Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor alle opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven, dus voor mishandeling, bedreiging met geweld en/of een wapen, moord, doodslag, diefstal met geweld en zedenmisdrijven die met geweld zijn gepleegd (aanranding en verkrachting). Daarnaast kan er ook een uitkering worden toegekend aan nabestaanden van een slachtoffer die door een dood door schuld delict om het leven is gekomen.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Onze uitkering is bedoeld voor uw letsel (smartengeld) en voor medische kosten die u maakt voor het bij het geweldsmisdrijf opgelopen letsel of verlies van inkomsten wegens hierdoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid. Het betreft geen volledige schadeloosstelling, maar een eenmalig, vast bedrag als tegemoetkoming in uw schade.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, dat kan als u echtgenoot, geregistreerd partner, ouder, kind, broer of zus bent van het overleden slachtoffer. U kunt dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in uw schade vanwege uw leed als nabestaande en voor uitvaartkosten en derving van levensonderhoud als gevolg van het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Ja, het Schadefonds kan een tegemoetkoming toekennen voor psychisch letsel dat iemand oploopt door getuige te zijn van een geweldsmisdrijf of direct geconfronteerd te zijn met de gevolgen van een geweldsmisdrijf, jegens een naaste gepleegd.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, mits het geweldsmisdrijf waarvan u slachtoffer bent geworden op Nederlands grondgebied is gepleegd.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan alleen een tegemoetkoming toekennen naar aanleiding van een geweldsmisdrijf dat op Nederlands grondgebied is gepleegd.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee, het doen van aangifte bij de politie is geen vereiste voor het in behandeling nemen van de aanvraag door het Schadefonds. In de praktijk is een aangifte en het strafrechtelijk onderzoek dat erop volgt wel belangrijk voor de onderbouwing van een aanvraag. Als er geen sprake is van een aangifte, dan moet de aannemelijkheid op basis van zogenaamde objectieve andere verklaringen vastgesteld kunnen worden. Met objectief wordt bedoeld informatie uit betrouwbare en onpartijdige bronnen.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Nee. Het Schadefonds kan in bepaalde gevallen het wel noodzakelijk vinden om de afloop van een politieonderzoek of strafproces af te wachten om de aannemelijkheid te kunnen vaststellen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Nee.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Ja. Voor deze aanvragen gelden dezelfde voorwaarden voor de onderbouwing van de aannemelijkheid als voor de aanvragen waarin de dader wel bekend is.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja. Uw aanvraag moet binnen tien jaar na de datum van het geweldsmisdrijf bij het Schadefonds zijn ingediend. Voor een nabestaande gaat deze termijn lopen van de dag van het overlijden van het slachtoffer.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

a) voor het slachtoffer van het strafbare feit:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • medische kosten van letsels (medische behandeling — ambulante behandeling en ziekenhuisopname, herstel)
 • aanvullende behoeften of kosten als gevolg van letsels (verzorging en bijstand, tijdelijke en permanente behandeling, langdurige fysiotherapie, aangepaste huisvesting, bijzondere steun enz.)
 • blijvende letsels (bv. invaliditeit en andere blijvende beperkingen)
  • inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en het verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, of minder bestaansmiddelen enz.)
  • het verlies van een kans
  • kosten die verband houden met juridische procedures die naar aanleiding van het schadeveroorzakende voorval zijn ingeleid (zoals honoraria, gerechtskosten)
  • vergoeding van gestolen of beschadigde persoonlijke goederen
  • overige

De uitkering van het Schadefonds is niet toegespitst op bepaalde schadeposten. Het betreft een eenmalig, vast bedrag dat is bedoeld als tegemoetkoming voor het letsel (smartengeld) en voor medische kosten die u maakt voor het bij het geweldsmisdrijf opgelopen letsel of verlies van inkomsten wegens hierdoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid.

- psychische (morele) schade:

 • pijn en lijden van het slachtoffer

Ja.

