If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 21/08/2018

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Belgija

Nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims skirtą informaciją rasite tolesnėje šio puslapio dalyje spustelėję čia.

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) gali suteikti finansinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo Belgijoje padarytų tyčinių smurtinių veikų (ir nukentėjusiųjų artimiesiems giminaičiams).

Nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims skirta konkreti informacija pateikiama toliau.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Komisijos vertinamos žalos rūšys skiriasi priklausomai nuo nukentėjusiojo kategorijos.

A. Tiesioginiai nukentėjusieji – asmenys, kurie dėl Belgijoje padarytos tyčinės smurtinės veikos tiesiogiai patyrė fizinę žalą ir (arba) žalą psichikai.

Komisija gali vertinti šią netiesioginių nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • laikiną ir nuolatinį nedarbingumą;
 • neturtinę žalą;
 • prarastas pajamas;
 • subjaurojimą;
 • mokslo metų praleidimą (mokslo nesėkmes);
 • medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas (įskaitant procesinę kompensaciją) iki 6 000 EUR;
 • materialines išlaidas (daugiausia 1 250 EUR).

B. Netiesioginiai nukentėjusieji – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės paveldėtojai ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Komisija gali vertinti šią šios kategorijos nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • laidotuvių išlaidas (iki 6 000 EUR už mirusį asmenį);
 • proceso išlaidas;
 • artimųjų giminaičių, kurie finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo prieš jo mirtį, prarastą išlaikymą;
 • mokslo metų praleidimą.

C. Netiesioginiai nukentėjusieji – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės paveldėtojai ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Komisija gali vertinti šią šios kategorijos nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, finansinę pagalbą gali gauti nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės artimieji giminaičiai (paveldėtojai) ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, finansinę pagalbą gali gauti nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos nemirė, tačiau buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės artimieji giminaičiai (paveldėtojai) ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip. Komisija gali suteikti finansinę pagalbą nepriklausomai nuo jūsų pilietybės ar buvimo Belgijoje statuso teisėtumo.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, finansinę pagalbą Komisija gali suteikti tik dėl veikų, kurios įvyko Belgijoje.

Tačiau yra viena išimtis – užsienyje įvykdytų teroro aktų atveju, kai nukentėjusieji yra Belgijos piliečiai arba Belgijoje yra jų įprastinė gyvenamoji vieta (žr. dalį „nukentėję nuo terorizmo asmenys“).

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, apie nusikaltimą turi būti pranešta policijai. 1985 m. rugpjūčio 1 d. Įstatyme, kuriame reglamentuota Komisijos veikla, taip pat reikalaujama, kad būtumėte pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo baudžiamajame procese.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Pagrindinės valstybės garantuojamos finansinės pagalbos galima prašyti tik pasibaigus teismo procesams, remiantis galutiniu teismo sprendimu.

Tačiau tam tikrais atvejais iki teismo proceso pabaigos gali būti skiriama skubi pagalba.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Taip. Jei nusikaltimo vykdytojas nustatytas, nukentėjusysis turi jam pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo baudžiamajame procese, nes Komisijos pagalba yra alternatyvi kompensacijos forma ir gali būti suteikiama tik kraštutiniu atveju.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jei iki teismo proceso pabaigos nusikaltimo vykdytojas nenustatomas arba byla užbaigiama nesiimant tolesnių veiksmų dėl to, kad nebuvo nustatyti nusikaltimo vykdytojai, nukentėjusysis gali Komisijos prašyti suteikti finansinę pagalbą. Tokiais atvejais reikia, kad nukentėjusysis bent jau būtų oficialiai pranešęs apie nusikaltimą (policijai arba prokuratūrai).

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymą suteikti pagrindinę finansinę pagalbą reikia pateikti per trejus metus nuo byloje priimto galutinio teismo sprendimo arba per trejus metus nuo sprendimo bylą užbaigti nesiimant tolesnių veiksmų dėl to, kad nebuvo nustatyti nusikaltimo vykdytojai.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Komisija gali vertinti šią netiesioginių nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • laikiną ir nuolatinį nedarbingumą;
 • neturtinę žalą;
 • prarastas pajamas;
 • subjaurojimą;
 • mokslo metų praleidimą (mokslo nesėkmes);
 • medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas (įskaitant procesinę kompensaciją) iki 6 000 EUR;
 • materialines išlaidas (daugiausia 1 250 EUR.

Dėl netiesioginių nukentėjusiųjų – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės paveldėtojų ir santuokos ryšiais susijusių pirmos ir antros eilės giminaičių

Komisija gali vertinti:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • laidotuvių išlaidas (iki 6 000 EUR už mirusį asmenį);
 • proceso išlaidas;
 • artimųjų giminaičių, kurie finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo prieš jo mirtį, prarastą išlaikymą;
 • mokslo metų praleidimą.

Dėl netiesioginių nukentėjusiųjų – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės paveldėtojų ir santuokos ryšiais susijusių pirmos ir antros eilės giminaičių –

 • Komisija gali vertinti:
 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Komisijos finansinė pagalba mokama kaip vienkartinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Komisija gali atsižvelgti į tyčinės smurtinės veikos tiesioginės aukos elgesį šios veikos metu bei į tai, kad nukentėjusysis prisidėjo prie savo patirtos žalos.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Į jūsų finansinę padėtį neatsižvelgiama.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Komisija atsižvelgia į nusikaltimo vykdytojo sumokėtą kompensaciją ir bet kokias savidraudos organizacijų ar draudimo įmonių sumokėtas išmokas (subsidiariumo principas).

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Komisija, kuri yra administracinis teismas, finansinę pagalbą suteikia remdamasi sąžiningumo principu.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia suma 500 EUR

Didžiausia pagrindinės (ir visos pagalbos) suma 125 000 EUR

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai dėl jos apskaičiavimo ar dėl kitų aspektų?

Tai neprivaloma.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, Komisijos pagalba grindžiama subsidiarumo principu. Todėl atsižvelgiama į draudimo įmonių (ir nusikaltimo vykdytojo) sumokėtą kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Gali būti suteikiama skubi pagalba, net ir tada, kai byloje nėra priimtas teismo sprendimas. Komisija, remdamasi savo praktika, skubią pagalbą gali suteikti tik medicininėms išlaidoms (mažiausiai 500 EUR), kurias turi sumokėti nukentėjusysis (kai bet kokios draudimo įmonės jau sumokėjo savo dalį arba atsisakė sumokėti išmoką), padengti.

Didžiausia skubios pagalbos suma yra 30 000 EUR.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Galima prašyti suteikti papildomą (finansinę) pagalbą, jei per 10 metų po pagrindinės pagalbos suteikimo sužalojimas tampa sunkesnis, išskyrus atvejus, kai nukentėjusysis iš Belgijos valstybės jau gavo didžiausią pagalbos sumą (125 000 EUR). Nukentėjusysis turi įrodyti (pateikdamas išsamius medicininius dokumentus), kad jo sužalojimas pasunkėjo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • prašymo formą (fr(39 Kb) Word(39 Kb)frnl(35 Kb) Word(35 Kb)nl);
 • policijos protokolo kopiją ir išsamų veikos apibūdinimą;
 • reikalavimo atlyginti žalą baudžiamajame procese kopiją;
 • visų byloje priimtų sprendimų kopijas;
 • medicininių išvadų, kuriose aprašytos fizinės veikos pasekmės ir (arba) veikos pasekmės psichikai, kopijas; medicininių, materialinių arba proceso išlaidų, kurių nepadengia draudimas, įrodymų kopijas;
 • prarastų pajamų įrodymus;
 • mirties atveju – mirties liudijimo kopiją;
 • nukentėjusiojo artimiesiems giminaičiams – Registro tarnybos (Etat civil) išduotą oficialią pažymą apie šeimos sudėtį;
 • laidotuvių išlaidų įrodymus (tiesioginio nukentėjusiojo mirties atveju);
 • mokslo nesėkmės įrodymus;
 • nusikaltimo vykdytojo sumokėtos kompensacijos arba nusikaltimo vykdytojo nemokumo įrodymus;
 • draudimo įmonių sumokėtų išmokų įrodymus.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims ir savanoriams gelbėtojams komisija (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS), kuri priklauso Federalinei viešajai teisingumo tarnybai (toliau – SPF JUSTICE).

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymus (prašymų formas ir patvirtinamuosius dokumentus) dviem egzemplioriais reikia siųsti adresu

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne. Komisijos posėdžiuose, kai priimamas sprendimas dėl jūsų prašymo, jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Dėl pagrindinės pagalbos – apie 18 mėnesių.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Komisijos sprendimo skųsti negalima. Galima tik pareikšti ieškinį dėl panaikinimo Belgijos Valstybės Taryboje (Conseil d’Etat).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomisijos interneto svetainėje arba telefonu.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Tel. +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E. pašto adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascommission.victimes@just.fgov.be

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne per Komisiją.

Tam tikromis sąlygomis teisinės pagalbos galima prašyti teismo apylinkės, kurioje buvo padaryta veika arba kurioje gyvena nukentėjusysis, advokatų asociacijos.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Yra paramos aukoms tarnybų, kurios gali padėti nukentėjusiesiems prašyti finansinės pagalbos iš Komisijos.

Parama aukoms teikiama Belgijos bendruomenėse ir regionuose.

Daugiau informacijos (visų pirma apie įvairias patvirtintas tarnybas, įgaliotas teikti pagalbą) rasite:

Belgijos prancūzakalbė bendruomenė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims:

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) gali suteikti finansinę pagalbą nuo teroro akto nukentėjusiems asmenims (ir nukentėjusiųjų artimiesiems giminaičiams). Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų bylas nagrinėja Komisijos Terorizmo padalinys.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Komisijos vertinamos žalos rūšys skiriasi priklausomai nuo nukentėjusiojo kategorijos.

A. Tiesioginiai nukentėjusieji – asmenys, kurie dėl Belgijoje padarytos tyčinės smurtinės veikos tiesiogiai patyrė fizinę žalą ir (arba) žalą psichikai.

Komisija gali vertinti šią netiesioginių nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • laikiną ir nuolatinį nedarbingumą;
 • neturtinę žalą;
 • prarastas pajamas;
 • subjaurojimą;
 • mokslo metų praleidimą (mokslo nesėkmes);
 • medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas (įskaitant procesinę kompensaciją) iki 6 000 EUR;
 • materialines išlaidas (daugiausia 1 250 EUR).

B. Netiesioginiai nukentėjusieji – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės paveldėtojai ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Komisija gali vertinti šią šios kategorijos nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • laidotuvių išlaidas (iki 6 000 EUR už mirusį asmenį);
 • proceso išlaidas;
 • artimųjų giminaičių, kurie finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo prieš jo mirtį, prarastą išlaikymą;
 • mokslo metų praleidimą.

C. Netiesioginiai nukentėjusieji – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės paveldėtojai ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Komisija gali vertinti šią šios kategorijos nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, finansinę pagalbą gali gauti nukentėjusiojo, kuris dėl teroro akto mirė, pirmos ir antros eilės artimieji giminaičiai (paveldėtojai) ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, finansinę pagalbą gali gauti nukentėjusiojo, kuris dėl teroro akto nemirė, tačiau buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės artimieji giminaičiai (paveldėtojai) ir santuokos ryšiais susiję pirmos ir antros eilės giminaičiai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip. Komisija gali suteikti finansinę pagalbą nepriklausomai nuo jūsų pilietybės ar buvimo Belgijoje statuso teisėtumo.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Komisijos Terorizmo padalinys gali suteikti finansinę pagalbą užsienyje įvykdytų teroro aktų atveju, kai nukentėjusieji yra Belgijos piliečiai arba kai šioje šalyje yra jų įprastinė gyvenamoji vieta. Tačiau tokios veikos turi būti pripažįstamos teroro aktais Belgijos federalinės vyriausybės Karališkuoju dekretu.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne, tačiau nukentėjusysis arba jo artimieji giminaičiai yra suinteresuoti užsiregistruoti kaip nukentėjusieji (nuo teroro akto) policijoje arba federalinėje prokuratūroje.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip. Taip, Komisijos suteikiama finansinė pagalba nukentėjusiems nuo teroro aktų nepriklauso nuo jokių teismo procesų.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymą suteikti finansinę pagalbą dėl teroro aktų Komisijai reikia pateikti per trejus metus nuo tada, kai įsigaliojo Karališkasis dekretas, kuriuo šios veikos pripažįstamos teroro aktais.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Komisija gali vertinti šią netiesioginių nukentėjusiųjų patirtą žalą:

 • laikiną ir nuolatinį nedarbingumą;
 • neturtinę žalą;
 • prarastas pajamas;
 • subjaurojimą;
 • mokslo metų praleidimą (mokslo nesėkmes);
 • medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas (įskaitant procesinę kompensaciją) iki 6 000 EUR;
 • materialines išlaidas (daugiausia 1 250 EUR).

Dėl netiesioginių nukentėjusiųjų – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos mirė, pirmos ir antros eilės paveldėtojų ir santuokos ryšiais susijusių pirmos ir antros eilės giminaičių –

Komisija gali vertinti:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • laidotuvių išlaidas (iki 6 000 EUR už mirusį asmenį);
 • proceso išlaidas;
 • artimųjų giminaičių, kurie finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo prieš jo mirtį, prarastą išlaikymą;
 • mokslo metų praleidimą.

Dėl netiesioginių nukentėjusiųjų – nukentėjusiojo, kuris dėl tyčinės smurtinės veikos buvo sunkiai sužalotas, pirmos ir antros eilės paveldėtojų ir santuokos ryšiais susijusių pirmos ir antros eilės giminaičių –

Komisija gali vertinti:

 • neturtinę žalą;
 • artimųjų giminaičių medicinines išlaidas;
 • proceso išlaidas.

Pažymėtina, kad 2018 m. finansinės pagalbos suteikimo nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims procedūra pasikeis.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Komisijos finansinė pagalba mokama kaip vienkartinė išmoka, nors nukentėjusysis gali gauti ir avansą, ir pagrindinę finansinę pagalbą.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Komisija gali atsižvelgti į tyčinės smurtinės veikos tiesioginės aukos elgesį šios veikos metu bei į tai, kad nukentėjusysis prisidėjo prie savo patirtos žalos.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Į jūsų finansinę padėtį neatsižvelgiama.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Komisija atsižvelgia į nusikaltimo vykdytojo sumokėtą kompensaciją ir bet kokias savidraudos organizacijų ar draudimo įmonių sumokėtas išmokas (subsidiariumo principas).

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Komisija, kuri yra administracinis teismas, finansinę pagalbą suteikia remdamasi sąžiningumo principu.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia suma: 500 EUR
Didžiausia avanso suma: 30 000 EUR
Didžiausia pagrindinės (ir visos pagalbos) suma: 125 000 EUR

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Tai neprivaloma.

Ar kompensacija, kurią už patirtus nuostolius gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, Komisijos pagalba grindžiama subsidiarumo principu. Todėl atsižvelgiama į draudimo įmonių (ir nusikaltimo vykdytojo) sumokėtą kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims gali būti mokamas avansas. Skubi pagalba gali būti suteikiama nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims, kurie buvo paguldyti į ligoninę, ir nukentėjusiojo, kuris dėl teroro akto mirė, artimiesiems giminaičiams.

Didžiausia skubios pagalbos suma yra 30 000 EUR.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Galima prašyti suteikti papildomą (finansinę) pagalbą, jei per 10 metų po pagrindinės pagalbos suteikimo sužalojimas pasunkėja, išskyrus atvejus, kai nukentėjusysis iš Belgijos valstybės jau gavo didžiausią pagalbos sumą (125 000 EUR). Nukentėjusysis turi įrodyti (pateikdamas išsamius medicininius dokumentus), kad jo sužalojimas pasunkėjo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • specialią prašymo formą, skirtą nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims (fr(73 Kb) Word(73 Kb)frnl(66 Kb) Word(66 Kb)nl arba en(67 Kb) Word(67 Kb)en);
 • policijos protokolo kopiją ir išsamų veikos apibūdinimą;
 • medicininių išvadų, kuriose aprašytos fizinės veikų pasekmės ir (arba) veikų pasekmės psichikai, kopijas;
 • medicininių, materialinių arba proceso išlaidų, kurių nepadengia draudimas, įrodymų kopijas;
 • prarastų pajamų įrodymus;
 • mirties atveju – mirties liudijimo kopiją;
 • nukentėjusiojo artimiesiems giminaičiams – Registro tarnybos (Etat civil) išduotą oficialią pažymą apie šeimos sudėtį;
 • laidotuvių išlaidų įrodymus (tiesioginio nukentėjusiojo mirties atveju);
 • mokslo nesėkmės įrodymus;
 • draudimo įmonių sumokėtų išmokų įrodymus.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims ir savanoriams gelbėtojams komisija – Terorizmo padalinys (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS – DIVISION TERRORISME).

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymus (prašymų formas ir patvirtinamuosius dokumentus) galima siųsti e. paštu arba paštu adresu

Pašto adresas 
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E. pašto adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasterrorvictims@just.fgov.be

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne. Komisijos posėdžiuose, kai priimamas sprendimas dėl jūsų prašymo, jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Dėl avanso sprendimas priimamas per keturias–šešias savaites nuo prašymo pateikimo (jei jis išsamus).

Prašymą suteikti pagrindinę pagalbą Komisija vertins tik tada, kai savo išmokas dėl ilgalaikių pasekmių nukentėjusiesiems sumokės bet kokios draudimo įmonės.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Komisijos sprendimo skųsti negalima. Galima tik pareikšti ieškinį dėl panaikinimo Belgijos Valstybės Taryboje (Conseil d’Etat).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E. pašto adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasterrorvictims@just.fgov.be

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCommission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E. pašto adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasterrorvictims@just.fgov.be
Tel. +32 471 123 124

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Yra paramos aukoms tarnybų, kurios gali padėti nukentėjusiesiems prašyti finansinės pagalbos iš Komisijos.

Parama aukoms teikiama Belgijos bendruomenėse ir regionuose.

Daugiau informacijos (visų pirma apie įvairias patvirtintas tarnybas, galinčias teikti pagalbą) rasite:

Belgijos prancūzakalbė bendruomenė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.slachtofferzorg.be/

Paskutinis naujinimas: 22/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Bulgarija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Bulgarijos Respublikoje iš valstybės galite gauti kompensaciją už turtinę žalą, patirtą dėl šių nusikaltimų:

 • terorizmo, nužudymo, pasikėsinimo nužudyti, tyčinio sunkaus kūno sužalojimo, tvirkinimo, išžaginimo, prekybos žmonėmis;
 • nusikaltimų, padarytų organizuotos nusikalstamos organizacijos nurodymu arba sprendimu;
 • kitų tyčinių smurtinių nusikaltimų, tiesiogiai sukėlusių mirtį arba sunkų kūno sužalojimą.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Žr. atsakymą į pirmą klausimą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jei nukentėjusysis dėl nusikaltimo mirė, teisę į kompensaciją įgyja nukentėjusiojo paveldėtojai arba partneris ar sugyventinis.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Ne, negalite. Nukentėjusiojo paveldėtojai arba partneris ir (arba) sugyventinis kompensaciją gali gauti tik tuo atveju, jei nukentėjusysis dėl nusikaltimo mirė.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Užsieniečiams kompensacija gali būti skiriama tarptautinėje sutartyje, kurios šalis yra Bulgarija, numatytais atvejais.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, negalite. Kompensaciją moka valstybės narės, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, kompetentinga institucija.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, turite. Jokia kompensacija nesuteikiama, jei nukentėjusysis apie nusikaltimą nepranešė kompetentingoms institucijoms, nebent to padaryti jis negalėjo dėl pagrįstų priežasčių.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Taip, turite. Nusikaltimų aukos turi teisę prašyti kompensacijos, kai baudžiamasis procesas buvo baigtas galutiniu teisminės institucijos sprendimu, būtent:

 • apkaltinamuoju nuosprendžiu, įskaitant atvejus, kai byla buvo nagrinėjama kaltinamajam nedalyvaujant;
 • neteismine taikos sutartimi;
 • prokuratūros arba kompetentingo teismo sprendimu nutraukti baudžiamąjį procesą, išskyrus bylas, nutrauktas remiantis Baudžiamojo proceso kodekso (Nakazatelno-protsesualen kodeks) 24 straipsnio 1 dalies 1, 7, 8a ir 9 punktais;
 • prokuratūros arba kompetentingo teismo sprendimu sustabdyti baudžiamąjį procesą dėl to, kad nebuvo nustatytas kaltinamasis.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Nors tokio reikalavimo nėra, kompensacija nebus suteikta, jei nukentėjusysis gavo kitokią kompensaciją.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Žr. atsakymą į klausimą: „Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?“.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymus skirti kompensaciją reikia pateikti per metus nuo tos dienos, kurią įsigaliojo atitinkamas teisminės institucijos sprendimas.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Kompensacija kartu arba atskirai atlyginama tiesiogiai dėl nusikaltimo patirta turtinė žala, įskaitant:

 • gydymo išlaidas, išskyrus išlaidas, padengtas iš Nacionalinio sveikatos draudimo fondo;
 • prarastas pajamas;
 • teisines išlaidas;
 • prarastas pragyvenimo lėšas;
 • laidotuvių išlaidas;
 • kitą turtinę žalą.

Nukentėjusieji turi pateikti reikalingus dokumentus, įrodančius visą turtinę žalą, kurią prašoma atlyginti.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Nusikaltimų aukos iš valstybės turi teisę gauti vienkartinę kompensacinę išmoką.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensacija nebus skiriama šiais atvejais:

 • jei per penkerius metus iki prašymo suteikti kompensaciją pateikimo nukentėjusysis buvo nuteistas už nusikaltimo, nurodyto atsakyme į pirmą klausimą, padarymą;
 • nusikaltimas buvo padarytas esant itin stipriam emociniam sukrėtimui, sukeltam neteisėtais nukentėjusiojo veiksmais, dėl kurių kilo arba galėjo kilti sunkių pasekmių nusikaltimo vykdytojui arba jo giminaičiams;
 • nusikaltimas buvo padarytas viršijant teisėtos būtinosios ginties ribas.
 • Jei nukentėjusysis prisidėjo prie nusikaltimo rezultato, kompensacija, kuri būtų buvusi mokama priešingu atveju, bus sumažinta.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Visos nusikaltimų aukos turi tokias pačias teises. Valstybei skiriant kompensaciją nukentėjusiojo finansinė padėtis neturi jokios įtakos.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Valstybė skirs kompensaciją dėl nusikaltimų, padarytų po 2005 m. birželio 30 d. ir priklausančių atsakyme į pirmą klausimą nurodytoms kategorijoms.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Nukentėjusieji turi pateikti reikalingus dokumentus, įrodančius visą turtinę žalą, kurią prašoma atlyginti.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Valstybės mokama kompensacija yra piniginė suma, kuri negali viršyti 10 000 BGN. Kai kompensacija skiriama jaunesnių nei 18 metų išlaikomų asmenų, kurie yra dėl nusikaltimo mirusio asmens paveldėtojai, išlaikymui, kiekvienam išlaikomam asmeniui skiriamos kompensacijos suma negali būti didesnė nei 10 000 BGN.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip, turėtumėte. Prašyme suteikti kompensaciją nukentėjusysis turi nurodyti kompensacijos ir turtinės žalos, kurią prašoma atlyginti, dydį.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, bus.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, negalite.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Ne, negalite.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • atitinkamos teisminės institucijos sprendimo kopiją ir jo motyvų ataskaitą, jei kaltinamasis buvo nuteistas;
 • išrašą iš teismo registro, jei asmuo nėra Bulgarijos pilietis;
 • asmens dokumento kopiją;
 • liudijimą apie asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją Bulgarijoje, dabartinę nuolatinę gyvenamąją vietą;
 • teisinio atstovavimo, tėvų valdžios arba globos dokumentą;
 • paveldėjimo pažymėjimą, jei asmuo, turintis teisę į kompensaciją, yra nukentėjusiojo, kuris mirė dėl nusikaltimo, vaikas, vienas iš tėvų arba sutuoktinis;
 • išlaidas, pavyzdžiui, medicinines išlaidas (išskyrus Nacionalinio sveikatos draudimo fondo dengiamas išlaidas); laidotuvių išlaidas ir pan. pagrindžiančių dokumentų patvirtintas kopijas;
 • dokumentą, patvirtinantį nukentėjusiojo darbo pajamas pagal darbo santykius ar lygiaverčius susitarimus, kurias jis gavo per šešių mėnesių laikotarpį iki nusikaltimo padarymo dienos;
 • teismo pareiškimą dėl patirtų su teismo procesu susijusių išlaidų;
 • dokumentus, įrodančius kitą turtinę žalą;
 • pareiškimą, kad dėl nusikaltimo patirta turtinė žala nukentėjusiajam nebuvo kompensuota kitais būdais.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne, nereikia.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba prie Bulgarijos Respublikos teisingumo ministerijos.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

BULGARIJOS REPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba

Adresas Slavyanska 1, 1040 Sofia, Republic of Bulgaria

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.compensation.bg/en.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne, neturite.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Prašymas suteikti kompensaciją peržiūrimas ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Jei reikia, šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei trimis mėnesiais.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Nacionalinės pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms tarybos sprendimai neskundžiami.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Standartinę prašymo suteikti kompensaciją formą galima gauti Nacionalinėje pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryboje, iš provincijų gubernatorių, tyrėjų ir paramos nusikaltimų aukoms organizacijų. Elektroninė prašymo suteikti kompensaciją forma pateikiama Nacionalinės tarybos interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.compensation.bg/en.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Žr. Nacionalinės pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms tarybos interneto svetainę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.compensation.bg/en.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Paramos aukoms organizacijos teikia praktinę pagalbą nusikaltimo aukoms, įskaitant pagalbą rengiant prašymą suteikti kompensaciją.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip. Bulgarijos paramos aukoms organizacijų asociacija.

Tel. +359 29819300

Paskutinis naujinimas: 08/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Čekija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Čekijos Respublika suteiks finansinę pagalbą nusikaltimų aukoms, patyrusioms žalos sveikatai, ir maitintojo netekusiems nukentėjusiųjų, kurie dėl nusikaltimo mirė, artimiesiems. Be to, prie asmenų, galinčių gauti finansinę pagalbą, priskiriamos seksualinių nusikaltimų žmogaus orumui aukos ir prievartą patyrę vaikai.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Finansinė pagalba yra skirta spręsti dėl nusikaltimo pablogėjusią socialinę padėtį. Ji nepakeičia nusikaltimo vykdytojo prievolės kompensuoti nukentėjusiajam padarytą žalą.

Maitintojo netekę asmenys finansinę pagalbą gauna kaip vienkartinę išmoką. Nukentėjusieji, kurie patyrė žalos sveikatai, taip pat gali kreiptis pagalbos vienkartine išmoka (jos suma priklauso nuo pasekmių sunkumo) arba prašyti atlyginti gydymo išlaidas ar skirti kompensaciją už prarastas pajamas. Seksualinių nusikaltimų žmogaus orumui aukos ir prievartą patyrę vaikai gali prašyti atlyginti gydymo, skirto palengvinti patirtą neturtinę žalą, išlaidas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, nukentėjusiojo, kuris mirė dėl nusikaltimo, išlaikytiniai turi teisę gauti finansinę pagalbą, jei maitintojo netekęs asmuo yra vienas iš mirusiojo tėvų, sutuoktinis, registruotas partneris, vaikas arba brolis ar sesuo, ir nukentėjusiojo mirties metu gyveno tame pačiame namų ūkyje, arba jei maitintojo netekusiam asmeniui mirusysis teikė arba buvo įpareigotas teikti išlaikymą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Tokiu atveju neturite teisės gauti finansinę pagalbą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Galite, jei esate nuolatinis kitos ES valstybės narės gyventojas arba teisėtai joje gyvenate ir nukentėjote nuo Čekijos Respublikoje įvykdyto nusikaltimo, arba jei teisėtai gyvenate Čekijos Respublikoje daugiau nei 90 dienų ir nukentėjote nuo šioje šalyje įvykdyto nusikaltimo, jei kreipėtės dėl tarptautinės apsaugos Čekijos Respublikoje, arba jums buvo suteiktas prieglobstis arba papildoma apsauga, arba, kai taikoma, tarptautinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jei esate Čekijos Respublikos pilietis, turite teisę gauti finansinę pagalbą iš Čekijos Respublikos, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje buvo padarytas nusikaltimas, nuo kurio nukentėjote.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, tai privaloma.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Sulaukti tyrimo pabaigos nėra būtina. Finansinė pagalba gali būti suteikiama, jei teisėsaugos institucijų atliekamo tyrimo metu nustatoma, kad nėra abejonių, jog nusikaltimas buvo padarytas, ir jei yra įvykdytos teisinės finansinės pagalbos suteikimo sąlygos.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Jei nusikaltimo vykdytojui nepateiksite reikalavimo atlyginti žalą, finansinė pagalba gali būti sumažinta arba net neskiriama.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Šiuo atveju reikia skirti du atvejus - ar nusikaltimo vykdytojas nežinomas, ar asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, nebuvo pripažintas kaltu, nors ir aišku, kad nusikaltimas buvo padarytas (tai yra, nusikaltimas buvo padarytas, tačiau jį padarė kitas asmuo). Tokiu atveju turite teisę gauti finansinę pagalbą. Tačiau jei nusikaltimo vykdytojas buvo išteisintas, nes veika, kurios padarymu jis buvo kaltinamas, nėra nusikaltimas, teisės gauti finansinę pagalbą neturite. Prašymas visų pirma vertinamas remiantis teisėsaugos institucijų surinktais duomenimis. Jūsų užduotis - įrodyti patirtos žalos ir, jei taikoma, bet kokios žalos, kuri gali būti vertinama (gydymo išlaidos ir prarastos pajamos), dydį.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymą reikia pateikti per dvejus metus nuo tada, kai sužinojote apie žalą, bet ne vėliau nei per penkerius metus nuo nusikaltimo padarymo dienos. Pasibaigus vienam iš šių terminų netenkama teisės gauti pagalbą.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

a) Nusikaltimų aukoms:

- turtinė (ne psichologinė) žala:

 • sveikatos priežiūros išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas - ambulatorinis gydymas ir stacionarioji sveikatos priežiūra, sveikimas) - TAIP
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimais (t. y. priežiūra ir pagalba, laikina ir nuolatinė priežiūra, ilgos trukmės reabilitacija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
 • išlaidų, tiesiogiai susijusių su sveikatos būklės gerinimu, atveju - taip (specialios priemonės, medicininė priežiūra ar reabilitacija)
 • sužalojimai, sukeliantys nuolatinius padarinius (pvz., invalidumas ir kitoks nuolatinis nedarbingumas)
  • pajamų netekimas medicininės priežiūros metu ir jai pasibaigus (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusias pragyvenimo lėšas ir kt.) - TAIP
  • galimybės praradimas - NE
  • su teismo procesu dėl atitinkamą žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės išlaidos, teismo mokesčiai) - NE
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą - NE
  • Kita - NE

- psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančios - NE

b) Įgaliotų asmenų arba nukentėjusiojo giminaičių atveju:

- turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos - NE
 • sveikatos priežiūros išlaidos (pvz., šeimos nario gydymas, ambulatorinis gydymas ir stacionarioji sveikatos priežiūra, reabilitacija) - NE
 • prarastos pragyvenimo lėšos arba galimybių praradimas - NE

- psichologinė žala:

 • giminaičių arba įgaliotų asmenų skausmas ir kančios / kompensacija maitintojo netekusiems asmenims, jei nukentėjusysis mirė - NE

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Finansinė pagalba mokama kaip vienkartinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Tai, kad esate teistas, nepanaikina jūsų teisės gauti finansinę pagalbą. Tačiau jei nebendradarbiausite su teisėsaugos institucijomis tiriant nusikaltimą, finansinė pagalba jums nebus suteikta. Pagalba jums taip pat nebus suteikta, jei darant nusikaltimą dalyvavote kaip bendrininkas.

Jei finansinės pagalbos suteikimo procedūros metu neteiksite reikiamos pagalbos, procedūra gali būti nutraukta arba jūsų prašymas gali būti atmestas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Finansinė pagalba jums gali būti nesuteikta tik tada, jei aišku, kad dėl nusikaltimo jūsų socialinė padėtis nepablogėjo.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jei kaip nors prisidėjote prie žalos, finansinė pagalba gali būti sumažinta arba net neskiriama.

Kaip apskaičiuojama kompensacija?

Nukentėjusieji, kurie patyrė nesunkų sužalojimą, gali gauti vienkartinę 10 000 CZK dydžio išmoką.

Nukentėjusieji, kurie patyrė sunkų sužalojimą, gali gauti vienkartinę 50 000 CZK dydžio išmoką.

Nukentėjusieji, patyrę sužalojimą, vietoj vienkartinės išmokos gali prašyti iki 200 000 CZK dydžio finansinės pagalbos, kuri atitinka įrodytas gydymo išlaidas ir (arba) prarastas pajamas.

Maitintojo netekę asmenys turi teisę gauti finansinę pagalbą, kuri mokama kaip vienkartinė 200 000 CZK dydžio išmoka, išskyrus brolius ir seseris, kurie turi teisę gauti 175 000 CZK dydžio pagalbą.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Kaip nusikaltimo aukai, patyrusiai žalos sveikatai, arba maitintojo netekusiam asmeniui, jums gali būti skirta iki 200 000 CZK. Be to, mirties atveju bendra visiems maitintojo netekusiems asmenims skiriama finansinės pagalbos suma negali viršyti 600 000 CZK. Jei maitintojo netekusių asmenų yra daugiau, suteikiama pagalba bus proporcingai sumažinta, kad nebūtų viršyta didžiausia finansinės pagalbos suma.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Tik tuo atveju, kai nusikaltimo vykdytojo prievolę kompensuoti padarytą žalą dengia draudimas. Pagal Čekijos teisės aktus tai praktiškai įmanoma eismo įvykių ir nelaimingų atsitikimų darbe atveju.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Finansinė pagalba avansu nemokama.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Taip, iki didžiausios galimos finansinės pagalbos sumos.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • įgaliojimą, giminystės ryšio su nukentėjusiuoju įrodymus
 • nukentėjusiojo mirties liudijimą
 • policijos protokolo kopiją
 • teismo sprendimo kopiją
 • su sveikatos būkle susijusius dokumentus
 • sveikatos priežiūros įstaigos sąskaitas arba sąskaitas už susijusias išlaidas
 • gydymo išlaidų sąskaitas
 • čekius

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Teisingumo ministerija

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Teisingumo ministerijai

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Sprendimas dėl reikalavimo turėtų būti priimtas per tris mėnesius.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Inicijuodamas administracinę bylą teisme.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje, iš NVO, dirbančių su nusikaltimų aukomis, ir Probacijos ir tarpininkavimo tarnyboje.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Ne.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, tačiau tik savo lėšomis.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Didžiausia organizacija yra Bílý kruh bezpečí (Baltasis žiedas). Nukentėjusiesiems taip pat padeda Čekijos Respublikos probacijos ir tarpininkavimo tarnyba.

Paskutinis naujinimas: 25/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Vokietija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Pagal Kompensacijų nukentėjusiesiems įstatymą (Opferentschädigungsgesetz (toliau – OEG) kompensacija mokama asmenims, nukentėjusiems nuo tyčinių neteisėtų išpuolių, ir jų giminaičiams, netekusiems maitintojo.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Pagal OEG skiriamos kompensacijos dydis priklauso nuo sveikatai padarytos žalos dydžio ir jos ekonominių pasekmių bei pasekmių sveikatai. Tačiau žala sveikatai turi būti ilgalaikio pobūdžio (t. y. trukti ilgiau nei šešis mėnesius). Jei laikomasi visų sąlygų, kompensacija paprastai mokama kas mėnesį.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Kompensacija taip pat mokama nukentėjusiojo giminaičiams, netekusiems maitintojo. Maitintojo netekę giminaičiai yra nukentėjusiojo sutuoktinis ir vaikai, o išimtiniais atvejais – jo tėvai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Išgyvenusio nukentėjusiojo giminaičiai tam tikromis aplinkybėmis gali gauti medicininio gydymo ir išlaikymo išmokas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Pagal OEG kompensacijos, kurią gali gauti užsieniečiai, dydis priklauso nuo jų buvimo šalyje statuso. ES valstybių narių piliečiai ir užsieniečiai, kurie bent trejus metus teisėtai gyvena Vokietijoje, gaus tokias pačias išmokas, kaip ir Vokietijos piliečiai. Kompensacijos, kurią gali gauti kiti užsieniečiai, dydis yra mažesnis.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Pagal OEG 3a skirsnį asmenims, nukentėjusiems nuo užsienyje įvykdyto smurtinio nusikaltimo, taip pat gali būti skirta kompensacija. Tačiau ši kompensacija yra tik vienkartinė, o ne reguliari išmoka. Be to, ši išmoka yra šalutinė kitų įstaigų mokamų išmokų atžvilgiu.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Pagal OEG pareiškėjai yra įpareigoti bendradarbiauti, kaip ir pareiškėjai, prašantys socialinių išmokų. Visų pirma, tai reiškia, kad reikia nurodyti visas aplinkybes, kurios gali padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes. Tai paprastai reiškia, kad apie nusikaltimo vykdytoją reikia pranešti policijai.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, kompetentingos institucijos sprendimus dėl prašymų, pateiktų pagal OEG, paprastai priima savarankiškai. Tačiau kai kuriais atvejais gali reikėti sulaukti policijos tyrimų ar baudžiamojo proceso rezultatų.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne, kompensacija mokama pagal OEG neatsižvelgiant į tai, ar nusikaltimo vykdytojas nustatytas.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, kompensaciją galima gauti nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo vykdytojas buvo nustatytas arba nuteistas. Kad pagrįstumėte savo prašymą, turėtumėte pateikti visus dokumentus, galinčius padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes ir nustatyti padarytos žalos dydį.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Ne, OEG nėra nustatyta jokio termino. Tačiau kompensacinės išmokos atgaline data gali būti mokamos tik už vienus metus iki prašymo pateikimo.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, kompensacija gali būti atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos)
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialūs poreikiai ir kt.)
 • nepagydomas sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės ir teismo išlaidos)
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)
 • išlaikymo arba galimybės praradimas

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia / kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

Kompensacija nukentėjusiajam apima mėnesines pensijas, skirtas žalos nukentėjusiojo sveikatai ekonominėms pasekmėms ir pasekmėms sveikatai kompensuoti, medicininio gydymo ir priežiūros išmokas. Kompensacija už skausmą ir kančias (Schmerzensgeld) nėra mokama.

