v prípade, ak je žiadosť úplná a v poriadku (ak boli získané a predložené všetky požadované dokumenty, všetky informácie a dôkazy potrebné na prijatie rozhodnutia). Ak je však žiadosť neúplná, čas potrebný na prijatie rozhodnutia môže byť dlhší.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

 • Proti rozhodnutiu sa nie je možné odvolať, žiadateľ však môže podať odvolanie v správnom konaní, a to tak, že do 30 dní od doručenia rozhodnutia predloží správnu sťažnosť na príslušný správny súd.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

 • Formulár a informácie sú k dispozícii na akejkoľvek policajnej stanici, na prokuratúrach, na okresných a krajských súdoch a v elektronickom formáte na oficiálnom webovom sídle ministerstva spravodlivosti (Ministarstvo pravosuđa), ministerstva vnútra (Ministarstvo unutarnjih poslova), generálneho prokurátora Chorvátskej republiky(Državno odvjetništvo RH) a okresných a krajských súdov.
 • Informácie možno získať telefonicky na horúcej linke národného telefonického kontaktného centra pre obete trestných činov a prečinov (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) na čísle 116-006.
 • Polícia, prokuratúry a súdy musia poskytovať informácie o práve na odškodnenie a o subjekte, ktorému účastník konania môže podať žiadosť o uplatnenie týchto práv na všetky osoby, ktoré podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov majú právo požadovať odškodnenie od Chorvátskej republiky.
 • Polícia, prokuratúry a ministerstvo zodpovedné za spravodlivosť musia vydať potrebné formuláre na podanie žiadosti všetkým osobám, ktoré majú podľa zákona právo na odškodnenie, a na požiadanie musia poskytnúť všeobecné pokyny a informácie o vypĺňaní žiadosti a o tom, ktoré podporné dokumenty sa majú k žiadosti priložiť.
 • Ministerstvo spravodlivosti vydalo brožúru v chorvátčine a angličtine, v ktorej sú uvedené všetky informácie o práve na odškodnenie, požiadavkách a o tom, ako si toto právo uplatniť. Letáky a formuláre žiadostí boli zverejnené v chorvátčine a angličtine na webových sídlach ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

 • Žiadosť nebude zamietnutá z dôvodu neúplnosti, nezrozumiteľnosti alebo nečitateľnosti, žiadateľ však bude informovaný o tom, ako ju upraviť. V tomto zmysle sa to môže považovať za pomoc/podporu pre žiadateľa.
 • Žiadateľ si môže najať oprávnenú osobu alebo právnika pri podávaní žiadosti alebo na zastupovanie v rámci konania (na vlastné náklady).
 • Informácie a pokyny na vyplnenie formulára žiadosti o odškodnenie obete sú k dispozícii na každej policajnej stanici, prokuratúre, okresných a krajských súdoch alebo telefonicky na bezplatnej linke pomoci národného telefonického kontaktného centra pre obete trestných činov a prečinov na čísle 116-006.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

 • ÁNO

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Aká je úloha asistenčného orgánu?

 • Asistenčným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky a žiadateľ mu v relevantných prípadoch môže podať žiadosť
 • [v chorvátskom práve sa nazývajú cezhraničné prípady (prekogranični slučajevi)]
 • Tento asistenčný orgán čo najrýchlejšie podá žiadosť a prílohy k nej príslušnému orgánu krajiny, v ktorej žiadateľ žiada o odškodnenie, a to v úradnom jazyku danej krajiny alebo v inom jazyku, ktorý dotknutá krajina považuje za prijateľný.
 • Pre podanie uvedenej žiadosti sa použije formulár stanovený Európskou komisiou.
 • Ak orgán zodpovedajúci za rozhodovanie o žiadosti v dotknutej krajine požaduje, aby bol v Chorvátskej republike vypočutý žiadateľ, svedkovia, znalci vymenovaní súdom alebo iné osoby, vypočutie uskutoční Výbor pre odškodnenie obetí trestných činov, ktorý potom o vypočutí podá správu orgánu druhej krajiny zodpovednému za prijatie rozhodnutia o žiadosti.
 • Ak orgán druhej krajiny, ktorý je zodpovedný za prijatie rozhodnutia o žiadosti, požiada o to, aby sa vypočutie uskutočnilo s použitím technických pomôcok, vypočutie sa uskutoční v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Chorvátskej republiky pod podmienkou, že vypočúvaná osoba s týmto postupom súhlasí.

Ak je potrebné preložiť podporné dokumenty, zabezpečí to asistenčný orgán? Ak áno, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky ako asistenčný orgán preloží žiadosť do jazyka krajiny, od ktorej sa požaduje odškodnenie, alebo do iného jazyka, ktorý dotknutá krajina určila ako jazyk komunikácie.

Keď sa žiadosť odosiela do inej krajiny, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

 • Pri posielaní žiadosti do inej krajiny nie je potrebné uhradiť nijaké správne alebo iné poplatky.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

 • Áno, a to podaním žiadosti priamo na Ministerstve spravodlivosti Chorvátskej republiky alebo doporučenou poštovou zásielkou.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

 • žiadosť?
 • podporné dokumenty?
 • Žiadosť a podporné dokumenty musia byť chorvátčine. Ak je žiadosť a podporné dokumenty v cudzom jazyku, musí sa predložiť zároveň aj ich overený preklad vyhotovený licencovaným súdnym prekladateľom.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

 • Rozhodovací orgán neprekladá žiadosti ani podporné dokumenty a nenesie náklady za preklad.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

V rámci konania týkajúcom sa tejto žiadosti nie je potrebné uhradiť nijaké správne alebo iné poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

 • Ak sa Výbor pre odškodnenie obetí trestných činov rozhodne predvolať žiadateľa, aby sa dostavil na vypočutie alebo osobne na konanie, jeho cestovné náklady sa uhradia.
 • Počas konania a prijímania rozhodnutia nie je prítomnosť žiadateľa spravidla potrebná, a ak sa musí vypočuť žiadateľ, svedkovia, znalci vymenovaní súdom alebo iné osoby, Výbor pre odškodnenie obetí trestných činov ako rozhodovací orgán môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu EÚ, v ktorom bola podaná žiadosť o odškodnenie, aby tieto úkony vykonal.
 • Vypočutie potrebné v rámci tohto postupu sa okrem toho môže vykonať s použitím technických pomôcok vrátane výpočtovej technológie, elektronických komunikačných sietí a iných nástrojov na prenos obrazu a zvuku. V takom prípade vypočutie povedie Výbor pre odškodnenie obetí trestných činov, t. j. rozhodovací orgán.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

 • Áno

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

 • Zahraničná zdravotná dokumentácia sa uznáva, Výbor pre odškodnenie obetí trestných činov však ako rozhodovací orgán overuje a vyhodnocuje zdravotnú dokumentáciu a v prípade potreby môže nariadiť, aby sa vyhotovila správa lekárskeho experta.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

 • Nie

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

 • Príslušný orgán prijme rozhodnutie o žiadosti približne do 60 dní v prípade, ak je žiadosť úplná a v poriadku (ak boli získané a predložené všetky požadované dokumenty, všetky informácie a dôkazy potrebné na prijatie rozhodnutia). Ak je však žiadosť neúplná, čas potrebný na prijatie rozhodnutia môže byť dlhší.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

 • Rozhodnutie o žiadosti sa vyhotoví v chorvátskom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

 • Proti rozhodnutiu sa nie je možné odvolať, žiadateľ však môže podať odvolanie v správnom konaní, a to tak, že do 30 dní od doručenia rozhodnutia predloží správnu sťažnosť na príslušný správny súd.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

 • Nie

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

 • Áno
Posledná aktualizácia: 09/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Taliansko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody od štátu si môžete nárokovať za všetky úmyselne spáchané násilné trestné činy proti osobe a v každom prípade za nezákonné sprostredkovanie práce a pracovné vykorisťovanie vymedzené v článku 603a Trestného zákonníka, ale okrem útoku (percosse) a ublíženia na zdraví (lesioni), ako je uvedené v článku 581 a článku 582 zákonníka, pokiaľ sa nevyskytnú priťažujúce okolnosti uvedené v článku 583 (t. j. ak trestné činy vedú k veľmi závažným následkom, ktoré sú tam konkrétne uvedené).

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody si môžete nárokovať iba za náklady na zdravotnú starostlivosť a pomoc okrem prípadov sexuálneho útoku alebo zabitia, pričom v takom prípade sa obetiam vyplatí pevná výška náhrady škody stanovená ministerským dekrétom, dokonca aj keď nevznikli náklady za zdravotnú starostlivosť a pomoc, ktoré sa majú uhradiť.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Osoby, ktoré majú nárok na náhradu škody sú obete, alebo ak obeť zomrela, všetky deti a právne neodlúčený manžel žijúci s obeťou v spoločnej domácnosti alebo životný partner žijúci s ňou v spoločnej domácnosti v podieloch zodpovedajúcich príslušným dedičským právam; alebo v prípade, že obeť nemala deti, manžela ani životného partnera, príbuzní obete vo vzostupnej línii za predpokladu, že boli v čase spáchania trestného činu od obete zákonne závislí.

Nárok osoby na náhradu škody je v niektorých prípadoch obmedzený:

 • ak sa obeť (alebo iná oprávnená osoba) úmyselne alebo z trestnej nedbanlivosti stala spoluvinníkom pri spáchaní trestného činu alebo iných trestných činov s ním súvisiacich v zmysle článku 12 Trestného poriadku,
 • ak bola obeť odsúdená právoplatným rozsudkom za niektorý z trestných činov uvedených v článku 407 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku alebo trestných činov spáchaných v rozpore s právnymi predpismi na zabránenie únikom dane z príjmu a DPH alebo v čase uplatnenia nároku na náhradu škody podliehala trestnému konaniu za niektorý z týchto trestných činov.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Ak obeť prežije, rodinní príslušníci obete majú právo podniknúť kroky priamo voči páchateľovi (článok 2043 a článok 2059 Občianskeho zákonníka) za nepriamu (nemajetkovú) škodu, ktorú utrpeli v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej ich príbuznému; v tomto prípade sa však v platnom práve nevyžaduje žiadna náhrada škody zo strany štátu (zákon č. 122/2016, zmenený zákonom č. 167/2017). Právne predpisy týkajúce sa obetí násilných trestných činov poskytujú výhody takýmto osobám len vtedy, ak sú pozostalými po hlavnej obeti, ktorá zomrela.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Náhrada škody sa môže poskytnúť aj žiadateľom s pobytom v inom členskom štáte EÚ ako Taliansko a žiadateľom s pobytom v Taliansku.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Obeť môže predložiť nárok na náhradu škody v Taliansku talianskym rozhodovacím orgánom za predpokladu, že trestný čin bol spáchaný v Taliansku.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie, ale nárok sa musí predložiť do 60 dní po vydaní rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), alebo po poslednom kroku v neúspešnom exekučnom konaní, alebo po dni, keď odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

Pozri odpovede na predchádzajúcu otázku:

Nárok sa musí predložiť do 60 dní po vydaní rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby, alebo po poslednom kroku v neúspešnom exekučnom konaní, alebo po dni, keď odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ako už bolo uvedené, k nároku na náhradu škody sa musí pripojiť dokumentácia preukazujúca, že konanie o vymáhanie náhrady škody od páchateľa sa skončilo neúspechom, alebo že posledný krok v exekučnom konaní nebol úspešný, alebo že odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu požiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o náhradu škody?

K žiadosti o náhradu škody sa musí pripojiť kópia rozsudku odsudzujúceho za niektorý z trestných činov stanovených zákonom alebo kópia rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o náhradu škody?

Ako už bolo uvedené, žiadosť sa musí predložiť do 60 dní po vydaní rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby, alebo po poslednom kroku v neúspešnom exekučnom konaní, alebo po dni, keď odsúdenie v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa bude vzťahovať napríklad na:

a) v prípade obete trestného činu:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade ujmy na zdraví (lekárske ošetrenie – ambulantnú a nemocničnú starostlivosť, uzdravenie),
 • ďalšie potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy na zdraví (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženého výživného atď.),
  • stratu príležitosti,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila škodu, napríklad poplatky za právne služby a trovy konania,
  • náhradu škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné;

– psychickú (morálnu) ujmu:

 • bolesť a utrpenie obete;

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, uzdravenie),
 • strata živobytia alebo príležitostí;

– psychickú ujmu:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela.

Náhrada škody sa vypláca (s prihliadnutím na akékoľvek priaznivejšie opatrenia, ktoré už boli zavedené inými právnymi ustanoveniami v súvislosti s konkrétnymi trestnými činmi) na úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť a pomoc okrem prípadov sexuálneho útoku alebo zabitia, pričom v týchto prípadoch sa obetiam prizná pevná výška náhrady škody, aj keď neexistujú žiadne náklady na zdravotnú starostlivosť a pomoc, ktoré sa majú uhradiť.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Vo všeobecnosti sa náhrada škody vyplatí ako jednorazová platba, a to čerpaním z Revolvingového fondu na podporu obetí mafiánskej trestnej činnosti, vydierania, úžery a úmyselnej násilnej trestnej činnosti (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), ktorý spravuje ministerstvo vnútra, ale vyplatená výška musí zostať v medziach dostupného financovania v danom roku.

V prípade, že v príslušnom roku nie je dostatok finančných prostriedkov, tí, ktorí majú nárok na náhradu škody, môžu získať prístup k časti prostriedkov z fondu v danom roku a v nasledujúcich rokoch k zostávajúcej časti, ktorá sa distribuuje bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov, úroku alebo precenenia.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania, ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa vypláca pod podmienkou, že obeť nebola úmyselne alebo z trestnej nedbanlivosti spoluvinníkom pri spáchaní trestného činu alebo iných súvisiacich trestných činov; že obeť nebola nikdy odsúdená právoplatným rozsudkom za niektorý z trestných činov uvedených v článku 407 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku (drancovanie, rabovanie a hromadné vraždenie, účasť v občianskej vojne, mafiánske sprisahanie, ohrozenia verejnej bezpečnosti, vražda, lúpež, vydieranie, únosy, terorizmus, podvratné sprisahanie, ozbrojené sprisahanie, držba výbušnín, vymáhanie peňazí, drogová trestná činnosť, zotročovanie, detská prostitúcia a pornografia, obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, sexuálny útok, pohlavný styk s maloletými osobami, skupinový sexuálny útok) alebo trestných činov spáchaných v rozpore s právnymi predpismi na zabránenie únikom dane z príjmu a DPH; a v čase predloženia nároku nie je proti obeti vedené trestné konanie za niektorý z týchto trestných činov.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Príjem obete nemá vplyv na jej právo na náhradu škody.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa vyplatí pod podmienkou, že obeti v súvislosti s tým istým trestným činom nevyplatili platby akéhokoľvek druhu v celkovej výške viac ako 5 000 EUR z verejných alebo súkromných zdrojov.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Náhrada škody bude zodpovedať vzniknutým nákladom v medziach stanovených príslušným zákonom a v pevne stanovených sumách určených ministerským dekrétom, ktorým sa vykonáva tento zákon.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

V dekréte z 31. augusta 2017 vydanom ministerstvom vnútra (ako je uvedené v článku 11 ods. 3 zákona č. 122 zo 7. júla 2016) sa stanovuje:


„1. Výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť podľa článku 11 zákona č. 122 zo 7. júla 2016, sa určuje takto:

a) v prípade trestného činu zabitia je suma pevne stanovená na 7 200,00 EUR alebo v prípade, že zabitie spáchal manžel/manželka obete, aj keď odlúčený(-á) alebo rozvedený(-á), alebo osoba, ktorá je alebo bola v osobnom vzťahu s obeťou, na 8 200,00 EUR, pričom v tomto prípade je výška splatná len deťom obete;
b) v prípade trestného činu sexuálneho útoku uvedeného v článku 609a Trestného zákonníka, a pokiaľ neexistuje poľahčujúca okolnosť, že trestný čin je menej závažný, suma je pevne stanovená na 4 800,00 EUR;
c) v prípade iných trestných činov, ako sú uvedené v bode a) a bode b) sa suma zaplatí za náklady na zdravotnú starostlivosť a pomoc vo výške nie viac ako 3 000,00 EUR."

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári žiadosti o náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Celková výška vynaložených nákladov na zdravotnú starostlivosť a pomoc musí byť uvedená a zdokumentovaná.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Náhrada škody sa vyplatí pod podmienkou, že obeti v súvislosti s tým istým trestným činom neposkytli platby akéhokoľvek druhu v celkovej výške viac ako 5 000 EUR z verejných alebo súkromných zdrojov.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Nie.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, aj keď je možné predložiť ďalšie nároky v prípade ďalších vynaložených nákladov na zdravotnú starostlivosť. Bude to musieť posúdiť rozhodovací orgán.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Žiadosť o náhradu škody musí predložiť zainteresovaná strana alebo iné oprávnené osoby v prípade, že obeť trestného činu zomrela, a musí sa predložiť osobne alebo na základe osobitného splnomocnenia (a mezzo di procuratore speciale); aby bola prípustná, musia k nej byť pripojené tieto písomnosti:

a) kópia odsudzujúceho rozsudku za jeden z trestných činov uvedených v článku 11 alebo kópia rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje, že trestný čin spáchala neznáma osoba alebo neznáme osoby;

b) dokumentácia preukazujúca, že exekučné konanie voči páchateľovi v súvislosti s náhradou škody bolo neúspešné; to nie je potrebné, keď totožnosť páchateľa zostáva neznáma alebo páchateľ požiadal o právnu pomoc hradenú štátom, ktorá mu bola poskytnutá v trestnom alebo občianskom súdnom konaní, v ktorom bola uznaná zodpovednosť páchateľa;

c) vyhlásenie namiesto prísažného čestného vyhlásenia (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), že neexistujú žiadne prekážky;

d) lekárske osvedčenie o zdravotnom stave preukazujúce náklady vynaložené na služby súvisiace so zdravotným stavom alebo úmrtný list obete trestného činu.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministerstvo vnútra.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o náhradu škody?

Po doručení žiadosti musí rozhodovací orgán v Taliansku rozhodnúť „bezodkladne“.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Nie sú zavedené osobitné mechanizmy. Vzhľadom na to, že ide o správne rozhodnutie, možno ho napadnúť v súlade so štandardnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátne správne opatrenia prijaté tým istým orgánom.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Všetky nevyhnutné informácie poskytne asistenčný orgán. V Taliansku je asistenčným orgánom prokuratúra (procura generale) pri odvolacom súde (corte d'appello) príslušnom pre miesto pobytu žiadateľa. Formuláre sú pripojené k ministerskému dekrétu č. 222 z 23. decembra 2008, ktorým sa stanovujú pravidlá v súlade s článkom 7 legislatívneho dekrétu č. 204 z 9. novembra 2007, ktorým sa vykonáva smernica 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Nie.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Nie, túto úlohu plní asistenčný orgán.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

Úrad, ktorý poskytuje tieto informácie, o tom nemá vedomosť.

Posledná aktualizácia: 11/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Cyprus

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie možno získať za určitý počet úmyselných trestných činov spáchaných použitím násilia, ku ktorým došlo v oblastiach pod kontrolou Cyperskej republiky a ktoré sú uvedené vo vnútroštátnom právnom poriadku (napr. vážne ublíženie na zdraví, úkladná vražda).

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie môžete získať za závažnú fyzickú ujmu alebo zdravotné problémy, ktoré si podľa lekárskeho posudku vyžadujú hospitalizáciu a pracovnú neschopnosť trvajúcu najmenej 8 dní.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, odškodnenie môžete dostať v prípade, ak ste závislou osobou obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu, t. j. ak ste manžel/manželka a/alebo dieťa obete.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Nie, ak ste príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá prežila, nemôžete žiadať o odškodnenie.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, ak nie ste štátnym príslušníkom krajiny EÚ môžete dostať odškodnenie, a to za predpokladu, že ste štátnym príslušníkom členského štátu Rady Európy a máte trvalý pobyt v Cyperskej republike, alebo ste štátnym príslušníkom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, ak tu žijete alebo ak z tejto krajiny pochádzate, nemôžete tu žiadať o odškodnenie za trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ. Odškodnenie sa poskytuje za trestné činy spáchané v oblastiach pod kontrolou Cyperskej republiky.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, trestný čin musíte nahlásiť polícii do piatich dní odo dňa, keď bol spáchaný, alebo ak nie je primerane možné nahlásiť ho v tejto lehote, do piatich dní od chvíle, keď bolo primerane možné trestný čin nahlásiť.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie, žiadosť o odškodnenie sa musí podať do dvoch rokov od spáchania trestného činu bez ohľadu na to, či stále prebieha policajné vyšetrovanie a/alebo trestné konanie.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Áno, skôr než požiadate o odškodnenie, je potrebné požadovať odškodnenie najprv od páchateľa, ak sa potvrdila jeho totožnosť. Žiadosť o odškodnenie sa však musí podať do dvoch rokov od spáchania trestného činu bez ohľadu na to, či stále prebieha konanie proti páchateľovi.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Áno, na odškodnenie máte stále nárok, aj keď nebola zistená totožnosť páchateľa alebo aj keď páchateľ nebol odsúdený. Musíte predložiť policajnú správu týkajúcu sa prípadu, z ktorej vyplýva, že nebola zistená totožnosť páchateľa.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Áno, lehota na podanie žiadosti o odškodnenie je dva roky od dátumu spáchania trestného činu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),

Bezplatnú zdravotnú starostlivosť poskytujú verejné zdravotnícke zariadenia a služby až do výšky 1 709 EUR.

 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),

Zahrnuté v uvedenej sume.

 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),

V prípade trvalej pracovnej neschopnosti sa poskytuje invalidný dôchodok. Výška dôchodku sa rovná percentuálnemu vyjadreniu zníženia pracovnej schopnosti vynásobenému hodnotou úplného základného dôchodku, ktorý sa udeľuje podľa zákona o sociálnom poistení.

 • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty alebo zníženia zárobkovej schopnosti atď.),

V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa počas šiestich mesiacov poskytuje nemocenská dávka. Výška nemocenskej dávky sa rovná výške úplnej základnej nemocenskej dávky vyplácanej podľa zákona o sociálnom poistení.

 • stratu príležitostí,

Neuplatňuje sa.

 • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad honorár advokáta, súdne trovy,

Neuplatňuje sa.

 • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,

Neuplatňuje sa.

 • iné.

Neuplatňuje sa.

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete,

Neuplatňuje sa.

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,

Poskytuje sa príspevok na pohreb. Výška príspevku sa rovná výške príspevku na pohreb vyplácanému podľa zákona o sociálnom poistení.

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. ošetrenie rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),

Neuplatňuje sa.

 • stratu živobytia alebo príležitostí,

Poskytuje sa pozostalostný dôchodok alebo sirotské dôchodky. Ich výška sa rovná výške úplného základného dôchodku vyplácaného podľa zákona o sociálnom poistení.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhradu pre pozostalých, ak obeť zahynula,

Neuplatňuje sa.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa vypláca jednou platbou s výnimkou invalidného dôchodku, pozostalostného dôchodku a sirotského dôchodku, ktoré sa vyplácajú mesačne.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie sa nevypláca v prípade, ak sa stanete obeťou vlastného trestného činu, ak ste sa zapojili do organizovanej trestnej činnosti alebo ak ste členom organizácie, ktorá pácha násilné trestné činy, a to aj vtedy, keď násilný trestný čin, ktorého ste obeťou, s týmito činnosťami nesúvisí a ani ste sa na ňom nezúčastnili.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia nemá vplyv na pravdepodobnosť získania odškodnenia.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Ak nebudete alebo odmietnete v plnej miere spolupracovať s políciou alebo iným príslušným orgánom.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Odškodnenie sa vypočíta spôsobom uvedeným v otázke: „Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?“

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Neexistuje minimálna výška odškodnenia. Maximálna výška, ktorú je možné priznať, sa uvádza v otázke: „Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?“

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho ostatnými aspektmi?

Nie, nie je to potrebné.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, odškodnenie, ktoré ste dostali z iných zdrojov, sa odpočíta.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, to nie je možné.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, to nie je možné.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

Predložiť musíte policajnú správu a lekárske osvedčenie, ako aj žiadosť o odškodnenie. Možno budete na požiadanie musieť predložiť niektoré alebo všetky dokumenty uvedené ďalej:

 • splnomocnenie/plnomocenstvo alebo doklad o vzťahu s obeťou,
 • úmrtný list obete,
 • kópia policajnej správy,
 • kópia rozsudku alebo súdneho rozhodnutia,
 • lekárske správy a osvedčenia,
 • faktúry z nemocnice,
 • faktúry za iné výdavky (starostlivosť, pohreb),
 • príjem (plat, platby sociálneho zabezpečenia/pomoci),
 • potvrdenie o prijatí (alebo o neprijatí) súvisiacej hotovosti z iných zdrojov (poistenie zamestnávateľa, súkromné poistenie),
 • výpis z registra trestov,
 • všetky ostatné doplňujúce dokumenty súvisiace s vašim prípadom.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Riaditeľ útvaru sociálnej poisťovne.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Formulár svojej žiadosti môžete odovzdať alebo poslať poštou na túto adresu: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cyprus.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie, nie je to potrebné.

Ako dlho trvá (približne), kým príslušný orgán vydá rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

Vydanie rozhodnutia trvá šesť mesiacov odo dňa, keď boli poskytnuté všetky informácie.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie môžete napadnúť podaním žaloby na správny súd, a to do 75 dní od vydania rozhodnutia.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Formuláre žiadosti a informácie o odškodnení sú k dispozícii (v gréckom a anglickom jazyku) na úradoch útvaru sociálneho poistenia alebo na jeho Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

V súvislosti s odškodnením neexistuje nijaká špeciálna linka pomoci ani webové sídlo. Informácie získate, ak sa obrátite priamo na útvar Odkaz sa zobrazí v novom oknesociálneho poistenia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

V súvislosti s konaním vo vašej veci môžete požiadať o právnu pomoc. Pokiaľ ide o prípravu žiadostí o odškodnenie, ktoré sa predkladajú tomuto orgánu, neposkytuje sa nijaká právna pomoc.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Informácie získate, ak sa obrátite priamo na útvar Odkaz sa zobrazí v novom oknesociálneho poistenia, kde môžete požiadať aj o odškodnenie.

Posledná aktualizácia: 07/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Lotyšsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Obeť má nárok na náhradu škody od štátu, ak úmyselne spáchaný trestný čin spôsobil smrť osoby, obeť utrpela vážnu alebo stredne závažnú ujmu na zdraví, obeť bola vystavená nemravnému alebo sexuálnemu útoku, obeť je obeťou obchodovania s ľuďmi alebo obeť bola infikovaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti, hepatitídou typu B alebo C.

Za aký druh ujmy na zdraví môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody od štátu môžete získať za morálnu ujmu, fyzické utrpenie a stratu na majetku spôsobené úmyselne spáchaným trestným činom.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Ak osoba zomrela v dôsledku trestného činu, obeťou v trestnom konaní môže byť príbuzný zosnulého [snúbenec/snúbenica, manžel/manželka, rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá, súrodenci, ako aj osoby, s ktorými dotknutá fyzická osoba mala spoločne bydlisko a spoločnú (nie zdieľanú) domácnosť].

Ak osoba zomrela v dôsledku trestného činu alebo obeť zomrela a nepožiadala o náhradu škody od štátu alebo požiadala o náhradu škody od štátu a nezískala ju, máte nárok na poskytnutie náhrady škody od štátu. Musíte však požiadať osobu, ktorá vedie konanie (políciu, prokuratúru, súd), aby vás uznala za obeť v príslušnom trestnom konaní.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Ako príbuzný(-a) alebo závislá osoba obete nemáte nárok na náhradu škody od štátu, ak obeť prežila trestný čin. V tomto prípade má nárok na náhradu škody od štátu samotná obeť.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, môžete získať náhradu škody od štátu, ak nie ste štátnym príslušníkom krajiny EÚ.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Ak bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ, máte nárok žiadať o náhradu škody priamo členský štát EÚ, v ktorom bol trestný čin spáchaný, alebo prostredníctvom správy právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija).

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Trestný čin musíte nahlásiť polícii.

Ak si chcete uplatniť nárok na náhradu škody od štátu, musí sa začať trestné konanie, v ktorom ste boli na základe rozhodnutia osoby, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd) uznaný za obeť v trestnom konaní.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Ak si chcete uplatniť nárok na náhradu škody od štátu, nemusíte čakať na konečné rozhodnutie osoby, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd).

Na to, aby správa právnej pomoci mohla rozhodnúť o vyplatení alebo zamietnutí náhrady škody od štátu, osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), musí poskytnúť tieto informácie:

 1. čas a miesto spáchania trestného činu;
 2. kvalifikáciu trestného činu, formu viny páchateľa preukázanú v čase podania návrhu, dátum začatia trestného konania a referenčné číslo trestnej veci;
 3. informácie o osobe uznanej za obeť v trestnom konaní;
 4. informácie o osobe, ktorá je uznaná za zástupcu obete v trestnom konaní, ak obeť uplatní svoje práva prostredníctvom zástupcu;
 5. charakter ujmy spôsobenej v dôsledku trestného činu (smrť osoby, závažnosť ujmy na zdraví, nemravný alebo sexuálny útok, prítomnosť znakov obchodovania s ľuďmi alebo preukázaný vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, hepatitídy typu B alebo C);
 6. dátum zistení znalca, číslo dokumentu a osobu, ktorá vykonala znalecké dokazovanie;
 7. počet osôb, ktoré boli uznané za obete v tom istom trestnom konaní týkajúcom sa smrti osoby a informácie o týchto osobách.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie ste povinný najskôr žiadať o náhradu škody od páchateľa. Náhrada škody od štátu neovplyvňuje právo obete žiadať o náhradu škody v trestnom konaní podaním žiadosti o náhradu škody za ujmu v ktoromkoľvek štádiu trestného konania až do začatia preskúmania veci na súde prvého stupňa a v občianskoprávnom konaní uplatnením nároku na súde, ak sa domnievate, že vám nebola poskytnutá náhrada škody v plnom rozsahu.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Nárok na náhradu škody od štátu máte aj vtedy, ak sa nezistí totožnosť páchateľa alebo jeho komplica, alebo ak nie sú trestnoprávne zodpovední.

Žiadosť o náhradu škody od štátu by ste mali predložiť priložením návrhu s potrebnými informáciami od osoby, ktorá vedie konanie (polícia).

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Žiadosť o náhradu škody od štátu sa musí predložiť správe právnej pomoci do jedného roka odo dňa, keď ste boli uznaný za obeť, alebo keď ste sa dozvedeli o skutočnostiach, ktoré vás oprávňujú predložiť žiadosť.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody od štátu sa vzťahuje na morálnu ujmu, fyzické utrpenie alebo stratu na majetku spôsobenú trestným činom bez ohľadu na druh škody, za ktorú sa vyplatí náhrada škody od štátu. Výška náhrady škody od štátu je určená v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone „o odškodňovaní obetí štátom“ (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) na základe následkov spôsobených trestným činom.

Vypláca sa náhrada škody jednorazovou platbou alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody od štátu sa vypláca ako jednorazová platba, ktorá sa prevedie na účet v platobnej inštitúcii uvedenej v žiadosti o náhradu škody.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Kvalifikácia trestného činu môže ovplyvniť výšku náhrady škody od štátu, napríklad ak je trestný čin spáchaný v stave intenzívnej duševnej zmätenosti, porušením nevyhnutných obmedzení sebaobrany alebo podmienok pre zadržanie osoby. V takýchto prípadoch sa výška náhrady škody od štátu v súlade s následkami trestného činu zníži o 50%.

Ak správa právnej pomoci nezíska požadované informácie do 15 dní, môže rozhodnúť o zamietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu. Rozhodnutie o zamietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu vám v tomto prípade nebráni opakovane si uplatniť nárok na náhradu škody podľa postupov pre podávanie žiadostí o náhradu škody na správe právnej pomoci.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Vaša finančná situácia neovplyvní pravdepodobnosť získania náhrady škody od štátu a/alebo výšku náhrady škody.

Ak ste získali náhradu škody za škodu spôsobenú trestným činom od páchateľa alebo namiesto neho od inej osoby, výška náhrady škody od štátu sa zníži o výšku náhrady škody, ktorú ste už získali.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o odškodňovaní obetí štátom sú stanovené ďalšie kritériá, ktoré môžu ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku. Napríklad:

 • ak v dôsledku trestného činu vzniknú viaceré následky súbežne, náhrada škody od štátu sa vyplatí podľa najzávažnejšieho následku trestného činu,
 • ak v dôsledku trestného činu došlo k úmrtiu viacerých osôb, ktoré boli uznané za obete v trestnom konaní, náhrada škody od štátu pre tieto obete sa vyplatí primerane podľa počtu obetí,
 • ak po vyplatení náhrady škody osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), uzná inú osobu za obeť v tom istom trestnom konaní týkajúcom sa úmrtia osoby v dôsledku trestného činu, náhrada škody od štátu sa vyplatí v tej istej výške ako bolo vyplatené obeti alebo obetiam.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Maximálna výška náhrady škody od štátu, ktorá sa vyplatí jednej obeti trestného činu, predstavuje päťnásobok minimálnej mesačnej mzdy stanovenej v Lotyšskej republike. Pri výpočte výšky náhrady škody od štátu, ktorá sa má vyplatiť, sa zohľadní výška minimálnej mesačnej mzdy určenej v čase, keď bola osoba uznaná za obeť.

Náhrada škody sa vyplatí:

 1. vo výške 100% – ak došlo k úmrtiu osoby;
 2. vo výške 70% – ak došlo k spôsobeniu závažného ublíženia na zdraví obete alebo trestnému činu klasifikovanému ako znásilnenie alebo sexuálne násilie, nemravnému alebo sexuálnemu útoku, alebo obeť je obeťou obchodovania s ľuďmi;
 3. vo výške 50% – ak došlo k spôsobeniu menej závažného ublíženia na zdraví obete alebo obeť bola vystavená nemravnému alebo sexuálnemu útoku okrem prípadov uvedených v bode 2, alebo ak bola obeť infikovaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti, hepatitídy typu B alebo C.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Maximálna výška náhrady škody od štátu je päťnásobok minimálnej mesačnej mzdy stanovenej v Lotyšskej republike, ale minimálna výška náhrady škody od štátu je 50% maximálnej výšky náhrady škody od štátu. Keď sa mení minimálna mesačná mzda, mení sa aj výška náhrady škody od štátu.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody od štátu nemusíte stanoviť výšku náhrady škody, pretože v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o odškodňovaní obetí štátom je stanovená výška náhrady škody od štátu.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Náhrada škody, ktorú získate z iných zdrojov (napríklad od zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia) sa neodpočíta zo sumy náhrady škody od štátu.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavkovú platbu náhrady škody od štátu nemôžete získať.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Ak ste získali náhradu škody od štátu a v konečnom rozhodnutí sa konštatuje, že ste utrpeli závažnejšie následky v dôsledku trestného činu, môžete získať rozdiel medzi výškou vyplatenej a splatnej náhrady škody od štátu.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Ak ešte nebol vydaný konečný rozsudok v trestnom konaní v čase uplatnenia nároku na náhradu škody od štátu, mali by ste k žiadosti o náhradu škody od štátu pripojiť návrh od osoby, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), v ktorom sa uvedie:

 1. čas a miesto spáchania trestného činu;
 2. kvalifikácia trestného činu, forma viny páchateľa preukázaná v čase podania návrhu, dátum začatia trestného konania a referenčné číslo trestnej veci;
 3. informácie o osobe uznanej za obeť v trestnom konaní;
 4. informácie o osobe uznanej za zástupcu obete v trestnom konaní;
 5. charakter ujmy spôsobenej v dôsledku trestného činu (smrť osoby, závažnosť ujmy na zdraví, nemravný alebo sexuálny útok, prítomnosť znakov obchodovania s ľuďmi alebo preukázaný vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, hepatitídy typu B alebo C);
 6. dátum zistení znalca, číslo dokumentu a osoba, ktorá vykonala znalecké dokazovanie;
 7. počet osôb, ktoré boli uznané za obete v tom istom trestnom konaní týkajúcom sa smrti osoby a informácie o týchto osobách.

Ak sa trestné konanie skončilo v čase uplatňovania nároku na náhrady škody od štátu, k nároku na náhradu škody od štátu by ste mali pripojiť konečné rozhodnutie osoby, ktorá vedie konanie, a exekučný titul, ak náhrada škody za škody uvedené v konečnom rozhodnutí ešte nebola vyplatená alebo bola vyplatená len čiastočne.

Je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky pri priatí alebo spracovaní žiadosti?

Proces preskúmania žiadostí o náhradu škody od štátu je bezplatný.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Správa právnej pomoci rozhodne o vyplatení náhrady škody od štátu alebo o zamietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ak chcete získať náhradu škody od štátu, žiadosť o náhradu škody od štátu musíte odoslať správe právnej pomoci na túto adresu: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Vaša prítomnosť nie je potrebná pri postupe skúmania nároku na náhradu škody od štátu a rozhodovaní o vyplatení alebo odmietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu.

Ako dlho trvá (približne), kým sa doručí rozhodnutie orgánu o nároku na náhradu škody?

Správa právnej pomoci rozhodne o vyplatení alebo zamietnutí vyplatenia náhrady škody do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o náhradu škody a odošle rozhodnutie na adresu uvedenú v žiadosti o náhradu škody.

Ak správa právnej pomoci alebo osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), od vás žiada akékoľvek dodatočné informácie, lehota na prijatie rozhodnutia sa pozastaví, až kým sa nezískajú všetky požadované informácie.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie správy právnej pomoci o vyplatení alebo zamietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu môžete napadnúť do jedného mesiaca od nadobudnutia jeho účinnosti podaním príslušnej žiadosti na správe právnej pomoci, ktorá ju postúpi ministerstvu spravodlivosti.

Kde získam potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

Odkaz sa zobrazí v novom okneFormulár na uplatnenie nároku na náhradu škody od štátu a informácie o jeho vyplnení nájdete tu:

 • na portáli – Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.latvija.lv/en,
 • na webovom sídle správy právnej pomoci – Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng v sekcii „Služby“,
 • na správe právnej pomoci – Pils laukums 4, Riga (v čase pracovného času),
 • od osoby, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra alebo súd),
 • zavolaním na bezplatné číslo informačnej linky 800001801 (v čase pracovného času).

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Môžete využiť bezplatnú linku pomoci „Linka pomoci pre obete trestných činov“ zavolaním na číslo 116006 každý deň od 7.00 do 22.00 hod., kde získate:

 • emocionálnu a psychologickú podporu pre obete trestných činov,
 • informácie o procesných právach obetí (napríklad o právach v trestnom konaní, právach na náhradu škody, uplatňovaní nároku na náhradu škody od štátu atď.), dostupných službách a existujúcich podporných službách pre obete.

Môžete využiť aj webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.cietusajiem.lv/en/.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

Ak si chcete uplatniť nárok na náhradu škody od štátu, nepotrebujete právnu pomoc. Správa právnej pomoci poskytuje potrebnú pomoc pri postupe uplatnenia nároku na náhradu škody od štátu.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Združenie „Skalbes“ poskytuje bezplatnú linku pomoci na čísle 116006 pod názvom „Linka pomoci pre obete trestných činov“ (každý deň od 7.00 do 22.00 hod.), ktorá poskytuje emocionálnu a psychologickú podporu obetiam trestných činov, informácie o procesných právach obetí (napríklad o právach v trestnom konaní, právach na náhradu škody, uplatňovaní nároku na náhradu škody od štátu atď.), dostupných službách a existujúcich podporných službách pre obete.

Posledná aktualizácia: 19/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Litva

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody môžete získať v prípadoch, ak:

 • bola osoba úmyselne pripravená o život,
 • došlo k závažnej alebo nezávažnej ujme na zdraví osoby,
 • bol spáchaný menej závažný, závažný alebo veľmi závažný trestný čin proti osobnej slobode, slobode sexuálneho sebaurčenia alebo integrite.

Za aký druh ujmy na zdraví môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody môžete získať, ak ste utrpeli závažnú alebo nezávažnú ujmu na svojom zdraví.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Ak násilný trestný čin viedol k strate ľudského života, každá osoba, ktorej súd priznal majetkovú škodu a/alebo nemajetkovú ujmu vzniknutú v dôsledku násilného trestného činu, má nárok na náhradu škody.

Keď sa náhrada škody vyplatí vopred, t. j. pred ukončením trestného konania, právo na náhradu škody sa prizná manželom, deťom, osvojeným deťom, rodičom, adoptívnym rodičom a závislým osobám zosnulého.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Nie. Ak obeť násilného trestného činu prežila, je jedinou osobou, ktorá má nárok na náhradu škody.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, ale iba v týchto dvoch prípadoch:

 • ste osoba, ktorá má oprávnený a obvyklý pobyt v Litovskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie,
 • táto možnosť je uvedená v medzinárodných zmluvách, ktorých zmluvnou stranou je Litovská republika.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho pobytu alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, náhrada škody sa môže vyplatiť iba za násilné trestné činy spáchané v Litovskej republike.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno. Na to, aby bolo možné uplatniť si nárok na náhradu škody, sa musí začať predsúdne vyšetrovanie.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie, môžete žiadať o preddavkové platby náhrady škody, ešte kým prebieha predsúdne vyšetrovanie.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa - ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Áno. Ak sa nárok na náhradu škody uplatňuje podľa bežného postupu, náhrada škody za majetkovú škodu a/alebo nemajetkovú ujmu sa vám musí priznať rozsudkom súdu. Ak sa vyplatil preddavok náhrady škody, musíte predložiť rozhodnutie alebo uznesenie, ktoré potvrdzuje vaše postavenie občianskeho žalobcu.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Áno. V takýchto prípadoch ste povinný predložiť:

 • kópiu svojho dokladu totožnosti,
 • rozhodnutie alebo uznesenie potvrdzujúce vaše postavenie ako občianskeho žalobcu,
 • dokumenty dokladajúce výšku majetkovej škody, ak existujú,
 • dokumenty potvrdzujúce skutočnosť uzavretia manželstva, rodinný vzťah alebo závislosť osoby, ak si nárok na náhradu škody uplatňuje príbuzný zosnulého.

