Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V prípade akého druhu trestného činu môžem získať odškodnenie?

Odškodenie podľa zákona o odškodňovaní obetí (Opferentschädigungsgesetz – OEG) sa poskytuje obetiam úmyselného, protiprávneho útoku a ich pozostalým.

V prípade akého druhu poškodenia môžem získať odškodnenie?

Odškodnenie podľa zákona o odškodňovaní obetí sa stanovuje podľa stupňa spôsobeného poškodenia zdravia a jeho zdravotných a ekonomických následkov. Musí ísť o trvalé (viac ako šesť mesiacov pretrvávajúce) poškodenie zdravia. Odškodnenie sa poskytuje pravidelne mesačne, kým sú splnené podmienky.

Môžem získať odškodnenie, ak som rodinným príslušníkom obete, ktorá zomrela následkom trestného činu, alebo ňou vyživovanou osobou? Ktorí rodinní príslušníci alebo vyživované osoby môžu získať odškodnenie?

Odškodnenie sa vypláca aj pozostalým obete. Pozostalými sú manželskí parteri a deti obete, vo výnimočných prípadoch aj rodičia.

Môžem získať odškodnenie, ak som rodinným príslušníkom žijúcej obete alebo ňou vyživovanou osobou? Ktorí rodinní príslušníci alebo vyživované osoby môžu v tomto prípade získať odškodnenie?

Rodinní príslušníci žijúcej obete môžu za určitých podmienok získať príspevky na zdravotnícku starostlivosť, ako aj príspevky na zabezpečenie živobytia.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Rozsah príspevkov podľa zákona o odškodňovaní obetí voči cudzincom sa stanovuje podľa ich miesta pobytu. Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie, ako aj cudzinci, ktorí sa v Nemecku zdržujú legálne už minimálne tri roky, dostávajú rovnaké príspevky ako Nemci. V prípade iných cudzincov je rozsah príspevkov nižší.

Môžem získať odškodnenie z tejto krajiny, ak mám v tejto krajine bydlisko alebo jej štátnu príslušnosť, hoci bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Mohol by som požadovať odškodnenie v tejto krajine, a nie v krajine, v ktorej bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Podľa § 3a zákona o odškodňovaní obetí môžu získať plnenie odškodnenia aj obete násilného činu spáchaného v zahraničí. Nie sú poskytované ako trvalé príspevky, ale vo forme jednorazového plnenia. Okrem toho je toto plnenie subsidiárne voči plneniam iných inštitúcií.

Musím trestný čin najskôr oznámiť na polícii, aby som mohol žiadať odškodnenie?

Žiadateľ podľa zákona o odškodňovaní obetí má, ako všetci žiadatelia o sociálne dávky, povinnosť súčinnosti. Tá zahŕňa predovšetkým oznámenie všetkých okolností, ktoré slúžia na objasnenie skutkovej podstaty. Patrí k tomu v zásade aj podanie trestného oznámenia proti páchateľovi alebo páchateľom.

Musím pred podaním žiadosti počkať na výsledok policajných vyšetrovaní alebo trestného konania?

Nie, príslušné orgány v zásade samostatne rozhodujú o žiadosti podľa zákona o odškodňovaní obetí. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné počkať na výsledok vyšetrovacieho alebo trestného konania.

Musím najskôr páchateľa trestného činu, pokiaľ bol zistený, zažalovať o odškodnenie?

Nie, odškodnenie podľa zákona o odškodňovaní obetí sa uskutočňuje nezávisle od vyšetrovania páchateľa.

Mám nárok na odškodnenie aj vtedy, ak páchateľ trestného činu nebol zistený alebo odsúdený? Ak áno, aké dôkazy musím priložiť k svojej žiadosti?

Áno, odškodnenie je možné nezávisle od zistenia alebo odsúdenia páchateľa. K žiadosti musia byť priložené všetky podklady, ktoré môžu poslúžiť na objasnenie skutkovej podstaty a stanovenie rozsahu ujmy.

Musím pri svojej žiadosti o odškodnenie dodržať určitú lehotu?

Nie, v zákone o odškodňovaní obetí nie je stanovená žiadna lehota pre podanie žiadosti. Plnenie odškodnenia však môže byť spätne poskytnuté iba za obdobie jedného roka pred podaním žiadosti.

Akých škôd a výdavkov sa týka odškodnenie?

