If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 21/08/2018

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - België

Voor slachtoffers van terrorisme: zie het gedeelte verderop op deze pagina (klik hier).

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kan financiële hulp bieden aan slachtoffers (en naaste verwanten van slachtoffers) van een opzettelijke gewelddaad die in België is gepleegd.

Zie voor specifieke informatie voor slachtoffers van terrorisme het betreffende gedeelte verderop.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

De soorten schade die door de commissie in aanmerking worden genomen, verschillen naargelang van de categorie waar het slachtoffer onder valt.

A. Directe slachtoffers – personen die lichamelijke en/of psychische schade ondervinden als direct gevolg van een opzettelijke gewelddaad in België.

Voor directe slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • tijdelijke en blijvende invaliditeit;
 • niet-materiële schade;
 • inkomstenderving;
 • esthetische schade;
 • verlies van schooljaren (schooluitval);
 • medische kosten;
 • procedurekosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding) tot maximaal 6 000 EUR;
 • materiële kosten (maximaal 1 250 EUR).

B. Indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

Voor deze categorie slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • begrafeniskosten (tot een bedrag van maximaal 6 000 EUR/overlijden);
 • procedurekosten;
 • verlies van levensonderhoud voor naaste verwanten die ten laste waren van het slachtoffer vóór zijn of haar overlijden;
 • verlies van schooljaren.

C. Indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat ernstig gewond is geraakt als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

Voor deze categorie slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • procedurekosten.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, naaste verwanten (erfgerechtigden) tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als direct gevolg van een opzettelijke gewelddaad, kunnen financiële hulp krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, naaste verwanten (erfgerechtigden) tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat niet is overleden, maar ernstig gewond is geraakt als direct gevolg van een opzettelijke gewelddaad, kunnen financiële hulp krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja. De commissie kan u financiële hulp toekennen ongeacht uw nationaliteit of legale/illegale status in België.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, de commissie kan uitsluitend voor feiten die in België hebben plaatsgevonden financiële hulp toekennen.

Er is echter één uitzondering: wanneer terreurdaden worden gepleegd in het buitenland waarbij de slachtoffers Belgische onderdanen zijn of in België hun vaste woonplaats hebben (zie het gedeelte 'Voor slachtoffers van terrorisme').

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, er moet aangifte van het strafbare feit zijn gedaan bij de politie. In de Wet van 1 augustus 1985, waarin regelingen voor de commissie zijn vastgesteld, wordt ook bepaald dat u zich in de strafrechtelijke procedure burgerlijke partij moet hebben gesteld.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

De financiële hoofdhulp die door de commissie wordt toegekend, kan uitsluitend worden aangevraagd aan het eind van de gerechtelijke procedure en op basis van de definitieve uitspraak van de rechter.

Onder bepaalde voorwaarden kan echter vóór het einde van de gerechtelijke procedure noodhulp worden toegekend.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Ja. Het slachtoffer moet zich in de strafrechtelijke procedure burgerlijke partij hebben gesteld wanneer de dader werd geïdentificeerd. De hulp van de commissie is namelijk een alternatieve vorm van schadeloosstelling die uitsluitend in laatste instantie wordt toegekend.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Als de dader tegen het einde van de gerechtelijke procedure niet is geïdentificeerd of als de zaak is geseponeerd omdat de daders niet zijn geïdentificeerd, kan een slachtoffer om financiële hulp van de commissie verzoeken. In die gevallen moet het slachtoffer ten minste officieel aangifte van het strafbare feit hebben gedaan (bij de politie of het Openbaar Ministerie).

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Een verzoek om financiële hoofdhulp moet worden ingediend binnen drie jaar na de definitieve gerechtelijke uitspraak of binnen drie jaar na een beslissing tot seponering als de daders niet bekend zijn.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Voor directe slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • tijdelijke en blijvende invaliditeit;
 • niet-materiële schade;
 • inkomstenderving;
 • esthetische schade;
 • verlies van schooljaren (schooluitval);
 • medische kosten;
 • procedurekosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding) tot maximaal 6 000 EUR;
 • materiële kosten (maximaal 1 250 EUR).

Voor indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad –

kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • begrafeniskosten (tot een bedrag van maximaal 6 000 EUR/overlijden);
 • procedurekosten;
 • verlies van levensonderhoud voor naaste verwanten die ten laste waren van het slachtoffer voor zijn of haar overlijden;
 • verlies van schooljaren.

Voor indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat ernstig gewond is geraakt als gevolg van een opzettelijke gewelddaad –

 • kan de commissie het volgende in overweging nemen:
 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • procedurekosten.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De financiële hulp van de commissie wordt in één enkele betaling uitgekeerd.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De commissie kan rekening houden met het gedrag van het directe slachtoffer van de opzettelijke gewelddaad op het moment dat die daad gepleegd werd en met het feit dat het slachtoffer een aandeel heeft gehad in het ontstaan van zijn of haar schade.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie wordt niet in aanmerking genomen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De commissie houdt rekening met schadeloosstelling die is betaald door de dader en eventuele uitkeringen door onderlingewaarborgorganisaties of verzekeringsmaatschappijen (subsidiariteitsbeginsel).

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De commissie, die een administratief tribunaal is, kent de financiële hulp toe op basis van billijkheid.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Minimumbedrag: 500 EUR

Maximumbedrag van de hoofdhulp (en volledige hulp): 125 000 EUR

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Dit is niet nodig.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, de hulp van de commissie is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel. Schadeloosstelling die is betaald door verzekeringsmaatschappijen (en ook de dader) wordt daarom in aanmerking genomen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Er kan noodhulp worden toegekend, zelfs als er nog geen gerechtelijke uitspraak in de zaak is gedaan. In overeenstemming met haar jurisprudentie kan de commissie noodhulp uitsluitend toekennen voor medische kosten (minimaal 500 EUR) die door het slachtoffer moeten worden betaald (nadat verzekeringsmaatschappijen hun bijdrage hebben uitgekeerd, dan wel geweigerd hebben dit te doen).

De noodhulp bedraagt maximaal 30 000 EUR.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Er kan aanvullende (financiële) hulp worden aangevraagd als de schade binnen de tien jaar na het toekennen van de hoofdhulp toeneemt, behalve wanneer het slachtoffer het maximale hulpbedrag van de Belgische Staat al heeft ontvangen (125 000 EUR). Het slachtoffer moet aan de hand van gedetailleerde medische documenten bewijzen dat zijn of haar schade is toegenomen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • schadeformulier (frWord(39 Kb)fr, nlWord(35 Kb)nl);
 • kopie van het proces-verbaal + gedetailleerde beschrijving van het misdrijf;
 • kopie van de burgerlijke partijstelling;
 • kopie van alle gerechtelijke uitspraken in de zaak;
 • kopie van de medische verslagen waarin de fysieke en/of psychische consequenties van het misdrijf worden beschreven; kopie van het bewijs van medische kosten/materiële kosten/rechtsbijstandskosten die niet door een verzekering worden gedekt;
 • bewijs van inkomstenderving;
 • in het geval van overlijden, een kopie van de overlijdensakte;
 • een officieel certificaat van de samenstelling van het huishouden, afgegeven door de burgerlijke stand;
 • bewijs van de begrafeniskosten (in het geval van overlijden van het directe slachtoffer);
 • bewijs van schooluitval;
 • bewijs van door de dader betaalde schadeloosstelling of van het onvermogen van de dader om te betalen;
 • bewijs van door verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde betalingen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, die deel uitmaakt van de Federale overheidsdienst Justitie.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Verzoeken (bestaande uit schadeformulieren en bewijsstukken) moeten in tweevoud worden gericht tot (postadres):

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee. U hoeft niet aanwezig te zijn tijdens hoorzittingen van de commissie wanneer een beslissing over uw verzoek wordt gegeven.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Voor de hoofdhulp duurt dit ongeveer 18 maanden.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de commissie. Er kan alleen een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de Belgische Raad van State.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de commissie of telefonisch.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Tel.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.commissie.slachtoffers@just.fgov.be

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Niet via de commissie.

Er kan (onder bepaalde voorwaarden) om rechtsbijstand worden verzocht bij de balie in het gerechtelijk gebied waar de gewelddaad gepleegd werd of waar het slachtoffer woonachtig is.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Er zijn centra voor slachtofferhulp die slachtoffers kunnen helpen bij het indienen van een verzoek om financiële hulp van de commissie.

Slachtofferhulp wordt geregeld door de gemeenschappen en gewesten van België.

Zie voor meer informatie (met name over de verschillende diensten die bevoegd zijn steun te verlenen):

Federatie Wallonië-Brussel: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.victimes.cfwb.be/

Vlaanderen: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Voor slachtoffers van terrorisme:

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kan financiële hulp bieden aan slachtoffers (en naaste verwanten van slachtoffers) van een terreurdaad die in België is gepleegd. De zaken die slachtoffers van terrorisme betreffen, worden behandeld door de afdeling terrorisme van de commissie.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

De soorten schade die door de commissie in aanmerking worden genomen, verschillen naargelang van de categorie waar het slachtoffer onder valt.

A. Directe slachtoffers – personen die lichamelijke en/of psychische schade ondervinden als direct gevolg van een opzettelijke gewelddaad in België.

Voor directe slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • tijdelijke en blijvende invaliditeit;
 • niet-materiële schade;
 • inkomstenderving;
 • esthetische schade;
 • verlies van schooljaren (schooluitval);
 • medische kosten;
 • procedurekosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding) tot maximaal 6 000 EUR;
 • materiële kosten (maximaal 1 250 EUR).

B. Indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

Voor deze categorie slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • begrafeniskosten (tot een bedrag van maximaal 6 000 EUR/overlijden);
 • procedurekosten;
 • verlies van levensonderhoud voor naaste verwanten die ten laste waren van het slachtoffer voor zijn of haar overlijden;
 • verlies van schooljaren.

C. Indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat ernstig gewond is geraakt als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

Voor deze categorie slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • procedurekosten.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, naaste verwanten (erfgerechtigden) tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als direct gevolg van een terreurdaad, kunnen financiële hulp krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, naaste verwanten (erfgerechtigden) tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat niet is overleden, maar ernstig gewond is geraakt als direct gevolg van een terreurdaad, kunnen financiële hulp krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja. De commissie kan u financiële hulp toekennen ongeacht uw nationaliteit of legale/illegale status in België.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De commissie kan via haar afdeling terrorisme financiële hulp toekennen in het geval van terreurdaden die in het buitenland zijn gepleegd wanneer de slachtoffers Belgisch onderdaan zijn of hun vaste woonplaats in België hebben. Deze terreurdaden moeten echter als zodanig via een koninklijk besluit zijn erkend door de Belgische federale regering.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, maar het is in het belang van het slachtoffer of zijn of haar naaste verwanten zich als slachtoffer (van de terreurdaad) te laten registreren bij de politie of het federale Openbaar Ministerie.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja. De door de commissie toegekende financiële hulp voor slachtoffers van terreurdaden is niet afhankelijk van eventuele gerechtelijke procedures.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Een verzoek om financiële hulp als gevolg van terreurdaden moet bij de commissie worden ingediend binnen drie jaar nadat het koninklijk besluit waarbij de daden als terreurdaden zijn erkend, in werking is getreden.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Voor directe slachtoffers kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • tijdelijke en blijvende invaliditeit;
 • niet-materiële schade;
 • inkomstenderving;
 • esthetische schade;
 • verlies van schooljaren (schooluitval);
 • medische kosten;
 • procedurekosten (met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding) tot maximaal 6 000 EUR;
 • materiële kosten (maximaal 1 250 EUR).

Voor indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad –

kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • begrafeniskosten (tot een bedrag van maximaal 6 000 EUR/overlijden);
 • procedurekosten;
 • verlies van levensonderhoud voor naaste verwanten die ten laste waren van het slachtoffer voor zijn of haar overlijden;
 • verlies van schooljaren.

Voor indirecte slachtoffers – erfgerechtigden tot en met de tweede graad en aangetrouwde verwanten tot en met de tweede graad van een slachtoffer dat ernstig gewond is geraakt als gevolg van een opzettelijke gewelddaad –

kan de commissie het volgende in overweging nemen:

 • niet-materiële schade;
 • medische kosten van naaste verwanten;
 • procedurekosten.

NB: de procedure voor het toekennen van financiële hulp aan slachtoffers van terreurdaden wordt in de loop van 2018 gewijzigd.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De financiële hulp van de commissie wordt in één enkele betaling uitgekeerd. Het is echter mogelijk dat het slachtoffer naast de financiële hoofdhulp een voorschot ontvangt.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De commissie kan rekening houden met het gedrag van het directe slachtoffer van de opzettelijke gewelddaad op het moment dat die daad gepleegd werd en met het feit dat het slachtoffer een aandeel heeft gehad in het ontstaan van zijn of haar schade.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie wordt niet in aanmerking genomen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De commissie houdt rekening met schadeloosstelling die is betaald door de dader en eventuele uitkeringen door onderlingewaarborgorganisaties of verzekeringsmaatschappijen (subsidiariteitsbeginsel).

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De commissie, die een administratief tribunaal is, kent de financiële hulp toe op basis van billijkheid.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Minimumbedrag: 500 EUR
Maximumbedrag van het voorschot: 30 000 EUR
Maximumbedrag van de hoofdhulp (en volledige hulp): 125 000 EUR

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Dit is niet nodig.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, de hulp van de commissie is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel. Schadeloosstelling die is betaald door verzekeringsmaatschappijen (en ook de dader) wordt daarom in aanmerking genomen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Er kan een voorschot worden uitbetaald aan slachtoffers van terreurdaden. Er kan noodhulp worden toegekend aan slachtoffers van terrorisme die in het ziekenhuis zijn opgenomen en aan de naaste verwanten van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van de terreurdaad.

Noodhulp bedraagt maximaal 30 000 EUR.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Er kan aanvullende (financiële) hulp worden aangevraagd als de schade binnen de tien jaar na het toekennen van de hoofdhulp toeneemt, behalve wanneer het slachtoffer het maximale hulpbedrag van de Belgische Staat al heeft ontvangen (125 000 EUR). Het slachtoffer moet aan de hand van gedetailleerde medische documenten bewijzen dat zijn of haar schade is toegenomen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • specifiek schadeformulier voor slachtoffers van terrorisme (frWord(73 Kb)fr, nlWord(66 Kb)nl of enWord(67 Kb)en);
 • kopie van het proces-verbaal + gedetailleerde beschrijving van het misdrijf;
 • kopie van de medische verslagen waarin de fysieke en/of psychische consequenties van de gewelddaden worden beschreven;
 • kopie van het bewijs van medische kosten/materiële kosten/rechtsbijstandskosten die niet door een verzekering worden gedekt;
 • bewijs van inkomstenderving;
 • in het geval van overlijden, een kopie van de overlijdensakte;
 • een officieel certificaat van de samenstelling van het huishouden, afgegeven door de burgerlijke stand;
 • bewijs van de begrafeniskosten (in het geval van overlijden van het directe slachtoffer);
 • bewijs van schooluitval;
 • bewijs van door verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde betalingen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Verzoeken (bestaande uit schadeformulieren en bewijsstukken) kunnen per e-mail of post worden verzonden naar:

Postadres:
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.terrorvictims@just.fgov.be

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee. U hoeft niet aanwezig te zijn tijdens hoorzittingen van de commissie wanneer een beslissing over uw verzoek wordt gegeven.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De beslissing over het voorschot wordt genomen binnen vier tot zes weken nadat het verzoek is ingediend, mits dit volledig is.

De commissie zal het verzoek om hoofdhulp pas beoordelen nadat eventuele verzekeringsmaatschappijen hun betalingen hebben uitgekeerd, op basis van de gevolgen op de lange termijn voor slachtoffers.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de commissie. Er kan alleen een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de Belgische Raad van State.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden – Afdeling terrorisme
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.terrorvictims@just.fgov.be

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden – Afdeling terrorisme
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Nee.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Er zijn centra voor slachtofferhulp die slachtoffers kunnen helpen bij het indienen van een verzoek om financiële hulp van de commissie.

Slachtofferhulp wordt geregeld door de gemeenschappen en gewesten van België.

Zie voor meer informatie (met name over de verschillende diensten die bevoegd zijn steun te verlenen):

Federatie Wallonië-Brussel: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.victimes.cfwb.be/

Vlaanderen: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.slachtofferzorg.be/

Laatste update: 22/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Bulgarije

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

In Bulgarije kunt u schadeloosstelling ontvangen van de staat voor materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de volgende strafbare feiten:

 • terrorisme; moord; poging tot moord; opzettelijke zware mishandeling; geweldpleging; verkrachting; mensenhandel;
 • misdrijven die zijn gepleegd in opdracht van of na een besluit van een georganiseerde criminele groep;
 • een ander gewelddadig, opzettelijk, strafbaar feit dat overlijden of zware mishandeling als inherent gevolg heeft gehad.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Zie het antwoord op de eerste vraag.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Wanneer het slachtoffer is overleden als gevolg van een strafbaar feit, komt het recht op schadeloosstelling toe aan de erfopvolgers of de partner/samenwonende van het slachtoffer.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Nee. Erfopvolgers of de partner/samenwonende van het slachtoffer kunnen uitsluitend schadeloosstelling krijgen als het slachtoffer is overleden als gevolg van een strafbaar feit.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

In gevallen waarin wordt voorzien door een internationale overeenkomst waarbij Bulgarije partij is, kan schadeloosstelling worden toegekend aan buitenlandse onderdanen.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee. De schadeloosstelling wordt uitgekeerd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin het strafbare feit is gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja. Er wordt geen schadeloosstelling verstrekt wanneer het slachtoffer geen aangifte van het strafbare feit heeft gedaan bij de bevoegde autoriteiten, tenzij het slachtoffer daartoe om gegronde redenen niet in staat was.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja. Slachtoffers van strafbare feiten hebben het recht om schadeloosstelling te verzoeken zodra er een definitieve gerechtelijke beslissing in de strafrechtelijke procedure is genomen, te weten:

 • een strafrechtelijke veroordeling, ook wanneer de verdachte tijdens de hoorzitting verstek heeft laten gaan;
 • een minnelijke schikking;
 • een beslissing van het Openbaar Ministerie of het bevoegde gerecht tot beëindiging van de strafrechtelijke procedure, behalve in zaken die zijn beëindigd op grond van artikel 24, lid 1, punten 1, 7, 8 bis en 9, van het Bulgaarse Wetboek van Strafvordering (Nakazatelno-protsesualen kodeks);
 • een beslissing van het Openbaar Ministerie of het bevoegde gerecht tot seponering van de strafzaak omdat de dader niet bekend is.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Dit is weliswaar niet verplicht, maar als het slachtoffer op een andere manier is schadeloosgesteld, wordt geen schadeloosstelling verstrekt.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Zie het antwoord op de vraag: "Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?"

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Aanvragen voor schadeloosstelling moeten worden ingediend binnen één jaar na de datum waarop de desbetreffende beslissing van de gerechtelijke instantie definitief wordt.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De schadeloosstelling dekt, hoofdelijk, materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van het strafbare feit, met inbegrip van:

 • behandelingskosten, met uitzondering van kosten die worden vergoed door het nationale ziekenfonds;
 • inkomstenderving;
 • juridische kosten;
 • verlies van levensonderhoud;
 • begrafeniskosten;
 • overige materiële schade.

Slachtoffers moeten voor alle materiële schade waarvoor zij om schadeloosstelling verzoeken, de relevante bewijsstukken indienen.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Slachtoffers van strafbare feiten hebben recht op één enkele betaling van schadeloosstelling door de staat.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Er wordt geen schadeloosstelling uitgekeerd in zaken waarin:

 • het slachtoffer in de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek om schadeloosstelling is veroordeeld voor een strafbaar feit dat wordt genoemd in het antwoord op de eerste vraag;
 • het strafbaar feit is gepleegd onder extreme emotionele druk als gevolg van een onwettige daad van het slachtoffer die geleid heeft, of mogelijk geleid heeft, tot ernstige consequenties voor de dader of de verwanten van de dader;
 • bij het plegen van het strafbaar feit de grenzen van rechtmatige zelfverdediging zijn overschreden.
 • Als het slachtoffer een aandeel heeft gehad in het strafbare resultaat zal het bedrag van de schadeloosstelling waarop het slachtoffer anders recht zou hebben, worden verlaagd.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Alle slachtoffers van strafbare feiten hebben dezelfde rechten. De financiële situatie van het slachtoffer doet niet ter zake voor het verzoek om schadeloosstelling door de staat.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De staat zal schadeloosstelling toekennen voor strafbare feiten die na 30 juni 2005 zijn gepleegd en die binnen de in het antwoord op de eerste vraag genoemde categorieën vallen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Slachtoffers moeten voor alle materiële schade waarvoor zij om schadeloosstelling verzoeken, de relevante bewijsstukken indienen.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

De door de staat uit te keren schadeloosstelling is een contant bedrag van maximaal 10 000 BGN. Wanneer schadeloosstelling wordt toegekend voor het levensonderhoud van personen ten laste jonger dan 18 jaar die erfopvolgers zijn van een persoon die als gevolg van een strafbaar feit is overleden, bedraagt de schadeloosstelling voor iedere persoon ten laste maximaal 10 000 BGN.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja. In het verzoek om schadeloosstelling moet het slachtoffer het bedrag van de schadeloosstelling en de materiële schade vermelden.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • een kopie van de beslissing van de betrokken gerechtelijke instantie en de motivering daarvan in geval van een veroordeling;
 • een uittreksel uit een strafregister als de persoon geen Bulgaars onderdaan is;
 • een kopie van een identiteitsbewijs;
 • een verklaring van woonplaats van de persoon die recht heeft op schadeloosstelling in Bulgarije;
 • een bewijs van wettelijke vertegenwoordiging, voogdij of beheerderschap;
 • een erfrechtverklaring, als de persoon die recht heeft op schadeloosstelling het kind, de ouder of de echtgeno(o)t(e) is van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een strafbaar feit;
 • gewaarmerkte kopieën van bewijsstukken van onkosten, bijvoorbeeld medische kosten (met uitzondering van kosten die door het nationale ziekenfonds worden gedekt), begrafeniskosten enz.;
 • een bewijs van het salaris dat het slachtoffer heeft ontvangen in het kader van dienstverbanden of gelijkwaardige regelingen in de zes maanden voorafgaand aan de datum van het strafbare feit;
 • een verklaring van de rechtbank van de onkosten die zijn gemaakt in verband met de juridische procedure;
 • bewijzen van andere materiële schade;
 • een verklaring dat het slachtoffer geen andere schadeloosstelling heeft ontvangen voor de materiële schade die hij of zij heeft ondervonden als gevolg van het strafbaar feit.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten, die onder het ministerie van Justitie van Bulgarije valt.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

Adres: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulgarije

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.compensation.bg/en

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Het verzoek om schadeloosstelling wordt beoordeeld binnen uiterlijk één maand na de datum waarop het is ontvangen. Deze termijn kan, indien noodzakelijk, met maximaal drie maanden worden verlengd.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen beslissingen van de Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Het standaardformulier waarmee schadeloosstelling kan worden aangevraagd, is verkrijgbaar bij de Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten, de regionale gouverneurs, opsporingsambtenaren en organisaties voor slachtofferhulp. Een elektronisch verzoekformulier is beschikbaar op de website van de Nationale Raad: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.compensation.bg/en .

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Zie de website van de Nationale Raad voor hulp aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.compensation.bg/en .

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Organisaties voor slachtofferhulp verlenen praktische hulp aan slachtoffers van strafbare feiten, waaronder hulp bij het opstellen van het verzoek om schadeloosstelling.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja. De Bulgaarse vereniging van organisaties voor slachtofferhulp.

Tel. +359 29819300

Laatste update: 08/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Tsjechië

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Tsjechië verleent financiële bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten van wie de gezondheid is geschaad en aan nabestaanden van slachtoffers die als gevolg van het strafbare feit zijn overleden. Tot de personen die recht hebben op financiële bijstand behoren ook slachtoffers van seksuele misdrijven tegen de menselijke waardigheid en misbruikte of mishandelde kinderen.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Financiële bijstand dient om de verslechterde sociale situatie die het gevolg is van het misdrijf te boven te komen, maar doet niets af aan de verplichting van de dader het slachtoffer schadeloos te stellen voor de geleden schade.

Nabestaanden ontvangen de financiële bijstand als een bedrag ineens. Slachtoffers die schade aan hun gezondheid hebben ondervonden, kunnen eveneens verzoeken om bijstand in de vorm van een bedrag ineens (waarbij de hoogte van het bedrag afhangt van de ernst van de veroorzaakte gevolgen) of eisen dat de behandelingskosten worden vergoed. Ook kunnen ze schadeloosstelling voor gederfde inkomsten eisen. Slachtoffers van seksuele misdrijven tegen de menselijke waardigheid of misbruikte of mishandelde kinderen kunnen verzoeken om vergoeding van de kosten van therapie ter verlichting van de geleden immateriële schade.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, de nabestaanden van slachtoffers die als gevolg van een strafbaar feit zijn overleden, hebben recht op financiële bijstand als de nabestaande een ouder, de echtgeno(o)t(e), de geregistreerd partner, een kind of een broer/zus van de overledene is en een gezamenlijke huishouding met de overledene voerde op het moment dat het slachtoffer overleed, of als de nabestaande een persoon is in wiens/wier levensonderhoud de overledene voorzag of moest voorzien.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

In dit geval hebt u geen recht op financiële bijstand.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Dat kan in de volgende gevallen: u bent een permanent ingezetene van een andere EU-lidstaat of u verblijft daar rechtmatig en u bent slachtoffer geworden van een in Tsjechië gepleegd strafbaar feit; u verblijft langer dan 90 dagen rechtmatig in Tsjechië en bent slachtoffer geworden van een hier gepleegd strafbaar feit; u hebt een verzoek om internationale bescherming ingediend in Tsjechië; er is asiel of subsidiaire bescherming aan u verleend; of, waar van toepassing, op grond van bepalingen in een internationaal verdrag.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Als u Tsjechisch onderdaan bent, hebt u recht op financiële bijstand van Tsjechië, ongeacht het land waarin het strafbaar feit waarvan u slachtoffer was, werd gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U hoeft niet te wachten op de uitkomst van het onderzoek. Er kan financiële bijstand worden verleend als uit bestaand onderzoek van rechtshandhavingsinstanties blijkt dat er zonder twijfel een strafbaar feit is gepleegd en voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor het recht op financiële bijstand.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Als u geen vordering tot schadeloosstelling instelt tegen de dader, is het mogelijk dat de financiële bijstand wordt verlaagd of zelfs niet wordt toegekend.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Het is in dit geval noodzakelijk te onderscheiden of de dader niet bekend is, dan wel of de persoon die voor het strafbare feit is aangeklaagd niet schuldig is bevonden, ook al is het duidelijk dat het strafbare feit heeft plaatsgevonden (dat wil zeggen, het strafbare feit is gepleegd, maar kan gepleegd zijn door iemand anders). In dat geval hebt u recht op financiële bijstand. Als de dader echter is vrijgesproken omdat de vervolgde daad helemaal geen strafbaar feit is, hebt u geen recht op financiële bijstand. Een vordering wordt in de eerste plaats beoordeeld op basis van het door de rechtshandhavingsinstanties verzamelde bewijsmateriaal. Uw taak is de ernst van het veroorzaakte letsel en, indien van toepassing, van eventuele schade die kan worden meegewogen (behandelingskosten en inkomstenderving) aan te tonen.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

De vordering tot schadeloosstelling moet worden ingediend binnen twee jaar nadat u zich bewust ben geworden van de schade, maar niet later dan vijf jaar vanaf de datum van het strafbare feit. Wanneer een van deze termijnen verstrijkt, vervalt het recht op bijstand.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) Voor slachtoffers van strafbare feiten:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • zorgkosten in verband met letsel (medische behandeling - poliklinische zorg en ziekenhuisopname, herstel) - JA
 • bijkomende behoeften of kosten als gevolg van letsel (d.w.z. zorg en hulp, tijdelijke en permanente zorg, langdurige revalidatie, aanpassingen aan de woning, speciale hulpmiddelen enz.)
 • ja, in geval van uitgaven die rechtstreeks verband houden met het herstel van de gezondheid (speciale hulpmiddelen, medische zorg of revalidatie)
 • letsel met blijvende gevolgen (bv. invaliditeit en andere permanente beperkingen)
  • gederfde winst tijdens en na medische zorg (met inbegrip van gederfde winst en het verlies van het vermogen een inkomen te verdienen, minder bestaansmiddelen enz.) - JA
  • verlies van een kans - NEE
  • kosten die samenhangen met gerechtelijke procedures in verband met de gebeurtenis die geleid heeft tot de schade in kwestie, zoals honoraria of gerechtskosten) - NEE
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen - NEE
  • overige - NEE

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer - NEE

b) In het geval van gemachtigde personen of verwanten van het slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten - NEE
 • zorgkosten (bv. therapeutische behandeling van een gezinslid, poliklinische zorg, ziekenhuisopname, revalidatie) - NEE
 • verlies van bestaansmiddelen of verlies van kansen - NEE

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of gemachtigde personen / vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer - NEE

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Financiële bijstand wordt als eenmalig bedrag uitbetaald.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Uw strafrechtelijke verleden is niet doorslaggevend voor uw recht op financiële bijstand. Er kan u echter geen financiële bijstand worden toegekend als u niet meewerkt met de rechtshandhavingsinstanties om het misdrijf op te lossen. Evenmin krijgt u financiële bijstand als u medeplichtig was aan het strafbare feit.

Als u tijdens de procedure voor de financiële bijstand niet de noodzakelijke medewerking verleent, kan de procedure worden beëindigd of uw vordering worden afgewezen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Alleen als duidelijk is dat uw sociale situatie niet is verslechterd als gevolg van het strafbare feit, is het mogelijk dat u geen financiële bijstand wordt toegekend.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Als u op enigerlei wijze een aandeel hebt gehad in het ontstaan van de schade, is het mogelijk dat de financiële bijstand wordt verminderd of in het geheel niet wordt toegekend.

Hoe wordt de schadeloosstelling berekend?

Slachtoffers die geringe gezondheidsschade hebben opgelopen, kunnen verzoeken om bijstand in de vorm van een eenmalig bedrag van 10 000 CZK.

Slachtoffers die ernstige gezondheidsschade hebben opgelopen, kunnen verzoeken om bijstand in de vorm van een eenmalig bedrag van 50 000 CZK.

In plaats van bijstand in de vorm van een eenmalig bedrag kunnen slachtoffers die gezondheidsschade hebben ondervonden, verzoeken om financiële bijstand van maximaal 200 000 CZK, gelijkwaardig aan de aantoonbare behandelingskosten en/of gederfde inkomsten.

De nabestaanden hebben recht op financiële bijstand die als eenmalig bedrag van 200 000 CZK wordt uitgekeerd, met uitzondering van broers en zussen: zij hebben recht op een bedrag van 175 000 CZK aan bijstand.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Aan een slachtoffer van een strafbaar feit van wie de gezondheid is geschaad of aan een nabestaande kan maximaal 200 000 CZK worden toegekend. Daar komt bij dat in geval van overlijden de totale financiële bijstand die aan alle nabestaanden wordt toegekend maximaal 600 000 CZK bedraagt, en als er meerdere nabestaanden zijn, wordt de toegekende bijstand evenredig verlaagd, zodat het maximumbedrag van de financiële bijstand niet wordt overschreden.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Alleen wanneer een verzekering de verplichte schadeloosstelling door de dader dekt. Dit is in het Tsjechische recht in de praktijk mogelijk in het geval van verkeers- en arbeidsongevallen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Er wordt geen voorschot op de financiële bijstand gegeven.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja, tot het maximaal toegestane bedrag aan financiële bijstand.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • volmacht, bewijs van familieverwantschap met het slachtoffer;
 • overlijdensakte van het slachtoffer;
 • een kopie van het proces-verbaal;
 • een kopie van de rechterlijke beslissing;
 • medische documentatie;
 • ziekenhuisrekeningen of rekeningen voor gerelateerde onkosten;
 • rekeningen voor behandelingskosten;
 • ontvangstbewijzen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het ministerie van Justitie.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Het ministerie van Justitie.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Er moet binnen drie maanden een beslissing worden genomen over het verzoek.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Door een administratieve rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op de website van het ministerie van Justitie, bij niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van misdrijven en bij de reclasserings- en mediationdienst.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Nee.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Ja, maar op eigen kosten.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

De grootste is Bílý kruh bezpečí ("Witte cirkel van veiligheid"); de Tsjechische reclasserings- en mediationdienst staat eveneens slachtoffers bij.

Laatste update: 25/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Duitsland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Conform de Wet op schadeloosstelling van slachtoffers (Opferentschädigungsgesetz – OEG) worden slachtoffers van opzettelijke, onrechtmatige aanvallen en hun nabestaanden schadeloos gesteld.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Op grond van de OEG is het bedrag van de schadeloosstelling afhankelijk van de omvang van de veroorzaakte schade aan de gezondheid en de economische en gezondheidsgerelateerde gevolgen daarvan. De gezondheidsschade moet echter langdurig van aard zijn (d.w.z. moet langer dan zes maanden duren). Doorgaans wordt de schadeloosstelling in maandelijkse termijnen uitbetaald zolang aan alle voorwaarden is voldaan.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ook de nabestaanden van een slachtoffer worden schadeloos gesteld. Onder nabestaanden worden gerekend de huwelijkspartner en kinderen van het slachtoffer en, in uitzonderlijke gevallen, zijn of haar ouders.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

De familieleden van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd, kunnen onder bepaalde voorwaarden medische behandelingen en onderhoudsbijdragen krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Op grond van de OEG is het bedrag van de schadeloosstelling dat buitenlandse onderdanen kunnen ontvangen afhankelijk van hun verblijfsstatus. Onderdanen van EU-lidstaten en buitenlandse onderdanen die al minimaal drie jaar legaal in Duitsland wonen, ontvangen dezelfde uitkeringen als Duitse burgers. Het schadeloosstellingsbedrag dat beschikbaar is voor andere buitenlandse onderdanen, is lager.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Volgens artikel 3 bis van de OEG kan ook aan slachtoffers van een gewelddadig strafbaar feit dat in het buitenland is gepleegd, schadeloosstelling worden toegekend. Het gaat daarbij echter om een bedrag dat in één keer wordt uitbetaald en niet om een periodieke uitkering. Bovendien is deze betaling subsidiair ten opzichte van uitkeringen door andere instanties.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Op grond van de OEG zijn personen die om schadeloosstelling verzoeken verplicht mee te werken, net als personen die een sociale uitkering aanvragen. Dit betekent in de allereerste plaats dat zij verslag moeten doen van alle omstandigheden die de feiten van de zaak zouden kunnen helpen verduidelijken. Doorgaans houdt dit in dat de dader moet worden aangegeven bij de politie.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, de bevoegde instanties nemen gewoonlijk zelfstandig een beslissing over vorderingen die op grond van de OEG zijn ingesteld. In sommige gevallen kan het echter noodzakelijk zijn de uitkomst van het politieonderzoek of het strafproces af te wachten.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee, op grond van de OEG wordt schadeloosstelling betaald ongeacht of de dader is geïdentificeerd.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, de beschikbaarheid van schadeloosstelling is er niet van afhankelijk of de dader is geïdentificeerd of veroordeeld. Ter ondersteuning van uw verzoek moet u alle documenten overleggen die kunnen helpen de feiten van de zaak te verduidelijken en de omvang van de veroorzaakte schade vast te stellen.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Nee, volgens de OEG is er geen uiterste termijn. Betalingen met terugwerkende kracht kunnen echter uitsluitend worden gedaan voor een periode van één jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De schadeloosstelling dekt bijvoorbeeld:

a) voor het slachtoffer van een strafbaar feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (bv. verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, speciale hulpmiddelen enz.);
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit of andere blijvende beperkingen);
  • inkomstenderving tijdens de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.);
  • het verlies van een kans;
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid, bv. honoraria en gerechtskosten;
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen;
  • overige.

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten;
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans.

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer.

Schadeloosstelling van het slachtoffer omvat maandelijkse uitkeringen ter compensatie van de economische en gezondheidsgerelateerde gevolgen van de schade aan de gezondheid van het slachtoffer, medische behandelingen en zorguitkeringen. Er wordt geen schadeloosstelling voor pijn en lijden (Schmerzensgeld) betaald.

Schadeloosstelling voor nabestaanden omvat maandelijkse uitkeringen voor weduwen/weduwnaars, wezen en, waar van toepassing, ouders, medische behandelingen en zorguitkeringen.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Uitkeringen aan slachtoffers en nabestaanden ter compensatie van de economische en gezondheidsgerelateerde gevolgen van schade aan de gezondheid worden maandelijks betaald zolang aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan. Andere uitkeringen worden betaald wanneer dat nodig is.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Als de benadeelde partij de schade zelf heeft veroorzaakt of als het om andere redenen, met name vanwege het gedrag van het slachtoffer zelf, oneerlijk zou zijn schadeloosstelling te betalen, wordt geen schadeloosstelling toegekend. Als het slachtoffer een strafblad heeft, is dit op zichzelf echter niet voldoende om een dergelijke beslissing te rechtvaardigen. Verzoekers zijn verplicht zoveel mogelijk te helpen de feiten van de zaak te verduidelijken. Als zij deze verplichting niet nakomen, kan het verzoek om schadeloosstelling deels of geheel worden afgewezen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Op grond van de OEG wordt schadeloosstelling betaald ongeacht het inkomen of vermogen van de benadeelde partij. De financiële situatie van de benadeelde partij kan alleen van invloed zijn op de hoogte van het schadeloosstellingsbedrag dat wordt toegekend ter compensatie van economische schade, of in het geval van zorguitkeringen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee, op grond van de OEG kunnen alleen de beschreven criteria van invloed zijn op de waarschijnlijkheid dat de verzoeker schadeloosstelling ontvangt en/of op het bedrag.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Uitkeringen ter compensatie van de gevolgen van gezondheidsgerelateerde schade worden berekend aan de hand van de omvang van deze gevolgen. Uitkeringen ter compensatie van de gevolgen van economische schade worden gebaseerd op de ondervonden economische nadelen.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Nee.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee (zie het antwoord op de vorige vraag).

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Uitkeringen ter compensatie van gezondheidsgerelateerde schade worden betaald ongeacht of u betalingen ontvangt van andere particuliere of overheidsinstanties. Deze betalingen kunnen echter wel in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de betalingen ter compensatie van de gevolgen van economische schade.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Voorschotbetalingen zijn op grond van de OEG niet mogelijk. Betalingen om de kosten van medische behandelingen te dekken, kunnen echter worden gedaan voordat een besluit is genomen over het verzoek om schadeloosstelling.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

In geval van een verslechterende gezondheid kan altijd een 'verergeringsverzoek' (Verschlimmerungsantrag) worden ingediend om het schadeloosstellingsbedrag opnieuw te laten berekenen. Wijzigingen in inkomen kunnen echter altijd in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de schadeloosstelling ter compensatie van de gevolgen van economische schade.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

U moet alle documenten overleggen die kunnen helpen de feiten van de zaak te verduidelijken en de veroorzaakte schade vast te stellen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De instanties die volgens het recht van het betreffende land bevoegd zijn.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Het verzoek kan worden gericht aan alle socialezekerheidsorganen. Zij zullen het vervolgens doorsturen naar de bevoegde instantie.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Op deze vraag kan geen sluitend antwoord worden gegeven. De duur van de procedure hangt er met name van af hoe makkelijk of moeilijk het is de feiten van de zaak op een rij te krijgen en of medische verslagen noodzakelijk zijn.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt tegen de beslissing in beroep gaan. Als de bevoegde instantie naar aanleiding van de beroepsprocedure niet tot een andere beslissing komt, kan een klacht worden ingediend bij de sociale rechtbank (Sozialgericht).

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Deze informatie is te vinden op diverse plaatsen, omdat zowel de federale overheid als de Länder de informatie via de relevante kanalen aanbieden. Zie bijvoorbeeld de website van het Bondsministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html of de online gegevensbank voor slachtoffers van strafbare feiten: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.odabs.org/.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Op een aantal websites van de federale overheid en de Länder is informatie over schadeloosstelling van slachtoffers beschikbaar, bv. op de website van het Bondsministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html of De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.odabs.org/.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Gerechtskosten worden niet als schadeloosstelling beschouwd en kunnen daarom niet op grond van de OEG worden vergoed.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja, er bestaan diverse regionale en nationale organisaties voor slachtofferhulp. De grootste nationale organisatie is 'Der Weisse Ring' ("De witte cirkel").

Laatste update: 16/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Estland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Er kan schadeloosstelling worden betaald aan slachtoffers van geweldsmisdrijven en aan personen die ten laste van dergelijke slachtoffers komen. Een geweldsmisdrijf is een handeling die strafbaar is op grond van het strafprocesrecht en die rechtstreeks wordt gepleegd tegen het leven of de gezondheid van een persoon en als gevolg waarvan de benadeelde overlijdt of ernstige schade aan zijn gezondheid oploopt of een gezondheidsstoornis ondervindt die ten minste vier maanden voortduurt.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U hebt recht op schadeloosstelling wanneer een geweldsmisdrijf heeft geleid tot ernstige schade aan uw gezondheid of tot een gezondheidsstoornis die ten minste vier maanden voortduurt.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Er wordt een schadeloosstelling van 448 EUR betaald aan de persoon die de kosten van de begrafenis van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf draagt. Opgemerkt wordt dat de persoon die de begrafeniskosten draagt, geen familielid of persoon ten laste van het slachtoffer hoeft te zijn.

De personen ten laste van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een geweldsmisdrijf, hebben recht op schadeloosstelling door de staat van slachtoffers van misdrijven.