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Žiadosť o náhradu škody by sa mala podať najneskôr do desiatich rokov odo dňa rozsudku súdu, ktorým sa nariaďuje vyplatenie náhrady za škody vzniknuté v dôsledku násilného trestného činu. Ak osoba zmešká lehotu z presvedčivých dôvodov, je možné ju predĺžiť.

Neexistuje lehota na podanie žiadostí o vyplatenie preddavku náhradu škody.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa bude vzťahovať napríklad na:

a) v prípade obete trestného činu:

- majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade zranenia (lekárske ošetrenie - ambulantná a nemocničná liečba, uzdravenie) Áno
 • ďalšie potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená vzdelávacia fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.) Áno
 • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia)
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane straty príjmov a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženia výživného atď.) Áno
  • stratu príležitosti Nie
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila škodu, ako napríklad poplatky za právne služby, trovy konania) Áno
  • náhradu škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok Nie
  • iné Iné majetkové škody týkajúce sa spáchaného násilného trestného činu, ktoré boli priznané súdom

- psychickú (morálnu) ujmu:

 • bolesť a utrpenie obete Áno

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

- majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na pohreb Áno
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre člena rodiny, ambulantné a nemocničné ošetrenie, rehabilitácia) Áno, ale len vtedy, ak násilný trestný čin viedol k strate ľudského života
 • stratu výživného alebo možnosti Áno, ale len vtedy, ak násilný trestný čin viedol k strate ľudského života

- psychickú ujmu:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela Áno, ale iba vtedy, ak násilný trestný čin viedol k strate ľudského života

Vypláca sa náhrada škody jednorazovou platbou alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody sa bežne vypláca v plnom rozsahu ako jednorazová platba. Vo výnimočných prípadoch sa môže náhrada škody vyplatiť v splátkach, ale najneskôr do jedného roka od dátumu rozhodnutia o vyplatení náhrady za škody, ktoré vznikli v dôsledku násilného trestného činu.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania, ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Uvedené okolnosti sú dôležité len vtedy, keď sa zaoberajú otázkou preddavku náhrady škody. Náhrada škody sa neprizná, ak:

 • ste stíhaný(-á) za násilný trestný čin alebo máte nevymazaný alebo nezahladený záznam v registri trestov za odsúdenie v trestnom konaní za násilný trestný čin v čase, keď bol násilný trestný čin spáchaný,
 • ste viazaný(-á) rozhodnutím súdu v súlade so zákonom Litovskej republiky o predchádzaní organizovanej trestnej činnosti (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas),
 • zneužili ste právo na preddavok náhrady škody za škodu, ktorá vznikla v dôsledku násilného trestného činu.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Nebude to mať žiadny vplyv, pokiaľ ide o otázku náhrady škody.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Nie.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Náhrada škody sa poskytne na základe výšky priznanej súdom, ktorá však nesmie presiahnuť uvedené maximálne sumy.

Náhrada škody vyplatená vopred sa vypočíta na základe dokumentov, ktoré ste predložili na podporu majetkovej škody.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú možno priznať?

V prípade vraždy maximálna výška náhrady škody za majetkovú škodu nesmie presiahnuť 3 800 EUR a maximálna výška náhrady škody za nemajetkovú ujmu nesmie presiahnuť 4 560 EUR.

V prípade závažnej ujmy na zdraví maximálna výška náhrady škody za majetkovú škodu nesmie presiahnuť 3 040 EUR a maximálna výška náhrady škody za nemajetkovú ujmu nesmie presiahnuť 3 800 EUR.

V prípade iných násilných trestných činov maximálna výška náhrady škody za majetkovú škodu nesmie presiahnuť 2 280 EUR a maximálna výška náhrady škody za nemajetkovú ujmu nesmie presiahnuť 3 040 EUR.

Pokiaľ sa náhrada škody za škody vzniknuté v dôsledku násilného trestného činu vyplatí vopred, jej maximálna výška nesmie presiahnuť polovicu výšky uvedených súm.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Áno, očakáva sa od vás, že uvediete výšku náhrady škody, ktorá sa vypočíta na základe výšky uvedenej v súdnom rozhodnutí alebo podanej občianskoprávnej žalobe.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška zo sumy náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno. Sumy, ktoré ste dostali ako náhradu škody z iných zdrojov, sa odpočítajú z náhrady škody.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, náhrada škody za škody vzniknuté v dôsledku násilných trestných činov sa môže vyplatiť vopred, ak:

 • prebieha trestné konanie vo veci násilného trestného činu a dotknutá osoba sa uzná za súkromného žalobcu,
 • bolo vydané súdne rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje, že bol spáchaný násilný trestný čin, ale neuplatnil sa nárok na náhradu škody za škody vzniknuté v dôsledku trestného činu alebo žaloba nebola preskúmaná,
 • násilný trestný čin spáchala osoba, ktorá nesmie byť stíhaná z dôvodu svojho veku alebo medzinárodnej imunity, alebo osoba, ktorá spáchala trestný čin, už nežije.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, takáto možnosť neprichádza do úvahy.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Pri podaní žiadosti o náhradu škody podľa bežného postupu by vaša žiadosť mala obsahovať tieto dokumenty:

 • kópiu vášho dokladu totožnosti,
 • prepis konečného rozsudku súdu, ktorý priznáva náhradu škody za majetkovú škodu a/alebo nemajetkovú ujmu vzniknutú v dôsledku násilného trestného činu,
 • vyhlásenie vypracované súdnym exekútorom o tom, že nie je možné vymáhať náhradu škody od páchateľa okrem prípadov, keď osoba zodpovedná za škodu už nežije.

Pri podaní žiadosti o vyplatenie náhrady škody vopred by vaša žiadosť mala obsahovať tieto dokumenty:

 • kópiu vášho dokladu totožnosti,
 • dokumenty dokladajúce výšku majetkovej škody,
 • rozhodnutie alebo uznesenie potvrdzujúce vaše postavenie ako občianskeho žalobcu alebo konečný rozsudok súdu, v ktorom sa konštatuje spáchanie násilného trestného činu, alebo procesné rozhodnutie, ktorým sa potvrdzuje, že trestné konanie nie je prípustné z dôvodu veku, medzinárodnej imunity alebo smrti páchateľa,
 • dokumenty potvrdzujúce skutočnosť uzavretia manželstva, rodinný vzťah alebo závislosť osoby, ak si nárok na náhradu škody uplatňujú blízki príbuzní alebo závislé osoby zosnulého.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie, prijatie a preskúmanie žiadosti je bezplatné.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

O nárokoch na náhradu škody rozhoduje Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija).

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosť by ste mali zaslať Ministerstvu spravodlivosti Litovskej republiky (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania; email Odkaz sa zobrazí v novom oknerastine@tm.lt).

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Nie.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o nároku na náhradu škody?

Orgán rozhodne do jedného mesiaca od podania žiadosti a všetkých potrebných dokumentov Ministerstvu spravodlivosti Litovskej republiky.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Litovskej republiky možno napadnúť v litovskej komisii pre správne spory (Lietuvos administracinių ginčų komisija) alebo na regionálnom správnom súde vo Vilniuse (Vilniaus apygardos administracinis teismas) do jedného mesiaca odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Kde získam potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

Od Ministerstva spravodlivosti Litovskej republiky alebo útvarov štátom garantovanej služby právnej pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) a z webových sídiel (pozri informácie uvedené nižšie).

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://vgtpt.lrv.lt/en/

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

Áno, osoba môže požiadať o primárnu právnu pomoc od výkonného orgánu obce, v ktorej má nahlásené miesto pobytu alebo útvarov štátom garantovanej služby právnej pomoci.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Litovské združenie na podporu obetí trestných činov (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Lithuania);

Caritas Lithuania (Lietuvos Caritas, Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Lithuania).

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Luxembursko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie možno získať za akýkoľvek druh trestnej činnosti, ktorou bola spôsobená majetková alebo nemajetková ujma v dôsledku úmyselných činov, ktoré majú znaky trestného činu alebo tvoria skutkovú podstatu trestného činu sexuálneho násilia alebo znásilnenia podľa článkov 372 až 376 Trestného zákonníka.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

– Majetková/hospodárska ujma;

– Nemajetková ujma.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí rodinní príslušníci alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku úmyselných činov, ktoré majú znaky trestného činu a ktorými bola spôsobená ujma na zdraví s následkom smrti obete alebo vážne ťažkosti v jej životných podmienkach (psychická ujma spôsobená stratou blízkeho človeka) a žiadne účinné a dostatočné odškodnenie nebolo poskytnuté, sa môže obrátiť na ministra spravodlivosti so žiadosťou o odškodnenie. Rodinní príslušníci, manželia, druh a družka, partneri, ktorí uzatvorili registrované partnerstvo, alebo osoby, ktoré sú veľmi blízke obeti a utrpeli nahraditeľnú škodu, môžu získať odškodnenie. V zásade stupeň príbuzenstva nie je dôležitý, lebo len priame skutočné a citové spolužitie obete sa berie do úvahy. V skutočnosti len rodinní príslušníci, a najmä najbližší rodinní príslušníci môžu mať priznaný štatút nepriamej obete. Najbližších rodinných príslušníkov predstavuje rodina zložená z dvoch zosobášených alebo nezosobášených dospelých ľudí s deťmi alebo bez detí.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí rodinní príslušníci alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila úmyselné činy, ktoré majú znaky trestného činu a ktorými bola spôsobená ujma na zdraví s následkom trvalej práceneschopnosti alebo úplnej práceneschopnosti viac ako jeden mesiac, alebo ktorými boli spôsobené vážne ťažkosti v jej životných podmienkach a žiadne účinné a dostatočné odškodnenie nebolo poskytnuté, sa môže obrátiť na ministra spravodlivosti so žiadosťou o odškodnenie.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny Európskej únie?

Právo na náhradu škody majú iba osoby s legálnym bydliskom v Luxembursku alebo osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo Rady Európy a ktoré sa v okamihu spáchania trestného činu legálne nachádzali v Luxembursku, kde sa stali obeťami trestného činu obchodovania s ľuďmi. V opačnom prípade nemožno poskytnúť žiadne odškodnenie.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (je to krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Ak má osoba legálne a obvyklé bydlisko v Luxembursku, ale bola obeťou násilného úmyselného trestného činu v inom členskom štáte Európskej únie, má právo žiadať o odškodnenie na ťarchu rozpočtu Luxemburska, pokiaľ nemá právo na odškodnenie v inom štáte.

Podľa zákona z 12. marca 1984 o odškodnení niektorých obetí ujmy na zdraví musíte spĺňať tieto podmienky:

 • obeť musí mať buď legálne a obvyklé bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve alebo musí byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo Rady Európy. Navyše je potrebné, aby sa v okamihu spáchania trestného činu legálne nachádzala v Luxemburskom veľkovojvodstve alebo aby bola obeťou trestného činu podľa článku 382-1 Trestného zákonníka;
 • spôsobená škoda musí byť dôsledkom úmyselných činov, ktoré majú znaky trestného činu;
 • musí ísť o ublíženie na zdraví, a nielen o samotnú majetkovú škodu (čo vylučuje napríklad odškodnenie v prípade samotnej krádeže);
 • škoda musí spôsobiť vážne ťažkosti v životných podmienkach, tieto vážne ťažkosti môžu vyplývať zo straty alebo zníženia príjmov, alebo z nárastu nákladov alebo mimoriadnych výdavkov, alebo z neschopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, zo straty obdobia školskej dochádzky, z útoku na telesnú alebo duševnú integritu alebo z morálnej alebo estetickej ujmy, ako aj z fyzického a psychického utrpenia. Ak ste obeťou trestného činu podľa článkov 372 až 376 Trestného zákonníka, ste zbavený(-á) povinnosti dokázať útok na telesnú a duševnú integritu vašej osoby;
 • odškodnenie je splatné štátom, iba ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu získať účinné a dostatočné odškodnenie.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Nie, obeť nemusí nahlásiť trestný čin polícii, aby mohla žiadať o odškodnenie.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie, rozhodnutie ministra spravodlivosti o poskytnutí odškodnenia môže byť vydané pred tým, ako sa rozhodne v občiansko-právnom konaní.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ak bola zistená totožnosť páchateľa násilia a ak ste sa pripojili ku konaniu ako súkromná osoba, najprv musíte žiadať odškodnenie od páchateľa trestného činu. Ak je páchateľ trestného činu nesolventný, môžete stále podať žiadosť o náhradu škody ministrovi spravodlivosti.

Minister spravodlivosti môže totiž nariadiť celkové alebo čiastočné preplatenie náhrady škody alebo preddavku, ktorý sa vám z dôvodu náhrady škody alebo účinného odškodnenia za ujmu vyplatil neskôr.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Páchateľ, ktorého totožnosť nebola zistená

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa, môžete žiadať o odškodnenie zaslaním vašej žiadosti o náhradu škody ministrovi spravodlivosti. Táto žiadosť sa musí spísať vo francúzskom, nemeckom alebo luxemburskom jazyku a musí sa v nej uvádzať presný dátum, miesto a povaha trestných činov, obeťou ktorých ste sa stali. Podporné dokumenty týkajúce sa trestných činov a spôsobenej ujmy sa musia priložiť k tomuto listu na podporu vašej žiadosti. Navyše musíte splniť požadované podmienky podľa článku 1 zákona z 12. marca 1984 o odškodnení niektorých obetí ublíženia na zdraví následkom trestného činu.

Páchateľ, ktorý nebol odsúdený

Aby vznikol nárok na odškodnenie, páchateľ musí byť za trestný čin odsúdený právoplatným rozsudkom. Minister spravodlivosti môže totiž na základe stanoviska vydaného Výborom pre pomoc obetiam trestných činov nariadiť celkové alebo čiastočné preplatenie náhrady škody alebo preddavku. Môže o tom navyše rozhodnúť aj v prípade, že sa preddavok uhradil a neskôr sa preukáže, že náhrada nebola splatná.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť sa musí podať do dvoch rokov od okamihu, kedy došlo ku skutkom. Ak je páchateľ trestného činu stíhaný, lehota sa predĺži a uplynie len po dvoch rokoch od prijatia konečného rozhodnutia jurisdikciou, ktorá v trestnej veci rozhoduje. Ak po prijatí právoplatného rozhodnutia v trestnom konaní dostanete rozhodnutie o občiansko-právnych nárokoch, táto lehota sa predĺži o dva roky po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o občiansko-právnych nárokoch. Ak ste však maloletá osoba, lehota na zánik práva začne plynúť najskôr odo dňa, keď dosiahnete plnoletosť, ak za trestný čin možno uložiť trest podľa článkov 372, 373, 375, 382-1 a 382-2, 400, 401a, 402, 403 alebo 405 Trestného zákonníka.

Na aké straty a náklady sa vzťahuje odškodnenie?

Odškodnenie sa napríklad vzťahuje na:

a) pokiaľ ide o obeť trestného činu:

majetkové škody (iné ako psychické):

 • náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikli v dôsledku ujmy (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.)
 • nezvratné poškodenia (napríklad invalidita a iné trvalé zdravotné postihnutia)
 • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženia príspevkov atď.)
 • strata pracovných príležitostí
 • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad súdne trovy a i.
 • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok

psychické (nemajetkové) ujmy:

 • bolesť a utrpenie obete

b) pokiaľ ide o oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

majetkové škody (iné ako psychické):

 • náklady na pohreb
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)
 • strata príspevkov alebo pracovných príležitostí

psychické ujmy:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/odškodnenie pre pozostalých, ak obeť zahynula

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa vypláca jednou platbou, a nie vo forme renty. V prípade náležite dokázanej nutnosti však minister spravodlivosti môže počas konania poskytnúť žiadateľovi preddavok. Navyše ak sa odškodnenie priznalo obeti a následne sa ujma značne zhoršila, obeť môže žiadať dodatočné odškodnenie do piatich rokov od prijatia nariadenia hlavného odškodnenia.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie možno zamietnuť alebo znížiť z dôvodu správania obete v čase skutkových okolností.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Každá obeť, ktorej vznikla škoda a spĺňa podmienky uvedené v článku 1 zákona z 12. marca 1984 o odškodnení niektorých obetí ublíženia na zdraví, môže nezávisle od svojej finančnej situácie žiadať štát o odškodenie, pokiaľ nezískala účinnú a dostatočnú náhradu škody alebo odškodnenie.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie možno zamietnuť alebo znížiť z dôvodu vášho vzťahu k páchateľovi trestného činu.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Výbor pre pomoc obetiam trestných činov sa vo svojom stanovisku vyjadrí k odôvodnenosti nároku a k sume priznaného odškodnenia, ktorá sa stanovila vzhľadom najmä na závažnosť ťažkostí spôsobených žiadateľovi v jeho životných podmienkach. Minister spravodlivosti tak rozhodne o priznaní alebo nepriznaní odškodnenia a stanoví jeho sumu.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktorú možno priznať?

Maximálna výška odškodnenia, ktorú môže minister spravodlivosti priznať, nemôže prevyšovať strop, ktorý sa každoročne stanoví v nariadení Luxemburského veľkovojvodstva. Za rok 2017 sa tento strop stanovil na 63 000 eur.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Žiadny konkrétny formulár žiadatelia o odškodnenie v Luxemburskom veľkovojvodstve nevypĺňajú. Stačí len podať žiadosť o náhradu škody prostredníctvom listu, kde bude uvedený presný dátum, miesto a povaha skutkov a pripojiť podporné dokumenty na podporu žiadosti.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad z poistenia môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/inštitúcia?

Odškodnenie je splatné štátom, len ak obeť nemôže z akéhokoľvek dôvodu získať účinné a dostatočné odškodnenie napríklad od páchateľa, od sociálnej poisťovne alebo z poistenia osôb. Výbor pre pomoc obetiam trestných činov môže zobrať do úvahy prípadné odškodnenia získané za utrpenú stratu, ktoré pochádzajú z iných zdrojov.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

V prípade náležite dokázanej nutnosti môže minister spravodlivosti počas konania vo veci nároku priznať preddavok.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenu okolností alebo zhoršenie môjho zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Ak sa odškodnenie priznalo a následne došlo k značnému zhoršeniu ujmy, možno požiadať o dodatočné odškodnenie. Táto žiadosť sa musí predložiť do piatich rokov odo dňa, keď sa vyplatilo hlavné odškodenie.

Toto dodatočné odškodnenie nesme prekročiť maximálnu sumu 63 000 eur zníženú o sumu, ktorá sa priznala predtým z dôvodu odškodnenia.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

Akýkoľvek podporný dokument týkajúci sa trestných činov a spôsobenej ujmy treba priložiť k vášmu listu na podporu vašej žiadosti.

Neúplný zoznam:

 • kópia trestného oznámenia (zápisnice) alebo dôkazu o pripojení sa k trestnému konaniu ako poškodený
 • kópia rozhodnutia alebo rozsudku, ktorým sa rozhodlo v trestnom konaní
 • rozhodnutie o občiansko-právnych nárokoch
 • dôkaz o škode: lekárske potvrdenia spresňujúce povahu vzniknutých zranení, trvanie práceneschopnosti a prípadne povaha následkov a trvalá práceneschopnosť
 • doklady o nákladoch na zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikli v dôsledku ujmy (lekárske ošetrenie, nemocničná a ambulantná liečba...)
 • doklad o príslušnosti k inštitúcii sociálneho zabezpečenia
 • doklad o výške akéhokoľvek odškodnenia prijatého od sociálnej poisťovne
 • kópia poistnej zmluvy
 • doklad o výške akéhokoľvek odškodnenia prijatého od poisťovne
 • doklad o strate príjmov počas lekárskeho ošetrenia a po ňom

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministère de la Justice luxembourgeois (Ministerstvo spravodlivosti Luxemburska)
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mj.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mj.public.lu/

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministère de la Justice luxembourgeois (Ministerstvo spravodlivosti Luxemburska)
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mj.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mj.public.lu/

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Výbor pre pomoc obetiam trestných činov je povinný predvolať obeť. Ak sa obeť dostaví, Výbor pre pomoc obetiam trestných činov ju vypočuje k priebehu trestných činov a vzniknutej škode. Toto pojednávanie nie je verejné a obeť sa môže nechať zastupovať právnym zástupcom.

Ako dlho trvá (približne), kým príslušný orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Minister spravodlivosti rozhodne do šiestich mesiacov po podaní vašej žiadosti o náhradu škody.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím tohto orgánu, ako môžem rozhodnutie napadnúť?

Ak obeť nie je spokojná s rozhodnutím ministra spravodlivosti, pokiaľ ide o zásadu alebo priznanú sumu, môže podať žalobu na súd proti štátu, ktorý minister spravodlivosti zastupuje. Žaloba sa musí podať na oblastný súd v Luxemburgu alebo Diekirchu podľa voľby žalobcu.

Kde môžem získať potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Informácie o tom, ako podať žiadosť, možno získať na adrese Ministerstva spravodlivosti Luxemburska:

Ministère de la Justice
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mj.public.lu
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mj.public.lu/

Okrem toho kontaktná a právna informačná služba a služba na podporu obetí v rámci centrálnej služby sociálnej pomoci takisto ponúkajú pomoc a poradenstvo pri predkladaní žiadosti.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Webové sídlo:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Môžem získať právnu pomoc (pomoc advokáta) pri príprave žiadosti?

Osoba, ktorá dokáže, že nemá dostatočné príjmy, má právo na bezplatnú právnu pomoc podľa podmienok stanovených zákonom. Na účely právneho poradenstva a zastupovania pred súdom sa jej ustanoví advokát a súdne trovy hradí štát. Ktokoľvek sa môže obrátiť na inštitúcie poskytujúce informácie a právne poradenstvo alebo na sprostredkovateľské inštitúcie. Obeť sa môže obrátiť na kontaktnú a právnu informačnú službu (Service d’Accueil et d’Information juridique), kde jej bezplatne poskytnú akúkoľvek právnu informáciu.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

– Service d’aide aux victimes, Service central d’assistance sociale
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknescas-sav@justice.etat.lu

– Service d’accueil et d’information juridique:

Luxembourg,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Diekirch,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Maďarsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Za úmyselný násilný trestný čin spáchaný proti osobe.

Za aký druh zranenia môžem získať náhradu škody?

Za zranenia (telesné alebo duševné), ktorých liečenie trvá viac ako osem dní.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Áno. Okrem obete môžu získať náhradu škody predkovia alebo potomkovia obete, osvojitelia alebo profesionálni rodičia, osvojené deti alebo deti v pestúnskej starostlivosti, manžel alebo registrovaný partner, ak žil s obeťou v spoločnej domácnosti v čase, keď bol spáchaný trestný čin, ako aj závislé osoby obete.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Áno, smrť obete nie je podmienkou na vyplatenie náhrady škody pre závislé osoby alebo iné oprávnené osoby.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, ak sa oprávnene zdržiavate v EÚ alebo ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (je to krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Náhradu škody si možno uplatniť iba za trestné činy spáchané na území Maďarska. Ak došlo k spáchaniu trestného činu v inej krajine, môžete podať žiadosť o náhradu škody v Maďarsku. V takýchto prípadoch maďarské orgány postúpia žiadosť členskému štátu, kde bol trestný čin spáchaný.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Áno, podmienkou na vyplatenie náhrady škody je začatie trestného konania v súvislosti so spáchaným skutkom.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie, nárok na náhradu škody si možno uplatniť ihneď po začatí trestného konania.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatňovať nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Áno, môžete požiadať o náhradu škody. V takýchto prípadoch sa musí rozsah škody, príčinná súvislosť medzi škodou, konaním a potrebou náhrady škody podložiť dôkazmi.

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Nárok na náhradu škody sa musí uplatniť do troch rokov od spáchania trestného činu. Premlčacia lehota pre uplatnenie nároku na náhradu škody je päť rokov od spáchania trestného činu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa bude vzťahovať napríklad na:

a) v prípade obete trestného činu:

 • majetkovú (inú než psychickú) ujmu:
  • náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade zranenia (lekárske ošetrenie – ambulantnú a nemocničnú starostlivosť, uzdravenie),
  • ďalšie potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená vzdelávacia fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky atď.),
  • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo zníženého výživného atď.),
  • stratu príležitosti,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila škodu, ako napríklad poplatky za právne služby, trovy konania),
  • náhradu škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné,
 • psychickú (morálnu) ujmu:
  • bolesť a utrpenie obete;

b) v prípade oprávnených osôb alebo príbuzných obete:

 • majetkovú (inú než psychickú) ujmu:
  • náklady na pohreb,
  • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, uzdravenie),
  • stratu výživného alebo príležitosti,
 • psychickú ujmu:
  • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Nárok na náhradu škody si možno uplatniť vo forme jednorazovej platby alebo vo forme mesačného príspevku.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody zo strany štátu sa nevyplatí, pokiaľ sa v konečnom súdnom rozhodnutí konštatuje, že správanie obete prispelo k trestnému činu alebo bolo príčinou trestného činu, alebo že škoda bola spôsobená protiprávnym konaním. Ďalšie dôvody na vylúčenie sú odmietnutie svedčiť, odmietnutie povinnosti spolupracovať alebo neexistencia osobného návrhu.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Nárok na náhradu škody majú iba obete so sociálnymi potrebami. Obeť má sociálne potreby, ak jej mesačný čistý príjem v roku 2018 (príjem na osobu v prípade osôb žijúcich v spoločnej domácnosti) nepresahuje 226 328 HUF alebo prijíma iné výhody vymedzené v právnych predpisoch. Príjmová situácia obetí teroristických trestných činov sa neberie do úvahy.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Nie.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Výška náhrady škody nepresiahne pätnásťnásobok základnej výšky (113 164 HUF), ktorá sa v roku 2018 rovná sume 1 697 460 HUF. Výška jednorazovej platby je: 100 % škody nepresahujúcej päťnásobok základnej výšky, päťnásobok základnej sumy plus 75 % z časti presahujúcej päťnásobok základnej výšky za škodu v rozmedzí päť až desaťnásobku základnej výšky a 8,75 násobok základnej výšky a 50 % z časti presahujúcej desaťnásobok základnej výšky za škody presahujúce desaťnásobok základnej výšky. Výška náhrady škody vo forme príspevku je: 75 % zo straty príjmov podložených dôkazmi v prípade, ak obeť je mladšia ako 18 rokov alebo je závislá od pomoci iných osôb, a 50 % zo straty príjmov podložených dôkazmi v prípade, že obeť nie je závislá od pomoci iných osôb.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Neexistuje minimálna výška. Výška náhrady škody nepresiahne pätnásťnásobok základnej výšky (113 164 HUF), ktorá sa v roku 2018 rovná sume 1 697 460 HUF. Maximálna mesačná výška náhrady škody, ktorá sa môže žiadať vo forme príspevkov je základná výška, ktorá v roku 2018 dosahuje 113 164 HUF.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí orgán/subjekt?

Výška náhrady škody sa musí uviesť v žiadosti o náhradu škody. Akákoľvek výška získaná z iného zdroja sa musí odpočítať od výšky náhrady škody.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Štát uhradí výšku škody podloženú dôkazmi, aj keď ju je možné získať z iného zdroja. Ak sa náhrada škody uhradí neskôr z iného zdroja, záloha sa musí vrátiť.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie, náhrada škody sa môže priznať iba raz.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

 • Potvrdenie o začatí trestného konania, ak je k dispozícii (z polície, súdu, prokuratúry),
 • dokumenty na podporu sociálnej potreby (potvrdenie o príjme osôb žijúcich v spoločnej domácnosti),
 • výšku škody spôsobenej v dôsledku trestného činu.

Je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky pri priatí alebo spracovaní žiadosti?

Nie, podanie žiadosti je bezplatné.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Služby na podporu obetí vládneho(-ych) úradu(-ov) hlavného mesta Budapešť (krajov).

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosť je možné podať na každom okresnom úrade (asistenčný orgán) alebo priamo rozhodovaciemu orgánu [vládnemu(-ym) úradu(-om) hlavného mesta Budapešti (alebo kraja)].

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým sa doručí rozhodnutie orgánu o nároku na náhradu škody?

Lehota na spracovanie žiadostí je maximálne 60 dní.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu vydanému v prvom stupni možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje ministerstvo spravodlivosti ako orgán druhého stupňa. Proti rozhodnutiu vydanému ministerstvom spravodlivosti v druhom stupni možno podať návrh na správne konanie na súd.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

24/7 linka pomoci na podporu obetí (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 v maďarskom a anglickom jazyku.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) pri príprave na uplatnenie nároku?

Áno, na základe zákona LXXX z roku 2003 o právnej pomoci.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Služby na pomoc pri uplatnení vašich záujmov sú k dispozícii v každej kancelárii služieb na podporu obetí, kde poradcovia na podporu obetí poskytujú praktickú pomoc (napríklad: pomoc pri vypĺňaní žiadostí, poskytovanie informácií) zainteresovaným stranám. Obete sa môžu obrátiť aj na organizácie občianskej spoločnosti [napríklad: Biely kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atď.].

Posledná aktualizácia: 11/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Malta

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Druhy trestnej činnosti, za ktoré môžete dostať odškodnenie, sú znásilnenie s použitím násilia, navádzanie maloletých osôb na prostitúciu, úmyselná vražda, vážne ublíženie na zdraví alebo podpaľačstvo s ohrozením života.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie môžete získať za akúkoľvek škodu, ktorú ste utrpeli v dôsledku ktoréhokoľvek uvedeného úmyselného násilného trestného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Odškodnenie môžete získať v prípade, ak ste príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu. „Závislé osoby“ sú osoby, ktoré boli odkázané na starostlivosť zosnulého a osoby, ktoré majú zo zákona nárok na starostlivosť zo strany zosnulej osoby.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Ak ste príbuzný/príbuzná alebo závislá osoba obete, ktorá prežila, nemôžete žiadať o odškodnenie.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Ak nie ste štátnym príslušníkom krajiny EÚ, nemôžete žiadať o odškodnenie.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

V takomto prípade môžete požiadať o odškodnenie prostredníctvom poskytnutia všetkej nevyhnutnej a primeranej pomoci a informácií potrebných na dané účely.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, aby ste mohli žiadať o odškodnenie, trestný čin musíte najprv nahlásiť polícii.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Pred tým, ako budete môcť žiadať o odškodnenie, nemusíte nevyhnutne čakať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ak sa potvrdila totožnosť páchateľa, mali by ste najprv požadovať odškodnenie od neho.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Na odškodnenie môžete mať nárok aj napriek tomu, že nebola zistená totožnosť páchateľa alebo ak páchateľ nebol odsúdený. Dôkaz, ktorý musíte predložiť, je policajná správa.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

O odškodnenie musíte požiadať do jedného roka odo dňa, keď bol spáchaný trestný čin.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Odškodnenie sa vzťahuje na:

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá rehabilitácia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
  • stratu príležitostí,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu (napríklad právne poplatky, súdne trovy),
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné – na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd,

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete – na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd,

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • stratu živobytia alebo príležitostí,

Na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd.
– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula.

Na základe výlučného vlastného uváženia likvidátora škôd.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa vypláca formou jednorazovej platby, a nie formou pravidelnej podpory. Likvidátor škôd však v prípade omeškania konečného zdravotného posúdenia ujmy môže priznať predbežnú platbu a odložiť konečné rozhodnutie o pridelení platby.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Likvidátor škôd môže zadržať alebo znížiť odškodnenie, ak sa domnieva, že:

 1. žiadateľ okamžite neprijal všetky primerané opatrenia, aby na dotknutý účel o okolnostiach trestného činu informoval políciu alebo iný orgán či osobu, ktoré likvidátor škôd považuje za príslušné, alebo
 2. žiadateľ nespolupracoval s políciou či iným orgánom v záujme postaviť páchateľa pred spravodlivosť, alebo
 3. žiadateľ v súvislosti so žiadosťou neposkytol všetku primeranú pomoc likvidátorovi škôd alebo inému orgánu či osobe, alebo
 4. správanie žiadateľa pred incidentom, v prípade ktorého bol vznesený nárok na odškodnenie, v jeho priebehu alebo po ňom neoprávňuje žiadateľa na získanie úplného alebo akéhokoľvek odškodnenia, alebo
 5. charakter žiadateľa doložený na základe záznamu o jeho odsúdeniach alebo na základe dôkazov, ktoré má likvidátor škôd k dispozícii, neoprávňujú žiadateľa na získanie úplného odškodnenia alebo na priznanie akejkoľvek inej úplnej sumy, alebo
 6. obeť nesie spoločnú alebo čiastočnú zodpovednosť za utrpenú ujmu, alebo
 7. správanie obete, jej charakter alebo životný štýl oprávňujú tento postup.

Nijaké odškodnenie sa nevyplatí v prípadoch, keď:

 1. k ujme spôsobenej trestným činom došlo pred 1. januárom 2006;
 2. likvidátor škôd je presvedčený, že páchateľ nie je nemajetný, alebo pokiaľ sa neukáže, že žaloba o odškodnenie bola podaná bez priaznivého výsledku;
 3. likvidátor škôd zastáva názor, že žiadateľ neposkytol všetku primeranú pomoc a informácie nevyhnutné na účely vyhovieť predpisom;
 4. žiadateľ nesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú trestným činom, ktorú utrpel v dôsledku provokácie alebo iného svojho konania.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia môže mať vplyv na výšku priznaného odškodnenia.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Okrem uvedených kritérií neexistujú nijaké ďalšie kritériá.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Odškodnenie sa vypočíta na základe diskrečného posúdenia.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Žiadna platba nijakému žiadateľovi nesmie prevýšiť sumu dvadsaťtri tisíc tristo eur (23 300 EUR) a túto sumu nemožno prekročiť, ak existuje viacero nárokov na odškodnenie za ten istý trestný čin.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Áno, očakáva sa, že výšku odškodnenia uvediete vo formulári, a môžete dostať pokyny na výpočet tejto sumy alebo v súvislosti s inými aspektmi.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Výšku odškodnenia, ktorú ste dostali za utrpenú stratu z iných zdrojov, sa môže odrátať z výšky odškodnenia, ktoré vyplatil daný orgán.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Likvidátor škôd má nárok prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za vhodné pre správu peňažných prostriedkov, ktoré sa majú priznať ako odškodnenie.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Po vydaní hlavného rozhodnutia vám nie je možné priznať doplnkové ani dodatočné odškodnenie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

Predložiť treba tieto dokumenty:

 • splnomocnenie/plnomocenstvo alebo doklad o vzťahu s obeťou,
 • úmrtný list obete,
 • kópia policajnej správy,
 • kópia rozsudku/súdneho rozhodnutia,
 • lekárske správy a potvrdenia,
 • faktúry z nemocnice,
 • faktúry za iné výdavky (starostlivosť, pohreb),
 • príjem (plat, platby sociálneho zabezpečenia/pomoci),
 • potvrdenie o príspevku (alebo o neposkytnutí príspevku) z iných zdrojov (poistenie zamestnávateľa, súkromné poistenie),
 • výpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa,
 • prísažné vyhlásenie žiadateľa potvrdzujúce, že nedostal nijaké odškodnenie zo žiadneho iného subjektu alebo orgánu, všetky ostatné relevantné dokumenty v závislosti od okolností.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

V takomto prípade sa neukladajú nijaké správne ani iné poplatky.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Príslušným orgánom je likvidátor škôd z úradu generálneho prokurátora.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Svoju žiadosť pošlite na adresu ministerstva spravodlivosti: Department of Justice, Chateau De La Ville, 21 Archbishop Street, Valletta.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Vaša účasť nie je potrebná.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Jeden až dva mesiace, v závislosti od okolností.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Všetky potrebné písomnosti a informácie možno získať z ministerstva spravodlivosti alebo z webového sídla: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://vso.org.mt/

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Áno, môžete dostať právnu pomoc.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://vso.org.mt/

Posledná aktualizácia: 21/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Holandsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Všetky úmyselné násilné trestné činy, t. j. útok, vyhrážanie sa násilím a/alebo vyhrážanie sa so zbraňou, vražda, zabitie, násilná lúpež a násilné sexuálne trestné činy (sexuálny útok a znásilnenie). Odškodnenie sa môže priznať aj pozostalým príbuzným obete neúmyselného zabitia.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Platba je určená ako odškodnenie za vašu bolesť a utrpenie a ako náhrada za všetky výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré vám vznikli pri liečbe zranenia spôsobeného trestným činom, alebo za ušlý zárobok spôsobený následnou pracovnou neschopnosťou. Jej účelom nie je úplné odškodnenie, ale ide o pevne stanovenú, jednorazovú sumu vyplatenú ako príspevok na náhradu nákladov škody, ktorú ste utrpeli.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, odškodnenie môžete dostať v prípade, ak ste manželom alebo registrovaným partnerom alebo rodičom, dieťaťom alebo súrodencom obete, ktorá zahynula. Môžete mať nárok na odškodnenie za bolesť, ktorú ste utrpeli ako pozostalý príbuzný, za náklady na pohreb, ktoré vám vznikli, a za stratu výživného v dôsledku straty príjmu zosnulého.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Áno, Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven) môže priznať odškodnenie, ak osoba utrpela psychickú ujmu v dôsledku toho, že bola svedkom násilného trestného činu alebo že nesie priame následky násilného trestného činu spáchaného na jej príbuznom.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, a to za predpokladu, že trestný čin, ktorého ste obeťou, bol spáchaný na holandskom území.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov môže priznať odškodnenie iba v dôsledku násilného trestného činu spáchaného na holandskom území.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Nie, trestný čin nemusíte nahlásiť polícii, aby Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov spracoval vašu žiadosť. V praxi však nahlásenie trestného činu a nadväzujúce vyšetrovanie zohrávajú dôležitú úlohu pri zdôvodnení žiadosti. Ak trestný čin nebol nahlásený, musí byť možné stanoviť vierohodnosť žiadosti na základe iných objektívnych výpovedí. Výraz „objektívny“ v tomto prípade označuje informácie získané zo spoľahlivých, nestranných zdrojov.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie. V určitých prípadoch však Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov môže považovať za nevyhnutné počkať na výsledky policajného vyšetrovania alebo trestného konania, aby sa potvrdila vierohodnosť vašej žiadosti.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Áno. Pokiaľ ide o preukázanie vierohodnosti, na tieto žiadosti sa vzťahujú rovnaké podmienky ako v prípadoch, keď je páchateľ známy.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Áno. Svoju žiadosť musíte podať Fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov do desiatich rokov odo dňa, keď bol trestný čin spáchaný. V prípade pozostalého príbuzného sa táto lehota začína dňom úmrtia obete.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Napríklad, bude sa odškodnenie vzťahovať na:

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • stratu príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
  • stratu príležitostí,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy,
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné?

Platba z Fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov nemá nijakú spojitosť s konkrétnymi stratami. Ide o pevne stanovenú, jednorazovú sumu, ktorá je určená ako odškodnenie za vašu bolesť a utrpenie a ako náhrada za všetky výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré vám vznikli pri liečbe zranenia spôsobeného trestným činom, alebo za ušlý zárobok spôsobený následnou pracovnou neschopnosťou.

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete?

Áno.

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • stratu živobytia alebo príležitostí?

V prípade pozostalých príbuzných je platba zamýšľaná aj ako odškodnenie za bolesť a utrpenie (bolesť vyplývajúca z úmrtia príbuzného), náhrada za všetky výdavky na lekársku starostlivosť, ktoré vám vznikli, napríklad na liečbu psychických problémov spôsobených úmrtím príbuzného, alebo za ušlý zárobok spôsobený následnou pracovnou neschopnosťou. Samostatná platba sa môže poskytnúť ako náhrada za náklady na pohreb a za stratu výživného v dôsledku straty príjmu zosnulého.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhradu pre pozostalých, ak obeť zahynula?