Kompensacija maitintojo netekusiems asmenims apima mėnesines pensijas našlėms arba našliams, našlaičiams ir, kai taikoma, tėvams, bei medicininio gydymo ir priežiūros išmokas.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Jei laikomasi visų būtinų sąlygų, pensijų išmokos nukentėjusiesiems ir maitintojo netekusiems giminaičiams, skirtos žalos sveikatai ekonominėms pasekmėms ir pasekmėms sveikatai kompensuoti, mokamos kas mėnesį. Kitos išmokos mokamos tada, kai jos reikalingos.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Jei nukentėjusioji šalis susižalojo pati arba jei mokėti kompensaciją būtų neteisinga dėl kitų priežasčių, visų pirma dėl paties nukentėjusiojo elgesio, kompensacija nebus skiriama. Tačiau tokio sprendimo negalima priimti vien dėl to, kad nukentėjusysis yra teistas. Pareiškėjai privalo dėti pakankamai pastangų padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes. Jei jie nevykdo šios prievolės, gali būti atsisakoma skirti visą kompensaciją arba jos dalį.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Pagal OEG kompensacija mokama neatsižvelgiant į nukentėjusiosios šalies pajamas ar turtą. Nukentėjusiosios šalies finansinė padėtis gali turėti įtakos tik kompensacijos, skiriamos ekonominei žalai atlyginti, dydžiui, arba priežiūros išmokų atveju.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Ne, pagal OEG tik nurodyti kriterijai gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Pensijų išmokos, skiriamos žalos sveikatai pasekmėms kompensuoti, apskaičiuojamos atsižvelgiant į šių pasekmių mastą. Pensijų išmokos, skiriamos ekonominės žalos pasekmėms kompensuoti, grindžiamos patirtais ekonominiais nuostoliais.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Ne.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne (žr. atsakymą į ankstesnį klausimą).

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Pensijų išmokos, skiriamos žalos sveikatai pasekmėms kompensuoti, mokamos neatsižvelgiant į tai, ar gavote išmokų iš kitų privačių ar viešųjų įstaigų. Tačiau į šias išmokas gali būti atsižvelgta skaičiuojant išmokas, skirtas ekonominės žalos pasekmėms kompensuoti.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Pagal OEG avansas nėra galimas. Tačiau išmokos, skirtos medicininio gydymo išlaidoms padengti, gali būti mokamos iki sprendimo dėl prašymo suteikti kompensaciją priėmimo.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Pablogėjus sveikatai visada galima pateikti „prašymą dėl aplinkybių pasunkėjimo“ (Verschlimmerungsantrag) ir prašyti perskaičiuoti kompensacijos sumą. Skaičiuojant kompensaciją už ekonominės žalos pasekmes visada gali būti atsižvelgiama į pajamų pokyčius.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Turėtumėte pridėti visus dokumentus, galinčius padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes ir nustatyti padarytos žalos dydį.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Kompetentingos institucijos pagal kiekvienos žemės teisės aktus.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą galima siųsti visiems socialinės apsaugos biurams. Tada jis bus persiųstas kompetentingai institucijai.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Į šį klausimą nėra konkretaus atsakymo. Procedūros trukmė visų pirma priklauso nuo to, kaip sudėtinga išsiaiškinti bylos aplinkybes, ir nuo to, ar reikia gauti medicinines išvadas.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl sprendimo galima pateikti apeliacinį skundą. Jei po apskundimo procedūros kompetentinga institucija kito sprendimo nepriima, galima pateikti skundą Socialiniam teismui (Sozialgericht).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Šią informaciją galima gauti įvairiose vietose, nes ją atitinkamose vietose teikia ir federalinė vyriausybė, ir Länder. Žr. pavyzdžiui, Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos interneto svetainę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html arba internetinę duomenų bazę nusikaltimų aukoms Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.odabs.org/

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Yra keletas federalinės vyriausybės ir Länder interneto svetainių, kuriose galima rasti informacijos apie kompensacijas nukentėjusiesiems, pavyzdžiui, Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.odabs.org/ .

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Teisinės išlaidos nėra laikomos kompensacija, todėl negali būti kompensuojamos pagal OEG.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip, yra keletas regioninių ir nacionalinių paramos aukoms organizacijų. Didžiausia šalies mastu veikianti organizacija yra „der Weisse Ring“.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Estija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensacija gali būti išmokama smurtinių nusikaltimų aukoms ir tokių nukentėjusiųjų išlaikytiniams. Smurtinis nusikaltimas yra pagal baudžiamąjį procesą baustina veika, kuria kėsinamasi į asmens gyvybę arba sveikatą ir dėl kurios sužalotas asmuo miršta arba patiria didelę žalą sveikatai arba sveikatos sutrikimą, trunkantį bent keturis mėnesius.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Jūs turite teisę gauti kompensaciją, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo padaryta didelė žala jūsų sveikatai arba buvo sukeltas bent keturis mėnesius trunkantis sveikatos sutrikimas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Smurtinio nusikaltimo aukos laidotuvių išlaidas padengiančiam asmeniui išmokama 448 EUR kompensacija. Atkreipkite dėmesį, kad laidotuvių išlaidas padengiantis asmuo neprivalo būti nukentėjusiojo giminaitis arba išlaikytinis.

Dėl smurtinio nusikaltimo mirusio nukentėjusiojo išlaikytiniai turi teisę į nusikaltimų aukoms išmokamą valstybės kompensaciją.

Išlaikytiniais laikomi šie asmenys:

 • jaunesni negu 18 metų nukentėjusiojo vaikai;
 • 18–24 metų nukentėjusiojo vaikai, studijuojantys nuolatinės formos studijose;
 • nukentėjusiojo našlė arba našlys, kurio(s) darbingumas sumažėjo;
 • nukentėjusiojo pensinio amžiaus našlė arba našlys;
 • vienas iš nukentėjusiojo pensinio amžiaus tėvų;
 • vienas iš nukentėjusiojo tėvų, kurio darbingumas sumažėjo;
 • nukentėjusiojo našlė, kuri yra nėščia ir nedirba;
 • nukentėjusiojo vaiko, kuriam nėra suėję trejų metų, vienas iš tėvų arba globėjas, kuris nedirba.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jūs turite teisę gauti kompensaciją, jeigu smurtiniu nusikaltimu padaryta didelė žala nukentėjusiojo sveikatai arba buvo sukeltas bent keturis mėnesius trunkantis sveikatos sutrikimas.

Teisę į kompensaciją turi toliau nurodyti asmenys:

 • jaunesni negu 18 metų nukentėjusiojo vaikai;
 • 18–24 metų nukentėjusiojo vaikai, studijuojantys nuolatinės formos studijose;
 • nukentėjusiojo našlė arba našlys, kurio(s) darbingumas sumažėjo;
 • nukentėjusiojo pensinio amžiaus našlė arba našlys;
 • vienas iš nukentėjusiojo pensinio amžiaus tėvų;
 • vienas iš nukentėjusiojo tėvų, kurio darbingumas sumažėjo;
 • nukentėjusiojo našlė, kuri yra nėščia ir nedirba;
 • nukentėjusiojo vaiko, kuriam nėra suėję trejų metų, vienas iš tėvų arba globėjas, kuris nedirba.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Estijoje teisė į kompensaciją nėra susieta su pilietybe.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kompensaciją išmoka šalies, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, kompetentinga institucija. Kompensacija išmokama pagal atitinkamos šalies įstatymus.

Siekdami pareikalauti kompensacijos, galite kreiptis į:

 • atitinkamos šalies kompetentingą instituciją arba į jūsų gyvenamosios vietos šalies kompetentingą instituciją;
 • Estijoje kompetentinga institucija yra Socialinio draudimo valdyba, kuri jūsų prašymą kartu su patvirtinamaisiais dokumentais perduos kitos šalies kompetentingai institucijai.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Apie smurtinį nusikaltimą policijai turi būti pranešama per 15 kalendorinių dienų nuo nusikaltimo padarymo dienos.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Kad galėtumėte pareikalauti kompensacijos, proceso rezultatų laukti nebūtina; pakanka, kad apie nusikaltimą būtų pranešta policijai ir kad būtų pradėtas baudžiamasis procesas. Kompensacijos galima pareikalauti per trejus metus nuo nusikaltimo padarymo.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Nėra reikalavimo pirmiausia siekti kompensacijos iš nusikaltėlio. Kai kompensacija skiriama, reikalavimo teisė perduodama Socialinio draudimo fondui ir mes regresiniu ieškiniu pateikiame reikalavimą žalą padariusiam asmeniui (nusikaltimo vykdytojui).

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jūs turite teisę į kompensaciją, net jeigu žalą padaręs asmuo nėra nustatytas arba teismo procesas dar nėra baigtas.

Siekiant gauti nusikaltimų aukoms mokėtiną valstybės kompensaciją, reikia patvirtinti, kad tyrimo organas pradėjo baudžiamąjį procesą.

Išlaidų kvitus reikia pateikti, jeigu prašote kompensuoti gydymo išlaidas arba išmoką mirties atveju.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Kompensacijų prašymai gali būti pateikiami per trejus metus nuo nusikaltimo padarymo dienos arba nuo sužinojimo apie nusikaltimo padarymą dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Išmokant kompensaciją atlyginama:

– materialinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas);
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (pvz., priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės);
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas gydymo metu ir po jo (pvz., prarastos pajamos ir prarastas gebėjimas gauti pajamas arba sumažėjęs išlaikymas ir kt.);
  • kompensacija už apgadintus drabužius ir pagalbines priemones (pvz., kompensacija už akinius, naujų drabužių įsigijimo išlaidų atlyginimas);

– materialinė (ne psichologinė) žala:

 1. laidotuvių išlaidos;
 2. išlaikymo arba galimybės praradimas;

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia / kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė.

Nukentėjusiojo šeimos nariai gali gauti psichologinę konsultaciją. Siekiant gauti kompensaciją už psichologinę pagalbą, reikia kreiptis į pagalbos aukoms paslaugų teikėją, kuris parengs pasirašytiną prašymą. Taip pat reikalaujama policijos pažymos, kuria patvirtinama, kad procesas buvo pradėtas ir kad jūs esate nukentėjusysis arba teisinis nukentėjusiojo atstovas. Paramos aukoms paslaugų teikėjas jums padės gauti policijos pažymą.

Jūs per 10 darbo dienų būsite informuotas apie skirtą kompensaciją už psichologinę pagalbą. Tada galima kreiptis į psichologą. Asmeniui skiriama kompensacija yra minimalus mėnesinis darbo užmokestis (2017 m. – 470 EUR).

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Išlaikytiniams kompensacija mokama dalimis kas mėnesį. Medicininės išlaidos kompensuojamos vienkartine išmoka pagal išlaidų kvitus.

Kokiu būdu mano paties elgesys ryšium su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensacija nemokama, jeigu:

 1. nusikaltimas buvo padarytas arba žala atsirado visiškai arba iš dalies dėl nukentėjusiojo tyčinių veiksmų ar neatsargumo;
 2. nukentėjusysis nepranešė apie nusikaltimą per 15 dienų, nors galėjo tai padaryti, o policija apie nusikaltimą nesužinojo jokiu kitu būdu;
 3. nukentėjusysis buvo nuteistas už smurtinio nusikaltimo padarymą arba buvo nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 255 straipsnio 1 dalį arba 256 straipsnio 1 dalį ir jo teistumas nebuvo panaikintas informacijos apie teistumą duomenų bazėje pagal Informacijos apie teistumą duomenų bazės įstatymą;
 4. išmokėti kompensaciją būtų neteisinga arba nepagrįsta dėl kitų priežasčių.

Be to, kompensaciją gali būti atsisakoma išmokėti, jeigu prašymą pateikęs asmuo atsisakė bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis su nusikalstama veika susijusiems faktams nustatyti, nusikaltėliui sulaikyti arba žalai įrodyti.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi poveikio kompensacijos skyrimui ar išmokėjimui.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Visos sumos, kurias, remiantis smurtiniu nusikaltimu padaryta žala, sužalotas asmuo gauna arba turi teisę gauti iš kito šaltinio negu asmuo, kuris yra atsakingas už nusikaltimu padarytą žalą, išskaičiuojamos iš žalos, pagal kurią nustatoma kompensacija, įskaitant nukentėjusiajam išmokamą nedarbingumo išmoką. Nustatant kompensacijos sumą, atsižvelgiama į visas sumas, kurias prašymą pateikusiam asmeniui iki kompensacijos skyrimo sumoka už nusikaltimu padarytą žalą atsakingas asmuo.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacijos už dalinį ar visišką darbingumo netekimą apskaičiavimas

Kompensacijos suma apskaičiuojama pagal vidutines kalendorinės dienos pajamas. Atsižvelgiama į pajamas, apmokestintas socialinio draudimo mokesčiu, uždirbtas per šešis mėnesius iki nusikaltimo padarymo.

Dalinio ar visiško nedarbingumo sukeltos žalos apskaičiavimas

Vidutinės kalendorinės dienos pajamos padauginamos iš trisdešimties, o iš daugybos rezultato išskaičiuojama asmeniui skirta nedarbingumo pensija ar nedarbingumo išmoka. Kompensacija atitinka 80 proc. negautų pajamų. Duomenys apie vidutines pajamas gaunami iš mokesčių ir muitų valdybos.

Maitintojo mirties atveju skiriamos kompensacijos apskaičiavimas

1. Nukentėjusiojo vidutinės kalendorinės dienos pajamos padauginamos iš trisdešimties, o iš daugybos rezultato išskaičiuojama asmeniui skirta maitintojo netekimo pensija.

2. Gautos sumos procentinė dalis apskaičiuojama remiantis išlaikytinių skaičiumi:

 • 75 proc., jeigu yra vienas išlaikytinis;
 • 85 proc., jeigu yra du išlaikytiniai;
 • 100 proc., jeigu yra trys arba daugiau išlaikytinių;

kompensuojama 80 proc. apskaičiuotos sumos.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausios sumos nėra; kompensacija mokama tol, kol teisę į ją turintis asmuo atitinka kompensacijos skyrimo kriterijus arba kol pasiekiama 9 590 EUR riba.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Prašymo formoje sumos nurodyti nereikia.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kompensacijos avanso gali prašyti sunkioje ekonominėje padėtyje esantys asmenys, jeigu jie turi teisę į kompensaciją, tačiau jos skyrimas atidedamas.

Pagal atitinkamą prašymą išmokamas iki 640 EUR avansas.

Jeigu avansas viršija vėliau skirtos kompensacijos sumą, permokėta suma bus susigrąžinta.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai) po pagrindinio sprendimo?

Jūs turite teisę pateikti papildomas gydymo išlaidų sąskaitas.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

tyrimo organo pažymą;

laidotuvių išlaidų sąskaitas;

gydymo išlaidų sąskaitas, vaistų pirkimo kvitus ir kt.;

nukentėjusiojo mirties liudijimą.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Socialinio draudimo valdyba.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymų pateikimo variantai:

 • Prašymai taip pat gali būti siunčiami paštu, adresu: Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Prašymai taip pat gali būti teikiami Socialinio draudimo valdybos klientų aptarnavimo biure.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Sprendimas priimamas per 30 dienų nuo paskutinio dokumento gavimo.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galima apskųsti per 30 dienų nuo jo gavimo. Alternatyviai skundą galima pateikti administraciniam teismui Administracinio teismo proceso kodekse nustatyta tvarka.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Prašymo formas ir informaciją apie kompensacijos prašymą galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSocialinio draudimo valdybos interneto svetainėje.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Į paramos aukoms paslaugų teikėjus taip pat galima kreiptis telefonu. Jų kontaktinius duomenis galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSocialinio draudimo valdybos interneto svetainėje.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Paramos aukoms paslaugų teikėjai taip pat padeda pateikti prašymą kompensuoti žalą.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Graikija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Graikijos teisės aktuose, kuriuose numatytos kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms, be kita ko, nurodyti šie Graikijoje padaryti nusikaltimai:

tyčiniai smurtiniai nusikaltimai, taip pat nusikaltimai, nurodyti šiuose Baudžiamojo kodekso straipsniuose: 323 straipsnis (prekyba vergais), 323A straipsnis (prekyba žmonėmis), 323B straipsnis (kelionių organizavimas siekiant dalyvauti lytiniuose santykiuose arba kituose nepadoriuose veiksmuose su nepilnamečiu (sekso turizmas)), 336 straipsnis (nepilnamečio išžaginimas), 339 straipsnio 1 ir 4 dalys (nepilnamečio tvirkinimas), 342 straipsnio 1 ir 2 dalys (seksualinė prievarta prieš vaikus), 348A straipsnis (vaikų pornografija), 348B straipsnis (vaikų viliojimas seksualiniais tikslais), 348C (pornografinis nepilnamečių atvaizdavimas), 349 straipsnis (naudojimasis prostitucija), 351 straipsnis (prekyba seksualinio išnaudojimo tikslais) ir 351A (nepadorūs veiksmai su nepilnamečiu už užmokestį).

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

a) Už bet kokią tyčinę nusikalstamą veiką, padarytą naudojant fizinį smurtą arba grasinant fiziniu smurtu, dėl kurios nukentėjusysis miršta arba sunkiai fiziškai ar psichiškai sužalojamas, ir už bet kokią tyčinę nusikalstamą veiką, padarytą naudojant fizinį smurtą arba grasinant fiziniu smurtu, už kurią baudžiama ilgesne laisvės atėmimo bausme (graik. kátheirxi).

Nuo 2010 m. sausio 1 d. įkalinimo įstaigų darbuotojams, nukentėjusiems nuo tyčinio smurto, dėl kurio jie tapo neįgalūs arba buvo sunkiai sužaloti, jeigu ši nusikalstama veika buvo padaryta Graikijoje, skiriamos nepertraukiamos apmokamos laikinojo nedarbingumo atostogos, kol atitinkamas medicinos komitetas nurodys, kad jie yra pajėgūs dirbti.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Kompensacija gali būti skiriama nukentėjusiojo šeimos nariams, t. y. sutuoktiniui, asmeniui, palaikančiam su nukentėjusiuoju pastovius, nuolatinius heteroseksualius arba homoseksualius santykius, sužadėtiniui, tiesiosios kraujo arba santuokos giminystės linijos giminaičiams, įtėviams ir įvaikiams, broliams ir seserims, brolių ir seserų sutuoktiniams ar sužadėtiniams ir nukentėjusiojo išlaikomiems jo vaikams bei tėvams, taip pat kitiems jo išlaikytiniams.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Šiuo atveju teisę į kompensaciją turi tik tiesiogiai sužalotas asmuo, t. y. pats nukentėjusysis.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Graikijos kompensavimo institucija (graik. Archí Apozimíosis) skiria kompensacijas tyčinių smurtinių nusikaltimų aukoms, jeigu nusikalstama veika padaroma Graikijoje, o nukentėjusiojo gyvenamoji vieta (katoikía) arba įprastinė gyvenamoji vieta (siníthi diamoní) yra Graikijoje arba kitos ES valstybės narės teritorijoje. ES šalių ir ES nepriklausančių šalių piliečiams taikoma ta pati tvarka.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje, nukentėjusieji, kurių gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Graikijoje, turi tik teisę pateikti prašymą Graikijos padedančiajai institucijai (graik. Archí Syndromís), kad atitinkamos ES valstybės narės kompensavimo institucija, laikydamasi tos valstybės teisės aktuose nustatytų konkrečių sąlygų, skirtų pagrįstą, tinkamą kompensaciją.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, prokurorui arba policijai per penkias dienas, nes priešingu atveju gali būti neįmanoma nustatyti nusikaltėlio buvimo vietos. Jeigu dėl force majeure priežasčių negalėjote pranešti apie jūsų atžvilgiu padarytą nusikalstamą veiką, penkių dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai tos priežastys tampa nebeaktualios.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Taip, nes jūsų teisė į kompensaciją įsigalioja a) jeigu nusikaltėlis neturi lėšų, iš kurių galėtų jums sumokėti kompensaciją, kai paskelbiamas galutinis nuosprendis; b) jeigu negalima nustatyti nusikaltėlio tapatybės, kai byla archyvuojama nežinomų nusikaltėlių registre, arba c) jeigu nusikaltėlio atžvilgiu negalima vykdyti baudžiamojo persekiojimo arba paskelbti nuosprendžio, kai byla archyvuojama kompetentingo prokuroro nurodymu arba pagal galutinį sprendimą neperduoti bylos nagrinėti teisme, arba pagal galutinį išteisinimą, arba galutinai nutraukus bylą bet kuriuo kitu būdu.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Taip, nes pirmiau minėtuose a ir c punktuose nurodytais atvejais (t. y. kai nusikaltėlis neturi lėšų, reikalingų, kad jums sumokėtų kompensaciją, arba nusikaltėlio atžvilgiu negalima vykdyti baudžiamojo persekiojimo arba priimti nuosprendžio), nukentėjusysis gali pateikti prašymą skirti tokią kompensaciją, jeigu jis neturi jokios galimybės pasiekti, kad būtų įvykdytas galutiniu teismo sprendimu patvirtintas jo reikalavimas, jog nusikaltėlis sumokėtų kompensaciją.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, jūs galite reikalauti kompensacijos iš kompensavimo institucijos, jeigu nusikaltėlio tapatybė negali būti nustatyta, kai tik byla perduodama archyvuoti į nežinomų nusikaltėlių registrą.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Per ribotą laikotarpį – vienus metus nuo reikalavimo atsiradimo dienos – teisę į kompensaciją turintis asmuo arba jo atstovas turi pateikti Kompensavimo institucijai prašymą skirti kompensaciją.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

a) nusikaltimo aukai:

materialinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), reabilitacija);
 • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas, sumažėjusį gebėjimą užsidirbti pragyvenimui ir kt.);

psichologinė (moralinė) žala:

 • teikiama psichinė ir psichologinė parama;
 • aplinkos ir adreso pakeitimas (persikėlimas ir būtinų vartojimo reikmenų įsigijimas);

b) nukentėjusiojo giminaičiams ir kitiems asmenims, turintiems tokią teisę dėl savo ryšio su nukentėjusiuoju:

materialinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos;
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija);
 • išlaikymo arba perspektyvų praradimas.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kaip vienkartinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys ryšium su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Nustatant kompensacijos sumą bus atsižvelgiama į neteisėtus jūsų paties veiksmus.

Be to, jeigu baudžiamojo proceso metu nebendradarbiavote su valdžios institucijomis – joms nepagrįstai nepadėjote, ypač jeigu atsisakėte liudyti arba nuslėpėte daiktinius įrodymus arba jų nepateikėte ir dėl to tapo sunkiau nustatyti nusikaltėlį, teisės į kompensaciją neturite.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi poveikio jūsų teisei į kompensaciją arba sumai, kurią galite gauti.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Teisės į kompensaciją neturite šiuo atveju: jeigu veika buvo padaryta tarp nusikalstamos organizacijos, grupuotės ar teroristinės grupės narių; b) jeigu per penkias dienas tyčia nepranešėte apie jūsų atžvilgiu padarytą nusikaltimą ir dėl to tapo sudėtingiau nustatyti nusikaltėlį (tačiau jeigu apie jūsų atžvilgiu padarytą nusikalstamą veiką negalėjote pranešti dėl force majeure priežasčių, penkių dienų terminas pradedamas skaičiuoti, kai tos priežastys tampa nebeaktualios); c) jeigu baudžiamojo proceso metu jūs nepagrįstai atsisakėte padėti valdžios institucijoms, ypač jeigu jūs atsisakėte liudyti arba nuslėpėte daiktinius įrodymus arba jų nepateikėte ir dėl to tapo sudėtingiau nustatyti nusikaltėlį, ir d) bet kuriuo kitu atveju, jeigu, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, jūsų kompensacijos prašymas laikytinas piktnaudžiavimu teisėmis.

Nustatant kompensacijos sumą bus atsižvelgiama į neteisėtus jūsų veiksmus, Graikijos valstybės patirtas jūsų hospitalizacijos išlaidas ir visas kitas sumas, kurias gavote iš nusikaltėlio, socialinės apsaugos tarnybų ar bet kurio kito šaltinio.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacijos suma bus nustatoma pagal Graikijos teisę, taikant konkretesnes nuostatas.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Ne.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip, prašymo formoje yra specialus laukelis, kurį reikia užpildyti.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, savo prašymo formoje turite nurodyti kompensacijos, kurios prašote, sumą ir bet kokią kitą kompensaciją, kurią gavote, kad būtų galima atsižvelgti į Graikijos valstybės patirtas jūsų hospitalizacijos išlaidas ir visas kitas sumas, kurias gavote iš nusikaltėlio, socialinės apsaugos tarnybų ar bet kurio kito šaltinio.

Jūsų taip pat bus paprašyta nurodyti informaciją apie padėtį, susidariusią dėl žalos padarymo. Tai reiškia, kad jūsų bus paprašyta deklaruoti ir pateikti visus gydymo išlaidų, ligoninės mokesčių ar laidotuvių išlaidų įrodymus, bet kokio jūsų pajamų praradimo arba sumažėjimo įrodymus, taip pat bet kokio jūsų išlaidų padidėjimo arba negalėjimo dėl įtariamu nusikaltimu padarytos žalos verstis tam tikra profesija įrodymus.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Kompensavimo institucija nėra konkrečiai numačiusi papildomos kompensacijos. Tačiau Graikijos teisėje numatyta tokia galimybė pasikeitus aplinkybėms arba pablogėjus nukentėjusiojo sveikatai.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Priklausomai nuo atvejo, būtini šie patvirtinamieji dokumentai:

 • tapatybės kortelė arba pasas, arba pažyma apie santuokinę padėtį;
 • leidimas gyventi arba prašymo pratęsti leidimą gyventi gavimo patvirtinimas;
 • tinkamo laidotuvių išlaidų ir medicininių išlaidų sumokėjimo įrodymas;
 • nukentėjusiojo mirties liudijimas arba medicininės pažymos, kuriose būtų nurodyta žalos rūšis, negalios trukmė, visų padarinių sveikatai ir bet kokios nuolatinės negalios pobūdis, taip pat tokios negalios laipsnis;
 • metų, einančių prieš prašymo pateikimo metus, ir metų, einančių prieš incidento metus, pajamos (kompetentingo mokesčių administratoriaus mokestinis vertinimas arba jūsų ar jūsų gyvenimo partnerio, civilinio partnerio ar bet kurio kito nuolat su jumis gyvenančio asmens pateikta pajamų deklaracija);
 • skundo ir (arba) pranešimo apie nusikalstamas veikas pateikimo patvirtinimas;
 • atitinkamų galutinių teismo nutarčių arba nurodymų arba pažymos, kad byla buvo nutraukta, kopijos;
 • pažyma apie atitinkamų sumų sumokėjimą arba nesumokėjimą iš kitų šaltinių (darbdavio draudimo fondo, privataus draudimo bendrovės);
 • bet koks kitas dokumentas, kuris yra aktualus arba laikytinas nuostolių įrodymu, jūsų pajamų sumažėjimo, jūsų išlaidų padidėjimo arba negalėjimo verstis tam tikra profesija įrodymu.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Taip, prieš Kompensavimo institucijai nagrinėjant bylą reikia sumokėti 100 EUR mokestį, priešingu atveju prašymas bus atmestas.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Kompensavimo institucija.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Padedančiajai institucijai arba tiesiogiai kompensavimo institucijos sekretoriui.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Nebūtinai. Prireikus jūsų bus paprašyta atvykti.

Jeigu jūsų gyvenamoji vieta arba jūsų įprastinė gyvenamoji vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, Graikijos kompensavimo institucija paprašys atitinkamos padedančiosios institucijos jus apklausti pagal tos valstybės teisę ir nusiųsti jai ataskaitą. Graikijos kompensavimo institucija, bendradarbiaudama su atitinkama padedančiąja institucija, pagal Graikijos teisę taip pat gali pati atlikti apklausą telefonu arba vaizdo konferencijos būdu. Tuo atveju Graikijos kompensavimo institucija negali įpareigoti pareiškėjo dalyvauti apklausoje.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Kompensavimo institucija per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos turi išnagrinėti bylą ir per tris mėnesius nuo prašymo įvertinimo dienos turi pateikti galutinį sprendimą.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Ir pareiškėjas, ir Graikijos valstybė turi teisę Kompensavimo institucijos sprendimą apskųsti Administraciniam pirmosios instancijos teismui (graik. Dioikitikó Protodikeío). Terminas yra keturi mėnesiai.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Specialios pagalbos linijos kompensacijų prašymams nėra. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Tarpvalstybiniuose ginčuose teisinė pagalba civilinėse (ar komercinėse) bylose teikiama, jeigu jūsų gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje. Teisinė pagalba taip pat gali būti teikiama paskiriant advokatą, kuris teiktų teisines konsultacijas, skirtas ginčui išspręsti, kol byla dar neperduota teismui. Asmenys, kurių gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Graikijoje, tačiau jie siekia teisinės pagalbos teisminiam bylos nagrinėjimui arba procesiniam veiksmui kitoje ES valstybėje narėje, taip pat turi teisę gauti advokato paslaugas, kol užsienio valstybės narės kompetentinga institucija dar negavo prašymo skirti teisinę pagalbą.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLyčių lygybės tyrimų centras (KEThI)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis socialinio solidarumo centras (EKKA)

Lyčių lygybės generalinis sekretoriatas (graik. Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos pabėgėlių taryba (graik. Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAmnesty International Graikijos skyrius

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos policijos kibernetinių nusikaltimų skyrius

Paskutinis naujinimas: 20/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Ispanija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Pagal Ispanijos teisės aktus įprastinė kompensacijos už patirtą žalą ir sužalojimus reikalavimo procedūra yra baudžiamasis procesas, kurio metu vertinama ir civilinė, ir baudžiamoji atsakomybė. Todėl vietos baudžiamasis teismas (Juzgado de Instrucción) žalą patyrusiam asmeniui siūlo pareikšti civilinį ieškinį, kad jis galėtų nurodyti, ar nori pareikšti reikalavimą baudžiamojo proceso metu, ar pasilikti teisę reikalauti atlyginti patirtą žalą civiliniame procese.

Jei nukentėjusioji šalis nurodo, kad nori pareikšti reikalavimą baudžiamajame procese, ji gali pasirinkti civilinį ieškinį, kurį jos vardu pareikš prokuroras (tas pats bus taikoma, jei nukentėjusioji šalis nenurodys, kam teikia pirmenybę), arba, jei nori, dalyvauti asmeniškai (per advokatą ir prokurorą).

Jei nukentėjusioji šalis nusprendžia reikalauti atlyginti žalą ne baudžiamojo proceso metu, ji turi pradėti civilinį procesą pagal šio proceso taisykles.

Tarpvalstybiniais atvejais, pavyzdžiui, kai nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje, o ne toje, kurioje nukentėjusysis gyvena, baudžiamajame teisme, nagrinėjančiame bylą, pagal nacionalinės teisės aktus galima reikalauti atlyginti žalą iš nusikaltimo vykdytojo.

Ispanijos teisės aktuose nustatytos konkrečios kompensavimo sistemos dėl smurtinių, seksualinių ir teroristinių nusikaltimų.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Dėl Ispanijoje įvykdytų smurtinių ir seksualinių nusikaltimų, sukėlusių mirtį, sunkių kūno sužalojimų ar žalos fizinei arba psichikos sveikatai, Ispanijoje yra pagalbos dėl tokio pobūdžio sąmoningų (tyčinių) ir smurtinių nusikaltimų sistema. Pagalba taip pat suteikiama nukentėjusiems nuo seksualinių nusikaltimų asmenims, net jei šie nusikaltimai įvykdyti nenaudojant smurto.

Apskritai teisės aktuose numatytą finansinę pagalbą galima gauti, jei nusikaltimo padarymo metu:

 • nukentėjusysis yra Ispanijos ar kitos ES valstybės narės pilietis;
 • nors nukentėjusysis nėra Ispanijos ar kitos ES valstybės narės pilietis, jo įprastinė gyvenamoji vieta yra Ispanijoje;
 • nukentėjusysis yra kitos valstybės, kuri Ispanijos piliečiams savo teritorijoje užtikrina panašią pagalbą, pilietis.

Mirties atveju pirmiau nurodyti pilietybės ar gyvenamosios vietos reikalavimai taikomi ne mirusiajam, o pagalbos gavėjams.

Sunkaus kūno sužalojimo arba didelės žalos fizinei ar psichikos sveikatai atveju pagalbos gavėjai bus tiesioginės aukos, t. y. asmenys, kurie patyrė tuos sužalojimus ar žalą.

Teisė į finansinę pagalbą atsiranda dėl sužalojimų, kuriais pažeidžiama fizinė neliečiamybė arba pakenkiama fizinei ar psichikos sveikatai ir dėl kurių nukentėjusysis tampa laikinai nedarbingas daugiau nei šešiems mėnesiams arba jam nustatomas bent 33 % nuolatinis nedarbingumas.

Dėl teroristinių nusikaltimų yra keletas valstybės pagalbos, skirtos nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims, kad jiems būtų kompensuota tokio pobūdžio nusikaltimais padaryta žala, rūšių. Tarp teroro akto ir patirtos žalos turi būti tiesioginis ryšys.

Kompensaciją galima gauti už šią žalą ir sužalojimus:

 • kūno sužalojimus (tiek fizines, tiek psichikos traumas), taip pat išlaidas medicininiam gydymui, protezams ir chirurginėms operacijoms;
 • šios nukentėjusio asmens išlaidos bus padengtos tik tuo atveju, jei jos nebus visiškai ar iš dalies apmokėtos jam taikomos valstybinės ar privačios socialinės gerovės sistemos lėšomis;
 • turtinę žalą, padarytą fizinių asmenų būstams arba patirtą prekybos ir pramonės įmonėse, politinių partijų būstinėse, profesinėse sąjungose ir socialinėse organizacijose;
 • laikino apgyvendinimo išlaidas, kol fizinių asmenų įprastinėse gyvenamosiose vietose atliekami remonto darbai;
 • žalą, padarytą privačioms transporto priemonėms, įskaitant žalą, padarytą transporto priemonėms, naudojamoms žmonėms ar prekėms vežti sausumoje, išskyrus valstybei priklausančias transporto priemones.

Kompensacija už pirmiau nurodytą žalą (išskyrus už kūno sužalojimus) papildo kompensaciją, kurią tomis pačiomis aplinkybėmis nustato bet kuri kita viešojo sektoriaus institucija, arba kompensaciją, mokamą pagal draudimo sutartis. Šiais atvejais kompensacija yra pirmiau nurodytų viešojo administravimo institucijų arba draudimo įmonių išmokėtos kompensacijos ir oficialaus vertinimo metu apskaičiuotos kompensacijos skirtumas.

Kompensacijos dydis bus nustatytas atsižvelgiant į patirtą žalą (sužalojimų sunkumą ir jų sukeltos negalios pobūdį, mirtį ar kt.).

Kita pagalba:

 • studijoms: kai dėl teroro akto patirti kūno sužalojimai turi ypač didelių padarinių studentui, jo tėvams ar globėjams arba jie dėl tų sužalojimų nebegali dirbti pagal savo įprastą profesiją;
 • skubi psichologinė ir psichologinė-pedagoginė pagalba nukentėjusiesiems ir jų giminaičiams;
 • pagalba išskirtiniais atvejais, išimties tvarka teikiama siekiant palengvinti sunkią padėtį, kai nukentėjusiųjų asmeniniai ar šeimos poreikiai yra netenkinami ar aiškiai nepakankamai tenkinami teikiant įprastą pagalbą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų, tiesiogiai lėmusių nukentėjusiojo mirtį, atveju netiesioginiai nukentėjusieji gali būti pagalbos gavėjai, jei nusikaltimo padarymo metu nukentėjusysis buvo Ispanijos ar bet kurios kitos ES valstybės narės pilietis, arba, jei taip nėra – jei nukentėjusiojo įprastinė gyvenamoji vieta buvo Ispanijoje arba jis buvo kitos valstybės, kuri Ispanijos piliečiams savo teritorijoje skiria panašaus pobūdžio pagalbą, pilietis.

Pagalbos gavėjai, kaip netiesioginiai nukentėjusieji, būtų šie asmenys:

 • mirusiojo sutuoktinis, jei jie nebuvo oficialiai išsiskyrę, arba asmuo, kuris nuolat gyveno kartu su mirusiuoju, su juo palaikydamas į santuoką panašius santykius, bent dvejus metus iki jo mirties, o tuo atveju, jei jie kartu turi vaikų, pakanka vien to, kad jie būtų kartu gyvenę;
 • pagalbos gavėju negali būti asmuo, nuteistas už tyčinį bet kokios formos nužudymą, kai mirusysis buvo jo sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo nuteistąjį siejo panašaus pobūdžio pastovūs santykiai;
 • mirusiojo vaikas, kuris nuo šio asmens buvo priklausomas ir su juo gyveno, preziumuojant, kad nepilnamečiai vaikai ar neįgalūs suaugusieji yra finansiškai priklausomi;
 • kuris nors iš mirusiojo tėvų, kuris buvo finansiškai priklausomas nuo to asmens (tuo atveju, jei nėra jokių iš pirmiau minėtų asmenų);
 • nepilnamečių, kurių mirties tiesioginė priežastis yra įvykdytas nusikaltimas, tėvai taip pat laikomi netiesioginiais nukentėjusiaisiais teikiant Ispanijos teisės aktuose numatytą finansinę pagalbą.

Tuo atveju, kai nusikaltimas yra tiesioginė nepilnamečio arba neįgalaus asmens mirties priežastis, to nepilnamečio arba neįgalaus asmens tėvai arba globėjai turi teisę gauti pagalbą, kurią sudaro tik jų faktiškai apmokėtų laidojimo išlaidų kompensacija, neviršijant teisės aktuose nustatytos ribos.

Seksualinių nusikaltimų, kuriais padaroma žala nukentėjusiojo psichikos sveikatai, atveju pagalbos suma apims nukentėjusiojo laisvai pasirinkto terapinio gydymo išlaidas neviršijant teisės aktais nustatytos didžiausios sumos.

Teroristinių nusikaltimų atveju, jei dėl jų tiesioginis nukentėjusysis mirė, pagalbos gavėjais gali būti šie asmenys:

 • mirusiojo sutuoktinis;
 • nesusituokęs partneris, su kuriuo mirusysis bent dvejus metus kartu gyveno;
 • nesusituokęs partneris, su kuriuo mirusysis turi vaikų;
 • mirusiojo tėvai, jei jie buvo nuo to asmens finansiškai priklausomi; jei nėra tėvų – tokia pirmumo tvarka, kaip toliau išvardyta, tai yra mirusiojo vaikaičiai, broliai ir seserys, seneliai (kurie buvo finansiškai priklausomi nuo to asmens);
 • jei nėra nė vieno iš pirmiau nurodytų asmenų, vaikai (o jei jų nėra – tėvai), kurie nebuvo finansiškai priklausomi nuo nukentėjusiojo.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Smurtinių arba seksualinių nusikaltimų, kuriais nukentėjusiajam buvo sukeltas sunkus kūno sužalojimas arba padaryta didelė žala fizinei ar psichikos sveikatai, atveju teisę gauti kompensaciją turi tik tiesioginiai nukentėjusieji, t. y. asmenys, kurie patyrė tuos sužalojimus ar žalą. Netiesioginiai nukentėjusieji pagalbos gavėjais gali būti tik tiesioginio nukentėjusiojo mirties atveju, teisės aktuose nustatytais atvejais ir jei tenkinami teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

Teroristinių nusikaltimų atveju teisę į teisės aktuose reglamentuotas teises ir išmokas turi šie asmenys:

 • mirusysis arba asmenys, kurie dėl teroro akto patyrė fizinę ir (arba) psichinę žalą;
 • asmenys, kurie patyrė turtinę žalą, jei jie nėra laikomi nukentėjusiais nuo teroro aktų asmenimis arba neturi teisės gauti pagalbos, išmokų ar kompensacijos dėl kitos priežasties;
 • asmenys, kurie nukentėjusiojo mirties atveju ir teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir pirmumo tvarka gali turėti teisę į pagalbą ar teises dėl giminystės (šeimos nariai), bendro gyvenimo faktinių santykių ar priklausomų santykių su mirusiuoju;
 • asmenys, pateikę įrodymus, kad iš teroristinės organizacijos sulaukė tiesioginių ir pasikartojančių grasinimų ar spaudimo;
 • sužeisti asmenys, patyrę įvairaus laipsnio negalią sukeliančių sužalojimų (iki antros eilės giminaičių);
 • asmenys, prieš kuriuos buvo įvykdytas teroristinis išpuolis, tačiau kurie nenukentėjo, turi teisę gauti medalių ir apdovanojimų, bet ne kokią nors finansinę kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Smurtinių arba seksualinių nusikaltimų atveju:

taip, jei valstybė, kurios pilietis yra nukentėjusysis, užtikrina panašaus pobūdžio pagalbą Ispanijos piliečiams savo teritorijoje. Tokia pripažinimo praktika, kai remiamasi valstybės, kurios pilietis yra nukentėjusysis, taikomais teisės aktais, turi būti pagrįsta įrodymais ir yra vienas iš dokumentų, kuris turi būti pateikiamas su prašymu suteikti galutinę pagalbą dėl, pavyzdžiui, laikino nedarbingumo ar negalią sukeliančių sužalojimų. Ispanijos administracija patikrins užsienio teisės akto, kuriuo remiamasi, turinį bei galiojimą ir nuspręs, ar jis gali būti taikomas kiekvienu konkrečiu atveju.

Teroristinių nusikaltimų atveju, kad būtų taikoma Ispanijos teisės aktuose numatyta pagalbos sistema, išmokos ir kompensacija, teroro aktai turi būti įvykdyti Ispanijos teritorijoje arba jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje po 1960 m. sausio 1 d.

Jei nukentėjusysis patiria teroro akto, įvykdyto Ispanijos teritorijoje arba jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje po 1960 m. sausio 1 d., poveikį, jis turi teisę gauti teisės aktuose numatytą pagalbą, nepriklausomai nuo nukentėjusiojo pilietybės.

Ispanijos teisės aktuose numatyta pagalbos schema taip pat taikoma šiais atvejais:

Ispanijos piliečiams, užsienyje nukentėjusiems nuo grupių, kurios įprastai veikia Ispanijoje, arba nuo teroro aktų prieš Ispanijos valstybę arba Ispanijos interesus;

Ispanijos piliečiams, nukentėjusiems nuo teroro aktų, įvykdytų už valstybės teritorijos ribų, kurie nėra įtraukti į ankstesnę pastraipą;

taikos ir saugumo operacijų dalyviams, priklausantiems Ispanijos kontingentams užsienyje, prieš kuriuos įvykdytas teroro aktas.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju Ispanijos teisės aktų nuostatos taikomos laikinosioms ir galutinėms teisės aktuose numatytoms prašymų suteikti pagalbą nagrinėjimo ir pagalbos teikimo tiesioginėms ir netiesioginėms nusikaltimų aukoms procedūroms, jei nusikaltimas buvo padarytas Ispanijoje, o pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje.

Tokiais atvejais, jei prašymas suteikti Ispanijos teisės aktuose numatytą valstybės pagalbą pateikiamas per valstybės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiąsias institucijas, Ispanijos sprendžiančioji institucija (t. y. Finansų ir viešojo administravimo ministerijos (Ministerio de Hacienda y Función Pública) Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas)) pareiškėjui ir padedančiajai institucijai turi pranešti apie:

 • prašymo suteikti valstybės pagalbą gavimą, bylą nagrinėjančią įstaigą, bylos nagrinėjimo terminą ir, jei įmanoma, datą, iki kurios planuojama priimti sprendimą;
 • sprendimą, kuriuo baigiama byla.

Be to, Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas, kaip sprendimus priimanti įstaiga, gali kreiptis dėl valstybės, kurioje yra pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiosios institucijos bendradarbiavimo, kad būtų išklausytas pareiškėjas arba bet koks kitas reikiamas asmuo.

Todėl direktoratas gali padedančiosios institucijos prašyti suteikti visa tai, ko reikia, kad bylą nagrinėjanti įstaiga galėtų tiesiogiai išklausyti asmenį, visų pirma telefonu arba surengiant vaizdo konferenciją, jei asmuo su tuo sutinka.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju to reikia, nors yra galimybė, kad baudžiamąjį procesą savo iniciatyva pradėjo kompetentingos institucijos, – tada pranešti policijai nereikia.

Paprastai pagalba suteikiama tuo atveju, jei buvo priimtas teisinis sprendimas, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių. Teisės aktuose numatyta, kad, kol vyksta baudžiamasis procesas, atsižvelgiant į sudėtingą nusikaltimo aukų ar pagalbos gavėjų finansinę padėtį gali būti skirta laikina pagalba. Laikinos pagalbos galima prašyti po to, kai nukentėjusysis praneša kompetentingoms institucijoms apie atitinkamus įvykius, arba kai kompetentingos institucijos ir be pranešimo pradeda baudžiamąjį procesą.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju norėdamas pateikti prašymą suteikti finansinę pagalbą, prie prašymo turite pridėti teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių (sprendimo, sprendimo, priimto in absentia, sprendimo užbaigti bylą dėl kaltinamojo mirties arba sprendimo nutraukti bylą), kopiją.

Teroristinių nusikaltimų atveju Ispanijos teisės aktuose numatyta pagalba ir išmokos gali būti suteiktos tik tada, jei nukentėjusiajam buvo suteikta teisė gauti kompensaciją pagal civilinę atsakomybę dėl veiksmų ir jų padarinių, dėl kurių kompensacija gali būti skiriama sprendimu, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, arba, nors toks sprendimas nėra priimtas, buvo atliktas reikiamas teisinis tyrimas arba buvo pradėtas baudžiamasis procesas dėl nusikaltimo.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju norėdamas pateikti prašymą suteikti finansinę pagalbą, prie prašymo turite pridėti teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių (sprendimo, sprendimo, priimto in absentia, sprendimo užbaigti bylą dėl nusikaltimo vykdytojo mirties arba sprendimo nutraukti bylą), kopiją.

Šis reikalavimas reiškia tai, kad norėdamas prašyti suteikti finansinę pagalbą, turite pradėti teismo procesą prieš asmenį, įtariamą nusikaltimo padarymu.

Teroristinių nusikaltimų atveju Ispanijos teisės aktuose numatyta pagalba ir išmokos gali būti suteiktos tik tada, jei nukentėjusiajam buvo suteikta teisė gauti kompensaciją pagal civilinę atsakomybę dėl įvykių ir jų padarinių, dėl kurių kompensacija gali būti skiriama sprendimu, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, arba, nors toks sprendimas nėra priimtas, buvo atliktas reikiamas teisinis tyrimas arba buvo pradėtas baudžiamasis procesas dėl nusikaltimo.

Todėl, kad būtų galima suteikti teisės aktuose numatytą pagalbą ir išmokas būtina, kad būtų pradėtas baudžiamasis procesas, arba bent jau atliktas tinkamas teisminis tyrimas.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius mano reikalavimą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju, jei nusikaltimo vykdytojas nenustatytas, nėra galimybės prašyti kompensacijos, nes vienas iš reikalavimų yra pateikti teisinio sprendimo dėl įtariamo nusikaltimo vykdytojo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, kopiją. Jei baudžiamasis procesas dar nesibaigė, pvz., dar nėra priimtas teisinis sprendimas, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, galima prašyti suteikti laikiną pagalbą, jei pateikiami įrodymai, kad nukentėjusiojo arba pagalbos gavėjų finansinė padėtis yra sudėtinga.

Jei įtariamas nusikaltimo vykdytojas į teismą neatvyksta, prie prašymo suteikti pagalbą turi būti pridedamas atitinkamas sprendimas, priimtas in absentia.

Vienas iš dokumentų, kurį reikia pateikti kartu su prašymu suteikti laikiną pagalbą, yra prokuratūros pranešimas, kuriame būtų nurodyta, kad yra prima facie įrodymų, kad mirtis, sužalojimai arba žala buvo sukelti smurtiniais ir sąmoningais (tyčiniais) veiksmais.

Teroristinių nusikaltimų atveju galima prašyti suteikti Ispanijos teisės aktuose numatytą pagalbą ir išmokas, jei buvo atlikti tinkami teisiniai tyrimai arba buvo pradėtas baudžiamasis procesas siekiant priimti sprendimą dėl nusikaltimų.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju prašymo suteikti pagalbą pateikimo terminas paprastai yra vieni metai nuo tos dienos, kurią įvyko nusikaltimas.

Teroristinių nusikaltimų atveju prašymo suteikti kompensaciją už kūno sužalojimus ar turtinę žalą pateikimo terminas paprastai yra vieni metai nuo tos dienos, kurią buvo padaryta žala.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

a) nusikaltimo aukai

- Turtinė žala

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų pagalba suteikiama mirties, sunkaus kūno sužalojimo ar didelės žalos fizinei arba psichikos sveikatai atveju.

Sunkus sužalojimas yra toks sužalojimas, kuris pakenkia kūno neliečiamumui arba fizinei ar psichikos sveikatai ir dėl kurio jį patyręs asmuo laikinai arba visam laikui tampa nedarbingas.

Kūno sužalojimas arba žala fizinei arba psichikos sveikatai turi būti pakankamai sunkūs, kad pagal Ispanijos socialinio draudimo teisės aktus būtų galima nustatyti nuolatinį nedarbingumą arba laikiną nedarbingumą, trunkantį ilgiau nei šešis mėnesius. Nuolatinio nedarbingumo laipsnis turi būti bent 33 %.

Dėl teroristinių nusikaltimų įprastinė pagalba teikiama šiais nenumatytais atvejais:

 • Mirtis: pagal draudimo liudijimą neapdraustų asmenų, žuvusių dėl teroristinio išpuolio, palaikų gabenimo, laidotuvių, laidojimo ir (arba) kremavimo išlaidas pagalbos gavėjams padengia valstybė, neviršijant teisės aktuose nustatytos ribos.

Be to, tam tikrais atvejais pagalbos gavėjai turi teisę į:

 • bet kokios sumos, nurodytos teismo sprendime dėl civilinės atsakomybės už dėl įvykių patirtą fizinę ar psichologinę žalą, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, dydžio išmoką išimtinėmis aplinkybėmis;
 • turtinės žalos atlyginimą;
 • pagalbą medicininiam gydymui ir papildomai sveikatos ir psichosocialinei priežiūrai;
 • pagalbą studijoms;
 • su būstu susijusią pagalbą;
 • ypatingą pagalbą esant poreikiui;
 • Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų civilinio pripažinimo karališkojo ordino (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) skiriamus apdovanojimus.
 • Kūno sužalojimas:

asmenys, patyrę kūno sužalojimą, turi teisę gauti kompensaciją už medicininio gydymo, protezų ir chirurginių intervencijų, susijusių su teroristiniais veiksmais, išlaidas, jei įrodoma, kad toks gydymas reikalingas, o šios išlaidos nėra apmokamos jokios šiems asmenims taikomos valstybinės ar privačios gerovės sistemos lėšomis.

Skiriamos šios situacijos:

 • sunki negalia;
 • nuolatinis nedarbingumas be galimybės užsiimti jokia profesija;
 • nuolatinis nedarbingumas be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija;
 • dalinis nuolatinis nedarbingumas: šiose situacijose yra numatyta nustatyto dydžio finansinė kompensacija.

Be to, tam tikrais atvejais pagalbos gavėjai turi teisę į:

 • bet kokios sumos, nurodytos teismo sprendime dėl civilinės atsakomybės už dėl įvykių patirtą fizinę ar psichologinę žalą, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, dydžio išmoką išimtinėmis aplinkybėmis;
 • turtinės žalos atlyginimą;
 • pagalbą medicininiam gydymui ir papildomai sveikatos ir psichosocialinei priežiūrai; pagalbą studijoms;
 • su būstu susijusią pagalbą;
 • ypatingą pagalbą esant poreikiui;
 • Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų civilinio pripažinimo karališkojo ordino (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) skiriamus apdovanojimus.
 • Nepagydomi sužalojimai, nesukeliantys negalios: šiuo atveju sumos skiriasi atsižvelgiant į žalos vertinimą, kuris atliekamas pagal nukentėjusiems nuo eismo įvykių asmenims nustatytą sistemą, naudojant skalę, sudarytą taikant socialinio draudimo teisės aktus dėl kompensacijos už nepagydomą sužalojimą, suluošinimą ir subjaurojimą ir negalios nesukeliančius sužalojimus, kurie buvo patirti dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos.

Vertinant kompensaciją už padarinius, įskaitant fizinius, intelekto, jutimo ir organinius sutrikimus ir sužalojimo sukeltą žalą išvaizdai, išliekančius pasibaigus gijimo procesui, nukentėjusiems nuo eismo įvykių asmenims skirta sistema apima būsimos sveikatos priežiūros, protezų, reabilitacijos namuose ir klinikoje išlaidas bei išlaidas, patirtas dėl asmeninio nepriklausomumo (be kitų dalykų) praradimo.

Tai taip pat apima laikiną nedarbingumą, kurį nukentėjusysis gali patirti gaudamas sveikatos priežiūros paslaugas ir negalėdamas užsiimti savo profesine arba įprasta veikla.

Be to, nukentėję nuo terorizmo asmenys, patyrę nepagydomų negalios nesukeliančių sužalojimų, turi teisę į (kai taikoma):

 • bet kokios sumos, nurodytos teismo sprendime dėl civilinės atsakomybės už dėl įvykių patirtą fizinę ar psichologinę žalą, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, dydžio išmoką išimtinėmis aplinkybėmis;
 • turtinės žalos atlyginimą;
 • pagalbą medicininiam gydymui ir papildomai sveikatos ir psichosocialinei priežiūrai;
 • atleidimą nuo studijų mokesčių;
 • su būstu susijusią pagalbą;
 • ypatingą pagalbą esant poreikiui;
 • Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų civilinio pripažinimo karališkojo ordino (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) skiriamus apdovanojimus.
 • Laikinas nedarbingumas: šiuo atveju nukentėjusysis laikomas laikinai nedarbingu, kol jis gauna sveikatos priežiūros paslaugas ir negali užsiimti savo profesine arba įprasta veikla.

Be to, tam tikrais atvejais nukentėjusieji taip pat turi teisę gauti papildomą pagalbą, skiriamą asmenims, kuriems nustatytas nuolatinis nedarbingumas, arba patyrusiems nepagydomų negalios nesukeliančių sužalojimų (išskyrus pagalbą studijoms).

 • Žmogaus pagrobimas: kompensacija apima nustatyto dydžio finansinę kompensaciją ir kompensaciją už kūno sužalojimą, kurį patyrėte dėl pagrobimo.

Be to, pagalbos gavėjai kompensaciją už kūno sužalojimą, kurį patyrė dėl pagrobimo, gali gauti kartu su kitų rūšių pagalba, pavyzdžiui:

 • bet kokios sumos, nurodytos teismo sprendime dėl civilinės atsakomybės už dėl įvykių patirtą fizinę ar psichologinę žalą, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, dydžio išmoka išimtinėmis aplinkybėmis;
 • turtinės žalos atlyginimu;
 • pagalba medicininiam gydymui ir papildomai sveikatos ir psichosocialinei priežiūrai;
 • su būstu susijusia pagalba;
 • ypatinga pagalba esant poreikiui;
 • Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų civilinio pripažinimo karališkojo ordino (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo) skiriamais apdovanojimais.
 • Turtinė žala: ši pagalba papildo bet kokią kitą valstybės institucijų skiriamą pagalbą arba pagalbą pagal draudimo sutartis, ir yra sumažinama tokios gautos pagalbos suma.

Valstybei priklausančiam turtui padaryta žala nekompensuojama.

Pagalbos gavėjai turi teisę į:

Kompensacija už žalą būstui:

 • Dėl fizinių asmenų įprastinės gyvenamosios vietos, kuri paprastai suprantama kaip pastatas, kuriame bent šešis mėnesius per metus yra asmens arba šeimos ūkio gyvenamoji vieta, kompensacija gali būti skiriama už žalą konstrukcijai, įrangai ir baldams, kuriuos reikia pakeisti, kad būtų atkurtos gyvenamosios vietos buvusios tinkamos gyvenimo sąlygos, išskyrus tam tikrus elementus.
 • Dėl gyvenamosios vietos, kuri nėra įprastinė, skiriama pusės žalos dydžio kompensacija, neviršijant taikomuose teisės aktuose nustatytos ribos dėl būsto.

Laikinas apgyvendinimas:

 • Jei dėl teroristinio išpuolio atitinkami asmenys turi laikinai palikti savo namus, kol atliekami remonto darbai, Vidaus reikalų ministerija gali padėti padengti laikino apgyvendinimo išlaidas.

Kompensacija už žalą komercinėms ar pramoninėms patalpoms:

 • Į kompensaciją įtraukiamos remonto, reikalingo siekiant vėl pradėti veiklą tokiose patalpose, įskaitant sugadintus baldus ir įrangą, išlaidos neviršijant taikomuose teisės aktuose nustatytos kompensacijos ribos.

Kompensacija už žalą transporto priemonėms:

 • Gali būti kompensuojama žala, padaryta privačioms transporto priemonėms, įskaitant žalą, padarytą transporto priemonėms, naudojamoms žmonėms ar prekėms vežti sausumoje.
 • Būtina, kad incidento metu galiotų privalomojo transporto priemonės draudimo liudijimas, jei turėti tokį draudimą reikalaujama pagal konkrečius teisės aktus.
 • Kompensacija apims remontui reikalingas išlaidas, taip pat gali būti skiriama pagalba, jei transporto priemonė sunaikinama.
 • Pagalba studijoms: pagalba studijoms suteikiama, jei dėl teroro akto studentas, jo našlys arba našlė, nesusituokęs partneris, mirusiojo vaikai, jo tėvai, broliai ir seserys arba globėjai patiria sužalojimų, dėl kurių jie negali užsiimti savo įprasta profesija. Pagalbos suteikimo reikalavimai nustatyti taikomuose teisės aktuose.

Atsakomybę už kompensaciją nuo teroristinių išpuolių nukentėjusiems asmenims prisiima valstybė, kuri išimtiniais atvejais sumokės atitinkamą kompensaciją taikant civilinę atsakomybę už mirtį arba fizinę ar psichologinę žalą. Tai taikoma šiais nenumatytais atvejais: mirties, sunkios negalios, nuolatinio nedarbingumo be galimybės užsiimti jokia profesija, nuolatinio nedarbingumo be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija, dalinio nuolatinio nedarbingumo, nepagydomų negalios nesukeliančių sužalojimų ir žmogaus pagrobimo.

- Psichologinė žala

Seksualinių ir smurtinių nusikaltimų atveju, jei nusikaltimu buvo padaryta žala nukentėjusiojo psichikos sveikatai (psichologinė žala), pagalbos suma bus padengtos bet kokio nukentėjusiojo laisvai pasirinkto terapinio gydymo išlaidos neviršijant Ispanijos teisės aktais nustatytos didžiausios sumos.

Teroristinių nusikaltimų atveju dėl psichologinės žalos nuo teroro aktų nukentėję asmenys iš karto nemokamai gaus psichologinę ir psichiatrinę pagalbą, reikalingą jų priežiūros poreikiams patenkinti, jei kliniškai nusprendžiama, kad tokia pagalba yra būtina, kad jie kuo greičiau ir veiksmingiau pasveiktų.

Ši pagalba taikoma patiems tiesioginiams nukentėjusiesiems bei asmenims, kuriems kyla grėsmė, ir jų šeimos nariams arba asmenims, su kuriais jie kartu gyvena.

b) Asmenų arba nukentėjusiųjų giminaičių teisės

- Turtinė žala

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju nepilnamečio, kuris dėl nusikaltimo mirė, tėvai yra laikomi pagalbos gavėjais kaip netiesioginiai nukentėjusieji.

Tokiais atvejais pagalba gali būti skiriama tik laidotuvių išlaidoms, kurias faktiškai sumokėjo mirusio vaiko tėvai arba globėjai, kompensuoti, neviršijant Ispanijos teisės aktuose nustatytų ribų.

Su palaikų šarvojimu, gabenimu, laidojimu ar kremavimu susijusios išlaidos laikomos laidotuvių išlaidomis, kurios gali būti kompensuojamos.

Teroristinių nusikaltimų atveju valstybė padengs pagal draudimo liudijimą neapdraustų asmenų, žuvusių dėl teroristinio išpuolio, palaikų gabenimo, laidotuvių, laidojimo ir (arba) kremavimo išlaidas neviršijant taikomuose teisės aktuose nustatytos ribos.

- Psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančios ir (arba) kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

Teroristinių nusikaltimų atveju pagalba, susijusi su psichologine ir psichiatrine parama tiesioginėms terorizmo aukoms, taip pat teikiama jų šeimos nariams ir kartu gyvenantiems asmenims, kurie dėl teroro akto gali patirti vėliau pasireiškiantį psichologinį poveikį: jie turi teisę, kad būtų finansuotos praktikuojančio gydytojo paskirtos psichologinės priežiūros išlaidos neviršijant individualizuotam gydymui nustatytos ribos.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju pagalbos dydis paprastai negali viršyti sprendime nustatyto kompensacijos dydžio.

Pagalbos dydis bus nustatytas taikant taisykles, tačiau jis negali viršyti sprendime nurodyto dydžio:

 • Laikino nedarbingumo atveju per pirmus šešis mėnesius, kol atitinkamas asmuo yra nedarbingas, bus skirta suma, lygi esamam dieniniam viešajam universaliajam pajamų rodikliui (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (toliau – IPREM)), padaugintam iš dviejų, šiuo laikotarpiu mokant atitinkamas mėnesines išmokas.

IPREM yra kasmet nustatomas indeksas, naudojamas nustatant kai kurių išmokų sumas arba ribą, iki kurios leidžiama naudotis kai kuriomis išmokomis, teisėmis arba viešosiomis paslaugomis.

 • Negalią sukeliančių sužalojimų atveju didžiausia suma, kurią galima gauti, yra susieta su mėnesiniu IPREM, taikomu tą dieną, kurią asmuo patyrė sužalojimus ar žalą sveikatai, ir priklausys nuo nedarbingumo lygio:
  • Dėl dalinio nuolatinio nedarbingumo: 40 mėnesinių išmokų.
  • Dėl nuolatinio nedarbingumo be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija: 60 mėnesinių išmokų.
  • Dėl nuolatinio nedarbingumo be galimybės užsiimti jokia profesija: 90 mėnesinių išmokų.
  • Dėl sunkios negalios: 130 mėnesinių išmokų.
 • Didžiausia pagalba, kurią galima gauti mirties atveju, yra 120 mėnesinių IPREM, galiojusio mirties dieną, dydžio išmokų.

Pagalbos laidotuvių išlaidoms padengti, skiriamos nepilnamečio arba neįgalaus suaugusiojo, kurio mirtį tiesiogiai lėmė nusikaltimas, tėvams arba globėjams, suma padengs faktiškai sumokėtas išlaidas neviršijant penkių mėnesinių IPREM, galiojusio mirties dieną, dydžio išmokų.

Pagalbos, skiriamos terapinio gydymo dėl seksualinių nusikaltimų, kuriais buvo sukelta žala nukentėjusiųjų psichikos sveikatai, išlaidoms padengti, suma bus mokama atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • jei prašymas suteikti pagalbą pateikiamas prieš pradedant gydymą, galima susitarti dėl mėnesine IPREM dydžio išmoka paremto mokėjimo. Jei šios sumos nepakanka sumokėti už gydymą, atitinkamo asmens prašymu papildomos išlaidos gali būti padengtos vienkartine išmoka arba keliomis viena po kitos einančiomis išmokomis iki gydymo pabaigos, arba, jei taikoma, iki tol, kol bus pasiekta nustatyta didžiausia suma;
 • jei pagalbos kreipiamasi pradėjus gydymą, atitinkamo asmens pagrįstos išlaidos bus mokamos kartu su būsimomis išlaidomis tam pačiam tikslui iki gydymo pabaigos arba, jei taikoma, iki tol, kol bus pasiekta nustatyta didžiausia suma;
 • jei prašymo suteikti pagalbą pateikimo metu įrodoma, kad gydymas buvo baigtas, pagalba bus sumokėta kaip vienkartinė pagrįstų išlaidų sumos dydžio išmoka neviršijant didžiausios galimos sumos. Jei įrodoma, kad gydymą reikia tęsti, o didžiausia suma nebuvo pasiekta, bus galima skirti išmoką už patirtas naujas išlaidas.

Iki teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, priėmimo gali būti suteikta laikina pagalba, jei įrodoma, kad jūsų kaip nukentėjusiojo arba pagalbos gavėjų finansinė padėtis yra sudėtinga. Pagalba gali būti mokama kaip vienkartinė išmoka ar reguliarios išmokos.

Teroristinių nusikaltimų atveju:

 • mirties atveju pagalba bus skirta kaip vienkartinė išmoka atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sumas.

Pagal draudimo liudijimą neapdraustų asmenų, žuvusių dėl teroristinio išpuolio, palaikų gabenimo, laidotuvių, laidojimo ir (arba) kremavimo išlaidoms padengti skiriama vienkartinė išmoka iki teisės aktuose nustatytos ribos.

 • Kūno sužalojimo atveju: dėl sunkios negalios, nuolatinio nedarbingumo be galimybės užsiimti jokia profesija, nuolatinio nedarbingumo be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija ir dalinio nuolatinio nedarbingumo pagalba mokama kaip vienkartinė išmoka atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus dydžius.

Kompensacija už nepagydomus sužalojimus, nesukeliančius negalios, mokama kaip vienkartinė išmoka arba dalimis kas mėnesį, atsižvelgiant į nustatytą skalę.

 • Kompensacija dėl laikino nedarbingumo gali būti ne didesnė nei 18 mėnesinių išmokų.
 • Dėl pagrobimo be vienkartinės išmokos kaip kompensacija už nukentėjusiajam dėl pagrobimo sukeltą kūno sužalojimą bus mokama pagalba atsižvelgiant į pagrobimo dienų skaičių neviršijant dalinio nuolatinio nedarbingumo atveju nustatytos ribos.
 • Turtinės žalos atveju: ši pagalba papildo bet kokią kitą valstybės institucijų skiriamą pagalbą arba pagalbą pagal draudimo sutartis, ir yra sumažinama tokios gautos pagalbos suma.

Valstybei priklausančiam turtui padaryta žala nekompensuojama.

Apskritai mokama vienkartinė taikomuose teisės aktuose nustatyto dydžio išmoka, išskyrus pagalbą dėl laikino apgyvendinimo: ji teikiama mokant mėnesines išmokas, o pagalba skaičiuojama kasdien, jei apgyvendinimo vieta yra viešbutyje, ir kas mėnesį, jei nuomojamas būstas.

Pagalbos gavėjai turi teisę į:

Kompensacija už žalą būstui:

 • Dėl fizinių asmenų įprastinės gyvenamosios vietos, kuri paprastai suprantama kaip pastatas, kuriame bent šešis mėnesius per metus yra asmens arba šeimos ūkio gyvenamoji vieta, kompensacija gali būti skiriama už žalą konstrukcijai, įrangai ir baldams, kuriuos reikia pakeisti, kad būtų atkurtos gyvenamosios vietos buvusios tinkamos gyvenimo sąlygos, išskyrus tam tikrus elementus.
 • Dėl gyvenamosios vietos, kuri nėra įprastinė, skiriama pusės žalos dydžio kompensacija iki taikomuose teisės aktuose nustatytos ribos dėl būsto.

Laikinas apgyvendinimas:

 • Jei dėl teroristinio išpuolio atitinkami asmenys turi laikinai palikti savo namus, kol atliekami remonto darbai, Vidaus reikalų ministerija gali padėti padengti laikino apgyvendinimo išlaidas.

Kompensacija už žalą komercinėms ar pramoninėms patalpoms:

 • Į kompensaciją įtraukiamos remonto, reikalingo siekiant vėl pradėti veiklą tokiose patalpose, įskaitant sugadintus baldus ir įrangą, išlaidos iki taikomuose teisės aktuose nustatytos kompensacijos ribos.

Kompensacija už žalą transporto priemonėms:

 • Gali būti kompensuojama žala, padaryta privačioms transporto priemonėms, įskaitant žalą, padarytą transporto priemonėms, naudojamoms žmonėms ar prekėms vežti sausumoje.
 • Būtina, kad incidento metu galiotų privalomojo transporto priemonės draudimo liudijimas, jei turėti tokį draudimą reikalaujama pagal konkrečius teisės aktus.
 • Kompensacija apims remontui reikalingas išlaidas, taip pat gali būti skiriama pagalba, jei transporto priemonė sunaikinama.
 • Pagalba studijoms: pagalba studijoms suteikiama, jei dėl teroro akto studentas, jo našlys arba našlė, nesusituokęs partneris, mirusiojo vaikai, jo tėvai, broliai ir seserys arba globėjai patiria sužalojimų, dėl kurių jie negali užsiimti savo įprasta profesija. Pagalbos suteikimo reikalavimai nustatyti taikomuose teisės aktuose.

Vadovaujantis Ispanijos teisės aktais laikino nedarbingumo ir negalią sukeliančių sužalojimų, kurie buvo sukelti per teroristinius išpuolius, atvejais bus taikoma išmokų dalimis sistema.

Kai dėl patirtų sužalojimų sunkumo galima pagrįstai manyti, kad vėliau bus pripažintas nukentėjusiojo visiškas nuolatinis nedarbingumas be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija, nuolatinis nedarbingumas be galimybės užsiimti jokia profesija arba sunki negalia, išmokos dalimis gali būti mokamos iki teisės aktuose nustatytos ribos.

Išimtiniais atvejais valstybė įsipareigos sumokėti atitinkamą kompensaciją civilinės atsakomybės už mirtį arba fizinę ar psichologinę žalą pagrindu. Tai taikoma šiais nenumatytais atvejais: mirties, sunkios negalios, nuolatinio nedarbingumo be galimybės užsiimti jokia profesija, nuolatinio nedarbingumo be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija, dalinio nuolatinio nedarbingumo, nepagydomų negalios nesukeliančių sužalojimų ir žmogaus pagrobimo. Ši ypatinga pagalba paprastai mokama kaip vienkartinė išmoka, išskyrus pagalbą dėl negalios nesukeliančių nepagydomų sužalojimų ir pagrobimo.

Kokiu būdu mano paties elgesys ryšium su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju gali būti atsisakyta suteikti valstybės pagalbą arba jos dydis gali būti sumažintas, jei visiškai arba iš dalies suteikti pagalbą būtų neteisinga arba tai prieštarautų viešajai tvarkai šiomis teismo sprendime nustatytomis aplinkybėmis:

 • jei pagalbos gavėjas savo elgesiu tiesiogiai arba netiesiogiai prisidėjo darant nusikaltimą arba prisidėjo prie to, kad jo sužalojimai tapo sunkesni;
 • jei pagalbos gavėjas turi ryšių su nusikaltimo vykdytoju arba priklauso organizacijai, kuri daro smurtinius nusikaltimus.

Jei asmeniui, kuris mirė dėl nusikaltimo, taikomas vienas iš pirmiau nurodytų atsisakymo suteikti pagalbą arba ją riboti pagrindų, pagalbos gavėjai gali gauti pagalbą kaip netiesioginiai nukentėjusieji, jei jie turi finansinių sunkumų.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju nustatant suteikiamos pagalbos dydį atsižvelgiama į jūsų finansinę padėtį, nes taikomi šie rodikliai:

 • pagalbos gavėjo arba visų pagalbos gavėjų kartu gautos bet kokios rūšies metinės pajamos (pagalbos dėl mirties atveju), atsižvelgiant į atitinkamą skalę;
 • bet kokios rūšies nukentėjusiojo metinės pajamos, gautos iki tos dienos, kurią nukentėjusysis patyrė sužalojimų arba žalą sveikatai (pagalba dėl negalią sukeliančių sužalojimų), atsižvelgiant į atitinkamą skalę.

Taip pat atsižvelgiama į jūsų finansinę padėtį, kad būtų nustatyta, ar jūs, kaip pagalbos gavėjas, esate finansiškai priklausomas (dėl to jums gali būti suteikta atitinkama pagalba). Jei jūsų finansinė padėtis yra sudėtinga, atsižvelgiant į atitinkamus teisės aktus jums gali būti suteikta laikina pagalba prieš priimant teisinį sprendimą, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių.

Siekiant nustatyti teisę į kompensaciją mirties dėl teroristinių nusikaltimų atveju, atsižvelgiama į pagalbos gavėjo finansinę priklausomybę nuo mirusiojo mirties metu, vertinant bet kokias jų gautas metines pajamas.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Ne.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju pagalbos dydis niekada negali viršyti sprendime nustatyto kompensacijos dydžio. Tikslus dydis nustatomas taikant šias taisykles:

 • Laikino nedarbingumo atveju praėjus pirmiems šešiems mėnesiams, kol atitinkamas asmuo yra nedarbingas, bus skirta suma, lygi esamam dieniniam viešajam universaliajam pajamų rodikliui (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (toliau – IPREM)), padaugintam iš dviejų, o šiuo laikotarpiu bus atliekami atitinkami mėnesiniai mokėjimai.
 • Negalią sukeliančių sužalojimų atveju didžiausia suma, kurią galima gauti, yra susieta su mėnesiniu IPREM, taikomu tą dieną, kurią asmuo patyrė sužalojimus ar žalą sveikatai, ir priklausys nuo neįgalumo lygio:
  • Dėl dalinio nuolatinio nedarbingumo: 40 mėnesinių išmokų.
  • Dėl nuolatinio nedarbingumo negalint dirbti savo darbo: 60 mėnesinių išmokų.
  • Dėl nuolatinio nedarbingumo negalint užsiimti jokia profesija: 90 mėnesinių išmokų.
  • Dėl sunkios negalios: 130 mėnesinių išmokų.

Nustatant šiais atvejais skiriamos pagalbos dydį, didžiausioms kiekvienos atitinkamos pagalbos sumoms paeiliui taikomi šie korekciniai koeficientai:

 • bet kokios rūšies nukentėjusiojo metinės pajamos, gautos iki tos dienos, kurią nukentėjusysis patyrė sužalojimų arba žalą sveikatai, atsižvelgiant į šią skalę:
  • pajamos, mažesnės už tą dieną galiojusį IPREM: korekcinis koeficientas = 1;
  • nuo 101 % iki 200 % minėto IPREM: korekcinis koeficientas = 0,90;
  • nuo 201 % iki 350 % minėto IPREM: korekcinis koeficientas = 0,80;
  • daugiau nei 350 % minėto IPREM: korekcinis koeficientas = 0,70;
 • asmenų, finansiškai priklausomų nuo nukentėjusiojo sužalojimo dieną, skaičius, atsižvelgiant į taikomuose teisės aktuose nustatytus kriterijus, jei šie asmenys gyvena su nukentėjusiuoju ir jo sąskaita, jei jų gaunamos bet kokios rūšies metinės pajamos neviršija 150 % metinio IPREM, galiojusio dieną, kurią buvo patirtas sužalojimas, atsižvelgiant į šią skalę:
  • jei yra 4 arba daugiau išlaikomų asmenų, taikomas korekcinis koeficientas 1;
  • jei yra 3 išlaikomi asmenys, taikomas korekcinis koeficientas 0,95;
  • jei yra 2 išlaikomi asmenys, taikomas korekcinis koeficientas 0,90;
  • jei yra 1 išlaikomas asmuo, taikomas korekcinis koeficientas 0,85;
  • jei išlaikomų asmenų nėra, taikomas korekcinis koeficientas 0,80.
  • Didžiausia pagalba, kurią galima gauti mirties atveju, yra 120 mėnesinių IPREM, galiojusio mirties dieną, dydžio išmokų.

Nustatant šiuo atveju skiriamos pagalbos dydį, didžiausioms kiekvienos atitinkamos pagalbos sumoms paeiliui taikomi šie korekciniai koeficientai:

 • pagalbos gavėjo arba visų pagalbos gavėjų (jei jų yra daugiau nei vienas) kartu iki nukentėjusiojo mirties dienos gautos bet kokios rūšies metinės pajamos, atsižvelgiant į šią skalę:
  • pajamos, mažesnės už tą dieną galiojusį IPREM: korekcinis koeficientas = 1;
  • nuo 101 % iki 200 % minėto IPREM: korekcinis koeficientas = 0,90;
  • nuo 201 % iki 350 % minėto IPREM: korekcinis koeficientas = 0,80;
  • daugiau nei 350 % minėto IPREM: korekcinis koeficientas = 0,70;
 • asmenų, kurie finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo, arba bet kokių pagalbos gavėjų nukentėjusiojo mirties metu skaičius. Teisės aktuose nurodyti asmenys bus laikomi pagalbos gavėjais, jei kiekvienas iš jų atitinka šias sąlygas:
  • asmenys, kurie gyveno su nukentėjusiuoju arba bet kokiais pagalbos gavėjais jo mirties metu ir nukentėjusiojo arba pagalbos gavėjų sąskaita ir
  • jei jų gautos bet kokios rūšies metinės pajamos neviršija 150 % metinio IPREM, galiojusio nukentėjusiojo mirties dieną, atsižvelgiant į šią skalę:
   • jei yra 4 arba daugiau išlaikomų asmenų, taikomas korekcinis koeficientas 1;
   • jei yra 3 išlaikomi asmenys, taikomas korekcinis koeficientas 0,95;
   • jei yra 2 išlaikomi asmenys, taikomas korekcinis koeficientas 0,90;
   • jei yra 1 išlaikomas asmuo, taikomas korekcinis koeficientas 0,85.

Pagalbos laidotuvių išlaidoms padengti, skiriamos nepilnamečio arba neįgalaus suaugusiojo, kurio mirtį tiesiogiai lėmė nusikaltimas, tėvams arba globėjams, suma padengs faktiškai sumokėtas išlaidas neviršijant penkių mėnesinių IPREM, galiojusio mirties dieną, dydžio išmokų.

Seksualinių nusikaltimų, kuriais buvo padaryta žala nukentėjusiojo psichikos sveikatai, atveju pagalbos suma bus padengtos bet kokio nukentėjusiojo laisvai pasirinkto terapinio gydymo išlaidos neviršijant penkių mėnesinių IPREM, galiojusio teismo medicinos išvados, kuria pagrindžiama žala nukentėjusiojo psichikos sveikatai, kuriai gali būti taikomas terapinis gydymas, priėmimo dieną, dydžio išmokų.

Iki teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, priėmimo gali būti suteikta laikina pagalba, jei įrodoma, kad jūsų kaip nukentėjusiojo arba pagalbos gavėjų finansinė padėtis yra sudėtinga.

Terorizmo atveju:

 • Mirties atveju pagalba bus skirta kaip vienkartinė išmoka atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sumas.

Šios kompensacijos gavėjai už kiekvieną vaiką ar nepilnametį, kuris finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo jo mirties metu, galės papildomai gauti dvidešimt mėnesinių IPREM, kuris galiojo teroro akto dieną, dydžio išmokų.

Asmuo laikomas finansiškai priklausomu nuo mirusiojo, jei mirties metu jis visiškai arba iš dalies gyveno mirusiojo sąskaita, o jo gautos bet kokios rūšies metinės pajamos neviršijo 150 % tuo metu galiojusio metinio IPREM.

Pagalba taip pat suteikiama pagal draudimo liudijimą neapdraustų asmenų, kurie mirė dėl teroro akto, palaikų gabenimo, laidotuvių, laidojimo, kremavimo išlaidoms padengti neviršijant teisės aktuose nustatytos ribos. Išlaidos bus padengtos pateikus atitinkamas sąskaitas. Kartu su šiomis sąskaitomis reikės pateikti draudimo liudijimą, pagal kurį šios išlaidos kompensuojamos, arba rašytinį patvirtinimą, kad tokio draudimo nėra.

 • Kūno sužalojimo atveju: dėl sunkios negalios, nuolatinio nedarbingumo be galimybės užsiimti jokia profesija, nuolatinio nedarbingumo be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija ir dalinio nuolatinio nedarbingumo parama išmokama kaip vienkartinė išmoka atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus dydžius.

Kompensacija už nepagydomus sužalojimus, nesukeliančius negalios, mokama kaip vienkartinė išmoka arba dalimis kas mėnesį, atsižvelgiant į nustatytą skalę.

Pagalbos gavėjai turės teisę gauti pagalbą bei papildomai gauti 20 mėnesinių atitinkamo IPREM dydžio išmokų už kiekvieną vaiką ar nepilnametį, kuris teroro akto, kuriuo buvo sukeltas sužalojimas, metu finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo.

 • Dėl laikino nedarbingumo laikotarpiu, kurį asmuo yra laikinai nedarbingas, mokama atitinkamo IPREM, padauginto iš dviejų, dydžio kompensacija (iki 18 mėnesinių išmokų).
 • Dėl žmogaus pagrobimo nukentėjusiesiems bus kompensuojama teisės aktuose nustatyta suma dėl pagrobimo. Be to, kaip kompensacija už bet kokį kūno sužalojimą, kurį nukentėjusysis patyrė dėl pagrobimo, už kiekvieną dieną, kurią truko pagrobimas, bus mokama pagalba, lygi dieniniam IPREM, padaugintam iš trijų, neviršijant nustatytos kompensacijos dėl dalinio nuolatinio nedarbingumo ribos.
 • Turtinė žala: ši pagalba papildo bet kokią kitą valstybės institucijų skiriamą pagalbą arba pagalbą pagal draudimo sutartis, ir yra sumažinama tokios gautos pagalbos suma.

Visos kompensacijos niekada negali viršyti padarytos žalos vertės.

Valstybei priklausančiam turtui padaryta žala nekompensuojama.

Pagalbos gavėjai turi teisę į:

Kompensacija už žalą būstui:

 • Dėl fizinių asmenų įprastinės gyvenamosios vietos kompensacija gali būti skiriama už žalą konstrukcijai, įrangai ir baldams, kuriuos reikia pakeisti, kad būtų atkurtos gyvenamosios vietos buvusios tinkamos gyvenimo sąlygos, išskyrus tam tikrus elementus.
 • Dėl gyvenamosios vietos, kuri nėra įprastinė, skiriama pusės žalos dydžio kompensacija iki taikomuose teisės aktuose nustatytos ribos dėl būsto.

Laikinas apgyvendinimas:

 • Jei dėl teroristinio išpuolio atitinkami asmenys turi laikinai palikti savo namus, kol atliekami remonto darbai, Vidaus reikalų ministerija gali padėti padengti laikino apgyvendinimo išlaidas, mokėdama pagalbą, kuri skaičiuojama kasdien, jei apgyvendinimo vieta yra viešbutyje, ir kas mėnesį, jei nuomojamas būstas.

Kompensacija už žalą komercinėms ar pramoninėms patalpoms:

 • Į kompensaciją įtraukiamos remonto, reikalingo siekiant vėl pradėti veiklą tokiose patalpose, įskaitant sugadintus baldus ir įrangą, išlaidos iki taikomuose teisės aktuose nustatytos kompensacijos ribos.

Kompensacija už žalą transporto priemonėms:

 • Gali būti kompensuojama žala, padaryta privačioms transporto priemonėms, įskaitant žalą, padarytą transporto priemonėms, naudojamoms žmonėms ar prekėms vežti sausumoje.
 • Būtina, kad incidento metu galiotų privalomojo transporto priemonės draudimo liudijimas, jei turėti tokį draudimą reikalaujama pagal konkrečius teisės aktus.
 • Kompensacija apims remontui reikalingą sumą arba išlaidas.
 • Pagalba studijoms: pagalba studijoms suteikiama, jei dėl teroro akto studentas, jo našlys arba našlė, nesusituokęs partneris, mirusiojo vaikai, jo tėvai, broliai ir seserys arba globėjai patiria kūno sužalojimų, dėl kurių jie negali užsiimti savo įprasta profesija. Pagalbos suteikimo reikalavimai nustatyti taikomuose teisės aktuose.

Kad galėtumėte gauti pagalbą, negalite būti įgijęs tokio paties arba aukštesnio lygio kvalifikacijos, nei studijos, kurioms prašoma pagalbos, arba negalite atitikti teisinių reikalavimų, kad ją įgytumėte.

Dėl kalbų mokymo ir bakalauro arba tokio pačio ar aukštesnio lygio studijų bus taikomi akademiniai registracijos ir pasiekto studijų turinio reikalavimai, nustatyti Ispanijos teisės aktuose dėl stipendijų ir pagalbos studijoms.

Tačiau apskaičiuojant mažiausius akademinius pasiekimus, kuriuos turi turėti pagalbos studijoms gavėjai, Vidaus reikalų ministerija studentams, kurie turi specialių pagalbos studijoms poreikių, dėl kurių reikia pritaikyti mokymo planą arba daugiau laiko studijoms dėl fizinės arba psichinės negalios, taikys 0,60 korekcinį koeficientą.

Išimtiniais atvejais valstybė įsipareigos sumokėti atitinkamą kompensaciją civilinės atsakomybės už mirtį arba fizinę ar psichologinę žalą pagrindu. Tai taikoma šiais nenumatytais atvejais: mirties, sunkios negalios, nuolatinio nedarbingumo be galimybės užsiimti jokia profesija, nuolatinio nedarbingumo be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija, dalinio nuolatinio nedarbingumo, nepagydomų sužalojimų, nesukeliančių negalios, ir žmogaus pagrobimo.

Kompensacijos dydis bus nustatytas toliau nurodyta tvarka:

 • Jei yra priimtas sprendimas, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių ir kuriuo skirta kompensacija dėl civilinės atsakomybės už mirtį arba fizinį sužalojimą ar psichinę traumą, dėl kurių susiklostė pirmiau nurodyti nenumatyti atvejai, bus išmokėta teisės aktuose nustatyto dydžio vienkartinė pagalbos išmoka.
 • Jei sprendimu, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, neskiriama jokia suma dėl civilinės atsakomybės už fizinį sužalojimą ar psichinę traumą arba nėra leidžiama jos skirti, pagalba bus sumokėta kaip vienkartinė išmoka visais nenumatytais atvejais, išskyrus šiuos:
  • nepagydomi sužalojimai, nesukeliantys negalios: šiuo atveju sumos skiriasi atsižvelgiant į žalos vertinimą, kuris atliekamas pagal nukentėjusiems nuo eismo įvykių asmenims nustatytą sistemą naudojant skaičiavimo sistemą, sudarytą taikant socialinio draudimo teisės aktus dėl kompensacijos už nepagydomą sužalojimą, suluošinimą ir subjaurojimą ir negalios nesukeliančius sužalojimus, kurie buvo patirti dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos;
  • žmogaus pagrobimas: už kiekvieną dieną, kurią truko pagrobimas, bus mokama dieninio viešojo universaliojo pajamų rodiklio (IPREM), padauginto iš trijų, dydžio išmoka iki dalinio nuolatinio nedarbingumo kompensacijos nustatytos ribos.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju pagalbos dydis paprastai negali viršyti sprendime nustatyto kompensacijos dydžio.

Pagalbos dydis bus nustatytas taikant taisykles, tačiau jis negali viršyti sprendime nurodyto dydžio:

 • Laikino nedarbingumo atveju praėjus pirmiems šešiems mėnesiams, kol atitinkamas asmuo yra nedarbingas, bus skirta suma, lygi esamam dieniniam viešajam universaliajam pajamų rodikliui (IPREM) padaugintam iš dviejų, o šiuo laikotarpiu bus atliekami atitinkami mėnesiniai mokėjimai.
 • Negalią sukeliančių sužalojimų atveju didžiausia suma, kurią galima gauti, yra susieta su mėnesiniu IPREM, taikomu tą dieną, kurią asmuo patyrė sužalojimus ar žalą sveikatai, ir priklausys nuo neįgalumo lygio:
  • Dėl dalinio nuolatinio nedarbingumo: 40 mėnesinių išmokų.
  • Dėl nuolatinio nedarbingumo be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija: 60 mėnesinių išmokų.
  • Dėl nuolatinio nedarbingumo negalint užsiimti jokia profesija: 90 mėnesinių išmokų.
  • Dėl sunkios negalios: 130 mėnesinių išmokų.
 • Didžiausia pagalba, kurią galima gauti mirties atveju, yra 120 mėnesinių IPREM, galiojusio mirties dieną, dydžio išmokų.

Pagalbos laidotuvių išlaidoms padengti, skiriamos nepilnamečio arba neįgalaus suaugusiojo, kurio mirtį tiesiogiai lėmė nusikaltimas, tėvams arba globėjams, suma padengs faktiškai sumokėtas išlaidas neviršijant penkių mėnesinių IPREM, galiojusio mirties dieną, dydžio išmokų.

Pagalbos, skiriamos terapinio gydymo dėl seksualinių nusikaltimų, kuriais buvo sukelta žala nukentėjusiųjų psichikos sveikatai, išlaidoms padengti, suma bus mokama atsižvelgiant į toliau nurodytus kriterijus.

 • Jei prašymas suteikti pagalbą pateikiamas prieš pradedant gydymą, galima susitarti dėl sumos, nustatytos pagal mėnesinę IPREM dalį, mokėjimo. Jei šios sumos nepakanka sumokėti už gydymą, atitinkamo asmens prašymu papildomos išlaidos gali būti padengtos vienkartine išmoka arba keliomis viena po kitos einančiomis išmokomis iki gydymo pabaigos, arba, jei taikoma, iki tol, kol bus pasiekta nustatyta didžiausia suma.
 • Jei pagalbos kreipiamasi pradėjus gydymą, atitinkamo asmens pagrįstos išlaidos bus padengtos kartu su būsimomis išlaidomis tam pačiam tikslui iki gydymo pabaigos arba, jei taikoma, iki tol, kol bus pasiekta nustatyta didžiausia suma.
 • Jei prašymo suteikti pagalbą pateikimo metu įrodoma, kad gydymas yra baigtas, pagalba bus sumokėta kaip vienkartinė pagrįstų išlaidų sumos dydžio išmoka neviršijant didžiausios galimos sumos. Jei gydymą reikia tęsti, o didžiausia suma nebuvo pasiekta, bus galima atlikti mokėjimą už patirtas naujas išlaidas.

Iki teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, priėmimo gali būti suteikta laikina pagalba, jei įrodoma, kad jūsų arba pagalbos gavėjų finansinė padėtis yra sudėtinga. Parama gali būti mokama kaip vienkartinė išmoka ar reguliariais mokėjimais.

Terorizmo atveju:

 • Mirties atveju kompensacijos dydis bus 250 000 EUR. Be šios sumos, už kiekvieną vaiką ar nepilnametį, kuris finansiškai priklausė nuo nukentėjusiojo jo mirties metu, bus papildomai sumokėta 20 mėnesinių IPREM, kuris galiojo teroro akto dieną, dydžio išmokų.

Neapdraustų asmenų, mirusių dėl teroro akto, palaikų gabenimo, laidotuvių, laidojimo ir (arba) kremavimo išlaidoms padengti skiriama vienkartinė išmoka iki 6 000 EUR.

 • Kūno sužalojimo atveju: dėl sunkios negalios, nuolatinio nedarbingumo be galimybės užsiimti jokia profesija, nuolatinio nedarbingumo be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija ir dalinio nuolatinio nedarbingumo parama išmokama kaip vienkartinė išmoka atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus dydžius.
  • Dėl sunkios negalios: 500 000 EUR.
  • Nuolatinis nedarbingumas be galimybės užsiimti jokia profesija: 180 000 EUR.
  • Nuolatinis nedarbingumas be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija: 100 000 EUR.
  • Dalinis nuolatinis nedarbingumas: 75 000 EUR.
 • Kompensacija už nepagydomus sužalojimus, nesukeliančius negalios, mokama kaip vienkartinė išmoka arba dalimis kas mėnesį, atsižvelgiant į nustatytą skalę ir taikant tą pačią ribą, kaip ir dalinio nuolatinio nedarbingumo atveju (75 000 EUR).
 • Dėl laikino nedarbingumo laikotarpiu, kurį nukentėjusysis yra laikinai nedarbingas, mokama atitinkamo IPREM, padauginto iš dviejų, dydžio kompensacija (iki 18 mėnesinių išmokų).
 • Dėl pagrobimo bus mokama vienkartinė 12 000 EUR dydžio išmoka bei dieninio IPREM, padauginto iš trijų, dydžio išmoka už kiekvieną dieną, kurią truko pagrobimas, iki dalinio nuolatinio nedarbingumo atveju nustatytos ribos (75 000 EUR).
 • Turtinės žalos atveju: ši pagalba papildo bet kokią kitą valstybės institucijų skiriamą pagalbą arba pagalbą pagal draudimo sutartis, ir yra sumažinama tokios gautos pagalbos suma.

Valstybei priklausančiam turtui padarytos žalos kompensuoti negalima.

Apskritai mokama vienkartinė taikomuose teisės aktuose nustatyto dydžio išmoka, išskyrus pagalbą dėl laikino apgyvendinimo: ji teikiama mokant mėnesines išmokas, o pagalba skaičiuojama kasdien, jei apgyvendinimo vieta yra viešbutyje, ir kas mėnesį, jei nuomojamas būstas.

Pagalbos gavėjai turi teisę į:

Kompensacija už žalą būstui:

 • Dėl fizinių asmenų įprastinės gyvenamosios vietos, kuri paprastai suprantama kaip pastatas, kuriame bent šešis mėnesius per metus yra asmens arba šeimos ūkio gyvenamoji vieta, kompensacija gali būti skiriama už žalą konstrukcijai, įrangai ir baldams, kuriuos reikia pakeisti, kad būtų atkurtos gyvenamosios vietos buvusios tinkamos gyvenimo sąlygos, išskyrus tam tikrus elementus.
 • Dėl gyvenamosios vietos, kuri nėra įprastinė, skiriama pusės žalos dydžio kompensacija iki taikomuose teisės aktuose nustatytos ribos dėl būsto.

Laikinas apgyvendinimas:

 • Jei dėl teroristinio išpuolio atitinkami asmenys turi laikinai palikti savo namus, kol atliekami remonto darbai, Vidaus reikalų ministerija gali padėti padengti laikino apgyvendinimo išlaidas.

Kompensacija už žalą komercinėms ar pramoninėms patalpoms:

 • Į kompensaciją įtraukiamos remonto, reikalingo siekiant vėl pradėti veiklą tokiose patalpose, įskaitant sugadintus baldus ir įrangą, išlaidos iki taikomuose teisės aktuose nustatytos didžiausios kompensacijos.

Kompensacija už žalą transporto priemonėms:

 • Gali būti kompensuojama žala, padaryta privačioms transporto priemonėms, įskaitant žalą, padarytą transporto priemonėms, naudojamoms žmonėms ar prekėms vežti sausumoje.
 • Būtina, kad incidento metu galiotų privalomojo transporto priemonės draudimo liudijimas, jei turėti tokį draudimą reikalaujama pagal konkrečius teisės aktus.
 • Kompensacija apims remontui reikalingas išlaidas, taip pat gali būti skiriama pagalba, jei transporto priemonė sunaikinama.
 • Pagalba studijoms: Pagalba studijoms suteikiama, jei dėl teroro akto studentas, jo našlys arba našlė, nesusituokęs partneris, mirusiojo vaikai, jo tėvai, broliai ir seserys arba globėjai patiria kūno sužalojimų, dėl kurių jie negali užsiimti savo įprasta profesija. Pagalbos suteikimo reikalavimai nustatyti taikomuose teisės aktuose.

Vadovaujantis Ispanijos teisės aktais laikino nedarbingumo ir negalią sukeliančių sužalojimų, kurie buvo sukelti per teroristinius išpuolius, atvejais bus taikoma išmokų dalimis sistema.

Kai dėl patirtų sužalojimų sunkumo galima pagrįstai manyti, kad vėliau bus pripažintas nukentėjusiojo nuolatinis nedarbingumas be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija, nuolatinis nedarbingumas be galimybės užsiimti jokia profesija arba sunki negalia, dalimis gali būti sumokama iki 18 030,36 EUR.

Išimtiniais atvejais valstybė įsipareigos sumokėti atitinkamą kompensaciją civilinės atsakomybės už mirtį arba fizinę ar psichologinę žalą pagrindu. Tai taikoma šiais nenumatytais atvejais: mirties, sunkios negalios, nuolatinio nedarbingumo be galimybės užsiimti jokia profesija, nuolatinio nedarbingumo be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija, dalinio nuolatinio nedarbingumo, nepagydomų sužalojimų, nesukeliančių negalios, ir žmogaus pagrobimo.

Kompensacijos dydis bus nustatytas toliau nurodyta tvarka.

 • Jei yra priimtas sprendimas, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių ir kuriuo skirta kompensacija dėl civilinės atsakomybės už mirtį arba fizinį sužalojimą ar psichinę traumą, dėl kurių susiklostė pirmiau nurodyti nenumatyti atvejai, sprendime nustatyta suma bus sumokėta iki toliau nurodytos ribos:
  • Mirtis: 500 000 EUR.
  • Sunki negalia: 750 000 EUR.
  • Nuolatinis nedarbingumas be galimybės užsiimti jokia profesija: 300 000 EUR.
  • Nuolatinis nedarbingumas be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija: 200 000 EUR.
  • Dalinis nuolatinis nedarbingumas: 125 000 EUR.
  • Nepagydomi sužalojimai, nesukeliantys negalios: 100 000 EUR.
  • Žmogaus pagrobimas: 125 000 EUR.
 • Jei sprendimu, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, neskiriama jokia suma dėl civilinės atsakomybės už fizinį sužalojimą ar psichinę traumą arba nėra leidžiama jos skirti, bus mokamos šios sumos:
  • Mirtis: 250 000 EUR.
  • Sunki negalia: 500 000 EUR.
  • Nuolatinis nedarbingumas be galimybės užsiimti jokia profesija: 180 000 EUR.
  • nuolatinis nedarbingumas be galimybės asmeniui užsiimti jo įprasta profesija: 100 000 EUR.
  • Dalinis nuolatinis nedarbingumas: 75 000 EUR.
 • Nepagydomi sužalojimai, nesukeliantys negalios: šiuo atveju sumos skiriasi atsižvelgiant į žalos vertinimą, kuris atliekamas pagal nukentėjusiems nuo eismo įvykių asmenims nustatytą sistemą naudojant skaičiavimo sistemą, sudarytą taikant socialinio draudimo teisės aktus dėl kompensacijos už nepagydomą sužalojimą, suluošinimą ir subjaurojimą ir negalios nesukeliančius sužalojimus, kurie buvo patirti dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos.
 • Žmogaus pagrobimas: už kiekvieną dieną, kurią truko pagrobimas, bus mokama dieninio viešojo universaliojo pajamų rodiklio (IPREM), padauginto iš trijų, dydžio išmoka iki dalinio nuolatinio nedarbingumo kompensacijos nustatytos ribos.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju paprastai negalima gauti ir teisės aktuose numatytos pagalbos, ir teismo sprendimu nustatytos kompensacijos už nusikaltimu sukeltus sužalojimus ir žalą.

Tačiau visa teisės aktuose numatyta pagalba arba jos dalis gali būti mokama, jei nusikaltimo vykdytojas pripažįstamas iš dalies nemokiu. Vis dėlto iš abiejų šaltinių gauta suma niekada negali viršyti teismo sprendime nustatytos sumos.

Todėl Ispanijos teisės aktuose numatyta pagalba yra nesuderinama su:

 • finansine kompensacija, kurią pagalbos gavėjas turi teisę gauti pagal draudimo sistemą, nebent kompensacijos suma pagal privačią draudimo sutartį yra mažesnė nei teismo sprendimu nustatyta kompensacijos suma.
 • Nukentėjusiojo laikino nedarbingumo atveju pagalba yra nesuderinama su jokiomis išmokomis, kurios dėl tokio nedarbingumo gali būti mokamos pagal valstybinę socialinio draudimo sistemą. Ispanijos teisės aktuose reglamentuojama pagalba bus laikoma nesuderinama su kompensacija arba finansine pagalba, į kurią pagalbos gavėjas turi teisę pagal privačią draudimo sistemą, jei jos taikomos toms pačioms rizikoms ir poreikiams.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, teisės aktuose numatyta pagalba gali būti mokama pagalbos gavėjui pagal privatų draudimą, jei draudimo skirtos kompensacijos dydis yra mažesnis, nei sprendime nustatytas kompensacijos dydis, o mokėtinas skirtumas neviršija nustatytos skalės ribos.

Sužalojimo arba žalos, dėl kurių nukentėjusysis visam laikui tapo nedarbingu arba mirė, atveju bus galima gauti ir pagalbą, ir bet kokią valstybinę pensiją, kurią pagalbos gavėjas turi teisę gauti.

Pagalba dėl laikino nedarbingumo yra nesuderinama su pagalba dėl nuolatinio nedarbingumo.

Terorizmo atveju kompensacija už turtinę žalą, kurią nukentėjusieji patyrė dėl tokio pobūdžio nusikaltimo, papildys kompensaciją, skiriamą valdžios institucijų arba skiriamą pagal draudimo sutartis, ir bus sumažinta iš šių šaltinių skirta kompensacijos suma.

Kalbant apie žalą transporto priemonėms, gali būti kompensuojama privačioms transporto priemonėms padaryta žala bei žala, kurią patyrė transporto priemonių, naudojamų žmonėms ar prekėms vežti sausumoje (išskyrus viešosios nuosavybės transporto priemones) naudotojai, su sąlyga, kad incidento metu galiojo privalomojo transporto priemonės draudimo liudijimas, jei turėti tokį draudimą reikalaujama pagal konkrečius teisės aktus. Ši kompensacija papildo bet kokią kitą valstybės institucijų skiriamą kompensaciją arba pagalbą pagal draudimo sutartis, ir yra sumažinama tokios kompensacijos suma.

Asmenų, kurie mirė dėl teroro akto, palaikų gabenimo, laidotuvių, laidojimo ir (arba) kremavimo išlaidas iki teisės aktuose nustatytos ribos sumokės Ispanijos centrinė valdžia, jei gavėjai nėra apdrausti pagal draudimo liudijimą. Kartu su atitinkamomis sąskaitomis reikės pateikti draudimo liudijimą, pagal kurį šios išlaidos kompensuojamos, arba rašytinį patvirtinimą, kad tokio draudimo nėra.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip.

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju iki teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, priėmimo gali būti suteikta laikina pagalba, jei įrodoma, kad nukentėjusiojo arba pagalbos gavėjų finansinė padėtis yra sudėtinga. Nukentėjusiojo arba pagalbos gavėjų finansinė padėtis bus laikoma sudėtinga, jei tą dieną, kurią prašoma suteikti pagalbą, nei nukentėjusieji, nei pagalbos gavėjai negauna jokios rūšies metinių pajamų, didesnių nei prašymo pateikimo metu galiojantis metinis viešasis universalusis pajamų rodiklis (IPREM).

Bet kuriuo atveju, kad būtų galima suteikti tokią laikiną pagalbą, turi būti įrodyta, kad pareiškėjas atitinka taikomuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkamos galutinės pagalbos gavėjui.

Teroristinių nusikaltimų atveju, kol bus gauta galutinė pagalba, Vidaus reikalų ministerija gali iš anksto sumokėti sumą, neviršijančią teisės aktuose nustatytos ribos. Tai taikoma tais atvejais, kai dėl sužalojimų, patirtų dėl teroristinių veiksmų, sunkumo galima pagrįstai manyti, kad vėliau bus pripažintas nukentėjusiojo nedarbingumas be galimybės užsiimti jo įprasta profesija, nuolatinis nedarbingumas be galimybės užsiimti jokia profesija arba sunki negalia.

Be to, kai asmuo patiria negalią sukeliančių sužalojimų arba yra laikinai nedarbingas, už laikotarpius, kuriuos asmuo nedirba, gali būti mokama kas ketvirtį. Šios dalimis mokamos sumos už nedarbingumo dienas atitiks sužalojimo dieną galiojantį IPREM, padaugintą iš dviejų.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Taip.

Jei smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju suteikus pagalbą dėl tam tikro nedarbingumo lygio arba negalios laipsnio dėl sužalojimų ar žalos tiesiogiai susiklosto sunkesnė situacija, dėl kurios turėtų būti skiriama didesnė suma arba nukentėjusysis mirė, bus galima suteikti vienkartinę pagalbą dėl aplinkybių, dėl kurių buvo padarytas sužalojimas arba žala, pasunkėjimo.

Prašyti naujos pagalbos galima per vienerių metų laikotarpį, nustatytą sprendime, kuriuo buvo suteikta pradinė pagalba, skirtą kreiptis dėl nedarbingumo arba negalios laipsnio peržiūrėjimo.

Teroristinių nusikaltimų atveju, nors prašymus paprastai reikia pateikti ne vėliau kaip per vienus metus nuo tos dienos, kurią buvo padaryta žala, jei dėl sužalojimų, patirtų dėl teroro akto, aplinkybės tapo sunkesnės arba nukentėjęs asmuo mirė, prasidės naujas tokios pačios trukmės laikotarpis, per kurį galima kreiptis atitinkamo sumos skirtumo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju nukentėjusiojo arba jo atstovo prašymas suteikti galutinę pagalbą dėl laikino nedarbingumo ir negalią sukeliančių sužalojimų turi būti pateiktas užpildant oficialią formą ir nurodant toliau pateiktą informaciją bei pateikiant toliau nurodytus dokumentus.

 • Veikos, turinčios sąmoningo (tyčinio) smurtinio nusikaltimo požymių, padarymo aplinkybių aprašymas bei įvykio data ir vieta.
 • Įrodymai, patvirtinantys, kad apie įvykius buvo pranešta valdžios institucijai.
 • Pareiškimas dėl atitinkamo asmens gautos kompensacijos ir pagalbos arba galimų būdų gauti bet kokią kompensaciją ar pagalbą dėl šių įvykių.
 • Teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių (sprendimo, sprendimo, priimto in absentia, sprendimo užbaigti bylą dėl nusikaltimo vykdytojo mirties arba sprendimo nutraukti bylą), kopija.

Be to, visada reikia pridėti šiuos dokumentus:

 • jei nukentėjusysis yra Ispanijos pilietis – nacionalinio asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • ES valstybės narės piliečiams – jų pilietybę įrodantį dokumentą;
 • kompetentingos valdymo institucijos arba agentūros išduotą pažymą, įrodančią, kad nusikaltimo padarymo metu atitinkamam asmeniui buvo taikoma viešoji socialinės apsaugos sistema. Jei šių dokumentų nėra, pakaks atitinkamo asmens pareiškimo: jį vėliau patikrins tyrimo įstaiga.

Jei pateikiamas prašymas suteikti pagalbą dėl laikino nedarbingumo, o atitinkam asmeniui buvo taikoma valstybinė socialinio draudimo sistema, pateiktoje pažymoje taip pat turi būti nurodyta, kad teisė į išmoką dėl tokio nedarbingumo nebuvo suteikta.

 • Jei prašymą suteikti pagalbą dėl negalią sukeliančių sužalojimų pateikia tiesioginiai nukentėjusieji, kuriems taikoma bet kokia socialinio draudimo sistemai priskiriama sistema, išskyrus specialią sistemą, skirtą civilinių ir karinių institucijų valstybės tarnautojams (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), reikia pateikti Nacionalinio socialinio draudimo instituto (Instituto Nacional de la Seguridad Social) provincijos direktoriaus priimtą sprendimą dėl šių sužalojimų klasifikacijos; jei sprendimas dar nėra priimtas, pareiškėjas turėtų pateikti pareiškimą, kad buvo pradėta atitinkama pripažinimo nedarbingu procedūra.

Kad būtų galima suteikti galutinę pagalbą mirties atveju, kartu su netiesioginio nukentėjusiojo arba jo atstovo prašymu, parengtu pagal oficialų šabloną, turi būti pateikta ši informacija ir dokumentai:

 • mirties fakto ir pagalbos gavėjo arba netiesioginio nukentėjusiojo statuso patvirtinamieji dokumentai;
 • veikos, turinčios sąmoningo (tyčinio) smurtinio nusikaltimo požymių, padarymo aplinkybių aprašymas bei įvykio data;
 • įrodymai, patvirtinantys, kad apie įvykius buvo pranešta valdžios institucijai;
 • pareiškimas dėl atitinkamo asmens gautos kompensacijos ir pagalbos arba galimų būdų gauti bet kokią kompensaciją ar pagalbą dėl šių įvykių;
 • teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių (sprendimo, sprendimo, priimto in absentia, sprendimo užbaigti bylą dėl nusikaltimo vykdytojo mirties arba sprendimo nutraukti bylą), kopija.

Be to, visada reikia pridėti šiuos dokumentus:

 • jei nukentėjusysis (pagalbos gavėjas kaip netiesioginis nukentėjusysis) yra Ispanijos pilietis – nacionalinio asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • ES valstybės narės piliečiams – jų pilietybę įrodantį dokumentą;
 • tiesioginės nusikaltimo aukos mirties liudijimą, taip pat, atsižvelgiant į pagalbos gavėjo ryšį su mirusiuoju, šiuos dokumentus:
  • jei nukentėjusysis ir jo sutuoktinis negyveno skyrium arba oficialiai negyveno skyrium: išsamų santuokos registracijos liudijimą, savivaldybės civilinės metrikacijos registro išduotą po nukentėjusiojo mirties;
  • jei pareiškėjas yra mirusiojo sugyventinis pagal taikomuose teisės aktuose nustatytas sąlygas, jis turi pateikti pažymą apie bendrą gyvenimą tuo pačiu adresu (certificado de convivencia en domicilio común).

Siekiant įrodyti bendro gyvenimo faktinius santykius, atitinkančius sutuoktinių santykius, rekomenduojama pateikti atitinkamo Partnerystę įregistravusių asmenų registro (Registro de parejas de hecho) išduotą pažymą.

 • Jei pareiškėjas yra mirusiojo sugyventinis pagal taikomuose teisės aktuose nustatytas sąlygas, jis turi pateikti pažymą apie bendrą gyvenimą tuo pačiu adresu (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Mirusiojo vaikai: reikia pateikti savivaldybės civilinės metrikacijos registro išduotus atitinkamus gimimo liudijimus.

Sutuoktinio, kuris nebuvo oficialiai išsiskyręs su mirusiuoju, arba asmens, kuris su juo kartu gyveno pagal taikomuose teisės aktuose nustatytas sąlygas, vaikai, norėdami įrodyti savo kilmę, turi pateikti atitinkamus savivaldybės civilinės metrikacijos įstaigos išduotus gimimo liudijimus.

Taip pat jie turi įrodyti, kad vienas iš jų tėvų buvo susituokęs su mirusiuoju arba su juo kartu gyveno, nebent šios aplinkybės jau buvo įrodytos jo tėvui arba motinai pateikiant prašymą suteikti pagalbą.

Be to, ir mirusiojo vaikai, ir jo sutuoktinio, kuris nebuvo oficialiai išsiskyręs su mirusiuoju, arba asmens, kuris gyveno kartu su nukentėjusiuoju, vaikai turi įrodyti, kad jie nuo mirusiojo priklausė finansiškai, pateikdami šiuos dokumentus:

 • vietos savivaldybės išduotą pažymą apie bendrą gyvenimą;
 • bet kokios rūšies pajamų, gautų per dvylika mėnesių iki nukentėjusiojo mirties dienos, deklaraciją;
 • finansinių metų, kuriais nukentėjusysis mirė (jei nėra galimybės – finansinių metų, buvusių prieš metus, kuriais nukentėjusysis mirė), pajamų mokesčio deklaracijos kopiją. Jei tokia deklaracija nebuvo pateikta, reikia pateikti Nacionalinės mokesčių administravimo agentūros (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (toliau – AEAT)) išduotą pažymą apie atleidimą nuo mokesčių.
 • Mirusiojo tėvai: turi įrodyti tėvystę pateikdami mirusio sūnaus arba dukros gimimo liudijimą. Be to, siekiant įsitikinti, kad nėra kitų galimų pagalbos gavėjų, kurie gali turėti pirmenybę gauti pagalbą, tėvai turi pateikti savo sūnaus arba dukros civilinės būklės mirties dieną pareiškimą bei nurodyti, ar žino apie bet kokį kitą asmenį, kuris pagal taikomus teisės aktus galėtų būti laikomas pagalbos gavėju.

Kad būtų galima suteikti galutinę pagalbą laidotuvių išlaidoms padengti, kartu su nepilnamečio ar neveiksnaus suaugusiojo tėvų arba globėjų prašymu, parengtu pagal oficialų šabloną, turi būti pateikta ši informacija ir dokumentai:

 • mirties fakto ir pagalbos gavėjo arba netiesioginio nukentėjusiojo statuso patvirtinamieji dokumentai;
 • veikos, turinčios sąmoningo (tyčinio) smurtinio nusikaltimo požymių, padarymo aplinkybių aprašymas bei įvykio data;
 • įrodymai, patvirtinantys, kad apie įvykius buvo pranešta valdžios institucijai;
 • pareiškimas dėl atitinkamo asmens gautos kompensacijos ir pagalbos arba galimų būdų gauti bet kokią kompensaciją ar pagalbą dėl šių įvykių;
 • teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių (sprendimo, sprendimo, priimto in absentia, sprendimo užbaigti bylą dėl nusikaltimo vykdytojo mirties arba sprendimo nutraukti bylą), kopija.

Be to, visada reikia pridėti šiuos dokumentus:

 • nepilnamečio arba neveiksnaus suaugusiojo mirties liudijimą;
 • siekiant įrodyti pagalbos gavėjų statusą, jei prašymą pateikia tėvai – nepilnamečio arba neveiksnaus suaugusiojo gimimo liudijimą, jei prašymą pateikia globėjas – autentišką globą pagrindžiantį dokumentą;
 • jei mirusysis buvo neveiksnus suaugęs asmuo – teisinį dokumentą, kuriuo pripažįstamas neveiksnumas, arba, jei taikoma – pažymą, pagrindžiančią neveiksnumo laipsnį;
 • tėvų arba globėjų nacionalinio asmens tapatybės dokumento kopiją, o ES valstybės narės piliečių atveju – dokumento, įrodančio šių asmenų tautybę, kopiją;
 • išlaidų, susijusių su šarvojimu, palaikų gabenimu, laidojimu arba kremavimu, patvirtinamuosius dokumentus.

Kad būtų galima suteikti galutinę pagalbą terapinio gydymo dėl seksualinių nusikaltimų išlaidoms padengti, kartu su nukentėjusiojo arba jo atstovo prašymu, parengtu užpildant oficialią formą, turi būti pateikta ši informacija ir dokumentai:

 • veikos, turinčios sąmoningo (tyčinio) smurtinio nusikaltimo požymių, padarymo aplinkybių aprašymas bei įvykio data;
 • įrodymai, patvirtinantys, kad apie įvykius buvo pranešta valdžios institucijai;
 • pareiškimas dėl atitinkamo asmens gautos kompensacijos ir pagalbos arba galimų būdų gauti bet kokią kompensaciją ar pagalbą dėl šių įvykių;
 • teisinio sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas ir dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių (sprendimo, sprendimo, priimto in absentia, sprendimo užbaigti bylą dėl nusikaltimo vykdytojo mirties arba sprendimo nutraukti bylą), kopija.

Be to, visada reikia pridėti šiuos dokumentus:

 • jei nukentėjusysis yra Ispanijos pilietis – nacionalinio asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • ES valstybės narės piliečiams – jų pilietybę įrodantį dokumentą;
 • nukentėjusiojo pareiškimą, ar buvo pradėtas terapinis gydymas, ir, jei taikoma, pateikti sumokėtų išlaidų patvirtinamuosius dokumentus. Jei gydymas nebaigtas, tai reikia nurodyti.

Kad būtų galima suteikti laikinąją pagalbą dėl laikino nedarbingumo ir negalią sukeliančių sužalojimų, kartu su nukentėjusiojo arba jo atstovo prašymu, parengtu užpildant oficialią formą, turi būti pateikta ši informacija ir dokumentai:

 • sužalojimų arba žalos sveikatai klasifikacija, atlikta kompetentingos institucijos pagal atitinkamuose teisės aktuose nustatytą procedūrą;
 • veikos, turinčios sąmoningo (tyčinio) smurtinio ar seksualinio nusikaltimo požymių, padarymo aplinkybių aprašymas bei įvykio data ir vieta;
 • įrodymai, kad apie įvykius buvo pranešta kompetentingai institucijai, arba kad dėl šių įvykių pačios kompetentingos institucijos iniciatyva yra vykdomas baudžiamasis procesas;
 • pareiškėjo gautos kompensacijos ir pagalbos deklaracija dėl nagrinėjamų prašymų arba galimų būdų gauti bet kokią kompensaciją ar pagalbą dėl šių įvykių;
 • prašymas pateikti prokuroro protokolą, kuriame būtų nurodyta, kad yra prima facie įrodymų, kad sužalojimai buvo sukelti smurtiniais ir sąmoningais (tyčiniais) veiksmais;
 • jei nukentėjusysis yra Ispanijos pilietis – nacionalinio asmens tapatybės dokumento kopija;
 • ES valstybės narės piliečiams – jų pilietybę įrodantis dokumentas;
 • bet kokios rūšies pajamų, kurias pareiškėjas gavo per metus iki prašymo pateikimo, deklaracija ir paskutinių finansinių metų pajamų mokesčio deklaracijos kopija, o, jei deklaracija nebuvo pateikta – Nacionalinės mokesčių administravimo agentūros (AEAT)) išduota pažyma apie atleidimą nuo mokesčių.

Kad būtų galima suteikti laikinąją pagalbą mirties atveju, kartu su nukentėjusiojo arba jo atstovo prašymu, parengtu naudojant oficialių šabloną, turi būti pateikta ši informacija ir dokumentai:

 • mirties fakto ir pagalbos gavėjo, kaip netiesioginio nukentėjusiojo, statuso patvirtinamieji dokumentai. Reikia pateikti tiesioginės nusikaltimo aukos mirties liudijimą, taip pat, atsižvelgiant į pagalbos gavėjo ryšį su mirusiuoju, šiuos dokumentus:
  • jei nukentėjusysis ir jo sutuoktinis negyveno skyrium arba oficialiai negyveno skyrium: išsamų santuokos registracijos liudijimą, savivaldybių civilinės metrikacijos registro išduotą po nukentėjusiojo mirties;

konkrečiai dėl tokios rūšies pagalbos – pajamų, kurias pareiškėjas gavo per metus iki prašymo pateikimo, deklaraciją ir paskutinių finansinių metų pajamų mokesčio deklaracijos kopiją, o, jei deklaracija nebuvo pateikta – Nacionalinės mokesčių administravimo agentūros (AEAT)) išduotą pažymą apie atleidimą nuo mokesčių.

 • Jei pareiškėjas yra mirusiojo sugyventinis pagal taikomuose teisės aktuose nustatytas sąlygas, jis turi pateikti pažymą apie bendrą gyvenimą tuo pačiu adresu.