Personen ten laste zijn onder meer:

 • de kinderen van het slachtoffer die jonger zijn dan 18 jaar;
 • de kinderen van het slachtoffer in de leeftijd van 18 tot 24 jaar die een voltijdse studie volgen;
 • de weduwe of weduwnaar van het slachtoffer wier/wiens mate van arbeidsgeschiktheid is afgenomen;
 • de weduwe of weduwnaar van het slachtoffer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • de ouder van het slachtoffer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • de ouder van het slachtoffer wiens mate van arbeidsgeschiktheid is afgenomen;
 • de weduwe van het slachtoffer die zwanger is en geen beroepswerkzaamheden verricht;
 • een ouder of voogd van een kind van het slachtoffer dat jonger is dan drie jaar die geen beroepswerkzaamheden verricht.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

U hebt recht op schadeloosstelling wanneer het slachtoffer als gevolg van een geweldsmisdrijf ernstige schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen of een gezondheidsstoornis ondervindt die ten minste vier maanden voortduurt.

De volgende personen hebben recht op schadeloosstelling:

 • de kinderen van het slachtoffer die jonger zijn dan 18 jaar;
 • de kinderen van het slachtoffer in de leeftijd van 18 tot 24 jaar die een voltijdse studie volgen;
 • de weduwe of weduwnaar van het slachtoffer wier/wiens mate van arbeidsgeschiktheid is afgenomen;
 • de weduwe of weduwnaar van het slachtoffer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • de ouder van het slachtoffer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • de ouder van het slachtoffer wiens mate van arbeidsgeschiktheid is afgenomen;
 • de weduwe van het slachtoffer die zwanger is en geen beroepswerkzaamheden verricht;
 • een ouder of voogd van een kind van het slachtoffer dat jonger is dan drie jaar die geen beroepswerkzaamheden verricht.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

In Estland is het recht op schadeloosstelling niet gekoppeld aan de nationaliteit.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of eruit afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs als het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De schadeloosstelling wordt betaald door de bevoegde instantie van het land waar het misdrijf is gepleegd. De schadeloosstelling wordt betaald overeenkomstig de wetten van het betrokken land.

Voor een verzoek om schadeloosstelling kunt u zich wenden tot:

 • de bevoegde instantie van het betrokken land of de bevoegde instantie van uw woonland;
 • in Estland is de bevoegde instantie de Socialeverzekeringsraad, die uw aanvraag samen met de bewijsstukken doorstuurt naar de bevoegde instantie van het andere land.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het misdrijf, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Een geweldsmisdrijf moet bij de politie worden aangegeven binnen 15 kalenderdagen na de dag waarop het misdrijf is gepleegd.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafprocedure om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U hoeft niet te wachten op de uitkomst van de procedure om een verzoek om schadeloosstelling te kunnen indienen. Het is voldoende om bij de politie aangifte van het misdrijf te hebben gedaan en dat de strafprocedure is ingeleid. Er kan om schadeloosstelling worden verzocht binnen drie jaar nadat het misdrijf is gepleegd.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te verkrijgen — als die werd geïdentificeerd?

U hoeft niet eerst te proberen schadeloosstelling van de dader te verkrijgen. Wanneer schadeloosstelling wordt toegekend, wordt het vorderingsrecht overgedragen aan de Socialeverzekeringsraad en stellen wij de vordering in tegen de persoon die de schade heeft veroorzaakt (de dader van het misdrijf) door middel van een regresactie.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

U hebt ook recht op schadeloosstelling als de persoon die de schade heeft veroorzaakt, niet is geïdentificeerd of als de gerechtelijke procedure nog niet is afgesloten.

Om schadeloosstelling door de staat van slachtoffers van misdrijven te verkrijgen, hebt u een verklaring nodig van een onderzoeksinstantie dat een strafrechtelijke procedure is ingeleid.

Als u om vergoeding van medische kosten of een overlijdensuitkering verzoekt, moet u onkostennota's overleggen.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Verzoeken om schadeloosstelling kunnen worden ingediend binnen drie jaar na de datum waarop het misdrijf is gepleegd of waarop kennis is genomen van het misdrijf.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De schadeloosstelling dekt:

– materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsel (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel);
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsel (bv. verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun);
 • blijvend letsel (bv. invaliditeit en andere blijvende handicaps):
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (bv. gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.);
  • schadeloosstelling voor beschadigde kleding en hulpmiddelen (bv. schadeloosstelling voor een bril, vergoeding van de kosten van nieuwe kleding);

– materiële (niet-psychische) schade:

 1. begrafeniskosten;
 2. verlies van bestaansmiddelen of van een kans;

– psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/schadeloosstelling van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer.

De familieleden van een slachtoffer kunnen psychologische begeleiding krijgen. Voor vergoeding van psychologische hulp moet contact worden opgenomen met een aanbieder van een dienst voor slachtofferhulp, die vervolgens de te ondertekenen aanvraag opstelt. Er is ook een politieverklaring vereist waarin wordt bevestigd dat een procedure is ingeleid en dat u een slachtoffer of de wettelijke vertegenwoordiger van een slachtoffer bent. De aanbieder van de dienst voor slachtofferhulp zal u helpen bij het verkrijgen van zo'n politieverklaring.

U wordt binnen tien werkdagen geïnformeerd over de toekenning van een vergoeding voor psychologische hulp. Daarna kunt u zich wenden tot een psycholoog. Het bedrag dat per persoon wordt vergoed, is gelijk aan het minimummaandloon (in 2017: 470 EUR).

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Aan personen ten laste wordt een schadeloosstelling in maandelijkse termijnen uitgekeerd. Voor medische kosten wordt een eenmalige vergoeding verstrekt op basis van onkostennota's.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Er wordt geen schadeloosstelling betaald wanneer:

 1. het slachtoffer het plegen van het misdrijf of het ontstaan van de schade door zijn opzettelijke of roekeloze gedrag heeft veroorzaakt of bevorderd;
 2. het slachtoffer niet binnen 15 dagen aangifte van het misdrijf doet hoewel hij daartoe wel in staat is en de politie niet op een andere manier kennis heeft gekregen van het misdrijf;
 3. het slachtoffer is veroordeeld voor een geweldsmisdrijf of op grond van artikel 255, lid 1, of artikel 256, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht en zijn strafblad niet uit de strafregisterdatabank is verwijderd op grond van de Wet inzake strafregisterdatabanken;
 4. betaling van een schadeloosstelling om andere redenen oneerlijk of ongerechtvaardigd zou zijn.

Bovendien kan schadeloosstelling worden afgewezen als de aanvrager heeft geweigerd samen te werken met de wetshandhavingsinstanties bij het vaststellen van de feiten van het delict, het identificeren of aanhouden van de dader of het bewijzen van de schade.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie is niet van invloed op de toekenning of betaling van schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Alle bedragen die een benadeelde op grond van schade als gevolg van een geweldsmisdrijf ontvangt of waarop hij recht heeft uit een andere bron dan de persoon die voor de door het misdrijf veroorzaakte schade aansprakelijk is, worden in mindering gebracht op de schade die wordt gehanteerd als basis voor de bepaling van het bedrag van de schadeloosstelling, met inbegrip van de aan het slachtoffer betaalde arbeidsongeschiktheidstoelage. Bij de bepaling van het bedrag van de schadeloosstelling wordt rekening gehouden met alle bedragen die vóór de toekenning van de schadeloosstelling aan de aanvrager zijn betaald door de persoon die aansprakelijk is voor de door het misdrijf veroorzaakte schade.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Berekening van de vergoeding voor gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Het bedrag van de schadeloosstelling wordt berekend op basis van het gemiddelde inkomen per kalenderdag. Het in aanmerking te nemen inkomen is het aan sociale bijdragen onderworpen inkomen dat is genoten over de zes maanden voorafgaand aan het misdrijf.

Berekening van de schade als gevolg van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Het gemiddelde inkomen per kalenderdag wordt met dertig vermenigvuldigd en het aan de betrokkene toegekende arbeidsongeschiktheidspensioen of de arbeidsongeschiktheidstoelage wordt op het resultaat van de vermenigvuldiging in mindering gebracht. De schadeloosstelling dekt 80 % van de gederfde inkomsten. De gegevens over het gemiddelde inkomen worden verstrekt door de belastingdienst.

Berekening van de schadeloosstelling bij overlijden van de kostwinner

1. Het gemiddelde inkomen van het slachtoffer per kalenderdag wordt met dertig vermenigvuldigd en het aan de betrokkene toegekende nabestaandenpensioen wordt op het resultaat van de vermenigvuldiging in mindering gebracht.

2. Er wordt een percentage van het verkregen bedrag berekend overeenkomstig het aantal ten laste komende personen:

 • 75 % bij één ten laste komende persoon
 • 85 % bij twee ten laste komende personen
 • 100 % bij drie of meer ten laste komende personen

80 % van het berekende bedrag wordt vergoed.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag; de vergoeding wordt betaald zolang de rechthebbende voor schadeloosstelling in aanmerking komt of tot het maximum van 9 590 EUR.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Er hoeft geen bedrag te worden vermeld op het aanvraagformulier.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Personen die in een moeilijke economische situatie verkeren, kunnen een voorschot aanvragen wanneer zij recht hebben op schadeloosstelling maar de toekenning daarvan is uitgesteld.

Op basis van de aanvraag wordt een voorschot van maximaal 640 EUR uitgekeerd.

Als het voorschot hoger is dan het bedrag van de schadeloosstelling dat nadien wordt toegekend, wordt het te veel betaalde bedrag teruggevorderd.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid) na de hoofdbeslissing?

U hebt het recht aanvullende facturen voor medische kosten in te dienen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Verklaring van een onderzoeksinstantie

Facturen voor begrafeniskosten

Facturen voor medische kosten, betalingsbewijzen voor medische producten enz.

Overlijdensakte van het slachtoffer

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Socialeverzekeringsraad.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Opties voor indiening van aanvragen:

 • aanvragen kunnen ook per post worden verzonden naar Põllu 1A, 50303, Tartu;
 • aanvragen kunnen ook worden ingediend bij een kantoor van de klantendienst van de Socialeverzekeringsraad.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

U hoeft niet aanwezig te zijn.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Binnen dertig dagen na ontvangst van het laatste document wordt een beslissing genomen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen de beslissing kan binnen dertig dagen na ontvangst ervan bezwaar worden gemaakt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij een administratieve rechtbank een klacht in te dienen op grond van de procedure van het Wetboek van Administratieve Rechtsvordering.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Aanvraagformulieren en informatie over verzoeken om schadeloosstelling zijn te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Socialeverzekeringsraad.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Met aanbieders van slachtofferhulp kan ook telefonisch contact worden opgenomen. Hun contactgegevens zijn te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Socialeverzekeringsraad.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Ja.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Aanbieders van slachtofferhulp kunnen ook ondersteuning verlenen bij verzoeken om schadeloosstelling.

Laatste update: 11/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Griekenland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De Griekse wetgeving inzake schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven heeft betrekking op de volgende in Griekenland gepleegde misdrijven:

opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven, plus de strafbare feiten die worden vermeld in de volgende artikelen van het Griekse Wetboek van Strafrecht: 323 (slavenhandel), 323A (mensenhandel), 323B (regelen van reizen met het oog op deelname aan geslachtsgemeenschap of andere onzedelijke handelingen met minderjarigen (sekstoerisme)), 336 (verkrachting van een minderjarige), 339, leden 1 en 4 (ontucht met een minderjarige), 342, leden 1 en 2 (seksueel misbruik van kinderen), 348A (kinderpornografie), 348Β (grooming), 348C (pornografische afbeeldingen van kinderen), 349 (souteneurschap), 351 (mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting) en 351A (onzedelijke handelingen tegen betaling met minderjarigen).

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor elk opzettelijk gepleegd strafbaar feit, met gebruik van fysiek geweld of onder bedreiging van fysiek geweld, en resulterend in de dood van of een ernstige lichamelijke of geestelijke aandoening voor het slachtoffer; en voor elk opzettelijk gepleegd strafbaar feit, met gebruik van fysiek geweld of onder bedreiging van fysiek geweld, waarop een langere gevangenisstraf (kátheirxi) staat.

Sinds 1 januari 2010 ontvangen werknemers van detentie-inrichtingen die het slachtoffer zijn geworden van opzettelijk geweld waardoor ze arbeidsongeschikt of invalide zijn geworden, en dat in Griekenland is gepleegd, een doorlopende ziekte-uitkering, totdat de bevoegde medische commissie hen arbeidsgeschikt heeft verklaard.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Schadeloosstelling is beschikbaar voor familieleden van het slachtoffer, d.w.z. de echtgeno(o)t(e), een persoon die in het kader van een vaste hetero- of homoseksuele relatie met het slachtoffer samenwoont, een verloofde, bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, adoptieouders en geadopteerde kinderen, broers en zussen, echtgenoten of verloofden van broers en zussen, en personen ten laste van het slachtoffer, naast de kinderen en ouders ten laste van het slachtoffer.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

In dit geval heeft alleen de persoon die letsel heeft opgelopen, d.w.z. het slachtoffer zelf, recht op schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan van een EU-land ben?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling (Archí Apozimíosis) kent slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven schadeloosstelling toe als het misdrijf is gepleegd in Griekenland en de woonplaats (katoikía) of gewone verblijfplaats (siníthi diamoní) van het slachtoffer zich in Griekenland of op het grondgebied van een andere EU-lidstaat bevindt. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen EU- en niet-EU-burgers.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Als het misdrijf is gepleegd in een andere EU-lidstaat, hebben slachtoffers van wie de woonplaats of de gewone verblijfplaats zich in Griekenland bevindt, alleen het recht om bij de Griekse assistentieverlenende instantie (Archí Syndromís) een verzoek om redelijke en passende schadeloosstelling in te dienen, die door de instantie voor schadeloosstelling in de betrokken EU-lidstaat moet worden uitbetaald, in overeenstemming met de specifieke wettelijke bepalingen van die lidstaat.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, bij het openbaar ministerie of de politie, binnen vijf dagen, omdat de dader anders mogelijk niet meer zal kunnen worden opgespoord. Als redenen van overmacht u beletten om aangifte te doen van het tegen u gepleegde strafbare feit, begint de termijn van vijf dagen te lopen zodra die redenen ophouden te bestaan.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, omdat uw recht op schadeloosstelling begint: a) in geval de dader niet over de middelen beschikt om u schadeloos te stellen, wanneer een definitief vonnis is gewezen; b) in geval de identiteit van de dader niet kan worden vastgesteld, wanneer de zaak wordt gearchiveerd in het register van onbekende daders; of c) in geval de dader niet kan worden vervolgd of veroordeeld, wanneer de zaak door de bevoegde openbaar aanklager wordt gearchiveerd, of na een onherroepelijk besluit om de zaak te seponeren, definitieve vrijspraak of een definitieve sluiting van de zaak om andere redenen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Ja, omdat in de onder a) en c) hierboven bedoelde gevallen (d.w.z. wanneer de dader niet over de middelen beschikt om u schadeloos te stellen of niet kan worden vervolgd of veroordeeld) het slachtoffer alleen een verzoek om schadeloosstelling van deze aard kan indienen als hij of zij zijn of haar vordering tegen de dader op enigerlei wijze niet kan doorzetten als gevolg van een definitief vonnis.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, u kunt schadeloosstelling vorderen bij de Griekse instantie voor schadeloosstelling als de identiteit van de dader niet kan worden vastgesteld, wanneer de zaak wordt gearchiveerd in het register van onbekende daders.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Een verzoek om schadeloosstelling moet binnen een jaar vanaf de datum waarop de vordering is ontstaan, door de persoon die recht op schadeloosstelling heeft, of door zijn of haar vertegenwoordiger bij de instantie voor schadeloosstelling worden ingediend.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • verlies van inkomen tijdens de medische behandeling en daarna (waaronder gederfde inkomsten, verlies of aantasting van het vermogen om in het levensonderhoud te voorzien enz.)

psychische (morele) schade

 • geestelijke en psychologische ondersteuning
 • verandering van omgeving en adres (verhuizing en aanschaf van essentiële consumentenartikelen)

b) voor verwanten van het slachtoffer of personen die hierop recht hebben vanwege hun relatie tot het slachtoffer:

materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, rehabilitatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of vooruitzichten.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

In één enkele betaling.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Bij het bepalen van het bedrag van de schadeloosstelling zal rekening worden gehouden met door u gepleegde onrechtmatige daden.

Als u tijdens het strafproces zonder behoorlijke rechtvaardiging niet hebt meegewerkt met de autoriteiten, met name als u hebt geweigerd om te getuigen of materieel bewijs hebt verborgen of achtergehouden, waardoor u het moeilijker hebt gemaakt om de dader op te sporen, hebt u geen recht op schadeloosstelling.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw recht op schadeloosstelling of het mogelijk door u te ontvangen bedrag wordt niet beïnvloed door uw financiële situatie.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

In de volgende gevallen hebt u geen recht op schadeloosstelling: a) als het misdrijf heeft plaatsgevonden tussen leden van een criminele organisatie, een bende of een terroristische groep; b) als u bewust niet binnen vijf dagen na het tegen u gepleegde misdrijf aangifte van het misdrijf hebt gedaan, waardoor u het moeilijker hebt gemaakt om de dader op te sporen (als redenen van overmacht u echter beletten om aangifte te doen van het tegen u gepleegde strafbare feit, begint de termijn van vijf dagen te lopen zodra die redenen ophouden te bestaan); c) als u tijdens het strafproces zonder behoorlijke rechtvaardiging hebt geweigerd met de autoriteiten mee te werken, met name als u hebt geweigerd om te getuigen of materieel bewijs hebt verborgen of achtergehouden, waardoor u het moeilijker hebt gemaakt om de dader op te sporen; en d) in elk ander geval waarin uw verzoek om schadeloosstelling wegens specifieke omstandigheden misbruik van recht vormt.

Bij het bepalen van het bedrag van de schadeloosstelling zal rekening worden gehouden met door u gepleegde onrechtmatige daden, door de Griekse staat gemaakte kosten voor uw ziekenhuisopname en bedragen die u mogelijk van de dader, van socialezekerheidsdiensten of uit andere bronnen hebt ontvangen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Het bedrag van de schadevergoeding zal worden bepaald overeenkomstig alle toepasselijke bepalingen van het Griekse recht.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Nee.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, het verzoekformulier heeft een specifiek veld dat moet worden ingevuld.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, op uw verzoekformulier moet u het bedrag van de door u gevorderde schadeloosstelling vermelden, evenals andere vergoedingen die u hebt ontvangen, zodat rekening kan worden gehouden met door de Griekse staat gemaakte kosten voor uw ziekenhuisopname en bedragen die u mogelijk van de dader, van socialezekerheidsdiensten of uit andere bronnen hebt ontvangen.

Men zal u vragen om nadere gegeven te verstrekken over de situatie als gevolg van de schade die is ontstaan. Ook zal u worden gevraagd om alle medische, ziekenhuis- of begrafeniskosten, verlies van inkomen of gederfde inkomsten, gestegen uitgaven en een eventuele door het vermeende misdrijf veroorzaakte arbeidsongeschiktheid aan te geven en daarvan bewijs over te leggen.

Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling voorziet niet uitdrukkelijk in aanvullende of extra schadeloosstelling. De Griekse wet voorziet niet in een dergelijke mogelijkheid in geval van veranderde omstandigheden of een verslechtering van de gezondheid van het slachtoffer.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Afhankelijk van het geval wordt de volgende ondersteunende documenten gevraagd:

 • identiteitskaart of paspoort, of akte van burgerlijke staat;
 • verblijfsvergunning of reçu van een verzoek om vernieuwing van de verblijfsvergunning;
 • afdoende bewijs voor de betaling van medische en begrafeniskosten;
 • overlijdensakte van het slachtoffer of medische verklaringen waaruit het soort schade, de duur van de arbeidsongeschiktheid, de aard van eventuele gezondheidsschade of een eventuele permanente arbeidsongeschiktheid, met inbegrip van de graad daarvan, blijken;
 • inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek wordt ingediend, en over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het incident heeft plaatsgevonden (belastingaanslag van de bevoegde belastingautoriteit, of een belastingaangifte die is ingediend door u of uw levenspartner, een partner in een civiel partnerschap of enige andere persoon waarmee u permanent samenwoont);
 • bewijs van de indiening van een klacht/aangifte;
 • kopie van relevante definitieve gerechtelijke vonnissen of bevelen of een verklaring dat de zaak is gesloten;
 • bewijs van betaling of niet-betaling van uit andere bronnen ontvangen bedragen (verzekeringsfonds van werkgever, particuliere verzekeringsmaatschappij);
 • elk ander document dat relevant is of bewijs vormt voor verlies of aantasting van uw inkomen, een stijging van uw kosten, of ongeschiktheid om een beroep te blijven uitoefenen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Ja, 100 euro voordat de zaak wordt beoordeeld door de instantie voor schadeloosstelling; bij niet-betaling van dit bedrag wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Aan de Griekse assistentieverlenende instantie of aan het secretariaat van het Griekse instantie voor schadeloosstelling.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Niet noodzakelijkerwijs. Indien nodig zal men u vragen te verschijnen.

Als uw woonplaats of gewone verblijfplaats zich op het grondgebied van een andere lidstaat bevindt, zal de Griekse instantie voor schadeloosstelling de betrokken assistentieverlenende instantie verzoeken om u te horen overeenkomstig het recht van die lidstaat en om een verslag van het gesprek op te sturen. De Griekse instantie voor schadeloosstelling kan ook zelf een hoorzitting organiseren, telefonisch of per videoconferentie, in overeenstemming met het Griekse recht en in samenwerking met de betrokken assistentieverlenende instantie. In dat geval kan de Griekse instantie voor schadeloosstelling de verzoeker niet dwingen om te worden gehoord.

Hoelang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling moet de zaak binnen drie maanden vanaf de datum waarop het verzoek is ingediend, onderzoeken en moet binnen drie maanden vanaf de datum van de beoordeling van het verzoek haar definitieve beslissing geven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Zowel de verzoeker als de Griekse staat heeft het recht om bij de bestuursrechter in eerste aanleg (Dioikitikó Protodikeío) beroep in te stellen tegen het besluit van de Griekse instantie voor schadeloosstelling. De termijn voor het instellen van beroep is vier maanden.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Er bestaat geen speciale hulplijn voor het indienen van een verzoek om schadeloosstelling. De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Voor grensoverschrijdende geschillen is rechtsbijstand beschikbaar in civiele (of handels-)geschillen indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats zich in een andere EU-lidstaat bevindt. De rechtsbijstand kan ook worden verleend in de vorm van de benoeming van een advocaat die juridisch advies kan verstrekken voordat het geschil voor de rechter wordt gebracht. Personen van wie de woonplaats of de gewone verblijfplaats zich in Griekenland bevindt, maar die rechtsbijstand voor een proces of een procedurele stap in een andere EU-lidstaat willen aanvragen, komen ook in aanmerking voor de diensten van een advocaat terwijl ze in afwachting zijn van de ontvangst van een antwoord op het verzoek om rechtsbijstand van de bevoegde autoriteit van de buitenlandse lidstaat.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Onderzoekscentrum voor gendergelijkheid (KEThI)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationaal Centrum voor sociale solidariteit (EKKA)

Secretariaat-generaal Gendergelijkheid (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

De link wordt in een nieuw venster geopend.Griekse vluchtelingenraad (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Griekse afdeling van Amnesty International

De link wordt in een nieuw venster geopend.Griekse politie – Cybercriminaliteit

Laatste update: 20/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Spanje

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

In het Spaanse recht is de normale procedure voor verzoeken om schadeloosstelling voor geleden schade en letsel een strafrechtelijke procedure waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid samen met de strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt geanalyseerd. Om die reden biedt de lokale strafrechtbank (Juzgado de Instrucción) een persoon die schade heeft geleden de mogelijkheid van een civiele actie, zodat hij kan aangeven of hij een vordering wil instellen tijdens de strafrechtelijke procedure of zich het recht wil voorbehouden schadeloosstelling voor de geleden schade te vorderen via een civiele procedure.

Als de benadeelde aangeeft een vordering te willen instellen in de strafrechtelijke procedure, kan hij kiezen voor een civiele actie die namens hem aanhangig wordt gemaakt door de openbare aanklager (dit gebeurt ook wanneer hij geen voorkeur aangeeft) of, als hij dat wenst, zelf de zitting bij te wonen (via een advocaat en de openbare aanklager).

Als de benadeelde ervoor kiest buiten de strafrechtelijke procedure om schadevergoeding te vorderen, moet hij een civiele procedure beginnen volgens de desbetreffende regels.

In grensoverschrijdende situaties, bijvoorbeeld wanneer het strafbare feit is gepleegd in een andere lidstaat dan die waarin het slachtoffer woont, kan naar nationaal recht een schadevergoeding van de pleger van het misdrijf worden gevorderd bij de strafrechter die uitspraak doet in de zaak.

Het Spaanse recht kent specifieke schadeloosstellingsregelingen voor geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven en terroristische misdrijven.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven die in Spanje zijn gepleegd en tot overlijden, ernstig lichamelijk letsel of schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid hebben geleid, heeft Spanje een regeling die voorziet in steun bij dit soort bewuste (opzettelijke) en gewelddadige misdrijven. Er wordt eveneens steun verleend aan slachtoffers van zedenmisdrijven die niet met geweld gepaard zijn gegaan.

In het algemeen is de wettelijk vastgestelde financiële steun beschikbaar wanneer ten tijde van het misdrijf:

 • het slachtoffer de Spaanse nationaliteit had of onderdaan was van een andere EU-lidstaat;
 • het slachtoffer niet de Spaanse nationaliteit had of geen onderdaan was van een andere EU-lidstaat, maar wel zijn gewone verblijfplaats in Spanje had;
 • het slachtoffer onderdaan was van een andere staat die soortgelijke steun aan Spanjaarden op zijn grondgebied toekent.

In geval van overlijden gelden de bovengenoemde eisen ten aanzien van nationaliteit of verblijfplaats voor de begunstigden en niet voor de overledene.

In geval van ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid zijn de directe slachtoffers (de slachtoffers die het letsel of de schade hebben opgelopen) de begunstigden.

Letsel dat recht geeft op financiële steun is letsel dat inbreuk maakt op de lichamelijke integriteit of de lichamelijke of geestelijke gezondheid en dat bij het slachtoffer leidt tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid die meer dan zes maanden voortduurt of blijvende invaliditeit van ten minste 33 %.

Bij terroristische misdrijven zijn er verschillende soorten staatssteun beschikbaar voor slachtoffers van terrorisme, als vergoeding voor de schade die zij door misdrijven van dit type hebben geleden. Er moet een direct verband bestaan tussen de terroristische daad en de geleden schade.

De volgende schade en letsels komen voor vergoeding in aanmerking:

 • lichamelijk letsel, zowel fysiek als psychisch, en uitgaven voor medische behandeling, prothesen en operaties;
 • deze kosten worden alleen aan de betrokken persoon vergoed als ze niet geheel of gedeeltelijk worden gedekt door het publieke of particuliere socialezekerheidsstelsel dat op hem van toepassing is;
 • materiële schade aan woningen van natuurlijke personen of schade aan commerciële en industriële inrichtingen, hoofdkantoren van politieke partijen, vakbonden en maatschappelijke organisaties;
 • de kosten van tijdelijke huisvesting tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden aan de gewone verblijfplaats van natuurlijke personen;
 • schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen, met uitzondering van overheidsvoertuigen.

Met uitzondering van lichamelijk letsel is vergoeding voor bovengenoemde schade ondergeschikt aan de vergoeding die voor dezelfde omstandigheden is vastgesteld door een andere overheidsinstelling of aan vergoedingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten. In deze gevallen is de vergoeding het verschil tussen de door bovengenoemde overheidsinstellingen of verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde vergoeding en de officiële waardering.

Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald op basis van de ontstane schade (ernst van het letsel en soort handicap dat het letsel veroorzaakt, overlijden enz.).

Andere steun:

 • voor studie: wanneer een terroristische daad leidt tot lichamelijk letsel dat van bijzonder belang is voor een student of voor zijn ouders of voogden, of wanneer hij door dit letsel ongeschikt wordt voor het uitoefenen van zijn reguliere beroep;
 • onmiddellijke psychologische en psychopedagogische bijstand, zowel voor slachtoffers als voor hun familieleden;
 • buitengewone en uitzonderlijke steun ter verlichting van situaties van persoonlijke of gezinsnood van slachtoffers die in het geheel niet of in sterk onvoldoende mate in aanmerking komen voor normale steun.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven die rechtstreeks tot de dood van het slachtoffer leiden, kunnen indirecte slachtoffers begunstigde zijn als het slachtoffer ten tijde van het misdrijf de Spaanse nationaliteit bezat of onderdaan van een andere EU-lidstaat was of, als dit niet het geval is, zijn gewone verblijfplaats in Spanje had of onderdaan was van een andere staat die soortgelijke steun aan Spanjaarden op zijn grondgebied toekent.

Begunstigden als indirecte slachtoffers zijn:

 • de echtgenoot of echtgenote van de overledene, als zij niet wettelijk gescheiden waren, of de persoon die vóór het overlijden ten minste twee jaar op permanente basis met de overledene samenwoonde in een relatie die vergelijkbaar is met een huwelijk, tenzij zij samen kinderen hadden, in welk geval louter samenwonen volstaat;
 • iedereen die is veroordeeld voor moord met voorbedachten rade in welke vorm dan ook waarbij de overledene zijn/haar echtgenoot was of de persoon met wie hij/zij verbonden was of verbonden was geweest in een soortgelijke stabiele relatie, is uitgesloten van de status van begunstigde;
 • het kind van een overleden persoon dat van die persoon afhankelijk was en met hem/haar samenwoonde, ervan uitgaande dat minderjarigen en gehandicapte meerderjarigen financieel afhankelijk zijn;
 • de ouder van een overleden persoon die financieel afhankelijk was van die persoon, mits er niemand is die in de hierboven vermelde situaties verkeert;
 • de ouders van minderjarigen die overlijden als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, worden eveneens als indirecte slachtoffers beschouwd voor de financiële steun die in de Spaanse wetgeving is vastgesteld.

In geval van overlijden van een minderjarige of gehandicapte als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, hebben de ouders of voogden van de minderjarige of gehandicapte slechts recht op steun bestaande uit een vergoeding voor de begrafeniskosten die zij daadwerkelijk hebben betaald, tot het wettelijk vastgestelde maximum.

In geval van zedenmisdrijven waarbij schade wordt toegebracht aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer, dekt het bedrag aan steun de kosten van de door het slachtoffer vrij te kiezen therapeutische behandeling, tot een wettelijk vastgesteld maximum.

In geval van terroristische misdrijven die tot de dood van het directe slachtoffer hebben geleid, kunnen de volgende personen begunstigde van de steun zijn:

 • de echtgenoot of echtgenote van de overledene;
 • een ongehuwde partner met wie de overledene ten minste twee jaar heeft samengewoond;
 • een ongehuwde partner met wie de overledene kinderen had;
 • de ouders van de overleden persoon als zij financieel afhankelijk waren van die persoon; bij afwezigheid van ouders, en in deze volgorde, de kleinkinderen, broers en zussen, en grootouders van de overledene die financieel afhankelijk waren van die persoon;
 • als er geen van de hierboven genoemde personen zijn, kinderen en, als die er niet zijn, ouders die niet financieel afhankelijk waren van de overledene.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

In geval van geweldsmisdrijven of zedenmisdrijven waarbij het slachtoffer ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan zijn lichamelijke of geestelijke gezondheid is toegebracht, hebben alleen directe slachtoffers (d.w.z. zij die het letsel of de schade hebben opgelopen) recht op schadeloosstelling. Indirecte slachtoffers kunnen alleen begunstigde van steun zijn na overlijden van een direct slachtoffer, in de gevallen die bij wet zijn vastgesteld en mits aan de wettelijk vastgestelde vereisten is voldaan.

In geval van terroristische misdrijven worden de volgende personen geacht de wettelijk vastgestelde rechten en voordelen te genieten:

 • de overledenen, of degenen die lichamelijke en/of geestelijke schade hebben geleden als gevolg van de terroristische daad;
 • personen die materiële schade lijden, als zij niet worden beschouwd als slachtoffers van terroristische daden of om een andere reden recht hebben op steun, voordelen of schadeloosstelling;
 • personen die in geval van overlijden van het slachtoffer en onder de voorwaarden en in de volgorde van voorkeur zoals bij wet vastgesteld, mogelijk aanspraak kunnen maken op steun of rechten op grond van verwantschap (familieleden), samenwonen of een relatie van afhankelijkheid ten opzichte van de overledene;
 • personen die aantonen dat zij rechtstreeks en herhaaldelijk zijn bedreigd of gechanteerd door een terroristische organisatie;
 • gewonde personen die verschillende graden van letsel met blijvende invaliditeit hebben opgelopen, tot de tweede graad van bloedverwantschap;
 • personen die doelwit zijn geweest van een terroristische aanslag maar ongedeerd zijn gebleven, hebben recht op medailles en onderscheidingen maar niet op financiële schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

In geval van geweldsmisdrijven of zedenmisdrijven:

Ja, als de staat waarvan het slachtoffer onderdaan is, soortgelijke steun toekent aan Spanjaarden op zijn grondgebied. Deze praktijk van erkenning — waarbij de toepasselijke wetgeving van de staat waarvan het slachtoffer onderdaan is, wordt ingeroepen — moet worden aangetoond en is een van de documenten die bijvoorbeeld bij het verzoek om definitieve steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid of letsel met blijvende invaliditeit moeten worden gevoegd. De Spaanse overheid zal de inhoud en validiteit van het ingeroepen buitenlandse recht verifiëren en bepalen of dit kan worden toegepast op elk specifiek geval.

Om in aanmerking te komen voor de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steunregeling, voordelen en schadeloosstelling, moeten in geval van misdrijven van terroristische aard de terroristische daden zijn gepleegd op Spaans grondgebied of onder Spaanse jurisdictie en hebben plaatsgevonden na 1 januari 1960.

Als een slachtoffer de gevolgen ondervindt van een terroristische daad die na 1 januari 1960 op Spaans grondgebied of onder Spaanse jurisdictie is gepleegd, heeft hij ongeacht zijn nationaliteit toegang tot de wettelijke steun.

De in de Spaanse wetgeving vastgestelde steunregeling is ook van toepassing op de volgende gevallen:

Spaanse onderdanen die in het buitenland slachtoffer zijn van groeperingen die gewoonlijk in Spanje actief zijn of van terroristische daden tegen de Spaanse staat of Spaanse belangen;

Spaanse slachtoffers van buiten nationaal grondgebied gepleegde terroristische daden die niet in bovenstaand punt zijn opgenomen;

deelnemers aan vredes- en veiligheidsoperaties die deel uitmaken van Spaanse contingenten in het buitenland die doelwit zijn van een terroristische aanslag.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of eruit afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbaar feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het misdrijf is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de bepalingen van de Spaanse wetgeving van toepassing op de bij wet vastgestelde voorlopige en definitieve procedures voor het verwerken en verlenen van de steun aan directe en indirecte slachtoffers van misdrijven, wanneer het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van de steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft.

Als het verzoek om in de Spaanse wetgeving vastgestelde overheidssteun wordt gedaan via de assistentieverlenende instanties van de staat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, moet in dergelijke gevallen de beslissende instantie in Spanje (het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst (Ministerio de Hacienda y Función Pública)) de aanvrager en de assistentieverlenende instantie in kennis stellen van:

 • de ontvangst van het verzoek om overheidssteun, de instantie die de zaak onderzoekt, de termijn voor het afhandelen van de zaak en, zo mogelijk, de verwachte datum waarop de beslissing zal worden genomen;
 • de beslissing waarmee de zaak wordt gesloten.

Bovendien kan het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen als beslissende instantie de medewerking verkrijgen van de assistentieverlenende instantie van de staat waar de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats heeft, om een hoorzitting te houden met de aanvrager of met andere personen die naar zijn oordeel moeten worden gehoord.

Daartoe kan het directoraat-generaal de assistentieverlenende instantie verzoeken de onderzoeksinstantie de nodige ondersteuning te bieden om de hoorzitting met de te horen persoon rechtstreeks te laten plaatsvinden, met name per telefoon of videoconferentie, als deze daarmee instemt.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het misdrijf, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, in geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven, hoewel de mogelijkheid bestaat dat de strafrechtelijke procedure door de bevoegde instanties op eigen initiatief is gestart en geen aangifte bij de politie hoeft te worden gedaan.

In de regel is toekenning van de steun afhankelijk van een rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Zolang de strafrechtelijke procedure loopt, voorziet de wetgeving in toekenning van tussentijdse steun om de precaire financiële situatie van slachtoffers van misdrijven of hun begunstigden te verbeteren. Tussentijdse steun kan worden aangevraagd zodra het slachtoffer bij de bevoegde instanties aangifte van de gebeurtenissen heeft gedaan of wanneer de strafrechtelijke procedure door de bevoegde instanties is ingeleid en geen aangifte hoeft te worden gedaan.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven moet u het verzoek om financiële steun, om het te kunnen indienen, vergezeld doen gaan van een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Daarbij is het niet van belang of het gaat om een uitspraak, een uitspraak bij verstek, een beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de verdachte of om een beslissing tot buitenvervolgingstelling.

In geval van terroristische misdrijven moet voor toekenning van de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steun en voordelen ofwel het slachtoffer het recht zijn toegekend om schadeloos te worden gesteld wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de daden en hun gevolgen waarvoor schadeloosstelling kan worden verkregen op grond van een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, ofwel — als een dergelijke uitspraak niet is gedaan — het gerechtelijke onderzoek zijn uitgevoerd of de strafrechtelijke procedure voor de vervolging van de misdrijven zijn ingeleid.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven moet u het verzoek om financiële steun, om het te kunnen indienen, vergezeld doen gaan van een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Daarbij is het niet van belang of het gaat om een uitspraak, een uitspraak bij verstek, een beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of om een beslissing tot buitenvervolgingstelling.

Dit vereiste houdt in dat als u om financiële steun wilt verzoeken, u een gerechtelijke procedure moet beginnen tegen de persoon die voor het misdrijf verantwoordelijk wordt gehouden.

In geval van terroristische misdrijven moet voor toekenning van de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steun en voordelen ofwel het slachtoffer het recht zijn toegekend om schadeloos te worden gesteld wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de gebeurtenissen en hun gevolgen waarvoor schadeloosstelling kan worden verkregen op grond van een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, ofwel — als een dergelijke uitspraak niet is gedaan — het gerechtelijke onderzoek zijn uitgevoerd of de strafrechtelijke procedure voor de vervolging van de misdrijven zijn ingeleid.

Daarom moet een strafrechtelijke procedure zijn gestart of ten minste het gerechtelijke onderzoek zijn uitgevoerd om de wettelijke steun en voordelen te kunnen aanvragen.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is het niet mogelijk om schadeloosstelling aan te vragen als de dader niet is geïdentificeerd, aangezien een van de vereisten is dat een kopie wordt overgelegd van de rechterlijke uitspraak tegen de vermeende dader waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Als de strafrechtelijke procedure nog niet is beëindigd, dat wil zeggen als er nog geen rechterlijke uitspraak is gedaan waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, kan tussentijdse steun worden aangevraagd, mits de precaire financiële situatie van het slachtoffer of zijn begunstigden wordt aangetoond.

Als de vermeende dader niet voor de rechtbank verschijnt, moet de desbetreffende uitspraak bij verstek bij het verzoek om steun worden gevoegd.

Een van de documenten die bij verzoeken om tussentijdse steun moeten worden ingediend, is een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het overlijden, het letsel of de schade is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad.

In geval van terroristische misdrijven kunnen de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steun en voordelen worden aangevraagd als het gerechtelijke onderzoek is uitgevoerd of de strafrechtelijke procedure voor de berechting van de misdrijven is ingeleid.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is de termijn voor het aanvragen van de steun in het algemeen één jaar na het plegen van het misdrijf.

In geval van terroristische misdrijven is de termijn voor het indienen van verzoeken om schadeloosstelling voor lichamelijk letsel of materiële schade in het algemeen één jaar na de datum waarop de schade is ontstaan.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit

- Materiële schade

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven wordt steun toegekend bij overlijden, ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Onder ernstig letsel wordt letsel verstaan dat schade toebrengt aan de lichamelijke integriteit of de lichamelijke of geestelijke gezondheid en dat leidt tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid bij de persoon die het letsel heeft opgelopen.

Het lichamelijke letsel of de schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid moet voldoende ernstig zijn om volgens de Spaanse socialezekerheidswetgeving te worden aangemerkt als blijvende invaliditeit of een situatie van tijdelijke arbeidsongeschiktheid die meer dan zes maanden voortduurt. Van blijvende arbeidsongeschiktheid is sprake bij een arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 %.

In geval van terroristische misdrijven heeft de gewone steun betrekking op de volgende onvoorziene gebeurtenissen:

 • overlijden: de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis, teraardebestelling en/of crematie van personen die bij een terroristische aanslag zijn omgekomen, worden door de staat aan de begunstigden vergoed tot een wettelijk vastgesteld maximum.

Bovendien hebben begunstigden in voorkomende gevallen recht op:

 • buitengewone betaling van alle bedragen waarvan vergoeding is gelast, in een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, voor civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijke of psychische schade als gevolg van de gebeurtenissen;
 • vergoeding van materiële schade;
 • steun voor medische behandeling en aanvullende gezondheidszorg en psychosociale zorg;
 • onderwijskundige steun;
 • steun in verband met huisvesting;
 • buitengewone steun voor noodsituaties;
 • onderscheidingen die zijn toegekend door de Koninklijke Orde van Civiele Erkenning aan de Slachtoffers van Terrorisme (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • lichamelijk letsel:

personen die lichamelijk letsel hebben opgelopen, hebben recht op vergoeding van uitgaven voor medische behandeling, prothesen en chirurgische ingrepen in verband met de terroristische daad, wanneer de behoefte daaraan wordt aangetoond en de uitgaven niet worden gedekt door een publieke of particuliere socialezekerheidsregeling voor deze personen.