Áno.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Pre oprávnenie na platbu z Fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov je dôležité, že vy sám/sama nie ste vinný/vinná z trestného činu. Inými slovami, nesmiete byť páchateľom ani nesmiete byť spolupáchateľom. Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov môže v prípade vášho zapojenia do trestného činu zamietnuť vašu žiadosť alebo znížiť sumu vyplateného odškodnenia.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia nemá vplyv na vaše oprávnenie na odškodnenie za ujmu, ktorú ste utrpeli.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

 • Kritériom je, že ste museli utrpieť vážnu ujmu v dôsledku trestného činu. Za vážnu ujmu sa považuje fyzická a/alebo psychická ujma, ktorá má závažné dlhodobé alebo trvalé zdravotné následky.
 • Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov prizná odškodnenie iba v prípade, ak k odškodneniu za ujmu, ktorá vám vznikla, nedošlo alebo nedôjde iným spôsobom, napr. zo strany páchateľa alebo poisťovne.
 • Predložiť nie je možné ani žiadosť týkajúcu sa trestných činov spáchaných pred rokom 1973.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Výška platby zvyčajne vychádza zo závažnosti ujmy, ktorá vznikla, alebo z okolností trestného činu.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov vymedzil šesť kategórií škody a ku každej sa viaže pevne stanovená suma odškodnenia. V rámci kategórie 1 je nárok na vyplatenie sumy

1 000,00 EUR a v prípade kategórie 6 na sumu 35 000,00 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Nie.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška od výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, ak odškodnenie súvisí s bolesťou a utrpením, výdavkami na lekársku starostlivosť a s ušlým zárobkom.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov vám môže vyplatiť preddavok odškodnenia formou predbežnej platby. Platí to pod podmienkou, že žiadosť spĺňa právne požiadavky (t. j. s istotou sa potvrdil váš nárok na platbu) a že fond nemôže prijať konečné rozhodnutie v krátkom čase. Žiadosť o preddavok sa spracuje iba vtedy, ak oň písomne požiadate a vysvetlíte dôvody, prečo je preddavková platba potrebná a naliehavá, napr. ak nemáte dostatočné finančné prostriedky, aby ste mohli podstúpiť liečbu zranenia, ktoré ste utrpeli. Len skutočnosť, že sa nachádzate v ťažkej finančnej situácii, nepredstavuje dostatočné dôvody na priznanie preddavkovej platby.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Dodatočnú žiadosť môžete podať, ak sa po doručení rozhodnutia, ktorým vám bolo priznané odškodnenie, ukáže, že ujma je oveľa závažnejšia než klasifikácia ujmy, na ktorej bolo založené rozhodnutie o vašej prvej žiadosti. Pozostalý príbuzný môže predložiť dodatočnú žiadosť iba na náklady na pohreb a na stratu výživného.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • Vyplnený formulár žiadosti
 • Kópiu dokladu totožnosti
 • Policajnú správu, rozsudok (ak sú k dispozícii)
 • Všetky zdravotné informácie súvisiace s ujmou
 • V náležitých prípadoch: iné dokumenty požadované vo formulári.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB, Haag

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB, Haag

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Najviac 26 týždňov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Písomnú námietku môžete podať Výboru pre fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven), a to do šiestich týždňov. V námietke musíte uviesť, s ktorými bodmi rozhodnutia nesúhlasíte a prečo. Svoje námietky môžete poslať na adresu:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB, Haag

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefón: 070-4142000

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

K dispozícii nie je žiadna subvencovaná právna pomoc. Poradenstvo a podporu vám však môže poskytnúť Organizácia na podporu obetiam trestných činov Holandsko (Slachtofferhulp Nederland) na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefón: 0900-0101.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Organizácia na podporu obetiam trestných činov Holandsko: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefón: 0900-0101.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Rakúsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Podľa zákona o odškodňovaní obetí (Verbrechensopfergesetz - VOG), BGBl. č. 288/1972, sú odškodnené osoby, u ktorých sa predpokladá, že utrpeli ublíženie na tele alebo poškodenie zdravia následkom protiprávneho a úmyselného konania, ktoré sa v čase rozhodovania trestá trestom odňatia slobody na dobu viac ako šesť mesiacov.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Za protiprávne a úmyselné konanie, ktoré sa trestá trestom odňatia slobody na dobu viac ako šesť mesiacov, ktoré má za následok ublíženie na tele alebo poškodenie zdravia.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá neprežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno. Vzťahuje sa na členov rodiny, ktorých výživné bol zosnulý povinný zabezpečovať podľa občianskeho práva (deti, manžel/manželka).

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Áno, pokiaľ bola obeť veľmi ťažko zranená. Ďalej sa musí následkom trestnej činnosti u člena rodiny (deti, rodičia, manžel/manželka, súrodenci) prejaviť šok so psychickým poškodením s klinickým významom.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnou príslušníčkou/štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno. Trestný čin musí byť spáchaný po 30.6.2005 v Rakúsku. Zvyčajne sa vyžaduje právoplatný pobyt v čase činu.

Môžem získať odškodnenie z tejto krajiny, ak mám v tejto krajine bydlisko alebo jej štátnu príslušnosť, hoci bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Mohol by som požadovať odškodnenie v tejto krajine, a nie v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Podľa zákona o odškodňovaní obetí sú rakúski štátni príslušníci a občania EÚ (pokiaľ existoval obvyklý pobyt pred činom v Rakúsku) v zásade subsidiárne oprávnení požadovať odškodnenie aj v prípade ujmy v zahraničí.

Podľa čl. 2 smernice 2004/80/ES Rady vyplatí odškodnenie príslušný orgán členského štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Musím trestný čin najskôr oznámiť na polícii, aby som mohol žiadať odškodnenie?

Obeť a pozostalí sú povinní zapojiť sa do objasňovania činu a pátrania po páchateľovi, v opačnom prípade by mohlo ísť o dôvod vylúčenia.

Musím pred podaním žiadosti počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania?

Nie.

Musím najskôr páchateľa trestného činu, pokiaľ bol zistený, zažalovať o odškodnenie?

Nie.

Mám nárok na odškodnenie aj vtedy, ak páchateľ trestného činu nebol zistený alebo odsúdený? Ak áno, aké dôkazy musím priložiť k svojej žiadosti?

Nie je potrebné, aby bol páchateľ známy a odsúdený. Postačuje, ak sa predpokladá, že trestný čin bol spáchaný.

Musím pri svojej žiadosti o odškodnenie dodržať určitú lehotu?

O väčšinu plnení musí byť požiadané do 2 rokov po spáchaní trestného činu, aby bola pomoc spätne poskytnutá. Ak je žiadosť podaná neskôr, pomoc prislúcha od mesiaca, ktorý nasleduje po podaní žiadosti.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Ako pomoc sú stanovené:

1. náhrada ušlého zárobku alebo výživného;

2. liečebná starostlivosť
a) lekárska pomoc,
b) medikamenty,
c) liečebné pomôcky,
d) ústavná starostlivosť,
e) zubné ošetrenie,
f) opatrenia na posilnenie zdravia (§ 155 všeobecného zákona o sociálnom poistení - ASVG, BGBl. č. 189/1955);

2a. náhrada nákladov v prípade krízovej intervencie prostredníctvom klinického psychológa a lekárskeho psychológa alebo psychoterapeuta;

3. ortopedická starostlivosť
a) vybavenie protézami, ortopedickými a inými pomôckami, ich opätovné vyhotovenie a obnovenie,
b) náhrada nákladov na zmeny úžitkových predmetov, ako aj na inštaláciu sanitárneho vybavenia pre osoby s postihnutím,
c) príplatky k nákladom na vybavenie viacstopými motorovými vozidlami pre osoby s postihnutím,
d) pomoc pri nákupe viacstopých motorových vozidiel,
e) nevyhnutné náklady na cestovanie a prepravu;

4. lekárska rehabilitácia
a) ubytovanie v nemocničných zariadeniach, ktoré slúžia prevažne na rehabilitáciu,
b) lekárska pomoc, medikamenty a liečebné pomôcky, ak sú tieto plnenia nevyhnuté v bezprostrednom spojení alebo súvislosti s opatreniami uvádzanými v písm. a),
c) potrebné cestovné a prepravné náklady;

5. profesijná rehabilitácia
a) profesijné vzdelanie na opätovné získanie alebo zvýšenie pracovnej schopnosti,
b) vzdelanie pre nové povolanie,
c) príspevky a pôžičky (§ 198 ods. 3 ASVG 1955);

6. sociálna rehabilitácia
a) príplatok s nákladom na dosiahnutie vodičského oprávnenia, ak na základe postihnutia používanie verejných dopravných prostriedkov už neprichádza do úvahy,
b) dočasný príspevok (§ 306 ASVG 1955);

7. príplatky na starostlivosť, príplatky pre slepcov;

8. náhrada pohrebných nákladov;

9. doplnkové plnenie vypočítané na základe príjmu;

10. paušálne odškodnenie za bolestné.

Je odškodnenie poskytované vo forme jednorazovej platby alebo mesačných čiastkových platieb?

To je rôzne.

Existujú mesačné plnenia (náhrada ušlého zárobku/výživného; doplnkové plnenie vypočítané na základe príjmu; príplatky na starostlivosť, príplatky pre slepcov) a jednorazové platby (ako napr. náhrada pohrebných nákladov, paušálne odškodnenie za bolestné).

Akým spôsobom by mohlo moje správanie sa pri trestnom čine, moje záznamy v registri trestov a moja nespolupráca počas konania o odškodnení ovplyvniť moje šance na odškodnenie a/alebo výšku odškodnenia?

V zákone o odškodňovaní obetí sú stanovené dôvody, ktoré môžu viesť k vylúčeniu z pomoci (napr. hrubé nedbanlivostné správanie, účasť na ruvačke).

Akým spôsobom môže mať moja finančná situácia vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Pre väčšinu plnení nie sú finančné pomery významné. Ušlý zárobok a ušlé výživné sa meria podľa občianskoprávnych kritérií a závisí od príjmu.

Mohli by mať iné kritériá vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Nie.

Ako sa vypočíta odškodnenie?

Uskutočňuje sa posúdenie individuálneho prípadu, bežné odškodnenie náhrady ušlého zárobku a výživného sa meria podľa občianskoprávnych kritérií.

Existuje minimálna a/alebo maximálna suma?

Pre odškodnenie neexistuje žiadna minimálne suma.

Pri jednotlivých plneniach sú stanovené hranice príjmu resp. fixné sumy.

Musím sumu uviesť vo formulári žiadosti? Ak áno, kde nájdem pokyny pre výpočet odškodnenia alebo iné aspekty?

Nie. Stanovenie výšky škody prináleží orgánu - obeť však musí na konaní spolupracovať a poskytnúť potrebné informácie.

Odpočítava sa odškodnenie za rovnaké vzniknuté škody z iných zdrojov (z poistenia zamestnávateľom alebo zo súkromného poistenia) od odškodnenia zo strany orgánu/štátu?

Štátne plnenia (ako podpora v nezamestnanosti) a plnenia sociálneho poistenia (invalidný dôchodok atď.) musia byť zohľadnené a znižujú náhradu ušlého zárobku podľa zákona o odškodňovaní obetí.

Môžem dostať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Áno. Predpokladom je naliehavá finančná potreba. Musí byť pravdepodobné, že nárok je odôvodnený.

Môžem získať doplňujúce alebo dodatočné odškodnenie po rozhodnutí vo veci samej (po tom, čo sa napr. zmenili okolnosti alebo sa zhoršil zdravotný stav atď.)?

Áno.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

V zásade sa pri podávaní žiadosti o príslušné plnenia vyžadujú napr. nasledujúce podklady:

 • plná moc/dôkaz oprávnenia k zastupovaniu alebo príbuzenského vzťahu s obeťou
 • úmrtný list obete
 • kópia policajného spisu
 • kópia rozsudku
 • lekárske správy alebo posudok
 • faktúry z nemocnice
 • faktúry za iné výdavky (starostlivosť, pohreb)
 • doklad o príjme (plat, sociálna podpora, pomoc)
 • doklad o plneniach iných úradov (sociálne poistenie, súkromné poistenie) alebo potvrdenia, že neexistuje nárok iných úradov
 • výpis z registra trestov žiadateľa

Podklady si vyžiada aj samotný orgán.

Sú s podaním a spracovaním žiadosti spojené administratívne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)1599882266

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknepost.wien@sozialministeriumservice.at

Kam musím svoju žiadosť zaslať (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)1599882266

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknepost.wien@sozialministeriumservice.at

Musím byť prítomný počas konania a/alebo keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Spolupráca na konaní (posúdenie znalcom, zodpovedanie otázok atď.) sa môže vyžadovať, iná účasť sa zvyčajne nevyžaduje.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Dĺžka trvania závisí od požadovaného plnenia, vo väčšine prípadov je rozhodnutie vydané do pár mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Je možné podať sťažnosť na rozhodnutie Servisu ministerstva sociálnych vecí (Sozialministeriumservice) na spolkovom ústavnom súde (okrem toho je možné sa obrátiť na ústavný súdny dvor a správny súdny dvor).

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Žiadosť je možné podať neformálne (bez formulára). Informácie poskytuje Servis ministerstva sociálnych vecí a nájsť ich je možné aj na jeho domovskej stránke (spolu s príslušnými formulármi).

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová stránka, ktoré môžem využiť?

Odkaz sa zobrazí v novom okneSozial Ministerium - Sozialentschädigung

Odkaz sa zobrazí v novom okneSozial Ministerium - Verbrechensopfer

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Servis ministerstva sociálnych vecí poskytuje právne informácie. Advokáta nie je možné poskytnúť resp. financovať.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Áno. Napríklad organizácia na podporu obetiam Weisser Ring.

Posledná aktualizácia: 21/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Poľsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie môžete získať, ak ste sa stali obeťou trestného činu s následkom ťažkého ublíženia na zdraví, poškodenia funkcie telesného orgánu alebo poškodenia zdravia v každom prípade v trvaní viac než sedem dní. Nie je podstatné či trestný čin bol úmyselný, alebo neúmyselný, násilný alebo nenásilný. Dôležité je, či mal taký účinok, ako sa uvádza vyššie.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Ak obeť trestného činu zomrela, môžete žiadať odškodnenie, ak obeť bola váš/vaša:

 • manžel/manželka alebo druh/družka,
 • rodič, starý rodič alebo praprarodič,
 • dieťa vrátane adoptovaného dieťaťa, vnúčaťa alebo prapravnúčaťa.

Nezáleží na to, či ste boli závislou osobou od obete.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba od obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

V takomto prípade je na odškodnenie oprávnená len obeť trestného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Či získate odškodnenie nezávisí od vašej štátnej príslušnosti, ale od miesta vášho trvalého pobytu. Odškodnenie môžete získať, ak miesto vášho trvalého pobytu je v Poľsku alebo v inom členskom štáte EÚ.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

O odškodnenie môžete požiadať poľský rozhodujúci orgán len vtedy, ak trestný čin bol spáchaný v Poľsku. Ak bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte EÚ, o odškodnenie môžete požiadať len v tomto štáte. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na krajskú prokuratúru (Prokurator Okręgowy) s právomocou v mieste vášho trvalého bydliska.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Trestný čin musí byť nahlásený polícii alebo prokuratúre, pretože kópia správy musí byť priložená k žiadosti o odškodnenie. Nemusíte to urobiť osobne. Prokurátor, ktorý vykonáva prípravné konanie, vám pomôže pri získavaní odškodnenia. Pamätajte na to, že v prípadoch, keď nie je zistený páchateľ, vaša žiadosť bude dôveryhodnejšia, keď trestný čin oznámite.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Žiadosť o odškodnenie môžete podať pred ukončením konania prokuratúry (polície) alebo súdu. Rozhodnutie o priznaní odškodnenia môže byť prijaté pred ukončením trestného konania.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Požadovanie odškodnenia od páchateľa má zmysel len vtedy, ak je reálna šanca, že ho od neho dostanete. Ak páchateľ nie je schopný zaplatiť odškodnenie, môžete o odškodnenie požiadať bez potreby začať najprv konanie proti páchateľovi. V takom prípade budete musieť preukázať, že ste od páchateľa nedostali odškodnenie. Môže k tomu dôjsť v prípade, keď páchateľ nevlastní žiadny majetok, alebo zostane vo väzení bez práce na dlhé roky.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Ste oprávnený na odškodnenie bez ohľadu na to, či bola zistená totožnosť páchateľa, alebo či bol páchateľ odsúdený. V takom prípade by ste sa mali preukázať v konaní o náhrade škody, že incident, za ktorý žiadate odškodnenie, bol trestným činom.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Ak žiadate o odškodnenie, pamätajte na to, že musíte predložiť žiadosť do piatich rokov od dátumu trestného činu. Žiadosti predložené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú posudzovať.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Napríklad, bude sa odškodnenie vzťahovať na:

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie) áno
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená doba štúdia, fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.) áno
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.) áno
  • strata príležitostí nie
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy) nie
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok nie
  • iné

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete nie

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb, náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie) áno
 • strata živobytia alebo príležitostí áno

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula nie

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa vypláca jednou platbou. Vypláca ho súd, ktorý vydal rozhodnutie o jeho priznaní, do jedného mesiaca odo dňa, keď sa toto rozhodnutie stane konečným.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie sa úmerne zníži, ak vaše správanie prispelo k trestnému činu.

Odškodnenie nezískate, ak ste boli účastníkom trestného činu, alebo ak ste súhlasili, že budete znášať jeho dôsledky.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia nie je relevantná na účely odškodnenia. Po preskúmaní vášho nároku sa hlavný dôraz bude klásť na zistenie, či môžete dostať odškodnenie od páchateľa, sociálnej inštitúcie alebo na základe poistnej zmluvy. Odškodnenie bude priznané, ak súd dospeje k záveru, že nezískate odškodné od niektorého z vyššie uvedených zdrojov.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Jedinou podmienkou pre priznanie odškodnenia je nemožnosť získať odškodnenie od páchateľa, sociálnej inštitúcie alebo na základe poistnej zmluvy.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Budete musieť preukázať, aké náklady vám vznikli v súvislosti s trestným činom. Ak chcete získať odškodné za ušlú mzdu, budete musieť predložiť doklad preukazujúci koľko ste zarobili. Náklady spojené s liečbou a zotavením, ako aj nákladmi na pohreb je najlepšie preukázať predložením faktúr. Ak nemáte faktúry, môžete požiadať, aby boli vypočutí svedkovia alebo vymenovaní znalci.

Ak súd zistí, že vo vašom prípade nie je možné jednoznačne preukázať, že máte nárok na sumu, ktorú požadujete, môže priznať sumu, ktorú považuje za vhodnú, po zvážení všetkých okolností.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Náhrada nemôže byť vyššia ako 25 000 PLN alebo 60 000 PLN, ak obeť zomrela. Neexistujú žiadne ustanovenia určujúce minimálnu výšku odškodnenia.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Áno, musíte uviesť požadovanú sumu vo formulári žiadosti. Neexistujú žiadne osobitné pokyny, určité informácie sa však uvádzajú v časti „Ako sa odškodnenie vypočíta?“.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Ak ste dostali finančné prostriedky – od páchateľa, sociálnej inštitúcie, alebo na základe poistnej zmluvy – na pokrytie nákladov na pohreb, straty príjmu alebo iných prostriedkov na živobytie (napr. výživné) alebo na náklady spojené s liečbou a zotavením, súd ich odpočíta od vášho odškodnenia.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Pred preskúmaním žiadosti môžete požiadať o určitú sumu (zábezpeka) na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s liečbou a zotavením alebo nákladov na pohreb. Túto žiadosť môžete podať ešte pred predložením žiadosti o odškodnenie alebo spolu s touto žiadosťou.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Odškodnenie sa spravidla poskytuje jednorázovo.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu s mojou žiadosťou o odškodnenie?

Potrebné je, aby ste k žiadosti o odškodnenie priložili: kópiu správy o trestnom čine, kópie rozhodnutí vydaných v trestnom konaní (napr. rozhodnutie o zastavení trestného konania), kópie lekárskych potvrdení alebo znaleckých posudkov o poškodení zdravia, faktúry a iné dokumenty potvrdzujúce informácie uvedené v žiadosti.

Ak žiadate odškodnenie za smrť najbližšieho príbuzného, potrebné je, aby ste priložili jeho úmrtný list a dokumenty potvrdzujúce vzťah medzi vami a zosnulým (napr. rodný list alebo sobášny list). Ak bola osoba vaším druhom/vašou družkou, mali by ste priložiť vyhlásenie podliehajúce trestnej zodpovednosti, že ste žili spolu.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Ak požadujete odškodnenie, budete úplne oslobodený(-á) od súdnych trov. To znamená, že nebudete znášať náklady spojené s podaním alebo preskúmaním žiadosti (napr. poplatky za znalecké posudky).

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Vo vnútroštátnych prípadoch žiadosti o odškodnenie skúma okresný súd (sąd rejonowy) s právomocou v mieste vášho bydliska. Zvyčajne je to okresný súd so sídlom vo vašej lokalite alebo najbližšie k vašej lokalite.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Vo vnútroštátnych prípadoch by sa žiadosť mala poslať na adresu súdu, ktorý bude prípad skúmať.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojom nároku?

Súd, ktorý skúma žiadosť, rozhodne, či je potrebné, aby ste boli prítomný(-á) na pojednávaní. Súd vás bude informovať, či je vaša prítomnosť povinná, keď vám oznámi dátum preskúmania žiadosti.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Neexistuje žiadna lehota pre rozhodovanie o žiadostiach na odškodnenie. Ako dlho to bude trvať bude závisieť nielen od zložitosti prípadu a od toho, aké dôkazy musí rozhodujúci orgán prijať, ale aj od počtu prípadov, ktoré rozhodujúci orgán práve skúma.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Ak nie ste spokojný(-á) s rozhodnutím súdu, môžete podať odvolanie na krajský súd (sąd okręgowy). Ak vás na súde nezastupuje právnik, dostanete informácie o tom, ako podať odvolanie.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Prokurátor, ktorý vykonáva prípravné konanie týkajúce sa trestného činu, za ktorý žiadate odškodnenie, vám poskytne potrebné informácie o odškodnení, poskytne vám formulár žiadosti a vysvetlí, ako ho vyplniť.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová stránka, ktoré môžem využiť?

Základné informácie o odškodnení a formulár žiadosti sa nachádzajú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré preukážu, že si nemôžu dovoliť právnika. Pamätajte: ak žiadate o odškodnenie, pomoc môžete očakávať od prokurátora, ktorý vykonáva prípravné konanie týkajúce sa trestného činu, za ktorý žiadate odškodnenie.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

V Poľsku je to Fond na podporu obetí a postpenitenciárnu pomoc (Fundusz jedna Pokrzywdzonym oraz jedna Postpenitencjarnej), ktorý zhromažďuje finančné prostriedky pridelené na, okrem iného, pomoc obetiam trestných činov a ich najbližších príbuzných. Fond spravuje ministerstvo spravodlivosti. Podpora je organizovaná takým spôsobom, že správca fondu vyberá vo verejnej súťaži organizácie, ktorých ponuky považuje za najlepšie, a prizná im účelovo viazané subvencie na opatrenia pre obete trestných činov. V každej provincii existuje spravidla aspoň jeden subjekt, ktorý poskytuje pomoc obetiam trestných činov.