Siekiant įrodyti bendro gyvenimo faktinius santykius, atitinkančius sutuoktinių santykius, rekomenduojama pateikti atitinkamo Partnerystę įregistravusių asmenų registro (Registro de parejas de hecho) išduotą pažymą.

Konkrečiai dėl tokios rūšies pagalbos – pajamų, kurias pareiškėjas gavo per metus iki prašymo pateikimo, deklaraciją ir paskutinių finansinių metų pajamų mokesčio deklaracijos kopiją, o, jei deklaracija nebuvo pateikta – Nacionalinės mokesčių administravimo agentūros (AEAT)) išduotą pažymą apie atleidimą nuo mokesčių.

 • Jei pareiškėjas yra mirusiojo sugyventinis pagal taikomuose teisės aktuose nustatytas sąlygas, jis turi pateikti pažymą apie bendrą gyvenimą tuo pačiu adresu.
 • Mirusiojo vaikai: reikia pateikti savivaldybių civilinės metrikacijos registro išduotus atitinkamus gimimo liudijimus.

Sutuoktinio, kuris nebuvo oficialiai išsiskyręs su mirusiuoju, arba asmens, kuris su juo kartu gyveno pagal taikomuose teisės aktuose nustatytas sąlygas, vaikai, norėdami įrodyti savo kilmę, turi pateikti atitinkamus savivaldybių civilinės metrikacijos įstaigos išduotus gimimo liudijimus. Taip pat jie turi įrodyti, kad vienas iš jų tėvų buvo susituokęs su mirusiuoju arba su kartu gyveno, nebent šios aplinkybės jau buvo įrodytos jo tėvui arba motinai pateikiant prašymą suteikti pagalbą.

Be to, ir mirusiojo vaikai, ir jo sutuoktinio, kuris nebuvo oficialiai išsiskyręs su mirusiuoju, arba asmens, kuris gyveno kartu su nukentėjusiuoju, vaikai turi įrodyti, kad jie nuo mirusiojo priklausė finansiškai, pateikdami šiuos dokumentus:

 • vietos savivaldybės išduotą pažymą apie bendrą gyvenimą;
 • bet kokios rūšies pajamų, gautų per dvylika mėnesių iki nukentėjusiojo mirties dienos, deklaraciją;
 • finansinių metų, kuriais nukentėjusysis mirė (jei nėra galimybės – finansinių metų, buvusių prieš metus, kuriais nukentėjusysis mirė), pajamų mokesčio deklaracijos kopiją. Jei tokia deklaracija nebuvo pateikta, reikia pateikti Nacionalinės mokesčių administravimo agentūros (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (toliau – AEAT)) išduotą pažymą apie atleidimą nuo mokesčių;
 • veikos, turinčios sąmoningo (tyčinio) smurtinio ar seksualinio nusikaltimo požymių, padarymo aplinkybių aprašymą bei įvykio datą ir vietą;
 • įrodymus, kad apie įvykius buvo pranešta kompetentingai institucijai, arba kad dėl šių įvykių pačios kompetentingos institucijos iniciatyva yra vykdomas baudžiamasis procesas;
 • pareiškėjo gautos kompensacijos ir pagalbos deklaraciją dėl nagrinėjamų prašymų arba galimų būdų gauti bet kokią kompensaciją ar pagalbą dėl šių įvykių;
 • prašymą pateikti prokuroro protokolą, kuriame būtų nurodyta, kad yra prima facie įrodymų, kad sužalojimai buvo sukelti smurtiniais ir sąmoningais (tyčiniais) veiksmais;
 • jei nukentėjusysis yra Ispanijos pilietis – nacionalinio asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • ES valstybės narės piliečiams – jų pilietybę įrodantį dokumentą.

Kad būtų galima suteikti laikiną pagalbą mirties atveju, kartu su nukentėjusiojo arba jo atstovo prašymu, parengtu užpildant oficialią formą, turi būti pateikta ši informacija ir dokumentai:

 • veikos, turinčios sąmoningo (tyčinio) smurtinio ar seksualinio nusikaltimo požymių, padarymo aplinkybių aprašymas bei įvykio data ir vieta;
 • įrodymai, kad apie įvykius buvo pranešta kompetentingai institucijai, arba kad dėl šių įvykių pačios kompetentingos institucijos iniciatyva yra vykdomas baudžiamasis procesas;
 • pareiškėjo gautos kompensacijos ir pagalbos deklaracija dėl nagrinėjamų prašymų arba galimų būdų gauti bet kokią kompensaciją ar pagalbą dėl šių įvykių;
 • prašymas pateikti prokuroro protokolą, kuriame būtų nurodyta, kad yra prima facie įrodymų, kad sužalojimai buvo sukelti smurtiniais ir sąmoningais (tyčiniais) veiksmais;
 • jei nukentėjusysis yra Ispanijos pilietis – nacionalinio asmens tapatybės dokumento kopija;
 • ES valstybės narės piliečiams – jų pilietybę įrodantis dokumentas.
 • nepilnamečio arba neveiksnaus suaugusiojo mirties liudijimas;
 • siekiant įrodyti pagalbos gavėjų statusą, jei prašymą pateikia tėvai – nepilnamečio arba neveiksnaus suaugusiojo gimimo liudijimas, jei prašymą pateikia globėjas – oficialus globą pagrindžiantis dokumentas;
 • jei mirusysis buvo neveiksnus suaugęs asmuo – teisinis dokumentas, kuriuo pripažįstamas neveiksnumas, arba, jei taikoma – pažyma, pagrindžianti neveiksnumo laipsnį;
 • bet kokios rūšies pajamų, kurias tėvai arba globėjai gavo per metus iki prašymo pateikimo, deklaracija ir paskutinių finansinių metų pajamų mokesčio deklaracijos kopija, o, jei deklaracija nebuvo pateikta – Nacionalinės mokesčių administravimo agentūros (AEAT)) išduota pažyma apie atleidimą nuo mokesčių;
 • išlaidų, susijusių su šarvojimu, palaikų gabenimu, laidojimu arba kremavimu, patvirtinamieji dokumentai.

Kad būtų galima suteikti laikinąją pagalbą terapinio gydymo dėl seksualinių nusikaltimų išlaidoms padengti, kartu su nukentėjusiojo arba jo atstovo prašymu, parengtu užpildant oficialią formą, turi būti pateikta ši informacija ir dokumentai:

 • veikos, turinčios sąmoningo (tyčinio) smurtinio ar seksualinio nusikaltimo požymių, padarymo aplinkybių aprašymas bei įvykio data ir vieta;
 • įrodymai, kad apie įvykius buvo pranešta kompetentingai institucijai, arba kad dėl šių įvykių pačios kompetentingos institucijos iniciatyva yra vykdomas baudžiamasis procesas;
 • pareiškėjo gautos kompensacijos ir pagalbos deklaracija dėl nagrinėjamų prašymų arba galimų būdų gauti bet kokią kompensaciją ar pagalbą dėl šių įvykių;
 • prašymas pateikti prokuroro protokolą, kuriame būtų nurodyta, kad yra prima facie įrodymų, kad sužalojimai buvo sukelti smurtiniais ir sąmoningais (tyčiniais) veiksmais;
 • jei nukentėjusysis yra Ispanijos pilietis – nacionalinio asmens tapatybės dokumento kopija;
 • ES valstybės narės piliečiams – jų pilietybę įrodantis dokumentas.
 • nukentėjusiojo pareiškimas, ar buvo pradėtas terapinis gydymas, ir, jei taikoma, sumokėtų išlaidų patvirtinamieji dokumentai. Jei gydymas nebaigtas, tai reikia nurodyti;
 • bet kokios rūšies pajamų, kurias atitinkamas asmuo gavo per metus iki prašymo pateikimo, deklaracija ir paskutinių finansinių metų pajamų mokesčio deklaracijos kopija, o, jei deklaracija nebuvo pateikta – Nacionalinės mokesčių administravimo agentūros (AEAT)) išduota pažyma apie atleidimą nuo mokesčių.

Teroristinių nusikaltimų atveju teisės aktuose nustatytos įvairių rūšių pagalbos suteikimo procedūra pradedama atitinkam asmeniui arba jo atstovui pateikiant prašymą, parengtą užpildant oficialią formą, prie kurio turi būti pridedami šie dokumentai:

 • dokumentai, įrodantys atitinkamo asmens statusą, arba, jei taikoma, giminystės su nukentėjusiuoju laipsnį;
  • sprendimas, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių ir kuriuo pripažįstama teisė gauti kompensaciją dėl įvykių ir kompensaciją už žalą, priskiriamus Ispanijos teisės aktų taikymo sričiai;
  • jei sprendimas dar nėra priimtas, tačiau įvyko atitinkamas teismo procesas arba buvo pradėtas baudžiamasis procesas dėl nusikaltimų, bet kokie teisiškai leidžiami dokumentai, įrodantys nukentėjusiojo arba pagalbos gavėjo statusą, patirtą žalą ir įvykių, dėl kurių buvo patirta žala, pobūdį;
  • bet koks ankstesnis administracinis sprendimas;
  • mirties liudijimas, jei nukentėjusysis mirė;
  • šeimos knygos (Libro de familia) fotokopija;
  • policijos protokolai ar ataskaitos;
  • klinikinės ar psichologinės išvados;
 • jei prašoma suteikti laikiną apgyvendinimą:
  • policijos protokolas arba policijos ar Civilinės gvardijos pažyma, kuriuose būtų nurodyta, kad žala buvo patirta teroro akto metu arba dėl jo (jei administracijoje nėra žalos priežastį pagrindžiančių įrodymų);
  • jei pareiškėjas yra savininkas: perdavimo aktas, pirkimo–pardavimo sutartis arba žemės registro pažyma, naujausias nekilnojamojo turto mokesčio (Impuesto de Bienes Inmuebles) kvitas arba Gyventojų asociacijos pirmininko pareiškimas, kad pareiškėjas yra asociacijos narys;
  • jei pareiškėjas yra nuomininkas: nuomos sutartis, paskutinio nuomos mokesčio mokėjimo kvitas arba mokėjimo už nuomininko sunaudotą vandenį, elektrą arba naudotas telefono paslaugas kvitas;
  • jei pareiškėjas nėra nei savininkas, nei nuomininkas: dokumentas, įrodantis pareiškėjo teisinį statusą, pagal kurį jis gali atlikti arba organizuoti remonto darbus;
  • jei tai susiję su pareiškėjo faktine gyvenamąja vieta, o atitinkamas adresas nėra nurodytas jo nacionaliniame tapatybės dokumente (toliau – DNI): registracijos liudijimas arba pajamų mokesčio deklaracija, kurioje nurodyta gyvenamoji vieta mokesčių tikslais, arba Gyventojų asociacijos pirmininko pareiškimas, kad pareiškėjas nuolat gyvena gyvenamojoje vietoje;
 • jei prašoma skirti kompensaciją už žalą transporto priemonei:
  • policijos protokolas arba policijos ar Civilinės gvardijos pažyma, kuriuose būtų nurodyta, kad žala buvo patirta teroro akto metu arba dėl jo (jei administracijoje nėra žalos priežastį pagrindžiančių įrodymų);
  • transporto priemonės registracijos liudijimas (pareiškėjo vardu);
  • įrodymai, kad išpuolio metu galiojo draudimo liudijimas pagal sutartį, kuriuose būtų nurodyta draudimo rūšis ir apdraustos rizikos;
  • jei buvo atliktas remontas – sąskaita, įrodanti žalos, padarytos teroristiniais veiksmais, pašalinimo išlaidas;
 • jei prašoma pagalbos studijoms, reikia pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose būtų išsamiai aprašyti studijų kreditai, kuriems gauti studentas užsiregistravo, ir jo mokymosi rezultatai.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju teisės aktuose numatytą valstybės pagalbą valdo ir sprendimus dėl jos priima Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas.

Terorizmo nusikaltimų atveju sprendimus dėl teisės aktuose numatytos pagalbos suteikimo arba atsisakymo ją suteikti priima Vidaus reikalų ministerija.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju prašymai suteikti pagalbą, parengti užpildant oficialią formą, siunčiami Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generaliniam direktoratui šiuo adresu:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020 Madrid.

Dėl pagalbos rengiant ir išsiunčiant prašymus suteikti pagalbą pareiškėjai gali kreiptis į atitinkamą Paramos nusikaltimų aukoms tarnybą, kurioje jiems bus suteikta informacija apie bet kokią finansinę pagalbą, kurią jie gali gauti, ir įvairias procedūras.

Šios tarnybos veikia visose autonominėse srityse, beveik visų provincijų sostinėse ir kituose miestuose.

Paramos nusikaltimų aukoms biurų adresus galite rasti spustelėję šią Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju prašymai suteikti pagalbą, parengti užpildant oficialią formą, siunčiami Vidaus reikalų ministerijos Paramos nuo terorizmo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims generaliniam direktoratui šiuo adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Nacionalinio aukštojo teismo Informacijos ir paramos terorizmo aukoms biuras teikia bendro pobūdžio informaciją apie finansinę paramą, kurią gali gauti terorizmo aukos. Šio biuro adresas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktinis telefono numeris + 34 91 400 74 02

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Smurtinių nusikaltimų ir seksualinių nusikaltimų atveju baigus visus tyrimus ir prieš parengiant sprendimo dėl pagalbos suteikimo ar atsisakymo ją suteikti projektą pareiškėjas bus išklausytas pagal taikomus teisės aktus, kad turėtų galimybę pateikti reikalingus argumentus.

Jei nusikaltimas buvo padarytas Ispanijoje, o pareiškėjo, kuris kreipėsi pagalbos, įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, kai pagalbos prašymas pateikiamas per valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiąją instituciją, Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas, kaip sprendžiančioji institucija, jei mano, kad tai reikalinga, gali užtikrinti atitinkamos padedančiosios institucijos bendradarbiavimą, kad ši atliktų pareiškėjo arba bet kokio kito asmens išklausymo procedūrą.

Kad būtų galima išklausyti asmenį, Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas gali valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo, kuris kreipėsi pagalbos, įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiosios institucijos paprašyti pateikti bet kokią reikalingą informaciją, kad institucija, nagrinėjanti klausimą dėl pagalbos suteikimo arba atsisakymo ją suteikti, galėtų pareiškėją (jei jis su tuo sutinka) išklausyti tiesiogiai, telefonu arba surengiant vaizdo konferenciją. Be to, išklausymą vykdanti padedančioji institucija Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generaliniam direktoratui turi nusiųsti įvykusio išklausymo protokolą.

Teroristinių nusikaltimų atveju taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir dėl smurtinių bei seksualinių nusikaltimų, kai nusikaltimas buvo padarytas Ispanijoje, o pareiškėjo, kuris kreipiasi pagalbos, įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje. Jei prašymas suteikti pagalbą pateikiamas per valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiąją instituciją, pirmiau nurodytus veiksmus dėl išklausymo kaip sprendžiančioji institucija atlieka Vidaus reikalų ministerija per Paramos nukentėjusiesiems nuo terorizmo generalinį direktoratą.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju prašymo suteikti pagalbą pateikimo terminas paprastai yra vieni metai nuo tos dienos, kurią įvyko nusikaltimas.

Sprendimo suteikti arba atsisakyti suteikti pagalbą priėmimo (galutinai arba laikinai) terminai:

 • dėl negalią sukeliančių sužalojimų, sužalojimų pasunkėjimo arba mirties: 6 mėnesiai;
 • dėl laikino nedarbingumo: 4 mėnesiai;
 • dėl terapinio gydymo po seksualinių nusikaltimų išlaidų ir laidotuvių išlaidų: 2 mėnesiai.

Prašymas gali būti laikomas atmestu, jei suėjus konkretaus sprendimo priėmimo terminui nebuvo aiškiai priimtas joks sprendimas.

Terorizmo nusikaltimų atveju prašymai paprastai turi būti pateikiami per vienus metus nuo tada, kai buvo padaryta žala, arba nuo tada, kai buvo atliktas įvertinimas, įrodantis priežastinį ryšį tarp teroro akto ir padarinių. Pagalbos studijoms atveju terminas yra trys mėnesiai nuo registracijos į kursą.

Atitinkamo sprendimo priėmimo ir pranešimo apie jį terminas yra dvylika mėnesių, išskyrus dėl pagalbos studijoms – šiuo atveju terminas yra šeši mėnesiai. Prašymas laikomas patvirtintu, jei suėjus terminui nebuvo priimtas joks aiškus sprendimas.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų Finansų ir viešojo administravimo ministerijos sprendimus dėl teisės aktuose numatytos pagalbos pareiškėjai gali skųsti per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą. Jei per šį laikotarpį sprendimas neapskundžiamas, vienintelė galimybė yra pateikti atitinkamai ministerijai skundą dėl išimtinės peržiūros.

Sprendimą galima skųsti Finansų ir viešojo administravimo ministerijai arba Nacionalinei pagalbos ir paramos smurtinių nusikaltimų aukoms komisijai (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalinė komisija yra kompetentinga įstaiga, priimanti sprendimus dėl skundų, kuriais skundžiami Finansų ir viešojo administravimo ministerijos sprendimai dėl pagal taikomus teisės aktus teikiamos pagalbos.

Jei Nacionalinė komisija per tris mėnesius nuo skundo pateikimo nepasiekia susitarimo, skundas laikomas atmestu. Tokį sprendimą galima apskųsti administraciniu skundu.

Teroristinių nusikaltimų atveju Vidaus reikalų ministerijos sprendimus, priimamus pagal administracinę procedūrą dėl prašymų suteikti įvairių rūšių pagalbą, galima skųsti pačiai institucijai arba tiesiogiai ginčyti pagal administracinės teisenos teisinę sistemą.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Dėl smurtinių nusikaltimų ir seksualinių nusikaltimų pagalbos dėl prašymų suteikti pagalbą pateikimo ir išsiuntimo pareiškėjai gali kreiptis į atitinkamą Paramos nusikaltimų aukoms biurą, kuriame jiems bus suteikta informacija apie finansinę pagalbą, kurią jie gali gauti, ir įvairias kreipimosi dėl pagalbos procedūras.

Šie biurai veikia visose autonominėse srityse, beveik visų provincijų sostinėse ir kituose miestuose.

Paramos nusikaltimų aukoms biurų adresus galite rasti spustelėję šią Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Specialias prašymo suteikti pagalbą formas galite rasti spustelėję šią Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju prašymai suteikti pagalbą, parengti užpildant oficialią formą, siunčiami Vidaus reikalų ministerijos Paramos nuo terorizmo nukentėjusiems asmenims generaliniam direktoratui šiuo adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Specialias prašymo suteikti pagalbą formas galite rasti spustelėję šią Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Nacionalinio aukštojo teismo Informacijos ir paramos nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims biuras teikia bendro pobūdžio informaciją apie finansinę paramą, kurią gali gauti nukentėję nuo terorizmo asmenys. Šio biuro adresas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktinis telefono numeris + 34 91 400 74 02

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju prašymo skirti įvairių rūšių pagalbą formas arba šablonus galite rasti spustelėję šią Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Paramos nusikaltimų aukoms biurų, kuriuose teikiama informacija apie finansinę pagalbą, kurią galite gauti, bei įvairias kreipimosi dėl tokios pagalbos procedūras, adresus galite rasti spustelėję šią Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Informacijos teroristinių nusikaltimų atveju teikiamą pagalbą galite rasti Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinio aukštojo teismo Informacijos ir paramos nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims biuras teikia bendro pobūdžio informaciją apie finansinę paramą, kurią gali gauti nukentėję nuo terorizmo asmenys.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju nukentėjusieji gali prašyti suteikti nemokamą teisinę pagalbą pagal Ispanijoje taikomų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir procedūrą.

Visų pirma pagal Ispanijos teisės aktus nuo smurto lyties pagrindu nukentėję asmenys turi teisę gauti nemokamą teisinę konsultaciją prieš pateikiant skundą ir būti nemokamai ginami ir atstovaujami advokato bei atstovo visuose administraciniuose procesuose ir bylose, tiesiogiai arba netiesiogiai pradėtuose dėl patirto smurto.

Tokiose situacijose nukentėjusįjį turėtų ginti viena teisininkų grupė, jei taip deramai užtikrinama nukentėjusiojo teisė į gynybą. Nukentėjusiojo mirties atveju šią teisę turi ir jo teisių perėmėjai, jei jie nedalyvavo vykdant tuos nusikalstamus veiksmus.

Teroristinių nusikaltimų atveju pagal Ispanijos teisės aktus terorizmo aukomis pripažinti asmenys turi teisę Ispanijoje galiojančių teisės aktų, kuriais reglamentuojama teisinė pagalba, nustatyta tvarka gauti teisinę pagalbą visuose teismo procesuose ir administracinėse procedūrose, pradėtuose dėl teroro akto, dėl kurio jie tapo nukentėjusiaisiais, nepriklausomai nuo jų finansinių išteklių.

Bet kuriuo atveju skubi nemokama teisinė pagalba užtikrinama visiems nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims, kurie dėl jos kreipiasi. Teisė gauti teisinę pagalbą prarandama, jei vėliau nepripažįstamas nukentėjusiojo statusas, priimamas išteisinamasis nuosprendis, dėl kurio daugiau nėra teisių gynimo priemonių, arba byloje nesiimama daugiau veiksmų, tačiau nėra įpareigojimo atlyginti išlaidas už jokias paslaugas, kuriomis iki tol buvo naudojamasi nemokamai.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Dėl smurtinių nusikaltimų ir seksualinių nusikaltimųpagalbos dėl prašymų suteikti pagalbą pateikimo ir išsiuntimo pareiškėjai gali kreiptis į atitinkamą Paramos nusikaltimų aukoms biurą, kuriame jiems bus suteikta informacija apie finansinę pagalbą, kurią jie gali gauti, ir įvairias kreipimosi dėl pagalbos procedūras.

Šie biurai veikia visose autonominėse srityse, beveik visų provincijų sostinėse ir kituose miestuose.

Paramos nusikaltimų aukoms biurų adresus galite rasti spustelėję šią Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Nacionalinio aukštojo teismo Informacijos ir paramos nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims biuras teikia bendro pobūdžio informaciją apie finansinę paramą, kurią gali gauti nukentėję nuo terorizmo asmenys. Šio biuro adresas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktinis telefono numeris + 34 91 400 74 02

Paskutinis naujinimas: 17/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Kroatija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensacijos galite prašyti, jeigu nukentėjote nuo Kroatijos teritorijoje padaryto tyčinio smurtinio nusikaltimo, kuriuo buvo padarytas sunkus kūno sužalojimas arba didelė žala sveikatai, arba buvo sukelta mirtis.

Smurtinis nusikaltimas – tai:

 1. bet kuris nusikaltimas, padarytas tyčia ir naudojant jėgą arba pažeidžiant kito asmens seksualinę neliečiamybę;
 2. bet kuris nusikaltimas, dėl kurio kyla pavojus gyvybei ir turtui dėl veiksmų, kurie visuotinai laikomi pavojingais, arba naudojant priemonę, kuri sukėlė mirtį, sunkų vieno ar kelių asmenų kūno sužalojimą arba padarė didelę žalą sveikatai, jeigu tai Baudžiamajame kodekse numatyta kaip sunki esminio tyčinio nusikaltimo forma.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

 • Apskritai už sužalojimus kompensacija nenumatyta. Sąlygos gauti kompensaciją įvykdomos tada, kai dėl smurtinio nusikaltimo padaromas sunkus kūno sužalojimas arba didelė žala sveikatai, arba sukeliama mirtis.
 • Patys nukentėjusieji turi teisę gauti kompensaciją už prarastas pajamas, neviršijančią 35 000 HRK, jeigu atitinkamu smurtiniu nusikaltimu buvo padarytas sunkus kūno sužalojimas arba didelė žala sveikatai ir jeigu, įvykdžius visas kitas įstatyme numatytas sąlygas, galima įrodyti, kad dėl to buvo prarastos pajamos.
 • Patys nukentėjusieji turi teisę gauti medicininių išlaidų atlyginimą, jeigu atitinkamu smurtiniu nusikaltimu buvo padarytas sunkus kūno sužalojimas arba didelė žala sveikatai ir jeigu, įvykdžius visas kitas įstatyme numatytas sąlygas, galima įrodyti, kad dėl to buvo patirtos medicininės išlaidos, kurias turėjo sumokėti pats nukentėjusysis. Galima reikalauti atlyginti šių medicininių išlaidų sumą, neviršijančią Kroatijos Respublikos privalomojo sveikatos draudimo reglamentavimo nuostatose nustatytos ribos, jeigu šios išlaidos yra pripažįstamos ir tik jeigu pats nukentėjusysis neturi teisės gauti šių išlaidų atlyginimo pagal sveikatos draudimą.
 • Netiesiogiai nukentėję asmenys turi teisę gauti kompensaciją dėl teisės aktais numatyto išlaikymo praradimo, jeigu dėl smurtinio nusikaltimo pats nukentėjusysis mirė ir jeigu, įvykdžius visas kitas įstatyme numatytas sąlygas, galima įrodyti, kad netiesiogiai nukentėjęs asmuo prarado teisės aktais numatytą išlaikymą. Jeigu netiesiogiai nukentėjęs asmuo turi teisę gauti privalomojo pensijų draudimo sistemos išmokas, tada jis neturi teisės į kompensaciją dėl teisės aktais numatyto išlaikymo praradimo. Visiems netiesiogiai nukentėjusiems asmenims iš viso gali būti skirta 70 000 HRK neviršijanti kompensacija dėl teisės aktais numatyto išlaikymo praradimo.
 • Asmenys, sumokėję nuo tyčinio smurtinio nusikaltimo mirusio asmens laidotuvių išlaidas, turi teisę į laidotuvių išlaidų atlyginimą, jeigu, įvykdžius visas kitas įstatyme numatytas sąlygas, galima įrodyti, kad jie tas laidotuvių išlaidas sumokėjo. Atlygintinomis išlaidomis gali būti pripažįstamos iki 5 000 HRK dydžio laidotuvių išlaidos.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

 • TAIP, mirusiųjų nusikaltimų aukų giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją dėl teisės aktais numatyto išlaikymo praradimo ir standartinių laidotuvių išlaidų atlyginimą.
 • Šie giminaičiai arba šeimos nariai įstatyme vadinami „netiesiogiai nukentėjusiais asmenimis“. Giminaičiai arba šeimos nariai (t. y. įstatyme numatyti netiesiogiai nukentėję asmenys) yra: sutuoktiniai, partneriai, vaikai, tėvai, įvaikiai, įvaikintojai, pamotės, patėviai, sutuoktinio vaikai ir tos pačios lyties partneriai, su kuriais gyveno pats nukentėjusysis; seneliai ir vaikaičiai, tačiau tik tuo atveju, jeigu jie patys yra nukentėjusieji ir jeigu jie nuolat gyveno kartu, o seneliai atliko tiesiogiai nukentėjusiųjų asmenų tėvų vaidmenį.
 • Nesantuokinių santykių ir tos pačios lyties asmenų partnerystės buvimas vertinamas pagal Kroatijos Respublikos teisę.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

 • NE, jeigu nukentėjusysis po išpuolio liko gyvas, giminaičiai arba išlaikomi šeimos nariai kompensacijos gauti negali.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

 • Kompensaciją turi teisę gauti tik tie nukentėjusieji, kurie yra Kroatijos piliečiai arba gyvena Kroatijos Respublikoje, t. y. jeigu jie yra ES valstybės narės piliečiai arba turi nuolatinę gyvenamąją vietą jos teritorijoje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

 • NE, nukentėjusysis negali reikalauti kompensacijos iš Kroatijos Respublikos, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitos valstybės teritorijoje. Kroatijos Respublika sumoka kompensaciją tik tuo atveju, jeigu įvykdomos įstatyme nustatytos sąlygos ir reikalavimai ir jeigu smurtinis nusikaltimas buvo padarytas jos teritorijoje (t. y., Kroatijos Respublika nemoka kompensacijos už nusikaltimus, padarytus kitoje šalyje).

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

 • TAIP, kad galėtumėte reikalauti kompensacijos, apie nusikaltimą turi būti pranešta arba jis turi būti užregistruotas policijoje arba prokuratūroje kaip nusikaltimas.
 • Su prašymu skirti kompensaciją turi būti pateikta policijos pažyma, kad incidentas buvo užregistruotas arba apie jį buvo pranešta kaip apie nusikaltimą.
 • Nukentėjusiojo prašymu policija privalo išduoti pažymą, kurioje patvirtinama, kad apie atitinkamą incidentą buvo pranešta arba kad jis buvo užregistruotas kaip nusikaltimas.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

 • NE, jūs neprivalote laukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso rezultatų.
 • Teise pateikti prašymą galima pasinaudoti neatsižvelgiant į tai, ar nusikaltėlis yra žinomas ir ar buvo pradėtas baudžiamasis procesas.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

 • NE, jūs neprivalote pirmiausia siekti kompensacijos iš nusikaltėlio.
 • Pateikęs prašymą pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą (kroat. Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, toliau – įstatymas), nukentėjusysis nepraranda galimybės įgyvendinti savo teisę gauti kompensaciją iš nusikaltėlio.
 • Jeigu nukentėjusysis pateikė prašymą pagal įstatymą ir pasinaudojo savo teise gauti kompensaciją tiesiogiai iš nusikaltėlio, ši kompensacija įskaičiuojama į kompensaciją, kurios nukentėjusysis prašo pagal įstatymą.
 • Jeigu iš nusikaltėlio gauta kompensacija visiškai patenkinamas reikalavimas, pagal įstatymą pateiktas prašymas atmetamas. Jeigu procesas dėl šio prašymo jau baigtas, tačiau mokėjimas dar neatliktas, bus priimtas sprendimas neišmokėti kompensacijos.
 • Jeigu valstybė pagal įstatymą jau atliko mokėjimą nukentėjusiajam ir nukentėjusysis gauna visišką arba dalinę kompensaciją iš nusikaltėlio, tada valstybė turi atgręžtinio reikalavimo teisę iš nukentėjusiojo susigrąžinti sumą, tiesiogiai gautą iš nusikaltėlio, tačiau ne daugiau, negu ji sumokėjo nukentėjusiajam.
 • Gavęs kompensacijos mokėjimą iš valstybės pagal įstatymą, nukentėjusysis nebeturi teisės reikalauti šios kompensacijos iš nusikaltėlio, nes dabar valstybė turi atgręžtinio reikalavimo teisę nusikaltėlio atžvilgiu.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

 • TAIP, pareiškėjas turi prie savo prašymo skirti kompensaciją pridėti visus paprastai reikalaujamus dokumentus, kurie yra išvardyti oficialioje prašymo formoje, teikiamoje neatsižvelgiant į tai, ar buvo nustatyta nusikaltėlio tapatybė, ar jis buvo nuteistas ir ar buvo pradėtas baudžiamasis procesas.
 • Paprastai prie prašymo pridedama: policijos pažyma, kad incidentas buvo užregistruotas arba apie jį buvo pranešta kaip apie nusikaltimą, pilietybės įrodymas, pažyma apie gyvenamąją vietą, nukentėjusiojo mirties liudijimas, pareiškėjo patvirtintas pareiškimas, kad teise gauti kompensaciją pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą nebuvo pasinaudota kitokiu teisiniu pagrindu, taip pat nukentėjusiojo medicininiai dokumentai, kurių pagrindu prašoma kompensacijos (pareiškimo ligoninei forma, medicininės išvados ir pažymos, pažyma apie išrašymą iš ligoninės, nedarbingumo pažyma, su sveikatos priežiūra susiję kvitai), standartinių laidotuvių išlaidų kvitai, kitos aktualios pažymos ar dokumentai, kurie galėtų būti reikšmingi sprendžiant dėl kompensacijos.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

 • TAIP, prašymas turi būti pateiktas vėliausiai per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo padarytas prašyme nurodytas nusikaltimas.
 • Jeigu nukentėjusysis dėl pagrįstų priežasčių per minėtą laikotarpį negalėjo pateikti prašymo, prašymas turi būti pateiktas vėliausiai per tris mėnesius nuo tos dienos, kai išnyko pagrįstos priežastys, ir vėliausiai per trejus metus nuo nusikaltimo padarymo dienos (nukentėjusysis turi išdėstyti ir įrodyti pagrįstas priežastis).
 • Jeigu nukentėjusysis yra nepilnametis arba neveiksnus ir jo teisinis atstovas nepateikė prašymo per šešis mėnesius nuo nusikaltimo padarymo dienos, šešių mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai asmeniui sueina 18 metų, arba nuo tos dienos, kai, nukentėjusiajam tapus suaugusiuoju, buvo pradėtas baudžiamasis procesas, arba nuo tos dienos, kai asmuo tapo veiksniu.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

a) nusikaltimo aukai:

– materialinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas)
  • Pats nukentėjusysis turi teisę gauti sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją, siekiančią Kroatijos Respublikos privalomojo sveikatos draudimo reglamentavimo nuostatose nustatytą ribą. Šios išlaidos pripažįstamos tik tuo atveju, jei nukentėjusysis neturi teisės gauti išlaidų atlyginimo pagal sveikatos draudimą.
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
  • Žr. atsakymą prie pirmo punkto (teisė gauti sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją, siekiančią Kroatijos Respublikos privalomojo sveikatos draudimo reglamentavimo nuostatose nustatytą ribą).
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
 • Patys nukentėjusieji turi teisę į kompensaciją už prarastas pajamas, kuri skiriama kaip vienkartinė išmoka, siekianti ne daugiau kaip 35 000 HRK.
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita

– psichologinė (moralinė) žala:

 • NE
  • nukentėjusiojo skausmas ir kančia
 • NE

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– materialinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos:
standartinės laidotuvių išlaidos, siekiančios ne daugiau kaip 5 000 HRK;
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija);
 • išlaikymo arba galimybės praradimas.

Nukentėjusiojo, kuris dėl smurtinio nusikaltimo padarinių mirė, išlaikomi netiesiogiai nukentėję asmenys turi teisę į kompensaciją dėl teisės aktuose numatyto išlaikymo praradimo. Kompensacija skiriama kaip vienkartinė išmoka remiantis draudimo aktuariniais apskaičiavimais, pradedant nuo mažiausios šeimos pensijos pagal Pensijų draudimo įstatymą (kroat. Zakon o mirovinskom osiguranju), apskaičiuotos pagal 5 metų profesinės veiklos laikotarpį ir tikėtiną netiesiogiai nukentėjusio asmens išlaikymo laikotarpį. Kompensacija skiriama tik tuo atveju, jei netiesiogiai nukentėjęs asmuo neturi teisės į valstybinio pensijų draudimo išmokas. Visiems netiesiogiai nukentėjusiems asmenims gali būti skirta ne daugiau kaip 70 000 HRK kompensacija.

– psichologinė žala:

 • NE
  • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia arba kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė:
 • NE

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

 • Kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys ryšium su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

 • Sprendžiant dėl teisės į kompensaciją atsižvelgiama į paties nukentėjusiojo veiksmus iki nusikaltimo, jo metu ir po jo padarymo; nukentėjusiojo vaidmenį, susijusį su žalos atsiradimu ir dydžiu; ir į tai, ar nukentėjusysis pranešė ir per kokį laiką pranešė apie nusikaltimą kompetentingoms institucijoms, nebent jis dėl pagrįstų priežasčių negalėjo to padaryti; taip pat į nukentėjusiojo bendradarbiavimą su policija ir kompetentingomis institucijomis siekiant įvykdyti nusikaltėliui teisingumą; nukentėjusysis, kuris prisidėjo prie žalos atsiradimo arba padidino jos mastą, turi teisę tik į proporcingai sumažintą kompensaciją.
 • Prašymas skirti kompensaciją atmetamas, jeigu nustatoma, kad nukentėjusysis dalyvauja organizuoto nusikalstamumo veikloje arba yra nusikalstamos organizacijos narys.
 • Kompensacija gali būti neskiriama arba sumažinama, jeigu visos kompensacijos skyrimas prieštarautų teisingumo principui, moralei ar viešajai .tvarkai
 • Sprendžiant dėl netiesiogiai nukentėjusio asmens teisės į kompensaciją, atsižvelgiama į paties nukentėjusiojo elgesį.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

 • NE
 • Pareiškėjo finansinės, t. y. pragyvenimo, aplinkybės iš esmės neturi poveikio sprendimui dėl prašymo, tačiau, sprendžiant dėl kompensacijos už teisės aktais numatyto išlaikymo praradimą, finansinės aplinkybės gali turėti poveikio galimybėms gauti kompensaciją.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

 • TAIP
 • Sprendžiant dėl teisės į kompensaciją atsižvelgiama į paties nukentėjusiojo veiksmus iki nusikaltimo, jo metu ir po jo padarymo; nukentėjusiojo vaidmenį, susijusį su žalos atsiradimu ir dydžiu; ir į tai, ar nukentėjusysis pranešė ir per kokį laiką pranešė apie nusikaltimą kompetentingoms institucijoms, nebent jis dėl pagrįstų priežasčių negalėjo to padaryti; taip pat į nukentėjusiojo bendradarbiavimą su policija ir kompetentingomis institucijomis siekiant įvykdyti nusikaltėliui teisingumą; nukentėjusysis, kuris prisidėjo prie žalos atsiradimo arba padidino jos mastą, turi teisę tik į proporcingai sumažintą kompensaciją.
 • Prašymas skirti kompensaciją atmetamas, jeigu nustatoma, kad nukentėjusysis dalyvauja organizuoto nusikalstamumo veikloje arba yra nusikalstamos organizacijos narys.
 • Kompensacija gali būti neskiriama arba sumažinama, jeigu visos kompensacijos skyrimas prieštarautų teisingumo principui, moralei ar viešajai tvarkai.
 • Sprendžiant dėl netiesiogiai nukentėjusio asmens teisės į kompensaciją, atsižvelgiama į paties nukentėjusiojo elgesį.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

 • Finansinė kompensacija apskaičiuojama atsižvelgiant į kiekvieno individualaus atvejo aplinkybes, pareiškėjas turi įrodyti, kad buvo įvykdyti teisiniai reikalavimai ir kad buvo patirtos konkrečios išlaidos ar nuostoliai, t. y. žala.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

 • Teisės aktuose nenumatyta mažiausia skirtina suma (tačiau juose apribota didžiausia skirtina suma).

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

 • TAIP, tikimasi, kad pareiškėjai nurodys sumą, kurios reikalauja.
 • Nurodymai, kaip apskaičiuoti sumą, nepateikiami (pareiškėjas turi įrodyti reikalaujamas išlaidas arba nuostolius).