De volgende situaties worden onderscheiden:

 • ernstige handicap;
 • blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen;
 • blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene;
 • gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: voor deze situaties is een vaste financiële schadeloosstelling vastgesteld.

Bovendien hebben begunstigden in voorkomende gevallen recht op:

 • buitengewone betaling van alle bedragen waarvan vergoeding is gelast, in een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, voor civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijke of psychische schade als gevolg van de gebeurtenissen;
 • vergoeding van materiële schade;
 • steun voor medische behandeling en aanvullende gezondheidszorg en psychosociale zorg; onderwijskundige steun;
 • steun in verband met huisvesting;
 • buitengewone steun voor noodsituaties;
 • onderscheidingen die zijn toegekend door de Koninklijke Orde van Civiele Erkenning aan de Slachtoffers van Terrorisme (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • niet-invaliderend blijvend letsel: in dit geval varieert de dekking naargelang de schade zoals beoordeeld overeenkomstig de regeling voor slachtoffers van verkeersongevallen, aan de hand van de schaal die voortvloeit uit de toepassing van de socialezekerheidswetgeving betreffende de vergoedingsbedragen voor blijvend letsel, verminking en vervorming en niet-invaliderend letsel als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

Wat betreft de bepaling van de vergoeding voor nawerkingen, waaronder lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en organische beperkingen en cosmetische schade die voortvloeien uit letsel en blijven bestaan nadat het genezingsproces is voltooid, omvat de regeling voor slachtoffers van verkeersongevallen uitgaven voor onder meer toekomstige gezondheidszorg, prothesen, revalidatie thuis en in het ziekenhuis, en kosten in verband met het verlies van persoonlijke onafhankelijkheid.

De regeling omvat ook tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een slachtoffer terwijl hij gezondheidszorg ontvangt en niet in staat is zijn beroepsactiviteiten of normale activiteiten uit te oefenen.

Evenzo hebben slachtoffers van terrorisme met blijvend niet-invaliderend letsel in voorkomend geval recht op:

 • buitengewone betaling van alle bedragen waarvan vergoeding is gelast, in een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, voor civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijke of psychische schade als gevolg van de gebeurtenissen;
 • vergoeding van materiële schade;
 • steun voor medische behandeling en aanvullende gezondheidszorg en psychosociale zorg;
 • vrijstelling van collegegeld;
 • steun in verband met huisvesting;
 • buitengewone steun voor noodsituaties;
 • onderscheidingen die zijn toegekend door de Koninklijke Orde van Civiele Erkenning aan de Slachtoffers van Terrorisme (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid: een slachtoffer wordt in dit verband geacht in een situatie van tijdelijke arbeidsongeschiktheid te verkeren terwijl hij gezondheidszorg ontvangt en niet in staat is zijn beroepsactiviteiten of normale activiteiten uit te oefenen.

Bovendien hebben slachtoffers in voorkomende gevallen ook recht op aanvullende steun voor personen met een blijvende handicap of blijvend niet-invaliderend letsel, met uitzondering van onderwijskundige steun.

 • ontvoering: de schadeloosstelling voor ontvoering omvat een vaste financiële schadeloosstelling en een schadeloosstelling voor lichamelijk letsel dat u bij de ontvoering hebt opgelopen.

Begunstigden kunnen schadeloos worden gesteld voor lichamelijk letsel dat zij bij de ontvoering hebben opgelopen, samen met andere soorten steun zoals:

 • buitengewone betaling van alle bedragen waarvan vergoeding is gelast, in een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, voor civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijke of psychische schade als gevolg van de gebeurtenissen;
 • vergoeding van materiële schade;
 • steun voor medische behandeling en aanvullende gezondheidszorg en psychosociale zorg;
 • steun in verband met huisvesting;
 • buitengewone steun voor noodsituaties;
 • onderscheidingen die zijn toegekend door de Koninklijke Orde van Civiele Erkenning aan de Slachtoffers van Terrorisme (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • materiële schade: deze steun is ondergeschikt aan andere steun die wordt toegekend door overheidsinstanties of voortvloeit uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen die uit deze bronnen zijn ontvangen.

Schade aan overheidseigendommen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Begunstigden hebben recht op:

vergoeding voor schade aan woningen

 • Bij een gewone verblijfplaats van natuurlijke personen, waarbij onder gewone verblijfplaats doorgaans het gebouw wordt verstaan dat ten minste zes maanden per jaar de verblijfplaats van een persoon of gezin is, kan een vergoeding worden betaald voor schade aan de constructie, de uitrusting en het meubilair waarvan vervanging nodig is om de verblijfplaats in zijn oude staat van bewoonbaarheid terug te brengen, met uitzondering van bepaalde elementen.
 • Bij een niet-gewone verblijfplaats bedraagt de vergoeding 50 % van de schade tot het maximum voor huisvesting dat in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

tijdelijke huisvesting

 • Wanneer getroffen personen als gevolg van een terroristische aanslag tijdelijk hun woning moeten verlaten tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, kan het ministerie van Binnenlandse Zaken bijdragen in de kosten van tijdelijke huisvesting.

vergoeding voor schade aan commerciële of industriële inrichtingen

 • De vergoeding omvat de waarde van de reparaties die nodig zijn om de activiteiten in deze inrichtingen te hervatten, waaronder de reparatie van beschadigd meubilair en beschadigde inventaris, tot de maximale vergoeding die in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

vergoeding voor schade aan voertuigen

 • Er kan een vergoeding worden verkregen voor schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen.
 • Het is van wezenlijk belang dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekeringspolis voor het voertuig up-to-date is als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist.
 • De vergoeding omvat de kosten die nodig zijn voor de reparatie en er is ook steun beschikbaar als het voertuig is vernietigd.
 • Onderwijskundige steun: studiesteun wordt toegekend als een terroristische daad leidt tot letsel bij de student, zijn weduwe, weduwnaar, ongehuwde partner of kinderen bij zijn overlijden, of bij zijn ouders, broers en zusters of voogden als gevolg waarvan zij arbeidsongeschikt raken voor hun gewone beroep. De vereisten daarvoor zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

De verantwoordelijkheid voor de schadeloosstelling van slachtoffers van terroristische aanslagen berust bij de staat, die in uitzonderlijke gevallen op basis van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor overlijden of voor lichamelijke of psychische schade de vergoeding betaalt voor de volgende onvoorziene gebeurtenissen: overlijden, ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene, gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvend niet-invaliderend letsel en ontvoering.

- Psychische schade

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven dekt het bedrag aan steun als het misdrijf schade aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer (psychische schade) heeft toegebracht, de kosten van een door het slachtoffer vrij gekozen therapeutische behandeling voor het maximumbedrag dat in de Spaanse wetgeving is vastgesteld.

In geval van terroristische misdrijven krijgen slachtoffers van terroristische aanslagen met betrekking tot de psychische schade onmiddellijk gratis de psychologische en psychiatrische bijstand die nodig is om in hun zorgbehoefte te voorzien zolang dit klinisch nodig wordt geacht voor een zo snel en doeltreffend mogelijk herstel.

Deze steun geldt voor de directe slachtoffers zelf alsmede voor bedreigde personen en hun gezinnen of degenen met wie zij samenwonen.

(b) Rechten van ouders of familieleden van slachtoffers

- Materiële schade

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven worden de ouders van een minderjarige die als gevolg van het misdrijf overlijdt, als indirecte slachtoffers beschouwd als begunstigden.

In dergelijke gevallen is de steun beperkt tot een vergoeding voor de begrafeniskosten die de ouders of voogden van het overleden kind daadwerkelijk hebben betaald, binnen de grenzen die in de Spaanse wetgeving zijn vastgesteld.

Kosten in verband met de dodenwake, verwijdering, teraardebestelling of crematie worden beschouwd als begrafeniskosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

In geval van terroristische misdrijven betaalt de staat de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis, teraardebestelling en/of crematie van personen die zijn omgekomen bij een terroristische aanslag, tot een maximum dat is vastgesteld in de toepasselijke wetgeving.

- Psychische schade

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/schadeloosstelling van de nabestaanden als het slachtoffer is overleden

In geval van terroristische misdrijven geldt de vastgestelde steun met betrekking tot psychologische en psychiatrische bijstand voor de directe slachtoffers van terroristische daden ook voor familieleden en met hen samenwonende personen die psychische gevolgen van de terroristische daden kunnen ondervinden die pas later tot uiting komen. Zij hebben recht op financiering van de kosten van psychologische hulp op voorschrift van een arts, tot een maximum dat voor geïndividualiseerde behandeling is vastgesteld.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan het bedrag aan steun in het algemeen niet hoger zijn dan de schadeloosstelling die in de uitspraak is vastgesteld.

Het bedrag aan steun wordt bepaald door toepassing van een reeks regels, mits dit bedrag niet hoger is dan het in de uitspraak vastgestelde bedrag:

 • in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt de betrokkene na het verstrijken van de eerste zes maanden een bedrag van tweemaal de actuele dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) zolang hij of zij arbeidsongeschikt blijft. De desbetreffende maandelijkse betalingen worden in die periode verricht.

De IPREM is een index die jaarlijks wordt vastgesteld en wordt gebruikt om het bedrag van bepaalde uitkeringen of de drempel voor toegang tot bepaalde uitkeringen, aanspraken of overheidsdiensten te bepalen.

 • In geval van letsel met blijvende invaliditeit is het maximaal te ontvangen bedrag gekoppeld aan de actuele maandelijkse IPREM op de datum waarop het letsel of de gezondheidsschade is opgetreden en afhankelijk van de mate van invaliditeit:
  • bij gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 40 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 60 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 90 maandelijkse termijnen;
  • bij ernstige invaliditeit: 130 maandelijkse termijnen;
 • In geval van overlijden bedraagt de maximaal te ontvangen steun 120 maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Het bedrag aan steun voor begrafeniskosten dat wordt toegekend aan de ouders of voogden van een minderjarige of een gehandicapte meerderjarige die overlijdt als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, dekt de daadwerkelijk betaalde kosten tot een maximum van vijf maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Het bedrag aan steun dat wordt toegekend voor de kosten van therapeutische behandeling bij zedenmisdrijven die schade aan de geestelijke gezondheid van slachtoffers hebben toegebracht, wordt betaald volgens de volgende criteria:

 • Als het verzoek om steun wordt gedaan voordat met de behandeling wordt begonnen, kan betaling van een bedrag op basis van een maandelijkse termijn van de IPREM worden overeengekomen. Als dat bedrag niet voldoende is om de behandeling te bekostigen, kan op verzoek van de betrokkene het verschil als eenmalige uitkering of in opeenvolgende bedragen worden uitbetaald tot het einde van de behandeling of, indien van toepassing, tot het vastgestelde maximumbedrag wordt bereikt.
 • Als de steun wordt aangevraagd nadat de behandeling is begonnen, worden de door de betrokkene verantwoorde uitgaven samen met de toekomstige uitgaven voor hetzelfde doel betaald tot het einde van de behandeling of, indien van toepassing, tot het vastgestelde maximumbedrag wordt bereikt.
 • Als ten tijde van het verzoek wordt aangetoond dat de behandeling ten einde is gekomen, wordt de steun betaald als eenmalige uitkering voor het bedrag van de verantwoorde uitgaven tot het toegestane maximumbedrag. Als de behandeling aantoonbaar moet worden hervat en het maximumbedrag nog niet is bereikt, kunnen de uit de hervatte behandeling voortvloeiende uitgaven worden vergoed.

Tussentijdse steun kan ook worden toegekend vóór de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, mits de precaire financiële situatie van u als slachtoffer of uw begunstigden is aangetoond. Deze steun kan worden verleend als eenmalige uitkering of in de vorm van periodieke betalingen.

In geval van terroristische misdrijven:

 • in geval van overlijden wordt de steun als eenmalige uitkering verleend overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.

Voor de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis, teraardebestelling en/of crematie van personen die bij een terroristische aanslag zijn omgekomen, wordt een eenmalige uitkering betaald tot een wettelijk vastgesteld maximum.

 • In geval van lichamelijk letsel: bij ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene en gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de steun betaald als eenmalige uitkering overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.

Bij schadeloosstelling voor blijvend niet-invaliderend letsel wordt de vergoeding betaald als eenmalige uitkering of in maandelijkse termijnen, afhankelijk van de vastgestelde schaal.

 • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid geldt een maximum van 18 maandelijkse vergoedingstermijnen.
 • Bij ontvoering wordt naast een eenmalige uitkering als schadeloosstelling voor het lichamelijke letsel dat het slachtoffer bij de ontvoering heeft opgelopen, ook steun betaald op basis van het aantal dagen dat de ontvoering heeft geduurd, tot het maximum voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • In geval van materiële schade: deze steun is ondergeschikt aan andere steun die wordt toegekend door overheidsinstanties of voortvloeit uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen die uit deze bronnen zijn ontvangen.

Schade aan overheidseigendommen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

In het algemeen vindt betaling plaats in de vorm van een eenmalige uitkering van de bedragen die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld, met uitzondering van steun voor tijdelijke huisvesting: deze wordt verstrekt in maandelijkse betalingen, waarbij de steun op dagbasis wordt berekend bij verblijf in een hotel en op maandbasis bij huur van woonruimte.

Begunstigden hebben recht op:

vergoeding voor schade aan woningen

 • Bij een gewone verblijfplaats van natuurlijke personen, waarbij onder gewone verblijfplaats doorgaans het gebouw wordt verstaan dat ten minste zes maanden per jaar de verblijfplaats van een persoon of gezin is, kan een vergoeding worden betaald voor schade aan de constructie, de uitrusting en het meubilair waarvan vervanging nodig is om de verblijfplaats in zijn oude staat van bewoonbaarheid terug te brengen, met uitzondering van bepaalde elementen.
 • Bij een niet-gewone verblijfplaats omvat de vergoeding 50 % van de schade tot het maximum voor huisvesting dat in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

tijdelijke huisvesting

 • Wanneer getroffen personen als gevolg van een terroristische aanslag tijdelijk hun woning moeten verlaten tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, kan het ministerie van Binnenlandse Zaken bijdragen in de kosten van tijdelijke huisvesting.

vergoeding voor schade aan commerciële of industriële inrichtingen

 • De vergoeding omvat de waarde van de reparaties die nodig zijn om de activiteiten in deze inrichtingen te hervatten, waaronder de reparatie van beschadigd meubilair en beschadigde inventaris, tot de maximale vergoeding die in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

vergoeding voor schade aan voertuigen

 • Er kan een vergoeding worden verkregen voor schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen.
 • Het is van wezenlijk belang dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekeringspolis voor het voertuig up-to-date is als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist.
 • De vergoeding omvat de kosten die nodig zijn voor de reparatie en er is ook steun beschikbaar als het voertuig is vernietigd.
 • Onderwijskundige steun: onderwijssteun wordt toegekend als een terroristische daad leidt tot letsel bij de student, zijn weduwe, weduwnaar, ongehuwde partner of kinderen bij zijn overlijden of bij zijn ouders, broers en zusters of voogden als gevolg waarvan zij arbeidsongeschikt raken voor hun gewone beroep. De vereisten daarvoor zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

De regeling voor betaling in termijnen wordt toegepast op gevallen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en letsel met blijvende invaliditeit als gevolg van terroristische aanslagen binnen de in de Spaanse wetgeving vastgestelde grenzen.

In gevallen waarin vanwege de ernst van het opgelopen letsel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het slachtoffer later volledig blijvend arbeidsongeschikt voor zijn normale beroep wordt verklaard, dan wel blijvend arbeidsongeschikt voor alle beroepen of ernstig gehandicapt, is betaling in termijnen tot het wettelijk vastgestelde maximum mogelijk.

In uitzonderlijke gevallen zal de staat de verantwoordelijkheid voor de betaling van de schadeloosstelling op zich nemen op basis van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor overlijden of voor lichamelijke of psychische schade met betrekking tot de volgende onvoorziene gebeurtenissen: overlijden, ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene, gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvend niet-invaliderend letsel en ontvoering. Deze buitengewone steun wordt gewoonlijk verstrekt in de vorm van een eenmalige uitkering, met uitzondering van niet-invaliderend blijvend letsel en ontvoering.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan overheidssteun worden afgewezen of het bedrag van de steun worden verminderd als volledige of gedeeltelijke toekenning onbillijk of in strijd met de openbare orde zou zijn in de volgende bij rechterlijke uitspraak vastgestelde omstandigheden:

 • als het gedrag van de begunstigde direct of indirect heeft bijgedragen aan het plegen van het misdrijf of het verergeren van het letsel;
 • als de begunstigde banden heeft met de dader of behoort tot een organisatie die zich bezighoudt met geweldsmisdrijven.

Wanneer een als gevolg van het misdrijf overleden persoon onder een van de bovenvermelde redenen voor afwijzing of beperking van steun valt, kunnen begunstigden als indirecte slachtoffers toegang tot de steun krijgen als zij in financiële moeilijkheden verkeren.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven wordt uw financiële situatie in aanmerking genomen bij het bepalen van het toe te kennen bedrag aan steun. De volgende wegingsfactoren worden toegepast:

 • de door de begunstigde of gezamenlijk door alle begunstigden (in geval van steun na overlijden) op jaarbasis genoten inkomsten in welke vorm dan ook, volgens de geldende schaal;
 • de door het slachtoffer op jaarbasis genoten inkomsten in welke vorm dan ook op de datum dat het letsel of de gezondheidsschade is opgetreden (steun bij letsel met blijvende invaliditeit), volgens de geldende schaal.

Uw financiële situatie wordt ook in aanmerking genomen om te bepalen of u als begunstigde in een situatie van financiële afhankelijkheid verkeert die tot toekenning van de steun kan leiden. Als u in een precaire financiële situatie verkeert, kan overeenkomstig de betrokken wetgeving tussentijdse steun worden toegekend voordat de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd met een rechterlijke uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan.

In geval van terroristische misdrijven wordt ter vaststelling van het recht op schadeloosstelling voor overlijden, de financiële afhankelijkheid van de begunstigde ten opzichte van de overledene op het moment van overlijden als gevolg van de terroristische daad in aanmerking genomen. Daarbij wordt uitgegaan van de jaarlijkse inkomsten die in welke vorm dan ook zijn genoten.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan het bedrag aan steun niet hoger zijn dan de in de uitspraak vastgestelde schadeloosstelling. Het exacte bedrag wordt bepaald door toepassing van een reeks regels:

 • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt de betrokkene na het verstrijken van de eerste zes maanden een bedrag van tweemaal de actuele dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)) zolang hij arbeidsongeschikt blijft. De desbetreffende maandelijkse betalingen worden in die periode verricht.
 • In geval van letsel met blijvende invaliditeit is het maximaal te ontvangen bedrag gekoppeld aan de actuele maandelijkse IPREM op de datum waarop het letsel of de gezondheidsschade van de betrokkene is opgetreden en afhankelijk van de mate van invaliditeit:
  • bij gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 40 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep van de betrokkene: 60 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 90 maandelijkse termijnen;
  • bij ernstige invaliditeit: 130 maandelijkse termijnen.

Om het te ontvangen bedrag aan steun in deze gevallen te bepalen, worden de volgende correctiefactoren achtereenvolgens toegepast op de maximumbedragen van elke betrokken vorm van steun:

 • de door het slachtoffer op jaarbasis genoten inkomsten in welke vorm dan ook op de datum dat het letsel of de gezondheidsschade is opgetreden, volgens de volgende schaal:
  • inkomsten lager dan de op die datum geldende IPREM: correctiefactor = 1;
  • tussen 101 % en 200 % van de IPREM: correctiefactor = 0,90;
  • tussen 201 % en 350 % van de IPREM: correctiefactor = 0,80;
  • meer dan 350 % van de IPREM: correctiefactor = 0,70.
 • het aantal personen dat op de datum van het letsel financieel afhankelijk is van het slachtoffer, overeenkomstig de in de toepasselijke wetgeving vastgelegde criteria, als zij met het slachtoffer samenwonen op kosten van het slachtoffer en mits zij inkomsten in welke vorm dan ook genieten die op jaarbasis niet hoger zijn dan 150 % van de op jaarbasis berekende IPREM die geldt op de datum van het letsel, overeenkomstig de volgende schaal:
  • voor vier of meer ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 1 toegepast;
  • voor drie ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 0,95 toegepast;
  • voor twee ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 0,90 toegepast;
  • voor één ten laste komende persoon wordt een correctiefactor van 0,85 toegepast;
  • als er geen ten laste komende personen zijn, wordt een correctiefactor van 0,80 toegepast.
  • In geval van overlijden bedraagt de maximaal te ontvangen steun 120 maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Om het te ontvangen bedrag aan steun in dit geval te bepalen, worden de volgende correctiefactoren achtereenvolgens toegepast op de maximumbedragen van elke betrokken vorm van steun:

 • de door de begunstigde of gezamenlijk door alle begunstigden (in geval van meerdere begunstigden) op jaarbasis genoten inkomsten in welke vorm dan ook op de datum van overlijden van het slachtoffer, volgens de volgende schaal:
  • inkomsten lager dan de op die datum geldende IPREM: correctiefactor = 1;
  • tussen 101 % en 200 % van de IPREM: correctiefactor = 0,90;
  • tussen 201 % en 350 % van de IPREM: correctiefactor = 0,80;
  • meer dan 350 % van de IPREM: correctiefactor = 0,70.
 • het aantal personen dat ten tijde van het overlijden van het slachtoffer financieel afhankelijk was van hem of van een of meer begunstigden. De in de toepasselijke wetgeving genoemde personen worden als begunstigden aangemerkt, mits door elk van hen aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • dat zij ten tijde van het overlijden van het slachtoffer met hem of met een of meer begunstigden samenwoonden op kosten van het slachtoffer of de begunstigden; en
  • dat zij geen inkomsten in welke vorm dan ook genieten die op jaarbasis hoger zijn dan 150 % van de op jaarbasis berekende IPREM ten tijde van overlijden van het slachtoffer, volgens de volgende schaal:
   • voor vier of meer ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 1 toegepast;
   • voor drie ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 0,95 toegepast;
   • voor twee ten laste komende personen wordt een correctiefactor van 0,90 toegepast;
   • voor één ten laste komende persoon wordt een correctiefactor van 0,85 toegepast.

Het bedrag aan steun voor begrafeniskosten dat wordt toegekend aan de ouders of voogden van een minderjarige of een gehandicapte meerderjarige die overlijdt als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, dekt de daadwerkelijk betaalde kosten tot een maximum van vijf maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

In geval van zedenmisdrijven waarbij schade wordt toegebracht aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer, dekt het bedrag aan steun de uitgaven voor een vrij door het slachtoffer te kiezen therapeutische behandeling tot een maximum van vijf maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van het forensisch-medische rapport met een onderbouwing van de schade aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer die therapeutisch kan worden behandeld.

Tussentijdse steun kan worden toegekend vóór de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, mits de precaire financiële situatie van u als slachtoffer of uw begunstigden is aangetoond.

In geval van terroristische misdrijven:

 • in geval van overlijden wordt de steun als eenmalige uitkering verleend overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.

Begunstigden van deze schadeloosstelling hebben recht op een verhoging van de steun met een vast bedrag van twintig maandelijkse betalingen van de op de datum van de terroristische daad geldende IPREM voor elk van de begunstigde kinderen of minderjarigen die ten tijde van het overlijden financieel afhankelijk waren van het slachtoffer.

Een persoon wordt geacht financieel afhankelijk te zijn van de overleden persoon als hij ten tijde van het overlijden geheel of gedeeltelijk op kosten van die persoon leefde en op jaarbasis inkomsten in welke vorm dan ook genoot van ten hoogste 150 % van de op dat moment geldende op jaarbasis berekende IPREM.

Steun wordt ook toegekend voor de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis en teraardebestelling en/of crematie van personen die zijn omgekomen bij een terroristische aanslag, tot het wettelijk vastgestelde maximum. De kosten worden vergoed na indiening van de desbetreffende facturen. De facturen moeten vergezeld gaan van de verzekeringspolis die deze kosten dekt of van een beëdigde verklaring waarin staat dat een dergelijke verzekering ontbreekt.

 • In geval van lichamelijk letsel: bij ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene en gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de steun betaald als eenmalige uitkering overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.

Bij schadeloosstelling voor blijvend niet-invaliderend letsel wordt de vergoeding betaald als eenmalige uitkering of in maandelijkse termijnen, afhankelijk van de vastgestelde schaal.

Begunstigden hebben recht op de verleende steun en op een verhoging van die steun met een vast bedrag van twintig maandelijkse betalingen van de geldende IPREM voor elk van de begunstigde kinderen of minderjarigen die ten tijde van de terroristische daad die het letsel heeft veroorzaakt, financieel afhankelijk waren van het slachtoffer.

 • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid een schadeloosstelling van tweemaal de geldende IPREM betaald, tot een maximum van 18 maandelijkse termijnen.
 • Bij ontvoering krijgen slachtoffers een schadeloosstelling van het wettelijk vastgestelde bedrag voor de ontvoering. Bovendien wordt als schadeloosstelling voor lichamelijk letsel dat het slachtoffer bij de ontvoering heeft opgelopen, steun ten bedrage van driemaal de dagelijkse IPREM betaald voor elke dag dat de ontvoering heeft geduurd, tot de maximale schadeloosstelling voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Materiële schade: deze steun is ondergeschikt aan andere steun die wordt toegekend door overheidsinstanties of voortvloeit uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen die uit deze bronnen zijn ontvangen.

De schadeloosstellingen kunnen samen niet hoger zijn dan het bedrag van de veroorzaakte schade.

Schade aan overheidseigendommen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Begunstigden hebben recht op:

vergoeding voor schade aan woningen

 • Bij een gewone verblijfplaats van natuurlijke personen kan een vergoeding worden betaald voor schade aan de constructie, de inrichting en het meubilair waarvan vervanging nodig is om de verblijfplaats in zijn oude staat van bewoonbaarheid terug te brengen, met uitzondering van bepaalde luxe-elementen.
 • Bij een niet-gewone verblijfplaats bedraagt de vergoeding 50 % van de schade tot het maximum voor huisvesting dat in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

tijdelijke huisvesting

 • Wanneer getroffen personen als gevolg van een terroristische aanslag tijdelijk hun woning moeten verlaten tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, kan het ministerie van Binnenlandse Zaken bijdragen in de kosten van tijdelijke huisvesting door betaling van steun die op dagbasis wordt berekend bij verblijf in een hotel en op maandbasis bij huur van woonruimte.

vergoeding voor schade aan commerciële of industriële inrichtingen

 • De vergoeding omvat de waarde van de reparaties die nodig zijn om de activiteiten in deze inrichtingen te hervatten, waaronder de reparatie van beschadigd meubilair en beschadigde inventaris, tot de maximale vergoeding die in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

vergoeding voor schade aan voertuigen

 • Er kan een vergoeding worden verkregen voor schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen.
 • Het is van wezenlijk belang dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekeringspolis voor het voertuig up-to-date is als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist.
 • De vergoeding omvat het voor de reparatie noodzakelijke bedrag of de uitgaven die daarvoor nodig zijn.
 • Onderwijskundige steun: onderwijssteun wordt toegekend als een terroristische daad leidt tot lichamelijk letsel bij de student, zijn weduwe of weduwnaar, ongehuwde partner of de kinderen van de overledene of bij zijn ouders, broers en zusters of voogden als gevolg waarvan zij arbeidsongeschikt raken voor hun gewone beroep. De vereisten daarvoor zijn vastgesteld in de toepasselijke wetgeving.

U komt alleen in aanmerking voor de steun als u nog niet beschikt over een kwalificatie van hetzelfde niveau of hoger dan de studie waarvoor de steun wordt aangevraagd of nog niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor het verwerven van een dergelijke kwalificatie.

Voor taalonderwijs en bachelor- of gelijkwaardige of hogere studies gelden de academische vereisten voor inschrijving en eindtermen die zijn vastgesteld in de Spaanse wetgeving inzake studiebeurzen en studiesteun.

Bij de berekening evenwel van de minimale academische prestaties die van de begunstigden van studiesteun worden verlangd, past het ministerie van Binnenlandse Zaken een correctiefactor van 0,60 toe voor studenten met specifieke onderwijsbehoeften die een aangepast curriculum of meer tijd voor hun studie nodig hebben vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap.

In uitzonderlijke gevallen zal de staat de verantwoordelijkheid voor de betaling van de schadeloosstelling op zich nemen op basis van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor het overlijden of voor de lichamelijke of psychische schade met betrekking tot de volgende onvoorziene gebeurtenissen: overlijden, ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene, gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvend niet-invaliderend letsel en ontvoering.

Het bedrag van de schadeloosstelling wordt als volgt bepaald:

 • In geval van een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan en waarbij schadeloosstelling wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid wordt toegekend voor het overlijden of voor de lichamelijke of geestelijke schade die tot een van bovengenoemde onvoorziene gebeurtenissen leidt, wordt een eenmalige uitkering verstrekt voor het wettelijk vastgestelde bedrag.
 • Als in de uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, geen bedrag wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk letsel wordt toegekend en evenmin toekenning van een bedrag wordt toegestaan, wordt de steun betaald als eenmalige uitkering voor alle onvoorziene gebeurtenissen met uitzondering van:
  • niet-invaliderend blijvend letsel: in dit geval varieert de dekking naargelang de schade zoals beoordeeld overeenkomstig de regeling voor slachtoffers van verkeersongevallen, aan de hand van de schaal die voortvloeit uit de toepassing van de socialezekerheidswetgeving betreffende de vergoedingsbedragen voor blijvend letsel, verminking en vervorming en niet-invaliderend letsel als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
  • ontvoering: voor elke dag dat de ontvoering voortduurt, wordt steun ten bedrage van driemaal de dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (IPREM) betaald, tot de maximale schadeloosstelling voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan het bedrag aan steun in het algemeen niet hoger zijn dan de in de uitspraak vastgestelde schadeloosstelling.

Het bedrag aan steun wordt bepaald door toepassing van een reeks regels, mits dit bedrag niet hoger is dan het in de uitspraak vastgestelde bedrag:

 • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt de betrokkene na het verstrijken van de eerste zes maanden een bedrag van tweemaal de actuele dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (IPREM) zolang hij arbeidsongeschikt blijft. De desbetreffende maandelijkse betalingen worden in die periode verricht.
 • In geval van letsel met blijvende invaliditeit is het maximaal te ontvangen bedrag gekoppeld aan de actuele maandelijkse IPREM op de datum waarop het letsel of de schade aan de gezondheid van de persoon is opgetreden en afhankelijk van de mate van invaliditeit:
  • bij gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 40 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 60 maandelijkse termijnen;
  • bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 90 maandelijkse termijnen;
  • bij ernstige invaliditeit: 130 maandelijkse termijnen.
 • In geval van overlijden bedraagt de maximaal te ontvangen steun 120 maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Het bedrag aan steun voor begrafeniskosten dat wordt toegekend aan de ouders of voogden van een minderjarige of een gehandicapte meerderjarige die overlijdt als rechtstreeks gevolg van een misdrijf, dekt de daadwerkelijk betaalde kosten tot een maximum van vijf maandelijkse termijnen van de IPREM die geldt op de datum van overlijden.

Het bedrag aan steun dat wordt toegekend voor de kosten van therapeutische behandeling bij zedenmisdrijven die tot schade aan de geestelijke gezondheid van slachtoffers hebben geleid, wordt betaald volgens de volgende criteria:

 • Als het verzoek om steun wordt gedaan voordat met de behandeling wordt begonnen, kan betaling van een bedrag op basis van een maandelijkse termijn van de IPREM worden overeengekomen. Als dat bedrag niet voldoende is om de behandeling te bekostigen, kan op verzoek van de betrokkene het verschil als eenmalige uitkering of in opeenvolgende bedragen worden uitbetaald tot het einde van de behandeling of, indien van toepassing, tot het vastgestelde maximumbedrag wordt bereikt.
 • Als de steun wordt aangevraagd nadat de behandeling is begonnen, worden de door de betrokkene verantwoorde uitgaven samen met de toekomstige uitgaven voor hetzelfde doel betaald tot het einde van de behandeling of, indien van toepassing, tot het vastgestelde maximumbedrag wordt bereikt.
 • Als ten tijde van het verzoek wordt aangetoond dat de behandeling ten einde is gekomen, wordt de steun betaald als eenmalige uitkering voor het bedrag van de verantwoorde uitgaven tot het toegestane maximumbedrag. Als de behandeling moet worden hervat en het maximumbedrag nog niet is bereikt, kunnen de uit de hervatte behandeling voortvloeiende uitgaven worden vergoed.

Tussentijdse steun kan ook worden toegekend vóór de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, mits de precaire financiële situatie van u als slachtoffer of uw begunstigden is aangetoond. Deze steun kan worden verleend als eenmalige uitkering of in de vorm van periodieke betalingen.

In geval van terroristische misdrijven:

 • in geval van overlijden bedraagt het bedrag van de schadeloosstelling 250 000 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd met een vast bedrag van twintig maandelijkse betalingen van de op de datum van de terroristische daad geldende IPREM voor elk van de begunstigde kinderen of minderjarigen die ten tijde van het overlijden financieel afhankelijk waren van het slachtoffer.

Voor de niet door een verzekeringspolis gedekte kosten van verwijdering, begrafenis, teraardebestelling en/of crematie van personen die bij een terroristische aanslag zijn omgekomen, wordt een eenmalige uitkering gedaan tot een maximum van 6 000 EUR.

 • In geval van lichamelijk letsel: bij ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene en gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de steun betaald als eenmalige uitkering overeenkomstig de wettelijk vastgestelde bedragen.
  • ernstige handicap: 500 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 180 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 100 000 EUR;
  • gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 75 000 EUR.
 • Bij schadeloosstelling voor blijvend niet-invaliderend letsel wordt de vergoeding betaald als eenmalige uitkering of in maandelijkse termijnen, afhankelijk van de vastgestelde schaal en met hetzelfde maximum als voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid (75 000 EUR).
 • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedurende de periode waarin het slachtoffer tijdelijk arbeidsongeschikt is, een schadeloosstelling van tweemaal de geldende IPREM betaald tot een maximum van 18 maandelijkse termijnen.
 • Bij ontvoering wordt een eenmalige uitkering van 12 000 EUR voor de ontvoering betaald plus driemaal de dagelijkse IPREM voor elke dag dat de ontvoering heeft geduurd, tot het maximum voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid (75 000 EUR).
 • In geval van materiële schade: deze steun is ondergeschikt aan andere steun die wordt toegekend door overheidsinstanties of voortvloeit uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen die uit deze bronnen zijn ontvangen.

Schade aan overheidseigendommen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

In het algemeen vindt betaling plaats in de vorm van een eenmalige uitkering van de bedragen die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld, met uitzondering van steun voor tijdelijke huisvesting: deze wordt verstrekt in maandelijkse betalingen, waarbij de steun op dagbasis wordt berekend bij verblijf in een hotel en op maandbasis bij huur van woonruimte.

Begunstigden hebben recht op:

vergoeding voor schade aan woningen

 • Bij een gewone verblijfplaats van natuurlijke personen, waarbij onder gewone verblijfplaats doorgaans het gebouw wordt verstaan dat ten minste zes maanden per jaar de verblijfplaats van een persoon of gezin is, kan een vergoeding worden betaald voor schade aan de constructie, de uitrusting en het meubilair waarvan vervanging nodig is om de verblijfplaats in zijn oude staat van bewoonbaarheid terug te brengen, met uitzondering van bepaalde elementen.
 • Bij een niet-gewone verblijfplaats bedraagt de vergoeding 50 % van de schade tot het maximum voor huisvesting dat in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

tijdelijke huisvesting

 • Wanneer getroffen personen als gevolg van een terroristische aanslag tijdelijk hun woning moeten verlaten tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, kan het ministerie van Binnenlandse Zaken bijdragen in de kosten van tijdelijke huisvesting.

vergoeding voor schade aan commerciële of industriële inrichtingen

 • De vergoeding omvat de waarde van de reparaties die nodig zijn om de activiteiten in deze inrichtingen te hervatten, waaronder de reparatie van beschadigd meubilair en beschadigde inventaris, tot de maximale vergoeding die in de toepasselijke wetgeving is vastgesteld.

vergoeding voor schade aan voertuigen

 • Er kan een vergoeding worden verkregen voor schade aan particuliere voertuigen en schade aan voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen.
 • Het is van wezenlijk belang dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekeringspolis voor het voertuig up-to-date is als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist.
 • De vergoeding omvat de kosten die nodig zijn voor de reparatie en er is ook steun beschikbaar als het voertuig is vernietigd.
 • Onderwijskundige steun: onderwijssteun wordt toegekend als een terroristische daad leidt tot lichamelijk letsel bij de student, zijn weduwe of weduwnaar, ongehuwde partner of de kinderen van de overledene of bij zijn ouders, broers en zusters of voogden als gevolg waarvan zij arbeidsongeschikt raken voor hun gewone beroep. De vereisten daarvoor zijn vastgesteld in de toepasselijke wetgeving.

De regeling voor betaling in termijnen wordt toegepast op gevallen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en letsel met blijvende invaliditeit als gevolg van terroristische aanslagen binnen de in de Spaanse wetgeving vastgestelde grenzen.

In gevallen waarin vanwege de ernst van het opgelopen letsel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het slachtoffer later blijvend arbeidsongeschikt voor zijn normale beroep wordt verklaard, blijvend arbeidsongeschikt voor alle beroepen of ernstig gehandicapt, is betaling in termijnen mogelijk tot 18 030,36 EUR.

In uitzonderlijke gevallen zal de staat de verantwoordelijkheid voor de betaling van de schadeloosstelling op zich nemen op basis van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor het overlijden of voor de lichamelijke of psychische schade met betrekking tot de volgende onvoorziene gebeurtenissen: overlijden, ernstige handicap, blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen, blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene, gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvend niet-invaliderend letsel en ontvoering.

Het bedrag van de schadeloosstelling wordt als volgt bepaald:

 • In geval van een uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan en waarbij schadeloosstelling wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid wordt toegekend voor overlijden of voor lichamelijke of geestelijke schade die tot een van bovengenoemde onvoorziene gebeurtenissen leidt, wordt het in de uitspraak vastgestelde bedrag betaald tot de volgende maxima:
  • overlijden: 500 000 EUR;
  • ernstige handicap: 750 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 300 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 200 000 EUR;
  • gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 125 000 EUR;
  • niet-invaliderend blijvend letsel: 100 000 EUR;
  • ontvoering: 125 000 EUR.
 • Als in de uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, geen bedrag wegens civielrechtelijke aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk letsel wordt toegekend en evenmin toekenning van een bedrag wordt toegestaan, worden de volgende bedragen betaald:
  • overlijden: 250 000 EUR;
  • ernstige handicap: 500 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor alle beroepen: 180 000 EUR;
  • blijvende arbeidsongeschiktheid voor het normale beroep van de betrokkene: 100 000 EUR;
  • gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid: 75 000 EUR;
 • Niet-invaliderend blijvend letsel: in dit geval varieert de dekking naargelang de beoordeling van de schade zoals beoordeeld overeenkomstig de regeling voor slachtoffers van verkeersongevallen, aan de hand van de schaal die voortvloeit uit de toepassing van de socialezekerheidswetgeving betreffende de vergoedingsbedragen voor blijvend letsel, verminking en vervorming en niet-invaliderend letsel als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
 • Ontvoering: voor elke dag dat de ontvoering heeft geduurd, wordt steun ten bedrage van driemaal de dagelijkse publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (IPREM) betaald, tot de maximale schadeloosstelling voor gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is het ontvangen van wettelijk vastgestelde steun in het algemeen niet verenigbaar met het ontvangen van een voor letsel en schade als gevolg van het misdrijf toegekende schadeloosstelling die is vastgesteld in een rechterlijke uitspraak.

Het is echter mogelijk dat alle of een deel van de wettelijk vastgestelde steun wordt betaald als de dader gedeeltelijk insolvent is verklaard; maar het uit beide bronnen ontvangen bedrag kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de gerechtelijke beslissing is vastgesteld.

Daarom is de in de Spaanse wetgeving vastgestelde steun onverenigbaar met:

 • een financiële schadeloosstelling waarop de begunstigde recht heeft op grond van een verzekeringsstelsel, tenzij het van een particuliere verzekering ontvangen vergoedingsbedrag lager is dan het in de uitspraak vastgestelde bedrag;
 • in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer is steun onverenigbaar met een eventuele vergoeding die voor deze arbeidsongeschiktheid wordt betaald op grond van een openbaar socialezekerheidsstelsel. Deze onverenigbaarheid wordt geacht te bestaan wanneer de in Spanje wettelijk vastgestelde steun en de schadeloosstelling of financiële steun waarop de begunstigde recht heeft op grond van een particulier verzekeringsstelsel, dezelfde risico's en noodsituaties dekken.

Niettemin kan een mogelijke betaling van de wettelijk vastgestelde steun passend zijn voor een begunstigde van een particuliere verzekering, als de van de verzekering ontvangen schadevergoeding lager is dan het in de uitspraak vastgestelde bedrag, mits het te betalen verschil niet hoger is dan de vastgestelde schaal.

In geval van letsel of schade met blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden van het slachtoffer als gevolg, is ontvangst van de steun verenigbaar met de ontvangst van een overheidspensioen waarop de begunstigde aanspraak maakt.

