Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať odškodnenie?

Zákon upravuje jednorazové finančné odškodnenie osôb, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví v dôsledku úmyselných násilných trestných činov, iné trestné činy nie sú predmetom odškodnenia. Ide najmä o trestné činy vraždy, ublíženia na zdraví, zákon ako osobitnú kategóriu trestných činov, za ktoré patrí i náhrada morálnej ujmy, považuje trestné činy sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia a znásilnenia.

Za aký druh zranenia môžem získať odškodnenie?

Obete násilného trestného činu sú odškodňované výlučne v rozsahu škody na zdraví (náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia). Pri trestných činoch znásilnenia, sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia, zákon upravuje odškodnenie za morálnu škodu.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

V prípade, že osoba v dôsledku násilného trestného činu zomrela, majú podľa zákona možnosť požiadať o odškodnenie aj jej príbuzní, a to konkrétne pozostalý manžel po zomretom a pozostalé dieťa po zomretom, a ak ich niet, pozostalý rodič po zomretom, a ak ho niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Nie, zákon v takomto prípade neumožňuje odškodnenie príbuzných osôb obete trestného činu.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník za podmienok a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, takýto postup slovenský právny poriadok neumožňuje. O odškodnenie možno požiadať, len ak k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol(-la) žiadať o odškodnenie?

O odškodnenie možno žiadať len vtedy, ak z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že sa stal trestný čin a že ním bola spôsobená ujma na zdraví. Teda poskytnúť odškodnenie možno len vtedy, ak najprv prebiehalo trestné stíhanie, nie je ale významné, či na základe nahlásenia poškodeného alebo na základe iného podnetu.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Áno, podanie žiadosti o odškodnenie je podmienené práve existenciou právoplatného rozhodnutia, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví, alebo rozsudku, ktorým bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne zodpovedný pre nepríčetnosť. Ak páchateľ trestného činu, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví, nie je známy, zdržiava sa na neznámom mieste alebo jeho trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka , obeť môže požiadať o odškodnenie, na základe rozhodnutia príslušného orgánu, z ktorého budú vyplývať vyššie označené skutočnosti. V takom prípade ale výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nemôžu vyvolávať dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví.

Musím najprv požadovať odškodnenie od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Uplatnenie si nároku na odškodnenie od páchateľa nie je podmienkou pre uplatnenie si odškodnenia, avšak ak obeť neprijme opatrenia na získanie odškodnenia od páchateľa trestného činu, môže rozhodujúci orgán znížiť výšku priznaného odškodnenie.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Ak páchateľ trestného činu, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví, nie je známy, zdržiava sa na neznámom mieste alebo jeho trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka a ujma na zdraví nebola obeti plne uhradená inak, obeť môže požiadať o odškodnenie, iba ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví. K žiadosti je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý vo veci naposledy konal, ktoré by preukazovalo vyššie označené skutočnosti.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Žiadosť treba uplatniť v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti trestného rozsudku, ktorým sa páchateľ uznáva vinným. V prípade ak páchateľ trestného činu nie je známy alebo trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka, treba žiadosť uplatniť v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý vo veci naposledy konal.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Napríklad, bude sa odškodnenie vzťahovať na:

Odškodnenie sa vypláca výlučne v rozsahu škody na zdraví (náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia), a v zákonom ustanovených prípadoch i v rozsahu morálnej ujmy. Na žiadne iné straty a výdavky sa odškodnenie nevzťahuje.

a) Pre obeť trestného činu:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie – ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • dodatočné potreby alebo náklady, ktoré vznikli v dôsledku zranenia (t. j. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená doba štúdia, fyzioterapia, úprava domáceho prostredia, špeciálne pomôcky atď.),
 • trvalé následky zranenia (napr. invalidita a iné trvalé znevýhodnenie),
  • strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane ušlej mzdy a straty zárobkovej schopnosti alebo nižšieho živobytia atď.),
  • strata príležitostí,
  • výdavky spojené so súdnym konaním v súvislosti s činom, ktorý spôsobil škodu, akými sú napríklad právne poplatky, súdne trovy),
  • odškodnenie za odcudzený alebo poškodený osobný majetok,
  • iné.
- nevzťahuje sa

– Psychická (nemajetková) ujma:

 • bolesť a utrpenie obete - odškodnenie morálnej škody pri trestných činoch znásilnenia, sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia

b) Pre oprávnené osoby alebo príbuzných obete:

– Fyzická (iná než psychická) ujma:

 • náklady na pohreb,
 • náklady na zdravotnú starostlivosť (napr. terapia pre rodinného príslušníka, ambulantná a nemocničná liečba, zotavenie),
 • strata živobytia alebo príležitostí.
- nevzťahuje sa

– Psychická ujma:

 • bolesť a utrpenie príbuzných a oprávnených osôb/náhrada pre pozostalých, ak obeť zahynula - pozostalým po obeti násilného trestného činu, ktorá zomrela, sa vypláca odškodnenie v zákonom stanovenej maximálnej výške 50-násobku minimálnej mzdy v čase, kedy došlo k spáchania skutku. Ide o nárok, ktorý sa pomerne rozdelí medzi všetkých oprávnených pozostalých.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Odškodnenie sa vypláca jednou platbou.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Prípadný záznam v registri trestov nemá žiadny vplyv na získanie odškodnenia od Slovenskej republiky. Rozhodovací orgán môže pristúpiť k zníženiu odškodnenia v prípade, ak obeť spoluzavinila ujmu na zdraví alebo neprijala opatrenia, aby odškodnenie získala priamo od páchateľa trestného činu.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Finančná situácia obete nemá žiadny vplyv na rozhodovanie o odškodnení.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť moju pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Výšku odškodnenie môže ovplyvniť miera spoluzavinenia obete pri vzniknutej ujme na zdraví alebo skutočnosť, že obeť neprijala opatrenia, aby odškodnenie získala priamo od páchateľa trestného činu.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

V prípade ak bolo o ujme na zdraví rozhodnuté rozsudkom, vychádza sa z výšky ujmy na zdraví uvedenej v rozsudku, inak sa na výpočet odškodnenia, ak ide o ujmu na zdraví, primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Náhrada morálnej ujmy v prípade trestných činov znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania patrí v sume desaťnásobku minimálnej mzdy (v čase, kedy došlo k ujme) a náhrada morálnej ujmy pre príbuzných pri spôsobení.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktoré je možné priznať?

Zákon nestanovuje minimálnu výšku odškodnenia. Maximálna výška odškodnenia je stanovená na 50-násobok minimálnej mzdy v čase, kedy došlo k spáchaniu trestného činu (pozn. aktuálne 21.750,- €).

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Ak bolo o škode na zdraví rozhodnuté v rámci trestného rozsudku, na určenie výšky odškodnia sa vychádza z tohto rozsudku. Inak je na určenie výšky odškodnenia potrebný lekársky posudok, ktorý obsahuje i údaje nevyhnutné pre určenie konkrétnej výšky odškodnenia. Pravidlá pre určenie výšky odškodnenia určuje právny predpis upravujúci pravidlá výpočtu škody na zdraví vo všeobecnosti, teda nielen na účely odškodňovania obetí násilných trestných činov.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno, odškodnenie sa poskytuje len za predpokladu, že škoda nebola nahradená inak (napríklad zo systému súkromného poistenia, alebo priamo páchateľom násilného trestného činu).

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavok na odškodnenie nie je možný.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Takýto postup je možný, obeť môže žiadať o odškodnenie aj opakovane (napríklad v súvislosti so zmenou situácie alebo zhoršením zdravotného stavu), avšak žiadosť musí byť i v takom prípade podaná v základnej lehote (teda v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti trestného rozsudku, ktorým sa páchateľ uznáva vinným a v prípade, ak páchateľ trestného činu nie je známy alebo trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka, v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý vo veci naposledy konal). Celková suma odškodnenia v tej istej veci ale nesmie presiahnuť 50-násobok minimálnej mzdy.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

 • právoplatný rozsudok alebo rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, ktorý vo veci naposledy konal; ak obeť nemôže také rozhodnutie pripojiť, je potrebné, aby označila orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý o trestnom čine naposledy konal, a súčasne uviedol údaje o osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, ktorým bola obeti spôsobená ujma na zdraví, ak je obeti taká osoba známa,
 • doklad o ujme na zdraví, ktorá bola obeti spôsobená trestným činom, vrátane údajov o rozsahu, v akom už bola uhradená, alebo o rozsahu, v akom je opodstatnené sa domnievať, že bude uhradená, alebo doklad o ešte nevykonaných rozhodnutiach o náhrade ujmy na zdraví, ako aj údaje o opatreniach, ktoré obeť prijala, aby odškodnenie získala od páchateľa trestného činu, ktorým jej bola spôsobená ujma na zdraví,
 • doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola trestným činom spôsobená smrť,
 • doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ide o osobu, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Konanie o odškodnení nie je spoplatnené.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

O žiadostiach o odškodnenie rozhoduje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Kam mám odoslať svoju žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Účasť obete nie je potrebná.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné o žiadosti o odškodnenie rozhodnúť v lehote 6 mesiacov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Ak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, obeť sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde proti Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia rozhodnutia o žiadosti.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx Každá obeť je možnostiach a podmienkach získania odškodnenia od Slovenskej republiky informovaná v rámci trestného konania zo strany vyšetrujúcich orgánov.

Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo webová stránka, ktoré môžem využiť?

Informácie o odškodňovaní obetí trestných činov sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Zároveň pri výsluchu obete v rámci trestného konania táto obdrží informácie o organizáciách poskytujúcich obetiam pomoc a podporu (spolu s kontaktnými údajmi).

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri podávaní žiadosti?

Právna pomoc osobitne na účel podania žiadosti o odškodnenie neexistuje. Je možné použiť všeobecnú právnu pomoc zabezpečenú štátom zo strany Centra právnej pomoci. Okrem toho pri podaní žiadosti o odškodnenie poskytuje základné usmernenie i samotné Ministerstvo spravodlivosti SR.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Áno, existujú organizácie, ktoré poskytujú pomoc a podporu obetiam násilných trestných činov, tie ale aktuálne pôsobia nezávisle od štátu.

Posledná aktualizácia: 28/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom