Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Náhrada škody sa môže vyplatiť obetiam násilných trestných činov a závislým osobám týchto obetí. Násilný trestný čin je podľa Trestného poriadku konanie spáchané priamo proti životu alebo zdraviu osoby, a v dôsledku ktorého poškodená osoba zomrie alebo utrpí závažné poškodenie svojho zdravia, alebo poruchu zdravia, ktorá trvá najmenej štyri mesiace.

Za aký druh ujmy na zdraví môžem získať náhradu škody?

Máte nárok na náhrady škody, ak má násilný trestný čin za následok závažné poškodenie vášho zdravia alebo poruchu zdravia, ktorá trvá najmenej štyri mesiace.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný alebo závislá osoba obete, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať náhradu škody?

Náhrada škody vo výške 448 EUR sa vyplatí osobe, ktorá znáša výdavky na pohreb obete násilného trestného činu. Upozorňujeme, že osoba, ktorá znáša výdavky na pohreb, nemusí byť príbuznou osobou obete alebo závislou osobou obete.

Závislé osoby obete, ktorá zomrela v dôsledku násilného trestného činu, majú nárok na náhradu škody od štátu, ktorá sa má vyplatiť obetiam trestných činov.

Závislé osoby zahŕňajú tieto osoby:

 • deti obete mladšie ako 18 rokov,
 • deti obete vo veku od 18 do 24 rokov, ktoré sú zapísané na denné štúdium,
 • vdovu alebo vdovca po obeti so zníženou pracovnou schopnosťou,
 • vdovu alebo vdovca po obeti vo veku odchodu do dôchodku,
 • rodiča obete vo veku odchodu do dôchodku,
 • rodiča obete so zníženou pracovnou schopnosťou,
 • vdovu po obeti, ktorá je tehotná a nie je zamestnaná,
 • rodiča alebo poručníka dieťaťa obete mladšieho ako tri roky, ktorý nie je zamestnaný.

Môžem získať náhradu škody, ak som príbuzný alebo závislou osobou obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať náhradu škody?

Máte nárok na náhradu škody, ak v dôsledku násilného trestného činu obeť utrpela závažné poškodenie svojho zdravia alebo poruchu zdravia, ktorá trvá najmenej štyri mesiace.

Nárok na náhradu škody majú tieto osoby:

 • deti obete mladšie ako 18 rokov,
 • deti obete vo veku od 18 do 24 rokov, ktoré sú zapísané na denné štúdium,
 • vdova alebo vdovec po obeti so zníženou pracovnou schopnosťou,
 • vdova alebo vdovec po obeti vo veku odchodu do dôchodku,
 • rodič obete vo veku odchodu do dôchodku,
 • rodič obete so zníženou pracovnou schopnosťou,
 • vdova po obeti, ktorá je tehotná a nie je zamestnaná,
 • rodiča alebo poručníka dieťaťa obete mladšieho ako tri roky, ktorý nie je zamestnaný.

Môžem získať náhradu škody, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

V Estónsku právo na náhradu škody nesúvisí so štátnou príslušnosťou.

Môžem si uplatňovať nárok na náhradu škody v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti), dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Mohol(-la) by som to vykonať namiesto toho, že si budem uplatňovať nárok na náhradu škody v krajine, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu? Ak áno, za akých podmienok?

Náhradu škody vyplatí príslušný orgán krajiny, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu. Náhrada škody sa vyplatí v súlade s právom príslušnej krajiny.

Na účely uplatnenia nároku na náhradu škody sa môžete obrátiť na:

 • príslušný orgán príslušnej krajiny alebo príslušný orgán krajiny vášho pobytu,
 • v Estónsku je príslušným orgánom Rada pre sociálne poistenie, ktorá postúpi vašu žiadosť spolu s podpornými dokumentmi príslušnému orgánu inej krajiny.

Musím najskôr oznámiť trestný čin polícii, aby som si mohol(-la) uplatniť nárok na náhradu škody?

Násilný trestný čin sa musí oznámiť polícii do 15 kalendárnych dní odo dňa spáchania trestného činu.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania, skôr než si budem môcť uplatniť nárok na náhradu škody?

Nie je nutné čakať na výsledok konania, aby bolo možné uplatniť si nárok na náhradu škody; stačí, aby bol trestný čin oznámený polícii a aby sa začalo trestné konanie. Nárok na náhradu škody si možno uplatniť do troch rokov od spáchania trestného činu.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak bola určená jeho totožnosť?

Neexistuje požiadavka najskôr sa domáhať náhrady škody od páchateľa. Ak sa prizná náhrada škody, právo na uplatnenie nároku sa prevedie na Radu pre sociálne poistenie a nárok sa uplatní voči osobe, ktorá spôsobila škodu (páchateľ trestného činu) prostredníctvom regresnej žaloby.