Zahŕňa odškodnenie napríklad:

a) pre obete trestného činu:

- materiálne (nie psychické) ujmy:

 • náklady na lekárske ošetrenie poškodenia (ambulantné a stacionárne lekárske ošetrenie, rehabilitácia)
 • dodatočné výdavky alebo náklady na základe poškodenia (napr. starostlivosť a opatera, prechodné a trvalé ošetrenie, dlhodobá fyzioterapia, úprava priestoru bývania, špeciálne pomôcky atď.)
 • trvalé poškodenie (napr. invalidita alebo iné trvalé postihnutie)
  • strata príjmu počas a po lekárskom ošetrení (vrátane straty na zárobku a pracovnej neschopnosti alebo zníženého živobytia atď.)
  • ušlé možnosti
  • výdavky na súdne konanie v súvislosti s udalosťou, ktorá viedla k ujme (napr. náklady na advokáta a súdne trovy)
  • odškodnenie pri krádeži alebo poškodení osobných predmetov
  • iné

- psychické (morálne) ujmy:

 • škoda a utrpenie obete

b) pre oprávnené osoby a rodinných príslušníkov obete:

- materiálne (nie psychické) ujmy:

 • výdavky na pohreb
 • náklady na lekárske ošetrenie (napr. na terapiu rodinného príslušníka, ambulantné a stacionárne ošetrenie, rehabilitáciu)
 • ušlé výživné alebo ušlé možnosti

- psychologické ujmy:

 • škoda a utrpenie rodinných príslušníkov alebo oprávnených osôb/odškodnenie pozostalých v prípade smrti obete

Odškodnenie pre obete zahŕňa mesačné dôchodkové príspevky na vyrovnanie zdravotných a ekonomických následkov spôsobených zdravotným poškodením, príspevky na liečebné ošetrenie, ako aj príspevky na opateru. Bolestné sa neuhrádza.

Odškodnenie pre pozostalých zahŕňa mesačné dôchodkové príspevky pre vdovy/vdovcov, siroty a príp. rodičov, príspevky na zdravotné ošetrenie, ako aj príspevky na opateru.

Je odškodnenie poskytované vo forme jednorazovej platby alebo mesačných čiastkových platieb?

Dôchodkové príspevky obetiam a pozostalým na vyrovnanie zdravotných a ekonomických následkov spôsobených zdravotným poškodením sú vyplácané mesačne, kým sú splnené podmienky. Iné príspevky sú poskytované, ak a kým existuje príslušná potreba.

Akým spôsobom by mohlo moje správanie sa pri trestnom čine, moje záznamy v registri trestov a moja nespolupráca počas konania o odškodnení ovplyvniť moje šance na odškodnenie a/alebo výšku odškodnenia?

Ak si poškodený poškodenie zapríčinil sám alebo sa odškodnenie zdá nespravodlivé z iných dôvodov, najmä z hľadiska vlastného správania sa, poskytnutie odškodnenia sa zamietne. Samotná existencia záznamov v registri trestov k tomu však nepostačuje. Žiadatelia sú okrem toho povinní prispieť všetkým, čím môžu, k objasneniu skutkovej podstaty. Ak si túto povinnosť nesplnia, je možné príspevky úplne alebo čiastočne zamietnuť.

Akým spôsobom môže mať moja finančná situácia vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Odškodnenie sa podľa zákona o odškodňovaní obetí poskytuje v zásade nezávisle od príjmovej alebo majetkovej situácie poškodeného. Iba v prípade príspevkov na vyrovnanie ekonomických následkov škôd a príspevkov na opateru môže mať finančná situácia poškodeného vplyv na rozsah plnenia.

Mohli by mať iné kritériá vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Nie, iné kritériá ako tie, ktoré sú uvádzané, nemôžu mať vplyv na odškodnenie podľa zákona odškodňovaní obetí.

Ako sa vypočíta odškodnenie?

Dôchodkové príspevky na vyrovnanie zdravotných následkov škôd sa vypočítajú podľa ich rozsahu. Dôchodkové príspevky na vyrovnanie ekonomických následkov škôd sa riadia podľa vzniknutých ekonomických nevýhod.

Existuje minimálna a/alebo maximálna suma?

Nie.

Musím sumu uviesť vo formulári žiadosti? Ak áno, kde nájdem pokyny pre výpočet odškodnenia alebo iné aspekty?