Finančné prostriedky sa používajú na financovanie právnej, psychologickej a materiálnej pomoci. Právna pomoc sa môže vzťahovať na pomoc pri požadovaní odškodnenia.

Ak chcete využiť pomoc, musíte kontaktovať mimovládnu organizáciu, ktorá už získala subvenciu z ministerstva spravodlivosti na tento účel a musíte preukázať, že ste obeťou trestného činu. Zoznam takýchto organizácií spolu s ich kontaktnými údajmi sa uvádza na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti v sekcii týkajúcej sa činností / podpory pre obete trestných činov a podpory pre obete trestných činov a ich najbližších príbuzných – zoznam subjektov a organizácií (kliknite na: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Posledná aktualizácia: 11/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Slovinsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie môže byť priznané len obetiam úmyselných násilných trestných činov. Sú to trestné činy, ktorých sa páchateľ dopustil úmyselne a ktoré predstavujú priamy útok na život a telo za použitia sily (trestné činy proti životu a telu, ako napr. vražda, zabitie, ublíženie na zdraví) alebo porušenie sexuálnej integrity (sexuálne trestné činy).

Ďalšou podmienkou je, aby podľa trestného zákonníka boli za tieto trestné činy vymerané tresty v dĺžke jeden alebo viac rokov odňatia slobody. Inými slovami, odškodnenie nemožno dostať za trestné činy peňažného (finančného) charakteru.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Nemáte nárok na náhradu za drobné zranenia (napr. pomliaždeniny, odreniny, podliatiny) alebo za iné prípady fyzického zranenia, ktoré majú len dočasný vonkajší efekt, alebo len dočasne a v menšej miere ovplyvňujú zdravotný stav obete.

Odškodnenie môže byť priznané v takých prípadoch, v ktorých sa fyzické zranenie považuje aspoň menšie (napr. zranenie mäkkých tkanív vyžadujúce si stehy, jednoduché zlomeniny, jednoduché dislokácie a podvrtnutia, nekomplikované ruptúry ušného bubienka, otrasy mozgu s veľmi krátkou stratou vedomia, strata jedného až dvoch zubov, strata jedného článku prsta).

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, odškodnenie za duševné utrpenie v dôsledku úmrtia milovanej osoby sa môže poskytnúť aj pozostalým, t. j. osobám, ktoré boli podporované alebo mali právo byť podporované zosnulou obeťou (najmä maloleté deti a deti do veku 26 rokov, ktoré študujú dennou formou štúdia, manžel/manželka alebo nezosobášený(-á) partner(-ka), ktorý(-á) nemá žiadne prostriedky na živobytie a bol(-a) nezamestnaný(-á) nie z vlastného pričinenia; rodičia, ak nemajú a nemôžu získať dostatočné prostriedky na živobytie).

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Nie.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Nie. Formálnou podmienkou na priznanie odškodnenia je skutočnosť, že žiadateľ(-ka) je občan(občianka) Slovinskej republiky alebo iného členského štátu EÚ.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie. Aby sa mohlo žiadať o odškodnenie, trestný čin musí byť spáchaný na území Slovinskej republiky alebo na slovinskej lodi alebo slovinskom lietadle bez ohľadu na to, kde sa nachádzali, keď došlo k spáchaniu trestného činu.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

Áno, čin musí zaznamenať príslušný orgán (polícia, prokuratúra), alebo sa takémuto orgánu musí oznámiť a musí byť posudzovaný ako trestný čin (a nie napríklad menší priestupok) a musí existovať odôvodnené podozrenie, že trestný čin bol spáchaný (trestné oznámenie podané s trestným stíhaním).

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie, musí však existovať dôvodné podozrenie, že trestný čin bol spáchaný, čo znamená, že spravidla musí byť podané aspoň trestné oznámenie, ktoré polícia postúpi prokuratúre po ukončení svojho vyšetrovania.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Základom na poskytnutie odškodnenia v týchto prípadoch spravidla nie je konečný a vykonateľný rozsudok, na základe ktorého bolo obeti priznané odškodnenie a ktorý už mohol byť vydaný počas trestného konania (rozhodnutie o občianskoprávnej žalobe v rámci trestného konania) alebo v občianskom súdnom konaní (rozhodnutie o žalobe). Ďalšou podmienkou je, aby vykonanie (vymáhanie platby) na základe tohto rozhodnutia bolo neúspešné alebo nebolo vôbec možné (páchateľ nemá žiadny majetok, majetok nie je možné získať späť).

Existujú však výnimky, keď nie je potrebné najskôr žiadať odškodnenie od páchateľa:

– keď obeť trestného činu patrí do niektorej z osobitne chránených skupín – deti, obete domáceho násilia, osoby so zdravotným postihnutím, občania iného členského štátu EÚ (v cezhraničných prípadoch);

– keď páchateľ je stále neznámy (po troch mesiacoch od zaznamenania alebo oznámenia trestného činu a nie je určená jeho totožnosť pred rozhodnutím výboru) alebo ak páchateľ nemôže byť trestne stíhaný (napr. páchateľ zomrel alebo má menej ako 14 rokov a nie je trestne zodpovedný).

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Ak páchateľ je stále neznámy (po uplynutí troch mesiacov odo dňa zistenia alebo oznámenia trestného činu a nie je zistená jeho totožnosť pred rozhodnutím výboru), obeť môže požiadať o odškodenie.

Odškodnenie je spravidla spojené s odsúdením páchateľa, keď sa požaduje na základe vykonateľného nástroja – rozsudok (v trestnom alebo občianskom súdom konaní) ktorým bolo obeti priznané odškodnenie, ale obeť ho nemôže získať od páchateľa (vykonanie je neúspešné alebo nemožné).

V prípadoch, keď obeť má osobitné postavenie (deti, osoby so zdravotným postihnutím alebo obete domáceho násilia a obete v cezhraničných prípadoch – štátni príslušníci iných členských štátov EÚ), odsúdenie páchateľa nie je podmienkou pre žiadosť o odškodnenie.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Áno, existujú dve časové lehoty pre požadovanie odškodnenia.

V prípadoch, keď ide o neznámeho páchateľa alebo osobitné skupiny obetí (deti, obete domáceho násilia, osoby so zdravotným postihnutím, štátni príslušníci iných členských štátov EÚ), termín na podanie žiadosti je 6 mesiacov od dátumu, keď bol trestný čin spáchaný.

V iných prípadoch, keď sa odškodnenie musí najskôr požadovať od páchateľa, lehota na podanie žiadosti je 3 mesiace od dátumu prijatia tohto rozhodnutia alebo oznámenia, že vykonanie bolo neúspešné, ak vykonanie nebolo navrhnuté, lehota je tri mesiace od prijatia informácie o tom, že vykonanie nie je možné.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Napríklad, bude sa odškodnenie vzťahovať na:

a) pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie) – ÁNO, ale len v prípade, keď osoba nemá nárok na príslušné dávky z dôchodkového a invalidného poistenia, vo výške nákladov na zdravotné služby, na ktoré sa vzťahuje povinné zdravotné poistenie podľa predpisov Slovinskej republiky, obmedzenej na 20 000 EUR
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená doba štúdia, fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.) — NIE
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie)
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.) – NIE
  • strata príležitostí – NIE
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy) – NIE
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok – NIE
  • iné

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obeteÁNO, za utrpenie fyzickej a duševnej bolesti (z dôvodu straty pohodlia, znetvorenia, obmedzenej slobody, porušenia dôstojnosti a iných osobných práv), odškodnenie za strach nie je uznané

b) pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb – NIE, pretože teraz je to sociálne právo a vymáha sa podľa iného právneho predpisu
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná starostlivosť, zotavenie) – ÁNO (len pre obete), vo výške nákladov na zdravotné služby, na ktoré sa vzťahuje povinné zdravotné poistenie podľa predpisov Slovinskej republiky, a len v prípade, keď osoba nemá povinné alebo dobrovoľné zdravotné poistenie
 • strata živobytiaÁNO, pre deti zosnulého, ktoré spĺňajú podmienky pre pozostalostný dôchodok (vo veku do 15 rokov alebo do 26 rokov, ak študujú dennou formou štúdia), ale dôchodok nebol priznaný (z dôvodov na strane zosnulého)
 • strata príležitostí – NIE

– psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula – ÁNO, pozostalí sú odškodnení za duševnú bolesť spôsobenú stratou milovanej osoby

a) pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená doba štúdia, fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.)
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie)
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.)
  • strata príležitostí
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil ujmu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy),
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok
  • iné

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete

b) pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie)
 • strata živobytia alebo príležitostí

 

– psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa spravidla vypláca jednou platbou, pokiaľ nie je potrebné určenie budúcich podmienok na priznanie odškodnenia za určité obdobia (napr. denné štúdium dieťaťa).

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Pri rozhodovaní o výške odškodnenia sa zohľadňuje správanie žiadateľa počas páchania trestného činu a po jeho skončení, ako aj jeho príspevok k vzniku a rozsahu ujmy a odškodnenie môže byť náležite znížené alebo žiadosť sa môže zamietnuť.

Register trestov žiadateľa sa nekontroluje, zatiaľ čo nespolupráca v konaní o odškodnení môže viesť k niektorým okolnostiam relevantným pre zistenie, že nárok na odškodnenie nie je potvrdený a v dôsledku toho by podmienky pre uznanie ujmy nemuseli byť splnené. Ak žiadateľ neodpovedá na výzvy orgánu na doplnenie žiadosti o odškodnenie, neúplná žiadosť môže byť zamietnutá.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Finančná situácia obete sa nekontroluje, a preto nemá vplyv na uznanie nároku na odškodnenie alebo na jeho výšku.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Áno, odškodnenie sa znižuje o všetky iné odškodnenia, náhrady alebo iné platby poskytnuté žiadateľovi na akomkoľvek inom základe pre rovnaký druh ujmy.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

Pri fyzickej bolesti a duševnej bolesti sa berú do úvahy najvyššie zákonom stanovené sumy odškodnenia pre každý druh ujmy a odškodnenie sa určuje podľa týchto limitov a vzhľadom na závažnosť zranenia alebo druh ujmy.

Pokiaľ ide o fyzickú bolesť, osobitné pravidlá určujú kategórie zranení a v právnom predpise je stanovená minimálna a maximálna výška týchto kategórií – od 50 do 500 EUR za menšie zranenia, od 100 EUR do 1 000 EUR za stredné zranenia, od 250 EUR do 2 500 EUR za vážne zranenia, od 500 EUR do 5 000 EUR za veľmi vážne zranenia a od 1 000 EUR do 10 000 EUR za obzvlášť vážne zranenia.

V prípade iných druhov ujmy sa v práve odkazuje na iné predpisy. Úhrada liečebných nákladov sa uznáva vo výške nákladov na zdravotné služby z povinného zdravotného poistenia, na ktoré by bola poistená osoba oprávnená podľa predpisov v Slovinskej republike vzhľadom na okolnosti. Náhrada finančných prostriedkov z dôvodu straty živobytia sa uznáva pozostalým zosnulých obetí v rozsahu určenom slovinskými predpismi o dôchodkovom a invalidnom poistení týkajúcimi sa pozostalostného dôchodku.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Áno, za fyzickú bolesť minimálne 50 EUR a maximálne 10 000 EUR a za duševnú bolesť maximálne 10 000 EUR.

Odškodnenie za duševnú bolesť spôsobenú úmrtím milovanej osoby môže byť priznané všetkým príbuzným zosnulej osoby až do výšky 10 000 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Nie. Vo formulári žiadosti je možné uviesť výšku odškodnenia, ale podľa práva sa to nevyžaduje.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno. Podľa práva odškodnenie stanovené pre každý druh ujmy sa znižuje o všetky iné odškodnenia, náhrady alebo iné platby poskytnuté žiadateľovi na akomkoľvek inom základe pre rovnaký druh ujmy.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Nie.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

V právnom predpise sa nepredpokladá takáto zmena okolností.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu s mojou žiadosťou o odškodnenie?

Podľa práva k žiadosti musia byť doložené tieto doklady:

 • splnomocnenie
 • kópia policajnej správy (alebo dokumentácia od iného subjektu v (prípravnom) trestnom konaní)
 • príslušné lekárske správy a osvedčenia
 • vyhlásenie žiadateľa o požadovaní odškodnenia z iných zdrojov

Ak žiadateľ žiada odškodnenie po jeho neúspešnom vymáhaní od páchateľa, musí sa tiež priložiť:

 • kópia rozsudku (ktorým bolo priznané odškodnenie)
 • kópia vykonateľného titulu a dôkaz o tom, že vykonanie bolo neúspešné alebo nebolo možné

Orgán môže požadovať ďalšie dôkazy na stanovenie podmienok pre priznanie odškodnenia.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie. Podľa tohto zákona sa za žiadosti, žaloby a rozhodnutia v konaniach o odškodnení neplatí poplatok

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Výbor pre rozhodovanie o odškodnení obetiam trestných činov (Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ďalej len „výbor“).

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Ministerstvu spravodlivosti (Ministrstvo za pravosodje), Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia je 3 mesiace od prijatia úplnej žiadosti. Samotné konanie trvá spravidla menej ako pol roka v závislosti od individuálnych okolností.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie výboru môžete napadnúť žalobou v správnom konaní pred správnym súdom Slovinskej republiky.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Na webovom sídle ministerstva spravodlivosti:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Anglická verzia webového sídla:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Informácie je možné získať písomne alebo telefonicky:

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: +386 1 369 5442

E: Odkaz sa zobrazí v novom oknegp.mp@gov.si

Polícia je zo zákona povinná poskytnúť základné informácie o tom, ako ľudia môžu uplatňovať svoje práva. Aj iné štátne orgány, ktoré sa zaoberajú obeťami, sú vo všeobecnosti oboznámené s týmito právami a poskytujú tieto informácie (centrá sociálnej práce, mimovládne organizácie na pomoc obetiam).

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová stránka, ktoré môžem využiť?

Pozri vyššie.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Bezplatná právna pomoc nie je možná v týchto prípadoch.

Podľa pravidiel o všeobecnom správnom konaní úradná osoba však musí rešpektovať zásadu ochrany práv žiadateľa, čo znamená, že úradná osoba musí žiadateľovi umožniť uplatniť jeho práva, upozorniť ho v tomto smere, vyzvať ho, aby doplnil žiadosť a poskytol vysvetlenia a musí zabezpečiť zároveň, aby nevedomosť alebo neznalosť žiadateľa nepoškodila jeho práva.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Áno, niektoré mimovládne organizácie poskytujú pomoc pri presadzovaní práv obetí [napr. Spoločnosť za nenásilnú komunikáciu (Društvo za nenasilno komunikacijo)].

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Slovensko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Zákon upravuje jednorazové finančné odškodnenie osôb, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví v dôsledku úmyselných násilných trestných činov, iné trestné činy nie sú predmetom odškodnenia. Ide najmä o trestné činy vraždy, ublíženia na zdraví, zákon ako osobitnú kategóriu trestných činov, za ktoré patrí i náhrada morálnej ujmy, považuje trestné činy sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia a znásilnenia.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Obete násilného trestného činu sú odškodňované výlučne v rozsahu škody na zdraví (náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia). Pri trestných činoch znásilnenia, sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia, zákon upravuje odškodnenie za morálnu škodu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

V prípade, že osoba v dôsledku násilného trestného činu zomrela, majú podľa zákona možnosť požiadať o odškodnenie aj jej príbuzní, a to konkrétne pozostalý manžel po zomretom a pozostalé dieťa po zomretom, a ak ich niet, pozostalý rodič po zomretom, a ak ho niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Nie, zákon v takomto prípade neumožňuje odškodnenie príbuzných osôb obete trestného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník za podmienok a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, takýto postup slovenský právny poriadok neumožňuje. O odškodnenie možno požiadať, len ak k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

O odškodnenie možno žiadať len vtedy, ak z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že sa stal trestný čin a že ním bola spôsobená ujma na zdraví. Teda poskytnúť odškodnenie možno len vtedy, ak najprv prebiehalo trestné stíhanie, nie je ale významné, či na základe nahlásenia poškodeného alebo na základe iného podnetu.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Áno, podanie žiadosti o odškodnenie je podmienené práve existenciou právoplatného rozhodnutia, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví, alebo rozsudku, ktorým bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne zodpovedný pre nepríčetnosť. Ak páchateľ trestného činu, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví, nie je známy, zdržiava sa na neznámom mieste alebo jeho trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka , obeť môže požiadať o odškodnenie, na základe rozhodnutia príslušného orgánu, z ktorého budú vyplývať vyššie označené skutočnosti. V takom prípade ale výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nemôžu vyvolávať dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Uplatnenie si nároku na odškodnenie od páchateľa nie je podmienkou pre uplatnenie si odškodnenia, avšak ak obeť neprijme opatrenia na získanie odškodnenia od páchateľa trestného činu, môže rozhodujúci orgán znížiť výšku priznaného odškodnenie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Ak páchateľ trestného činu, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví, nie je známy, zdržiava sa na neznámom mieste alebo jeho trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka a ujma na zdraví nebola obeti plne uhradená inak, obeť môže požiadať o odškodnenie, iba ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví. K žiadosti je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý vo veci naposledy konal, ktoré by preukazovalo vyššie označené skutočnosti.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť treba uplatniť v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti trestného rozsudku, ktorým sa páchateľ uznáva vinným. V prípade ak páchateľ trestného činu nie je známy alebo trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka, treba žiadosť uplatniť v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý vo veci naposledy konal.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Napríklad, bude sa odškodnenie vzťahovať na:

Odškodnenie sa vypláca výlučne v rozsahu škody na zdraví (náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia), a v zákonom ustanovených prípadoch i v rozsahu morálnej ujmy. Na žiadne iné straty a výdavky sa odškodnenie nevzťahuje.

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená doba štúdia, fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
  • strata príležitostí,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy),
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné.
- nevzťahuje sa

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete - odškodnenie morálnej škody pri trestných činoch znásilnenia, sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • strata živobytia alebo príležitostí.
- nevzťahuje sa

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula - pozostalým po obeti násilného trestného činu, ktorá zomrela, sa vypláca odškodnenie v zákonom stanovenej maximálnej výške 50-násobku minimálnej mzdy v čase, kedy došlo k spáchania skutku. Ide o nárok, ktorý sa pomerne rozdelí medzi všetkých oprávnených pozostalých.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa vypláca jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Prípadný záznam v registri trestov nemá žiadny vplyv na získanie odškodnenia od Slovenskej republiky. Rozhodovací orgán môže pristúpiť k zníženiu odškodnenia v prípade, ak obeť spoluzavinila ujmu na zdraví alebo neprijala opatrenia, aby odškodnenie získala priamo od páchateľa trestného činu.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Finančná situácia obete nemá žiadny vplyv na rozhodovanie o odškodnení.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Výšku odškodnenie môže ovplyvniť miera spoluzavinenia obete pri vzniknutej ujme na zdraví alebo skutočnosť, že obeť neprijala opatrenia, aby odškodnenie získala priamo od páchateľa trestného činu.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

V prípade ak bolo o ujme na zdraví rozhodnuté rozsudkom, vychádza sa z výšky ujmy na zdraví uvedenej v rozsudku, inak sa na výpočet odškodnenia, ak ide o ujmu na zdraví, primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Náhrada morálnej ujmy v prípade trestných činov znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania patrí v sume desaťnásobku minimálnej mzdy (v čase, kedy došlo k ujme) a náhrada morálnej ujmy pre príbuzných pri spôsobení.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Zákon nestanovuje minimálnu výšku odškodnenia. Maximálna výška odškodnenia je stanovená na 50-násobok minimálnej mzdy v čase, kedy došlo k spáchaniu trestného činu (pozn. aktuálne 21.750,- €).

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Ak bolo o škode na zdraví rozhodnuté v rámci trestného rozsudku, na určenie výšky odškodnia sa vychádza z tohto rozsudku. Inak je na určenie výšky odškodnenia potrebný lekársky posudok, ktorý obsahuje i údaje nevyhnutné pre určenie konkrétnej výšky odškodnenia. Pravidlá pre určenie výšky odškodnenia určuje právny predpis upravujúci pravidlá výpočtu škody na zdraví vo všeobecnosti, teda nielen na účely odškodňovania obetí násilných trestných činov.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, odškodnenie sa poskytuje len za predpokladu, že škoda nebola nahradená inak (napríklad zo systému súkromného poistenia, alebo priamo páchateľom násilného trestného činu).