Ak je páchateľ neznámy alebo nebol odsúdený, môžem si napriek tomu uplatniť nárok na náhradu škody? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Máte nárok na náhradu škody, aj keď osoba, ktorá spôsobila škodu nie je známa alebo súdne konanie sa ešte neskončilo.

Na získanie náhrady škody od štátu vyplácanej obetiam trestných činov sa vyžaduje osvedčenie o začatí trestného konania vydané vyšetrovacím orgánom.

Potvrdenia o výdavkoch sa musia predložiť v prípade, ak žiadate o náhradu výdavkov na lekárske ošetrenie alebo v prípade úmrtia.

Existuje lehota, v rámci ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody?

Žiadosti o náhradu škody sa môžu predložiť do troch rokov odo dňa spáchania trestného činu alebo odo dňa, keď ste sa dozvedeli o spáchaní trestného činu.

Na ktoré straty a výdavky sa vzťahuje náhrada škody?

Náhrada škody sa vzťahuje na:

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť za ujmu na zdraví (lekárske ošetrenie – ambulantné a nemocničné ošetrenie, zotavenie),
 • dodatočné potreby alebo náklady vyplývajúce z ujmy na zdraví (napr. starostlivosť a pomoc, dočasná a trvalá liečba, predĺžená fyzioterapia, úprava bývania, špeciálne pomôcky),
 • trvalú ujmu na zdraví (napr. invalidita a ďalšie trvalé postihnutia),
  • stratu zárobku počas lekárskeho ošetrenia a po ošetrení (napr. stratený zárobok a strata príležitostí zárobkovej schopnosti alebo zníženie výživného),
  • náhradu škody za poškodené oblečenie a pomôcky (napr. náhrada škody za okuliare, úhrada nákladov na nové oblečenie),

– majetkovú (inú než psychickú) ujmu:

 1. náklady na pohreb,
 2. stratu výživného alebo príležitosti,

– psychickú ujmu:

 • bolesť a utrpenie príbuzných alebo osôb oprávnených na náhradu škody/náhradu škody pre pozostalých, ak obeť zomrela.

Rodinní príslušníci obete môžu získať psychologické poradenstvo. Na získanie náhrady škody za psychologickú pomoc je potrebné sa obrátiť na poskytovateľa služby na podporu obetí, ktorý vám pripraví žiadosť na podpísanie. Požaduje sa takisto policajné osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že sa začalo konanie a že ste sa stali obeťou alebo zákonným zástupcom obete. Poskytovateľ služby na podporu obetí vám pomôže pri získaní policajného osvedčenia.

Budete informovaní o poskytnutí náhrady škody za psychologickú pomoc do desiatich pracovných dní. Potom je možné obrátiť sa na psychológa. Suma náhrady škody na osobu je vo výške minimálnej mesačnej mzdy (470 EUR v roku 2017).

Vypláca sa náhrada škody jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Náhrada škody sa závislým osobám vypláca v mesačných splátkach. Liečebné náklady sa uhradia paušálne na základe potvrdení o výdavkoch.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Náhrada škody sa nevyplatí, ak:

 1. obeť spôsobila alebo uľahčila spáchanie trestného činu alebo vznik škody svojim úmyselným alebo bezohľadným správaním;
 2. obeť neoznámila trestný čin do 15 dní napriek tomu, že to mohla urobiť, a polícia sa nedozvedela o trestnom čine akýmkoľvek iným spôsobom;
 3. obeť bola odsúdená za spáchanie násilného trestného činu alebo na základe oddielu 255 ods. 1 alebo oddielu 256 ods. 1 Trestného zákonníka a záznam vedený v registri trestov nebol vymazaný z databázy registra trestov v súlade so zákonom o databáze registra trestov;
 4. vyplatenie náhrady škody by bolo nespravodlivé alebo neodôvodnené z iných dôvodov.

Okrem toho je možné zamietnuť náhradu škody, ak žiadateľ odmietol spolupracovať s orgánmi presadzovania práva pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa trestného činu, určení totožnosti páchateľa alebo vypátrania páchateľa, alebo preukazovaní škody.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Vaša finančná situácia neovplyvňuje priznanie alebo vyplatenie náhrady škody.

Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť získania náhrady škody a/alebo jej výšku?