Steun voor blijvende arbeidsongeschiktheid is onverenigbaar met steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

In geval van terroristische misdrijven is de vergoeding voor de materiële schade die slachtoffers hebben geleden, ondergeschikt aan de vergoeding die door de overheidsinstanties wordt toegekend of uit verzekeringsovereenkomsten voortvloeit, en wordt het bedrag van de vergoeding verminderd met het uit deze bronnen ontvangen bedrag.

Met betrekking tot schade aan voertuigen kan de schade worden vergoed die is veroorzaakt aan particuliere voertuigen, alsook de schade die is geleden door de gebruikers van voertuigen voor vervoer over land van personen of goederen, met uitzondering van voertuigen die overheidseigendom zijn. Voorwaarde hiervoor is dat ten tijde van het voorval de verplichte verzekering voor het voertuig up-to-date is, als een dergelijke verzekering bij specifieke wetgeving is vereist. Deze vergoeding is ondergeschikt aan andere vergoedingen die worden toegekend door overheidsinstanties of voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten, en wordt verminderd met de bedragen van die vergoedingen.

De kosten van verwijdering, begrafenis en teraardebestelling en/of crematie van personen die zijn omgekomen bij een terroristische aanslag, worden door de Spaanse centrale overheid vergoed — mits de begunstigden niet door een verzekeringspolis worden gedekt — tot het wettelijk vastgestelde maximum. De betrokken facturen moeten vergezeld gaan van de verzekeringspolis die deze kosten dekt of van een beëdigde verklaring waarin staat dat een dergelijke verzekering ontbreekt.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja.

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kan tussentijdse steun worden toegekend vóór de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, zolang de precaire financiële situatie waarin het slachtoffer of zijn begunstigden terecht zijn gekomen, is aangetoond. De financiële situatie van een slachtoffer of de begunstigden wordt als precair beschouwd als op de datum waarop om steun wordt verzocht, noch de slachtoffers, noch de begunstigden op jaarbasis berekende inkomsten in welke vorm dan ook genieten die hoger zijn dan de op jaarbasis berekende publieke inkomensindicator voor diverse doeleinden (IPREM) die geldt ten tijde van het verzoek.

In elk geval moet voor toekenning van deze tussentijdse steun worden aangetoond dat de aanvrager voldoet aan de vereisten die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld voor de status van begunstigde van de betrokken definitieve steun.

In geval van terroristische misdrijven kan het ministerie van Binnenlandse Zaken in afwachting van de definitieve steun een voorschot tot het wettelijk vastgestelde maximum betalen in gevallen waarin vanwege de ernst van het letsel als gevolg van de terroristische daad redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het slachtoffer later blijvend arbeidsongeschikt voor zijn normale beroep, blijvend arbeidsongeschikt voor alle beroepen of ernstig gehandicapt wordt verklaard.

Evenzo kunnen bij letsel met blijvende invaliditeit of tijdelijke arbeidsongeschiktheid perioden van arbeidsverzuim op kwartaalbasis worden betaald. Deze in termijnen betaalde bedragen zijn gelijk aan tweemaal de IPREM op de datum van het letsel voor de dagen van arbeidsongeschiktheid.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja.

In geval van geweldsmisdrijven of zedenmisdrijven kan, wanneer steun is toegekend voor een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid of beperking en ofwel de situatie verergert waardoor recht op een hoger bedrag bestaat, ofwel het slachtoffer overlijdt als rechtstreeks gevolg van het letsel of de schade, eenmalige steun worden toegekend wegens een verergering van de nadelige gevolgen.

De termijn voor het aanvragen van de nieuwe steun met het oog op een herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit is één jaar te rekenen vanaf de datum van de uitspraak waarbij de oorspronkelijke steun werd toegekend.

In geval van terroristische misdrijven moeten verzoeken normaliter worden ingediend binnen een termijn van ten hoogste één jaar vanaf de datum waarop de schade is ontstaan, maar wanneer als rechtstreeks gevolg van het bij de terroristische daad opgelopen letsel de gevolgen verergeren of de betrokken persoon overlijdt, gaat een nieuwe termijn van dezelfde duur in voor de aanvraag van het verschil in bedrag.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven moet voor de toekenning van definitieve steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en letsel met blijvende invaliditeit het verzoek door het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger door middel van het officiële formulier worden gedaan en de volgende gegevens en documenten bevatten:

 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie;
 • een verklaring over de door de betrokkene ontvangen schadeloosstelling en steun of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met deze gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan (uitspraak, uitspraak bij verstek, beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of beslissing tot buitenvervolgingstelling).

Bovendien moeten altijd de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een door het bevoegde beheersorgaan afgegeven verklaring waaruit blijkt dat de betrokkene op het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd, onder een openbaar socialezekerheidsstelsel viel. Als een dergelijke verklaring niet beschikbaar is, volstaat een verklaring van de betrokkene. Deze wordt later door de onderzoeksinstantie gecontroleerd.

Als het verzoek om steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedaan en de betrokkene onder een openbaar socialezekerheidsstelsel viel, moet uit de overgelegde verklaring ook blijken dat geen recht op een uitkering voor die arbeidsongeschiktheid is toegekend.

 • Als het verzoek om steun wegens letsel met blijvende invaliditeit wordt gedaan door directe slachtoffers die onder een van de regelingen van het socialezekerheidsstelsel vallen, met uitzondering van de speciale regeling voor militaire en burgerlijke ambtenaren (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), moet de beslissing van de provinciale directeur van de Nationale Instelling voor de Sociale Zekerheid (Instituto Nacional de la Seguridad Social) over de classificatie van dit letsel worden overgelegd. Wanneer nog geen beslissing is gegeven, moet de aanvrager een verklaring overleggen waaruit blijkt dat de passende arbeidsongeschiktheidsprocedure is ingeleid.

Voor de toekenning van definitieve steun in gevallen waarin een persoon is overleden, moet het verzoek van het indirecte slachtoffer of zijn vertegenwoordiger volgens het officiële sjabloon worden gedaan en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • bewijsstukken van het overlijden en van de status van begunstigde of indirect slachtoffer;
 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie;
 • een verklaring over de door de betrokkene ontvangen schadeloosstelling en steun of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met deze gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan (uitspraak, uitspraak bij verstek, beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of beslissing tot buitenvervolgingstelling).

Bovendien moeten altijd de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • als het slachtoffer (de begunstigde als indirect slachtoffer) de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een overlijdensakte voor het directe slachtoffer van het misdrijf en de volgende documenten naargelang de band van de begunstigde met de overledene:
  • als de echtgenoot van de overledene niet gescheiden of juridisch gescheiden was: een uitgebreide huwelijksakte van de burgerlijke stand die is afgegeven na de datum van overlijden van het slachtoffer;
  • als de aanvrager de persoon is die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, moet een verklaring van samenwonen op hetzelfde adres (certificado de convivencia en domicilio común) worden overgelegd.

Om duurzaam samenwonen als gelijkwaardig aan een huwelijk aan te tonen, is het raadzaam een verklaring van het desbetreffende register van partners in een geregistreerd partnerschap (Registro de parejas de hecho) over te leggen.

 • Als de aanvrager de persoon is die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, moet een verklaring van samenwonen op hetzelfde adres (certificado de convivencia en domicilio común) worden overgelegd.
 • Kinderen van de overledene: de desbetreffende geboorteakten van de burgerlijke stand moeten worden overgelegd.

Om hun afstamming aan te tonen, moeten kinderen van een echtgenoot die niet juridisch gescheiden was of van een persoon die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, de desbetreffende geboorteakten van de burgerlijke stand overleggen.

Zij moeten ook aantonen dat hun ouder gehuwd was of samenwoonde met de overledene, tenzij die feiten al zijn aangetoond door het verzoek van hun ouder om steun.

Bovendien moeten zowel de kinderen van de overledene als die van de echtgenoot die niet juridisch gescheiden was of de kinderen van de persoon die met de overledene samenwoonde, aan de hand van de volgende documenten bewijzen dat zij financieel afhankelijk waren van de overledene:

 • een verklaring van samenwonen van de lokale overheid;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die zijn genoten gedurende de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van overlijden van het slachtoffer;
 • een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het fiscale jaar waarin het slachtoffer is overleden, of anders van de aangifte over het onmiddellijk daaraan voorafgaande fiscale jaar. Als die aangiften niet zijn gedaan, moet een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)) worden overgelegd.
 • De ouders van de overledene moeten hun ouderschap aantonen door middel van een geboorteakte van de zoon of dochter die is overleden. Bovendien moeten zij om er zeker van te zijn dat er geen andere mogelijke begunstigden zijn die voorrang hebben bij de toegang tot de steun, een verklaring overleggen over de burgerlijke staat van de zoon of dochter op de datum van overlijden en een verklaring waaruit blijkt of zij bekend zijn met eventuele andere personen die op grond van de toepasselijke wetgeving in aanmerking kunnen komen als begunstigde.

Voor de toekenning van definitieve steun voor begrafeniskosten moet het verzoek — met gebruikmaking van het officiële formulier — van de ouders of voogden van een minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige, of van hun vertegenwoordigers, de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • bewijsstukken van het overlijden en van de status van begunstigde of indirect slachtoffer;
 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie;
 • een verklaring over de door de betrokkene ontvangen schadeloosstelling en steun of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met deze gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan (uitspraak, uitspraak bij verstek, beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of beslissing tot buitenvervolgingstelling).

Bovendien moeten altijd de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • de overlijdensakte van de minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige;
 • om hun status van begunstigde aan te tonen, de geboorteakte van de minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige als het verzoek wordt gedaan door de ouders, of een authentieke akte waaruit de voogdij blijkt als het verzoek wordt gedaan door de voogd;
 • als de overledene een rechtsonbekwame meerderjarige was, het rechtsgeldige document waarin de rechtsonbekwaamheid is vermeld of, indien van toepassing, de verklaring waaruit de mate van rechtsonbekwaamheid blijkt;
 • een kopie van het nationale identiteitsdocument voor de ouders of voogden of, in geval van onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • bewijsstukken van de kosten in verband met de dodenwake, verwijdering, teraardebestelling of crematie.

Voor de toekenning van definitieve steun voor de uitgaven betreffende therapeutische behandeling na zedenmisdrijven moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger worden gedaan door middel van het officiële formulier en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie;
 • een verklaring over de door de betrokkene ontvangen schadeloosstelling en steun of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met deze gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een kopie van de rechterlijke uitspraak waarmee de strafrechtelijke procedure wordt beëindigd en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan (uitspraak, uitspraak bij verstek, beslissing om de zaak te sluiten wegens het overlijden van de dader of beslissing tot buitenvervolgingstelling).

Bovendien moeten altijd de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een verklaring van het slachtoffer waaruit blijkt of de therapeutische behandeling is gestart en, indien van toepassing, overlegging van de bewijsstukken voor de betaalde kosten. Als de behandeling niet is voltooid, moet dat worden aangegeven.

Voor de toekenning van tussentijdse steun voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en letsel met blijvende invaliditeit moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger door middel van het officiële formulier worden gedaan en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • de classificatie van het letsel of de schade aan de gezondheid, uitgevoerd door de bevoegde instantie en overeenkomstig de in de desbetreffende wetgeving vastgestelde procedure;
 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde instantie of dat de strafrechtelijke procedure daarvoor door de bevoegde instantie uit eigen beweging is ingeleid;
 • een verklaring over de door de aanvrager ontvangen schadeloosstelling en steun, over verzoeken die in behandeling zijn of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook voor de gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een verzoek om een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het letsel is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad;
 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de aanvrager zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT).

Voor de toekenning van tussentijdse steun in gevallen waarin een persoon is overleden, moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger volgens het officiële sjabloon worden gedaan en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • bewijsstukken van het overlijden en van de status van begunstigde als indirect slachtoffer. Er moet een overlijdensakte voor het directe slachtoffer van het misdrijf worden overgelegd, alsook de volgende documenten, afhankelijk van de band van de begunstigde met de overledene:
  • als de echtgenoot van de overledene niet gescheiden of juridisch gescheiden was: een uitgebreide huwelijksakte van de burgerlijke stand die is afgegeven na de datum van overlijden van het slachtoffer.

Specifiek voor deze vorm van steun, een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de aanvrager zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT).

 • Als de aanvrager de persoon is die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, moet een verklaring van samenwonen op hetzelfde adres worden overgelegd.

Om duurzaam samenwonen als gelijkwaardig aan een huwelijk aan te tonen, is het raadzaam een verklaring van het desbetreffende register van partners in een geregistreerd partnerschap (Registro de parejas de hecho) over te leggen.

Specifiek voor deze vorm van steun, een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de aanvrager zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT).

 • Als de aanvrager de persoon is die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, moet een verklaring van samenwonen op hetzelfde adres worden overgelegd.
 • Kinderen van de overledene: de desbetreffende geboorteakten van de burgerlijke stand moeten worden overgelegd.

Om hun afstamming aan te tonen, moeten kinderen van een echtgenoot die niet juridisch gescheiden was of van een persoon die met de overledene samenwoonde onder de in de toepasselijke wetgeving gestelde voorwaarden, de desbetreffende geboorteakten van de burgerlijke stand overleggen. Zij moeten ook aantonen dat hun ouder gehuwd was of samenwoonde met de overledene, tenzij die feiten al zijn aangetoond door het verzoek van hun ouder om steun.

Bovendien moeten zowel de kinderen van de overledene als die van de echtgenoot die niet juridisch gescheiden was of de kinderen van de persoon die met de overledene samenwoonde, bewijzen dat zij financieel afhankelijk waren van de overledene. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van de volgende documenten:

 • een verklaring van samenwonen van de lokale overheid;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die zijn genoten gedurende de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van overlijden van het slachtoffer;
 • een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het fiscale jaar waarin het slachtoffer is overleden, of anders van de aangifte over het onmiddellijk daaraan voorafgaande fiscale jaar. Als die aangiften niet zijn gedaan, moet een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)) worden overgelegd;
 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde instantie of dat de strafrechtelijke procedure daarvoor door de bevoegde instantie uit eigen beweging is ingeleid;
 • een verklaring over de door de aanvrager ontvangen schadeloosstelling en steun, over verzoeken die in behandeling zijn of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met de gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een verzoek om een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het letsel is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad;
 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;

Voor de toekenning van tussentijdse steun in gevallen waarin een persoon is overleden, moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger met gebruikmaking van het officiële formulier worden gedaan en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde instantie of dat de strafrechtelijke procedure daarvoor door de bevoegde instantie uit eigen beweging is ingeleid;
 • een verklaring over de door de aanvrager ontvangen schadeloosstelling en steun, over verzoeken die in behandeling zijn of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook voor de gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een verzoek om een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het letsel is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad;
 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • de overlijdensakte van de minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige;
 • om hun status van begunstigde aan te tonen, de geboorteakte van de minderjarige of rechtsonbekwame meerderjarige als het verzoek wordt gedaan door de ouders, of een authentieke akte waaruit de voogdij blijkt als het verzoek wordt gedaan door de voogd;
 • als de overledene een rechtsonbekwame meerderjarige was, het rechtsgeldige document waarin de rechtsonbekwaamheid is vermeld of, indien van toepassing, de verklaring waaruit de mate van rechtsonbekwaamheid blijkt;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de ouders of voogden zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT);
 • bewijsstukken van de kosten in verband met de dodenwake, verwijdering, teraardebestelling of crematie.

Voor de toekenning van tussentijdse steun voor de uitgaven betreffende therapeutische behandeling voor seksuele misdrijven moet het verzoek van het slachtoffer of zijn vertegenwoordiger worden gedaan met gebruikmaking van het officiële formulier en de volgende gegevens en documenten omvatten:

 • een beschrijving van de omstandigheden waarin de daad met kenmerken van een bewust (opzettelijk) geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf is gepleegd, met vermelding van de datum en plaats van het voorval;
 • bewijs dat aangifte van de gebeurtenissen is gedaan bij de bevoegde instantie of dat de strafrechtelijke procedure daarvoor door de bevoegde instantie uit eigen beweging is ingeleid;
 • een verklaring over de door de aanvrager ontvangen schadeloosstelling en steun, over verzoeken die in behandeling zijn of over de beschikbare middelen om schadeloosstelling of steun in welke vorm dan ook in verband met de gebeurtenissen te verkrijgen;
 • een verzoek om een verslag van het openbaar ministerie waaruit blijkt dat er prima facie bewijs is voor de veronderstelling dat het letsel is veroorzaakt door een gewelddadige en bewuste (opzettelijke) daad;
 • als het slachtoffer de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het nationale identiteitsdocument;
 • voor onderdanen van een EU-lidstaat, een document waaruit hun nationaliteit blijkt;
 • een verklaring van het slachtoffer waaruit blijkt of de therapeutische behandeling is gestart en, indien van toepassing, overlegging van de bewijsstukken voor de betaalde kosten. Als de behandeling niet is voltooid, moet dat worden aangegeven;
 • een verklaring over de inkomsten in welke vorm dan ook die door de betrokkene zijn genoten in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verzoek en een kopie van de aangifte inkomstenbelasting over het laatste fiscale jaar of, als die aangifte niet is gedaan, een vrijstellingsverklaring van de Spaanse belastingdienst (AEAT).

In geval van terroristische misdrijven wordt de procedure voor toekenning van de verschillende vormen van wettelijk vastgestelde steun gestart met een verzoek met gebruikmaking van het officiële formulier door de betrokkene of zijn vertegenwoordiger, dat vergezeld moet gaan van de volgende documenten:

 • documenten waaruit de status van de betrokkene of, waar van toepassing, de graad van verwantschap met het slachtoffer blijkt;
  • de uitspraak waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan en waarin het recht wordt erkend om schadeloos te worden gesteld voor de betrokken gebeurtenissen en schade binnen het toepassingsgebied van de Spaanse wetgeving;
  • als nog geen uitspraak is gedaan maar als wel de passende gerechtelijke procedure is uitgevoerd of de strafrechtelijke procedure voor vervolging van de misdaden is ingeleid, alle wettelijk toegestane bewijsstukken waaruit de status van het slachtoffer of de begunstigde, de geleden schade en de aard van de schadeveroorzakende gebeurtenissen blijkt;
  • alle eerdere administratieve uitspraken;
  • de overlijdensakte, als het slachtoffer is overleden;
  • een fotokopie van het trouwboekje (Libro de familia);
  • politierapporten of -verklaringen;
  • klinische of psychologische rapporten;
 • als om tijdelijke huisvesting wordt verzocht:
  • een politierapport of een verklaring van de politie of de Guardia Civil waarin wordt aangegeven dat de gestelde schade is ontstaan tijdens of als gevolg van een terroristische aanslag (als er geen bewijs van de oorzaak van de schade in de administratie is opgenomen);
  • als de aanvrager eigenaar is: een akte, koopovereenkomst of uittreksel uit het kadaster, of het laatste bewijs van betaling van onroerendezaakbelasting (Impuesto de Bienes Inmuebles), of een verklaring van de voorzitter van de bewonersvereniging dat de aanvrager lid is;
  • als de aanvrager huurder is: het huurcontract of een bewijs van betaling van de laatste huur of een betalingsbewijs voor water, elektriciteit of de telefoon op naam van de huurder;
  • als de aanvrager noch eigenaar, noch huurder is: een document waaruit zijn juridische status blijkt om de reparatie uit te voeren of te laten uitvoeren;
  • als het zijn hoofdverblijfplaats betreft en het betrokken adres niet in het nationale identiteitsdocument (DNI) van de aanvrager is vermeld: een bewijs van inschrijving of een aangifte inkomstenbelasting waarin de fiscale woonplaats is vermeld, of een verklaring van de voorzitter van de bewonersvereniging dat de aanvrager de hoofdbewoner van de woning is;
 • als om vergoeding voor schade aan een voertuig wordt verzocht:
  • een politierapport of een verklaring van de politie of de Guardia Civil waarin is vermeld dat de gestelde schade is ontstaan tijdens of als gevolg van een terroristische aanslag (als er geen bewijs van de oorzaak van de schade in de administratie is opgenomen);
  • het kentekenbewijs, op naam van de aanvrager;
  • bewijs dat ten tijde van de aanval een geldige verzekeringspolis was afgesloten, met vermelding van het soort en de gedekte risico's;
  • als de reparatie is uitgevoerd, een factuur waaruit de reparatiekosten van de door de terroristische daad veroorzaakte schade blijken;
 • als om studiesteun wordt verzocht, moeten bewijsstukken worden bijgevoegd met nadere informatie over de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven en over zijn academische prestaties.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is de behandeling van en besluitvorming over de wettelijk vastgestelde overheidssteun de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst.

In geval van terroristische misdrijven is de besluitvorming over de toekenning of afwijzing van wettelijk toegekende steun de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven worden verzoeken om steun met gebruikmaking van het officiële formulier gericht aan het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst op het volgende adres:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020 Madrid.

Voor hulp bij het indienen en verzenden van verzoeken om steun kunnen aanvragers zich wenden tot de desbetreffende bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, waar zij informatie ontvangen over de financiële steun die op hen van toepassing is en over de verschillende procedures.

Deze bureaus zijn te vinden in alle autonome gemeenschappen, in bijna alle provinciehoofdsteden en ook in andere steden.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

In geval van terroristische misdrijven worden verzoeken om steun met gebruikmaking van het officiële formulier gericht aan het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het volgende adres:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme. Dit Bureau is gevestigd op:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefoonnummer van de contactpersoon: + 34 914007402

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zal, nadat alle onderzoeken zijn afgerond en voordat de ontwerpbeslissing over toekenning of afwijzing van de gevraagde steun wordt opgesteld, de aanvrager worden gehoord overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zodat hij relevante argumenten naar voren kan brengen.

Als het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, kan, wanneer het verzoek om steun wordt gedaan via de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst als beslissende instantie de medewerking van de betrokken assistentieverlenende instantie verkrijgen bij het uitvoeren van de procedure voor het horen van de aanvrager of andere personen als het directoraat-generaal dit nodig acht.

Om de hoorzitting te kunnen houden, kan het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats heeft om de nodige ondersteuning verzoeken, zodat de instantie die de toekenning of afwijzing van de steun onderzoekt, de hoorzitting rechtstreeks, per telefoon of per videoconferentie kan laten plaatsvinden als de aanvrager daarmee instemt. Bovendien moet de assistentieverlenende instantie die de hoorzitting leidt, een verslag van de hoorzitting naar het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst zenden.

In geval van terroristische misdrijven gelden dezelfde regels als voor geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven waarbij het misdrijf is gepleegd in Spanje en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft. Als het verzoek om steun wordt gedaan via de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, zal het ministerie van Binnenlandse Zaken via het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme als beslissende instantie de hierboven beschreven actie met betrekking tot de hoorzitting uitvoeren.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is de termijn voor het aanvragen van de steun in het algemeen één jaar te rekenen vanaf de datum waarop het misdrijf plaatsvond.

De termijnen voor het geven van een beslissing om de steun toe te kennen of af te wijzen, definitief of voorlopig, zijn als volgt:

 • voor letsel met blijvende invaliditeit, verergering van letsel, of overlijden: zes maanden;
 • voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid: vier maanden;
 • voor de kosten van therapeutische behandeling na zedenmisdrijven en voor begrafeniskosten: twee maanden.

Verzoeken kunnen worden geacht te zijn afgewezen als niet uitdrukkelijk een beslissing is gegeven wanneer de termijn daarvoor is verstreken.

In geval van terroristische misdrijven moeten verzoeken in het algemeen worden ingediend binnen één jaar na het ontstaan van de schade of na het stellen van een diagnose waaruit een oorzakelijk verband tussen het gevolg en de terroristische daad blijkt. In geval van studiesteun bedraagt de termijn drie maanden vanaf de inschrijving voor de opleiding.

De termijn voor het nemen en meedelen van de desbetreffende beslissing bedraagt twaalf maanden, behalve in het geval van studiesteun, wanneer de termijn zes maanden bedraagt. Het verzoek wordt geacht te zijn goedgekeurd als de termijnen zijn verstreken zonder dat een uitdrukkelijke beslissing is gegeven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers de beslissingen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst over wettelijk vastgestelde steun aanvechten binnen een termijn van één maand na kennisgeving. Als niet binnen deze periode bezwaar wordt aangetekend tegen de beslissing, resteert enkel de mogelijkheid om bij het bevoegde ministerie een verzoek om buitengewone herziening in te dienen.

Het bezwaar kan worden ingediend bij het ministerie van Financiën en Overheidsdienst of bij de Nationale Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van Geweldsmisdrijven (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

De Nationale Commissie is het bevoegde orgaan voor het doen van uitspraak op bezwaren tegen beslissingen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst over de onder de toepasselijke wetgeving toegekende steun.

Als sinds het bezwaar drie maanden zijn verstreken zonder dat de Nationale Commissie tot overeenstemming is gekomen, kan het bezwaar als afgewezen worden beschouwd en kan daartegen administratief beroep worden ingesteld.

In geval van terroristische misdrijven kan tegen beslissingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de administratieve procedures voor het aanvragen van de verschillende vormen van steun intern beroep worden ingesteld of rechtstreeks bezwaar worden aangetekend binnen het bestuurlijke rechtsstelsel.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers zich voor hulp bij het indienen en verzenden van verzoeken om steun wenden tot de desbetreffende bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, waar zij informatie ontvangen over eventuele financiële steun die op hen van toepassing is en over de verschillende procedures voor het aanvragen ervan.

Deze bureaus zijn te vinden in alle autonome gemeenschappen, in bijna alle provinciehoofdsteden en ook in andere steden.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

De specifieke formulieren voor de steun zijn beschikbaar in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

In geval van terroristische misdrijven worden verzoeken om steun met gebruikmaking van het officiële formulier gericht aan het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het volgende adres:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

De specifieke formulieren voor de steun zijn beschikbaar in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme. Dit Bureau is gevestigd op:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefoonnummer van de contactpersoon: + 34 914007402

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de formulieren of sjablonen voor de verschillende vormen van steun beschikbaar in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

De locatie van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, die informatie verschaffen over eventuele financiële steun die op u van toepassing is en over de verschillende procedures die moeten worden doorlopen om die steun aan te vragen, vindt u in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

In geval van terroristische misdrijven kunt u op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het ministerie van Binnenlandse Zaken nagaan of er informatie over de steun beschikbaar is.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen slachtoffers om gratis rechtsbijstand verzoeken overeenkomstig de eisen en de procedure die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd.

Op grond van de Spaanse wetgeving hebben met name slachtoffers van gendergerelateerd geweld recht op gratis juridisch advies onmiddellijk voorafgaand aan het indienen van de klacht en op gratis verdediging en vertegenwoordiging door een advocaat en een vertegenwoordiger in alle gerechtelijke en administratieve procedures die direct of indirect het gevolg zijn van het geweld.

In deze situaties moet één enkel juridisch team de verdediging van het slachtoffer op zich nemen, mits dit het recht van het slachtoffer op verdediging naar behoren waarborgt. Dit recht geldt ook voor rechtsopvolgers in geval van overlijden van het slachtoffer, mits zij niet bij de daden betrokken waren.

In geval van terroristische misdrijven hebben in de Spaanse wetgeving erkende slachtoffers van terrorisme ongeacht hun financiële middelen recht op rechtsbijstand in alle gerechtelijke en administratieve procedures die voortvloeien uit de terroristische daad die tot hun status van slachtoffer heeft geleid, onder de voorwaarden van de in Spanje geldende wetgeving inzake gratis rechtsbijstand.

In ieder geval wordt onmiddellijke gratis rechtsbijstand gewaarborgd voor alle slachtoffers van terrorisme die erom verzoeken. Het recht op rechtsbijstand gaat verloren wanneer de status van slachtoffer niet wordt toegekend of wanneer een vrijspraak wordt uitgesproken waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan, of als er geen verdere actie wordt ondernomen in de zaak, zonder verplichting om de kosten van tot op dat moment gratis genoten bijstand terug te betalen.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers zich voor hulp bij het indienen en verzenden van verzoeken om steun wenden tot de desbetreffende bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, waar zij informatie ontvangen over eventuele financiële steun die op hen van toepassing is en over de verschillende procedures voor het aanvragen ervan.

Deze bureaus zijn te vinden in alle autonome gemeenschappen, in bijna alle provinciehoofdsteden en ook in andere steden.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme. Dit Bureau is gevestigd op:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefoonnummer van de contactpersoon: + 34 914007402

Laatste update: 17/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Kroatië

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt om schadeloosstelling verzoeken als u slachtoffer bent van een op Kroatisch grondgebied gepleegd opzettelijk geweldsmisdrijf dat tot ernstig lichamelijk letsel, ernstige schade aan de gezondheid of de dood heeft geleid.

Een geweldsmisdrijf is:

 1. elk misdrijf dat opzettelijk en met geweld of door het schenden van de seksuele integriteit van een andere persoon wordt gepleegd;
 2. elk misdrijf dat mensenlevens en eigendommen in gevaar brengt als gevolg van een daad die in het algemeen als gevaarlijk wordt gezien of waarbij gebruik wordt gemaakt van een instrument dat de dood, ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer personen heeft veroorzaakt en dat in het Wetboek van Strafrecht wordt aangemerkt als een ernstige vorm van een fundamenteel opzettelijk misdrijf.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

 • Er bestaat geen schadeloosstelling voor schade in het algemeen. Om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen, moet een geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk letsel, ernstige gezondheidsschade of de dood tot gevolg hebben.
 • Directe slachtoffers hebben recht op schadeloosstelling voor inkomstenderving tot 35 000 HRK als een geweldsmisdrijf is gepleegd dat ernstig lichamelijk letsel of ernstige gezondheidsschade tot gevolg heeft en wanneer — als aan alle andere voorwaarden in de Wet wordt voldaan — kan worden aangetoond dat dit tot inkomstenderving heeft geleid.
 • Directe slachtoffers hebben recht op vergoeding van medische kosten als een geweldsmisdrijf is gepleegd dat ernstig lichamelijk letsel of ernstige gezondheidsschade tot gevolg heeft en wanneer — als aan alle andere voorwaarden in de wet wordt voldaan — kan worden aangetoond dat dit heeft geleid tot medische kosten die het slachtoffer zelf moest betalen. Deze medische kosten kunnen worden vergoed tot de drempel voor zorgkosten die is vastgelegd in de regelgeving voor verplichte ziektekostenverzekering in de Republiek Kroatië, mits deze kosten alleen worden erkend als het directe slachtoffer geen recht heeft op vergoeding van kosten op basis van de ziekteverzekering.
 • Indirecte slachtoffers hebben recht op schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen als het directe slachtoffer is overleden aan de gevolgen van het geweldsmisdrijf en wanneer — als aan alle andere voorwaarden in de wet wordt voldaan — kan worden aangetoond dat het indirecte slachtoffer deze wettelijke bestaansmiddelen heeft verloren. Als het indirecte slachtoffer recht heeft op een uitkering op grond van de verplichte persioenverzekeringsregeling, heeft hij geen recht op schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen. Schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen kan worden erkend voor een totaalbedrag van maximaal 70 000 HRK voor alle indirecte slachtoffers.
 • Personen die de begrafeniskosten hebben betaald van een persoon die is overleden als direct slachtoffer van een opzettelijk geweldsmisdrijf, hebben recht op vergoeding van begrafeniskosten wanneer — als aan alle andere voorwaarden in de wet wordt voldaan — kan worden aangetoond dat zij de begrafeniskosten hebben betaald. Begrafeniskosten kunnen worden erkend tot een bedrag van 5 000 HRK.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

 • JA, familieleden of personen ten laste van overleden slachtoffers van misdrijven kunnen schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen en vergoeding van standaard begrafeniskosten krijgen.
 • In de wet worden deze familieleden "indirecte slachtoffers" genoemd. Familieleden (indirecte slachtoffers volgens de wet) zijn: echtgenoten, partners, kinderen, ouders, adoptiekinderen, adoptieouders, stiefmoeders, stiefvaders, stiefkinderen en partners van hetzelfde geslacht met wie het directe slachtoffer samenwoonde; grootouders en kleinkinderen alleen als zij zelf directe slachtoffers zijn, wanneer zij duurzaam samenwoonden en de grootouders de ouders van het directe slachtoffer vervingen.
 • Het bestaan van niet-huwelijkse partnerschappen en partnerschappen van personen van hetzelfde geslacht wordt getoetst aan het recht van de Republiek Kroatië.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Kunnen familieleden of personen ten laste in dit geval schadeloos worden gesteld?

 • NEE, familieleden of ten laste komende gezinsleden kunnen niet schadeloos worden gesteld als het slachtoffer de aanslag heeft overleefd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

 • Schadeloosstelling is alleen mogelijk voor slachtoffers die Kroatisch onderdaan zijn of die in de Republiek Kroatië wonen, dat wil zeggen als zij staatsburger van een EU-lidstaat zijn of een vaste woonplaats op zijn grondgebied hebben.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of eruit afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het misdrijf in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het misdrijf is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

 • NEE, het slachtoffer kan de Republiek Kroatië niet om schadeloosstelling verzoeken als het misdrijf op het grondgebied van een andere staat is gepleegd. De Republiek Kroatië betaalt alleen schadeloosstelling als aan de voorwaarden en eisen van de wet is voldaan en alleen wanneer het geweldsmisdrijf op haar grondgebied is gepleegd (de Republiek Kroatië betaalt in dit verband geen schadeloosstelling voor misdrijven die in een ander land zijn gepleegd).

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het misdrijf, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

 • JA, om een verzoek om schadeloosstelling te kunnen indienen, moet het misdrijf bij de politie of het openbaar ministerie als misdrijf worden aangegeven of geregistreerd.
 • Bij het verzoek om schadeloosstelling moet een politieverklaring worden gevoegd waarin is vermeld dat het voorval als misdrijf is geregistreerd of aangegeven.
 • Op verzoek van het slachtoffer is de politie verplicht een verklaring af te geven waarin wordt bevestigd dat het voorval in kwestie als misdrijf is aangegeven of geregistreerd.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

 • NEE, u hoeft niet te wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces.
 • Het recht om een verzoek in te dienen, kan worden uitgeoefend ongeacht of de dader bekend is en of een strafproces is ingeleid.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

 • NEE, u hoeft niet eerst te proberen schadeloosstelling van de dader te krijgen.
 • Het indienen van een verzoek op grond van de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, hierna: "Wet") sluit de mogelijkheid niet uit dat het slachtoffer zijn recht uitoefent om schadeloosstelling van de dader te ontvangen.
 • Wanneer het slachtoffer een verzoek op grond van de wet heeft ingediend en zijn recht heeft uitgeoefend om rechtstreeks van de dader schadeloosstelling te ontvangen, is deze schadeloosstelling opgenomen in de schadeloosstelling waar het slachtoffer op grond van de wet om heeft verzocht.
 • Als de van de dader verlangde schadeloosstelling volledig is ontvangen, wordt het op grond van de wet ingediende verzoek afgewezen. Als de procedure met betrekking tot dit verzoek al is afgesloten maar de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, zal worden beslist om de schadeloosstelling niet te betalen.
 • Als de staat op grond van de wet al een betaling aan het slachtoffer heeft gedaan en het slachtoffer een volledige of gedeeltelijke schadeloosstelling van de dader ontvangt, heeft de staat een regresrecht jegens het slachtoffer voor het rechtstreeks van de dader ontvangen hoofdbedrag, maar tot maximaal het bedrag dat de staat aan het slachtoffer heeft betaald.
 • Bij ontvangst van de betaling van schadeloosstelling van de staat op grond van de wet kan het slachtoffer deze schadeloosstelling niet langer van de dader vorderen, aangezien de staat nu een regresrecht tegen de dader heeft.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

 • JA, de aanvrager moet alle documenten bijvoegen die in het algemeen nodig zijn om zijn verzoek om schadeloosstelling te ondersteunen. Deze documenten staan vermeld in het officiële aanvraagformulier, dat wordt ingediend ongeacht of de dader is geïdentificeerd of veroordeeld of de strafrechtelijke procedure is ingeleid.
 • In het algemeen wordt het verzoek ondersteund door: een politieverklaring dat het voorval als misdrijf is geregistreerd of aangegeven, bewijs van nationaliteit, woonplaatsverklaring, overlijdensakte van het slachtoffer, verklaring van de aanvrager dat het recht op schadeloosstelling op grond van de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven niet is uitgeoefend op een andere rechtsgrondslag, de medische documenten van het slachtoffer op basis waarvan om schadeloosstelling wordt verzocht (formulier bij opname in het ziekenhuis, medische bevindingen en rapporten, rapport bij ontslag uit het ziekenhuis, ziekteverzuimrapport, gezondheidsgerelateerde betalingsbewijzen), betalingsbewijzen voor de standaard begrafeniskosten, andere relevante verklaringen of documenten die van belang kunnen zijn bij de beslissing over de schadeloosstelling.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

 • JA, het verzoek moet uiterlijk worden ingediend binnen zes maanden na de dag waarop het in het verzoek vermelde misdrijf werd gepleegd.
 • Als het slachtoffer om gerechtvaardigde redenen niet in staat was het verzoek binnen deze termijn in te dienen, moet het verzoek worden ingediend uiterlijk binnen drie maanden na de datum waarop de gerechtvaardigde gronden ophielden te bestaan en uiterlijk binnen drie jaar na de dag waarop het misdrijf werd gepleegd. (Het slachtoffer moet de gerechtvaardigde redenen vermelden en aantonen.)
 • Als het slachtoffer minderjarig of handelingsonbekwaam is en zijn wettelijke vertegenwoordiger niet binnen zes maanden na de datum van het misdrijf een verzoek heeft ingediend, begint de termijn van zes maanden te lopen op de dag waarop de persoon de leeftijd van 18 jaar bereikt of op de dag waarop, nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden, de strafrechtelijke procedure is ingeleid, dan wel op de dag waarop de handelingsbekwaamheid van de persoon werd hersteld.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) Voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsel (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
  • Het directe slachtoffer heeft recht op vergoeding van zorgkosten ten bedrage van de drempel voor zorgkosten die is vastgelegd in de regelgeving over verplichte ziektekostenverzekering in de Republiek Kroatië. Deze kosten worden alleen erkend als het directe slachtoffer geen recht op vergoeding van kosten heeft op basis van de ziekteverzekering.
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsel (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
  • Zie antwoord op punt 1 (recht op vergoeding van zorgkosten ten bedrage van de drempel voor zorgkosten die is vastgelegd in de regelgeving over verplichte ziektekostenverzekering in de Republiek Kroatië).
 • blijvend letsel (bv. invaliditeit en andere blijvende handicaps)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
 • Directe slachtoffers hebben recht op schadeloosstelling voor inkomstenderving, die wordt toegekend als een eenmalige uitkering van maximaal 35 000 HRK.
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overig

- psychische (morele) schade:

 • NEE
  • pijn en lijden van het slachtoffer
 • NEE

b) Voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
Standaard begrafeniskosten van maximaal 5 000 HRK.
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

Indirecte slachtoffers die werden onderhouden door het directe slachtoffer dat aan de gevolgen van het geweldsmisdrijf is overleden, hebben recht op schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen. Deze schadeloosstelling wordt toegekend als een eenmalige uitkering op basis van actuariële berekeningen vanaf het laagste gezinspensioen op grond van de Wet op de pensioenverzekering (Zakon o mirovinskom osiguranju), dat wordt berekend op basis van een vijfjarige beroepsloopbaan en de verwachte periode van onderhoud van het indirecte slachtoffer. De schadeloosstelling wordt alleen toegekend als het indirecte slachtoffer geen recht heeft op uitkeringen in het kader van de wettelijke pensioenverzekering. De schadeloosstelling kan worden toegekend tot een maximum van 70 000 HRK voor alle indirecte slachtoffers.

- psychische schade:

 • NEE
  • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/schadeloosstelling van overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer
 • NEE

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

 • De schadeloosstelling wordt uitbetaald als een eenmalige uitkering.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het misdrijf, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

 • Bij de beslissing over het recht op schadeloosstelling wordt rekening gehouden met de gedragingen van het directe slachtoffer voor, tijdens en na het misdrijf; de rol van het directe slachtoffer bij het ontstaan en de omvang van de schade; of en binnen welke periode het directe slachtoffer aangifte van het misdrijf heeft gedaan bij de bevoegde instanties, tenzij dit om gerechtvaardigde redenen niet mogelijk was; en medewerking door het directe slachtoffer met de politie en de bevoegde instanties om de dader voor de rechter te brengen. Het directe slachtoffer dat heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade of dat de omvang van de schade heeft vergroot, heeft slechts recht op een evenredig verminderde schadeloosstelling.
 • Het verzoek om schadeloosstelling wordt afgewezen wanneer wordt geconstateerd dat het slachtoffer betrokken is bij georganiseerde misdaad of banden heeft met een criminele organisatie.
 • De schadeloosstelling kan worden afgewezen of verminderd wanneer toekenning van de volledige schadeloosstelling zou indruisen tegen het beginsel van billijkheid, de goede zeden of de openbare orde.
 • Het gedrag van het directe slachtoffer wordt in aanmerking genomen bij de beslissing over het recht van het indirecte slachtoffer op schadeloosstelling.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

 • NEE
 • De financiële (existentiële) omstandigheden van de aanvrager zijn in beginsel niet van invloed op de beslissing over het verzoek, maar bij de beslissing over de schadeloosstelling voor verlies van wettelijke bestaansmiddelen kunnen de financiële omstandigheden wel van invloed zijn op de kansen om schadeloosstelling te ontvangen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

 • JA
 • Bij de beslissing over het recht op schadeloosstelling wordt rekening gehouden met de gedragingen van het directe slachtoffer voor, tijdens en na het misdrijf; de rol van het directe slachtoffer bij het ontstaan en de omvang van de schade; of en binnen welke periode het directe slachtoffer aangifte van het misdrijf heeft gedaan bij de bevoegde instanties, tenzij dit om gerechtvaardigde redenen niet mogelijk was; en medewerking door het directe slachtoffer met de politie en de bevoegde instanties om de dader voor de rechter te brengen. Het directe slachtoffer dat heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade of dat de omvang van de schade heeft vergroot, heeft slechts recht op een evenredig verminderde schadeloosstelling.
 • Het verzoek om schadeloosstelling wordt afgewezen wanneer wordt geconstateerd dat het slachtoffer betrokken is bij georganiseerde misdaad of banden heeft met een criminele organisatie.
 • De schadeloosstelling kan worden afgewezen of verminderd wanneer toekenning van de volledige schadeloosstelling zou indruisen tegen het beginsel van billijkheid, de goede zeden of de openbare orde.
 • Het gedrag van het directe slachtoffer wordt in aanmerking genomen bij de beslissing over het recht van het indirecte slachtoffer op schadeloosstelling.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

 • Bij de berekening van de financiële schadeloosstelling wordt rekening gehouden met de omstandigheden van elk individueel geval. De aanvrager moet bewijzen dat aan de wettelijke vereisten is voldaan en dat specifieke kosten of verliezen (schade) zijn ontstaan.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

 • De wet voorziet niet in een minimumbedrag dat kan worden toegekend (maar beperkt wel het maximumbedrag dat kan worden toegekend).