(b) voor rechthebbenden of familieleden van een slachtoffer:

- materiële (niet-psychische) schade:

 • begrafeniskosten
 • medische kosten (bv. therapie voor een familielid, ambulante behandeling en ziekenhuisopname, rehabilitatie)
 • verlies van bestaansmiddelen of van een kans

Ook voor nabestaanden is de uitkering bedoeld voor smartengeld (het leed als gevolg van het overlijden van een naaste) en voor medische kosten die zijn gemaakt voor bijvoorbeeld de behandeling van psychische klachten al gevolg van het overlijden van een naaste en of verlies van inkomsten wegens hierdoor veroorzaakte arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan nog een aparte uitkering worden gedaan voor begrafeniskosten en derving van levensonderhoud wegens het wegvallen van het inkomen van de overledene.

- psychische schade:

 • pijn en lijden van familieleden of rechthebbenden/vergoeding van de overlevenden in geval van overlijden van het slachtoffer

Ja.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

In één enkele betaling.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering van het Schadefonds is het belangrijk dat u niet schuldig bent aan het misdrijf. Dit betekent dat u geen veroorzaker bent geweest of dat u zelf geen aandeel heeft gehad in het geweldsmisdrijf. Als u wel een eigen aandeel in het geweldsmisdrijf had, kan het Schadefonds uw aanvraag af wijzen of het uit te keren bedrag op een lager bedrag stellen.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen invloed op uw kans om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in uw schade.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

 • U moet door het geweldsmisdrijf ernstig letsel hebben opgelopen. Ernstig letsel is lichamelijk en/of geestelijk letsel dat ernstige langdurige of blijvende medische gevolgen heeft.
 • Het Schadefonds kent alleen een uitkering toe als u uw schade niet op een andere manier vergoed kreeg of krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de dader of een verzekeringsmaatschappij.
 • Daarnaast kunt u geen aanvraag indienen voor geweldsmisdrijven die zijn gepleegd voor 1973.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

De hoogte van de uitkering wordt veelal gebaseerd op de ernst van het letsel dat u opliep of aan de hand van de omstandigheden van het geweldsmisdrijf.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Het Schadefonds kent zes letselcategorieën met elk een vast bedrag. Bij letselcategorie 1 hoort een uitkering van

€ 1.000,00 en bij letselcategorie 6 € 35.000,00.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Nee.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Ja, voor zover deze schadevergoedingen zien op smartengeld, medische kosten en verlies van inkomsten.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, het Schadefonds kan door middel van een voorlopige uitkering een voorschot op de uitkering doen. Voorwaarde is dan wel dat de aanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet (dat wil zeggen dat het zeker is dat aan u een uitkering kan worden verstrekt) en het Schadefonds niet op korte termijn een definitieve beslissing kan nemen. Een verzoek om een voorschot wordt alleen in behandeling genomen als u hier schriftelijk om vraagt en als u motiveert waarom een voorschot op de uitkering voor u noodzakelijk en van spoedeisend belang is. U kunt hierbij denken aan de situatie waarin u over onvoldoende financiële middelen beschikt om een behandeling voor het door u opgelopen letsel te ondergaan. Het enkele feit dat u in een benarde financiële situatie verkeert, is geen reden voor toekenning voor een voorschot.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

U kunt een aanvullende aanvraag indienen als uw letsel na ontvangst van een toewijzende beslissing substantieel ernstiger blijkt te zijn dan waarmee rekening is gehouden in de beslissing op de primaire aanvraag. Een nabestaande kan alleen een aanvullende aanvraag indienen voor uitvaartkosten en voor derving van levensonderhoud.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Kopie van identiteitsbewijs
 • Indien beschikbaar: aangifte, vonnis
 • Eventueel medische informatie aangaande het letsel
 • Indien van toepassing: overige documenten waarnaar gevraagd wordt in het formulier.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

26 weken of eerder.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. In uw bezwaarschrift moet u schrijven op welke punten u het niet eens bent met de beslissing en waarom niet. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
2501 CB Den Haag

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

http://www.schadefonds.nl

Kan ik gebruik maken van een speciale telefoonlijn of website?

http://www.schadefonds.nl

Telefoon 0704142000

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

Geen gesubsidieerde rechtsbijstand. Wel kunt u advies inwinnen en ondersteuning vragen bij Slachtofferhulp Nederland via http://www.slachtofferhulp.nl. Telefoon: 09000101.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Slachtofferhulp Nederland via http://www.slachtofferhulp.nl. Telefoon: 09000101.

Laatste update: 13/09/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website