Akékoľvek sumy, ktoré získa poškodená osoba alebo na ktoré má nárok z dôvodu škody vyplývajúcej z násilného trestného činu z iného zdroja ako od osoby zodpovednej za škodu spôsobenú trestným činom, sa odpočítajú od škody slúžiacej ako základ na stanovenie sumy náhrady škody vrátane príspevku v prípade práceschopnosti vyplateného obeti. Pri stanovení sumy náhrady škody sa zohľadnia akékoľvek sumy vyplatené žiadateľovi osobou zodpovednou za škodu spôsobenú trestným činom pred poskytnutím náhrady škody.

Ako sa náhrada škody vypočíta?

Výpočet náhrady škody pre čiastočnú alebo žiadnu práceschopnosť

Suma náhrady škody sa vypočíta na základe priemerného príjmu za kalendárny deň. Zohľadňuje sa príjem zdanený sociálnou daňou získaný v priebehu šiestich mesiacov pred spáchaním trestného činu.

Výpočet škody vyplývajúce z čiastočnej alebo žiadnej práceschopnosti

Priemerný príjem za kalendárny deň sa vynásobí tridsiatimi a dôchodok za práceneschopnosť alebo príspevok v prípade práceschopnosti poskytnutý osobe sa odpočíta od výsledku násobenia. Náhrada škody sa poskytuje vo výške 80 % ušlého príjmu. Údaje o priemernom príjme sa získajú od Rady pre clá a dane.

Výpočet náhrady škody za smrť poskytovateľa

1. Priemerný príjem obete za kalendárny deň sa vynásobí tridsiatimi a pozostalostný dôchodok priznaný osobe sa odpočíta od výsledku vynásobenia.

2. Percento sumy, ku ktorej sa dospelo, sa vypočíta podľa počtu závislých osôb:

 • 75 % v prípade jednej závislej osoby,
 • 85 % v prípade dvoch závislých osôb,
 • 100 % v prípade troch alebo viacerých závislých osôb.

Náhrada škody sa poskytuje vo výške 80 % z vypočítanej sumy.

Existuje minimálna/maximálna výška náhrady škody, ktorú je možné priznať?

Nie je stanovená minimálna suma; náhrada škody sa vyplatí, pokiaľ má oprávnená osoba nárok na náhradu škody, alebo až do výšky 9 590 EUR.

Očakáva sa odo mňa uvedenie sumy náhrady škody vo formulári na uplatnenie nároku na náhradu škody? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jej výšky alebo v súvislosti s jej inými aspektmi?

Vo formulári na uplatnenie nároku nie je potrebné uviesť sumu.

Ak dostanem náhradu škody za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od svojho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jej suma od sumy náhrady škody, ktorú mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Áno.

Môžem získať preddavok náhrady škody? Ak áno, za akých podmienok?

Preddavok náhrady škody si môžu nárokovať osoby v zložitej ekonomickej situácii, ak majú nárok na náhradu škody, ale jej poskytnutie je odložené.

Preddavková platba až do výšky 640 EUR sa vykoná na základe príslušnej žiadosti.

Ak preddavková platba prekročí sumu náhrady škody, ktorá sa prizná neskôr, preplatok sa bude vymáhať.

Môžem získať doplnkovú alebo dodatočnú náhradu škody (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Máte právo predložiť ďalšie faktúry za výdavky na lekárske ošetrenie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so svojou žiadosťou?

Osvedčenie od vyšetrovacieho orgánu

Faktúry za výdavky na pohreb

Faktúry za výdavky na lekárske ošetrenie, potvrdenia za lieky atď.

Úmrtný list obete

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o nárokoch na náhradu škody (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Rada pre sociálne poistenie.

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Možnosti na predkladanie žiadostí:

 • Žiadosti je možné zaslať aj poštou na adresu Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Žiadosti sa môžu podať aj v kancelárii služieb zákazníkom Rady pre sociálne poistenie.

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku?

Vaša účasť sa nevyžaduje.

Ako dlho trvá (približne), kým získam rozhodnutie orgánu o svojom nároku na náhradu škody?

Orgán rozhodne do 30 dní od prijatia posledného dokumentu.

Ak nie som spokojný s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie je možné napadnúť do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Alternatívne je možné podať sťažnosť správnemu súdu podľa postupu ustanoveného v Správnom súdnom poriadku.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako si uplatniť nárok?

Formuláre žiadostí a informácie o podaní žiadosti o náhradu škody sú dostupné na webovom sídle Rady pre sociálne poistenie.

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Poskytovateľov podpory pre obete je možné kontaktovať aj telefonicky. Ich kontaktné údaje sú dostupné na webovom sídle Rady pre sociálne poistenie.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave na uplatnenie nároku?

Áno.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody?

Poskytovatelia podpory pre obete takisto pomôžu pri uplatňovaní nároku na náhradu škody.

Posledná aktualizácia: 11/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.