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

 • JA, van aanvragers wordt verwacht dat zij het bedrag vermelden waar zij om verzoeken.
 • Er worden geen aanwijzingen gegeven voor de berekening van het bedrag (de aanvrager moet de gestelde kosten of verliezen aantonen).

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

 • In sommige gevallen JA, in andere NEE, afhankelijk van de bron van de ontvangen schadeloosstelling.
 • Op basis van een ziekte-, pensioen- of andere verzekering en andere bronnen ontvangen schadeloosstelling wordt meegenomen in de desbetreffende schadeloosstellingsgrondslag, zodat de aan het slachtoffer toegekende schadeloosstelling bestaat uit het verschil tussen de totale schadeloosstelling waarop het slachtoffer op grond van de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (hierna "de Wet") recht heeft en wat het slachtoffer op een of meerdere gronden ontvangt.
 • Door het directe of indirecte slachtoffer betaalde vrijwillige verzekeringen zijn niet begrepen in het bedrag van de schadeloosstelling.
 • Zodra het slachtoffer rechtstreeks van de dader schadeloosstelling ontvangt, wordt deze opgenomen in de schadeloosstelling waar de Republiek Kroatië om wordt verzocht. Wanneer de van de dader ontvangen schadeloosstelling gelijk is aan het verlangde bedrag, wordt het verzoek afgewezen. Wanneer de van de dader ontvangen schadeloosstelling gelijk is aan het verlangde bedrag, zal, als de procedure is afgesloten maar de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, worden beslist om de schadeloosstelling niet aan het slachtoffer te betalen.
 • Wanneer de Republiek Kroatië de schadeloosstelling op grond van de Wet heeft betaald en het slachtoffer zijn recht heeft uitgeoefend om schadeloosstelling van de dader te ontvangen, heeft de Republiek Kroatië een regresrecht tegen het slachtoffer voor het rechtstreeks van de dader ontvangen hoofdbedrag, maar tot maximaal het bedrag dat de staat aan het slachtoffer heeft betaald.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

 • NEE

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

 • De Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven voorziet niet in aanvullende of extra schadeloosstelling.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • De bij het verzoek te voegen bewijsstukken staan vermeld in het officiële formulier. Het verzoek wordt ondersteund door: bewijs van nationaliteit, woonplaatsverklaring, overlijdensakte van het slachtoffer, politieverklaring dat het voorval als misdrijf is geregistreerd of aangegeven, verklaring van de aanvrager dat het recht op schadeloosstelling op grond van de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven niet is uitgeoefend op een andere rechtsgrondslag, de medische documenten van het slachtoffer op basis waarvan om schadeloosstelling wordt verzocht (formulier bij opname in het ziekenhuis, medische bevindingen en rapporten, rapport bij ontslag uit het ziekenhuis, ziekteverzuimrapport, gezondheidsgerelateerde betalingsbewijzen), betalingsbewijzen voor de standaard begrafeniskosten, andere relevante verklaringen of documenten die van belang kunnen zijn bij de beslissing over de schadeloosstelling.
 • De bovenvermelde documenten worden ingediend in origineel of als gewaarmerkt afschrift.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

 • Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald in de aanvraagprocedure op grond van de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

 • De instantie die op grond van de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven bevoegd is over verzoeken om schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven te beslissen wanneer schadeloosstelling wordt betaald uit de nationale begroting, is het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Als het slachtoffer schadeloosstelling van de dader vordert (de klacht met civielepartijstelling, dat wil zeggen om van de dader schadeloosstelling te vorderen), kan het slachtoffer dit doen in een strafrechtelijke procedure voor de bevoegde strafrechter.
 • Het slachtoffer kan er echter ook voor kiezen een procedure te beginnen om van de dader schadeloosstelling te vorderen in een rechtszaak voor de bevoegde rechtbank.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

 • Het verzoek om schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven op grond van de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven wordt ingediend bij het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, te weten het ministerie van Justitie.

Republiek Kroatië
Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Als van de dader schadeloosstelling wordt gevorderd via een rechtsgeding in het kader van een strafrechtelijke procedure, zal de klacht met civielepartijstelling worden ingediend bij de bevoegde rechtbank waarbij de strafrechtelijke procedure tegen de dader aanhangig is.
 • Het slachtoffer kan er ook voor kiezen een procedure aanhangig te maken om van de dader schadeloosstelling te vorderen in een rechtszaak voor de bevoegde rechtbank.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

 • In de regel is in de aanvraagprocedure voor slachtoffers van misdrijven het antwoord NEE, maar als dat nodig is om een beslissing te nemen kan de bevoegde instantie (het Comité) in afwijking daarvan, afhankelijk van de zaak, getuigen of door de rechtbank aangewezen deskundigen verlangen om voor de rechtbank te getuigen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

 • De bevoegde instantie zal binnen zestig dagen over een verzoek beslissen als het verzoek compleet en in orde is (wanneer alle benodigde documenten zijn verkregen en ingediend, dat wil zeggen alle informatie en bewijsmiddelen die nodig zijn om een beslissing te nemen). Als het verzoek echter onvolledig is, kan de beslissing meer tijd vergen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

 • Er kan geen bezwaar tegen de beslissing worden aangetekend, maar de aanvrager kan wel administratief beroep instellen door binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing een administratieve klacht in te dienen bij de bevoegde administratieve rechter.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

 • Het formulier en de informatie zijn verkrijgbaar op elk politiebureau, bij openbaar ministeries, gemeentelijke rechtbanken en districtsrechtbanken en in elektronische vorm op de officiële website van het ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa), en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministarstvo unutarnjih poslova), het bureau van de openbare aanklager van de Republiek Kroatië (Državno odvjetništvo RH) en gemeentelijke en districtsrechtbanken.
 • Informatie kan worden verkregen door te bellen met het speciale telefoonnummer van het Nationaal informatiecentrum voor slachtoffers van misdrijven en overtredingen (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja): 116-006.
 • De politie, openbaar ministeries en rechtbanken moeten informatie verstrekken over het recht op schadeloosstelling en de instantie waartoe de partij zich kan wenden om deze rechten uit te oefenen aan alle personen die op grond van de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven recht hebben op schadeloosstelling door de Republiek Kroatië.
 • De politie, openbaar ministeries en het ministerie van Justitie moeten de benodigde formulieren voor het indienen van een verzoek verstrekken aan alle personen die op grond van de Wet recht hebben op schadeloosstelling; desgevraagd moeten zij algemene instructies en informatie verstrekken over hoe het verzoek moet worden ingevuld en welke bewijsstukken bij het verzoek moeten worden gevoegd.
 • Het ministerie van Justitie heeft een brochure in het Kroatisch en het Engels uitgegeven die alle informatie bevat over het recht op schadeloosstelling, de eisen en de uitoefening van dit recht. De folders en aanvraagformulieren zijn in het Kroatisch en het Engels gepubliceerd op de websites van het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

 • Als het verzoek onvolledig, onbegrijpelijk of onleesbaar is, wordt het om deze redenen niet afgewezen, maar wordt de aanvrager geïnformeerd over hoe het kan worden verbeterd. Dit kan worden beschouwd als hulp/bijstand aan de aanvrager.
 • De aanvrager kan een beroep doen op een gemachtigde of een advocaat bij de voorbereiding van het verzoek of om zich te laten vertegenwoordigen in de procedure (op eigen kosten).
 • Informatie over en hulp bij het invullen van het Aanvraagformulier schadeloosstelling van slachtoffers van een misdrijf is verkrijgbaar op elk politiebureau, bij openbaar ministeries, gemeentelijke rechtbanken en districtsrechtbanken of door te bellen met de gratis hulplijn van het Nationaal informatiecentrum voor slachtoffers van misdrijven en overtredingen: 116-006.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

 • JA

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

 • De assistentieverlenende instantie is het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië en de aanvrager kan in dergelijke gevallen een verzoek indienen bij deze instantie
 • (in het Kroatische recht aangeduid als grensoverschrijdende zaken (prekogranični slučajevi)).
 • De assistentieverlenende instantie dient het verzoek en de bijlagen zo snel mogelijk in bij de bevoegde instantie van het land waar de aanvrager om schadeloosstelling verzoekt, in de officiële taal van het land of in een andere taal die aanvaardbaar wordt geacht door het land in kwestie.
 • Bovengenoemd verzoek wordt ingediend met gebruikmaking van het door de Europese Commissie voorgeschreven formulier.
 • Als de in het land in kwestie voor de beslissing over het verzoek verantwoordelijke instantie verzoekt om de aanvrager, getuigen, door de rechtbank aangewezen deskundigen of andere personen in de Republiek Kroatië te horen, dan wordt dit gedaan door het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, dat vervolgens een verslag van de hoorzitting indient bij de instantie van het andere land die verantwoordelijk is voor de beslissing over het verzoek.
 • Als de voor de beslissing over het verzoek verantwoordelijke instantie van het andere land verzoekt om de hoorzitting te laten plaatsvinden met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, zal de hoorzitting plaatsvinden in samenwerking met het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië op voorwaarde dat de te horen persoon met deze procedure instemt.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië zal als assistentieverlenende instantie het verzoek vertalen in de taal van het land dat om schadeloosstelling wordt verzocht of in een andere taal die is aangewezen als de taal waarin wordt gecommuniceerd door het land in kwestie.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

 • Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden.

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

 • Ja, door het verzoek rechtstreeks of per aangetekende post in te dienen bij het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië.

In welke taal of talen ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

 • het verzoek?
 • de bewijsstukken?
 • Het verzoek en de bewijsstukken moeten in het Kroatisch zijn gesteld. Als het verzoek en de bewijsstukken in een vreemde taal zijn gesteld, moeten zij worden ingediend samen met een beëdigde vertaling ervan die is afgegeven door een beëdigd juridisch vertaler.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

 • De beslissende instantie vertaalt het verzoek en de bewijsstukken niet en vergoedt evenmin de vertaalkosten..

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald in de procedure met betrekking tot dit verzoek.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

 • Als het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven besluit de aanvrager op te roepen voor een hoorzitting of om persoonlijk aan de procedure deel te nemen, zullen de reiskosten van de aanvrager worden vergoed.
 • In de regel hoeft de aanvrager gedurende de procedure en in de beslissingsfase niet aanwezig te zijn. Als de aanvrager, getuigen, door de rechtbank aangewezen deskundigen of andere personen moeten worden gehoord, kan het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven als beslissende instantie de bevoegde instantie van de andere EU-lidstaat waar het verzoek om schadeloosstelling is ingediend, verzoeken om deze acties uit te voeren.
 • Verder kan de hoorzitting die voor een dergelijke procedure nodig is, plaatsvinden met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, waaronder computertechnologie, elektronische communicatienetwerken en andere hulpmiddelen voor beeld- en geluidsoverdracht. In dat geval wordt de hoorzitting geleid door het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, dat wil zeggen de beslissende instantie.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

 • Ja

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

 • Buitenlandse medische documenten worden aanvaard, maar het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven controleert en beoordeelt als beslissende instantie de medische documenten en kan zo nodig een rapport laten opstellen door een medisch deskundige.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

 • Nee

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

 • De bevoegde instantie zal binnen ongeveer zestig dagen over een verzoek beslissen als het verzoek compleet en in orde is (wanneer alle benodigde documenten zijn verkregen en ingediend, dat wil zeggen alle informatie en bewijsmiddelen die nodig zijn om een beslissing te nemen). Als het verzoek echter onvolledig is, kan de beslissing meer tijd vergen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

 • De beslissing over het verzoek wordt in het Kroatisch gesteld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

 • Er kan geen bezwaar tegen de beslissing worden aangetekend, maar de aanvrager kan wel administratief beroep instellen door binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing een administratieve klacht in te dienen bij de bevoegde administratieve rechter.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

 • Nee

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

 • Ja
Laatste update: 09/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Italië

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt de staat om schadeloosstelling verzoeken voor alle strafbare feiten die opzettelijk en met gebruik van geweld tegen u zijn gepleegd, en hoe dan ook voor de onwettige bemiddeling en arbeidsuitbuiting als beschreven in artikel  603 bis van het Wetboek van Strafrecht. Dat geldt echter niet voor mishandeling (percosse) en het toebrengen van lichamelijk letsel (lesioni) als bedoeld in artikel 581 en 582 van het wetboek, tenzij de in artikel 583 genoemde verzwarende omstandigheden van toepassing zijn (d.w.z. als de strafbare feiten bepaalde zeer ernstige gevolgen hebben, die specifiek worden vermeld).

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt alleen om schadeloosstelling verzoeken voor medische en hulpverleningskosten, behalve wanneer er sprake is van seksueel geweld of homicide. In dat geval krijgen de slachtoffers een vast, bij ministerieel decreet bepaald bedrag aan schadevergoeding, zelfs als er geen kosten voor medische zorg of hulpverlening hoeven te worden betaald.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

De volgende personen hebben recht op schadevergoeding: het slachtoffer, of als het slachtoffer is overleden, zijn of haar kinderen of een echtgenoot waarmee hij of zij samenleeft en van wie hij of zij niet van tafel en bed is gescheiden, of een levenspartner met wie hij of zij samenwoont, waarbij het toe te kennen bedrag wordt verdeeld op basis van het aandeel van eenieder in de nalatenschap van de overledene; of, wanneer geen van deze personen aanwezig is, de familieleden van het slachtoffer in opgaande lijn, op voorwaarde dat zij volgens de wet ten laste van het slachtoffer kwamen toen het strafbare feit werd gepleegd.

In sommige gevallen wordt het recht op schadevergoeding beperkt:

 • wanneer het slachtoffer (of een andere persoon die voor vergoeding in aanmerking komt) bewust of door verwijtbare nalatigheid medeplichtig is aan het strafbare feit of andere strafbare feiten die daarmee verband houden, in de zin van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering;
 • wanneer het slachtoffer via een definitieve uitspraak is veroordeeld voor een van de strafbare feiten die worden genoemd in artikel 407, lid 2, onder a), van het Wetboek van Strafvordering, of voor strafbare feiten die zijn gepleegd in strijd met de wetgeving tegen ontduiking van inkomstenbelasting en btw, of wanneer er tegen hem of haar, op het moment dat het verzoek om schadeloosstelling wordt ingediend, een strafzaak loopt in verband met een van deze strafbare feiten.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Als het slachtoffer het strafbare feit heeft overleefd, mogen zijn of haar familieleden rechtstreeks een vordering tegen de dader instellen (artikel 2043 en 2059 van het Burgerlijk Wetboek) vanwege de indirecte (niet-materiële) schade die zij hebben geleden door het letsel dat hun familielid is toegebracht. In dat geval is de staat echter niet wettelijk verplicht schadevergoeding uit te keren (Wet nr. 122/2016, als gewijzigd bij Wet nr. 167/2017). Op grond van de wetgeving over slachtoffers van geweldsmisdrijven krijgen zulke personen alleen een bedrag wanneer zij nabestaanden zijn van een hoofdslachtoffer dat is overleden.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

U kunt schadeloos worden gesteld wanneer u in Italië of in een andere EU-lidstaat dan Italië woont.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt in Italië bij de beslissende instanties een verzoek om schadeloosstelling indienen mits de overtreding in Italië plaatsvond.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, maar u moet het verzoek wel indienen binnen zestig dagen na een beschikking waarin wordt vastgesteld dat het strafbare feit door een of meer onbekende personen is gepleegd (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), binnen zestig dagen na de laatste stap van een niet-succesvolle tenuitvoerleggingsprocedure, of binnen zestig dagen na de datum waarop een strafrechtelijke veroordeling definitief wordt.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Zie hierboven:

U moet het verzoek indienen binnen zestig dagen dagen na een beschikking waarin wordt vastgesteld dat het strafbare feit door een of meer onbekende personen is gepleegd, binnen zestig dagen na de laatste stap van een niet-succesvolle tenuitvoerleggingsprocedure, of binnen zestig dagen na de datum waarop een strafrechtelijke veroordeling definitief wordt.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Zoals hierboven beschreven, moet het verzoek om schadeloosstelling vergezeld gaan van stukken waaruit blijkt dat het niet gelukt is via een procedure schadevergoeding van de dader te krijgen, dat de laatste stap van een tenuitvoerleggingsprocedure zonder succes werd uitgevoerd, of dat de strafrechtelijke veroordeling definitief is geworden.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Het verzoek om schadeloosstelling moet vergezeld gaan van een kopie van een vonnis waarin een veroordeling wordt uitgesproken over een van de in de wet genoemde strafbare feiten, of van een kopie van een beschikking waarin wordt vastgesteld dat het strafbare feit door een of meer onbekende personen is gepleegd.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Zoals hierboven aangegeven, moet u het verzoek indienen binnen zestig dagen dagen na een beschikking waarin wordt vastgesteld dat het strafbare feit door een of meer onbekende personen is gepleegd, binnen zestig dagen na de laatste stap van een niet-succesvolle tenuitvoerleggingsprocedure, of binnen zestig dagen na de datum waarop een strafrechtelijke veroordeling definitief wordt.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overige

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer

U krijgt, behalve voor zover andere wettelijke bepalingen reeds in gunstigere maatregelen voorzien voor specifieke strafbare feiten, een schadevergoeding uitgekeerd om de medische en hulpverleningskosten te dekken. In geval van seksueel geweld of homicide evenwel krijgen de slachtoffers een vast bedrag aan schadevergoeding, zelfs als er geen kosten voor medische zorg en hulpverlening hoeven te worden betaald.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Gewoonlijk wordt de vergoeding in één enkele betaling uitgekeerd, via het Roterend Fonds voor de ondersteuning van slachtoffers van maffia-achtige misdrijven, afpersing, woeker en opzettelijke geweldsmisdrijven (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), dat wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betaalde bedrag moet echter binnen de grenzen blijven van de financiële middelen die in het betrokken jaar beschikbaar zijn.

Wanneer er in het betrokken jaar onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn, kunt u, als u recht op een vergoeding hebt, in dat jaar een deel van het bedrag ontvangen en in de daaropvolgende jaren het restant, dat zonder extra kosten, rente of herwaarderingen wordt uitgekeerd.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Schadevergoeding wordt alleen uitgekeerd wanneer het slachtoffer niet bewust of door verwijtbare nalatigheid medeplichtig is aan het strafbare feit of andere strafbare feiten die daarmee verband houden; en wanneer het slachtoffer nooit in een definitief vonnis is veroordeeld voor een van de in artikel 407, lid 2, onder a), van het Wetboek van Strafvordering genoemde strafbare feiten (moedwillige vernieling, plundering en massamoord, betrokkenheid bij een burgeroorlog, maffia-achtige samenspanning, in gevaar brengen van de openbare veiligheid, homicide, diefstal, afpersing, ontvoering, terrorisme, samenzwering gericht tegen de bestaande orde, gewapende samenzwering, bezit van explosieven, oplichting, drugs, onderwerping, kinderprostitutie en -pornografie, mensenhandel, slavernij, seksueel geweld, seksuele handelingen met minderjarigen, groepsverkrachting) of voor strafbare feiten die zijn gepleegd in strijd met de wetgeving tegen ontduiking van inkomstenbelasting en btw; en wanneer er tegen het slachtoffer geen strafzaak loopt op het moment dat het verzoek om schadeloosstelling wordt ingediend.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Het inkomen van het slachtoffer doet niet ter zake voor het recht op schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

U wordt schadeloos gesteld op voorwaarde dat u met betrekking tot hetzelfde strafbare feit in totaal niet meer dan 5 000,00 EUR heeft ontvangen uit publieke of particuliere bronnen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De schadeloosstelling is gelijk aan de gemaakte kosten, binnen de toepasselijke wettelijke limieten en overeenkomstig de bedragen die zijn vastgesteld in het ministeriële decreet tot uitvoering van de desbetreffende wetgeving.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

In het Decreet van 31 augustus 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken (als bepaald in artikel 11, lid 3, van Wet nr. 122 van 7 juli 2016) staat het volgende:


1. Het bedrag aan schadevergoeding dat op grond van artikel 11 van Wet nr. 122 van 7 juli 2016 moet worden uitgekeerd, wordt als volgt vastgesteld:

a) in geval van homicide wordt het bedrag vastgesteld op 7 200,00 EUR, of, wanneer de homicide werd gepleegd door de echtgenoot van het slachtoffer - ook in geval van een scheiding van tafel en bed of een echtscheiding - of door een persoon die een persoonlijke relatie met het slachtoffer heeft of heeft gehad, op 8 200,00 EUR; in het laatste geval wordt het bedrag alleen uitgekeerd aan de kinderen van het slachtoffer;
b) in geval van seksueel geweld als bedoeld in artikel 609 bis van het Wetboek van Strafrecht, en tenzij er een verzachtende omstandigheid bestaat waardoor het strafbare feit minder ernstig is, wordt het bedrag vastgesteld op 4 800,00 EUR;
c) voor strafbare feiten anders dan onder  a) en b) wordt er maximaal 3 000,00 EUR uitgekeerd ter vergoeding van kosten voor medische zorg en hulpverlening.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

U moet het totale bedrag aan medische en hulpverleningskosten opgeven en onderbouwen.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

U wordt schadeloos gesteld op voorwaarde dat u met betrekking tot hetzelfde strafbare feit in totaal niet meer dan 5 000,00 EUR hebt ontvangen uit publieke of particuliere bronnen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee, maar u kunt mogelijk wel nieuwe verzoeken indienen wanneer er verdere medische kosten zijn gemaakt; de beslissende instantie zal dit beoordelen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Het verzoek om schadeloosstelling moet worden ingediend door de belanghebbende, of door andere rechthebbenden wanneer het slachtoffer van het misdrijf is overleden; het verzoek moet door de betrokkene zelf of bij speciale volmacht (a mezzo di procuratore speciale) worden ingediend; het verzoek is alleen ontvankelijk als het vergezeld gaat van de volgende documenten:

a) een kopie van een vonnis waarin een veroordeling wordt uitgesproken over een van de strafbare feiten die in artikel 11 van Wet nr. 122 van 7 juli 2016 worden genoemd, of een kopie van een beschikking waarin wordt vastgesteld dat het strafbare feit door een of meer onbekende personen is gepleegd;

b) stukken waaruit blijkt dat er zonder succes een tenuitvoerleggingsprocedure tegen de dader is ingesteld om hem of haar te dwingen schadevergoeding te betalen; dit is niet nodig wanneer de dader niet wordt geïdentificeerd, of wanneer de dader heeft verzocht om rechtsbijstand van de staat in een strafrechtelijke of civiele procedure waarin hij of zij aansprakelijk is gesteld, en deze bijstand ook daadwerkelijk heeft ontvangen;

c) een verklaring in plaats van een verklaring onder ede (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) met betrekking tot de afwezigheid van belemmeringen;

d) een medische verklaring waaruit blijkt welke kosten voor gezondheidsdiensten zijn gemaakt, of een overlijdensakte voor het slachtoffer van het strafbare feit.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Zodra de beslissende instantie het verzoek heeft ontvangen, moet zij "zo snel mogelijk" een beslissing geven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Hiervoor bestaan geen specifieke mechanismen; omdat het om een administratieve beslissing gaat, kan deze worden aangevochten volgens de standaardvoorschriften die gelden voor binnenlandse bestuursrechtelijke maatregelen die door dezelfde instantie zijn genomen.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

De instantie die assistentie verleent, verschaft alle benodigde informatie. In Italië wordt assistentie verleend door het openbaar ministerie (procura generale) bij het hof van beroep (corte d’appello) dat in de woonplaats van de verzoeker bevoegdheid heeft. De formulieren vormen een bijlage bij Ministerieel Decreet nr. 222 van 23 december 2008 tot vaststelling van regels volgens artikel 7 van Wetsdecreet nr. 204 van 9 november 2007 tot uitvoering van Richtlijn 2004/80/EG betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 "Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato").

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Nee.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Nee, deze rol wordt vervuld door de instantie die assistentie verleent.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Zulke organisaties zijn niet bekend bij het bureau dat deze informatie verstrekt.

Laatste update: 11/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Cyprus

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld voor een aantal met opzet gepleegde misdrijven waarbij geweld wordt gebruikt. Het gaat hierbij om strafbare feiten in de regio's die onder het gezag van de Republiek Cyprus staan en in de nationale wetgeving worden genoemd (bv. ernstig lichamelijk letsel, moord met voorbedachten rade).

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld voor ernstig lichamelijk letsel of gezondheidsproblemen, als u volgens een arts in een ziekenhuis moet worden opgenomen en minimaal acht dagen niet kunt werken.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja, u kunt schadeloos worden gesteld als u ten laste komt van een slachtoffer dat als gevolg van het strafbare feit is overleden, d.w.z. als u de echtgenoot of een kind van het slachtoffer bent.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Nee, u wordt niet schadeloos gesteld wanneer u een familielid bent of ten laste komt van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, u kunt schadeloos worden gesteld als u geen EU-staatsburger bent, mits u staatsburger bent van een lidstaat van de Raad van Europa en permanent in de Republiek Cyprus woont, of wanneer u staatsburger bent van een land dat partij is bij het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, u kunt dit land niet om schadeloosstelling verzoeken wanneer u er woont of daaruit afkomstig bent, als het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd. Schadeloosstelling wordt uitsluitend toegekend voor misdrijven die zijn gepleegd in de regio's die onder het gezag van de Republiek Cyprus staan.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, u moet het misdrijf binnen vijf dagen nadat het is gepleegd, bij de politie aangeven. Als dat redelijkerwijs niet haalbaar is, krijgt u daarvoor vijf dagen de tijd vanaf het moment dat het redelijkerwijs haalbaar was om het misdrijf aan te geven.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, u moet het verzoek om schadeloosstelling indienen binnen twee jaar nadat het strafbare feit is gepleegd, ongeacht of het politieonderzoek en/of het strafproces nog lopen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Ja, voordat u om schadeloosstelling kunt verzoeken, moet u eerst een vergoeding van de dader proberen te krijgen, als die is geïdentificeerd. Een verzoek hiertoe moet u indienen binnen twee jaar nadat het misdrijf is gepleegd, ongeacht of de rechtszaak tegen de dader nog loopt.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, u hebt nog steeds recht op schadeloosstelling als de dader niet is geïdentificeerd of veroordeeld. Daartoe moet u een politierapport over de zaak overleggen waaruit blijkt dat niet bekend is wie de dader is.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja, u moet dat doen binnen twee jaar nadat het misdrijf is gepleegd.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)

De openbare gezondheidsinstellingen en -diensten verstrekken gratis medische zorg tot een bedrag van 1 709 EUR.

 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)

Valt onder bovengenoemd bedrag.

 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)

Wanneer u blijvend arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u een invaliditeitspensioen. Het bedrag is gelijk aan het percentage afgenomen arbeidsgeschiktheid vermenigvuldigd met het volledige basispensioen dat op grond van de socialeverzekeringswet wordt verstrekt.

 • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)

In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgt u maximaal zes maanden een ziekte-uitkering. Het bedrag is gelijk aan de volledige basisuitkering voor ziekte die op grond van de socialeverzekeringswet wordt verstrekt.

 • het verlies van een kans

Niet van toepassing.

 • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)

Niet van toepassing.

 • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen

Niet van toepassing.

 • overige

Niet van toepassing.

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer

Niet van toepassing.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten

U ontvangt een begrafenistoelage. Het bedrag is gelijk aan de begrafenistoelage die op grond van de socialeverzekeringswet wordt verstrekt.

 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, poliklinische zorg en ziekenhuisopname, revalidatie)

Niet van toepassing.

 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

U ontvangt een nabestaanden- of wezenpensioen. Het bedrag is gelijk aan het volledige basispensioen dat op grond van de socialeverzekeringswet wordt verstrekt.

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer

Niet van toepassing.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt uitgekeerd in één enkele betaling, maar het invaliditeitspensioen en het nabestaanden- en wezenpensioen worden per maand betaald.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

U wordt niet schadeloos gesteld wanneer u slachtoffer van uw eigen misdrijf wordt, of wanneer u betrokken bent bij georganiseerde misdaad of lid bent van een organisatie die bij geweldsmisdrijven betrokken is - ook als het geweldsmisdrijf waarvan u slachtoffer bent, daar niets mee te maken heeft of u er niet aan hebt deelgenomen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen gevolgen voor uw kans op schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Het is van belang dat u volledig meewerkt met de politie of een andere bevoegde instantie. Doet u dat niet of weigert u dat, dan heeft dat consequenties voor de schadevergoeding.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De schadeloosstelling wordt berekend op de manier zoals vermeld in het antwoord op de vraag hierboven: "Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?"

Is er een minimum- en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag voor de schadeloosstelling. Het maximale toe te kennen bedrag staat vermeld onder de vraag hierboven: "Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?"

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee, dat is niet nodig.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, schadeloosstelling uit andere bronnen wordt afgetrokken.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Samen met het verzoek om schadeloosstelling moet u een politierapport en een medische verklaring overleggen. U kunt worden gevraagd een of alle van de volgende documenten te overleggen:

 • volmacht/bewijs van gezag over of familieverwantschap met het slachtoffer
 • akte van overlijden van het slachtoffer
 • kopie van het politierapport
 • kopie van het vonnis/de rechterlijke beslissing
 • medische verslagen en verklaringen
 • ziekenhuisrekeningen
 • rekeningen voor andere uitgaven (zorg, begrafenis)
 • inkomen (salaris, sociale uitkeringen)
 • bevestiging van ontvangst van relevante bedragen uit andere bronnen (werkgeversverzekering, particuliere verzekering)
 • strafblad
 • andere bewijsstukken die op uw zaak betrekking hebben

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De directeur van de socialeverzekeringsdienst.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U kunt het bijbehorende formulier persoonlijk indienen of per post versturen naar: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Avenue, 1465, Nicosia, Cyprus.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee, dat is niet nodig.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Dit duurt zes maanden vanaf de datum waarop alle informatie beschikbaar is om een beslissing te kunnen geven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing aanvechten door binnen 75 dagen een verzoek hiertoe bij de bestuursrechter in te dienen.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

U kunt schadeformulieren en informatie over vergoedingen – in het Grieks en het Engels – vinden op de bureaus van de socialeverzekeringsdienst of op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van die dienst.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Er is geen speciale telefoonlijn of website voor het claimen van schadeloosstelling. Voor informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.socialeverzekeringsdienst.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

U kunt rechtsbijstand aanvragen voor de rechtszaak waarbij u betrokken bent. U ontvangt geen rechtsbijstand voor het voorbereiden van het verzoek om schadeloosstelling dat u bij deze instantie indient.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Voor informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.socialeverzekeringsdienst.

Laatste update: 07/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Letland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Als slachtoffer hebt u recht op schadeloosstelling door de staat als iemand is overleden door een met opzet gepleegd misdrijf, als u ernstig of matig lichamelijk letsel hebt opgelopen, als u het slachtoffer bent van aanranding of mensenhandel of als u door het misdrijf besmet bent geraakt met het hiv-virus of hepatitis B of C.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt door de staat schadeloos worden gesteld voor morele schade, lichamelijk leed en verlies van eigendom, wanneer die het gevolg zijn van een met opzet gepleegd misdrijf.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Als iemand als gevolg van een misdrijf is overleden, kan het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure een familielid van de overledene zijn (verloofde, echtgenoot, ouder, grootouder, kind, kleinkind, broer of zus) of een persoon met wie de betrokkene samenwoonde en een gemeenschappelijk (niet-gedeeld) huishouden had.

In de volgende gevallen hebt u recht op schadeloosstelling door de staat: een familielid is als gevolg van het misdrijf overleden of het slachtoffer is overleden en heeft niet om schadeloosstelling verzocht of heeft dat wel gedaan, maar heeft deze schadeloosstelling niet ontvangen. U moet de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) dan wel vragen u als slachtoffer in het betrokken strafproces te erkennen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

U komt niet voor schadeloosstelling door de staat in aanmerking als familielid of persoon ten laste van een slachtoffer dat het misdrijf heeft overleefd. In dat geval heeft het slachtoffer zelf wel recht op schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

U kunt door de staat schadeloos worden gesteld als u geen staatsburger van een EU-land bent.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Als het misdrijf in een andere EU-lidstaat is gepleegd, mag u die lidstaat om schadeloosstelling verzoeken. U kunt dat rechtstreeks doen of via de dienst voor rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības administrācija).

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U moet het misdrijf bij de politie aangeven.

Voordat u om schadeloosstelling door de staat kunt verzoeken, moet er een strafrechtelijke procedure zijn ingesteld waarin u door de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) als slachtoffer wordt erkend.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Wilt u om schadeloosstelling door de staat verzoeken, dan hoeft u niet te wachten op de definitieve beslissing van de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter).

Om te kunnen besluiten of er al dan niet schadeloosstelling kan worden betaald, heeft de dienst voor rechtsbijstand een verklaring nodig van de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter), met daarin de volgende gegevens:

 1. het tijdstip waarop en de plaats waar het misdrijf werd gepleegd;
 2. de kwalificatie van het misdrijf, de vorm van de schuld van de dader die bij het afgeven van de verklaring is vastgesteld, de startdatum van de strafprocedure en het referentienummer van de strafzaak;
 3. informatie over de persoon die als slachtoffer in het strafproces is erkend;
 4. informatie over de persoon die als vertegenwoordiger van het slachtoffer in het strafproces is erkend, als het slachtoffer zijn of haar rechten via een vertegenwoordiger uitoefent;
 5. de aard van het letsel dat door het misdrijf is veroorzaakt (overlijden van een persoon, ernst van het letsel, aanranding, aanwezigheid van tekenen van mensenhandel of vaststelling van besmetting met het hiv-virus of hepatitis B of C);
 6. de datum waarop een deskundige zijn of haar bevindingen heeft gepresenteerd, het documentnummer en de persoon die het deskundigenonderzoek heeft verricht;
 7. het aantal personen dat in hetzelfde strafproces als slachtoffer is erkend in verband met het overlijden van een persoon, en gegevens over deze personen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

U hoeft niet eerst schadeloosstelling van de dader te eisen. Dat u door de staat schadeloos kunt worden gesteld, betekent niet dat u tijdens een strafprocedure geen verzoek om schadevergoeding mag indienen. U kunt dat in elke fase van de strafprocedure doen, totdat de zaak in de rechtbank van eerste aanleg wordt behandeld. U kunt hiervoor ook een civiele procedure aanspannen, als u van mening bent dat u niet volledig schadeloos bent gesteld.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

U hebt ook recht op schadeloosstelling door de staat als de dader of zijn of haar medeplichtige niet is geïdentificeerd of als zij niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

U moet het verzoek om schadeloosstelling indienen samen met de benodigde informatieve verklaring van de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris).

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

U moet het verzoek om schadeloosstelling door de staat indienen bij de dienst voor rechtsbijstand binnen één jaar nadat u als slachtoffer bent erkend of nadat u zich bewust bent geworden van de feiten die u het recht geven om dat te doen.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Schadeloosstelling door de staat heeft betrekking op de morele schade, het lichamelijk leed of het verlies van eigendom als gevolg van een misdrijf, zonder onderscheid naar het soort schade die de staat vergoedt. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd De link wordt in een nieuw venster geopend.in de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers door de overheid (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) en hangt samen met de gevolgen van het misdrijf.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt in één betaling uitgekeerd en overgeboekt naar de rekening van de betalingsinstelling die in het verzoek staat vermeld.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De kwalificatie van het misdrijf kan invloed hebben op de hoogte van de schadeloosstelling, bijvoorbeeld als het misdrijf in een staat van intense geestelijke onrust werd gepleegd of dat daarbij de noodzakelijke grenzen van zelfverdediging zijn overschreden of de voorwaarden voor detentie van een persoon niet zijn nageleefd. In zulke gevallen wordt de hoogte van de schadeloosstelling met 50 % verminderd, in overeenstemming met de gevolgen van het misdrijf.

Als de dienst voor rechtsbijstand de gevraagde informatie niet binnen 15 dagen ontvangt, kan hij weigeren de schade te vergoeden. In dat geval hebt u echter wel het recht om nog diverse malen bij deze dienst aan te kloppen, mits u de daarvoor geldende procedures volgt.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen gevolgen voor de kans dat u schadeloosstelling ontvangt en/of voor het bedrag.

Als u van de dader of een andere persoon (namens de dader) vergoeding hebt ontvangen voor de schade die u door het misdrijf hebt geleden, wordt de schadeloosstelling die u van de staat krijgt, verminderd met het bedrag dat u reeds hebt ontvangen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

In De link wordt in een nieuw venster geopend.de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers door de overheid staan andere criteria die uw kans op schadevergoeding en/of het bedrag beïnvloeden. Enkele voorbeelden:

 • als een misdrijf gelijktijdig meerdere gevolgen heeft, betaalt de staat een vergoeding op grond van het ernstigste gevolg van het misdrijf;
 • als door een misdrijf meerdere personen zijn overleden en meerdere personen als slachtoffer in de strafprocedure zijn erkend, betaalt de staat deze slachtoffers een vergoeding naar verhouding van het aantal slachtoffers;
 • als na de betaling van schadevergoeding nog een andere persoon in dezelfde strafprocedure als slachtoffer wordt erkend door de persoon die daarvoor verantwoordelijk is (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter), keert de staat dezelfde vergoeding uit als aan de andere slachtoffers.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Het maximumbedrag dat de staat aan één slachtoffer van een misdrijf mag uitkeren, is vijfmaal het maandelijkse minimumloon in de Republiek Letland. Bij de berekening van de schadeloosstelling wordt gekeken naar de hoogte van het maandelijkse minimumloon op het moment dat u als slachtoffer werd erkend.

Er wordt schadeloosstelling uitgekeerd:

 1. als de persoon in kwestie is overleden (100 %);
 2. als u ernstig lichamelijk letsel hebt opgelopen of het misdrijf is aangemerkt als verkrachting of seksueel geweld of aanranding, of als u het slachtoffer bent van mensenhandel (70 %);
 3. als u matig lichamelijk letsel hebt opgelopen of het slachtoffer bent van aanranding, behalve in de gevallen die in punt 2 zijn genoemd, of als u met het hiv-virus of hepatitis B of C bent besmet (50 %).

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Het maximumbedrag dat de staat aan schadeloosstelling mag betalen, is vijfmaal het maandelijkse minimumloon in de Republiek Letland, en het minimale uit te keren bedrag is 50 % van dit maximumbedrag. Wanneer het maandelijkse minimumloon verandert, verandert ook de hoogte van de schadevergoeding.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

U hoeft het bedrag niet in het verzoek om schadeloosstelling te vermelden, omdat de hoogte van de vergoeding in De link wordt in een nieuw venster geopend. de Wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers door de overheid is vastgelegd.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

De vergoeding die u uit andere bronnen ontvangt (bv. een verzekering van de werkgever of een particuliere verzekering), wordt niet afgetrokken van de schadeloosstelling door de staat.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt geen voorschot krijgen.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Als u door de staat schadeloos bent gesteld en in de definitieve beslissing wordt bepaald dat het misdrijf ernstigere gevolgen voor u heeft gehad, kunt u het verschil ontvangen tussen de betaalde schadeloosstelling (door de staat) en het uit te keren bedrag.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Als er op het moment dat u de staat om schadeloosstelling verzoekt, nog geen einduitspraak in de strafzaak is gedaan, moet u bij dit verzoek een verklaring voegen van de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter), met daarin de volgende gegevens:

 1. het tijdstip waarop en de plaats waar het misdrijf werd gepleegd;
 2. de kwalificatie van het misdrijf, de vorm van de schuld van de dader die bij het afgeven van de verklaring is vastgesteld, de startdatum van de strafprocedure en het referentienummer van de strafzaak;
 3. informatie over de persoon die als slachtoffer in het strafproces is erkend;
 4. informatie over de persoon die als vertegenwoordiger van het slachtoffer in het strafproces is erkend;
 5. de aard van het letsel dat door het misdrijf is veroorzaakt (overlijden van een persoon, ernst van het letsel, aanranding, aanwezigheid van tekenen van mensenhandel of vaststelling van hiv-virus of hepatitis B of C);
 6. de datum waarop een deskundige zijn of haar bevindingen heeft gepresenteerd, het documentnummer en de persoon die het deskundigenonderzoek heeft verricht;
 7. het aantal personen dat in hetzelfde strafproces als slachtoffer is erkend in verband met het overlijden van een persoon, en de informatie over zulke personen.