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

 • Kai kuriais atvejais TAIP, kitais – NE, priklausomai nuo gautos kompensacijos šaltinio.
 • Kompensacija, gauta pagal sveikatos, pensijų ar kitą draudimą, įskaičiuojama į tinkamą kompensacijos pagrindą, taigi, nukentėjusiajam skiriamą kompensaciją sudaro visos kompensacijos, į kurią nukentėjusysis turi teisę pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą (toliau – įstatymas), ir sumos, kurią nukentėjusysis gauna vienu ar keliais pagrindais, skirtumas.
 • Savanoriškas draudimas, už kurį sumokėjo pats nukentėjusysis arba netiesiogiai nukentėjęs asmuo, į kompensacijos sumą neįskaičiuojamas.
 • Kai tik nukentėjusysis gauna kompensaciją tiesiogiai iš nusikaltėlio, ji įskaičiuojama į kompensaciją, kurios reikalaujama iš Kroatijos Respublikos. Jeigu iš nusikaltėlio gauta kompensacija visiškai patenkinamas reikalavimas, prašymas atmetamas. Jeigu iš nusikaltėlio gauta kompensacija visiškai patenkinamas reikalavimas ir jeigu procesas jau baigtas, tačiau mokėjimas dar neatliktas, bus priimtas sprendimas neišmokėti nukentėjusiajam kompensacijos.
 • Jeigu Kroatijos Respublika pagal įstatymą jau sumokėjo kompensaciją ir nukentėjusysis pasinaudojo savo teise gauti kompensaciją iš nusikaltėlio, Kroatijos Respublika turi atgręžtinio reikalavimo teisę iš nukentėjusiojo susigrąžinti sumą, tiesiogiai gautą iš nusikaltėlio, tačiau ne daugiau, negu valstybė sumokėjo nukentėjusiajam.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

 • NE

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

 • Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatyme papildoma kompensacija nenumatyta.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • Patvirtinamieji dokumentai, kuriuos reikia pridėti prie prašymo, išvardyti oficialioje formoje. Prie prašymo pridedama: pilietybės įrodymas, pažyma apie gyvenamąją vietą, nukentėjusiojo mirties liudijimas, policijos pažyma, kad incidentas buvo užregistruotas arba apie jį buvo pranešta kaip apie nusikaltimą, pareiškėjo patvirtintas pareiškimas, kad teise gauti kompensaciją pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą nebuvo pasinaudota kitokiu teisiniu pagrindu, taip pat nukentėjusiojo medicininiai dokumentai, kurių pagrindu prašoma kompensacijos (pareiškimo ligoninei forma, medicininės išvados ir pažymos, pažyma apie išrašymą iš ligoninės, nedarbingumo pažyma, su sveikatos priežiūra susiję kvitai), standartinių laidotuvių išlaidų kvitai, kitos aktualios pažymos ar dokumentai, kurie galėtų būti reikšmingi sprendžiant dėl kompensacijos.
 • Pateikiami minėtų dokumentų originalai arba patvirtintos kopijos.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

 • Pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą vykstant prašymo nagrinėjimo procesui administracinių ar kitų mokesčių mokėti nereikia.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

 • Valdžios institucija, kompetentinga nuspręsti dėl nusikaltimų aukų prašymų skirti kompensaciją pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą, kai kompensacija išmokama iš nacionalinio biudžeto, yra Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas (kroat. Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Jeigu nukentėjusysis siekia gauti kompensaciją iš nusikaltėlio, t. y. pateikti prašymą įstoti į procesą civiliniu ieškovu kompensacijai iš nusikaltėlio gauti, nukentėjusysis tai gali padaryti baudžiamajame procese, kurį vykdo jurisdikciją turintis teismas.
 • Tačiau nukentėjusysis taip pat gali nuspręsti kompetentingame teisme pateikti ieškinį nusikaltėliui dėl kompensacijos.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

 • Prašymas skirti kompensaciją nusikaltimų aukoms pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą teikiamas Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetui, t. y. Teisingumo ministerijai.

Kroatijos Respublikos
Teisingumo ministerija (kroat. Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Jeigu pateikus ieškinį baudžiamajame procese siekiama gauti kompensaciją iš nusikaltėlio, tada prašymas, kuriuo siekiama įstoti į procesą civiliniu ieškovu žalos atlyginimui gauti, teikiamas kompetentingam teismui, kuriame nusikaltėliui vykdomas baudžiamasis procesas.
 • Nukentėjusysis taip pat gali nuspręsti kompetentingame teisme pateikti ieškinį nusikaltėliui dėl kompensacijos.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

 • Paprastai, kai prašymą teikia nusikaltimų aukos, atsakymas yra NE, tačiau, priklausomai nuo atvejo, kompetentinga institucija, t. y. komitetas, išimties tvarka gali reikalauti, kad šalys, liudytojai ar teismo skirti ekspertai duotų parodymus teisme, jeigu komitetui tai reikalinga sprendimui priimti.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

 • Kompetentinga institucija sprendimą dėl prašymo priima per 60 dienų, jeigu prašymas yra išsamus ir tvarkingas (jeigu buvo pateikti ir gauti visi reikiami dokumentai, visa informacija ir įrodymai, reikalingi sprendimui priimti). Tačiau jeigu prašymas yra neišsamus, laikas, reikalingas sprendimui priimti, gali būti ilgesnis.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

 • Sprendimo apskųsti negalima, tačiau pareiškėjas gali pateikti administracinį apeliacinį skundą – per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo jis gali administraciniam teismui pateikti administracinį skundą.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

 • Formą ir informaciją galima gauti bet kurioje policijos nuovadoje, prokuratūroje, savivaldybių ir apskričių teismuose, o elektronine forma – oficialiose Teisingumo ministerijos (kroat. Ministarstvo pravosuđa), Vidaus reikalų ministerijos (Ministarstvo unutarnjih poslova), Kroatijos Respublikos valstybinės prokuratūros (Državno odvjetništvo RH), savivaldybių ir apskričių teismų interneto svetainėse.
 • Informaciją galima gauti paskambinus Nacionalinio nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukų skambučių centro (kroat. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) pagalbos linija 116-006.
 • Policija, prokuratūra ir teismai visiems asmenims, kurie pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą turi teisę siekti kompensacijos iš Kroatijos Respublikos, turi suteikti informaciją apie teisę į kompensaciją ir apie įstaigą, į kurią šalis gali kreiptis siekdama pasinaudoti šiomis teisėmis.
 • Policija, prokuratūra ir Teisingumo ministerija visiems asmenims, kurie pagal įstatymą turi teisę į kompensaciją, turi išduoti reikiamas formas prašymui pateikti, o, gavusios prašymą, turi pateikti bendrus nurodymus ir informaciją, kaip užpildyti prašymą ir kokius patvirtinamuosius dokumentus pridėti prie prašymo.
 • Teisingumo ministerija išleido lankstinuką kroatų ir anglų kalbomis, kuriame pateikiama visa informacija apie teisę į kompensaciją, apie reikalavimus ir apie tai, kaip šia teise pasinaudoti. Lankstinukai ir prašymų formos yra paskelbti kroatų ir anglų kalbomis Teisingumo ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

 • Jeigu prašymas yra neišsamus, nesuprantamas arba neįskaitomas, jis nebus šiais pagrindais atmestas, bet pareiškėjas bus informuotas, kaip pašalinti jo trūkumus. Šiuo požiūriu tai galima laikyti pagalba pareiškėjui.
 • Pareiškėjas, rengdamas prašymą arba atstovavimui procese gali pasisamdyti (savo lėšomis) įgaliotinį arba advokatą.
 • Informaciją ir pagalbą dėl prašymo skirti kompensaciją nusikaltimo aukai galima gauti kiekvienoje policijos nuovadoje, prokuratūroje, savivaldybių ir apskričių teismuose arba paskambinus nemokama Nacionalinio nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukų skambučių centro pagalbos linija 116-006.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

 • TAIP

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

 • Padedančioji institucija yra Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija, o pareiškėjas prašymą šiai institucijai pagal Kroatijos teisę gali pateikti vadinamaisiais
 • tarpvalstybiniais atvejais (kroat. prekogranični slučajevi).
 • Padedančioji institucija kuo greičiau pateiks prašymą ir jo priedus šalies, kurioje pareiškėjas prašo kompensacijos, kompetentingai institucijai tos šalies oficialiąja kalba arba kita atitinkamai šaliai priimtina kalba.
 • Minėtasis prašymas bus pateiktas Europos Komisijos nurodyta forma.
 • Jeigu valdžios institucija, atsakinga už sprendimą dėl prašymo atitinkamoje šalyje, prašo Kroatijos Respublikoje apklausti pareiškėją, liudytojus, teismo skirtus ekspertus ar kitus asmenis, tai atlieka Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, kuris vėliau kitos šalies valdžios institucijai, atsakingai už sprendimą dėl prašymo, pateikia apklausos ataskaitą.
 • Jeigu kitos šalies valdžios institucija, atsakinga už sprendimą dėl prašymo, prašo atlikti apklausą naudojantis techninėmis priemonėmis, apklausa bus atliekama bendradarbiaujant su Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija, jeigu su šia procedūra sutinka asmuo, kurį planuojama apklausti.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija, būdama padedančioji institucija, išverčia prašymą į šalies, iš kurios prašoma kompensacijos, kalbą arba į kitą kalbą, kurią atitinkama šalis nurodė kaip ryšiams palaikyti skirtą kalbą.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

 • Kai prašymas siunčiamas į užsienį, administracinių ar kitų mokesčių mokėti nereikia.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

 • Taip, tiesiogiai arba registruotu paštu pateikdamas prašymą Kroatijos Respublikos teisingumo ministerijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

 • prašymą?
 • patvirtinamuosius dokumentus?
 • Prašymas ir patvirtinamieji dokumentai turi būti pateikiami kroatų kalba. Jeigu prašymas ir patvirtinamieji dokumentai yra užsienio kalba, jie turi būti pateikiami kartu su licencijuoto teismo vertėjo atliktu patvirtintu vertimu.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

 • Sprendžiančioji institucija neverčia prašymo ar patvirtinamųjų dokumentų ir nepadengia vertimo išlaidų.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Su šiuo prašymu susijusiame procese administraciniai ar kiti mokesčiai nemokami.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

 • Jeigu Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas nusprendžia šaukti pareiškėją asmeniškai dalyvauti apklausoje arba procese, pareiškėjo kelionės išlaidos bus atlyginamos.
 • Paprastai vykstant procesui ir svarstant sprendimą pareiškėjo dalyvavimo nereikalaujama, o jeigu pareiškėjas, liudytojai, teismo skirti ekspertai ar kiti asmenys turi būti apklausiami, Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, būdamas sprendžiančioji institucija, gali prašyti kitos ES valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas skirti kompensaciją, kompetentingos institucijos atlikti šiuos veiksmus.
 • Be to, tokiai procedūrai reikalinga apklausa gali būti atliekama naudojantis techninėmis priemonėmis, įskaitant kompiuterines technologijas, elektroninių ryšių tinklus ir kitas vaizdo ir garso perdavimo priemones. Tuo atveju apklausą atliks Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, t. y. sprendžiančioji institucija.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

 • Taip

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

 • Užsienio medicininiai dokumentai priimami, tačiau Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, būdamas sprendžiančioji institucija, patikrina ir įvertina medicininius dokumentus, o prireikus – gali nurodyti gauti medicinos eksperto išvadą.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

 • Ne

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

 • Kompetentinga institucija sprendimą dėl prašymo priima maždaug per 60 dienų, jeigu prašymas yra išsamus ir tvarkingas (jeigu buvo pateikti ir gauti visi reikiami dokumentai, visa informacija ir įrodymai, reikalingi sprendimui priimti). Tačiau jeigu prašymas yra neišsamus, laikas, reikalingas sprendimui priimti, gali būti ilgesnis.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

 • Sprendimas dėl prašymo bus išdėstytas kroatų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

 • Sprendimo apskųsti negalima, tačiau pareiškėjas gali pateikti administracinį apeliacinį skundą – per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo jis gali kompetentingam administraciniam teismui pateikti administracinį skundą.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

 • Ne

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

 • Taip
Paskutinis naujinimas: 09/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Italija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Valstybės kompensaciją galima gauti už visus tyčinius smurtinius nusikaltimus asmeniui ir bet kokiais atvejais už neteisėtą tarpininkavimą ir išnaudojimą darbe, kaip apibrėžta Baudžiamojo kodekso 603-bis straipsnyje, išskyrus užpuolimą (percosse) ir kūno sužalojimą (lesioni), kaip nustatyta Kodekso 581 ir 582 straipsniuose, nebent yra 583 straipsnyje nurodytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių (pvz., jei dėl nusikalstamų veikų kilo sąraše nurodyti itin sunkūs padariniai).

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galima gauti tik už medicinines ir pagalbos išlaidas, išskyrus seksualinės prievartos ar nužudymo atveju, kai nukentėjusiesiems mokama Ministerijos dekretu nustatyto fiksuoto dydžio kompensacija, net jei nereikia mokėti jokių medicininių ir pagalbos išlaidų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Asmenys, turintys teisę į kompensaciją, yra nukentėjusysis, arba, jei nukentėjusysis mirė, visi jo vaikai ir kartu gyvenantis (oficialiai negyvenantis skyrium) sutuoktinis arba kartu gyvenantis gyvenimo partneris, kurie turi teisę gauti kompensacijos dalį, atitinkančią konkretaus asmens teises į palikimą. Nesant nė vieno iš šių asmenų, teisę į kompensaciją turi nukentėjusiojo giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę giminystės liniją, jei nusikalstamos veikos padarymo metu jie teisiškai buvo nukentėjusiojo išlaikytiniai.

Tam tikrais atvejais asmens teisė į kompensaciją ribojama:

 • jei nukentėjusysis (arba kitas teisę į kompensaciją turintis asmuo) tyčia arba dėl nusikalstamo aplaidumo bendrininkavo darant nusikalstamą veiką arba kitas su ja susijusias nusikalstamas veikas, kaip apibrėžta Baudžiamojo proceso kodekso 12 straipsnyje;
 • jei nukentėjusysis galutiniu sprendimu buvo nuteistas už bet kurią iš Baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų nusikalstamų veikų arba už nusikalstamas veikas, padarytas pažeidžiant teisės aktus dėl vengimo mokėti pajamų mokestį ir PVM prevencijos, arba jei prašymo pateikimo metu nukentėjusiojo atžvilgiu vyksta baudžiamasis procesas dėl bet kurios iš šių nusikalstamų veikų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jei nukentėjusysis išgyveno, jo šeimos nariai turi teisę pareikšti ieškinį tiesiogiai nusikaltėliui (Civilinio kodekso 2043 ir 2059 straipsniai) dėl netiesioginės (neturtinės) žalos, kurią šie asmenys patyrė dėl jų giminaičiui padaryto sužalojimo. Tačiau šiuo atveju galiojančiuose teisės aktuose nėra numatyta jokia valstybės kompensacija (Įstatymas Nr. 122/2016 su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 167/2017). Pagal teisės aktus dėl nukentėjusių nuo smurtinių nusikaltimų asmenų tokiems asmenims išmokos numatytos tik tokiu atveju, kai jie yra mirusio pagrindinio nukentėjusiojo išlaikytiniai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Kompensacija gali būti skiriama ir Italijoje gyvenantiems pareiškėjams, ir pareiškėjams, kurie gyvena ne Italijoje, o kitoje ES valstybėje narėje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Nukentėjusysis prašymą skirti kompensaciją gali pateikti Italijos sprendžiančiosioms institucijoms, jei nusikalstama veika buvo padaryta Italijoje.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne, tačiau prašymą reikia pateikti per 60 dienų po nutarties, kuria buvo nustatyta, kad nusikalstamą veiką padarė nežinomas asmuo arba asmenys (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), priėmimo, arba per 60 dienų po paskutinio vykdymo proceso veiksmo, kurio nepavyko atlikti, arba per 60 dienų nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsigaliojimo datos.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Žr. pirmiau.

Prašymą reikia pateikti per 60 dienų po nutarties, kuria buvo nustatyta, kad nusikalstamą veiką padarė nežinomas asmuo arba asmenys, priėmimo, arba per 60 dienų po paskutinio vykdymo proceso veiksmo, kurio nepavyko atlikti, arba per 60 dienų nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsigaliojimo datos.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Kaip aprašyta pirmiau, prie prašymo skirti kompensaciją reikia pridėti dokumentus, įrodančius, kad žalos išieškojimo iš nusikaltėlio procesas nepavyko, arba kad nepavyko atlikti paskutinio vykdymo proceso veiksmo, arba kad įsigaliojo apkaltinamasis nuosprendis.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Prie prašymo skirti kompensaciją reikia pridėti sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas kaltu dėl vieno iš teisės aktuose nurodytų nusikalstamų veikų, arba nutarties, kuria nustatyta, kad nusikalstamą veiką padarė nežinomas asmuo arba asmenys, kopiją.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Kaip nurodyta pirmiau, prašymą reikia pateikti per 60 dienų po nutarties, kuria buvo nustatyta, kad nusikalstamą veiką padarė nežinomas asmuo arba asmenys, priėmimo, arba per 60 dienų po paskutinio vykdymo proceso veiksmo, kurio nepavyko atlikti, arba per 60 dienų nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsigaliojimo datos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininio gydymo – ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos – išlaidos)
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės ir teismo išlaidos)
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)
 • išlaikymo arba galimybės praradimas

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančios ir (arba) kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

Kompensacija mokama (atsižvelgiant į bet kokias palankesnes priemones, kurias jau nustato kitos teisės nuostatos dėl konkrečių nusikalstamų veikų) medicininėms ir pagalbos išlaidoms padengti, išskyrus seksualinės prievartos ir nužudymo atvejus, kai nukentėjusiesiems skiriama fiksuoto dydžio kompensacija, net jei nereikia mokėti jokių medicininių ir pagalbos išlaidų.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Paprastai kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka iš Paramos nukentėjusiems nuo mafijos pobūdžio nusikalstamumo, turto prievartavimo, lupikavimo ir tyčinių smurtinių nusikaltimų asmenims apyvartinio fondo (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), kurį administruoja Vidaus reikalų ministerija, lėšų, tačiau sumokėta suma negali viršyti einamaisiais metais numatyto finansavimo.

Jei atitinkamais metais nėra pakankamai lėšų, teisę į kompensaciją turintys asmenys tais metais fondo lėšomis gali pasinaudoti proporcingai, o paskesniais metais gauti likusią dalį, kuri skiriama be jokių mokesčių, palūkanų ar perkainojimo.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensacija mokama su sąlyga, kad nukentėjusysis tyčia arba dėl sąmoningo aplaidumo nebendrininkavo darant nusikaltimą ar kitus susijusius nusikaltimus; kad nukentėjusysis galutiniu sprendimu niekada nebuvo nuteistas už kurią nors iš Baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų nusikalstamų veikų (beatodairišką naikinimą, plėšimą ir masinę žmogžudystę, dalyvavimą pilietiniame kare, mafijos pobūdžio sąmokslą, pavojaus visuomenės saugumui sukėlimą, nužudymą, plėšimą, turto prievartavimą, žmogaus pagrobimą, terorizmą, ardomąjį sąmokslą, ginkluotą sąmokslą, sprogmenų laikymą, reketą, su narkotikais susijusius nusikaltimus, pavergimą, vaikų prostituciją ir pornografiją, prekybą žmonėmis, vergiją, seksualinę prievartą, seksualinius veiksmus su nepilnamečiais, grupinę seksualinę prievartą) arba už nusikalstamas veikas, padarytas pažeidžiant teisės aktus dėl vengimo mokėti pajamų mokestį ir PVM prevencijos; ir kad prašymo pateikimo metu nukentėjusiojo atžvilgiu nevyksta baudžiamasis procesas dėl bet kurios iš tų nusikalstamų veikų.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Nukentėjusiojo pajamos neturi jokios įtakos jo teisei į kompensaciją.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Kompensacija mokama su sąlyga, kad nukentėjusysis dėl tos pačios nusikalstamos veikos iš bet kokio viešo ar privataus šaltinio negavo bet kokios rūšies išmokų, kurių suma viršija 5 000 EUR.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacijos dydis atitinka patirtas išlaidas, atsižvelgiant į atitinkamu Įstatymu nustatytas ribas ir tą Įstatymą įgyvendinančiu Ministerijos dekretu nustatytas fiksuotas sumas.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Vidaus reikalų ministerijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. dekrete (priimtame pagal 2016 m. liepos 7 d. Įstatymo Nr. 122 11 straipsnio 3 dalį) nustatyta:


„1. Pagal 2016 m. liepos 7 d. Įstatymo Nr. 122 11 straipsnį mokėtinos kompensacijos suma nustatoma šia tvarka:

„a) už nužudymą skiriama fiksuota 7 200,00 EUR suma arba, jei nužudymą įvykdė nukentėjusiojo sutuoktinis (net jei jis gyveno skyrium arba santuoka buvo nutraukta) arba asmuo, kuris palaikė arba palaiko asmeninius santykius su nukentėjusiuoju – 8 200,00 EUR, šiuo atveju kompensacija mokama tik nukentėjusiojo vaikams;
b) už Baudžiamojo kodekso 609- bis straipsnyje nurodytą seksualinės prievartos nusikaltimą, jei nėra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, dėl kurių nusikaltimo sunkumas yra mažesnis, skiriama fiksuoto dydžio 4 800,00 EUR suma;
c) už a ir b punktuose nenurodytas nusikalstamas veikas skiriama ne didesnė kaip 3 000,00 EUR suma medicininėms ir pagalbos išlaidoms padengti.“

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Reikia nurodyti ir dokumentais pagrįsti bendrą patirtų medicininių ir pagalbos išlaidų sumą.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Kompensacija mokama su sąlyga, kad nukentėjusysis dėl tos pačios nusikalstamos veikos iš bet kokio viešo ar privataus šaltinio negavo bet kokios rūšies išmokų, kurių suma viršija 5 000,00 EUR.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Ne, nors yra galimybė pateikti tolesnius prašymus, jei patiriama papildomų medicininių išlaidų. Juos turės įvertinti sprendžiančioji institucija.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Prašymą skirti kompensaciją turi pateikti suinteresuotoji šalis arba, jei nusikalstamos veikos auka mirė, kiti teisę į kompensaciją turintys asmenys. Šis prašymas turi būti pateiktas asmeniškai arba turint specialų įgaliojimą (a mezzo di procuratore speciale). Kad prašymas būtų priimtas, kartu su juo reikia pateikti šiuos dokumentus:

a) sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas kaltu dėl vieno iš 11 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų, arba nutarties, kuria nustatyta, kad nusikalstamą veiką padarė nežinomas asmuo arba asmenys, kopiją;

b) dokumentus, pagrindžiančius, kad dėl žalos atlyginimo prieš nusikaltėlį buvo nesėkmingai pradėtas vykdymo procesas. Šių dokumentų pateikti nereikia, kai nusikaltėlis nėra nustatytas, arba kai nusikaltėlis baudžiamajame arba civiliniame procese, kuriame jam buvo taikoma atsakomybė, kreipėsi dėl teisinės pagalbos, už kurią moka valstybė, ir ši pagalba jam buvo suteikta;

c) priesaika patvirtintą pareiškimą pakeičiančią deklaraciją (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dėl jokių kliūčių nebuvimo;

d) medicinos pažymą, patvirtinančią už su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas patirtas išlaidas, arba nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos asmens mirties liudijimą.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Vidaus reikalų ministerija.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Italijos sprendžiančioji institucija, gavusi prašymą, sprendimą turi priimti „nedelsiant“.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Nėra nustatyta jokios specialios tvarkos. Kadangi sprendimas yra administracinis, jį galima apskųsti pagal įprastas taisykles, taikomas vidaus administracinėms priemonėms, kurias taiko ta pati institucija.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Visą reikalingą informaciją teikia padedančioji institucija. Italijos padedančioji institucija yra prokuratūra (procura generale) prie apeliacinio teismo (corte d’appello), kuris turi jurisdikciją pareiškėjo gyvenamojoje vietoje. Formos pridėtos prie 2008 m. gruodžio 23 d. Ministerijos dekreto, nustatančio taisykles pagal 2007 m. lapkričio 9 d. Įstatyminio dekreto 7 straipsnį, kuriuo įgyvendinta Direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Ne.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne, šią funkciją atlieka padedančioji institucija.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Šią informaciją teikiančio biuro duomenimis tokių organizacijų nėra.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Kipras

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galite gauti už tam tikrus tyčinius nusikaltimus, kurių metu buvo naudojamas smurtas, kurie buvo padaryti Kipro Respublikos kontroliuojamuose regionuose ir yra apibrėžti nacionalinėje teisėje (pvz., sunkus kūno sužalojimas, tyčinė žmogžudystė).

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galite gauti už sunkius fizinius sužalojimus ar sveikatos problemas, dėl kurių, remiantis medicininėmis išvadomis, asmenį reikia guldyti į ligoninę ne trumpiau kaip 8 dienoms ir kai tokį laikotarpį asmuo negali dirbti.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, galite gauti kompensaciją, jei esate nukentėjusiojo, kuris dėl nusikaltimo mirė, išlaikytinis, pvz., nukentėjusiojo sutuoktinis ir (arba) vaikas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Ne, jeigu esate nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis, kompensacijos gauti negalite.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, jei nesate ES valstybės narės pilietis, kompensaciją galite gauti, jei esate Europos Tarybos valstybės narės pilietis ir nuolatinis Kipro Respublikos gyventojas, arba jei esate valstybės, kuri yra Europos konvencijos dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms šalis, pilietis.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, už kitoje ES šalyje padarytą nusikaltimą negalite reikalauti kompensacijos iš šios šalies, nors joje gyvenate arba esate iš šios šalies. Kompensacija skiriama tik už nusikaltimus, padarytus Kipro Respublikos kontroliuojamuose regionuose.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, apie nusikaltimą per penkias dienas nuo jo padarymo dienos turite pranešti policijai, o jei to padaryti per šį terminą nėra pagrįstai įmanoma – per penkias dienas nuo tada, kai tapo pagrįstai įmanoma pranešti apie nusikaltimą.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, prašymą skirti kompensaciją reikia pateikti per dvejus metus nuo nusikaltimo padarymo dienos nepriklausomai nuo to, ar vyksta policijos tyrimas ir (arba) baudžiamasis procesas.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Taip, prieš prašant kompensacijos, pirmiausia jos reikia reikalauti iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas. Tačiau prašymą skirti kompensaciją reikia pateikti per dvejus metus nuo tada, kai buvo padarytas nusikaltimas, nepriklausomai nuo to, ar vis dar nagrinėjamas ieškinys nusikaltėliui.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, vis tiek turite teisę į kompensaciją, jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas ar nuteistas. Turite pateikti policijos protokolą dėl bylos, kuriame būtų nurodyta, kad nusikaltėlis nebuvo nustatytas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Taip, prašymo dėl kompensacijos pateikimo terminas yra dveji metai nuo nusikaltimo padarymo dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

a) Nukentėjusiam nuo nusikalstamos veikos asmeniui:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininio gydymo – ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos – išlaidos)

Visuomenės sveikatos priežiūros institucijos ir tarnybos teikia nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas iki 1 709 EUR.

 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)

Įtraukiama į pirmiau nurodytą sumą.

 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)

Nuolatinio nedarbingumo atveju skiriama neįgalumo pensija. Suma yra lygi darbingumo sumažėjimui procentais padaugintam iš visos bazinės pensijos, skiriamos pagal Socialinio draudimo įstatymą.

 • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą arba sumažėjusį gebėjimą užsidirbti pragyvenimui ir kt.)

Laikino nedarbingumo atveju ne ilgiau kaip šešis mėnesius skiriama ligos išmoka. Suma yra lygi visos bazinės ligos išmokos, mokamos pagal Socialinio draudimo įstatymą, dydžiui.

 • galimybės praradimas

Netaikoma.

 • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, išlaidos advokatui, teismo išlaidos)

Netaikoma.

 • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą

Netaikoma.

 • kita

Netaikoma.

– Psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančios

Netaikoma.

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– Turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos

Skiriama laidojimo pašalpa. Suma yra lygi visos laidojimo pašalpos, mokamos pagal Socialinio draudimo įstatymą, dydžiui.

 • medicininės išlaidos (pvz., šeimos nario gydymas, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)

Netaikoma.

 • išlaikymo arba galimybės praradimas

Skiriama našlio pensija arba našlaičio išmoka. Suma yra lygi visos bazinės pensijos arba išmokos, mokamos pagal Socialinio draudimo įstatymą, dydžiui.

– Psichologinė trauma:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančios ir (arba) kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

Netaikoma.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, tačiau neįgalumo pensija, našlio pensija ir našlaičio išmoka mokamos kas mėnesį.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensacija nebus mokama, jei nukentėjote nuo savo paties padaryto nusikaltimo, dalyvaujate organizuotoje nusikalstamoje veikloje arba esate organizacijos, kuri daro smurtinius nusikaltimus, narys, net jei smurtinė nusikalstama veika, nuo kurios nukentėjote, nėra su tuo susijusi arba jūs joje nedalyvavote.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi įtakos galimybei gauti kompensaciją.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Įtakos gali turėti tai, kad visapusiškai nebendradarbiaujate arba atsisakote bendradarbiauti su policija ar kita kompetentinga institucija.

Kaip bus apskaičiuojama kompensacija?

Kompensacija apskaičiuojama pirmesniame klausime nurodytu būdu: „Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?“

Ar yra nustatyta mažiausia ir (arba) didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausios kompensacijos sumos nėra nustatyta. Didžiausia suma, kuri gali būti skirta, nurodyta pirmesniame klausime: „Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?“

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Ne, tai nebūtina.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, bus išskaičiuota bet kokia kompensacija, gauta iš kitų šaltinių.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, negalite.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Ne, negalite.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Kartu su prašymu skirti kompensaciją turite pateikti policijos protokolą ir medicinos pažymą. Jūsų gali būti paprašyta pateikti visus šiuos dokumentus arba kai kuriuos iš jų:

 • įgaliojimą ir (arba) įgaliojimo arba giminystės ryšio su nukentėjusiuoju įrodymus
 • nukentėjusiojo mirties liudijimą
 • policijos protokolo kopiją
 • teismo nuosprendžio arba sprendimo kopiją
 • medicinines išvadas ir pažymas
 • ligoninės sąskaitas
 • kitas išlaidas (priežiūros, laidotuvių) patvirtinančias sąskaitas
 • duomenis apie pajamas (atlyginimą, socialinės paramos arba pagalbos išmokas)
 • patvirtinimą, ar buvo gautos susijusios piniginės sumos iš kitų šaltinių (darbdavio draudimo, privataus draudimo)
 • informaciją apie teistumą
 • bet kokius kitus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su jūsų byla

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas gaunamas ir nagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Socialinio draudimo tarnybų direktorius.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymo formą galite pateikti arba išsiųsti paštu šiuo adresu: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Kipras.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne, tai nebūtina.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol kompetentinga institucija priima sprendimą dėl prašymo skirti kompensaciją?

Tai užtrunka 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią gaunama visa sprendimui priimti reikalinga informacija.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galite apskųsti pateikdamas prašymą administraciniam teismui per 75 dienas nuo sprendimo priėmimo.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Prašymų formas ir informacijos apie kompensaciją graikų ir anglų kalbomis galite gauti Socialinio draudimo tarnybų biuruose arba Socialinio draudimo tarnybų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Specialios kompensacijoms skirtos pagalbos linijos ar interneto svetainės nėra. Informacijos galite gauti tiesiogiai kreipdamasis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSocialinio draudimo tarnybas.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Galite kreiptis teisinės pagalbos dėl teismo proceso, susijusio su jūsų byla. Rengiant prašymus skirti kompensaciją, kurie teikiami šiai institucijai, teisinė pagalba neteikiama.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Gauti informacijos ir kreiptis dėl kompensacijos galite gauti tiesiogiai kreipdamasis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSocialinio draudimo tarnybas.

Paskutinis naujinimas: 07/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Latvija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Nukentėjusysis turi teisę gauti valstybės kompensaciją, jei dėl tyčinio nusikaltimo asmuo mirė, nukentėjusysis patyrė sunkų arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimą, nukentėjusysis nukentėjo nuo tvirkinimo ar seksualinės prievartos, nukentėjusysis yra prekybos žmonėmis auka arba nukentėjusysis buvo užkrėstas žmogaus imunodeficito virusu, hepatitu B arba hepatitu C.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Valstybės kompensaciją galite gauti už moralinę žalą, fizines kančias ir turtinius nuostolius, kuriuos patyrėte dėl tyčinės nusikalstamos veikos.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jei asmuo dėl nusikaltimo mirė, nukentėjusiuoju baudžiamajame procese gali būti mirusiojo giminaitis (sužadėtinis, sutuoktinis, tėvai, seneliai, vaikai, vaikaičiai, broliai ir seserys, taip pat asmenys, su kuriais atitinkamas fizinis asmuo kartu gyveno ir vedė bendrą (ne padalytą) namų ūkį.

Jei asmuo dėl nusikalstamos veikos mirė arba nukentėjusysis mirė ir nesikreipė dėl valstybės kompensacijos, arba kreipėsi dėl valstybės kompensacijos, tačiau jos negavo, turite teisę gauti valstybės kompensaciją. Tačiau procesui vadovaujančio subjekto (policijos, prokuratūros, teismo) turite paprašyti pripažinti jus nukentėjusiuoju atitinkamame baudžiamajame procese.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Neturite teisės gauti valstybės kompensaciją kaip nukentėjusiojo giminaitis arba išlaikytinis, jei nukentėjusysis po nusikalstamos veikos išgyveno. Šiuo atveju pats nukentėjusysis turi teisę gauti valstybės kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Galite gauti valstybės kompensaciją, jei nesate ES šalies pilietis.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jei nusikalstama veika buvo padaryta kitoje ES valstybėje narėje, turite teisę tiesiogiai arba per Teisinės pagalbos administraciją (Juridiskās palīdzības administrācija) prašyti kompensacijos iš ES valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Apie nusikalstamą veiką turite pranešti policijai.

Norint kreiptis dėl valstybės kompensacijos, turi būti pradėtas baudžiamasis procesas, kuriame procesui vadovaujančio subjekto (policijos, prokuratūros, teismo) sprendimu būtumėte pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamajame procese.

Ar prieš kreipdamasis dėl kompensacijos turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Norėdamas kreiptis dėl valstybės kompensacijos, neprivalote sulaukti galutinio procesui vadovaujančio subjekto (policijos, prokuratūros, teismo) sprendimo.

Kad Teisinės pagalbos administracija galėtų priimti sprendimą dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti, procesui vadovaujantis subjektas (policija, prokuratūra, teismas) turi pateikti šią informaciją:

 1. informaciją apie nusikalstamos veikos padarymo laiką ir vietą;
 2. nusikalstamos veikos apibūdinimą, informaciją apie nusikaltėlio kaltės formą, nustatytą informacijos pateikimo metu, baudžiamojo proceso pradžios datą ir baudžiamosios bylos numerį;
 3. informaciją apie asmenį, pripažintą nukentėjusiuoju baudžiamajame procese;
 4. informaciją apie asmenį, pripažintą nukentėjusiojo atstovu baudžiamajame procese, jei nukentėjusysis savo teises įgyvendina per atstovą;
 5. informaciją apie nusikalstama veika padarytos žalos pobūdį (asmens mirtį, sužalojimo sunkumą, tvirkinimą arba seksualinę prievartą, prekybos žmonėmis požymių buvimą ar nustatytą žmogaus imunodeficito virusą, hepatitą B arba hepatitą C);
 6. eksperto išvados datą, dokumento numerį ir ekspertizę atlikusį asmenį;
 7. asmenų, kurie buvo pripažinti nukentėjusiaisiais tame pačiame baudžiamajame procese dėl asmens mirties, skaičių, ir informaciją apie tokius asmenis.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Nesate įpareigoti iš pradžių reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio. Valstybės kompensacija neturi įtakos nukentėjusiojo teisei reikalauti kompensacijos baudžiamajame procese pateikiant prašymą dėl kompensacijos už sužalojimą bet kurioje baudžiamojo proceso stadijoje iki bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios ir pareiškiant reikalavimą teisme civiliniame procese, jei manote, kad jums nebuvo kompensuota visa žala.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip pat turite teisę gauti valstybės kompensaciją, jei nusikaltėlis ar jo bendrininkas nėra nustatyti arba jei jie nėra patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Prašymą skirti valstybės kompensaciją turėtumėte pateikti pateikdamas procesui vadovaujančio subjekto (policijos) pažymą su reikiama informacija.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymą skirti valstybės kompensaciją Teisinės pagalbos administracijai reikia pateikti per vienus metus nuo tos dienos, kurią buvote pripažintas nukentėjusiuoju, arba kurią sužinojote apie aplinkybes, dėl kurių turite teisę tai padaryti.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Valstybės kompensacija atlyginama nusikalstama veika padaryta moralinė žala, fizinės kančios arba turtinė žala neskiriant žalos, už kurią mokama valstybės kompensacija, rūšies. Valstybės kompensacijos dydis nustatytas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįstatyme „Dėl valstybės kompensacijos nukentėjusiesiems“ (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarinius.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Valstybės kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, pervedama į prašyme nurodytą sąskaitą mokėjimo įstaigoje.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Nusikalstamos veikos kvalifikavimas gali turėti įtakos valstybės kompensacijos dydžiui, pavyzdžiui, jei nusikalstama veika padaroma stipraus susijaudinimo būsenos, pažeidžiant reikiamas savigynos ribas arba asmens sulaikymo sąlygas. Tokiais atvejais valstybės kompensacijos atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarinius suma sumažinama 50%.

Jei Teisinės pagalbos administracija per 15 dienų negauna prašomos informacijos, ji gali priimti sprendimą atsisakyti mokėti valstybės kompensaciją. Sprendimas atsisakyti mokėti valstybės kompensaciją šioje byloje neužkerta jums kelio kelis kartus kreiptis į Teisinės pagalbos administraciją dėl kompensacijos skyrimo atsižvelgiant į šios kompensacijos prašymo procedūras.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi įtakos galimybei gauti valstybės kompensaciją ir (arba) kompensacijos sumai.

Jei nusikaltėlis jums sumokėjo kompensaciją už nusikalstama veika padarytą žalą arba tai už nusikaltėlį padarė kitas asmuo, valstybės kompensacijos suma sumažinama gautos kompensacijos suma.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatyme dėl valstybės kompensacijos nukentėjusiesiems nustatyti kiti kriterijai, kurie gali turėti įtakos jūsų galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai. Pavyzdžiui:

 • jei dėl nusikalstamos veikos vienu metu kilo keletas padarinių, valstybės kompensacija bus mokama atsižvelgiant į sunkiausius nusikalstamos veikos padarinius;
 • jei dėl nusikalstamos veikos mirė keli asmenys ir keli asmenys buvo pripažinti nukentėjusiaisiais baudžiamajame procese, valstybės kompensacija šiems nukentėjusiesiems mokama proporcingai nukentėjusiųjų skaičiui;
 • jei sumokėjus kompensaciją procesui vadovaujantis subjektas (policija, prokuratūra, teismas) dar vieną asmenį pripažįsta nukentėjusiuoju tame pačiame baudžiamajame procese dėl asmens mirties, kurią lėmė nusikalstama veika, mokama tokia pati valstybės kompensacijos suma, kokia buvo sumokėta nukentėjusiajam ar nukentėjusiesiems.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Didžiausia valstybės kompensacijos suma, mokama vienam nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiam asmeniui, yra lygi Latvijos Respublikoje nustatytam minimaliajam mėnesiniam darbo užmokesčiui, padaugintam iš penkių. Mokėtina valstybės kompensacijos suma apskaičiuojama atsižvelgiant į minimaliojo mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio tuo metu, kai asmuo buvo pripažintas nukentėjusiuoju, dydį.