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavok na odškodnenie nie je možný.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Takýto postup je možný, obeť môže žiadať o odškodnenie aj opakovane (napríklad v súvislosti so zmenou situácie alebo zhoršením zdravotného stavu), avšak žiadosť musí byť i v takom prípade podaná v základnej lehote (teda v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti trestného rozsudku, ktorým sa páchateľ uznáva vinným a v prípade, ak páchateľ trestného činu nie je známy alebo trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka, v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý vo veci naposledy konal). Celková suma odškodnenia v tej istej veci ale nesmie presiahnuť 50-násobok minimálnej mzdy.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • právoplatný rozsudok alebo rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, ktorý vo veci naposledy konal; ak obeť nemôže také rozhodnutie pripojiť, je potrebné, aby označila orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý o trestnom čine naposledy konal, a súčasne uviedol údaje o osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví, ak je obeti taká osoba známa,
 • doklad o ujme na zdraví, ktorá bola obeti spôsobená trestným činom, vrátane údajov o rozsahu, v akom už bola uhradená, alebo o rozsahu, v akom je opodstatnené sa domnievať, že bude uhradená, alebo doklad o ešte nevykonaných rozhodnutiach o náhrade ujmy na zdraví, ako aj údaje o opatreniach, ktoré obeť prijala, aby odškodnenie získala od páchateľa trestného činu, ktorým jej bola spôsobená ujma na zdraví,
 • doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola trestným činom spôsobená smrť,
 • doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ide o osobu, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Konanie o odškodnení nie je spoplatnené.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

O žiadostiach o odškodnenie rozhoduje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Účasť obete nie je potrebná.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné o žiadosti o odškodnenie rozhodnúť v lehote 6 mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Ak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, obeť sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde proti Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia rozhodnutia o žiadosti.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx Každá obeť je možnostiach a podmienkach získania odškodnenia od Slovenskej republiky informovaná v rámci trestného konania zo strany vyšetrujúcich orgánov.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová stránka, ktoré môžem využiť?

Informácie o odškodňovaní obetí trestných činov sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Zároveň pri výsluchu obete v rámci trestného konania táto obdrží informácie o organizáciách poskytujúcich obetiam pomoc a podporu (spolu s kontaktnými údajmi).

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Právna pomoc osobitne na účel podania žiadosti o odškodnenie neexistuje. Je možné použiť všeobecnú právnu pomoc zabezpečenú štátom zo strany Centra právnej pomoci. Okrem toho pri podaní žiadosti o odškodnenie poskytuje základné usmernenie i samotné Ministerstvo spravodlivosti SR.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Áno, existujú organizácie, ktoré poskytujú pomoc a podporu obetiam násilných trestných činov, tie ale aktuálne pôsobia nezávisle od štátu.

Posledná aktualizácia: 13/09/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Fínsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Ak ste sa vy alebo váš blízky príbuzný stali obeťou trestného činu vo Fínsku, náhrada škody spôsobenej trestným činom sa vám môže vyplatiť zo štátneho rozpočtu. Nárok na náhradu škody nie je obmedzený povahou trestného činu.

Ak škodu spôsobenú trestným činom zapríčinila prevádzka motorového vozidla, náhrada škody sa v prvom rade vyplatí z poistnej zmluvy na vozidlo, ktoré spôsobilo škodu, v zmysle zákona o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom (liikennevakuutuslaki).

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Náhrada škody sa môže vyplatiť za ujmu na zdraví a utrpenie spôsobené trestným činom.

„Ujma na zdraví“ znamená narušenie zdravotného stavu osoby, ktoré je možné overiť lekárskymi prostriedkami. Takéto narušenie môže byť telesné alebo psychické.

„Utrpenie“ na druhej strane znamená pocit alebo duševnú úzkosť spôsobené predmetnou udalosťou, pri ktorej nemusí byť lekársky preukázané narušenie zdravotného stavu osoby.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Ak váš blízky príbuzný zomrel v dôsledku trestného činu, môžete mať nárok na náhradu škody. „Blízky príbuzný“ znamená rodič, dieťa alebo manžel(-ka) zosnulého, alebo iná mimoriadne blízka osoba zosnulého.

Ak ste prevzali zodpovednosť za pochovanie osoby, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu, máte nárok na náhradu primeraných nákladov vynaložených na pohreb.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Ak sa osoba, ktorá je vám mimoriadne blízka, stala obeťou trestného činu, môžete získať náhradu škody za odôvodnené, nevyhnutné náklady a stratu príjmu vynaložené v dôsledku vašej starostlivosti o túto osobu. „Blízky príbuzný“ znamená rodič, dieťa alebo manžel(-ka) osoby, ktorá utrpela ujmu na zdraví, alebo obdobne blízka osoba.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu vo Fínsku, vo všeobecnosti mate nárok na náhradu škody bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo krajinu, v ktorej žijete. Náhradu škody je však možné zamietnuť, ak v čase spáchania trestného činu alebo v čase, keď ste požiadali o náhradu škody, nebol váš domov v krajine EÚ a ak škoda mala malú súvislosť s Fínskom.

Môžem žiadať o náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Ak máte miesto bydliska vo Fínsku, môžete za určitých okolností takisto získať náhradu škody za ujmu na zdraví a utrpenie spôsobené trestným činom spáchaným v zahraničí.

Náhrada škody sa môže vyplatiť, ak bol váš pobyt v zahraničí z pracovných, študijných alebo iných obdobných dôvodov. Náhradu škody je možné poskytnúť aj na diskrečnom základe v iných prípadoch týkajúcich sa škôd, ktoré vznikli v zahraničí. V takýchto prípadoch faktory, ktoré sa majú zohľadniť, budú zahŕňať súvislosť medzi trestným činom a Fínskom, blízkosť vzťahu medzi páchateľom a obeťou trestného činu, povahu škody a vaše možnosti na získanie náhrady škody inde.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o náhradu škody?

Trestný čin musíte nahlásiť polícii. Ak trestný čin nebol nahlásený polícii alebo sa o ňom polícia inak nedozvedela, náhradu škody je možné vyplatiť len z osobitných dôvodov.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

O náhradu škody môžete požiadať skôr, ako sa ukončí predbežné vyšetrovanie alebo skončí súdne konanie. O vašom nároku je možné rozhodnúť až po skončení predbežného vyšetrovania. Ak boli vznesené obvinenia, o veci je možné vo všeobecnosti rozhodnúť len po rozhodnutí súdu v trestnej veci a o nárokoch na náhradu škody.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Ak o trestnej veci rozhoduje súd, mali by ste sa snažiť o potvrdenie vášho nároku na náhradu škody prostredníctvom rozsudku. To znamená, že by ste mali predložiť svoj nárok na náhradu škody voči páchateľovi v rámci súdneho konania. Náhrada škody spôsobenej trestným činom sa zvyčajne nevyplatí, ak nesplníte túto povinnosť.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

O náhradu škody môžete požiadať dokonca, aj keď sa nezistila totožnosť páchateľa. Musíte priložiť kópiu policajného záznamu z predbežného vyšetrovania alebo iné spoľahlivé dôkazy o udalostiach, ktoré súvisia s vašou žiadosťou o náhradu škody.

Existuje lehota, v rámci ktorej podať žiadosť o náhradu škody?

Nárok na náhradu škody si musíte uplatniť do troch rokov odo dňa vydania právoplatného rozsudku vo veci náhrady škody. Ak o veci nerozhodol súd, nárok na náhradu škody sa musí uplatniť do desiatich rokov odo dňa spáchania trestného činu. Tieto lehoty je možné prispôsobiť len za osobitných okolností.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Napríklad, bude sa náhrada vzťahovať na:

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade ujmy na zdraví (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie) vzťahuje sa na náklady na zdravotnú starostlivosť,
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku ujmy na zdraví (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.) vzťahuje sa na ďalšie nevyhnutné náklady,
 • trvalá ujma na zdraví (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.) – vzťahuje sa na stratu príjmu maximálne do výšky 150 EUR na deň,
  • stratu príležitosti – pri určení náhrady škody je možné za osobitných okolností zohľadniť aj potenciálny vývoj príjmu žiadateľa (napríklad v prípade ujmy na zdraví mladej osoby),
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, trovy konania) – primeraná náhrada sa môže vyplatiť za trovy konania v prípade, ak vo veci náhrady škody rozhodoval súd a utrpeli ste ďalšie škody, ktoré je potrebné nahradiť,
  • náhrada škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok sa vzťahuje na bežné osobné veci (napr. okuliare, náramkové hodinky a mobilný telefón), ktoré sa poškodil v súvislosti s ujmou na zdraví,
   • v iných prípadoch sa náhrada za škody na veciach a inom majetku vyplatí len za osobitných podmienok.

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete – vzťahuje sa na,
  • dočasné psychické problémy,
  • duševné utrpenie, ak bola spôsobená škoda
   • v prípade sexuálneho trestného činu,
   • v prípade iných trestných činov proti slobode,
   • v prípade trestného činu, ktorý narušil nedotknuteľnosť osoby obete mimoriadne závažným spôsobom

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb – vzťahuje sa na náklady na pohreb, napríklad náklady, ktoré boli vynaložené na zakúpenie rakvy, hrobového miesta a náhrobného kameňa a na zorganizovanie spomienkovej udalosti. Ako mimoriadne blízka osoba môžete takisto získať náhradu škody za náklady vynaložené na účasť na pohrebe (cestovné náklady na pohreb, kvetinová výzdoba a smútočný odev),
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie) – ak vám úmrtie blízkeho príbuzného spôsobilo ujmu na zdraví, môže sa vám vyplatiť náhrada škody za náklady vynaložené na zdravotnú starostlivosť v dôsledku tejto ujmy na zdraví, ako aj iné nevyhnutné náklady a stratu príjmu. Pre náhradu škody je stanovená maximálna hranica vo výške 6 000 EUR (v roku 2018),
 • strata výživného alebo príležitosti – ak ste boli závislou osobou od zosnulého, môže sa vám vyplatiť náhrada škody za stratu výživného.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnenej osoby/náhrada škody pre pozostalých, ak obeť zomrela – blízkym príbuzným obete trestného činu sa za dočasné problémy alebo duševnú úzkosť náhrada škody nevyplatí.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody sa zvyčajne vyplatí ako jedna platba s výnimkou kontinuálnej náhrady škody za stratu príjmu a stratu výživného. Tieto typy náhrady škody sa najčastejšie vyplácajú vo forme opakovaných mesačných platieb.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Výška náhrady škody, ktorú je možné priznať, sa môže znížiť, ak ste k spôsobeniu ujmy na zdraví prispeli svojim konaním. Napríklad náhradu škody je možné znížiť, ak ste začali bitku, ktorá viedla k spôsobeniu vašej ujmy na zdraví. Na druhej strane, akýkoľvek záznam, ktorý by ste mohli mať v registri trestov, neovplyvní pravdepodobnosť získania náhrady škody alebo sumu, ktorú získate.

Ak chcete získať náhradu škody, musíte zaslať dokumenty požadované štátnou pokladnicou (Valtiokonttori), aby bolo možné spracovať vašu vec ujmy na zdraví spôsobenej trestným činom. Váš nárok na náhradu škody je možné zamietnuť, ak nepredložíte potrebné dôkazy.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Vaša finančná situácia spravidla nemá vplyv na to, či získate náhradu škody, ani na výšku náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť.

Ak sa prijme rozhodnutie o náhrade škody, vaša finančná situácia sa zohľadní len vtedy, ak ste žiadali o náhradu škody za značnú škodu spôsobenú na veciach alebo vašich financiách z dôvodu, že ste nemohli zabrániť vzniku danej škody.

Existujú ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie náhrady škody a/alebo jej výšku?

Ak vo veci náhrady škody rozhoduje súd, náhrada škody sa vo všeobecnosti vyplatí v súlade s rozhodnutím súdu. Ak sa štátna pokladnica odchýli od rozhodnutia vyneseného súdom vo veci náhrady škody, vysvetlí vám dôvody takéhoto odchýlenia vo svojom rozhodnutí.

Páchateľ bude povinný zaplatiť vám náhradu škody nariadenú súdom. Nárok na získanie náhrady škody od páchateľa sa však prevedie na štát v rozsahu, v akom vám štátna pokladnica priznala náhradu škody.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Náklady na zdravotnú starostlivosť a iné náklady sa nahradia v prípade, ak sú nevyhnutné a majú príčinnú súvislosť so škodou alebo spôsobenou ujmou na zdraví.

Pri určení výšky náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť za bolesti a iné dočasné problémy, sa zohľadní povaha a závažnosť škody alebo ujmy na zdraví, ktorá vám bola spôsobená, ako aj prevládajúce postupy pri náhrade škody. Výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť, nesmie presiahnuť hornú hranicu vymedzenú zákonom.

„Utrpenie“ znamená pocit osobnej úzkosti, ktorý vám bol spôsobený v dôsledku protiprávneho deliktu. Náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť, sa určí na základe povahy predmetného konania. Výška náhrady škody bude takisto obmedzená hornou hranicou náhrady škody vymedzenou zákonom.

Odhad príjmov, ktoré by ste dostali, ak by trestný čin nebol spáchaný, sa považuje za východiskový bod pre určenie akejkoľvek straty príjmu. Akýkoľvek príjem a dávky, ktoré ste dostali alebo mohli dostať bez ohľadu na škodu alebo ujmu na zdraví, sa odpočítajú od tejto sumy. Výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť, nesmie presiahnuť maximálnu dennú výšku vymedzenú zákonom.

Základná zrážka sa odpočíta z celkovej výšky náhrady škody za problémy a utrpenie, ktorá sa má priznať. Výška základnej zrážky je 220 EUR za trestný čin spáchaný v roku 2018.

Z priznanej náhrady škody sa neplatí úrok.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Minimálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať, neexistuje.

Celková výška náhrady škody, ktorú je vám možné vyplatiť za ujmu na zdraví a utrpenie spôsobené trestným činom, je maximálne 61 500 EUR. Okrem toho:

 • náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť za bolesti a iné dočasné problémy, môže byť najviac 12 000 EUR;
 • maximálna výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť za utrpenie, je 3 600 EUR; napriek tomu maximálna výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť za utrpenie obetí sexuálneho trestného činu, je 9 500 EUR alebo 16 200 EUR v prípade, že obeť bola v čase spáchania trestného činu mladšia ako osemnásť rokov;
 • náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť blízkemu príbuznému zosnulej osoby, je vo všeobecnosti maximálne 6 000 EUR;
 • náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť za stratu príjmu, môže byť najviac 150 EUR na deň.

Maximálna výška náhrady škody za každú ujmu na zdraví alebo škodu sa nevzťahuje na náhradu škody za stratu príjmu alebo výživného, ak sa táto náhrada škody vypláca kontinuálne.

Maximálna výška náhrady za škody na majetku a finančnej škody je 31 000 EUR.

Maximálna výška náhrady škody, ktorá sa má vyplatiť obetiam trestných činov, a výška základnej zrážky sa kontroluje v trojročných intervaloch. Najbližšia kontrola týchto súm sa uskutoční na začiatku roka 2021.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári žiadosti o náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Suma priznanej náhrady škody nesmie byť vyššia ako suma, ktorú požadujete. V prípade potreby môžete požadovať primeranú náhradu škody. Môžete sa takisto odvolať na sumy potvrdené v súdnych rozhodnutiach, ktoré tvoria základ vášho nároku na náhradu škody.

V prípade potreby môžete získať poradenstvo týkajúce sa vašej veci ujmy na zdraví spôsobenej trestným činom od nášho tímu zákazníckych služieb a od osoby, ktorá spracováva vašu žiadosť o náhradu škody.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Náhrada škody, ktorá sa má vyplatiť z verejných prostriedkov, je sekundárna. To znamená, že by ste mali začať s uplatnením nároku na náhradu škody niekde inde, napríklad zo svojho zdravotného poistenia a poisťovne. Táto náhrada škody sa odráta od náhrady škody, ktorá sa vám prizná.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

V prípade potreby môžete podať písomnú žiadosť o preddavkovú platbu náhrady škody. Preddavková platba náhrady škody sa môže vykonať v prípade, že spracovanie veci vašej náhrady škody sa oneskorilo z dôvodov, ktoré ste nemohli ovplyvniť, a máte nárok na značnú výšku náhrady škody.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Ak sa objavia nové dôkazy, štátna pokladnica vec opätovne preskúma. Na základe nových dôkazov môžete získať náhradu škody, ktorá bola predtým zamietnutá, alebo väčšiu výšku náhrady.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Napríklad:

 • platné splnomocnenie, ak je právny zástupca iná osoba ako právny poradca alebo advokát. Ak chcete, aby sa náhrada škody, ktorá sa vám má vyplatiť ako žiadateľovi, vyplatila niekomu inému ako vám, je potrebné osobné splnomocnenie,
 • doklady o nárokovaných nákladoch na pohreb a inventúrny súpis dedičstva a splnomocnenie v prípade potreby,
 • kópiu rozhodnutia vyneseného súdom alebo kópiu policajného záznamu o predbežnom vyšetrovaní, pokiaľ nie je k dispozícií rozhodnutie,
 • vyhlásenie lekára alebo lekársku správu,
 • doklady o všetkých nárokovaných nákladoch v prípade, ak o veci nerozhodoval súd.
 • ak si uplatňujete nárok za stratu príjmu, vyhlásenie lekára preukazujúce vašu práceneschopnosť, kópiu rozhodnutia o nemocenskej dávke a dôkazy o mzde vyplatenej vašim zamestnávateľom a výške strateného príjmu,
 • všetky rozhodnutia a dôkazy o náhrade škody prijatej zo zdravotného poistenia, poisťovne alebo z iného zdroja,
 • ak si uplatňujete nárok za náklady právneho zastúpenia, výpočet odmeny advokáta a každé rozhodnutie poisťovne o náhrade škody,
 • ak si uplatňujete nárok za náklady súvisiace so žiadosťou, faktúry od advokáta a dôkazy o poskytnutej právnej pomoci alebo pridelenom právnom zástupcovi,
 • ak si uplatňujete nárok za finančné škody a škody na majetku, ktoré sa majú nahradiť na diskrečnom základe, dôkazy o chorobe, ujme na zdraví alebo inej nespôsobilosti a finančnej situácii, ktorá vznikla v dôsledku škody.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Za spracovanie vašej veci týkajúcej sa náhrady škody sa vám nebudú účtovať žiadne poplatky.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Vašou žiadosťou o náhradu škody sa bude zaoberať štátna pokladnica.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Môžete ho zaslať buď elektronicky na Odkaz sa zobrazí v novom oknerikosvahingot@valtiokonttori.fi, alebo vytlačiť formulár a poslať ho na adresu:

Štátna pokladnica

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finland

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Vecou sa bude zaoberať štátna pokladnica v písomnom konaní. Vaša osobná účasť sa v priebehu žiadnej časti konania nebude vyžadovať.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody?

Priemerný čas spracovania je približne sedem mesiacov. Aktuálne časy spracovania nájdete na webovom sídle štátnej pokladnice.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu o náhrade škody môžete podať opravný prostriedok v písomnej forme na sociálnom súde (Vakuutusoikeus) do 30 dní odo dňa, keď ste sa dozvedeli o rozhodnutí. Usmernenia o spôsobe podania opravného prostriedku sú pripojené k rozhodnutiu štátnej pokladnice o náhrade škody.

Kde získam potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť?

Formulár na uplatnenie nároku na náhradu škody a ďalšie informácie o uplatnení nároku nájdete na webovom sídle štátnej pokladnice na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Môžete sa obrátiť aj na náš tím zákazníckych služieb na čísle +358 295 50 2736 alebo e-mailom Odkaz sa zobrazí v novom oknerikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Existuje špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Ďalšie informácie o náhrade škody spôsobenej trestným činom nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Môžete takisto zatelefonovať na štátnu pokladnicu, ak je to potrebné. Pomoc môžete získať na telefónnom čísle +358 295 50 2736.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Ak chcete, môžete pri uplatňovaní nároku na náhradu škody využiť služby advokáta. Náhrada škody sa vám však môže vyplatiť len za náklady, ktoré vznikli v dôsledku uplatnenia nároku, ak:

 • sa vám poskytla právna pomoc alebo pridelil právny poradca na prerokovanie veci súdom alebo
 • o veci nerozhodoval súd, ale spĺňate finančné požiadavky na získanie právnej pomoci.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

Pomoc a podporu môžete získať napríklad od fínskej organizácie pre podporu obetí (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktné údaje tejto organizácie nájdete na jej webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.riku.fi/en/home/

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Švédsko

Vo všeobecnosti existujú tri rôzne spôsoby získania náhrady škody za ujmy spôsobené trestným činom. Sú to:

 • odškodné, ktoré je páchateľ povinný zaplatiť,
 • náhrada škody zo súkromného, kolektívneho alebo verejného poistenia,
 • náhrada od štátu za škody spôsobené trestným činom.

Existujú rozdiely medzi pravidlami, ktoré sa vzťahujú na rôzne typy náhrady škody. Tieto informácie sa vzťahujú iba na náhradu škody od štátu za škody spôsobené trestným činom.

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

V zásade sa náhrada za škody spôsobené trestným činom môže priznať za všetky druhy trestnej činnosti, ale možnosti náhrady škody sa líšia v závislosti od druhu škody alebo ujmy.

Náhradu škody za ujmu na zdraví je možné priznať za všetky druhy trestnej činnosti, ak je ujma na zdraví prirodzeným dôsledkom trestnej činnosti.