Als de strafzaak is afgelopen op het moment dat de staat om schadeloosstelling wordt verzocht, moet u bij dit verzoek de definitieve uitspraak voegen van de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure, plus het dwangbevel, wanneer de in de definitieve uitspraak genoemde schadevergoeding niet of slechts gedeeltelijk is betaald.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een verzoek om schadeloosstelling door de staat.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De dienst voor rechtsbijstand beslist of de staat al dan niet schadevergoeding moet betalen.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling door de staat, moet u het verzoek richten aan de dienst voor rechtsbijstand, op het volgende adres: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Uw aanwezigheid is niet vereist wanneer uw verzoek wordt behandeld en wanneer er wordt beslist of u al dan niet door de staat schadeloos wordt gesteld.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De dienst voor rechtsbijstand neemt deze beslissing binnen één maand nadat hij het verzoek om schadeloosstelling heeft ontvangen. De dienst stuurt de beslissing naar het adres dat in het verzoek vermeld staat.

Mogelijk heeft de dienst voor rechtsbijstand extra informatie van u nodig of van de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter). In dat geval wordt de beslissingstermijn opgeschort totdat alle benodigde informatie is ontvangen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing van de dienst voor rechtsbijstand over het al dan niet betalen van schadevergoeding aanvechten binnen één maand nadat deze van kracht wordt. Hiertoe dient u bij deze dienst het verzoekschrift in dat hiervoor is bestemd. De dienst stuurt het vervolgens door naar het ministerie van Justitie.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.aanvraagformulier voor schadeloosstelling door de overheid en informatie over het invullen daarvan zijn te verkrijgen:

 • op het portaal - De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.latvija.lv/en
 • op de website van de dienst voor rechtsbijstand - De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, onder "Services";
 • bij de dienst voor rechtsbijstand - Pils laukums 4, Riga (tijdens kantooruren);
 • bij de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager of rechter);
 • door het gratis informatienummer 800001801 te bellen (tijdens kantooruren).

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

U kunt elke dag van 7.00 tot 22.00 uur het gratis nummer 116006, "Hulplijn voor slachtoffers van misdrijven", bellen. Daar kunt u terecht voor:

 • emotionele en psychologische ondersteuning;
 • informatie over de procedurele rechten van slachtoffers (bv. rechten tijdens een strafprocedure, recht op schadevergoeding, schadeloosstelling door de staat enz.), beschikbare diensten en de bestaande opvang van slachtoffers.

U kunt ook de website De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.cietusajiem.lv/en/ raadplegen.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

U hebt geen rechtsbijstand nodig om een verzoek om schadeloosstelling in te dienen. De dienst voor rechtsbijstand biedt u de nodige hulp als u de staat wilt verzoeken schadevergoeding te betalen.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

De organisatie "Skalbes" heeft een gratis nummer, 116006, "Hulplijn voor slachtoffers van een misdrijf” (dagelijks beschikbaar van 7.00 tot 22.00 uur), en biedt emotionele en psychologische ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en informatie over de procedurele rechten van slachtoffers (bv. rechten tijdens een strafprocedure, recht op schadevergoeding, schadeloosstelling door de staat enz.), beschikbare diensten en de bestaande opvang van slachtoffers.

Laatste update: 19/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Litouwen

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld wanneer:

 • iemand doelbewust van het leven is beroofd;
 • iemand ernstig of niet-ernstig letsel is toegebracht;
 • een minder ernstig, ernstig of zeer ernstig strafbaar feit tegen iemands vrijheid, recht op seksuele zelfbeschikking of integriteit is gepleegd.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld als u ernstig of niet-ernstig letsel hebt opgelopen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Als door een geweldsmisdrijf iemand om het leven is gekomen, heeft iedere persoon aan wie een rechter een vergoeding heeft toegekend voor materiële en/of niet-materiële schade die als gevolg van dat misdrijf is geleden, recht op schadeloosstelling.

Wordt de vergoeding op voorhand uitgekeerd, d.w.z. voordat de strafrechtelijke procedure is afgerond, dan wordt het recht op schadeloosstelling verleend aan echtgenoten, kinderen, geadopteerde kinderen, ouders, adoptieouders en personen ten laste van de overledene.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Als een slachtoffer van een geweldsmisdrijf dat misdrijf heeft overleefd, heeft alleen hij of zij recht op schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, maar alleen als:

 • u uw gewone en wettige verblijfplaats in Litouwen of een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) hebt, of
 • de door Litouwen ondertekende internationale verdragen in die mogelijkheid voorzien.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt alleen schadeloos worden gesteld voor geweldsmisdrijven die in Litouwen zijn gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, u kunt pas om schadeloosstelling verzoeken wanneer er een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, u kunt tijdens het gerechtelijk vooronderzoek al om betaling van een voorschot op de schadeloosstelling verzoeken.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Ja. Als u volgens de normale procedure om schadeloosstelling verzoekt, moet een rechter u een vergoeding voor materiële en/of niet-materiële schade hebben toegekend. Wilt u een voorschot op de schadeloosstelling, dan moet u een beschikking of vonnis overleggen waaruit blijkt dat u een civielrechtelijke vordering hebt ingesteld.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, u komt nog voor schadeloosstelling in aanmerking. U moet dan het volgende overleggen:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • een beschikking of vonnis waaruit blijkt dat u een civielrechtelijke vordering hebt ingesteld;
 • bewijsstukken met betrekking tot het bedrag van de eventuele materiële schade;
 • documenten waaruit blijkt dat u gehuwd was met, of familielid was of ten laste kwam van de overledene als u als nabestaande om schadeloosstelling verzoekt.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Een verzoek om schadeloosstelling moet worden ingediend binnen tien jaar na de datum van de rechterlijke beslissing waarin betaling van een vergoeding voor schade als gevolg van een geweldsmisdrijf wordt gelast. Kan die termijn om dwingende redenen niet in acht worden genomen, dan kan hij worden verlengd.

Er is geen uiterste termijn voor het indienen van verzoeken om betaling van een voorschot op de schadeloosstelling.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel) Ja
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.) Ja
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.) Ja
  • het verlies van een kans Nee
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten) Ja
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen Nee
  • overige Andere materiële schade in verband met het geweldsmisdrijf waarvoor de rechter een vergoeding heeft toegekend

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer Ja

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten Ja
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, rehabilitatie) Ja, maar alleen wanneer door een geweldsmisdrijf iemand om het leven is gekomen
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans Ja, maar alleen wanneer door een geweldsmisdrijf iemand om het leven is gekomen

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer Ja, maar alleen wanneer door een geweldsmisdrijf iemand om het leven is gekomen

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt normaal gesproken in haar geheel in één keer uitgekeerd. In uitzonderlijke gevallen kan betaling in termijnen plaatsvinden, maar die lopen tot uiterlijk één jaar na de datum van de beslissing om een vergoeding voor schade als gevolg van een geweldsmisdrijf uit te keren.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Bovengenoemde omstandigheden zijn alleen relevant bij een verzoek om een voorschot op de schadeloosstelling. U ontvangt geen schadeloosstelling als u:

 • ten tijde van het geweldsmisdrijf in kwestie werd vervolgd voor een geweldsmisdrijf of een strafblad had met niet door verjaring of gratie opgeheven strafrechtelijke veroordelingen voor een geweldsmisdrijf;
 • gebonden bent door een rechterlijke beslissing die is gegeven op grond van de Litouwse wet inzake de preventie van de georganiseerde criminaliteit (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas);
 • misbruik maakt van het recht op een voorschot op schadeloosstelling voor schade die het gevolg is van een geweldsmisdrijf.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie doet niet ter zake bij een verzoek om schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De hoogte van de schadeloosstelling wordt gebaseerd op de vergoeding die de rechter heeft toegekend. Daarvoor gelden wel maximumbedragen (zie hieronder).

Voorschotten op de schadeloosstelling worden berekend op basis van de door u overgelegde bewijsstukken met betrekking tot de materiële schade.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

In geval van moord bedraagt de maximale vergoeding voor materiële schade 3 800 EUR en voor immateriële schade 4 560 EUR.

In geval van ernstig letsel bedraagt de maximale vergoeding voor materiële schade 3 040 EUR en voor immateriële schade 3 800 EUR.

In geval van andere geweldsmisdrijven bedraagt de maximale vergoeding voor materiële schade 2 280 EUR en voor immateriële schade 3 040 EUR.

Als de vergoeding voor schade als gevolg van een geweldsmisdrijf in de vorm van een voorschot wordt uitgekeerd, geldt de helft van bovengenoemde bedragen als het maximum.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, van u wordt verwacht dat u voor de schadeloosstelling waarom u verzoekt een bedrag vermeldt. U moet dat bedrag berekenen aan de hand van de bedragen die in de rechterlijke beslissing of in de door u ingestelde civielrechtelijke vordering worden genoemd.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja. De bedragen van schadevergoedingen die u uit andere bronnen hebt ontvangen, worden op de schadeloosstelling in mindering gebracht.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, de vergoeding voor schade die het gevolg is van een geweldsmisdrijf kan als voorschot worden uitgekeerd als:

 • er een strafrechtelijke procedure in verband met het geweldsmisdrijf loopt en de betrokkene als eiser in een civielrechtelijke procedure is erkend;
 • een rechterlijke beslissing is gegeven waarbij is vastgesteld dat het geweldsmisdrijf is gepleegd, maar geen verzoek om vergoeding van de als gevolg van dat misdrijf geleden schade is ingediend of een dergelijk verzoek niet in behandeling is genomen;
 • het geweldsmisdrijf is gepleegd door een persoon die wegens zijn of haar leeftijd of op grond van internationale immuniteit niet kan worden vervolgd, of als degene die het misdrijf heeft gepleegd niet meer in leven is.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee, die mogelijkheid bestaat niet.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Als u volgens de normale procedure om schadeloosstelling verzoekt, moet u de volgende documenten bij uw verzoek voegen:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • een kopie van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij u een vergoeding is toegekend voor de materiële en/of immateriële schade die u als gevolg van het geweldsmisdrijf hebt geleden;
 • een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde verklaring waarin staat dat de schade niet kan worden verhaald op de dader, behalve als de voor de schade aansprakelijke persoon niet meer in leven is.

Als u om een voorschot op de schadeloosstelling verzoekt, moet u de volgende documenten bij uw verzoek voegen:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • bewijsstukken met betrekking tot het bedrag van de materiële schade;
 • een beschikking of vonnis waaruit blijkt dat u een civielrechtelijke vordering hebt ingesteld, een definitieve rechterlijke beslissing waarbij wordt vastgesteld dat een geweldsmisdrijf is gepleegd of een procedurele beslissing waarbij wordt vastgesteld dat strafvervolging niet mogelijk is wegens de leeftijd, internationale immuniteit of het overlijden van de dader;
 • documenten waaruit blijkt dat u gehuwd was met, of familielid was of ten laste kwam van de overledene als u als nabestaande of persoon ten laste van de overledene om schadeloosstelling verzoekt.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee, het verzoek wordt kosteloos ontvangen en behandeld.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het Litouwse ministerie van Justitie (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija).

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U moet uw verzoek richten aan het Litouwse ministerie van Justitie (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litouwen; e-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.rastine@tm.lt).

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Binnen een maand na de indiening van een verzoek en alle vereiste documenten bij het Litouwse ministerie van Justitie wordt er een beslissing gegeven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Beslissingen van het Litouwse ministerie van Justitie kunnen tot uiterlijk een maand na de datum van mededeling ervan worden aangevochten voor de Commissie voor bestuurlijke geschillen van Litouwen (Lietuvos administracinių ginčų komisija) of de regionale bestuursrechter in eerste aanleg van Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Bij het Litouwse ministerie van Justitie of de afdelingen van de dienst voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) en op websites (zie onderstaande informatie).

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://vgtpt.lrv.lt/en/

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Ja, u kunt verzoeken om primaire rechtsbijstand van de gemeentelijke uitvoeringsinstantie van de door u opgegeven woonplaats of van de afdelingen van de dienst voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja, de Litouwse vereniging voor slachtofferhulp (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija, Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Litouwen) en

Caritas Litouwen (Lietuvos Caritas, De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Litouwen).

Laatste update: 14/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Luxemburg

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld voor elk soort misdrijf dat lichamelijk letsel of morele schade heeft veroorzaakt. Het gaat hierbij om opzettelijke handelingen die strafbaar gedrag vormen of om aanranding of verkrachting (zie artikel 372-376 van het Wetboek van Strafrecht).

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

- Lichamelijk letsel/economische schade;

- morele schade.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Als familielid of iemand die ten laste komt van een slachtoffer, kunt u bij de minister van Justitie een verzoek om schadeloosstelling indienen wanneer u geen doeltreffende en adequate vergoeding hebt gekregen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het slachtoffer is overleden als gevolg van een opzettelijke handeling die een misdrijf vormt en die lichamelijk letsel met dodelijke afloop heeft veroorzaakt, en uw kwaliteit van leven is daardoor ernstig aangetast (psychisch lijden door het verlies van een dierbare). Gezinsleden, echtgenoten, ongehuwde partners, geregistreerde partners of personen die heel dicht bij het slachtoffer staan, kunnen schadeloos worden gesteld, mits zij herstelbare schade hebben geleden. In principe is de mate van verwantschap niet van belang, omdat alleen wordt gekeken naar het emotionele en materiële leven dat u met het directe slachtoffer deelde. In de praktijk worden uitsluitend gezinsleden, en dan vooral het kerngezin, als indirecte slachtoffers beschouwd. Het kerngezin bestaat uit twee al dan niet gehuwde volwassenen, met of zonder kinderen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Als familielid of iemand die ten laste komt van een slachtoffer kunt u bij de minister van Justitie een verzoek om schadeloosstelling indienen wanneer u geen doeltreffende en adequate vergoeding hebt gekregen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het slachtoffer heeft een opzettelijke handeling overleefd die een misdrijf vormt en die permanente invaliditeit of meer dan een maand lang volledige arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, en uw kwaliteit van leven is daardoor ernstig aangetast.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

U kunt alleen om schadeloosstelling verzoeken wanneer u legaal in Luxemburg verblijft of staatsburger bent van een lidstaat van de Europese Unie of de Raad van Europa en u zich op het moment van het misdrijf rechtmatig in Luxemburg bevindt of wanneer u slachtoffer van mensenhandel bent. In andere gevallen komt u niet voor vergoeding in aanmerking.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Als u uw wettelijke en vaste woonplaats in Luxemburg hebt, maar slachtoffer bent van een opzettelijk geweldsmisdrijf in een andere EU-lidstaat, mag u de Luxemburgse staat om schadeloosstelling verzoeken als u geen vergoeding van dat andere land kunt krijgen.

Op grond van de Wet van 12 maart 1984 inzake de schadeloosstelling van bepaalde slachtoffers met lichamelijk letsel als gevolg van een misdrijf, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het slachtoffer moet zijn of haar wettelijke en vaste woonplaats in Luxemburg hebben of staatsburger zijn van een lidstaat van de Europese Unie of de Raad van Europa. Daarnaast moet het slachtoffer zich op het moment van het misdrijf rechtmatig in Luxemburg bevinden of slachtoffer zijn van het misdrijf dat in artikel 382-1 van het Wetboek van Strafrecht wordt genoemd;
 • de geleden schade moet het gevolg zijn van een opzettelijke handeling die een misdrijf vormt;
 • er moet sprake zijn van lichamelijk letsel en niet alleen van materiële schade (zo wordt bij diefstal de schade niet vergoed);
 • uw kwaliteit van leven moet door de schade ernstig worden aangetast. Dit kan het gevolg zijn van een verlies of vermindering van inkomsten, hogere kosten of buitengewone uitgaven, arbeidsongeschiktheid, verlies van één jaar onderwijs, fysieke of psychische schade, morele schade of verminking, of geestelijk of lichamelijk leed. Als u slachtoffer bent van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 372 tot en met 376 van het Wetboek van Strafrecht, hoeft u niet te bewijzen dat er sprake is van fysieke of psychische schade; deze wordt namelijk verondersteld aanwezig te zijn;
 • alleen wanneer u niet op andere wijze doeltreffende en adequate vergoeding kunt krijgen, moet de staat u schadeloos stellen.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, u hoeft het misdrijf niet bij de politie aan te geven voordat u om schadeloosstelling kunt verzoeken.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, de minister van Justitie kan al dan niet schadeloosstelling toekennen voordat er wordt besloten een strafproces aan te spannen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Als bekend is wie de dader is en u als civiele partij in de strafprocedure schadevergoeding van hem of haar vordert, moet u de uitkomst van die vordering afwachten. Als de dader insolvent is, kunt u bij de minister van Justitie een verzoek om schadeloosstelling indienen.

De minister van Justitie kan u opdragen de vergoeding die of het voorschot dat u vervolgens als doeltreffende schadeloosstelling hebt ontvangen, geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

De dader is niet geïdentificeerd

Als de dader niet is geïdentificeerd, kunt u bij de minister van Justitie een verzoek om schadeloosstelling indienen. Dit verzoek moeten worden opgesteld in het Frans, Duits of Luxemburgs, met vermelding van de datum, de plaats en de precieze aard van de feiten waarvan u slachtoffer was. Bij het verzoek moeten bewijsstukken worden gevoegd in verband met de gepleegde feiten en de schade die u hebt geleden. Verder moet u voldoen aan de voorwaarden van artikel 1 van de Wet van 12 maart 1984 inzake de schadeloosstelling van bepaalde slachtoffers met lichamelijk letsel als gevolg van een misdrijf.

De dader is niet veroordeeld

U komt alleen in aanmerking voor schadeloosstelling als de dader in een definitieve uitspraak schuldig is bevonden. Op basis van een standpunt van de commissie voor slachtoffers (Commission victime) kan de minister van Justitie u opdragen een vergoeding geheel of gedeeltelijk terug te betalen. De minister kan hetzelfde besluit nemen wanneer er een voorschot is betaald en later blijkt dat u geen recht hebt op schadeloosstelling.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

U moet het verzoek indienen binnen twee jaar nadat de feiten hebben plaatsgevonden. Als de dader wordt vervolgd, wordt deze termijn verlengd tot twee jaar nadat de rechter die de strafzaak behandelt, een definitief vonnis heeft uitgesproken. Als er in de strafprocedure een definitief vonnis is gewezen en er vervolgens een beslissing over uw civiele vordering tot schadevergoeding wordt gegeven, wordt deze termijn verlengd tot twee jaar nadat de rechterlijke uitspraak over uw vordering definitief is geworden. Bent u een minderjarige, dan start de verjaringstermijn echter pas op de datum dat u meerderjarig wordt, als op de feiten een strafrechtelijke sanctie staat of als deze worden vermeld in en strafbaar zijn op grond van artikel  372, 373, 375, 382‑1 en 382‑2, 400, 401bis, 402, 403 of 405 van het Wetboek van Strafrecht.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De schadeloosstelling dekt onder meer:

a) voor het slachtoffer van het misdrijf:

fysieke (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling - poliklinische zorg en ziekenhuisopname, herstel);
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere apparatuur enz.);
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen);
 • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder toeslagen enz.);
 • minder mogelijkheden om een beroep uit te oefenen;
 • kosten in verband met juridische procedures die naar aanleiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis zijn ingeleid (zoals honoraria en andere kosten);
 • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen.

psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

fysieke (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten;
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, poliklinische zorg en ziekenhuisopname, revalidatie);
 • verlies van uitkering of minder mogelijkheden om een beroep uit te oefenen.

psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt in één keer uitbetaald en niet als een periodieke uitkering. In voldoende onderbouwde gevallen kan de minister van Justitie u, als dat nodig is, een voorschot toekennen op het moment dat uw verzoek nog in behandeling is. Als u al schadevergoeding hebt ontvangen en de schade neemt daarna aanzienlijk toe, dan kunt u binnen vijf jaar nadat dit bedrag is betaald, om extra schadeloosstelling verzoeken.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De schadeloosstelling kan worden geweigerd of verminderd vanwege uw gedrag op het moment dat de feiten plaatsvonden.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Als u als slachtoffer schade hebt geleden en voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van de Wet van 12 maart 1984 inzake schadevergoeding voor bepaalde slachtoffers met lichamelijk letsel als gevolg van een misdrijf, kunt u de staat om schadeloosstelling verzoeken, ongeacht uw financiële situatie. Dit geldt alleen als u nog geen doeltreffende en adequate schadevergoeding hebt ontvangen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De schadeloosstelling kan worden geweigerd of verminderd vanwege uw relatie met de dader.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De commissie voor slachtoffers vermeldt in haar advies of het verzoek gerechtvaardigd is en hoe hoog het bedrag van de schadeloosstelling moet zijn. Dat bedrag is vooral gebaseerd op de mate waarin uw kwaliteit van leven is aangetast. Vervolgens kent de minister van Justitie de schadeloosstelling al dan niet toe en stelt hij het bedrag vast.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Het maximumbedrag dat de minister van Justitie aan schadeloosstelling kan toekennen, mag niet groter zijn dan de limiet die elk jaar in een groothertogelijke verordening wordt vastgesteld. Voor 2017 gold een limiet van 63 000 EUR.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

In Luxemburg hoeft u geen specifiek formulier in te vullen om schadevergoeding te krijgen. U moet alleen een brief schrijven met vermelding van de datum, de plaats en de precieze aard van de feiten, en bewijsstukken bijvoegen om het verzoek te ondersteunen.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

De staat hoeft alleen schadeloosstelling te betalen als u op geen enkele andere manier een doeltreffende en adequate vergoeding kunt krijgen, bijvoorbeeld van de dader of van een socialezekerheidsregeling of een persoonlijke verzekering. De commissie voor slachtoffers kan rekening houden met de vergoeding die u eventueel uit andere bronnen hebt ontvangen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

In voldoende onderbouwde gevallen kan de minister van Justitie u, als dat nodig is, een voorschot toekennen op het moment dat uw verzoek nog in behandeling is.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Als u al schadeloosstelling hebt ontvangen en de schade neemt daarna aanzienlijk toe, dan kunt u om een extra vergoeding verzoeken. Dit verzoek moet u indienen binnen vijf jaar na de datum waarop de initiële schadeloosstelling is betaald.

De extra vergoeding kan maximaal 63 000 EUR bedragen, minus de schadeloosstelling die al eerder is toegekend.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Bij het verzoek moeten bewijsstukken worden gevoegd in verband met de gepleegde feiten en de schade die u hebt geleden.

Een niet-volledig overzicht van bewijsstukken:

 • kopie van de klacht (politierapport) of bewijs voor de vordering tot schadevergoeding als u als civiele partij in de strafprocedure optreedt;
 • kopie van het vonnis in de strafzaak;
 • beslissing over de civiele vordering tot schadevergoeding;
 • bewijs voor het letsel: medische verklaringen met een beschrijving van de aard van de geleden schade, de duur van de arbeidsongeschiktheid en, indien van toepassing, de aard van de nawerkingen en permanente invaliditeit;
 • bewijs voor de medische kosten van letsels (medische behandeling, poliklinische zorg en ziekenhuisopname enz.);
 • bewijs voor het lidmaatschap van een organisatie voor sociale zekerheid;
 • bewijs voor de schadeloosstelling die via een socialezekerheidsregeling is ontvangen;
 • kopie van een verzekeringspolis;
 • bewijs voor de schadeloosstelling die via een verzekeringsmaatschappij is ontvangen;
 • bewijs voor het verlies van inkomsten tijdens en na de medische behandeling.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Ministerie van Justitie van Luxemburg
13, rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@mj.public.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mj.public.lu/

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Ministerie van Justitie van Luxemburg
13, rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@mj.public.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mj.public.lu/

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

De commissie voor slachtoffers moet u uitnodigen om de hoorzitting bij te wonen. Tijdens die zitting zal de commissie luisteren naar uw verslag van de feiten en van de geleden schade. De zitting is niet openbaar en u kunt zich laten bijstaan door een advocaat.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De minister van Justitie beslist binnen zes maanden nadat u uw verzoek hebt ingediend.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u niet tevreden bent met de beslissing van de minister van Justitie wat betreft de grond van de zaak (principekwestie) dan wel het toegekende bedrag, kunt u een rechtszaak aanspannen tegen de staat. De staat wordt daarin vertegenwoordigd door de minister van Justitie. In dat geval moet u uw zaak voorleggen aan de arrondissementsrechtbank (tribunal d’arrondissement) van Luxemburg of Diekirch.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Informatie over de procedure voor het indienen van een verzoek om schadeloosstelling kunt u verkrijgen bij:

Ministerie van Justitie
13, rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@mj.public.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mj.public.lu/

Daarnaast bieden de juridische receptie- en informatiedienst (Service d’Accueil et d’Information juridique) en de dienst voor slachtofferhulp (Service d’aide aux victimes) van de centrale dienst voor sociale bijstand (Service central d’assistance sociale) ook hulp en advies bij het indienen van een verzoek.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Website:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Iedereen die kan bewijzen dat hij of zij onvoldoende inkomsten heeft, kan gratis rechtsbijstand ontvangen volgens de voorwaarden die in de wet zijn vastgesteld. U kunt een advocaat toegewezen krijgen die u juridisch advies geeft en u in de rechtbank vertegenwoordigt. De kosten daarvan worden door de staat betaald. Ook kunt u de instanties raadplegen die juridische informatie en advies of bemiddeling aanbieden. Verder kunt u voor gratis juridische voorlichting terecht bij de juridische receptie- en informatiedienst.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

- Service d’aide aux victimes (dienst voor slachtofferhulp), Service central d’assistance sociale (centrale dienst voor sociale bijstand)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628
Mobiel: (+352) 621 32 65 95

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.scas-sav@justice.etat.lu

- Service d’Accueil et d’Information juridique (juridische receptie- en informatiedienst):

in Luxemburg,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxemburg

Tel.: (+352) 22 18 46

in Diekirch,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

in Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Laatste update: 18/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Hongarije

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor een geweldsmisdrijf dat met opzet tegen u is gepleegd.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor letsel (lichamelijk of geestelijk) waarvan de genezing meer dan acht dagen duurt.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja. Behalve het slachtoffer komen zijn of haar familieleden in opgaande of neergaande lijn, adoptie- of pleegouders, adoptie- of pleegkinderen, echtgenoot of geregistreerde partner in aanmerking voor schadeloosstelling, als zij op het moment dat het misdrijf werd gepleegd, tot hetzelfde huishouden als het slachtoffer behoorden. Ook eventuele personen ten laste van het slachtoffer komen in aanmerking voor een vergoeding.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, personen ten laste en andere rechthebbenden kunnen schadeloos worden gesteld, ook als het slachtoffer niet is overleden.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, als u legaal in de EU verblijft of als u slachtoffer bent van mensenhandel.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt alleen om schadeloosstelling verzoeken voor misdrijven die op het grondgebied van Hongarije zijn gepleegd. Als het misdrijf in een ander land plaatsvond, mag u het verzoek om schadeloosstelling wel in Hongarije doen. De Hongaarse autoriteiten sturen het verzoek dan door naar de lidstaat waar het misdrijf werd gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling is het nodig dat er een strafprocedure in verband met het gepleegde feit is ingeleid.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, direct na aanvang van het strafproces kunt u om schadeloosstelling verzoeken.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, ook in dat geval kunt u een verzoek om schadeloosstelling indienen. U moet dan wel bewijsstukken indienen waaruit de omvang van de schade, het oorzakelijk verband tussen de schade en het gepleegde feit en de noodzaak van schadeloosstelling blijkt.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

U moet uw verzoek om schadeloosstelling indienen binnen drie maanden nadat het misdrijf is gepleegd. De verjaringstermijn voor zo’n verzoek is vijf jaar na het plegen van het misdrijf.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

 • materiële (niet-psychische) schade:
  • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel);
  • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.);
  • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen);
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.);
  • het verlies van een kans;
  • kosten in verband met juridische procedures die naar aanleiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten);
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen;
  • overige.
 • psychische (morele) schade:
  • pijn en lijden van het slachtoffer.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

 • materiële (niet-psychische) schade:
  • begrafeniskosten;
  • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);
  • verlies van bestaansmiddelen of van een kans.
 • psychische schade:
  • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

U kunt verzoeken om vergoeding in één enkele betaling of in de vorm van een maandelijkse toelage.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De staat hoeft geen schadeloosstelling te betalen indien in een definitieve rechterlijke beslissing is vastgesteld dat u door uw gedrag aan het misdrijf hebt bijgedragen of het misdrijf hebt veroorzaakt, of dat de schade het gevolg was van onrechtmatig gedrag. Andere redenen om geen vergoeding toe te kennen, zijn een weigering om te getuigen of om mee te werken of het ontbreken van een particulier verzoek.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Alleen slachtoffers met sociale behoeften komen in aanmerking voor schadeloosstelling. Een slachtoffer heeft sociale behoeften als zijn of haar maandelijkse netto-inkomen (inkomen per persoon, als het gaat om mensen die in hetzelfde huishouden wonen) in 2018 niet hoger is dan 226 328 HUF of als hij of zij andere voordelen geniet die in de wetgeving zijn vastgesteld. Bent u slachtoffer van een terreurmisdrijf, dan wordt er niet naar uw inkomenssituatie gekeken.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Het bedrag van de schadeloosstelling is niet groter dan vijftienmaal het basisbedrag (113 164 HUF). In 2018 is dat dus 1 697 460 HUF. Wanneer de schadeloosstelling in één enkele betaling plaatsvindt, wordt het bedrag als volgt berekend: 100% van schade die niet groter is dan vijfmaal het basisbedrag, vijfmaal het basisbedrag plus 75 % van het deel dat groter is dan vijfmaal het basisbedrag voor schade tussen vijf- en tienmaal het basisbedrag, en 8,75 maal het basisbedrag plus 50 % van het deel dat groter is dan tienmaal het basisbedrag voor schade die groter is dan tienmaal het basisbedrag. Wanneer uitkering plaatsvindt in de vorm van een maandelijkse toelage, is de berekening als volgt: 75 % van de gederfde inkomsten als u jonger bent dan 18 of afhankelijk bent van hulp van anderen en 50 % van de gederfde inkomsten als u niet afhankelijk bent van de hulp van anderen. In beide gevallen moet u met bewijsstukken aantonen dat u uw inkomsten zijn teruggelopen.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag. Het bedrag van de schadeloosstelling is niet groter dan vijftienmaal het basisbedrag (113 164 HUF). In 2018 is dat dus 1 697 460 HUF. Het maximale maandelijkse bedrag in de vorm van een toelage is het basisbedrag (in 2018 113 164 HUF).

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Het bedrag van de schade moet in het verzoek worden genoemd. Bedragen die u uit andere bronnen hebt ontvangen, moet u van de schadeloosstelling aftrekken.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De staat zal het schadebedrag uitkeren, zelfs als het uit een andere bron kan worden verkregen, mits er bewijsstukken voor de geleden schade zijn aangeleverd. Als de vergoeding later uit een andere bron wordt ontvangen, moet het voorschot worden terugbetaald.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee. Er kan slechts eenmaal een schadeloosstelling worden toegekend.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • Een certificaat waaruit blijkt dat de strafprocedure is ingeleid, indien beschikbaar (politie, rechtbank, openbaar ministerie);
 • documenten waaruit blijkt dat u sociale behoeften hebt (inkomensverklaringen van personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden);
 • het bedrag van de schade als gevolg van het misdrijf.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van het verzoek.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De diensten voor slachtofferhulp van de overheidsinstantie(s) in Boedapest (de provincies).

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U kunt uw verzoek bij elk districtskantoor (assistentieverlenende instanties) indienen of rechtstreeks bij de beslissende instantie (de overheidsinstantie(s) in Boedapest (of de provincies)).

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Verzoeken moeten binnen zestig dagen worden verwerkt.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen een beslissing in eerste aanleg kunt u hoger beroep instellen; dat beroep wordt in tweede aanleg behandeld door het ministerie van Justitie. De beslissing van het ministerie van Justitie kunt u vervolgens via een administratieve procedure bij de rechter aanvechten.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Telefoonlijn slachtofferhulp (24 uur per dag) (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 in het Hongaars en het Engels.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Ja, op basis van Wet LXXX van 2003 betreffende rechtsbijstand.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Bij alle kantoren van de dienst voor slachtofferhulp kunt u hulp krijgen om uw belangen te behartigen. Daar staan adviseurs klaar die de betrokken partijen praktische ondersteuning bieden (bv. hulp bij het invullen van verzoekformulieren, verstrekken van informatie etc.). U kunt zich ook wenden tot maatschappelijke organisaties (bv. de Witte Ring (Fehérgyűrű), de hulporganisatie van de Hongaarse Baptisten (Baptista Szeretetszolgálat) enz.).

Laatste update: 11/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Malta

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De strafbare feiten waarvoor u schadeloos kunt worden gesteld, zijn verkrachting met geweld, minderjarigen tot prostitutie brengen, opzettelijke homicide, zware mishandeling of levensbedreigende brandstichting.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld voor elke schade die u hebt geleden als gevolg van een van de hierboven genoemde met opzet gepleegde geweldsmisdrijven.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld wanneer u een familielid ben of ten laste komt van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden. "Personen ten laste" zijn de personen die door de overledene werden verzorgd, en de personen die er volgens de wet recht op hadden om door de overledene te worden verzorgd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

U wordt niet schadeloos gesteld wanneer u een familielid bent of ten laste komt van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

U wordt niet schadeloos gesteld als u geen staatsburger van een EU-land bent.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

In dit geval kunt u om schadeloosstelling verzoeken door alle benodigde en redelijke medewerking te verlenen en de informatie te verschaffen die voor het beoogde doel vereist is.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, u moet eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, voordat u om schadeloosstelling kunt verzoeken.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U hoeft niet de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten voordat u om schadeloosstelling kunt verzoeken.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

U moet eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

U komt nog steeds in aanmerking voor schadeloosstelling als de dader niet is geïdentificeerd of veroordeeld. Als bewijs moet u het politierapport overleggen.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Vanaf het moment dat het misdrijf heeft plaatsgevonden, hebt u één jaar de tijd om een verzoek tot schadeloosstelling in te dienen.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De schadeloosstelling omvat:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overige - te beoordelen door de schadefunctionaris

— psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer - te beoordelen door de schadefunctionaris

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

Te beoordelen door de schadefunctionaris.
— psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer

Te beoordelen door de schadefunctionaris.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt als eenmalige uitkering en niet in termijnen uitbetaald. De schadefunctionaris kan echter wel een voorlopig bedrag toekennen en de definitieve toekenning uitstellen wanneer een definitieve medische beoordeling van het letsel op zich laat wachten.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De schadefunctionaris kan de vergoeding weigeren of verminderen als hij/zij van mening is dat:

 1. de verzoeker niet alle redelijke maatregelen heeft genomen om de politie, of een andere instantie of persoon die door de functionaris als geschikt wordt beschouwd, in te lichten over de omstandigheden van het misdrijf met het oog op het te bereiken doel; of
 2. de verzoeker niet met de politie of andere instanties heeft samengewerkt om de dader voor de rechter te brengen; of
 3. de verzoeker wat betreft het verzoek niet alle redelijke medewerking aan de functionaris of een andere instantie of persoon heeft verleend; of
 4. het gedrag van de verzoeker voor, tijdens of na het incident waarvoor hij of zij een schadeloosstelling wenst, geen of geen volledige vergoeding rechtvaardigt; of
 5. het karakter van de verzoeker op grond van zijn of haar strafrechtelijke veroordelingen of bewijs dat de functionaris in bezit heeft, geen volledige schadeloosstelling of toekenning van een ander volledig bedrag rechtvaardigt; of
 6. het slachtoffer gezamenlijk of gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het opgelopen letsel; of
 7. zulks op grond van het gedrag, het karakter of de levensstijl van het slachtoffer gerechtvaardigd is.

Er wordt geen schadeloosstelling op grond van de geldende regeling uitgekeerd wanneer:

 1. u het door een misdrijf veroorzaakte letsel vóór 1 januari 2006 hebt opgelopen;
 2. de schadefunctionaris van mening is dat de dader niet over voldoende middelen beschikt of er wordt aangetoond dat de juridische stappen die zijn gezet om schadeloosstelling te eisen, niet succesvol waren;
 3. de schadefunctionaris van mening is dat de verzoeker niet alle redelijke medewerking heeft verleend en niet alle informatie heeft verschaft die in het licht van de regelgeving nodig is;
 4. de verzoeker door provocatie of een andere handeling verantwoordelijk was voor het letsel dat als gevolg van het misdrijf is opgelopen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie kan invloed hebben op het toegekende bedrag.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Er zijn geen andere dan de hierboven vermelde factoren.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De schadefunctionaris stelt het bedrag naar eigen inzicht vast.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Per persoon mag niet meer worden uitgekeerd dan drieëntwintigduizenddriehonderd euro (23 300 EUR); dit bedrag mag ook niet worden overschreden wanneer er voor hetzelfde misdrijf meer dan één verzoek wordt ingediend.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, er wordt van u verwacht dat u het bedrag op het formulier vermeldt; u kunt ook instructies krijgen voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Het bedrag aan schadevergoeding dat u voor u voor uw schade uit andere bronnen hebt ontvangen, kan worden afgetrokken van de schadeloosstelling die de instantie heeft betaald.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De schadefunctionaris mag de regelingen treffen die hij/zij geschikt acht voor het beheer van het bedrag dat als schadeloosstelling moet worden toegekend.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Na de hoofdbeslissing kunt u geen aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Het gaat om de volgende documenten:

 • volmacht/bewijs van gezag over of familieverwantschap met het slachtoffer
 • akte van overlijden van het slachtoffer
 • kopie van het proces-verbaal
 • kopie van het vonnis/de rechterlijke beslissing
 • medische verslagen en verklaringen
 • ziekenhuisrekeningen
 • rekeningen voor andere uitgaven (zorg, begrafenis)
 • inkomen (salaris, sociale uitkeringen)
 • bevestiging van de bijdrage (of niet) uit andere bronnen (werkgeversverzekering, particuliere verzekering)
 • strafblad van de verzoeker
 • verklaring onder ede van de verzoeker waarin staat dat geen schadeloosstelling van een ander orgaan of andere instantie is ontvangen; andere relevante documenten naargelang de omstandigheden.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

In zo'n geval hoeven er geen administratieve of andere heffingen te worden betaald.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De schadefunctionaris van het openbaar ministerie.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U moet uw verzoek richten aan het Department of Justice, Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta. Dit is een afdeling van het ministerie van Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

U hoeft niet aanwezig te zijn.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Een tot twee maanden, afhankelijk van de situatie.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Het is niet mogelijk de beslissing aan te vechten.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Deze kunt u krijgen bij het Department of Justice of via de website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://vso.org.mt/

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Ja, u kunt rechtsbijstand krijgen.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://vso.org.mt/

Laatste update: 08/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Nederland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor alle opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven, dus voor mishandeling, bedreiging met geweld en/of een wapen, moord, doodslag, diefstal met geweld en zedenmisdrijven die met geweld zijn gepleegd (aanranding en verkrachting). Daarnaast kan er ook een uitkering worden toegekend aan nabestaanden van een slachtoffer die door een dood door schuld delict om het leven is gekomen.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Onze uitkering is bedoeld voor uw letsel (smartengeld) en voor medische kosten die u maakt voor het bij het geweldsmisdrijf opgelopen letsel of verlies van inkomsten wegens hierdoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid. Het betreft geen volledige schadeloosstelling, maar een eenmalig, vast bedrag als tegemoetkoming in uw schade.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, dat kan als u echtgenoot, geregistreerd partner, ouder, kind, broer of zus bent van het overleden slachtoffer. U kunt dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in uw schade vanwege uw leed als nabestaande en voor uitvaartkosten en derving van levensonderhoud als gevolg van het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, het Schadefonds kan een tegemoetkoming toekennen voor psychisch letsel dat iemand oploopt door getuige te zijn van een geweldsmisdrijf of direct geconfronteerd te zijn met de gevolgen van een geweldsmisdrijf, jegens een naaste gepleegd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, mits het geweldsmisdrijf waarvan u slachtoffer bent geworden op Nederlands grondgebied is gepleegd.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan alleen een tegemoetkoming toekennen naar aanleiding van een geweldsmisdrijf dat op Nederlands grondgebied is gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, het doen van aangifte bij de politie is geen vereiste voor het in behandeling nemen van de aanvraag door het Schadefonds. In de praktijk is een aangifte en het strafrechtelijk onderzoek dat erop volgt wel belangrijk voor de onderbouwing van een aanvraag. Als er geen sprake is van een aangifte, dan moet de aannemelijkheid op basis van zogenaamde objectieve andere verklaringen vastgesteld kunnen worden. Met objectief wordt bedoeld informatie uit betrouwbare en onpartijdige bronnen.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee. Het Schadefonds kan in bepaalde gevallen het wel noodzakelijk vinden om de afloop van een politieonderzoek of strafproces af te wachten om de aannemelijkheid te kunnen vaststellen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja. Voor deze aanvragen gelden dezelfde voorwaarden voor de onderbouwing van de aannemelijkheid als voor de aanvragen waarin de dader wel bekend is.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja. Uw aanvraag moet binnen tien jaar na de datum van het geweldsmisdrijf bij het Schadefonds zijn ingediend. Voor een nabestaande gaat deze termijn lopen van de dag van het overlijden van het slachtoffer.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overige

De uitkering van het Schadefonds is niet toegespitst op bepaalde schadeposten. Het betreft een eenmalig, vast bedrag dat is bedoeld als tegemoetkoming voor het letsel (smartengeld) en voor medische kosten die u maakt voor het bij het geweldsmisdrijf opgelopen letsel of verlies van inkomsten wegens hierdoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid.

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer

Ja.

(b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, rehabilitatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

Ook voor nabestaanden is de uitkering bedoeld voor smartengeld (het leed als gevolg van het overlijden van een naaste) en voor medische kosten die zijn gemaakt voor bijvoorbeeld de behandeling van psychische klachten al gevolg van het overlijden van een naaste en of verlies van inkomsten wegens hierdoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan nog een aparte uitkering worden gedaan voor begrafeniskosten en derving van levensonderhoud wegens het wegvallen van het inkomen van de overledene.

