Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Saskaņā ar Cietušo kompensācijas likumu (OpferentschädigungsgesetzOEG) kompensāciju maksā tīšos nelikumīgos uzbrukumos cietušajiem un viņu pārdzīvojušajiem radiniekiem.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Saskaņā ar OEG piešķirtās kompensācijas summa ir atkarīga no veselībai nodarītā kaitējuma apmēra un tā ekonomiskajām un ar veselību saistītajām sekām. Tomēr veselībai nodarītajam kaitējumam pēc būtības jābūt ilgstošam (t. i., ilgākam par sešiem mēnešiem). Kompensāciju parasti izmaksā reizi mēnesī, kamēr vien ir izpildīti visi nosacījumi.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Kompensāciju maksā arī cietušā pārdzīvojušajiem radiniekiem. Pārdzīvojušie radinieki ir cietušā laulātais un bērni, un izņēmuma gadījumos viņa vecāki.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Izdzīvojuša cietušā radinieki konkrētos apstākļos var saņemt maksājumus par medicīnisku ārstēšanu un uzturēšanu.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valstspiederīgais?

Saskaņā ar OEG kompensācijas summa, ko var saņemt ārvalstu valstspiederīgie, ir atkarīga no viņu uzturēšanās statusa. ES dalībvalstu valstspiederīgie un ārvalstnieki, kuri likumīgi uzturējušies Vācijā vismaz trīs gadus, saņems tādus pašus pabalstus kā Vācijas valstspiederīgie. Citiem ārvalstniekiem pieejamā kompensācijas summa būs mazāka.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar OEG 3.a iedaļu kompensāciju var piešķirt arī personām, kuras cietušas ārvalstīs izdarītā vardarbīgā noziegumā. Tomēr to piešķir kā vienreizēju maksājumu, nevis kā regulāru pabalstu. Turklāt šis maksājums tikai papildina maksājumus, ko saņem no citām iestādēm.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Saskaņā ar OEG kompensācijas pieteikumu iesniedzējiem ir pienākums sadarboties tāpat kā sociālo pabalstu pieteikumu iesniedzējiem. Tas visupirms nozīmē, ka ir jāsniedz pārskats par visiem apstākļiem, kas varētu palīdzēt noskaidrot lietas faktus. Parasti tas nozīmē, ka par noziedzīgā nodarījuma izdarītāju ir jāziņo policijai.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Nē, kompetentās iestādes par prasībām, kas iesniegtas atbilstoši OEG, parasti lemj neatkarīgi. Tomēr dažos gadījumos var būt nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultātu.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē, kompensāciju atbilstoši OEG maksā neatkarīgi no tā, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir noskaidrots.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jā, kompensācija ir pieejama neatkarīgi no tā, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir noskaidrots vai notiesāts. Lai pamatotu savu prasību, jums būtu jāiesniedz visi dokumenti, kas var palīdzēt noskaidrot lietas faktus un noteikt radīto zaudējumu apmēru.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Nē, OEG nav noteikts šāds termiņš. Tomēr kompensācijas maksājumus ar atpakaļejošu spēku var veikt tikai par viena gada laikposmu pirms prasības iesniegšanas.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Kompensācija sedz, piemēram,

a) noziedzīgā nodarījumā cietušajam:

– materiālus (nepsiholoģiskus) zaudējumus:

 • ievainojumu ārstēšanas izmaksas (ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • papildu vajadzības vai izmaksas, kas izriet no ievainojumiem (piem., aprūpe un asistēšana, īslaicīga un pastāvīga ārstēšana, ilgstoša fizioterapija, mājokļa pielāgošana, īpaši palīglīdzekļi utt.);
 • pastāvīgus ievainojumus (piem., invaliditāti vai citu pastāvīgu darbnespēju);
  • medicīniskās ārstēšanās laikā negūto peļņu (tostarp negūtos ienākumus un zaudētu spēju nopelnīt iztiku vai uzturlīdzekļu samazināšanos, utt.);
  • iespēju zaudēšanu;
  • izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību par incidentu, kurš radījis zaudējumus (piem., juridiskās nodevas un tiesāšanās izdevumus);
  • kompensācija par nozagtu vai sabojātu personīgo īpašumu;
  • citus;

– psiholoģisku (morālu) kaitējumu:

 • cietušā sāpes un ciešanas;

b) tiesīgajām personām vai cietušā radiniekiem:

– materiālus (nepsiholoģiskus) zaudējumus:

 • apbedīšanas izmaksas;
 • medicīniskās izmaksas (piem., terapija ģimenes loceklim, ārstēšanās ambulatori un slimnīcā, rehabilitācija);
 • zaudētus uzturlīdzekļus vai iespējas;

– psiholoģisku kaitējumu:

 • radinieku vai tiesīgo personu sāpes un ciešanas / kompensāciju pārdzīvojušajiem radiniekiem, ja cietušais miris.