Nie (pozri odpoveď k predchádzajúcej otázke).

Odpočítava sa odškodnenie za rovnaké vzniknuté škody z iných zdrojov (z poistenia zamestnávateľom alebo zo súkromného poistenia) od odškodnenia zo strany orgánu/štátu?

Dôchodkové príspevky na vyrovnanie následkov zdravotnej ujmy sa poskytujú nezávisle od plnení iných súkromných alebo štátnych inštitúcií. Pri výpočte príspevkov na vyrovnanie ekonomických následkov ujmy však môže započítanie takýchto plnení prichádzať do úvahy.

Môžem dostať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavkové platby nie sú podľa zákona o odškodňovaní stanovené. Príspevky na liečebné a zdravotné ošetrenie je však možné poskytnúť už pred rozhodnutím o žiadosti o odškodnenie.

Môžem získať doplňujúce alebo dodatočné odškodnenie po rozhodnutí vo veci samej (po tom, čo sa napr. zmenili okolnosti alebo sa zhoršil zdravotný stav atď.)?

V prípade zhoršenia zdravotného stavu je možné kedykoľvek podať tzv. žiadosť na základe zhoršenia stavu (Verschlimmerungsantrag) a požiadať o nový výpočet plnenia. Pri výpočte plnenia na vyrovnanie ekonomických následkov ujmy je možné kedykoľvek zohľadniť zmenenú príjmovú situáciu.

Aké sprievodné podklady by som mal priložiť k svojej žiadosti?

Priložené by mali byť všetky podklady, ktoré prispejú k objasneniu skutkovej podstaty a k stanoveniu spôsobených následkov ujmy.

Sú s podaním a spracovaním žiadosti spojené administratívne alebo iné poplatky?

Nie.

Aký orgán rozhoduje o žiadostiach o odškodnenie (v národných prípadoch)?

Rozhodujú príslušné orgány v závislosti od práva spolkovej krajiny.

Kam musím svoju žiadosť zaslať (v národných prípadoch)?

Žiadosť je v zásade možné podať na všetkých sociálnych orgánoch a následne je postúpená príslušnému orgánu.

Musím byť prítomný počas konania a/alebo keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

Nie.

Ako dlho to trvá (približne), kým orgán vydá rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

To nie je možné určiť všeobecne. Dĺžka trvania závisí najmä od toho, aké jednoduché alebo zložité je objasnenie skutkovej podstaty a od toho, či je potrebné vyžiadať lekárske posudky.

Ako môžem podať sťažnosť proti rozhodnutiu, ak s rozhodnutím orgánu nesúhlasím?

Proti rozhodnutiu je možné podať námietku. Ak príslušný orgán v rámci konania o námietke nedospeje k inému rozhodnutiu, je možné podať sťažnosť na Sociálnom súde (Sozialgericht).

Kde nájdem potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako môžem podať žiadosť o odškodnenie?

Túto informáciu je možné vyhľadať na mnohých miestach, keďže ako na úrovni federácie, tak aj na úrovni spolkových krajín sú tieto informácie k dispozícii na vhodných miestach. Ako príklad je možné uviesť odkaz na internetovú stránku Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí (Bundesministerium für Arbeit und Soziales): http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html alebo na databázu pre osoby postihnuté trestnými činmi https://www.odabs.org/.

Existuje osobitná telefonická informačná linka alebo internetová stránka, kde môžem získať informácie?

Existuje celý rad internetových stránok na úrovni federácie a spolkových krajín, na ktorých je možné nájsť informácie k otázkam odškodňovania obetí, napr. na internetovej stránke Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí (Bundesministerium für Arbeit und Soziales): http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html alebo na stránke https://www.odabs.org/ .

Môžem získať pomoc právneho zástupcu (podporu prostredníctvom advokáta) pre vypracovanie žiadosti?

Náklady na advokáta sa nepovažujú za plnenie odškodnenia, a preto nemôžu byť podľa zákona o odškodňovaní obetí nahrádzané.

Existujú organizácie na pomoc obetiam, ktoré ma môžu pri mojej žiadosti o odškodnenie podporiť?

Áno, existuje niekoľko regionálnych a nadregionálnych organizácií na pomoc obetiam, najväčšou celoštátnou organizáciou na pomoc je Weisser Ring.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.