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer

Ja.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

In één enkele betaling.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering van het Schadefonds is het belangrijk dat u niet schuldig bent aan het misdrijf. Dit betekent dat u geen veroorzaker bent geweest of dat u zelf geen aandeel heeft gehad in het geweldsmisdrijf. Als u wel een eigen aandeel in het geweldsmisdrijf had, kan het Schadefonds uw aanvraag af wijzen of het uit te keren bedrag op een lager bedrag stellen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen invloed op uw kans om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in uw schade.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

 • U moet door het geweldsmisdrijf ernstig letsel hebben opgelopen. Ernstig letsel is lichamelijk en/of geestelijk letsel dat ernstige langdurige of blijvende medische gevolgen heeft.
 • Het Schadefonds kent alleen een uitkering toe als u uw schade niet op een andere manier vergoed kreeg of krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de dader of een verzekeringsmaatschappij.
 • Daarnaast kunt u geen aanvraag indienen voor geweldsmisdrijven die zijn gepleegd voor 1973.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De hoogte van de uitkering wordt veelal gebaseerd op de ernst van het letsel dat u opliep of aan de hand van de omstandigheden van het geweldsmisdrijf.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Het Schadefonds kent zes letselcategorieën met elk een vast bedrag. Bij letselcategorie 1 hoort een uitkering van

€ 1.000,00 en bij letselcategorie 6 € 35.000,00.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, voor zover deze schadevergoedingen zien op smartengeld, medische kosten en verlies van inkomsten.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, het Schadefonds kan door middel van een voorlopige uitkering een voorschot op de uitkering doen. Voorwaarde is dan wel dat de aanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet (dat wil zeggen dat het zeker is dat aan u een uitkering kan worden verstrekt) en het Schadefonds niet op korte termijn een definitieve beslissing kan nemen. Een verzoek om een voorschot wordt alleen in behandeling genomen als u hier schriftelijk om vraagt en als u motiveert waarom een voorschot op de uitkering voor u noodzakelijk en van spoedeisend belang is. U kunt hierbij denken aan de situatie waarin u over onvoldoende financiële middelen beschikt om een behandeling voor het door u opgelopen letsel te ondergaan. Het enkele feit dat u in een benarde financiële situatie verkeert, is geen reden voor toekenning voor een voorschot.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

U kunt een aanvullende aanvraag indienen als uw letsel na ontvangst van een toewijzende beslissing substantieel ernstiger blijkt te zijn dan waarmee rekening is gehouden in de beslissing op de primaire aanvraag. Een nabestaande kan alleen een aanvullende aanvraag indienen voor uitvaartkosten en voor derving van levensonderhoud.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Kopie van identiteitsbewijs
 • Indien beschikbaar: aangifte, vonnis
 • Eventueel medische informatie aangaande het letsel
 • Indien van toepassing: overige documenten waarnaar gevraagd wordt in het formulier.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

26 weken of eerder.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. In uw bezwaarschrift moet u schrijven op welke punten u het niet eens bent met de beslissing en waarom niet. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
2501 CB Den Haag

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.schadefonds.nl

Kan ik gebruik maken van een speciale telefoonlijn of website?

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.schadefonds.nl

Telefoon 0704142000

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Geen gesubsidieerde rechtsbijstand. Wel kunt u advies inwinnen en ondersteuning vragen bij Slachtofferhulp Nederland via De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.slachtofferhulp.nl. Telefoon: 09000101.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Slachtofferhulp Nederland via De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.slachtofferhulp.nl. Telefoon: 09000101.

Laatste update: 13/09/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Oostenrijk

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Volgens de Wet slachtoffers van misdrijven (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. nr. 288/1972, kunt u schadeloos worden gesteld als het waarschijnlijk is dat u lichamelijk letsel of schade aan uw gezondheid hebt opgelopen als gevolg van een onrechtmatige en opzettelijke handeling waarvoor een gevangenisstraf van meer dan zes maanden geldt op de dag dat de beslissing wordt gegeven.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor een onrechtmatige en opzettelijke handeling waarop een gevangenisstraf van meer dan zes maanden staat en die tot lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid heeft geleid.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja. Familieleden die op grond van het civiele recht ten laste van de overledene kwamen (kinderen, echtgenoot), kunnen schadeloos worden gesteld.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, als het slachtoffer ernstig gewond is geraakt. Het familielid (kind, ouder, echtgenoot, broer of zus) moet door het misdrijf ook zodanig zijn geschokt dat hij of zij klinisch significante psychische problemen heeft gekregen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja. Het strafbare feit moet na 30 juni 2005 in Oostenrijk zijn gepleegd. In de regel dient u op het moment dat het strafbare feit plaatsvond ook een wettelijke woonplaats te hebben.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Volgens de Wet slachtoffers van misdrijven hebben staatsburgers van Oostenrijk en de EU (als zij hun gebruikelijke woonplaats in Oostenrijk hadden voordat het strafbare feit werd gepleegd) in principe ook recht op schadeloosstelling voor letsel dat zij in het buitenland hebben opgelopen.

Volgens artikel 2 van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad wordt de schadeloosstelling betaald door de bevoegde instantie van de lidstaat op het grondgebied waarvan het misdrijf is gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Het slachtoffer of de nabestaanden moeten helpen bij het onderzoek naar het strafbare feit en het opsporen van de dader. Doen zij dat niet, dan kan hun verzoek om schadeloosstelling worden afgewezen.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen - als die werd geïdentificeerd?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Identificatie of veroordeling van de dader is niet nodig. Wanneer er naar alle waarschijnlijkheid een strafbaar feit is gepleegd, is dat voldoende.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

In de meeste gevallen moet u een verzoek binnen twee jaar na het strafbare feit indienen om met terugwerkende kracht financiële bijstand te krijgen. Als u het verzoek later indient, krijgt u vanaf de eerstvolgende maand bijstand.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De volgende bijstand is mogelijk:

1. vergoeding voor inkomstenderving of minder bestaansmiddelen;

2. therapeutische zorg
a) medische hulp,
b) medicatie,
c) medische hulpmiddelen,
d) zorg in een instelling,
e) tandheelkundige behandeling,
f) maatregelen om de gezondheid te versterken (artikel 155 van de Algemene Socialeverzekeringswet (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. nr. 189/1955);

2a. dekking van de kosten van crisisinterventies door klinische en gezondheidspsychologen en psychotherapeuten;

3. orthopedische zorg
a) plaatsing van prothesen, orthopedische en andere hulpmiddelen, de reparatie en vervanging daarvan,
b) vergoeding voor de kosten van veranderingen aan gebruiksvoorwerpen en de installatie van aangepaste badkamers voor gehandicapten,
c) subsidies voor de kosten van aanpassing van voertuigen met meer dan twee wielen voor een gehandicapte bestuurder,
d) hulp voor de aanschaf van voertuigen met meer dan twee wielen,
e) eventuele gemaakte reis- en vervoerskosten;

4. medische revalidatie
a) verblijf in medische instellingen die zich vooral richten op revalidatie,
b) medische hulp, medicatie en medische hulpmiddelen als deze onmiddellijk in aansluiting op of in verband met a) nodig zijn,
c) eventuele gemaakte reis- en vervoerskosten;

5. arbeidsre-integratie
a) beroepsopleiding om weer te kunnen werken of meer mogelijkheden daartoe te krijgen,
b) opleiding voor een nieuwe baan,
c) subsidies of leningen (artikel 198, lid 3, van de Algemene Socialeverzekeringswet (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955));

6. maatschappelijke re-integratie
a) subsidie voor de kosten van het behalen van een rijbewijs als iemand door zijn of haar handicap redelijkerwijs geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer,
b) overbruggingstoelage (artikel 306, ASVG 1955);

7. zorgtoeslagen, blindenuitkeringen;

8. vergoeding van begrafeniskosten;

9. inkomensafhankelijke aanvullende uitkeringen;

10. vaste vergoeding voor pijn en lijden.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Dat varieert.

Er zijn maandelijkse betalingen (vergoeding voor inkomstenderving of verlies van bestaansmiddelen; inkomensafhankelijke aanvullende uitkeringen; zorgtoeslag en blindenuitkering) en betalingen in één keer (zoals vergoeding van begrafeniskosten, vaste vergoeding voor pijn en lijden).

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

In de Wet slachtoffers van misdrijven staan de redenen waarom schadeloosstelling kan worden geweigerd (bv. grove nalatigheid, betrokkenheid bij een vechtpartij).

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Meestal is uw financiële situatie niet van belang. Inkomstenderving en het verlies van bestaansmiddelen worden op grond van civielrechtelijke criteria bepaald en de schadeloosstelling daarvoor hangt niet af van uw inkomen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Nee.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Dat wordt per geval bekeken. De vergoeding voor inkomstenderving en verlies van bestaansmiddelen wordt op basis van civielrechtelijke criteria berekend.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag voor de schadeloosstelling.

Er zijn inkomensgrenzen of vaste bedragen voor specifieke soorten bijstand.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee, de instantie in kwestie stelt het bedrag vast; u moet echter wel meewerken in de procedure en de vereiste informatie verschaffen.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Er wordt gekeken naar uitkeringen van de staat (zoals een werkloosheidsuitkering) en sociale voorzieningen (arbeidsongeschiktheidsuitkeringen enz.), waarbij de vergoeding voor inkomstenderving indien van toepassing conform de Wet slachtoffers van misdrijven wordt beperkt.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, als er dringend behoefte aan financiële bijstand is en als het verzoek naar alle waarschijnlijkheid gegrond is.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Gewoonlijk moeten de volgende documenten samen met een verzoek om bijstand worden verstrekt:

 • volmacht/bewijs van gezag over of familieverwantschap met het slachtoffer;
 • akte van overlijden van het slachtoffer;
 • kopie van het proces-verbaal;
 • kopie van het vonnis/de rechterlijke beslissing;
 • medische verslagen en verklaringen;
 • ziekenhuisrekeningen;
 • rekeningen voor andere uitgaven (zorg, begrafenis);
 • inkomen (salaris, sociale uitkeringen, toelagen);
 • bevestiging van de bijdrage (of niet) uit andere bronnen (sociale zekerheid, particuliere verzekering);
 • recent uittreksel uit het strafregister van de verzoeker.

De instantie zal ook zelf documenten opvragen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten, ministerie van Sociale Zaken (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wenen

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)1599882266

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.post.wien@sozialministeriumservice.at

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Aan het Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten, ministerie van Sociale Zaken (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wenen

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)1599882266

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.post.wien@sozialministeriumservice.at

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Het is mogelijk dat u aan de procedure moet meewerken (beoordeling door een deskundige, beantwoorden van vragen enz.), maar over het algemeen hoeft u niet aanwezig te zijn.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Dat hangt af van het type schadeloosstelling waarom wordt verzocht. De beslissing wordt gewoonlijk binnen enkele maanden gegeven.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen de beslissing van het ministerie van Sociale Zaken kunt u hoger beroep instellen bij de Federale Administratieve Rechtbank (Bundesverwaltungsgericht) (hoger beroep kan ook worden ingesteld bij het Grondwettelijk Hof (Verfassungsgerichtshof) en het Administratief Hof (Verwaltungsgerichtshof)).

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

U hoeft geen aanvraagformulier in te vullen om een verzoek in te dienen. Het ministerie van Sociale Zaken verstrekt informatie die op zijn website te vinden is (samen met de toepasselijke formulieren).

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (ministerie van Sociale Zaken – sociale compensatie)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (ministerie van Sociale Zaken – slachtoffers van misdrijven)

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij het opstellen van het verzoek?

Het ministerie van Sociale Zaken verschaft juridische informatie. Het kan geen advocaat ter beschikking stellen of de kosten daarvan dragen.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja, bv. Weisser Ring.

Laatste update: 21/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Polen

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

U kunt schadeloos worden gesteld als u slachtoffer bent van een misdrijf dat leidt tot ernstig lichamelijk letsel, verminderde werking van een lichaamsorgaan of aantasting van de gezondheid, waarbij deze schade in alle gevallen meer dan zeven dagen moet aanhouden. Het is niet van belang of het misdrijf met of zonder opzet of geweld werd gepleegd; het gaat er uitsluitend om of het een van bovengenoemde effecten had.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Als het slachtoffer van het misdrijf is overleden, kunt u om schadeloosstelling verzoeken als het slachtoffer een van de volgende personen was:

 • uw echtgenoot of levenspartner;
 • een van uw ouders, grootouders of overgrootouders;
 • uw kind, inclusief een adoptiekind, kleinkind of achterkleinkind.

Het maakt niet uit of u ten laste van het slachtoffer kwam.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Alleen het slachtoffer van het misdrijf heeft dan recht op schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Of u schadeloos wordt gesteld, hangt niet af van uw nationaliteit, maar van uw vaste woonplaats. U kunt schadeloos worden gesteld als uw vaste woonplaats zich in Polen of een andere EU-lidstaat bevindt.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt alleen de Poolse beslissende instantie om schadeloosstelling verzoeken als het misdrijf in Polen werd gepleegd. Als het misdrijf in een andere EU-lidstaat werd gepleegd, kunt u uitsluitend in dat land een verzoek om schadeloosstelling indienen. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met de regionale openbare aanklager (Prokurator Okręgowy) die in uw vaste woonplaats bevoegd is.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Het misdrijf moet bij de politie of bij het openbaar ministerie worden aangegeven, omdat een kopie van de aangifte bij het verzoek om schadeloosstelling moet worden gevoegd. U hoeft dat niet in persoon te doen. De openbare aanklager die de voorbereidende procedure voert, zal u helpen schadeloosstelling te krijgen. Als u aangifte doet, wordt uw verzoek wel geloofwaardiger in het geval dat de dader niet wordt opgespoord.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U moet het verzoek om schadeloosstelling indienen voordat de procedure is afgesloten die het openbaar ministerie (de politie) of de rechter heeft gevoerd. De beslissing om schadeloosstelling toe te kennen, kan worden genomen voordat de strafprocedure is afgerond.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Het heeft alleen zin schadeloosstelling van de dader te eisen als er een reële kans bestaat dat u die ook krijgt. Als de dader geen schadeloosstelling kan betalen, kunt u een verzoek indienen zonder dat u eerst een vordering tegen de dader hoeft in te stellen. U moet dan aantonen dat u geen vergoeding van de dader zult ontvangen. Dat kan het geval zijn wanneer de dader geen vermogen bezit of vele jaren in de gevangenis zal verblijven zonder te werken.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

U hebt recht op schadeloosstelling ongeacht of de dader is geïdentificeerd of veroordeeld. U moet dan wel tijdens de schadeloosstellingsprocedure aantonen dat het incident waarvoor u om vergoeding verzoekt, een misdrijf was.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

U moet het verzoek om schadeloosstelling binnen vijf jaar na het misdrijf indienen. Verzoeken die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)ja
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)ja
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of verlies van bestaansmiddelen enz.)ja
  • het verlies van een kans nee
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)nee
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen nee
  • overige

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffernee

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten, medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie) ja
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kansja

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffernee

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt in één enkele betaling uitgekeerd. Deze wordt betaald door de rechter die haar heeft toegekend, en wel binnen één maand na de datum waarop die beslissing definitief wordt.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De schadeloosstelling wordt evenredig verminderd als u door uw gedrag aan het misdrijf hebt bijgedragen.

U ontvangt geen schadeloosstelling als u medeplichtig aan het misdrijf was of als u ermee instemde de gevolgen daarvan te dragen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen gevolgen voor een eventuele schadeloosstelling. Tijdens de behandeling van uw verzoek wordt er vooral bekeken of u schadeloos kunt worden gesteld door de dader, een instelling voor sociale bijstand of op grond van een verzekeringspolis. Er wordt een vergoeding toegekend als de rechter oordeelt dat u niet vanuit de bovengenoemde bronnen schadeloos zult worden gesteld.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De enige voorwaarde voor toekenning van schadeloosstelling is dat het niet mogelijk is een vergoeding van de dader, een instelling voor sociale bijstand of op grond van een verzekeringspolis te krijgen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

U moet aantonen welke kosten u in verband met het misdrijf hebt gemaakt. Als u vergoeding van gederfde inkomsten wilt, moet u een document overleggen waaruit blijkt hoeveel u verdiende. De kosten van behandeling en revalidatie en begrafeniskosten kunt u het best met rekeningen onderbouwen. Hebt u geen rekeningen, dan kunt u verzoeken dat getuigen worden gehoord of deskundigen worden aangesteld.

Als de rechter van oordeel is dat in uw zaak niet met zekerheid kan worden aangetoond dat u recht hebt op het door u gevraagde bedrag, kan hij een in zijn ogen passend bedrag toekennen, met inachtneming van alle omstandigheden.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

De schadeloosstelling mag niet hoger zijn dan 25 000 PLN, of 60 000 PLN als het slachtoffer is overleden. Er is geen minimumbedrag voor de schadeloosstelling.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, u moet het gevraagde bedrag in het verzoekformulier aangeven. Er zijn geen speciale instructies, maar u kunt enige informatie vinden onder "Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?" !!!!!!!

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Hebt u - van de dader, een instelling voor sociale bijstand of op grond van een verzekeringspolis - geld ontvangen ter compensatie van begrafeniskosten, gederfde inkomsten of andere bestaansmiddelen (bv. een onderhoudsuitkering), of kosten in verband met behandeling of revalidatie? Dan zal de rechter de betrokken bedragen van uw schadeloosstelling aftrekken.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Voordat het verzoek wordt behandeld, kunt u een specifiek bedrag aanvragen om de noodzakelijke kosten van behandeling en revalidatie of begrafeniskosten te dekken. U kunt deze aanvraag vóór of samen met het verzoek om schadeloosstelling indienen.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

In de regel wordt een schadeloosstelling eenmalig toegekend.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Bij het verzoek om schadeloosstelling moet u de volgende documenten voegen: een kopie van de aangifte van het misdrijf, kopieën van beslissingen in de strafprocedure (bv. een beslissing om de strafprocedure te beëindigen), kopieën van medische attesten en adviezen van deskundigen over de schade aan uw gezondheid, rekeningen en andere documenten die de in het verzoek verschafte informatie staven.

Als u om schadeloosstelling verzoekt vanwege het overlijden van een naast familielid, moet u de overlijdensakte van die persoon bijvoegen en documenten waaruit blijkt wat de relatie is tussen u en de overledene (zoals een geboorteakte of een huwelijksakte). Was die persoon uw levenspartner, dan moet u een verklaring bijvoegen waarin u aangeeft dat u met hem of haar samenwoonde. Als u in deze verklaring onjuiste informatie verstrekt, kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

U hoeft geen gerechtskosten te betalen. Dit houdt in dat de kosten in verband met het indienen of behandelen van het verzoek (bv. vergoedingen voor adviezen van deskundigen) u niet in rekening worden gebracht.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

In nationale zaken worden de verzoeken behandeld door de districtsrechtbank (sąd rejonowy) die in uw woonplaats bevoegd is. Dit is gewoonlijk de districtsrechtbank die in uw woonplaats of het dichtst bij uw woonplaats is gevestigd.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

In nationale zaken moet u het verzoek sturen naar het adres van de rechtbank die de zaak gaat behandelen.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

De rechter die het verzoek behandelt, beslist of u tijdens de zitting aanwezig moet zijn. Hij zal u laten weten of uw aanwezigheid verplicht is wanneer hij aan u doorgeeft op welke datum het verzoek wordt behandeld.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Er is geen termijn vastgesteld voor een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling. Hoe lang dat duurt, hangt niet alleen af van de complexiteit van de zaak en het soort bewijs dat de beslissende instantie moet vergaren, maar ook van het aantal zaken dat de beslissende instantie op dat moment in behandeling heeft.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u niet tevreden bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u bij de regionale rechtbank (sąd okręgowy) hoger beroep instellen. Als u niet door een advocaat bij de rechter wordt vertegenwoordigd, ontvangt u informatie over hoe u zo'n beroep kunt instellen.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Van de openbare aanklager die de voorbereidende procedure voert in verband met het misdrijf waarvoor u schadeloosstelling verlangt, ontvangt u de benodigde informatie over de schadeloosstelling, een model voor het verzoekformulier en uitleg over het invullen daarvan.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Basisinformatie over schadeloosstellingen en het model voor het verzoekformulier zijn te vinden op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Rechtsbijstand is bedoeld voor personen die aantonen dat zij geen advocaat kunnen betalen. U krijgt echter ook hulp van de openbare aanklager die de procedure voert in verband met het misdrijf waarvoor u schadeloosstelling verlangt.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

In Polen bestaat een Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Dit fonds verzamelt geld, onder meer om slachtoffers van misdrijven en hun naaste familieleden te ondersteunen. Het wordt beheerd door de minister van Justitie. De steun is als volgt georganiseerd: de fondsbeheerder selecteert via een openbare aanbestedingsprocedure de organisaties waarvan hij de inschrijving het beste vindt, en kent hun subsidies toe die specifiek zijn bedoeld om maatregelen voor slachtoffers van misdrijven te nemen. Gewoonlijk is er in elke provincie ten minste één instantie die slachtoffers van misdrijven ondersteunt.

Het geldt wordt gebruikt voor rechtsbijstand en psychische en materiële hulp. In het kader van de rechtsbijstand kunt u hulp krijgen bij het indienen van uw verzoek om schadeloosstelling.

Als u van deze steun gebruik wilt maken, moet u contact opnemen met een niet-gouvernementele organisatie die met het oog hierop een subsidie van de minister van Justitie heeft ontvangen, en aantonen dat u slachtoffer van een misdrijf bent. Een lijst van zulke organisaties (plus contactgegevens) is te vinden op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie, in de rubriek over activiteiten / ondersteuning van slachtoffers van misdrijven / ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en hun naaste familieleden – lijst van instanties en organisaties (klik op: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Laatste update: 11/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Slovenië

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Schadeloosstelling kan uitsluitend worden toegekend aan slachtoffers van met opzet gepleegde geweldsmisdrijven. Dit zijn misdrijven die de dader opzettelijk heeft gepleegd en die een rechtstreekse aanval op lijf en leven vormen met gebruik van geweld (misdrijven tegen lijf en leven, zoals moord, doodslag, mishandeling) of aantasting van de seksuele integriteit (zedenmisdrijven).

Een andere voorwaarde voor toekenning van een schadeloosstelling is dat volgens het Wetboek van Strafrecht op het betrokken misdrijf een gevangenisstraf van ten minste één jaar staat. Met andere woorden, schadeloosstelling is niet mogelijk bij strafbare feiten waarop een geldstraf staat.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

U hebt geen recht op schadeloosstelling in geval van gering letsel (bv. kneuzingen schaafwonden, blauwe plekken) of andere lichamelijke verwondingen die slechts tijdelijk en aan de buitenkant zichtbaar zijn, of die tijdelijk en in mindere mate uw gezondheid aantasten.

U kunt schadeloos worden gesteld krijgen wanneer lichamelijk letsel ten minste als gering wordt beschouwd (bv. wonden van de weke delen die gehecht moeten worden, eenvoudige fracturen, eenvoudige ontwrichtingen en verstuikingen, eenvoudige trommelvliesperforaties, hersenschudding met zeer kort bewustzijnsverlies, verlies van een of twee tanden of kiezen, verlies van één gewrichtsknokkel).

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja, psychisch lijden door het overlijden van een dierbare kan ook een reden zijn om de nabestaanden schadeloosstelling toe te kennen; dat wil zeggen personen die door het slachtoffer werden ondersteund of het recht hadden door hem of haar te worden ondersteund (met name minderjarige kinderen en kinderen onder de 26 jaar die voltijds onderwijs volgen; een echtgenoot of ongehuwde partner die geen bestaansmiddelen had en buiten eigen schuld werkloos was; ouders, als zij niet voldoende bestaansmiddelen hebben of kunnen verkrijgen).

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Nee.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Nee. De formele voorwaarde voor toekenning van schadeloosstelling is dat u een staatsburger van de Republiek Slovenië of een andere EU-lidstaat bent.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee. U kunt alleen schadeloos worden gesteld als het strafbare feit is gepleegd op het grondgebied van de Republiek Slovenië of op een Sloveens schip of in een Sloveens vliegtuig, ongeacht waar deze zich bevonden op het moment dat het strafbare feit werd begaan.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, het feit moet door de bevoegde instantie (politie, openbaar ministerie) zijn geregistreerd of bij deze instantie zijn aangegeven. Verder moet het feit als een misdrijf worden beschouwd (en niet bijvoorbeeld als een overtreding) en moet er een redelijk vermoeden bestaan dat er een misdrijf is gepleegd (strafklacht ingediend bij de openbare aanklager).

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, maar er moet wel een redelijk vermoeden bestaan dat het misdrijf is gepleegd. Dit betekent gewoonlijk dat er ten minste een strafklacht moet zijn ingediend, die de politie naar het openbaar ministerie doorstuurt zodra zij haar onderzoek heeft afgerond.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Doorgaans is de grondslag voor schadeloosstelling in zulke gevallen het definitieve en uitvoerbare vonnis waarin het slachtoffer een schadeloosstelling wordt toegekend en dat al tijdens de strafprocedure (beslissing over een civiele vordering binnen deze procedure) of in een civiele procedure (beslissing over een vordering) kan zijn uitgesproken. Een extra voorwaarde is dat de tenuitvoerlegging (inning van bedragen) op basis van dit vonnis niet succesvol was of in überhaupt niet mogelijk is (de dader heeft geen vermogen, het vermogen kan niet worden geïnd).

In bepaalde gevallen is het echter niet nodig om eerst schadeloosstelling van de dader te eisen:

— wanneer u als slachtoffer van een misdrijf tot een van de speciaal beschermde groepen hoort – kinderen, slachtoffers van huiselijk geweld, gehandicapten, burgers van andere EU-lidstaten (in grensoverschrijdende zaken);

— wanneer de dader onbekend blijft (d.w.z. drie maanden na de registratie of aangifte van het misdrijf nog niet bekend is en ook niet is geïdentificeerd voordat de betrokken commissie een beslissing over schadeloosstelling heeft gegeven) of als de dader niet kan worden vervolgd (bv. als de dader is overleden of jonger dan is 14 jaar en niet strafrechtelijk aansprakelijk is).

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Als de dader onbekend blijft (d.w.z. drie maanden na de opsporing of aangifte van het misdrijf nog niet bekend is en ook niet is geïdentificeerd voordat de betrokken commissie een beslissing over schadeloosstelling heeft gegeven), kunt u om schadeloosstelling verzoeken.

In de regel wordt u schadeloos gesteld wanneer de dader wordt veroordeeld en uw verzoek gebaseerd is op een uitvoerbare akte - een vonnis (in een strafprocedure of civiele procedure) waarin u als slachtoffer schadeloosstelling wordt toegekend, en wanneer u deze schadeloosstelling niet bij de dader kunt innen (tenuitvoerlegging is niet succesvol of onmogelijk).

Als een slachtoffer een speciale status heeft (kinderen, gehandicapten of slachtoffers van huiselijk geweld en slachtoffers in grensoverschrijdende zaken - staatsburgers van andere EU-lidstaten), hoeft de dader niet veroordeeld te zijn wanneer u om schadeloosstelling wilt verzoeken.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja, er zijn twee termijnen voor een verzoek om schadeloosstelling.

In geval van een onbekende dader of speciale groepen slachtoffers (kinderen, slachtoffers van huiselijk geweld, gehandicapten, staatsburgers van andere EU-lidstaten) moet het verzoek worden ingediend binnen zes maanden na de datum waarop het misdrijf werd gepleegd.

In andere gevallen waarin u eerst schadeloosstelling door de dader moet eisen, is de termijn voor het indienen van het verzoek drie maanden vanaf de datum van ontvangst van de beslissing of de kennisgeving dat de tenuitvoerlegging niet succesvol was; wanneer er geen tenuitvoerlegging werd voorgesteld, bedraagt de termijn drie maanden vanaf de ontvangst van het bericht dat tenuitvoerlegging niet mogelijk is.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel) — JA, maar alleen wanneer u niet in aanmerking komt voor toereikende uitkeringen op grond van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; u krijgt het bedrag dat volgens de regelgeving van de Republiek Slovenië op basis van de verplichte ziektekostenverzekering voor de kosten van gezondheidszorg wordt uitgekeerd, met een maximum van 20 000 EUR
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.) — NEE
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.) — NEE
  • het verlies van een kans — NEE
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten) — NEE
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen — NEE
  • overige

— psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtofferJA, bij lichamelijke en geestelijke pijn (verlies van levenskwaliteit, verminking, verminderde vrijheid, schending van waardigheid en andere persoonlijkheidsrechten); een vergoeding voor angst wordt niet toegekend

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten — NEE, omdat dit nu een sociaal recht is dat op grond van een andere wet wordt uitgeoefend
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie) — JA (uitsluitend voor slachtoffers); u krijgt het bedrag dat volgens de regelgeving van de Republiek Slovenië op basis van de verplichte ziektekostenverzekering voor de kosten van gezondheidszorg wordt uitgekeerd, maar alleen als u geen verplichte of vrijwillige ziektekostenverzekering heeft
 • verlies van bestaansmiddelenJA, voor de kinderen van de overledene die aan de voorwaarden voor een nabestaandenpensioen voldoen (leeftijd tot 15 jaar, of 26 jaar als zij voltijds onderwijs volgen), maar het pensioen niet ontvangen (om redenen die met de overledene te maken hebben)
 • het verlies van een kans — NEE

— psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer — JA, de nabestaanden krijgen een vergoeding voor geestelijke pijn door het verlies van een dierbare

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overige

— psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

— materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

 

— psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Gewoonlijk wordt de vergoeding in één enkele betaling uitgekeerd, tenzij het nodig is de toekomstige voorwaarden vast te stellen om schadeloosstelling voor bepaalde perioden (bv. voltijds onderwijs aan een kind) toe te kennen.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Bij de beslissing over het bedrag van de schadeloosstelling wordt gekeken naar uw gedrag tijdens en na het plegen van het misdrijf, en naar uw bijdrage aan het ontstaan en de omvang van de schade. De schadeloosstelling kan op basis hiervan worden verlaagd en het verzoek kan zelfs worden afgewezen.

Uw strafblad wordt niet gecontroleerd. Als u echter niet meewerkt aan de schadeloosstellingsprocedure, kunnen mogelijk niet alle omstandigheden die van belang zijn om het recht op schadeloosstelling te bepalen, worden vastgesteld. Daardoor wordt wellicht niet aan de voorwaarden voor de erkenning van schade voldaan. Als u niet reageert op oproepen van de beslissende instantie om het verzoek om schadeloossteling aan te vullen, kan het onvolledige verzoek worden afgewezen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De financiële situatie van u als slachtoffer wordt niet onderzocht en heeft dus geen gevolgen voor de erkenning van het recht op schadeloosstelling of het bedrag.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Ja, het bedrag van de schadeloosstelling wordt verminderd met andere vormen van compensatie, vergoedingen of andere betalingen die u op enige andere basis voor hetzelfde soort schade hebt ontvangen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Voor lichamelijke en geestelijke pijn wordt gekeken naar de hoogste wettelijke vergoeding voor elk soort schade. Het uit te keren bedrag wordt vastgesteld op grond van deze limieten en van de ernst van het letsel of het soort schade.

Wat betreft lichamelijke pijngelden speciale regels voor verschillende categorieën letsel. In de wet staan de minimum- en maximumbedragen voor deze categorieën – van 50 tot 500 EUR voor gering letsel, van 100 tot 1 000 EUR voor matig letsel, van 250 tot 2 500 EUR voor ernstig letsel, van 500 tot 5 000 EUR voor zeer ernstig letsel en van 1 000 tot 10 000 EUR voor buitengewoon ernstig letsel.

Voor andere soorten schade verwijst de wet naar andere regelgeving. De terugbetaling van behandelingskosten wordt opgenomen in het bedrag van de kosten van gezondheidszorg die door de ziektekostenverzekering worden gedekt, en waarop de verzekerde volgens de regelgeving van de Republiek Slovenië gezien de omstandigheden recht heeft. De vergoeding van gelden als gevolg van verlies van bestaansmiddelen voor nabestaanden van het overleden slachtoffer wordt vastgesteld op basis van de Sloveense regels voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betreffende het nabestaandenpensioen.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Ja, voor lichamelijke pijn ten minste 50 EUR en ten hoogste 10 000 EUR en voor geestelijke pijn ten hoogste 10 000 EUR.

De vergoeding voor geestelijke pijn door het overlijden van een dierbare kan worden toegekend aan alle familieleden van een overledene tot 10 000 EUR.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee. U kunt het bedrag van de schadeloosstelling op het verzoekformulier vermelden, maar dat is niet wettelijk verplicht.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja. Op grond van de wet wordt het bedrag van de vergoeding die voor elk soort schade is vastgesteld, verminderd met andere vormen van compensatie, vergoedingen of andere betalingen die u op enige andere basis voor hetzelfde soort schade hebt ontvangen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

De wet voorziet niet in zo'n wijziging in de omstandigheden.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Volgens de wet moeten de volgende documenten bij het verzoek worden gevoegd:

 • volmacht;
 • kopie van het proces-verbaal (of stukken van een andere instantie die in de strafprocedure of daaraan voorafgaand optreedt);
 • relevante medische verslagen en verklaringen;
 • een verklaring waaruit blijkt of u ook om schadeloosstelling uit andere bronnen verzoekt.

Wanneer u om schadeloosstelling verzoekt nadat u er niet in geslaagd bent vergoeding van de dader te vorderen, moet het volgende eveneens worden bijgevoegd:

 • kopie van het vonnis (waarin de vergoeding werd toegekend);
 • kopie van de executoriale titel (tenuitvoerleggingsbevel) en bewijs dat tenuitvoerlegging niet succesvol of onmogelijk was.

De beslissende instantie kan nader bewijs opvragen teneinde na te gaan of aan de voorwaarden voor het toekennen van schadevergoeding is voldaan.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee. Op grond van de Wet op schadevergoeding voor slachtoffers worden geen kosten in rekening gebracht voor verzoeken, handelingen en beslissingen in schadeloosstellingsprocedures.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Commissie voor besluitvorming over schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj; hierna de "commissie" genoemd).

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Aan het ministerie van Justitie (Ministrstvo za pravosodje), Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De wettelijke termijn voor het geven van een beslissing is drie maanden vanaf de ontvangst van een compleet verzoek. In de regel duurt de procedure minder dan een half jaar, afhankelijk van de omstandigheden.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing van de commissie aanvechten door een bestuursrechtelijke procedure aanhangig te maken bij de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op de website van het ministerie van Justitie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

De Engelse versie van de webpagina:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

U kunt ook schriftelijk of telefonisch informatie krijgen:

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 369 5442

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.gp.mp@gov.si

Volgens de wet moet de politie basisinformatie verschaffen over hoe mensen hun rechten kunnen uitoefenen. Deze informatie is ook te verkrijgen bij andere overheidsinstanties die zich met slachtoffers bezighouden (centra voor maatschappelijk werk, ngo's op het gebied van slachtofferhulp); zij zijn doorgaans eveneens op de hoogte van deze rechten.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Zie hierboven.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

In deze gevallen is geen gratis rechtsbijstand beschikbaar.

Volgens de regels voor de algemene administratieve procedure moet de betrokken ambtenaar echter de rechten van de verzoeker beschermen. Dit betekent dat hij of zij u moet toestaan uw rechten uit te oefenen, u op deze rechten moet wijzen, u moet vragen het verzoekformulier volledig in te vullen en een toelichting moet geven. Daarbij moet hij of zij ervoor zorgen dat uw rechten niet worden ingeperkt door uw onwetendheid of gebrek aan kennis.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja, sommige ngo's helpen slachtoffers hun rechten te doen gelden (bv. de organisatie voor geweldloze communicatie (Društvo za nenasilno komunikacijo)).

Laatste update: 12/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Slowakije

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

De wet voorziet in een eenmalige schadeloosstelling voor personen die letsel hebben opgelopen door met voorbedachten rade gepleegde geweldsmisdrijven; voor andere misdrijven geldt geen financiële compensatie. Het gaat hierbij vooral om moord en toebrengen van lichamelijk letsel. Seksueel misbruik, seksueel geweld en verkrachting worden in de wet als een aparte categorie misdrijven beschouwd; hiervoor wordt een vergoeding wegens morele schade toegekend.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Als u slachtoffer van een geweldsmisdrijf bent, krijgt u alleen een vergoeding voor het lichamelijk letsel dat u is toegebracht (compensatie voor pijn en lijden en verminderd maatschappelijk functioneren). Wat betreft verkrachting, seksueel misbruik en seksueel geweld voorziet de wet in een vergoeding van morele schade.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Als iemand als gevolg van een geweldsmisdrijf is overleden, kunnen de familieleden van die persoon volgens de wet ook om schadeloosstelling verzoeken, te weten de echtgenoot en kinderen van de overledene en, als er geen kinderen zijn, de ouders van de overledene, en als er geen ouders zijn, de persoon jegens wie de overledene een onderhoudsverplichting had.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Nee, in dit geval hebben de familieleden van het slachtoffer wettelijk gezien geen recht op schadeloosstelling.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

U kunt om schadeloosstelling verzoeken als u een staatsburger van de Slowaakse Republiek bent of een staatsburger van een andere lidstaat of een staatloze persoon met vaste woonplaats op het grondgebied van de Slowaakse Republiek of in een andere lidstaat, of als u een staatsburger bent van een niet EU-land onder de voorwaarden en in de mate als bepaald in internationale verdragen die conform de wet zijn geratificeerd en afgekondigd, als het lichamelijk letsel op het grondgebied van de Slowaakse Republiek is toegebracht.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, op grond van de Slowaakse rechtsorde is zo'n procedure niet toegestaan. U kunt alleen om schadeloosstelling verzoeken als het lichamelijk letsel op het grondgebied van de Slowaakse Republiek is toegebracht.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U kunt alleen om schadeloosstelling verzoeken als uit het onderzoek blijkt dat er een misdrijf is gepleegd en dat het lichamelijk letsel dat u is toegebracht, daarvan het gevolg is. Daarom komt u uitsluitend voor schadeloosstelling in aanmerking als er strafrechtelijke vervolging is ingesteld. Het is echter niet belangrijk of deze vervolging op basis van uw aangifte of om een andere reden tot stand is gekomen.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, u kunt alleen een verzoek om schadeloosstelling indienen wanneer er een rechtmatige uitspraak ligt waarin de dader schuldig is bevonden aan het plegen van een misdrijf dat lichamelijk letsel aan u als slachtoffer heeft toegebracht, of een vonnis waarin de verdachte is vrijgesproken, omdat hij of zij vanwege ontoerekeningsvatbaarheid strafrechtelijk niet aansprakelijk is. Als de dader of zijn of haar verblijfplaats niet bekend is of als een strafrechtelijke vervolging tegen hem of haar door een rechtmatig obstakel wordt belemmerd, kunt u schadeloosstelling vorderen op basis van een beslissing van de bevoegde instantie waarin bovengenoemde feiten worden beschreven. In zo'n geval mogen de uitkomsten van het onderzoek of het beknopte onderzoek van de strafvervolgingsinstanties echter geen aanleiding geven tot redelijke twijfel over de vraag of het misdrijf, met lichamelijk letsel voor het slachtoffer, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

U hoeft niet eerst schadeloosstelling van de dader te eisen voordat u een verzoek om vergoeding kunt indienen. Als u echter geen actie onderneemt om schadeloosstelling van de dader te ontvangen, kan de beslissende instantie u een lager bedrag aan schadevergoeding toekennen.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Als de dader of zijn of haar verblijfplaats niet bekend is of als een strafrechtelijke vervolging tegen hem of haar door een rechtmatig obstakel wordt belemmerd en het lichamelijk letsel dat u is toegebracht, niet op een andere wijze volledig is vergoed, mag u om schadeloosstelling verzoeken. Voorwaarde hierbij is dat de uitkomsten van het onderzoek of het beknopte onderzoek van de strafvervolgingsinstanties geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde twijfel over de vraag of het misdrijf, met lichamelijk letsel voor het slachtoffer, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het verzoek moet worden ondersteund door een rechtmatige beslissing van de strafvervolgingsinstantie of de rechtbank die de zaak als laatste heeft behandeld; in deze beslissing moeten de bovengenoemde feiten worden aangetoond.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

U moet het verzoek indienen binnen zes maanden nadat de strafrechtelijke veroordeling van de dader van kracht is geworden. Als de dader onbekend is of als een strafrechtelijke vervolging tegen hem of haar door een rechtmatig obstakel wordt belemmerd, moet het verzoek worden ingediend binnen zes maanden nadat de beslissing van de strafvervolgingsinstantie of de rechtbank die de zaak als laatste heeft behandeld, van kracht is geworden.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

Er wordt uitsluitend schadevergoeding uitgekeerd als er sprake is van lichamelijk letsel (compensatie voor pijn en lijden en verminderd maatschappelijk functioneren) of morele schade in de gevallen zoals die in de wet staan beschreven. De vergoeding betreft geen andere verliezen of kosten.