Náhradu škody je možné priznať aj za ujmu, čo znamená, že niekto vážne zraní inú osobu prostredníctvom trestného činu zahŕňajúceho útok na osobu obete (napr. útok alebo znásilnenie), slobodu obete (napr. protiprávne pozbavenie slobody) alebo na jej pokoj (napr. protiprávne ohrozovanie).

Náhrada za majetkovú škodu (napr. spôsobenú krádežou alebo poškodením majetku) alebo čisto finančnú škodu (napr. spôsobenú podvodom) sa prizná iba v určitých prípadoch.

Deťom, ktoré boli svedkami trestného činu, ktorý ohrozil bezpečnosť a dôveru dieťaťa vo vzťahu k blízkemu príbuznému, je možné takisto priznať náhradu za škody.

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody je možné priznať za ujmu na zdraví a poškodenie zdravia a deťom, ktoré boli svedkami trestných činov spáchaných medzi blízkymi príbuznými. V niektorých výnimočných prípadoch je možné priznať náhradu škody za majetkovú škodu alebo čisto finančnú škodu.

V prípade ujmy na zdraví je možné priznať náhradu škody za:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť a ďalšie náklady pre zranenú osobu a v primeranom rozsahu pre blízkeho príbuzného zranenej osoby,
 • poškodenie odevov, okuliarov a podobných predmetov, ktoré mala na sebe zranená osoba,
 • stratu príjmu,
 • dočasné fyzické a duševné utrpenie (bolesť a utrpenie),
 • trvalé fyzické a duševné utrpenie (deformitu alebo inú trvalú ujmu na zdraví).

Ak škoda na zdraví spôsobila smrť, náhradu škody je možné priznať za:

 • náklady na pohreb a takisto v primeranom rozsahu ďalšie náklady spôsobené smrťou,
 • stratu výživného (za určitých podmienok),
 • ujmu na zdraví v dôsledku smrti, ktorá sa dotýka blízkych príbuzných zosnulého.

Iné dávky, na ktoré má poškodená osoba nárok (napr. sociálne dávky, dôchodok alebo náhrada škody od zamestnávateľa) sa odpočítajú pri určení náhrady za stratu príjmu a výživného.

V prípade trestného činu proti osobe obete, jej slobode alebo pokoju zahŕňajúcom závažné porušenie nedotknuteľnosti osoby je možné priznať náhradu škody za toto porušenie.

Náhrada škody za majetkovú škodu, napr. odcudzenie alebo poškodenie majetku, sa poskytne iba vo výnimočných prípadoch. Takúto náhradu škody je možné priznať iba v prípade, že trestný čin spáchal niekto, kto bol v nútenej spoločenskej väzbe, napr. ako väzeň vo väzení, zariadení alebo inštitúcii určenej na zaistenie (prípady úteku z väzenia). Náhradu škody je možné takisto priznať v mimoriadnych núdzových prípadoch, keď sa možnosti poškodeného zarobiť si na živobytie závažne zhoršili v dôsledku ujmy na zdraví alebo keď sa náhrada škody javí ako mimoriadne dôležitá z iných dôvodov.

Náhrada škody sa veľmi zriedka prizná iba za čisto finančnú ujmu, napr. v súvislosti s podvodom alebo spreneverou. Náhrada škody môže byť relevantná iba vo veciach týkajúcich sa úteku z väzenia, ak existujú osobitné dôvody, alebo v mimoriadnych prípadoch núdze, keď sa možnosti poškodeného zarobiť si na živobytie závažne zhoršili v dôsledku ujmy na zdraví alebo keď sa náhrada škody javí ako mimoriadne dôležitá z iných dôvodov.

Náhrada škody pre deti, ktoré boli svedkami trestného činu, ktorý poškodil bezpečnosť a dôveru dieťaťa vo vzťahu k blízkemu príbuznému, sa zvyčajne prizná, ak dotknuté dieťa videlo alebo počulo násilie alebo hrozby medzi rodičmi alebo inými blízkymi príbuznými, s ktorými má dieťa blízky a dôverný vzťah.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) obete alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Áno, ako už bolo vysvetlené, náhradu škody je možné priznať. V prípade ujmy blízkeho príbuzného zosnulého sa zvyčajne vypláca štandardizovaná náhrada škody za bolesť a utrpenie.

Ľudia, ktorí môžu získať náhradu škody za ujmu, sú zvyčajne partner, rodičia a deti zosnulého, ako aj súrodenci, ktorí žili so zosnulým. Dospelí súrodenci, ktorí nežili so zosnulým, zvyčajne nemajú nárok na náhradu škody.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Ak ujma nespôsobila úmrtie, náhradu škody je možné priznať v niektorých osobitných prípadoch za nepriamu ujmu osobe, ktorá je v mimoriadne blízkom vzťahu k poškodenému. Prípady, v ktorých takáto náhrada škody môže byť relevantná, nastávajú, ak poškodený utrpel závažnú ujmu a bol v ohrození života počas značne dlhého obdobia alebo ak bol dotknutý príbuzný(-á) svedkom incidentu, v ktorom bola spôsobená ujma, a to spôsobilo duševnú ujmu príbuzného.

Nárok na náhradu škody môžu mať tí istí ľudia, ako v prípade, keď poškodený v dôsledku trestného činu zomrie.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Ak bol trestný čin spáchaný vo Švédsku, náhradu škody je možné priznať bez ohľadu na štátnu príslušnosť poškodeného alebo krajinu jeho pobytu. Ak však trestný čin a poškodený majú takú slabú spojitosť so Švédskom, že nie je odôvodnené, aby švédsky štát poskytol náhradu škody za ujmu, náhrada škody sa nevyplatí. Táto výnimka sa uplatňuje reštriktívne. Výnimka sa takisto neuplatní na občana iného členského štátu EÚ, ktorý je obeťou úmyselného násilného trestného činu vo Švédsku.

Môžem žiadať o náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o náhradu škody v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Áno; ak žijete vo Švédsku, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody vo Švédsku, aj keď bol trestný čin spáchaný v inej krajine, či už v rámci EÚ alebo mimo nej.

Zásada spočíva v tom, že škodu spôsobenej trestným činom treba najprv nahradiť v krajine, kde bol trestný čin spáchaný. Ak škodu nie je v danej krajine možné nahradiť vôbec alebo v plnej výške, poškodený, ktorý žije vo Švédsku, môže mať namiesto toho nárok na náhradu za škody spôsobenej trestným činom od švédskeho štátu.

Ak je trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ a náhradu škody za daný trestný čin je možné priznať v tejto krajine, švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten) pomôže osobe, ktorá žiada o náhradu škody vo Švédsku, obrátiť sa na krajinu, kde bol trestný čin spáchaný. Za určitých podmienok je možné vyplatiť švédsku náhradu škody skôr, ako sa nárok na náhradu škody posúdi v inej krajine EÚ.

Ak náhradu škody nie je možné vyplatiť v inej krajine EÚ, nárok na náhradu škody sa posúdi podľa švédskych predpisov.

Musím najskôr nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o náhradu škody?

Áno, trestný čin sa musí nahlásiť polícii a poškodený je takisto povinný pomôcť polícii pri jeho vyšetrovaní.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o náhradu škody?

Áno, náhradu škody je možné vo veľmi zriedkavých prípadoch priznať pred policajným vyšetrovaním a skončením súdneho preskúmania.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

V zásade, ak je páchateľ známy, musí byť odsúdený za trestný čin, aby štát mohol vyplatiť náhradu škody. Takisto osoba, ktorá spôsobila škodu, musí v prvom rade poskytnúť náhradu škody a v zásade to znamená, že nárok sa musí najskôr uplatniť voči páchateľovi. Ak na druhej strane vyšetrovanie jasne ukáže, že páchateľ nie je schopný zaplatiť odškodné, náhradu škody je možné vyplatiť bez toho, aby o to musel poškodený najskôr požiadať páchateľa.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Áno, ak nebola zistená totožnosť páchateľa a policajné vyšetrovanie bolo preto ukončené, môžete mať nárok na náhradu škody. V takýchto prípadoch posúdenie trestného činu a nárok na náhradu škody budú založené predovšetkým na obsahu policajnej správy. Okrem toho je poškodený takisto povinný predložiť dôkazy o tom, že škoda alebo ujma nastala v dôsledku trestného činu.

Existuje lehota, v rámci ktorej podať žiadosť o náhradu škody?

Áno, lehota na podanie žiadosti je tri roky a vypočíta sa takto:

Ak existuje rozsudok v súvislosti s trestným činom, žiadosť sa musí podať do troch rokov odo dňa, keď rozsudok nadobudol právoplatnosť (už nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok).

Ak sa ukončilo policajné vyšetrovanie, žiadosť sa musí podať do troch rokov odo dňa, keď sa rozhodlo o ukončení vyšetrovania.

Ak sa policajné vyšetrovanie nezačalo, žiadosť sa musí podať do troch rokov odo dňa spáchania trestného činu.

Deti, ktoré sa stali obeťou trestného činu pred dosiahnutím veku 18 rokov, majú nárok uplatniť si náhradu škody až do dosiahnutia veku 21 rokov.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Napríklad, bude sa odškodnenie vzťahovať na:

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie):

áno, pokiaľ sa náhrada škody neprizná z iných zdrojov,

 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, dlhodobá fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.):

áno, pokiaľ sa náhrada škody neprizná z iných zdrojov,

 • trvalá ujma na zdraví (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.):

  áno, pokiaľ sa náhrada škody neprizná z iných zdrojov,

  • strata príležitostí:

  nie, nič iné ako náhradu za stratu príjmu alebo budúcu stratu príjmu (anuita),

  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy):

  nie,

  • náhrada škody za odcudzený alebo poškodený osobný majetok:

náhradu škody je možné priznať za poškodenie alebo zničenie odevov, okuliarov a podobných predmetov, ktoré mal na sebe poškodený v čase, keď utrpel ujmu na zdraví.

V iných prípadoch sú možnosti náhrady za škody na majetku veľmi obmedzené; pozri oddiel 1.2,

 • iné.

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete:

áno. Okrem náhrady škody za bolesť a utrpenie je možné priznať náhradu škody aj za porušenie nedotknuteľnosti osoby, keď trestný čin zameraný na osobu obete, jej slobodu alebo pokoj môže zahŕňať závažné porušenie nedotknuteľnosti osoby poškodeného.

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb:

áno, pokiaľ sa náhrada škody neprizná z iných zdrojov,

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie):

áno, ak trestný čin spôsobil smrť a ujmu na zdraví niekomu mimoriadne blízkemu zosnulého, náhradu škody je možné priznať v prípade, ak ju nie je možné získať z iných zdrojov. Pozri takisto oddiel 1.3. a oddiel 1.4.,

 • strata výživného alebo príležitostí

za určitých podmienok je možné vyplatiť náhradu škody za stratu výživného.

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo oprávnených osôb/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela:
áno, pozri oddiel 1.3. vyššie.

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody sa zvyčajne vypláca ako jedna platba. Náhrada škody za trvalú ujmy na zdraví sa musí často neskôr upraviť, keď sa zistí, že ujma na zdraví je trvalá. Dlhodobá strata príjmu sa zvyčajne upravuje raz ročne spätne. Ak ujma na zdraví spôsobila poškodenému zdravotné postihnutie, ktoré trvalo znížilo jeho schopnosť pracovať, môže mať za určitých podmienok nárok na náhradu škody za budúcu stratu príjmu vo forme anuity, pričom v takom prípade sa vyplácajú mesačné platby.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa môže znížiť alebo úplne zamietnuť, ak správanie poškodeného zvýšilo riziko ujmy, či už v súvislosti s trestným činom alebo inak úmyselne alebo z nedbanlivosti. Náhrada škody sa zvyčajne týmto spôsobom upraví, ak trestný čin spôsobil poškodený vlastnou trestnou činnosťou alebo súvisí s drogami alebo ak sa poškodená osoba v súvislosti s trestným činom správala provokatívne.

Poškodený je takisto povinný v primeranom rozsahu spolupracovať pri policajnom vyšetrovaní. Poškodený musí takisto prispieť ku konaniu o náhrade škody švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov poskytnutím informácií a predložením potrebných dokumentov na posúdenie. Náhradu škody nie je možné priznať v prípade, že žiadateľ nespolupracoval pri policajnom vyšetrovaní. To isté platí v prípade, že žiadateľ neprispel ku konaniu vo veci náhrady škody.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Z hľadiska náhrady za ujmu na zdraví a porušenia nedotknuteľnosti osoby finančná situácia poškodeného neovplyvní nárok na náhradu škody alebo výšku priznanej náhrady škody. V prípade škody na majetku a čisto finančnej škody finančná situácia poškodeného môže ovplyvniť nárok na náhradu škody a výšku náhrady za škody spôsobené trestným činom v niektorých prípadoch.

Existujú ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada od štátu za škody spôsobené trestným činom je doplnkom ku akejkoľvek inej náhrade škody, na ktorú môže mať poškodený nárok v dôsledku spôsobenej škody alebo ujmy. To znamená, že akákoľvek iná náhrada škody sa musí odpočítať od náhrady za škody spôsobené trestným činom. Vzťahuje sa to napríklad aj na odškodné, ktoré sa vyplatí alebo sa považuje za splatné a akúkoľvek náhradu škody z poistenia, na ktorú má poškodený nárok.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Náhrada škody sa vypočíta v súlade s pravidlami stanovenými v zákone o náhrade škody za ujmy spôsobené trestnými činmi (brottsskadelag) a zákone o zodpovednosti za delikty (skadeståndslag). Nárok na náhradu za škody spôsobené trestným činom je v niektorých ohľadoch obmedzený viac ako nárok na náhradu za škody spôsobené deliktmi. Zásada spočíva v tom, že náhrada škody musí predstavovať formu nápravy, a pokiaľ je to možné, uviesť poškodeného do rovnakej finančnej situácie, ako keby k poškodeniu alebo ujme nedošlo.

Náhrada škody sa vzťahuje na všetky nevyhnutné, primerané náklady, ako aj na akúkoľvek stratu príjmu spôsobenú poškodením alebo ujmou. Existuje horná hranica pre náhradu škody; pozri oddiel 1.18..

Náhrada za bolesť a utrpenie sa vyplatí v súlade s tabuľkami – bežná výška náhrady počas pracovnej neschopnosti je približne 2 400 SEK mesačne (v roku 2017), ale vyššiu úroveň náhrady je možné priznať napríklad v prípade liečby na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pri niektorých trestných činoch – ak ujma na zdraví spôsobila smrť (náhrada škody príbuzným) a v prípade znásilnenia – existuje takisto predpoklad zranenia, čo znamená, že sa to nemusí preukázať. V týchto prípadoch sa na náhradu za bolesť a utrpenie uplatňujú určité obvyklé sumy, ktoré predstavujú 50 000 SEK v prípade úmyselného spôsobenia smrti, 25 000 SEK v prípade neúmyselného spôsobenia smrti a 15 000 SEK v prípade znásilnenia.

Náhrada škody za trvalé zdravotné postihnutie sa určuje pomocou tabuliek a na základe posúdenia rozsahu postihnutia lekárom a veku žiadateľa.

Náhrada škody za trvalé znetvorenie sa určuje pomocou tabuliek a na základe toho, ako je viditeľné predmetné znetvorenie, kde sa nachádza, ako aj veku poškodeného.

Náhrada za porušenie nedotknuteľnosti osoby sa určuje na základe objektívnych okolností trestného činu, a to bez ohľadu na subjektívny dojem poškodeného. V praxi môže byť napríklad náhrada škody za protiprávne ohrozovanie 5 000 – 20 000 SEK, za útok 5 000 – 100 000 SEK, za znásilnenie 100 000 SEK a za pokus o vraždu 100 000 – 150 000 SEK.

Základná zrážka 1 500 SEK (v cenách z roku 2017) sa potom odpočíta od celkovej výšky náhrady škody.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Najnižšia výška náhrady škody, ktorú je možné priznať, je 100 SEK (po odpočítaní základnej zrážky).

Maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať za ujmu na zdraví vrátane bolesti a utrpenia, je 896 000 SEK (údaje z roku 2017). Za určitých podmienok je takisto možné priznať náhradu škody za anuitu.

Maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať za majetkovú škodu a čisto finančnú škodu, je 448 000 SEK (v cenách z roku 2017).

Neexistuje horná hranica pre náhradu škody týkajúcu sa porušenia nedotknuteľnosti osoby.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky náhrady škody vo formulári žiadosti o náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Áno – so zreteľom na finančné straty, napríklad náklady na zdravotnú starostlivosť alebo stratu príjmu, je poškodený povinný stanoviť výšku alebo zaslať dôkazy jasne preukazujúce rozsah škôd.

Pri náhrade škody za morálnu ujmu nie je potrebné stanoviť výšku (bolesť a utrpenie, porušenie nedotknuteľnosti osoby, trvalá ujma na zdraví a náhrada škody deťom, ktoré sa stali svedkami trestného činu).

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej výška od výšky náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno – náhrada od štátu za škody spôsobené trestným činom sa prizná iba v rozsahu, v akom sa na škodu nevzťahujú iné druhy náhrady škody, na ktorú má poškodený nárok.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, neexistuje možnosť vyplatenia preddavku náhrady škody.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Áno, za predpokladu, že nárok nie je premlčaný, čo sa zvyčajne stane desať rokov po prijatí rozhodnutia.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o náhradu škody?

Ak je žiadateľ zastúpený právnym zástupcom, musí sa predložiť originál splnomocnenia. Tieto náklady sa musia zvyčajne podporiť originálmi faktúr. Je takisto výhodou, ak žiadateľ vo všeobecnosti predloží uvedený materiál, ktorý je relevantný pre príslušnú škodu alebo ujmu.

Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov získa dokumentáciu potrebnú na posúdenie nároku na náhradu škody a výšky každej takejto náhrady škody, pokiaľ nie sú priložené potrebné dokumenty. Vykoná to na základe poverenia, ktoré žiadateľ udelí orgánu pri podaní žiadosti. V prípade, že orgán nemôže sám získať potrebné informácie a dokumenty, žiadateľ namiesto toho dostane možnosť, aby ich poskytol.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Švédsky orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov, P.O. Box 470, 901 09 UMEÅ, Sweden.

Je potrebné upozorniť, že žiadosť sa musí podať prostredníctvom osobitného formulára. Formuláre sú k dispozícii na webovom sídle švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Žiadosť je možné predložiť aj elektronicky, ak má žiadateľ švédske ID elektronického bankovníctva. Žiadosť je možné týmto spôsobom podať prostredníctvom webového sídla Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho (približne) trvá, kým orgán doručí rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody?

Čas spracovania sa líši v závislosti od aktuálneho pracovného zaťaženia orgánu. Čas sa môže takisto líšiť v závislosti od zložitosti veci. Priemerný čas spracovania je v súčasnosti približne tri mesiace (v roku 2017).

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutia švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov nie je možné napadnúť, ale orgán môže zmeniť svoje rozhodnutie na základe žiadosti alebo z vlastnej iniciatívy, ak vyjdú najavo nové okolnosti alebo ak pre to existujú iné dôvody. Rozhodnutie nie je možné zmeniť v neprospech žiadateľa.

Žiadateľ, ktorý nie je spokojný s rozhodnutím, môže orgánu zaslať písomnú žiadosť, aby vec opätovne posúdil. V žiadosti sa musí uviesť požadovaná zmena s jej odôvodnením. Akýkoľvek doplňujúci materiál by sa mal predložiť spolu so žiadosťou.

Kde získam potrebné formuláre a ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť?

Informácie a formuláre žiadostí sú k dispozícii na webovom sídle švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Informácie o náhrade škody a spôsobe podania žiadosti sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch a formuláre žiadostí sú k dispozícii v angličtine.

Môžete takisto zavolať na linku pomoci švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov na číslo +46 9070 8200, ktorá je k dispozícii od 09.00 do 15.00 v pracovných dňoch. Linka pomoci poskytuje poradenstvo vo švédčine a v angličtine.

Existuje špeciálna linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Okrem uvedeného sú informácie o súdnych konaniach dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rattegangsskolan.se/ a v angličtine na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.courtintroduction.se/.

Vekovo primerané informácie vhodné pre deti do 18 rokov sú dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.jagvillveta.se/. Na tomto webovom sídle nájdete aj informácie v niekoľkých jazykoch.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Vyplniť žiadosť o náhradu škody je jednoduché, a ak s tým máte nejaké problémy, môžete sa so žiadosťou o pomoc obrátiť na švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov. Náhrada nákladov za právneho zástupcu sa prizná iba vtedy, ak na to existujú osobitné dôvody.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody?

S vašou žiadosťou o náhradu škody vám môže pomôcť miestne stredisko na podporu obetí. Mieste stredisko na podporu obetí nájdete na webovom sídle švédskej organizácie pre podporu obetí (Brottsofferjouren) na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsofferjouren.se/english/, alebo ak požiadate o pomoc na čísle +46 (0)200-21 20 19.

Posledná aktualizácia: 13/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.