Kompensacija mokama:

 1. jei asmuo mirė – 100 % sumos;
 2. jei nukentėjusiajam buvo sukelti sunkūs kūno sužalojimai arba nusikalstama veika buvo kvalifikuota kaip išžaginimas ar seksualinis smurtas, tvirkinimas arba seksualinė prievarta, arba jei nukentėjusysis tapo prekybos žmonėmis auka – 70 % sumos;
 3. jei nukentėjusiajam buvo sukelti vidutinio sunkumo kūno sužalojimai arba nukentėjusysis buvo tvirkintas arba patyrė seksualinę prievartą (išskyrus 2 dalyje nurodytus atvejus), arba nukentėjusysis buvo užkrėstas žmogaus imunodeficito virusu, hepatitu B arba hepatitu C – 50 % sumos.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Didžiausia valstybės kompensacijos suma yra lygi Latvijos Respublikoje nustatytam minimaliajam mėnesiniam darbo užmokesčiui, padaugintam iš penkių, o mažiausia valstybės kompensacijos suma sudaro 50 % didžiausios valstybės kompensacijos sumos. Pasikeitus minimaliajam mėnesiniam darbo užmokesčiui, taip pat pasikeičia valstybės pagalbos dydis.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Prašymo skirti valstybės kompensaciją formoje sumos nurodyti nereikia, nes valstybės kompensacijos dydis yra nustatytas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatyme dėl valstybės kompensacijos nukentėjusiesiems.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Iš kitų šaltinių gauta kompensacija (pavyzdžiui, pagal darbdavio arba privataus draudimo sistemą) neišskaičiuojama iš valstybės kompensacijos sumos.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Valstybės kompensacijos avansu gauti negalite.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Jei gavote valstybės kompensaciją, o galutiniu sprendimu nustatoma, kad dėl nusikaltimo patyrėte sunkesnių padarinių, galite gauti sumokėtos valstybės kompensacijos sumos ir mokėtinos sumos skirtumą.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Jei prašymo skirti valstybės kompensaciją pateikimo metu baudžiamajame procese dar nėra priimtas galutinis sprendimas, prie prašymo skirti valstybės kompensaciją turėtumėte pridėti procesui vadovaujančio subjekto (policijos, prokuratūros, teismo) pažymą, kurioje būtų pateikta ši informacija:

 1. informacija apie nusikalstamos veikos padarymo laiką ir vietą;
 2. nusikalstamos veikos apibūdinimas, informacija apie nusikaltėlio kaltės formą, nustatytą informacijos pateikimo metu, baudžiamojo proceso pradžios data ir baudžiamosios bylos numeris;
 3. informacija apie asmenį, pripažintą nukentėjusiuoju baudžiamajame procese;
 4. informacija apie asmenį, pripažintą nukentėjusiojo atstovu baudžiamajame procese;
 5. informacija apie nusikalstama veika padarytos žalos pobūdį (asmens mirtį, sužalojimo sunkumą, tvirkinimą arba seksualinę prievartą, prekybos žmonėmis požymių buvimą ar nustatytą žmogaus imunodeficito virusą, hepatitą B arba hepatitą C);
 6. eksperto išvados data, dokumento numeris ir ekspertizę atlikęs asmuo;
 7. asmenų, kurie buvo pripažinti nukentėjusiaisiais tame pačiame baudžiamajame procese dėl asmens mirties, skaičius, ir informacija apie tokius asmenis.

Jei tuo metu, kai kreipiamasi dėl valstybės kompensacijos, baudžiamasis procesas jau yra pasibaigęs, prie prašymo skirti valstybės kompensaciją turėtumėte pridėti galutinį procesui vadovaujančio subjekto sprendimą ir vykdomąjį dokumentą, jei galutiniu sprendimu skirta kompensacija už žalą nebuvo sumokėta arba buvo sumokėta tik jos dalis.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Prašymų skirti valstybės kompensaciją peržiūros procesas yra nemokamas.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Sprendimą dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti priima Teisinės pagalbos administracija.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Norėdamas gauti valstybės kompensaciją, prašymą skirti valstybės kompensaciją turite siųsti Teisinės pagalbos administracijai adresu Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Prašymo skirti valstybės kompensaciją ir sprendimo dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti priėmimo procese jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Teisinės pagalbos administracija sprendimą dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti priima per vieną mėnesį nuo prašymo skirti kompensaciją gavimo, o sprendimą siunčia prašyme skirti valstybės kompensaciją nurodytu adresu.

Jei Teisinės pagalbos administracijai iš jūsų arba procesui vadovaujančio subjekto (policijos, prokuratūros, teismo) reikia kokios nors papildomos informacijos, sprendimo priėmimo terminas sustabdomas, kol bus gauta visa reikalinga informacija.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Teisinės pagalbos administracijos sprendimą dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo galite apskųsti pateikdamas atitinkamą prašymą Teisinės pagalbos administracijai, kuris bus persiųstas Teisingumo ministerijai.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrašymo skirti valstybės kompensaciją formą ir informacijos apie tai, kaip jį užpildyti, rasite čia:

 • portale – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.latvija.lv/en
 • Teisinės pagalbos administracijos interneto svetainėje –  Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng (dalis „Paslaugos“);
 • Teisinės pagalbos administracijoje – Pils laukums 4, Riga (darbo valandomis);
 • iš procesui vadovaujančio subjekto (policijos, prokuratūros ar teismo);
 • paskambinęs į nemokamą informacinę liniją 800001801 (darbo valandomis).

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Kiekvieną dieną 07.00–22.00 val. galite skambinti į nemokamą pagalbos liniją 116006 „Pagalbos linija nusikaltimo aukoms“, kur galite gauti:

 • emocinę ir psichologinę paramą nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų asmenims;
 • informacijos apie nukentėjusiųjų procesines teises (pavyzdžiui, teises baudžiamajame procese, teises į kompensaciją už žalą, valstybės kompensaciją ir pan.), galimas paslaugas ir esamas paramos nukentėjusiesiems tarnybas.

Taip pat galite apsilankyti interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.cietusajiem.lv/en/.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Kad galėtumėte kreiptis dėl valstybės kompensacijos, jums nereikalinga teisinė pagalba. Teisinės pagalbos administracija teikia reikiamą pagalbą dėl prašymo skirti valstybės kompensaciją proceso.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Asociacija „Skalbes“ turi nemokamą pagalbos liniją 116006 „Pagalbos linija nusikaltimų aukoms“ (kiekvieną dieną 7.00–22.00 val.), kuri teikia emocinę ir psichologinę paramą nusikalstamų veikų aukoms, informaciją apie nukentėjusiųjų procesines teises (pavyzdžiui, teises baudžiamajame procese, teises gauti kompensaciją už žalą, valstybės kompensaciją ir pan.), galimas paslaugas ir esamas paramos aukoms tarnybas.

Paskutinis naujinimas: 19/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Lietuva


Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galite gauti, jeigu:

 • buvo tyčia atimta žmogaus gyvybė;
 • buvo sunkiai ar nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata;
 • buvo padarytas apysunkis, sunkus ar labai sunkus nusikaltimas žmogaus laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galite gauti, jeigu Jūsų sveikata buvo sutrikdyta sunkiai ar nesunkiai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta žmogaus gyvybė, teisę į žalos kompensavimą turi bet kuris asmuo, kuriam teismas priteisė smurtiniu nusikaltimu padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą.

Kompensuojant žalą avansu, t. y., nesibaigus baudžiamajam procesui, teisę į žalos kompensavimą turi nužudyto asmens sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, tėvai, įtėviai ir išlaikytiniai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Ne, jeigu nuo smurtinio nusikaltimo nukentėjęs asmuo yra gyvas, kompensacija gali būti išmokėta tik jam.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, tačiau tik dviem atvejais:

 • jeigu Jūs esate Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje teisėtai nuolat gyvenantis asmuo;
 • tokia galimybė yra numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, kompensacija gali būti išmokama tik už Lietuvos Respublikoje padarytus smurtinius nusikaltimus.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, siekiant gauti kompensaciją turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, Jūs galite kreiptis dėl žalos kompensavimo avansu dar vykstant ikiteisminiam tyrimui.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Taip. Kreipiantis dėl žalos kompensavimo įprastine tvarka turtinė ir (ar) neturtinė žala Jums turi būti priteista teismo sprendimu. Kreipiantis dėl žalos kompensavimo avansu Jūs turite pateikti nutarimą ar nutartį, patvirtinančius, kad esate pripažintas civiliniu ieškovu.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, tokiu atveju Jums reikia pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • nutarimą ar nutartį, kuriuo esate pripažintas civiliniu ieškovu;
 • turtinės žalos dydį pagrindžiančius dokumentus, jeigu tokia buvo patirta;
 • jeigu dėl žalos atlyginimo kreipiasi nužudyto asmens artimieji, papildomai jie turi pateikti santuokos, giminystės ar išlaikymo faktą patvirtinančius dokumentus.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymas dėl žalos kompensavimo turi būti pateiktas per ne vėliau kaip per 10 metų nuo teismo sprendimo, kuriuo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala. Jeigu šis terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių, jis gali būti atnaujintas.

Terminas kreiptis dėl žalos kompensavimo avansu nėra nustatytas.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– materialinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas) Taip
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialūs poreikiai ir kt.) Taip
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.) Taip
  • galimybės praradimas Ne
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos) Taip
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą Ne
  • kita Kita su padarytu smurtiniu nusikaltimu susijusi turtinė žala, kurią priteisė teismas

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia Taip

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– materialinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos Taip
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija) Taip, bet tik tuo atveju, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė
 • išlaikymo arba galimybės praradimas Taip, bet tik tuo atveju, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia / kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė Taip, bet tik tuo atveju, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Įprastai visa kompensacija yra išmokama vienu kartu. Ypatingais atvejais žala gali būti kompensuojama dalimis, bet ne vėliau kaip per metus nuo sprendimo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą priėmimo dienos.

Kokiu būdu mano paties elgesys ryšium su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Šios aplinkybės turi įtakos tik sprendžiant dėl žalos kompensavimo avansu. Kompensacija nėra skiriama, jeigu:

 • pradėtas Jūsų baudžiamasis persekiojimas dėl smurtinio nusikaltimo padarymo arba Jūs smurtinio nusikaltimo padarymo metu turėjote neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už smurtinį nusikaltimą;
 • jeigu Jums taikomi teismo įpareigojimai pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą;
 • jeigu Jūs piktnaudžiaujate teise į smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimą avansu.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Sprendžiant dėl kompensacijos šios aplinkybės įtakos neturi.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Nėra.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacija skiriama pagal teismo priteistas sumas, tačiau negali viršyti žemiau nurodytų maksimalių dydžių.

Kompensuojant žalą avansu kompensacija paskaičiuojama pagal Jūsų pateikiamus turtinę žalą pagrindžiančius dokumentus.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Nužudymo atveju maksimali kompensuojama turtinė žala negali viršyti 3800 Eur, neturtinė žala – 4560 Eur.

Sunkaus sveikatos sutrikdymo atveju maksimali kompensuojama turtinė žala negali viršyti 3040 Eur, neturtinė žala – 3800 Eur.

Kitų smurtinių nusikaltimų atveju maksimali kompensuojama turtinė žala negali viršyti 2280 Eur, neturtinė žala – 3040 Eur.

Kompensuojant smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą avansu, maksimalios sumos sudaro pusę aukščiau nurodytų dydžių.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip, prašyme Jūs turėtumėte nurodyti prašomos kompensuoti žalos dydį, kurią turėtumėte paskaičiuoti pagal teismo sprendime arba pareikštame civiliniame ieškinyje nurodytus dydžius.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, kompensacija yra mažinama iš kitų šaltinių gauto žalos atlyginimo dydžiu.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip, smurtiniais nusikaltimais padaryta žala gali būti kompensuojama avansu, jeigu:

 • vyksta baudžiamasis procesas dėl smurtinio nusikaltimo ir asmuo yra pripažintas civiliniu ieškovu;
 • jeigu yra priimtas teismo sprendimu nustatyta, kad buvo padarytas smurtinis nusikaltimas, tačiau nebuvo pareikštas ieškinys dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo ar ieškinys paliktas nenagrinėtas,
 • jeigu smurtinį nusikaltimą padarė asmuo, kurio dėl amžiaus ar tarptautinio imuniteto negalima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, arba nusikaltimą padaręs asmuo yra miręs.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Ne, tokia galimybė nėra numatyta.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Pateikiant prašymą kompensuoti žalą įprastine tvarka:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo buvo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala, nuorašas;
 • antstolio surašytas aktas, kad žala neįmanoma išieškoti iš nusikaltimą padariusio asmens, išskyrus atvejus, kai už žalą atsakingas asmuo yra miręs.

Pateikiant prašymą kompensuoti žalą avansu:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • turtinės žalos dydį pagrindžiantys dokumentai;
 • nutarimas ar nutartis, kuria asmuo yra pripažintas civiliniu ieškovu, arba įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo nustatyta, kad padarytas smurtinis nusikaltimas, arba procesinis sprendimas, patvirtinantis, kad baudžiamasis procesas negalimas dėl nusikaltimą padariusio asmens amžiaus, tarptautinio imuniteto ar mirties;
 • santuokos, giminystės ar išlaikymo faktą patvirtinantys dokumentai, jeigu prašymą pateikia nužudyto asmens artimieji giminaičiai ar išlaikytiniai.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne, prašymas priimamas ir nagrinėjamas nemokamai.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Sprendimus priima Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lietuva; el. p. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrastine@tm.lt.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Sprendimas priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje arba Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos padaliniuose, taip pat internete (žr. žemiau).

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.tm.lt/veikla/kryptispi/40

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, asmuo gali kreiptis pirminės teisinės pagalbos į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos padalinius.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija, Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Lietuva

Lietuvos Caritas, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.caritas.lt , Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Lietuva

Paskutinis naujinimas: 22/05/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Liuksemburgas

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensaciją galima gauti už bet kokios rūšies nusikaltimą, kuriuo, kaip tyčinėmis veikomis, kurios laikomos nusikaltimo actus reus arba tvirkinimo ar išžaginimo nusikaltimu, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 372–376 straipsniuose, buvo sukeltas kūno sužalojimas arba padaryta moralinė žala.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

– kūno sužalojimą ir (arba) ekonominius nuostolius;

– moralinę žalą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Nukentėjusiojo, mirusio dėl tyčinių veikų, laikomų nusikaltimu, sukėlusių kūno sužalojimą, lėmusį nukentėjusiojo mirtį, bei turinčių rimtų pasekmių nukentėjusiojo giminaičių ar išlaikytinių gyvenimo kokybei (psichinės kančios netekus artimo žmogaus), giminaičiai arba išlaikytiniai gali pateikti prašymą skirti kompensaciją Teisingumo ministerijai, jei nebuvo gauta veiksminga ir tinkama kompensacija. Šeimos nariai, sutuoktiniai, nesusituokę partneriai, registruoti partneriai ar asmenys, kurių santykiai su nukentėjusiuoju buvo itin artimi, gali gauti kompensaciją, jie šie asmenys patyrė žalos, kurią galima atlyginti. Giminystės laipsnis iš esmės nėra svarbus, nes atsižvelgiama tik į emocinį ir materialinį gyvenimą kartu su tiesioginiu nukentėjusiuoju. Faktiškai tik šeimos nariai, ypač šeima siaurąja prasme, laikomi netiesioginiais nukentėjusiaisiais. Šeima siaurąja prasme – tai šeima, kurią sudaro du susituokę arba nesusituokę suaugusieji, turintys arba neturintys vaikų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jei nebuvo gauta veiksminga ir tinkama kompensacija, nukentėjusiojo, kuris išgyveno po tyčinių veikų, laikomų nusikaltimu, sukėlusių kūno sužalojimą, sukėlusį nuolatinį nedarbingumą arba visišką nedarbingumą ilgiau nei mėnesį ir turinčių rimtų pasekmių gyvenimo kokybei, giminaičiai arba išlaikytiniai gali pateikti Teisingumo ministerijai prašymą skirti kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Kompensaciją gali gauti tik asmenys, kurie teisėtai gyvena Liuksemburge arba yra Europos Sąjungos arba Europos Tarybos valstybės narės piliečiai ir kurie nusikaltimo padarymo metu teisėtai buvo Liuksemburge, arba nuo prekybos žmonėmis nukentėję asmenys. Kitais atvejais jokia kompensacija neskiriama.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Bet koks asmuo, kuris teisėtai nuolat gyvena Liuksemburge, tačiau nukentėjo nuo tyčinio smurtinio nusikaltimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, turi teisę gauti kompensaciją, mokamą iš Liuksemburgo biudžeto, jei toks asmuo neturi teisės gauti kompensacijos iš kitos valstybės.

Pagal 1984 m. kovo 12 d. Įstatymą dėl kompensacijos tam tikriems nukentėjusiesiems, patyrusiems fizinių sužalojimų, turite atitikti toliau nurodytas sąlygas.

 • Nukentėjusysis turi nuolat teisėtai gyventi Liuksemburge arba būti kitos Europos Sąjungos arba Europos Tarybos valstybės narės pilietis. Be to, nusikaltimo padarymo metu nukentėjusysis teisėtai turi būti Liuksemburge arba būti nusikaltimo, nurodyto Baudžiamojo kodekso 328-1 straipsnyje, auka.
 • Žala turi būti patirta dėl tyčinių veikų, kurios laikomos nusikaltimu.
 • Turi būti patirtas kūno sužalojimas, o ne tik turtinė žala (todėl kompensacija už, pavyzdžiui, paprastą vagystę, neskiriama).
 • Žala turi turėti rimtų pasekmių jūsų gyvenimo kokybei, pavyzdžiui, dėl pajamų praradimo ar sumažėjimo, padidėjusių išlaidų ar nepaprastųjų išlaidų, darbingumo praradimo, mokslo metų praleidimo, fizinės arba psichinės žalos, moralinės žalos ar suluošinimo, fizinių ar psichinių kančių. Jei nukentėjote nuo Baudžiamojo kodekso 372–376 straipsniuose nurodytų nusikaltimų, jums nereikia įrodyti fizinės ar moralinės žalos, nes preziumuojama, kad ji yra.
 • Valstybė kompensaciją moka tik tuo atveju, jei veiksmingos ir tinkamos kompensacijos negalite gauti kitais būdais.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne. Kad nukentėjusysis galėtų reikalauti kompensacijos, jam nereikia pirmiausia pranešti apie nusikaltimą.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo Teisingumo ministerija gali priimti nepasibaigus baudžiamajam procesui.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Jei nusikaltėlis nustatytas, o jūs jam pateikėte ieškinį dėl žalos atlyginimo kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese, turite sulaukti šio reikalavimo nagrinėjimo rezultato. Jei nusikaltėlis yra nemokus, galite Teisingumo ministerijai pateikti prašymą skirti kompensaciją.

Teisingumo ministerija gali nurodyti grąžinti visą kompensaciją ar avansą, kurie jums vėliau buvo sumokėti kaip veiksminga kompensacija ar žalos atlyginimas dėl sužalojimo, arba jų dalį.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Nusikaltėlis nenustatytas

Jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas, galite kreiptis dėl kompensacijos siųsdamas savo prašymą Teisingumo ministerijai. Prašymas turi būti surašytas prancūzų, vokiečių arba liuksemburgiečių kalba, o jame turi būti nurodyta veikų, nuo kurių nukentėjote, padarymo data, vieta ir tikslus pobūdis. Kartu su šiuo raštu reikia pateikti veikų, nuo kurių nukentėjote, ir jūsų patirtos žalos patvirtinamuosius dokumentus, pagrindžiančius jūsų reikalavimą. Be to, turite atitikti 1984 m. kovo 12 d. Įstatyme dėl kompensacijos tam tikriems nukentėjusiesiems, dėl nusikaltimo patyrusiems fizinių sužalojimų, 1 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Nusikaltėlis nenuteistas

Kad turėtumėte teisę gauti kompensaciją, nusikaltėlis įsiteisėjusiu sprendimu turi būti pripažintas kaltu. Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Nukentėjusiųjų komisijos (Commission victime) nuomonę, gali nurodyti grąžinti visą kompensaciją ar avansą arba jų dalį. Tokį patį sprendimą ministras gali priimti, jei buvo sumokėtas avansas, o vėliau paaiškėja, kad nėra pagrindo skirti kompensaciją.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymą reikia pateikti per dvejus metus nuo veikų padarymo dienos. Jei nusikaltėlis patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, terminas pratęsiamas ir sueina praėjus dvejiems metams po galutinio teismo, nagrinėjusio baudžiamąją bylą, sprendimo. Jei įsiteisėjus sprendimui baudžiamajame procese priimamas sprendimas dėl jūsų civilinio reikalavimo atlyginti žalą, terminas pratęsiamas ir sueina praėjus dvejiems metams po teismo sprendimo dėl reikalavimo atlyginti žalą įsiteisėjimo. Tačiau, jei esate nepilnametis, senaties terminas nepradedamas skaičiuoti iki tos dienos, kol sulauksite pilnametystės, jei už veikas yra baudžiama baudžiamosiomis sankcijomis arba jei veikos yra numatytos Baudžiamojo kodekso 372, 373, 375, 382‑1 ir 382‑2, 400, 401bis, 402, 403 ar 405 straipsniuose ir už jas baudžiama pagal šiuos straipsnius.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

fizinė (ne psichologinė) žala:

 • dėl sužalojimo patirtos medicininės išlaidos (medicininio gydymo – gydymo ligoninėje ir ambulatorinis gydymo, reabilitacijos – išlaidos);
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, speciali įranga ir kt.);
 • ilgalaikiai sužalojimai (pvz., negalia ir kitas ilgalaikis invalidumas);
 • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant pajamų praradimą ir darbingumo netekimą ar išmokų sumažėjimą ir kt.);
 • profesinių galimybių praradimas;
 • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės ir kitos išlaidos;
 • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą;

psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančios;

b) nukentėjusiojo paveldėtojams arba giminaičiams:

fizinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos;
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, gydymas ligoninėje ir ambulatorinis gydymas, reabilitacija);
 • išmokų ar profesinių galimybių praradimas;

psichologinė žala:

 • giminaičių ar paveldėtojų skausmas ir kančios / kompensacija maitintojo netekusiems asmenims nukentėjusiojo mirties atveju.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, o ne kaip periodinės išmokos. Tačiau esant reikalui tinkamai pagrįstais atvejais Teisingumo ministerija pareiškėjui gali skirti avansą, kol prašymas nagrinėjamas. Be to, jei nukentėjusiajam buvo sumokėta kompensacija, o vėliau žala ženkliai padidėja, nukentėjusysis per penkerius metus nuo tada, kai buvo sumokėta pagrindinė kompensacija, gali gauti papildomą kompensaciją.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Dėl nukentėjusiojo elgesio veikų padarymo metu kompensaciją gali būti atsisakyta skirti arba jos dydis gali būti sumažintas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Bet koks nukentėjusysis, kuris patyrė žalos ir atitinka 1984 m. kovo 12 d. Įstatymo dėl kompensacijos tam tikriems nukentėjusiesiems, patyrusiems fizinių sužalojimų, 1 straipsnyje nurodytas sąlygas, gali gauti valstybės kompensaciją nepriklausomai nuo jo finansinės padėties, jei nukentėjusysis nėra gavęs veiksmingos ir tinkamos kompensacijos arba žalos atlyginimo.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Atsižvelgiant į jūsų santykį su nusikaltėliu kompensaciją gali būti atsisakyta skirti arba ji gali būti sumažinta.

Kaip bus apskaičiuojama kompensacija?

Nukentėjusiųjų komisija savo nuomonėje nurodo, ar prašymas yra pagrįstas, ir kokio dydžio kompensacija turėtų būti skiriama. Kompensacijos dydis nustatomas visų pirma atsižvelgiant į pasekmes pareiškėjo gyvenimo kokybei. Tada Teisingumo ministerija priima sprendimą, ar skirti kompensaciją, ir nustato jos dydį.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Didžiausia kompensacijos suma, kurią gali skirti Teisingumo ministerija, negali viršyti Didžiojo Hercogo reglamentu kiekvienais metais nustatomos ribos. 2017 m. nustatyta riba buvo 63 000 EUR.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Liuksemburge pareiškėjai, prašantys skirti kompensaciją, neturi užpildyti jokios specialios formos. Turite tik surašyti raštą, kuriame būtų nurodyta veikų padarymo data, vieta bei tikslus veikų pobūdis ir pridėti prašymą pagrindžiančius dokumentus.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Kompensaciją valstybė moka tik tada, jei nukentėjusysis veiksmingos ir tinkamos kompensacijos negali gauti kitais būdais, pavyzdžiui, iš nusikaltėlio, socialinio ar asmeninio draudimo lėšų. Nukentėjusiųjų komisija gali atsižvelgti į bet kokią kompensaciją už patirtus nuostolius, kurią gavote iš kitų šaltinių.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Esant reikalui tinkamai pagrįstais atvejais Teisingumo ministerija gali skirti avansą, kol prašymas nagrinėjamas.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Jei buvo skirta kompensacija, o vėliau sužalojimas ženkliai pasunkėja, galima gauti papildomą kompensaciją. Prašymą reikia pateikti per penkerius metus nuo tos dienos, kurią buvo sumokėta pagrindinė kompensacija.

Papildomos kompensacijos dydis negali viršyti 63 000 EUR, iš šios sumos atėmus anksčiau skirtą kompensacijos sumą.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Kartu su raštu reikia pateikti bet kokius veikų, nuo kurių nukentėjote, ir jūsų patirtos žalos patvirtinamuosius dokumentus, pagrindžiančius jūsų reikalavimą.

Neišsamus sąrašas:

 • skundo kopija (policijos protokolas) arba įrodymai, patvirtinantys, kad pateikėte reikalavimą atlyginti žalą kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese;
 • sprendimo, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas, kopija;
 • sprendimas dėl civilinio reikalavimo atlyginti žalą;
 • žalos įrodymai: medicinos pažymos, kuriose nurodytas patirtų sužalojimų pobūdis, nedarbingumo trukmė ir, kai taikoma, nuolatinio nedarbingumo pobūdis ir padariniai;
 • dėl sužalojimo patirtų medicininių išlaidų (medicininio gydymo, gydymo ligoninėje ir ambulatorinio gydymo ir pan.) įrodymai;
 • narystės socialinės apsaugos organizacijoje įrodymai;
 • įrodymai, patvirtinantys bet kokios kompensacijos, gautos iš socialinio draudimo lėšų, dydį;
 • draudimo sutarties kopija;
 • įrodymai, patvirtinantys bet kokios kompensacijos, gautos iš draudimo bendrovės, dydį;
 • pajamų netekimo medicininio gydymo metu ir po jo įrodymai.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas gaunamas ir nagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Liuksemburgo teisingumo ministerija
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel. (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faksas (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mj.public.lu
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Liuksemburgo teisingumo ministerija
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel. (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faksas (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mj.public.lu
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Nukentėjusiųjų komisija privalo kviesti nukentėjusįjį dalyvauti posėdyje. Jei nukentėjusysis dalyvauja posėdyje, Komisija išklausys jo nuomonę apie veikas ir patirtą žalą. Posėdis yra neviešas, o jo metu galite gauti advokato pagalbą.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Teisingumo ministerija sprendimą priims per šešis mėnesius nuo prašymo skirti kompensaciją pateikimo.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jei nukentėjusysis yra nepatenkintas Teisingumo ministerijos sprendimu iš principo arba dėl skirtos sumos, jis gali pareikšti ieškinį valstybei, kuriai atstovauja Teisingumo ministerija. Šį ieškinį pareiškėjo pasirinkimu reikia pareikšti Liuksemburgo arba Dykircho apylinkės teisme (tribunal d’arrondissement).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Informacijos apie prašymo pateikimo procedūrą galima gauti:

Ministry of Justice
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel. (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Faksas (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mj.public.lu
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/

Be to, Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnyba (Service d’Accueil et d’Information juridique) ir Centrinės socialinės pagalbos tarnybos (Service central d’assistance sociale) Paramos aukoms tarnyba (Service d’aide aux victimes) teikia pagalbą ir konsultacijas dėl prašymų pateikimo.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Interneto svetainė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Bet koks asmuo, kuris gali įrodyti, kad neturi pakankamai pajamų, teisės aktuose nustatytomis sąlygomis gali nemokamai gauti teisinę pagalbą. Gali būti paskirtas advokatas, kuris jums teiks teisines konsultacijas arba atstovaus jums teisme, o advokato išlaidas padengs valstybė. Bet kas gali konsultuotis su įstaigomis, teikiančiomis teisinę informaciją ir konsultacijas arba vykdančiomis tarpininkavimą. Norėdamas nemokamai gauti bet kokios teisinės informacijos, galite kreiptis į Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnybą.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

– Service d’aide aux victimes (Paramos aukoms tarnyba), Service central d’assistance sociale (Centrinė socialinės pagalbos tarnyba)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel. (+352) 47 58 21-627 / 628
Mobilusis telefonas (+352) 621 32 65 95

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasscas-sav@justice.etat.lu

– Service d’Accueil et d’Information juridique (Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnyba):

Liuksemburge
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 22 18 46

Dykirche
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tel. (+352) 80 23 15

Eše prie Alzeto
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel. (+352) 54 15 52

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Vengrija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Už tyčinį smurtinį nusikaltimą asmeniui.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Už sužalojimus (fizinius arba psichinius), kurių gydymas trunka ilgiau nei aštuonias dienas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip. Be nukentėjusiojo, kompensaciją gali gauti nukentėjusiojo tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai arba tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, įtėviai arba globėjai, įvaikiai arba globotiniai, sutuoktinis arba registruotas partneris, jei nusikaltimo padarymo metu jie gyveno tame pačiame namų ūkyje, kaip ir nukentėjusysis, taip pat nukentėjusiojo išlaikytiniai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, išlaikytiniams arba kitiems teisę gauti kompensaciją turintiems asmenims nukentėjusiojo mirtis nėra būtina sąlyga norint gauti kompensaciją.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, jei ES esate teisėtai arba jei esate prekybos žmonėmis auka.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kompensaciją galima gauti tik už nusikaltimus, padarytus Vengrijos teritorijoje. Jei nusikaltimas buvo padarytas kitoje šalyje, Vengrijoje galite pateikti prašymą skirti kompensaciją. Tokiais atvejais Vengrijos institucijos perduos prašymą valstybei narei, kurioje buvo padarytas nusikaltimas.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, kompensacijos galima prašyti tik tuo atveju, jei dėl padarytos veikos buvo pradėtas baudžiamasis procesas.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, kompensacijos galima prašyti iš karto po to, kai buvo pradėtas baudžiamasis procesas.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, tokį prašymą galima pateikti. Tokiais atvejais žalos dydį, priežasties ir pasekmės ryšį tarp žalos ir veikos bei poreikį gauti kompensaciją reikia pagrįsti įrodymais.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Dėl kompensacijos reikia kreiptis per tris mėnesius nuo nusikaltimo padarymo dienos. Prašymo pateikimo senaties terminas yra penkeri metai nuo nusikaltimo padarymo dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

 • turtinė (ne psichologinė) žala:
  • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininio gydymo – ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos – išlaidos)
  • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
  • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės išlaidos, teismo išlaidos)
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita
 • – psichologinė (moralinė) žala:
  • nukentėjusiojo skausmas ir kančios

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

 • turtinė (ne psichologinė) žala:
  • laidotuvių išlaidos
  • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)
  • išlaikymo arba galimybės praradimas
 • – psichologinė žala:
  • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančios ir (arba) kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija gali būti skiriama kaip vienkartinė išmoka arba mokama kas mėnesį.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Valstybės kompensacija neskiriama, jei galutiniu teismo sprendimu buvo nustatyta, kad nukentėjusysis savo elgesiu prisidėjo darant nusikaltimą arba kad nukentėjusiojo elgesys buvo nusikaltimo priežastis, arba kad žala buvo padaryta neteisėtais veiksmais. Kitos atsisakymo skirti kompensaciją priežastys – atsisakymas duoti parodymus, pareigos bendradarbiauti nevykdymas arba asmeninio prašymo nepateikimas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Kompensaciją gali gauti tik nukentėjusieji, turintys socialinių poreikių. Nukentėjusysis laikomas turinčiu socialinių poreikių, jei jo mėnesinės grynosios pajamos (tame pačiame namų ūkyje gyvenančių asmenų atveju – pajamos vienam asmeniui) 2018 m. neviršijo 226 328 HUF, arba jei nukentėjusysis gauna kitų teisės aktuose nustatytų išmokų. Į asmenų, nukentėjusių nuo teroristinių nusikaltimų, pajamas neatsižvelgiama.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Ne.

Kaip bus apskaičiuojama kompensacija?

Kompensacijos dydis neviršija penkiolikos bazinių dydžių (113 164 HUF), o 2018 m. tai atitinka 1 697 460 HUF. Vienkartinės išmokos dydis: 100 % žalos, kurios dydis neviršija penkių bazinių dydžių, sumos; už žalą, kurios dydis yra nuo penkių iki dešimties bazinių dydžių, – penkių bazinių dydžių ir 75 % žalos dalies, viršijančios penkis bazinius dydžius, suma; už žalą, kurios dydis viršija dešimt bazinių dydžių, – bazinio dydžio, padauginto iš 8,75 bei 50 % žalos dalies, viršijančios dešimt bazinių dydžių, suma. Kompensacijos, kuri mokama periodinėmis išmokomis, dydis: jei nukentėjusysis yra nesulaukęs 18 metų arba priklausomas nuo kitų asmenų pagalbos – 75 % prarastų pajamų, pagrįstų įrodymais; jei nukentėjusysis nėra priklausomas nuo kitų asmenų pagalbos – 50 % prarastų pajamų.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausios sumos nėra nustatyta. Kompensacijos dydis neviršija penkiolikos bazinių dydžių (113 164 HUF), o 2018 m. tai atitinka 1 697 460 HUF. Didžiausia kompensacijos, kurią galima gauti kaip mėnesines išmokas, suma per mėnesį yra bazinis dydis (2018 m. – 113 164 HUF).

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Prašyme reikia nurodyti žalos dydį. Bet kokia iš kito šaltinio gauta suma bus išskaičiuota iš kompensacijos sumos.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Valstybė atlygins įrodymais pagrįstą žalos sumą, net jei ją galima gauti iš kito šaltinio. Jei vėliau žala atlyginama iš kito šaltinio, avansą reikia grąžinti.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Ne. Kompensacija gali būti skiriama tik vieną kartą.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • Jei yra – pažymą (policijos, teismo, prokuratūros), patvirtinančią, kad buvo pradėtas baudžiamasis procesas.
 • Dokumentus, patvirtinančius socialinius poreikius (pažymas apie asmenų, gyvenančių tame pačiame namų ūkyje, pajamas)
 • Dokumentus, pagrindžiančius dėl nusikaltimo patirtos žalos dydį.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas gaunamas ar nagrinėjamas?

Ne, prašymą galima pateikti nemokamai.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Budapešto (apskrities) vyriausybės įstaigos (-ų) paramos aukoms tarnybos.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą galima pateikti bet kuriai rajono tarnybai (padedančiosioms institucijoms) arba tiesiogiai sprendžiančiajai institucijai (Budapešto arba apskrities vyriausybės įstaigai (-oms)).

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Prašymų nagrinėjimo terminas yra ne daugiau kaip 60 dienų.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pirmąja instancija priimtą sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka, o apeliacinį skundą nagrinėja Teisingumo ministerija, kaip antrosios instancijos įstaiga. Dėl Teisingumo ministerijos antrąja instancija priimto sprendimo galima pradėti administracinį procesą teismuose.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Visą parą, septynias dienas per savaitę veikianti paramos aukoms pagalbos linija (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225, vengrų ir anglų kalbomis.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, pagal 2003 m. Įstatymą LXXX dėl teisinės pagalbos.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Paslaugos, skirtos padėti užtikrinti jūsų interesus, teikiamos bet kuriuose paramos aukoms tarnybos biuruose, kuriuose paramos aukoms konsultantai suinteresuotosioms šalims teikia praktinę pagalbą (pavyzdžiui, pagalbą pildant prašymus, teikiant informaciją). Nukentėjusieji gali kreiptis į pilietinės visuomenės organizacijas (pavyzdžiui, „Baltasis žiedas“ (Fehérgyűrű), „Vengrijos baptistų pagalba“ (Baptista Szeretetszolgálat) ir pan.).

Paskutinis naujinimas: 11/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Malta

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Nusikaltimai, už kuriuos galite gauti kompensaciją, yra išžaginimas panaudojant smurtą, nepilnamečių įtraukimas į prostituciją, tyčinis nužudymas, sunkus kūno sužalojimas arba pavojų gyvybei keliantis padegimas.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Galite gauti kompensaciją už bet kokią žalą, patirtą dėl bet kurio iš minėtų tyčinių smurtinių nusikaltimų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jūs galite gauti kompensaciją, jeigu esate nukentėjusiojo, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis. Išlaikytiniai – tai asmenys, kuriuos mirusysis globojo, ir asmenys, teisiškai įgalioti gauti mirusiojo teikiamą globą.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jūs negalite prašyti kompensacijos, jeigu esate nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Jūs negalite prašyti kompensacijos, jeigu nesate ES šalies pilietis.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Šiuo atveju jūs galite prašyti kompensacijos atitinkamais tikslais suteikdamas visą reikiamą pagrįstą pagalbą ir informaciją.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, kad galėtumėte reikalauti kompensacijos, pirmiausia turite būti pranešęs apie nusikaltimą policijai.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Prieš teikiant prašymą jums nebūtina sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Jeigu nusikaltėlis yra nustatytas, pirmiausia turėtumėte reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jūs galite turėti teisę į kompensaciją net ir tuo atveju, jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas ar nuteistas. Įrodymai, kuriuos turite pateikti, yra policijos protokolas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Pateikti kompensacijos prašymą galite per vienus metus nuo nusikaltimo dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Išmokant kompensaciją atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas)
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos (kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos)
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita – visiška prašymus nagrinėjančio pareigūno nuožiūra

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia – visiška prašymus nagrinėjančio pareigūno nuožiūra

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)
 • išlaikymo arba galimybės praradimas

visiška prašymus nagrinėjančio pareigūno nuožiūra.
– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia arba kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

visiška prašymus nagrinėjančio pareigūno nuožiūra.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija išmokama vienkartine išmoka, o ne kaip periodinė pensija. Tačiau prašymus nagrinėjantis pareigūnas gali skirti laikiną kompensaciją ir atidėti galutinės kompensacijos skyrimą tuo atveju, jeigu vėluojama atlikti galutinį medicininį sužalojimo įvertinimą.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Prašymus nagrinėjantis pareigūnas gali neskirti kompensacijos arba ją sumažinti, jeigu jis mano, kad:

 1. pareiškėjas šiuo tikslu greitai nesiėmė visų pagrįstų priemonių policijai ar kitam organui ar asmeniui, kurį prašymus nagrinėjantis pareigūnas laiko tinkamu, informuoti apie nusikaltimo aplinkybes arba
 2. pareiškėjas nebendradarbiavo su policija ar kita institucija siekiant įvykdyti nusikaltėliui teisingumą arba
 3. pareiškėjas prašymus nagrinėjančiam pareigūnui ar kitam organui ar asmeniui nesuteikė visos pagrįstos pagalbos, susijusios su prašymu, arba
 4. dėl pareiškėjo elgesio iki incidento, už kurį prašoma kompensacijos, taip pat jo metu arba jam pasibaigus negalima pateisinti visos kompensacijos arba apskritai bet kokios kompensacijos išmokėjimo arba
 5. dėl pareiškėjo charakterio, įrodyto jo atžvilgiu priimtais apkaltinamaisiais nuosprendžiais ar kitais prašymus nagrinėjančiam pareigūnui prieinamais įrodymais, negalima pagrįsti visos kompensacijos arba bet kurios kitos visos sumos išmokėjimo arba
 6. nukentėjusysis buvo solidariai arba iš dalies atsakingas už patirtą sužalojimą arba
 7. tai yra pagrįsta dėl nukentėjusiojo elgesio, charakterio ar gyvenimo būdo.