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

– materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overige
– niet van toepassing

– psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer — vergoeding van morele schade voor verkrachting, seksueel misbruik en seksueel geweld

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

– materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans
– niet van toepassing

– psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/schadeloosstelling voor de nabestaanden in geval van overlijden van het slachtoffer — de nabestaanden van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf ontvangen een vergoeding tot het wettelijke maximum van vijftigmaal het minimumloon op het moment dat het strafbare feit werd gepleegd. Dit bedrag wordt evenredig over alle rechthebbende nabestaanden verdeeld.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt in één enkele betaling uitgekeerd.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Of u een strafblad hebt, maakt niet uit voor de schadeloosstelling die u van de Slowaakse Republiek krijgt. De beslissende instantie kan het bedrag wel verlagen wanneer u als slachtoffer medeverantwoordelijk bent voor het lichamelijk letsel en geen actie onderneemt om rechtstreeks een vergoeding van de dader te krijgen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen invloed op de beslissing over de schadeloosstelling.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De hoogte van de schadeloosstelling kan worden beïnvloed door de mate waarin u verantwoordelijk bent voor het lichamelijk letsel of door het feit dat u geen actie hebt ondernomen om rechtstreeks een vergoeding van de dader te krijgen.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Als het lichamelijk letsel in een rechterlijk vonnis is erkend, wordt de schadeloosstelling gebaseerd op de omvang van dit letsel zoals in het vonnis vermeld; zo niet, dan wordt de vergoeding op passende wijze berekend aan de hand van de bepalingen van speciale wetgeving over het toekennen van schadeloosstelling voor pijn en lijden en voor verminderd maatschappelijk functioneren. De schadeloosstelling voor morele schade in geval van verkrachting, seksueel geweld of seksueel misbruik bedraagt tienmaal het minimumloon (op het moment dat de schade werd veroorzaakt). Er is ook zo'n vergoeding voor familieleden, indien van toepassing.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

De wet voorziet niet in een minimumbedrag voor de schadeloosstelling. Het maximumbedrag is vijftigmaal het minimumloon op het moment dat het strafbare feit werd gepleegd (momenteel 21 750 EUR).

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Als het lichamelijk letsel als onderdeel van een strafrechtelijke veroordeling is erkend, wordt de hoogte van de schadeloosstelling op basis van dit vonnis vastgesteld. Zo niet, dan moet een medisch verslag worden overgelegd met daarin de gegevens die nodig zijn om het specifieke bedrag van de schadeloosstelling te bepalen. De regels voor het vaststellen van de hoogte van de schadeloosstelling zijn te vinden in wetgeving over de berekening van lichamelijke schade in het algemeen, niet alleen met het oog op het compenseren van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, u krijgt alleen vergoeding als de schade niet op andere wijze is gecompenseerd (bv. op grond van een particuliere verzekering of rechtstreeks door de dader).

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt geen voorschot op de schadeloosstelling krijgen.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Zo'n procedure is mogelijk; als slachtoffer kunt u opnieuw schadeloosstelling eisen (bv. wanneer uw situatie is gewijzigd of uw gezondheid is verslechterd), maar het verzoek moet wel binnen de standaardperiode worden ingediend (binnen zes maanden nadat de strafrechtelijke veroordeling van de schuldig bevonden dader van kracht is geworden, en als de dader onbekend is of als een strafrechtelijke vervolging tegen hem of haar door een rechtmatig obstakel wordt belemmerd, binnen zes maanden nadat de beslissing van de strafvervolgingsinstantie of rechtbank die de zaak als laatste heeft behandeld, van kracht is geworden). Het totale bedrag van de schadeloosstelling mag in een en dezelfde zaak echter niet hoger zijn dan vijftigmaal het minimumloon.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • De definitieve uitspraak of beslissing van de strafvervolgingsinstantie die de zaak als laatste heeft behandeld; als u de beslissing niet kunt bijvoegen, moet u vermelden welke strafvervolgingsinstantie of rechtbank de zaak als laatste heeft behandeld. Tegelijkertijd moet u informatie verschaffen over de persoon die ervan verdacht wordt het strafbare feit te hebben gepleegd waardoor u lichamelijk letsel is toegebracht, wanneer u weet wie deze persoon is;
 • documenten waaruit blijkt welk letsel u door het misdrijf hebt opgelopen, inclusief details over de mate waarin dat letsel reeds is gecompenseerd, of de mate waarin redelijkerwijs mag worden verondersteld dat het zal worden gecompenseerd, of bewijs voor beslissingen over schadeloosstelling voor lichamelijk letsel die nog niet zijn uitgevoerd, evenals informatie over de maatregelen die u hebt genomen om een vergoeding van de dader te krijgen;
 • een document waaruit de familieverwantschap blijkt en wie de groep rechthebbenden zijn, als het slachtoffer als gevolg van het misdrijf is overleden;
 • een document waaruit blijkt dat de overledene een onderhoudsverplichting had of dat hij of zij daadwerkelijk in het onderhoud voorzag van iemand jegens wie de overledene een onderhoudsverplichting had.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Een verzoek om schadeloosstelling brengt voor u geen kosten met zich mee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek beslist over zulke verzoeken.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U moet het verzoek richten aan: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek), Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Uw aanwezigheid is niet verplicht.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek moet binnen zes maanden over dit verzoek beslissen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek het verzoek niet of slechts gedeeltelijk inwilligt, kunt u als slachtoffer schadeloosstelling eisen in een rechtszaak tegen de Slowaakse Republiek, die daarbij door het ministerie van Justitie wordt vertegenwoordigd. U moet dat uiterlijk één jaar na de beslissing over het verzoek doen.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Op de website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Ieder slachtoffer wordt door de opsporingsinstanties geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden om door de Slowaakse Republiek schadeloos te worden gesteld in het kader van een strafrechtelijke procedure.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Informatie over de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven is te vinden op de website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Wanneer u tijdens een strafprocedure wordt gehoord, ontvangt u tevens informatie over (en de contactgegevens van) organisaties die slachtoffers hulp en bijstand bieden.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Er bestaat geen rechtsbijstand die specifiek is gericht op het indienen van verzoeken om schadeloosstelling. U kunt wel een beroep doen op de algemene rechtshulp die de staat via het centrum voor rechtsbijstand verstrekt. Daarnaast verschaft het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek zelf basisrichtlijnen voor het indienen van zo'n verzoek.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Ja, er zijn organisaties die slachtoffers van geweldsmisdrijven hulp en bijstand bieden, maar die opereren momenteel onafhankelijk van de staat.

Laatste update: 12/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Finland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Als u (of een naaste verwant) slachtoffer van een misdrijf in Finland bent, kunt u een vergoeding van de staat krijgen voor de schade die door het misdrijf is veroorzaakt. Het recht op een vergoeding wordt niet beperkt door de aard van het misdrijf.

Is de schade het gevolg van het gebruik van een motorvoertuig in het verkeer, dan wordt de vergoeding in eerste instantie betaald door de verzekering van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering voertuigen (liikennevakuutuslaki).

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Er kan een vergoeding worden betaald voor persoonlijk letsel en lijden dat door een misdrijf is veroorzaakt.

“Persoonlijk letsel” is een verstoring van iemands gezondheid die met medische middelen kan worden geverifieerd. Deze verstoring kan zowel fysiek als psychisch zijn.

“Lijden” daarentegen is een gevoel van geestelijk leed dat door de gebeurtenis in kwestie is veroorzaakt; hierbij hoeft er geen medisch bewijs te worden geleverd dat de gezondheid van de betrokkene is verstoord.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

U kunt recht hebben op schadevergoeding als een naaste verwant als gevolg van een misdrijf is overleden. Een “naaste verwant” is een ouder, kind of de echtgenoot van de overledene, of een andere persoon die bijzonder dicht bij de overledene stond.

Als u de verantwoordelijkheid op u hebt genomen om een persoon te begraven die als gevolg van een misdrijf is overleden, hebt u recht op vergoeding van de redelijke kosten die u voor de begrafenis hebt gemaakt.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Als een persoon die bijzonder dicht bij u staat, slachtoffer van een misdrijf is, kunt u een vergoeding krijgen voor de redelijke, noodzakelijke kosten en de gederfde inkomsten die het gevolg zijn van uw zorg voor die persoon. Een “naaste verwant” is een ouder, kind of de echtgenoot van de persoon die persoonlijk letsel heeft opgelopen, of een andere persoon die net zo dicht bij hem of haar staat.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Bent u slachtoffer van een misdrijf in Finland, dan hebt u doorgaans recht op schadevergoeding ongeacht uw nationaliteit of de plaats waar u woont. Schadeloosstelling kan echter worden geweigerd als u niet in een EU-land woonde toen het misdrijf plaatsvond of toen u om schadevergoeding verzocht. Dat geldt ook wanneer de schade anderszins maar weinig connectie met Finland heeft.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Als u in Finland woont, kunt u in sommige gevallen ook vergoeding ontvangen voor persoonlijk letsel en lijden dat door een misdrijf in het buitenland is veroorzaakt.

U kunt schadevergoeding krijgen als u in het buitenland verbleef vanwege werk, studie of een andere soortgelijke reden. Ook in andere gevallen van schade in het buitenland kunt u daar recht op hebben. Dit wordt dan per geval beslist. Er wordt dan gekeken naar welke connectie er bestaat tussen het misdrijf en Finland, hoe nauw de relatie tussen de dader en het slachtoffer van het misdrijf is, en naar de aard van de schade en de mogelijkheden die u hebt om elders schadevergoeding te krijgen.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U moet het misdrijf bij de politie aangeven. Als het misdrijf niet is aangegeven of de politie niet op andere wijze daarvan op de hoogte is gebracht, kan er alleen om speciale redenen schadevergoeding worden uitbetaald.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

U kunt een verzoek om schadevergoeding indienen voordat het vooronderzoek is voltooid of de gerechtelijke procedure is beëindigd. Er wordt echter pas over uw verzoek beslist wanneer het vooronderzoek is afgerond. Als er vervolging is ingesteld, dan kan er gewoonlijk pas een beslissing vallen wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan in de strafzaak en over de vorderingen tot schadevergoeding.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Als de strafzaak door een rechter wordt behandeld, is het van belang dat uw recht op schadevergoeding in de rechterlijke beslissing wordt bekrachtigd. Dit betekent dat u tijdens de gerechtelijke procedure schadevergoeding van de dader moet vorderen. Normaal gesproken krijgt u geen vergoeding wanneer u niet aan deze verplichting hebt voldaan.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

U kunt ook om schadevergoeding verzoeken als de dader niet is geïdentificeerd of veroordeeld. Bij uw verzoek om schadevergoeding moet u een kopie van het politierapport van het vooronderzoek of andere betrouwbare bewijzen van de gebeurtenissen voegen.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

U moet om schadevergoeding verzoeken binnen drie jaar nadat een uitspraak over schadeloosstelling definitief is geworden. Als de zaak niet in een rechtbank is behandeld, moet u binnen tien jaar nadat het misdrijf is gepleegd, om vergoeding verzoeken. Alleen in bijzondere omstandigheden wordt er flexibel met deze termijnen omgegaan.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Heeft de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking op het volgende?

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

– materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling – ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)  -medische kosten worden gedekt
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.) -andere noodzakelijke kosten worden gedekt
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.) - gederfde inkomsten worden gedekt tot maximaal 150 EUR per dag
  • het verlies van een kans - bij het vaststellen van de vergoeding kan in bijzondere omstandigheden ook rekening worden gehouden met de mogelijke ontwikkelingen in uw inkomsten (bv. wanneer u op jonge leeftijd letsel hebt opgelopen)
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten) - voor juridische kosten kan een redelijke vergoeding worden betaald, als de schadeloosstellingszaak door een rechter werd behandeld en u andere schade hebt geleden die moet worden gecompenseerd
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen - persoonlijke bezittingen voor dagelijks gebruik (bv. bril, horloge en mobiele telefoon) die in samenhang met het persoonlijk letsel zijn beschadigd, worden gedekt
   • in andere gevallen wordt een vergoeding voor schade aan voorwerpen of andere eigendommen uitsluitend uitgekeerd onder speciale omstandigheden

– psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer - wordt gedekt.
  • tijdelijke psychische problemen
  • geestelijk lijden, als er schade is veroorzaakt
   • in geval van een seksueel misdrijf
   • in geval van andere misdrijven tegen de vrijheid
   • in geval van een misdrijf waardoor de persoonlijke integriteit van het slachtoffer op bijzonder ernstige wijze is geschonden

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

– materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten - de kosten voor bijvoorbeeld een kist, de locatie van het graf en een grafsteen en het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst worden gedekt. Als persoon die bijzonder dicht bij de overledene stond, kunt u vergoeding krijgen voor kosten voor het bijwonen van de begrafenis (reiskosten naar de plaats van de begrafenis, bloemstukken en rouwkleding)
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie) - als u door het overlijden van een naaste verwant persoonlijk letsel hebt opgelopen, kunt u vergoeding krijgen van de kosten die u als gevolg van dat letsel hebt gemaakt, en van andere noodzakelijke kosten en gederfde inkomsten. De vergoeding is aan een maximum gebonden, en wel 6 000 EUR (in 2018)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans - als u ten laste van de overledene kwam, kunt u schadeloosstelling krijgen voor het verlies van bestaansmiddelen

– psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer - de naaste verwanten van een slachtoffer van een misdrijf krijgen geen vergoeding voor tijdelijke problemen of geestelijk leed.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Over het algemeen wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling, uitgezonderd de doorlopende vergoeding voor gederfde inkomsten en verlies van bestaansmiddelen. Dit soort vergoeding wordt meestal uitgekeerd in de vorm van herhaalde, maandelijkse betalingen.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De vergoeding kan worden verlaagd als u door eigen toedoen aan het letsel hebt bijgedragen, bijvoorbeeld als u een gevecht bent begonnen. Een eventueel strafblad heeft echter geen gevolgen voor uw kans op schadevergoeding of de hoogte daarvan.

Om een vergoeding te ontvangen, moet u de door het ministerie van Financiën (Valtiokonttori) gevraagde documenten opsturen zodat uw zaak kan worden behandeld. Uw verzoek om schadeloosstelling kan worden afgewezen als u niet het benodigde bewijs overlegt.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

In de regel heeft uw financiële situatie geen invloed op de vraag of u schadevergoeding krijgt of op de hoogte van het uit te keren bedrag.

Bij het nemen van de beslissing wordt alleen naar uw financiële situatie gekeken wanneer u om vergoeding hebt gevraagd voor aanzienlijke schade aan voorwerpen of uw financiële middelen op grond van het feit dat u de schade op geen enkele wijze kon voorkomen.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Als de zaak door een rechter wordt behandeld, wordt de vergoeding doorgaans conform de uitspraak uitgekeerd. Wijkt het ministerie van Justitie af van de uitspraak van de rechter, dan zal het de redenen daarvoor in zijn beslissing aangeven.

De dader is verplicht het bedrag dat de rechter heeft vastgesteld, te betalen. Het recht om schadeloosstelling van de dader te krijgen, wordt echter aan de staat overgedragen voor zover het ministerie van Financiën u een vergoeding heeft toegekend.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

Medische en andere kosten worden vergoed als zij noodzakelijk zijn en een oorzakelijk verband hebben met de schade of het letsel.

Bij het bepalen van de schadevergoeding voor pijn en andere problemen wordt er gekeken naar de aard en ernst van de schade of het letsel en de gangbare vergoedingspraktijken. De te betalen vergoeding mag niet hoger zijn dan de bovengrens die in de wet is vastgelegd.

“Lijden” is het gevoel van persoonlijk leed dat u als gevolg van een strafbaar feit ervaart. De uit te keren vergoeding wordt vastgesteld op basis van de aard van het feit in kwestie. De vergoeding moet tevens binnen de in de wet vermelde grenzen blijven.

Voor het bepalen van gederfde inkomsten is het uitgangspunt een schatting van de inkomsten die u zou hebben ontvangen als het misdrijf niet was gepleegd. Alle inkomsten en uitkeringen die u hebt of zou hebben kunnen ontvangen ongeacht de schade of het letsel, wordt van dat bedrag afgetrokken. De te betalen vergoeding mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag per dag dat in de wet is vastgelegd.

Van de totale schadevergoeding voor problemen en lijden wordt een basisbedrag afgetrokken. Dit basisbedrag is 220 EUR voor een in 2018 gepleegd misdrijf.

Over de toegekende schadevergoeding wordt geen rente betaald.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Er is geen minimumbedrag dat kan worden toegekend.

De totale vergoeding die u voor persoon letsel en lijden als gevolg van een misdrijf kunt krijgen, is maximaal 61 500 EUR. Bovendien geldt het volgende:

 • de vergoeding voor pijn en andere tijdelijke problemen bedraagt ten hoogste 12 000 EUR;
 • de maximale vergoeding voor lijden is 3 600 EUR; niettemin bedraagt de maximale vergoeding voor het lijden van slachtoffers van een seksueel misdrijf 9 500 EUR, of 16 200 EUR als het slachtoffer op het moment van het misdrijf jonger dan 18 jaar was;
 • de vergoeding voor een naaste verwant van een overledene is doorgaans ten hoogste 6 000 EUR;
 • de vergoeding voor gederfde inkomsten bedraagt ten hoogste 150 EUR per dag.

De maximumvergoeding voor elk letsel of elke schade geldt niet voor gederfde inkomsten of verlies van bestaansmiddelen wanneer die vergoeding doorlopend wordt uitgekeerd.

De maximale vergoeding voor schade aan bezittingen en financiële schade bedraagt 31 000 EUR.

De maximumbedragen van de vergoeding voor slachtoffers van misdrijven en het bedrag van de basisaftrek worden om de drie jaar gecontroleerd. De eerstvolgende keer dat de bedragen worden gecontroleerd, is begin 2021.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

De toegekende schadevergoeding kan niet hoger zijn dan het bedrag waarom u verzoekt. Waar nodig kunt u een redelijke vergoeding eisen. U kunt ook verwijzen naar de bedragen in de rechterlijke uitspraak die de basis voor uw verzoek vormen.

Zo nodig kunt u advies over uw zaak krijgen van onze klantenservice en van de persoon die uw verzoek om schadevergoeding behandelt.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

De vergoeding uit overheidsmiddelen is secundair. Dit houdt in dat u eerst elders om schadeloosstelling moet vragen, bijvoorbeeld bij uw ziektekostenverzekeraar of uw verzekeringsmaatschappij. Deze vergoeding wordt afgetrokken van het toe te kennen bedrag.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

U kunt indien nodig schriftelijk een voorschot aanvragen. U kunt een voorschot krijgen als de behandeling van uw zaak buiten uw schuld vertraging oploopt en u recht hebt op een aanzienlijk bedrag aan schadevergoeding.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Het ministerie van Financiën gaat de zaak nogmaals onderzoeken als er zich nieuw bewijs aandient. Op basis van dit nieuwe bewijs kunt u de schadevergoeding krijgen die eerder werd geweigerd, of een hoger bedrag.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Voorbeelden:

 • een geldige volmacht, als uw vertegenwoordiger iemand anders is dan een juridisch adviseur of advocaat. Een persoonlijke volmacht is ook vereist als u wilt dat de vergoeding die aan u als verzoeker verschuldigd is, aan iemand anders wordt betaald;
 • bewijs van de geclaimde begrafeniskosten en de boedelbeschrijving en volmachten, indien nodig;
 • een kopie van de uitspraak van de rechter of een kopie van het politierapport van het vooronderzoek als er geen uitspraak is;
 • doktersverklaring of medisch verslag;
 • bewijs van alle geclaimde kosten, als de zaak niet door een rechter is behandeld;
 • als u gederfde inkomsten claimt, een doktersverklaring waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent, een kopie van het besluit over het toekennen van een ziekte-uitkering, en bewijs van het loon dat uw werkgever betaalde en het bedrag aan gederfde inkomsten;
 • besluiten en bewijzen met betrekking tot schadevergoeding die is ontvangen van een ziektekostenverzekeraar of een verzekeringsmaatschappij of langs een andere weg;
 • als u juridische kosten claimt, de berekening van het loon van uw advocaat en een besluit over schadevergoeding van een verzekeringsmaatschappij;
 • als u de kosten van het indienen van het verzoek claimt, de factuur van de advocaat en bewijs van de toegekende rechtsbijstand of de toegewezen juridisch adviseur.
 • als u financiële schade claimt of schade aan bezittingen waarover per geval een beslissing moet worden genomen: bewijs van de ziekte, het letsel of een andere vorm van onvermogen en de financiële omstandigheden die het gevolg zijn van de schade.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

De behandeling van uw zaak kost u niets.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Uw verzoek wordt behandeld door het ministerie van Financiën.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

U kunt uw verzoek langs elektronische weg sturen naar De link wordt in een nieuw venster geopend.rikosvahingot@valtiokonttori.fi of het formulier afdrukken en per post verzenden aan:

Valtiokonttori (Ministerie van Financiën)

PL 50

00054 Valtiokonttori, Finland

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Het ministerie van Financiën behandelt de zaak schriftelijk. U hoeft niet in persoon te verschijnen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De gemiddelde behandelingstermijn is ongeveer zeven maanden. Een actuele schatting van de behandelingstermijnen kunt u vinden op de website van het ministerie van Financiën.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen een beslissing die u hebt ontvangen, kunt u schriftelijk hoger beroep instellen bij de verzekeringsrechtbank (Vakuutusoikeus). Dat moet gebeuren binnen dertig dagen nadat u over die beslissing werd ingelicht. Het ministerie van Financiën verstrekt bij zijn beslissing over uw schadevergoeding richtlijnen voor het instellen van hoger beroep.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

U kunt het verzoekformulier en verdere informatie over het indienen van een verzoek om schadevergoeding vinden op de website van het ministerie van Financiën: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice: +358 295 50 2736, of via e-mail De link wordt in een nieuw venster geopend.rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Nadere informatie over vergoedingen voor schade als gevolg van een misdrijf kunt u vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. U kunt zo nodig ook telefonisch contact opnemen met het ministerie van Financiën. U kunt hulp krijgen door te bellen naar +358 295 50 2736.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Als u dat wilt, kunt u een beroep doen op een advocaat. U kunt echter uitsluitend vergoeding krijgen voor de kosten van het indienen van het verzoek als:

 • u rechtsbijstand hebt ontvangen of een juridisch adviseur hebt toegewezen gekregen voor de behandeling van de zaak in een rechtbank; of
 • de zaak niet door een rechter is behandeld maar u wel voldoet aan de financiële vereisten voor het ontvangen van rechtsbijstand.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

U kunt bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van Slachtofferhulp Finland (Rikosuhripäivystys) (RIKU). De contactgegevens van deze organisatie zijn te vinden op haar website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.riku.fi/en/home/

Laatste update: 12/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Zweden

Normaal gesproken zijn er drie manieren om vergoeding te krijgen voor letsel dat door een misdrijf is ontstaan, namelijk:

 • schade die de dader moet betalen;
 • vergoeding op basis van een particuliere, collectieve of openbare verzekering;
 • schadeloosstelling door de staat van schade die het gevolg is van een misdrijf.

Er gelden verschillende regels voor verschillende soorten schadevergoeding. De volgende informatie heeft uitsluitend betrekking op schadeloosstelling door de staat van schade die het gevolg is van een misdrijf.

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

In principe kan schadevergoeding worden toegekend voor alle soorten misdrijven, maar welke mogelijkheden er zijn, hangt af van het soort schade of letsel.

Een vergoeding voor persoonlijk letsel kan voor alle soorten misdrijven worden toegekend, als het letsel een vanzelfsprekend gevolg van het misdrijf is.

Vergoeding is ook mogelijk voor letsel waarbij iemand een andere persoon ernstig leed berokkent door een aanslag op diens persoon (bv. mishandeling of verkrachting) of op diens vrijheid (bv. onrechtmatige vrijheidsberoving) of rust (bv. onrechtmatige bedreiging).

Vergoeding voor materiële schade (bv. door diefstal of beschadiging van eigendommen) of puur financiële schade (bv. door fraude) wordt slechts in bepaalde gevallen toegekend.

Kinderen die getuige waren van een misdrijf waardoor hun veiligheid en hun vertrouwen in een naast familielid werd aangetast, kunnen ook voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Er kan een vergoeding worden toegekend voor persoonlijk letsel en schade, en aan kinderen die getuige waren van misdrijven die naaste familieleden jegens elkaar hebben gepleegd. In enkele uitzonderlijke situaties is ook vergoeding mogelijk van materiële schade of puur financiële schade.

In geval van persoonlijk letsel kan een vergoeding worden toegekend voor:

 • medische en andere kosten van het slachtoffer en, in redelijke mate, voor een naast familielid van het slachtoffer;
 • schade aan kleding, brillen en soortgelijke voorwerpen die het slachtoffer droeg toen hij of zij het letsel opliep;
 • gederfde inkomsten;
 • tijdelijk lichamelijk en geestelijk lijden (pijn en lijden);
 • permanent lichamelijk en geestelijk lijden (misvorming of ander blijvend letsel).

Als persoonlijk letsel overlijden tot gevolg heeft, is vergoeding mogelijk voor:

 • begrafeniskosten en ook, in redelijke mate, andere kosten die met het overlijden verband houden;
 • verlies van bestaansmiddelen (onder bepaalde voorwaarden);
 • persoonlijk letsel dat een naast familielid van de overledene treft als gevolg van het overlijden van die persoon.

Andere voordelen waarop u recht hebt (bv. sociale uitkeringen, pensioen of compensatie door een werkgever), worden afgetrokken van de vergoeding voor verlies van inkomsten en bestaansmiddelen.

Wanneer een misdrijf tegen u als persoon of tegen uw vrijheid of rust is gericht en uw persoonlijke integriteit daarbij ernstig wordt geschonden, kunt u daarvoor een vergoeding krijgen.

Vergoeding voor materiële schade, bijvoorbeeld gestolen of beschadigde goederen, wordt enkel bij uitzondering toegekend. Zo'n vergoeding kan worden uitgekeerd als het misdrijf werd gepleegd door iemand die gedwongen vastzat, bijvoorbeeld in een gevangenis, detentiecentrum of inrichting (in geval van ontsnapping). Vergoeding is ook mogelijk in bijzonder moeilijke situaties waarin u door het opgelopen letsel veel minder mogelijkheden hebt om in uw levensonderhoud te voorzien of waarin compensatie om andere redenen uiterst belangrijk blijkt te zijn.

Slechts zelden wordt een vergoeding verstrekt voor puur financiële schade, bijvoorbeeld in relatie tot fraude of verduistering. Vergoeding is uitsluitend mogelijk wanneer de verdachte gedwongen vastzat en is ontsnapt, of in bijzonder moeilijke situaties waarin u door het opgelopen letsel veel minder mogelijkheden hebt om in uw levensonderhoud te voorzien of waarin compensatie om andere redenen uiterst belangrijk blijkt te zijn.

Kinderen kunnen getuigen zijn van een misdrijf waardoor hun veiligheid en hun vertrouwen in een naast familielid wordt aangetast. Gewoonlijk krijgen zij dan schadevergoeding wanneer het gaat om onderling geweld of bedreigingen van ouders of andere naaste familieleden met wie zij een sterke vertrouwensband hebben.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Welke familieleden of personen ten laste kunnen schadeloos worden gesteld?

Ja, u kunt een vergoeding krijgen zoals hierboven uitgelegd. Wanneer een naast familielid van de overledene schade heeft geleden, wordt er gewoonlijk een standaardvergoeding betaald voor pijn en lijden (smartengeld).

De personen die doorgaans schadevergoeding krijgen, zijn de partner, ouders en kinderen van de overledene, evenals broers en zussen die met de overledene samenleefden. Volwassen broers en zussen die niet met de overledene samenleefden, komen meestal niet voor een vergoeding in aanmerking.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Wanneer letsel geen overlijden tot gevolg heeft, kan in speciale gevallen een vergoeding voor indirecte schade worden toegekend aan iemand die een bijzonder nauwe relatie met het slachtoffer heeft. Dit kan gelden wanneer het slachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen en zich lange tijd in een levensbedreigende situatie heeft bevonden, of wanneer het familielid in kwestie getuige was van het incident waarbij het letsel werd opgelopen, en het familielid daardoor psychische schade werd berokkend.

In dit geval hebben dezelfde personen recht op schadevergoeding als wanneer het slachtoffer als gevolg van een misdrijf overlijdt.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Als het misdrijf in Zweden werd gepleegd, kan schadevergoeding worden toegekend ongeacht uw nationaliteit of het land waar u woont. Is de connectie tussen het misdrijf en het slachtoffer en Zweden echter zo zwak dat het voor de Zweedse staat niet reëel is het letsel te compenseren, dan krijgt u geen vergoeding. Deze uitzondering wordt restrictief toegepast. De uitzondering geldt niet voor een burger van een ander EU-land die in Zweden wordt blootgesteld aan een opzettelijk geweldsmisdrijf.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, als u in Zweden woont, kunt u in dat land om schadevergoeding verzoeken, zelfs als het misdrijf in een ander land werd gepleegd, binnen of buiten de EU.

In principe moet schade als gevolg van een misdrijf eerst worden vergoed in het land waar het misdrijf werd gepleegd. Als de schade in dat land niet of niet volledig kan worden vergoed, komt u, wanneer u in Zweden woont, in aanmerking voor compensatie door de Zweedse staat.

Werd het misdrijf gepleegd in een ander EU-land en kunt u daarvoor in dat land schadevergoeding krijgen? Dan kan de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven (Brottsoffermyndigheten) u bijstaan in uw contacten met het betrokken land, als u het verzoek in Zweden indient. Onder bepaalde voorwaarden kan Zweden een vergoeding uitkeren voordat is vastgesteld of u in het andere land recht hebt op schadeloosstelling.

Als vergoeding van de schade door het andere land niet mogelijk is, wordt op grond van de Zweedse regels onderzocht of u voor compensatie in aanmerking komt.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, aangifte bij de politie is noodzakelijk en als slachtoffer moet u ook hebben meegewerkt aan het onderzoek van de politie.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Ja, schadevergoeding wordt slechts heel zelden toegekend voordat het politieonderzoek en de toetsing door de rechter zijn afgerond.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Is de dader bekend, dan moet hij of zij in principe voor het misdrijf zijn veroordeeld, anders betaalt de staat geen schadevergoeding. In eerste instantie moet de persoon die de schade heeft veroorzaakt, een vergoeding betalen, wat betekent dat er in principe eerst een vordering tegen de dader moet worden ingesteld. Als uit onderzoek echter duidelijk blijkt dat de dader geen schadevergoeding kan betalen, hoeft u niet eerst zo'n vergoeding van hem of haar te eisen.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja, als de dader niet is geïdentificeerd en het politieonderzoek om die reden is gesloten, kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding. In zulke gevallen is de beoordeling van het misdrijf en het recht op schadeloosstelling grotendeels gebaseerd op de inhoud van het politierapport. Daarnaast is het aan u als slachtoffer bewijs te overleggen waaruit blijkt welke schade of welk letsel het misdrijf heeft veroorzaakt.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja, de termijn hiervoor is drie jaar en die wordt als volgt berekend:

als er een rechterlijke uitspraak over het misdrijf is gedaan, moet u het verzoek indienen binnen drie jaar nadat deze uitspraak definitief is geworden (er is geen hoger beroep meer mogelijk);

als het politieonderzoek is gesloten, moet u het verzoek indienen binnen drie jaar nadat de beslissing werd genomen om het onderzoek te sluiten;

als er geen politieonderzoek heeft plaatsgevonden, moet u het verzoek indienen binnen drie jaar nadat het misdrijf is gepleegd;

kinderen die voor hun 18e levensjaar slachtoffer van een misdrijf zijn geworden, mogen tot hun 21e verjaardag om schadevergoeding verzoeken.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)

Ja, voor zover er geen vergoeding vanuit andere bronnen wordt toegekend.

 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)

Ja, voor zover er geen vergoeding vanuit andere bronnen wordt toegekend.

 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)

  Ja, voor zover er geen vergoeding vanuit andere bronnen wordt toegekend.

  • het verlies van een kans

  Nee, alleen gederfde inkomsten en toekomstige gederfde inkomsten (periodieke uitkering) worden vergoed.

  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)

  Nee.

  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen

U kunt een vergoeding krijgen voor beschadigde of kapotte kleren, brillen en soortgelijke voorwerpen die u droeg op het moment dat u het letsel hebt opgelopen.

In andere gevallen zijn de mogelijkheden tot vergoeding van schade aan eigendommen zeer beperkt; zie punt 1.2 hierboven.

 • overige

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer.

Ja. Behalve voor pijn en lijden kan ook vergoeding worden toegekend voor een misdrijf dat is gericht tegen de persoon, de vrijheid of de rust van een slachtoffer en waarbij diens persoonlijke integriteit mogelijk ernstig is geschonden.

b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten

Ja, voor zover er geen vergoeding vanuit andere bronnen wordt toegekend.

 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, revalidatie);

Ja, als het misdrijf het overlijden van een persoon tot gevolg heeft gehad en iemand die bijzonder dicht bij de overledene stond, daardoor persoonlijk letsel is toegebracht, kan schadevergoeding worden toegekend. Voorwaarde daarbij is dat de vergoeding niet uit andere bronnen is verkregen. Zie ook punt 1.3 en 1.4.

 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

Het verlies van bestaansmiddelen kan onder bepaalde voorwaarden worden gecompenseerd.

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer
Ja, zie punt 1.3 hierboven.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

De vergoeding wordt gewoonlijk in één enkele betaling uitgekeerd. Vergoedingen voor blijvend letsel moeten vaak in een later stadium worden aangepast wanneer duidelijk wordt dat het letsel een permanent karakter heeft. Langdurige inkomstenderving wordt normaal gesproken eenmaal per jaar achteraf gecompenseerd. Hebt u als slachtoffer door het letsel een handicap opgelopen waardoor u blijvend verminderd arbeidsgeschikt bent? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor vergoeding van toekomstige gederfde inkomsten in de vorm van een maandelijkse uitkering.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

De vergoeding kan worden verlaagd of volledig worden geweigerd als door uw gedrag het risico op letsel is toegenomen. Het maakt niet uit of dat verband houdt met het misdrijf of anderszins vanwege opzet of nalatigheid het geval is. De vergoeding wordt gewoonlijk op deze wijze manier als het misdrijf door uw eigen criminele activiteiten is veroorzaakt of verband houdt met drugs, of als u in relatie tot het misdrijf provocerend gedrag hebt vertoond.

Als slachtoffer wordt u ook geacht mee te werken aan het politieonderzoek, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. U moet ook meewerken aan de compensatieprocedure van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven door informatie te verstrekken en de stukken over te leggen die voor de beoordeling nodig zijn. Als u niet aan het politieonderzoek hebt meegewerkt, is het mogelijk dat u geen schadevergoeding krijgt. Dat geldt ook wanneer u niet actief bij de schadeloosstellingsprocedure betrokken bent geweest.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Wat betreft de vergoeding voor persoonlijk letsel en schending van de persoonlijke integriteit heeft uw financiële situatie geen gevolgen voor het recht op schadeloosstelling of de hoogte van het bedrag. Bij schade aan eigendommen of puur financiële schade kan uw financiële situatie in sommige gevallen wel invloed hebben op het recht op schadevergoeding en het bedrag daarvan.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Wat voor vergoeding de staat uitkeert, is afhankelijk van andere vormen van compensatie waarop u wellicht recht hebt. Dit betekent dat eventuele andere vergoedingen van de schadeloosstelling door de staat moeten worden afgetrokken. Dat geldt bijvoorbeeld voor schadevergoeding die wordt betaald of geacht te worden betaald, en voor vergoedingen van een verzekeringsmaatschappij waarop u recht hebt.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De schadevergoeding wordt berekend op grond van de bepalingen in de Wet schadeloosstelling misdrijven (brottsskadelag) en de Wet aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (skadeståndslag). In bepaalde opzichten is het recht op schadeloosstelling als gevolg van een misdrijf beperkter dan het recht op schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatige daad. In principe is de schadeloosstelling een vorm van herstel, waarbij het slachtoffer voor zover mogelijk in dezelfde financiële situatie wordt gebracht als wanneer hij of zij geen schade of letsel zou hebben opgelopen.

Alle noodzakelijke en redelijke kosten worden gedekt, evenals de gederfde inkomsten als gevolg van de schade of het letsel. Er geldt een bovengrens voor de vergoeding; zie punt 1.18.

De vergoeding voor pijn en lijden (smartengeld) wordt op grond van tabellen uitgekeerd – het gebruikelijke bedrag tijdens ziekteverlof is ongeveer 2 400 SEK per maand (2017). Er kan echter een hoger bedrag worden betaald, bijvoorbeeld bij behandeling op een intensivecareafdeling. Voor bepaalde misdrijven – waarbij het letsel overlijden tot gevolg heeft gehad (vergoeding voor familieleden) en in geval van verkrachting – is er ook sprake van een vermoeden van persoonlijk letsel; dit houdt in dat het letsel niet hoeft te worden bewezen. In deze gevallen gelden vaste bedragen voor smartengeld: 50 000 SEK in geval van opzettelijk doden, 25 000 SEK in geval van onopzettelijk doden en 15 000 SEK in geval van verkrachting.

De vergoeding voor blijvende handicaps wordt bepaald aan de hand van tabellen en is gebaseerd op de beoordeling van een arts en op de leeftijd van degene die om schadeloosstelling verzoekt.

De vergoeding voor blijvende verminking wordt eveneens bepaald aan de hand van tabellen en is gebaseerd op de vraag hoe zichtbaar de verminking is en waar deze zich bevindt, en op de leeftijd van het slachtoffer.

De vergoeding voor schending van de persoonlijke integriteit wordt bepaald op basis van de objectieve omstandigheden van het misdrijf, ongeacht de subjectieve ervaring van het slachtoffer. In de praktijk gelden bijvoorbeeld de volgende vergoedingen:  5 000 – 20 000 SEK voor onrechtmatige bedreiging, 5 000 – 100 000 SEK voor mishandeling, 100 000 SEK voor verkrachting en 100 000 – 150 000 SEK voor poging tot moord.

Vervolgens wordt van de totale schadevergoeding een basisbedrag van 1 500 SEK (in 2017) afgetrokken.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Het laagste bedrag is 100 SEK (na aftrek van het basisbedrag).

De maximumvergoeding voor persoonlijk letsel, inclusief pijn en lijden, is 896 000 SEK (in 2017). Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook een periodieke uitkering krijgen.

De maximale vergoeding voor materiële schade en puur financiële schade bedraagt 448 000 SEK (in 2017).

De vergoeding voor schending van de persoonlijke integriteit kent geen bovengrens.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, als het gaat om financiële verliezen zoals medische kosten of gederfde inkomsten moet u het bedrag vermelden of bewijs overleggen waaruit duidelijk blijkt hoe groot de schade is.

Voor vergoeding van morele schade (pijn en lijden, schending van de persoonlijke integriteit, blijvend letsel en schadeloosstelling van kinderen die getuige van een misdrijf zijn geweest) hoeft geen bedrag te worden vermeld.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, de staat betaalt alleen een vergoeding voor zover de schade niet wordt gedekt door andere vormen van compensatie waarop u recht hebt.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, u kunt geen voorschot op de schadevergoeding krijgen.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Ja, mits het verzoek niet is verjaard. Gewoonlijk moet het verzoek worden ingediend binnen tien jaar nadat de beslissing is gegeven.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Er moet een originele volmacht worden overgelegd als u een wettelijke vertegenwoordiger hebt. Om de kosten daarvan vergoed te krijgen, moet u normaal gesproken de originele facturen overleggen. Het is ook verstandig om de bovengenoemde stukken die voor de schade of het letsel in kwestie van belang zijn, in te dienen.

Wanneer de vereiste stukken niet bij het verzoek zijn gevoegd, verzamelt de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven zelf de documenten die nodig zijn om te beoordelen of u recht hebt op compensatie en om de hoogte daarvan vast te stellen. Dit doet zij op basis van de machtiging die zij van u heeft ontvangen toen u het verzoek indiende. Als de instantie niet zelf de benodigde documenten kan vergaren, krijgt u alsnog de mogelijkheid om dat te doen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

De Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Brottsoffermyndigheten (Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven, Box 470, 901 09 Umeå, Zweden.

Voor het verzoek moet een speciaal formulier worden gebruikt. Deze formulieren zijn te vinden op de website van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven, op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Als u een Zweeds ID voor internetbankieren hebt, kunt u het verzoek elektronisch indienen. U kunt dat doen via de website De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

De verwerkingstijd verschilt afhankelijk van de werkdruk van de instantie. Het hangt er ook van af hoe ingewikkeld een zaak is. De gemiddelde verwerkingstijd is rond drie maanden (in 2017).

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt geen hoger beroep instellen tegen de beslissing van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven. De instantie kan echter wel op verzoek of op eigen initiatief haar beslissing wijzigen, als er nieuwe omstandigheden bekend worden of als er andere redenen zijn om dat te doen. Zo'n wijziging mag niet in het nadeel zijn van degene die het verzoek om schadevergoeding heeft ingediend.

Als u ontevreden over de beslissing bent, kunt u de instantie schriftelijk vragen de zaak opnieuw te beoordelen. Daarbij moet u de gewenste wijziging en de redenen vermelden. Eventuele aanvullende documenten moet u samen met het verzoek indienen.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Informatie en verzoekformulieren zijn te vinden op de website van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven, op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. De informatie over schadeloosstelling en hoe u een verzoek kunt indienen, wordt getoond in diverse talen; de verzoekformulieren zijn beschikbaar in het Engels.

U kunt ook de hulplijn van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven bellen (+46 90 70 82 00), en wel op werkdagen van 9:00-15:00 uur. De medewerkers kunnen u advies geven in het Zweeds en het Engels.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Zie hierboven. Daarnaast kunt u informatie over gerechtelijke procedures vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rattegangsskolan.se/, en in het Engels op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.courtintroduction.se/.

Informatie bedoeld voor kinderen tot 18 jaar is te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.jagvillveta.se/ (afgestemd op verschillende leeftijdscategorieën). Deze informatie is beschikbaar in meerdere talen.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Een verzoek indienen is eenvoudig en bij problemen kunt u contact opnemen met de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven. De kosten van een wettelijke vertegenwoordiger worden alleen vergoed als daar bijzondere redenen voor zijn.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Het lokale centrum voor slachtofferhulp kan u helpen bij uw verzoek. U kunt dit centrum vinden via de website van Slachtofferhulp Zweden (Brottsofferjouren), De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.brottsofferjouren.se/english/ of bel +46 (0)200-21 20 19 voor ondersteuning.

Laatste update: 13/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.