Kompensācija cietušajiem ietver ikmēneša pensijas, lai kompensētu cietušajam nodarītā kaitējuma ekonomiskās un ar veselību saistītās sekas, un medicīniskās ārstēšanās un aprūpes pabalstus. Kompensāciju par sāpēm un ciešanām (Schmerzensgeld) nemaksā.

Kompensācija pārdzīvojušajiem radiniekiem ietver ikmēneša pensijas atraitnēm/atraitņiem, bāreņiem un attiecīgā gadījumā vecākiem, un medicīniskās ārstēšanās un aprūpes pabalstus.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Pensiju maksājumus cietušajiem un viņu pārdzīvojušajiem radiniekiem, lai kompensētu kaitējuma iztaisītās ekonomiskās un ar veselību saistītās sekas, izmaksā reizi mēnesī, kamēr vien ir izpildīti vajadzīgie nosacījumi. Citus pabalstus izmaksā pēc vajadzības.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Kompensāciju atsaka, ja cietusī puse ir pati izraisījusi kaitējumu vai ja kompensācijas izmaksa būtu netaisnīga citu iemeslu dēļ, jo īpaši paša cietušā rīcības dēļ. Tomēr iepriekšēja sodāmība pati par sevi vēl nav pietiekams iemesls, lai pamatotu šādu lēmumu. Prasītājiem ir pienākums pēc iespējas palīdzēt noskaidrot lietas faktus. Ja viņi nepilda šo pienākumu, kompensāciju var pilnībā vai daļēji atteikt.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Saskaņā ar OEG kompensāciju maksā neatkarīgi no cietušās puses ienākumiem vai bagātības. Cietušās puses finanšu stāvoklim var būt ietekme tikai uz kompensācijas summu, ko piešķir, lai kompensētu ekonomiskos zaudējumus, vai aprūpes pabalstu gadījumā.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Nē, saskaņā ar OEG tikai izklāstītie kritēriji var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespējas un/vai summu.

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Pensiju maksājumus ar veselību saistītā kaitējuma seku kompensēšanai aprēķina atbilstoši šādu seku apmēram. Pensiju maksājumus ekonomisko zaudējumu seku kompensēšanai aprēķina, pamatojoties uz izraisītiem ekonomiskajiem trūkumiem.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Nē.

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Nē (skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu).

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Pensiju maksājumus ar veselību saistītā kaitējuma seku kompensēšanai piešķir neatkarīgi no tā, vai jūs saņemat maksājumus no citām privātā vai publiskā sektora struktūrām. Tomēr šos maksājumus var ņemt vērā, kad aprēķina maksājumus ekonomisko zaudējumu seku kompensēšanai.

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar OEG avansa maksājumi nav iespējami. Tomēr maksājumus medicīniskās ārstēšanās izmaksu segšanai var veikt, pirms tiek pieņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Veselības pasliktināšanās gadījumā vienmēr var iesniegt “prasību stāvokļa pasliktināšanās gadījumā” (Verschlimmerungsantrag), prasot pārrēķināt kompensācijas summu. Aprēķinot kompensāciju par ekonomisko zaudējumu sekām, vienmēr var ņemt vērā ienākumu izmaiņas.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

Jums būtu jāpievieno visi dokumenti, kas palīdzēs noskaidrot lietas faktus un noteikt radītos zaudējumus.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Iestādes, kas ir kompetentas saskaņā ar katras federālās zemes tiesību aktiem.

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Prasību var nosūtīt jebkuram sociālā nodrošinājuma lietu birojam. Tad to pārsūtīs kompetentajai iestādei.

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par prasību piešķirt kompensāciju?

Nav viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu. Procedūras ilgums ir atkarīgs jo īpaši no tā, cik viegli vai grūti ir noskaidrot lietas faktus un vai ir nepieciešams saņemt medicīniskas izziņas.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumu var pārsūdzēt. Ja kompetentā iestāde pārsūdzības procedūrā nepieņem citu lēmumu, var iesniegt sūdzību Sociālo lietu tiesā (Sozialgericht).

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Šī informācija ir atrodama dažādos avotos, jo to attiecīgajos avotos nodrošina gan federālā valdība, gan federālās zemes. Skatīt, piemēram, Federālās Darba un sociālo lietu ministrijas tīmekļa vietni: Saite atveras jaunā logāhttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html vai tiešsaistes datubāzi noziegumos cietušajiem: Saite atveras jaunā logāhttps://www.odabs.org/.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Ir vairākas federālās valdības un federālo zemju tīmekļa vietnes, kur ir atrodama informācija par kompensācijām cietušajiem, piem., Federālās Darba un sociālo lietu ministrijas tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html vai Saite atveras jaunā logāhttps://www.odabs.org/ .

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Juridiskos izdevumus neuzskata par kompensējamiem, un tāpēc tos nevar atlīdzināt saskaņā ar OEG.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Jā, ir vairākas reģionālas un valsts cietušo atbalsta organizācijas. Lielākā valsts organizācija ir “Der Weisse Ring” (“Baltais Aplis”).

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.