Pagal sistemą kompensacija nebus išmokama, jeigu:

 1. nusikalstamu būdu sužalojimas buvo padarytas iki 2006 m. sausio 1 d.;
 2. prašymus nagrinėjantis pareigūnas mano, kad nusikaltėlis nėra nepasiturintis, arba yra įrodyta, kad buvo pateiktas ieškinys kompensacijai priteisti, tačiau be teigiamų rezultatų;
 3. prašymus nagrinėjantis pareigūnas mano, kad pareiškėjas nesuteikė visos pagrįstos pagalbos ir informacijos, reikalingos teisės nuostatoms įvykdyti;
 4. pareiškėjas buvo atsakingas už nusikalstamu būdu padarytą sužalojimą dėl provokacijos ar bet kurių kitų veiksmų.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis gali turėti poveikio skiriamai sumai.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Nėra kitų kriterijų, kurie nebūtų nurodyti pirmiau.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacija bus apskaičiuojama atliekant vertinimą savo nuožiūra.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Išmoka pareiškėjui negali viršyti dvidešimt trijų tūkstančių trijų šimtų eurų (23 300 EUR), ši suma taip pat negali būti viršijama, kai dėl to paties nusikaltimo teikiamas ne vienas prašymas.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip, jūs turėtumėte nurodyti sumą formoje ir galite gauti nurodymus, kaip ją apskaičiuoti, arba dėl kitų aspektų.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Iš kitų šaltinių gautos kompensacijos už žalą suma gali būti išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Prašymus nagrinėjantis pareigūnas turi teisę savo nuožiūra priimti nutarimus dėl lėšų, kurios gali būti skirtos kaip kompensacija, administravimo.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Po pagrindinio sprendimo papildoma kompensacija jums negali būti skiriama.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Dokumentai, kuriuos reikia pridėti:

 • įgaliojimas arba įgaliojimų arba ryšio su nukentėjusiuoju patvirtinimo dokumentas;
 • nukentėjusiojo mirties liudijimas;
 • policijos protokolo kopija;
 • nuosprendžio arba teismo sprendimo kopija;
 • medicininės išvados ir pažymos;
 • ligoninės sąskaitos;
 • kitų išlaidų (priežiūros, laidotuvių) sąskaitos;
 • pajamos (darbo užmokestis, socialinės išmokos arba paramos išmokos);
 • iš kitų šaltinių (darbdavio draudimo, privataus draudimo) gautų išmokų arba jų negavimo patvirtinimas;
 • informacija apie pareiškėjo teistumą;
 • rašytinis pareiškėjo patvirtinimas, kad jis negavo kompensacijos iš jokios kitos įstaigos ar institucijos; visi kiti pagal aplinkybes aktualūs dokumentai.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Tokiu atveju administraciniai ar kiti mokesčiai neimami.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Ši institucija yra Generalinės prokuratūros prašymus nagrinėjantis pareigūnas.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą turėtumėte siųsti Teisingumo departamentui adresu: Department of Justice, Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Vieną arba du mėnesius, tai priklauso nuo aplinkybių.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimo apskųsti neįmanoma.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Formas ir informaciją galima gauti iš Teisingumo departamento arba jo interneto svetainėje: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://vso.org.mt/

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, galite gauti teisinę pagalbą.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://vso.org.mt/

Paskutinis naujinimas: 07/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Nyderlandai

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Už visus tyčinius smurtinius nusikaltimus, pvz., užpuolimą, grasinimą smurtu ir (arba) grasinimą ginklu, tyčinį nužudymą, neatsargų nužudymą, plėšimą naudojant smurtą ir smurtinius seksualinius nusikaltimus (išžaginimą ir kitus seksualinius nusikaltimus). Kompensacija taip pat gali būti skiriama gyviems likusiems netyčinio nužudymo aukos giminaičiams.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Skiriant išmoką siekiama jums kompensuoti už skausmą ir kančias ir atlyginti visas jūsų patirtas medicinines išlaidas už nusikaltimo metu patirto sužalojimo gydymą, taip pat atlyginti dėl atsiradusio nedarbingumo prarastas pajamas. Minėtąja išmoka nesiekiama jums atlyginti visos žalos – tai yra konkreti vienkartinė išmoka, įnašas nuostoliams, atsiradusiems dėl jūsų patirtos žalos, atlyginti.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, jūs galite gauti kompensaciją, jeigu esate mirusio nukentėjusiojo sutuoktinis arba registruotasis partneris, vienas iš tėvų, vaikas, brolis ar sesuo. Jūs galite turėti teisę į kompensaciją už jūsų, kaip gyvo likusio giminaičio, patirtą kančią, jūsų patirtas laidotuvių išlaidas ir už išlaikymą, prarastą netekus mirusio asmens pajamų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven) gali skirti kompensaciją, jeigu asmuo patiria psichologinę žalą, nes tapo smurtinio nusikaltimo liudytoju arba tiesiogiai susidūrė su smurtinio nusikaltimo, padaryto prieš jo giminaitį, padariniais.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip, jeigu nusikaltimas, nuo kurio nukentėjote, buvo padarytas Nyderlandų teritorijoje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas gali skirti kompensaciją tik už smurtinį nusikaltimą, padarytą Nyderlandų teritorijoje.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne, kad Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas išnagrinėtų jūsų prašymą, jūs neprivalote būti apie nusikaltimą pranešęs policijai. Tačiau praktikoje pranešimas apie nusikaltimą ir vėlesnis nusikaltimo tyrimas atlieka svarbų vaidmenį pagrindžiant prašymą. Jeigu apie nusikaltimą nebuvo pranešta, turi būti įmanoma įrodyti prašymo patikimumą remiantis kitas objektyviais pareiškimais. „Objektyvus“ šiuo atveju reiškia informaciją, gautą iš patikimų, nešališkų šaltinių.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo arba baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne. Tačiau tam tikrais atvejais Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas gali nuspręsti, jog reikia palaukti policijos tyrimo arba baudžiamojo proceso rezultatų, kad būtų galima nustatyti jūsų prašymo patikimumą.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip. Kai siekiama įrodyti patikimumą, tokiems prašymams taikomos tos pačios sąlygos kaip ir tais atvejais, kai nusikaltėlis yra žinomas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Taip. Savo prašymą Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondui turite pateikti per 10 metų nuo nusikaltimo padarymo dienos. Gyvo likusio giminaičio atveju šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo nukentėjusiojo mirties dienos.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas)
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita

Išmoka iš Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo nėra siejama su konkrečiais nuostoliais. Tai yra konkreti vienkartinė išmoka, kuria siekiama jums kompensuoti už skausmą ir kančias ir atlyginti visas jūsų patirtas medicinines išlaidas už nusikaltimo metu patirto sužalojimo gydymą, taip pat atlyginti dėl atsiradusio nedarbingumo prarastas pajamas.

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia:

Taip.

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)
 • išlaikymo arba galimybės praradimas

Gyvų likusių giminaičių atveju minėta išmoka taip pat laikoma kompensacija už skausmą ir kančias (kančias dėl giminaičio mirties), už patirtas medicinines išlaidas, pvz., dėl giminaičio mirties kilusių psichologinių sutrikimų gydymo išlaidas, ir (arba) už pajamas, prarastas dėl atsiradusio nedarbingumo. Atskira išmoka taip pat gali būti skirta kaip kompensacija už laidotuvių išlaidas ir už išlaikymą, prarastą netekus mirusio asmens pajamų.

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia arba kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė:

Taip.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kaip vienkartinė išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Siekiant įgyti teisę į išmoką iš Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo, svarbu, kad pats nebūtumėte kaltas dėl nusikaltimo. Kitaip tariant, jūs privalote pats nebūti kaltininku ir nebūti prisidėjęs prie nusikaltimo. Jeigu jūs dalyvavote nusikaltime, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas gali atmesti jūsų prašymą arba sumažinti išmokamos kompensacijos sumą.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jūsų finansinė padėtis neturi poveikio jūsų teisei gauti kompensaciją už patirtą žalą.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

 • Dėl nusikaltimo jūs turite būti patyręs didelę žalą. Didele žala laikomas fizinis sužalojimas ir (arba) psichologinė žala, turintys didelių ilgalaikių arba liekamųjų medicininių padarinių.
 • Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas kompensaciją skirs tik tuo atveju, jeigu žala, kurią patyrėte, nebuvo arba nebus atlyginta kitu būdu, pvz., jos neatlygins nusikaltėlis arba draudimo bendrovė.
 • Taip pat neįmanoma pateikti prašymo, susijusio su nusikaltimais, padarytais iki 1973 m.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Išmokos dydis paprastai grindžiamas jūsų patirtos žalos dydžiu arba nusikaltimo aplinkybėmis.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas apibrėžė šešias žalos kategorijas, kiekvienai iš jų priskirta konkreti kompensacijos suma. 1 kategorija suteikia teisę į

1 000,00 EUR išmoką, o 6 kategorija – į 35 000,00 EUR išmoką.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, jeigu ši kompensacija susijusi su skausmu ir kančia, medicinos išlaidomis ir prarastomis pajamomis.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas gali jums išmokėti kompensaciją avansu kaip laikiną išmoką. Tai daroma, jeigu prašymas atitinka teisinius reikalavimus (t. y. neabejotinai įrodyta, kad jūs turite teisę į išmoką), o fondas negali per trumpą laiką priimti galutinio sprendimo. Avanso prašymas bus nagrinėjamas tik tuo atveju, jeigu prašymą pateiksite raštu ir paaiškinsite, kodėl avansas yra reikalingas ir skubus, pvz., jeigu jūs turite nepakankamai lėšų savo patirto sužalojimo gydymui. Vien tai, kad esate sudėtingoje finansinėje padėtyje, nelaikoma pakankamu pagrindu avansui išmokėti.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Jūs galite pateikti papildomą prašymą, jeigu, gavus sprendimą, kuriuo jums skiriama kompensacija, paaiškėja, kad jūsų sužalojimas yra gerokai sunkesnis negu tas, kuriuo buvo grindžiamas sprendimas dėl jūsų pirmojo prašymo. Gyvas likęs giminaitis papildomą prašymą gali pateikti tik dėl laidotuvių išlaidų ir prarasto išlaikymo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • Užpildytą prašymo formą
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
 • jeigu yra: policijos protokolą, teismo sprendimą
 • visą su sužalojimu susijusią medicininę informaciją
 • jeigu taikytina: kitus dokumentus, kuriuos formoje reikalaujama pateikti

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB The Hague

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB The Hague

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Ne daugiau kaip 26 savaites.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Rašytinį prieštaravimą per 6 savaites galima pateikti Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo komitetui (nyd. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven). Savo prieštaravime turite nurodyti, su kuriais sprendimo aspektais nesutinkate ir kodėl. Prieštaravimą galite siųsti adresu:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB The Hague

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefonas: 070-4142000

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Subsidijuojama teisinė pagalba neteikiama. Tačiau patarimų ir pagalbą galite gauti iš Nyderlandų paramos aukoms organizacijos (nyd. Slachtofferhulp Nederland) adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefonas: 0900-0101.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Nyderlandų paramos aukoms organizacija: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefonas: 0900-0101.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Austrija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą (vok. Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. Nr. 288/1972, kompensacija skiriama asmenims, kai tikėtina, kad neteisėtais tyčiniais veiksmais, už kuriuos sprendimo priėmimo dieną skiriama daugiau negu šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jiems buvo padarytas kūno sužalojimas arba žala sveikatai.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Už neteisėtus tyčinius veiksmus, už kuriuos skiriama daugiau negu šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir kuriais buvo padarytas kūno sužalojimas arba žala sveikatai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip. Teisę gauti kompensaciją turi šeimos nariai, kurie pagal civilinę teisę buvo mirusiojo išlaikytiniai (vaikai, sutuoktinis).

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Taip, jeigu nukentėjusysis buvo sunkiai sužalotas. Dėl nusikaltimo šeimos narys (vaikas, vienas iš tėvų, sutuoktinis, brolis ar sesuo) turi būti patyręs šoką, sukėlusį klinikinės reikšmės psichologinių problemų.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Taip. Nusikalstama veika Austrijoje turi būti padaryta po 2005 m. birželio 30 d. Paprastai reikalaujama, kad nusikalstamos veikos padarymo metu ieškovai būtų teisėtai gyvenę šalyje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą Austrijos ir ES piliečiai (jeigu iki nusikalstamos veikos padarymo jų įprastinė gyvenamoji vieta buvo Austrijoje) iš esmės taip pat turi teisę gauti kompensaciją už užsienyje patirtus sužalojimus.

Pagal Tarybos direktyvos 2004/80/EB 2 straipsnį kompensaciją išmoka valstybės narės, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas, kompetentinga institucija.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Nukentėjusysis ir gyvi likę išlaikytiniai turi padėti ištirti nusikalstamą veiką ir surasti kaltininką, priešingu atveju prašymai skirti kompensaciją gali būti atmetami.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Nebūtina, kad nusikaltėlis būtų nustatytas ar nuteistas. Pakanka, kad būtų tikėtina, jog nusikaltimas buvo padarytas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Siekiant gauti paramą atgaline data, dauguma prašymų turi būti pateikiami per dvejus metus nuo nusikalstamos veikos padarymo. Jeigu prašymas pateikiamas vėliau, parama pradedama mokėti kitą mėnesį nuo prašymo pateikimo.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Gali būti skiriama tokia parama:

1. kompensacija už prarastas pajamas arba išlaikymą;

2. gydomoji priežiūra
a) medicinos pagalba,
b) vaistai,
c) medicinos pagalbos priemonės,
d) institucinė priežiūra,
e) stomatologija,
f) sveikatos stiprinimo priemonės (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (vok. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. 189/1955) 155 straipsnis;

2a. klinikinių ir sveikatos psichologų ir psichoterapeutų krizinės intervencijos išlaidų padengimas;

3. ortopedinė priežiūra
a) protezų tvirtinimas, ortopediniai ir kiti įtaisai, jų remontas ir keitimas,
b) kasdienio naudojimo daiktų modifikavimo ir neįgaliesiems pritaikytų tualetų įrengimo išlaidų kompensavimas,
c) dotacijos neįgaliajam pritaikytų daugiavėžių transporto priemonių modifikavimo išlaidoms padengti,
d) pagalba daugiavėžėms transporto priemonėms įsigyti,
e) patirtos kelionių ir transporto išlaidos;

4. medicininė reabilitacija
a) apgyvendinimas medicinos įstaigose, kurių pagrindinis profilis - reabilitacija,
b) medicinos pagalba, vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, jeigu jos yra reikalingos ir tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su a punkto turiniu,
c) patirtos kelionių ir transporto išlaidos;

5. profesinė reabilitacija
a) profesinis mokymas siekiant susigrąžinti arba pagerinti tinkamumą dirbti,
b) mokymas naujai profesijai įgyti,
c) dotacijos arba paskolos (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, 1955 m. ASVG) 198 straipsnio 3 dalis);

6. socialinė reabilitacija
a) dotacija vairuotojo pažymėjimo gavimo išlaidoms padengti, jeigu dėl asmens negalios nėra pagrįsta tikėtis, kad jis naudosis viešuoju transportu,
b) pereinamojo laikotarpio išmoka (1955 m. ASVG 306 straipsnis);

7. priežiūros išmokos, išmokos akliesiems;

8. laidotuvių išlaidų kompensavimas;

9. pagal asmens turtinę padėtį nustatytos papildomos išmokos;

10. vienkartinė kompensacija už skausmą ir kančias.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Įvairiai.

Mokamos mėnesinės išmokos (kompensacija už pajamų ir (arba) išlaikymo praradimą; pagal asmens turtinę padėtį nustatytos papildomos išmokos; išmoka aklajam) ir vienkartinės išmokos (pvz, laidotuvių išlaidų kompensacija, vienkartinė kompensacija už skausmą ir kančias).

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatyme išdėstyti pagrindai, kuriais gali būti atsisakyta išmokėti kompensaciją (pvz., didelis aplaidumas, dalyvavimas muštynėse).

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Didžiajai daliai paramos jūsų finansinė padėtis neturi įtakos. Pajamų praradimas ir išlaikymas nustatomi pagal civilinės teisės kriterijus ir nuo turtinės padėties nepriklauso.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Ne

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Nuolatinė kompensacija už prarastas pajamas ir išlaikymą apskaičiuojama pagal civilinės teisės kriterijus.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia kompensacijos suma nenustatyta.

Tam tikrų rūšių paramai nustatytos pajamų ribos arba konkrečios sumos.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne, sumą nustato atitinkama valdžios institucija; tačiau nukentėjusysis šiame procese turi bendradarbiauti ir pateikti reikiamą informaciją.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Į valstybines išmokas (pvz., bedarbio pašalpą) ir socialinės apsaugos išmokas (neįgaliojo pensijas ir kt.) bus atsižvelgiama ir pagal tai bus sumažinta prarastų pajamų kompensacija, kaip numatyta Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatyme.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip. Jeigu yra skubus finansinės paramos poreikis. Turi būti tikėtina, kad prašymas yra pagrįstas.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Taip

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Su paramos prašymais paprastai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • atstovavimo įgaliojimas / oficialių įgaliojimų arba ryšio su nukentėjusiuoju patvirtinimas;
 • nukentėjusiojo mirties liudijimas;
 • policijos protokolo kopija;
 • teismo nuosprendžio / nutarties kopija;
 • medicininės išvados ir pažymos;
 • sąskaitos už ligoninės paslaugas;
 • kitų išlaidų (priežiūros, laidotuvių) sąskaitos;
 • pajamos (darbo užmokestis, socialinės / paramos išmokos, kitos išmokos);
 • įnašo iš kitų šaltinių (socialinio draudimo, privataus draudimo) patvirtinimas;
 • naujausias prašymą teikiančio asmens teismo bylų registro išrašas.

Dokumentų pareikalaus ir pati valdžios institucija.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba, Socialinių reikalų ministerija (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks.: 0043(0)1599882266

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspost.wien@sozialministeriumservice.at

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba, Socialinių reikalų ministerija (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks.: 0043(0)1599882266

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspost.wien@sozialministeriumservice.at

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Iš jūsų gali būti pareikalauta dalyvauti procedūroje (ekspertui atliekant vertinimą, atsakyti į klausimus ir kt.), tačiau kitais atvejais dažniausiai jums dalyvauti nereikia.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Priklauso nuo prašomos kompensacijos rūšies. Sprendimas paprastai priimamas per keletą mėnesių.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Socialinių reikalų ministerijos sprendimus galima apskųsti Federaliniam administraciniam teismui (vok. Bundesverwaltungsgericht) (apeliacinius skundus taip pat galima pateikti Konstituciniam teismui (Verfassungsgerichtshof) ir Aukščiausiajam administraciniam teismui (Verwaltungsgerichtshof)).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Teikiant prašymą, prašymo formos užpildyti nereikia. Informaciją teikia Socialinių reikalų ministerija, ją (kartu su atitinkamomis formomis) galima rasti ministerijos interneto svetainėje.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSozial Ministerium - Sozialentschädigung (Socialinių reikalų ministerija. Socialinės kompensacijos).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSozial Ministerium - Verbrechensopfer (Socialinių reikalų ministerija. Nusikaltimų aukos).

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Socialinių reikalų ministerija teikia teisinę informaciją. Jie negali skirti advokato ar sumokėti už jo paslaugas.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip, pvz., Weisser Ring.

Paskutinis naujinimas: 21/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Lenkija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Galite gauti kompensaciją, jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo, kuriuo buvo padarytas sunkus kūno sužalojimas, sutrikdyta kūno organo funkcija arba sveikata ir šis sutrikimas kiekvienu atveju trunka ilgiau negu septynias dienas. Nesvarbu, ar nusikaltimas buvo tyčinis, ar netyčinis, smurtinis, ar nesmurtinis. Svarbu tai, ar nusikaltimas turėjo pirmiau nurodytą poveikį.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jeigu nusikaltimo auka mirė, galite siekti kompensacijos, jeigu nukentėjusysis buvo jūsų:

 • sutuoktinis ar sugyventinis,
 • vienas iš tėvų, vienas iš senelių arba vienas iš prosenelių,
 • vaikas, įskaitant įvaikį, anūkas arba proanūkis.

Nesvarbu, ar jūs buvote nukentėjusiojo išlaikytinis.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Tokiu atveju teisę į kompensaciją turi tik nusikaltimo auka.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Tai, ar gausite kompensaciją, priklauso ne nuo jūsų pilietybės, o nuo jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos. Kompensaciją gausite, jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lenkijoje arba kitoje ES valstybėje narėje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kompensacijos iš Lenkijos sprendžiančiosios institucijos galite siekti tik tuo atveju, jeigu nusikaltimas buvo padarytas Lenkijoje. Jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES valstybėje narėje, kompensacijos galite siekti tik toje valstybėje. Jeigu jums reikia pagalbos, galite susisiekti su apygardos prokuroru (lenk. prokurator okręgowy), kurio jurisdikcijai priklauso jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta.

Ar tam, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Apie nusikaltimą turėtų būti pranešama policijai arba prokuratūrai, nes pranešimo kopiją reikia pridėti prie kompensacijos prašymo. Jums nereikia to daryti asmeniškai. Parengiamąjį tyrimą atliekantis prokuroras padės jums gauti kompensaciją. Atsiminkite, kad jeigu pranešite apie nusikaltimą, jūsų prašymas atrodys patikimesnis tais atvejais, jeigu nusikaltėlis nebūtų nustatytas.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Kompensacijos prašymą galite pateikti, kol nebaigtas prokuratūros (policijos) arba teismo vykdomas procesas. Sprendimas skirti kompensaciją gali būti priimtas iki baudžiamojo proceso pabaigos.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Siekti kompensacijos iš nusikaltėlio tikslinga tik tuo atveju, jei yra pagrįsta tikimybė, kad kompensaciją iš jo gausite. Jeigu nusikaltėlis negali sumokėti kompensacijos, galite dėl jos kreiptis, ir nebūtina prieš tai pateikti nusikaltėliui ieškinio. Tokiu atveju turėsite įrodyti, kad kompensacijos iš nusikaltėlio negausite. Taip gali būti tuo atveju, jei nusikaltėlis neturi jokio turto arba liks įkalinimo įstaigoje daug metų ir nedirbs.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jūs turite teisę į kompensaciją neatsižvelgiant į tai, ar nusikaltėlis buvo nustatytas ir ar jis buvo nuteistas. Tokiu atveju vykstant procesui dėl kompensacijos turėtumėte įrodyti, kad incidentas, už kurį siekiate kompensacijos, buvo nusikaltimas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Siekdami kompensacijos, atsiminkite, kad prašymą turite pateikti per penkerius metus nuo nusikaltimo dienos. Po šio termino pateikti prašymai nebus nagrinėjami.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas) taip
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.) taip
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.) taip
  • galimybės praradimas ne
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos) ne
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą ne
  • kita

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia ne

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija) taip
 • išlaikymo arba galimybės praradimas taip

– psichologinė (moralinė) žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia / kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė ne

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija išmokama vienkartine išmoka. Ją išmoka teismas, kuris priėmė sprendimą ją skirti, per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai minėtas sprendimas tapo galutinis.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Jeigu jūs savo elgesiu prisidėjote prie nusikaltimo, kompensacija bus proporcingai sumažinta.

Jūs negausite kompensacijos, jeigu buvote nusikaltimo bendrininkas arba sutikote patirti jo padarinius.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Nustatant kompensaciją jūsų finansinė padėtis nesvarbi. Kai bus nagrinėjamas jūsų prašymas, pirmiausia bus stengiamasi nustatyti, ar galite gauti kompensaciją iš nusikaltėlio, socialinės paramos institucijos arba pagal draudimo sutartį. Kompensacija bus skiriama, jeigu teismas nustatys, kad jūs negavote kompensacijos nė iš vieno minėto šaltinio.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Vienintelė kompensacijos skyrimo sąlyga – neįmanoma gauti kompensacijos iš nusikaltėlio, socialinės paramos institucijos arba pagal draudimo sutartį.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Jūsų bus paprašyta įrodyti, kokias išlaidas patyrėte dėl nusikaltimo. Jeigu siekiate gauti prarastas pajamas, turėtumėte pateikti dokumentą, įrodantį, kiek uždirbdavote. Su gydymu ir reabilitacija susijusias išlaidas, taip pat laidotuvių išlaidas geriausia įrodyti pateikiant sąskaitas. Jeigu sąskaitų neturite, galite prašyti apklausti liudytojus arba skirti ekspertus.

Jeigu teismas nustato, jog jūsų atveju neįmanoma galutinai įrodyti, kad jūs turite teisę gauti savo prašomą sumą, teismas, atsižvelgęs į visas aplinkybes, gali priteisti sumą, kurią jis laiko tinkama.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Kompensacija negali viršyti 25 000 PLN, o jeigu nukentėjusysis mirė – 60 000 PLN. Nuostatų, kuriose būtų nurodyta mažiausia kompensacijos suma, nėra.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip, prašomą sumą turėtumėte nurodyti prašymo formoje. Specialių nurodymų nėra, tačiau šiek tiek informacijos galite rasti skirsnyje „Kaip bus apskaičiuojama kompensacija“.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Jeigu iš nusikaltėlio, socialinės paramos institucijos arba pagal draudimo sutartį gavote lėšų, skirtų laidotuvių išlaidoms, prarastoms pajamoms arba kitoms pragyvenimo išlaidoms padengti (pvz., išlaikymo išmoką), taip pat lėšų su gydymu ir reabilitacija susijusioms išlaidoms padengti, teismas jas išskaičiuos iš jūsų kompensacijos.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kol prašymas neišnagrinėtas, galite kreiptis dėl konkrečios sumos (užtikrinimo priemonės) su gydymu ir reabilitacija arba laidotuvių išlaidomis susijusioms būtinoms išlaidoms padengti. Šį pareiškimą galite pateikti prieš pateikdami kompensacijos prašymą arba kartu su tuo prašymu.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Paprastai kompensacija priteisiama kaip vienkartinė išmoka.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Prie kompensacijos prašymo turėtumėte pridėti: pranešimo apie nusikaltimą kopiją, baudžiamajame procese priimtų sprendimų (pvz., sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą) kopijas, medicininių pažymų arba ekspertų išvadų, susijusių su žala sveikatai, kopijas, sąskaitas ir kitus dokumentus, kuriais patvirtinama prašyme pateikta informacija.

Jeigu prašote kompensacijos už savo artimiausio giminaičio mirtį, turėtumėte pridėti to asmens mirties liudijimą ir dokumentus, kuriais patvirtinamas jūsų ir mirusiojo ryšys (pvz., gimimo liudijimą arba santuokos liudijimą). Jeigu tas asmuo buvo jūsų sugyventinis, turėtumėte pridėti pareiškimą (už melagingą pareiškimą taikoma baudžiamoji atsakomybė), kad jūs kartu gyvenote.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Kai siekiate kompensacijos, jūs esate visiškai atleistas nuo teismo išlaidų mokėjimo. Tai reiškia, kad jums nereikės padengti išlaidų, susijusių su prašymo pateikimu ar nagrinėjimu (pvz., mokesčių už eksperto išvadas).

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Nacionaliniais atvejais kompensacijos prašymus nagrinėja apylinkės teismas (lenk. sąd rejonowy), kurio jurisdikcijai priklauso jūsų gyvenamoji vieta. Tai paprastai būna jūsų savivaldybės teritorijoje arba arčiausiai jos esantis teismas.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Nacionaliniais atvejais prašymą reikėtų siųsti teismo, kuris nagrinės bylą, adresu.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Prašymą nagrinėjantis teismas spręs, ar jums reikia dalyvauti posėdyje. Teismas, pranešdamas jums prašymo nagrinėjimo datą, jus informuos, ar jums privaloma dalyvauti.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Termino, per kurį turi būti nuspręsta dėl kompensacijos prašymo, nėra. Prašymo nagrinėjimo trukmė priklausys ne tik nuo bylos sudėtingumo ir nuo to, kokius įrodymus sprendžiančioji institucija turi surinkti, bet ir nuo bylų, kurias tuo metu nagrinėja sprendžiančioji institucija, skaičiaus.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu nesate patenkintas teismo sprendimu, galite jį apskųsti apygardos teismui (lenk. sąd okręgowy). Jeigu teisme jums neatstovauja advokatas, jūs gausite informaciją, kaip pateikti apeliacinį skundą.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Su nusikaltimu, už kurį siekiate kompensacijos, susijusį parengiamąjį tyrimą vykdantis prokuroras suteiks jums reikiamą informaciją apie kompensaciją, pateiks jums prašymo formos šabloną ir paaiškins, kaip jį užpildyti.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Pagrindinę informaciją apie kompensacijas ir prašymo formos šabloną galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Teisinė pagalba teikiama asmenims, kurie įrodo, kad neišgali apmokėti advokato paslaugų. Atsiminkite: siekdami kompensacijos, galite tikėtis pagalbos iš prokuroro, vykdančio procesą, susijusį su nusikaltimu, už kurį siekiate kompensacijos.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Lenkijoje veikia Paramos aukoms ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims fondas (lenk. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), renkantis lėšas, skirtas, inter alia, padėti nusikaltimų aukoms ir jų artimiausiems giminaičiams. Fondą administruoja teisingumo ministras. Parama organizuojama taip: fondo administratorius viešo konkurso būdu atrenka organizacijas, kurių pasiūlymus jis laiko geriausiais, ir skiria joms specialias subsidijas pagalbos nusikaltimo aukoms priemonėms finansuoti. Paprastai kiekvienoje provincijoje veikia bent vienas paramą nusikaltimų aukoms teikiantis subjektas.

Lėšos naudojamos teisinei, psichologinei ir materialinei pagalbai finansuoti. Teisinė pagalba gali apimti pagalbą siekiant kompensacijos.

Jeigu pageidaujate pasinaudoti pagalba, turėtumėte susisiekti su nevyriausybine organizacija, šiuo tikslu gavusia teisingumo ministro subsidiją, ir įrodyti, kad esate nusikaltimo auka. Tokių organizacijų sąrašą kartu su jų kontaktiniais duomenimis galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos interneto svetainės skiltyje „veikla / parama nusikaltimų aukoms / parama nusikaltimų aukoms ir jų artimiausiems giminaičiams – subjektų ir organizacijų sąrašas“ (spausti: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Paskutinis naujinimas: 11/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Slovėnija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Kompensacija gali būti skiriama tik nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims. Tai nusikaltimai, kuriuos nusikaltėlis padarė tyčia ir kurie laikomi tiesioginiu išpuoliu prieš gyvybę ir kūną naudojant jėgą (nusikaltimai gyvybei ir kūnui, pavyzdžiui, tyčinis nužudymas, žmogžudystė, kūno sužalojimas) arba seksualinio vientisumo pažeidimu (seksualiniai nusikaltimai).

Kita sąlyga – pagal Baudžiamąjį kodeksą už šiuos nusikaltimus baudžiama vienų arba daugiau metų laisvės atėmimo bausme. Kitaip tariant, kompensacijos negalima gauti už turtinio (finansinio) pobūdžio nusikalstamas veikas.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Neturite teisės gauti kompensacijos už nežymius kūno sužalojimus (pvz., sumušimus, nubrozdinimus, sutrenkimus) ar kitus fizinius sužalojimus, kurie turi tik trumpalaikį išorinį poveikį arba sukelia laikinų ir mažesnių padarinių nukentėjusiojo sveikatai.

Kompensacija gali būti skiriama tik tais atvejais, kai fizinis sužalojimas vertinamas bent kaip lengvas (pvz., minkštųjų audinių sužalojimai, kuriuos reikia siūti, nesudėtingi kaulo lūžiai, lengvas išnarinimas ar patempimas, lengvas ausies būgnelio trūkimas, smegenų sutrenkimas su labai trumpu sąmonės praradimu, vieno arba dviejų dantų netekimas, vieno piršto sąnario netekimas).

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, kompensacija už psichines kančias dėl artimojo mirties taip pat gali būti skiriama išlaikytiniams, t. y. asmenims, kurie buvo išlaikomi mirusio nukentėjusiojo arba turėjo teisę būti jo išlaikomi (visų pirma tai yra nepilnamečiai vaikai ir 26 metų nesukakę vaikai, kurie yra nuolatinės formos studijų studentai; sutuoktinis arba nesusituokęs partneris, kuris neturėjo jokių pragyvenimo lėšų ir nedirbo ne dėl savo kaltės; tėvai, jei jie neturi arba negali įgyti pakankamų pragyvenimo lėšų).

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Ne.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Ne. Formali kompensacijos skyrimo sąlyga yra aplinkybė, kad pareiškėjas yra Slovėnijos Respublikos ar kitos ES valstybės narės pilietis.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne. Kad būtų galima prašyti kompensacijos, nusikalstama veika turi būti padaryta Slovėnijos Respublikos teritorijoje, Slovėnijos laive ar Slovėnijos orlaivyje, neatsižvelgiant į tai, kur laivas ar orlaivis buvo nusikalstamos veikos padarymo metu.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip, veika turi būti užregistruota kompetetingoje institucijoje (policijoje, prokuratūroje) arba šiai institucijai apie ją turi būti pranešta, ir turi būti laikoma nusikaltimu (o ne, pavyzdžiui, baudžiamuoju nusižengimu) ir turi būti pagrįstai įtariama, kad buvo padarytas nusikaltimas (prokurorui pateiktas skundas dėl nusikalstamos veikos).

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, tačiau turi būti pagrįstai įtariama, kad buvo padarytas nusikaltimas, o tai reiškia, kad paprastai turi būti pateiktas bent skundas dėl nusikalstamos veikos, kurį policija, baigusi tyrimą, persiunčia prokuratūrai.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Kompensacijos, kuri suteikiama šiais atvejais, pagrindas paprastai yra galutinis ir vykdytinas teismo sprendimas, kuriuo nukentėjusiajam buvo skirta kompensacija ir kuris jau galėjo būti priimtas baudžiamajame procese (sprendimas dėl civilinio ieškinio baudžiamajame procese) arba civiliniame procese (sprendimas dėl ieškinio). Papildoma sąlyga yra tai, kad vykdymas (pinigų sumos išieškojimas) pagal šį sprendimą nepavyko arba apskritai nėra įmanomas (nusikaltėlis neturi jokios nuosavybės, iš nuosavybės negalima išieškoti).

Tačiau yra išimčių, kai kompensacijos nereikia pirmiausia reikalauti iš nusikaltėlio:

– kai nukentėjusysis priklauso vienai iš grupių, kurioms taikoma speciali apsauga (vaikai, nuo smurto šeimoje nukentėję asmenys, neįgalieji, kitos ES valstybės narės piliečiai (tarpvalstybiniais atvejais));

– kai nusikaltėlis lieka nežinomas (praėjus trims mėnesiams nuo tada, kai buvo užregistruotas nusikaltimas arba apie jį buvo pranešta, ir nėra nustatytas prieš priimant Komiteto sprendimą) arba jei nusikaltėlis negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn (pvz., nusikaltėlis mirė arba nėra sukakęs 14 metų ir jam netaikoma baudžiamoji atsakomybė).

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jei nusikaltėlis lieka nežinomas (praėjus trims mėnesiams nuo tada, kai buvo nustatytas nusikaltimas arba apie jį buvo pranešta, ir nėra nustatytas prieš priimant Komiteto sprendimą), nukentėjusysis gali prašyti kompensacijos.

Paprastai kompensacija yra susijusi su nusikaltėlio nuteisimu, kai jos prašoma remiantis vykdytinu dokumentu – teismo sprendimu (baudžiamajame arba civiliniame procese), kuriuo nukentėjusiajam buvo skirta kompensacija, tačiau nukentėjusysis negali jos gauti iš nusikaltėlio (vykdymas nepavyko arba nėra įmanomas).

Tais atvejais, kai nukentėjusysis turi specialų statusą (vaikai, neįgalieji arba nuo smurto šeimoje nukentėję asmenys ir nukentėjusieji tarpvalstybiniais atvejais – kitų ES valstybių narių piliečiai), nusikaltėlio nuteisimas nėra kompensacijos gavimo sąlyga.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Taip, yra du kompensacijos prašymo pateikimo terminai.

Atvejais, susijusiais su nenustatytu nusikaltėliu arba specialiomis nukentėjusiųjų grupėmis (vaikai, nuo smurto šeimoje nukentėję asmenys, kitų ES valstybių narių piliečiai), prašymo pateikimo terminas yra 6 mėnesiai nuo tos dienos, kurią buvo padarytas nusikaltimas.

Kitais atvejais, kai kompensacijos pirmiausia reikia reikalauti iš nusikaltėlio, prašymo pateikimo terminas yra 3 mėnesiai nuo sprendimo gavimo arba pranešimo, kad vykdymas nepavyko, dienos. Jei vykdymas nebuvo siūlomas, terminas yra trys mėnesiai nuo tada, kai buvo gauta informacija, kad vykdymas nėra įmanomas.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininio gydymo – ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos – išlaidos) – TAIP, tačiau tik tuo atveju, jei asmuo neturi teisės gauti tinkamų išmokų iš pensijų ir invalidumo draudimo. Atlyginama sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų, kurios pagal Slovėnijos Respublikos taisykles padengiamos iš privalomojo sveikatos draudimo, suma, ne didesnė kaip 20 000 EUR.
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.) – NE
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.) – NE
  • galimybės praradimas – NE
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės išlaidos, teismo išlaidos) – NE
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą – NE
  • kita

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančiosTAIP, už kenčiamą fizinį arba psichinį skausmą (dėl gyvenimo džiaugsmo praradimo, suluošinimo, apribotos laisvės, orumo ir kitų asmens teisių pažeidimo. Kompensacija už baimę nenumatyta.

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos NE, nes šiuo metu tai yra socialinė teisė, kuri įgyvendinama pagal kitą įstatymą;
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija) – TAIP (tik nukentėjusiesiems). Atlyginama sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų, kurios pagal Slovėnijos Respublikos taisykles padengiamos iš privalomojo sveikatos draudimo, suma, tačiau tik tuo atveju, jei asmuo nėra apsidraudęs privalomuoju arba savanoriškuoju sveikatos draudimu;
 • išlaikymo praradimasTAIP. Atlyginama mirusiojo vaikams, kurie atitinka maitintojo netekusio asmens pensijos gavimo sąlygas (vaikai iki 15 metų arba asmenys iki 26 metų, jei tai nuolatinės formos studijų studentai), tačiau pensija jiems nebuvo skirta (dėl su mirusiuoju susijusių priežasčių);
 • galimybės praradimas – NE

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančios ir (arba) kompensacija maitintojo netekusiems asmenims, jei nukentėjusysis mirė – TAIP, maitintojo netekusiems asmenims kompensuojama už psichinį skausmą dėl artimojo netekties;

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininio gydymo – ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos – išlaidos)
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos (pavyzdžiui, teisinės išlaidos, teismo išlaidos)
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančios

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)
 • išlaikymo arba galimybės praradimas

 

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančios ir (arba) kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Paprastai kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, nebent reikia nustatyti būsimas kompensacijos skyrimo už tam tikrus laikotarpius sąlygas (pvz., vaiko nuolatinės formos studijos).

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Sprendžiant dėl kompensacijos dydžio atsižvelgiama į pareiškėjo elgesį nusikaltimo padarymo metu ir po jo, taip pat į tai, kaip jis prisidėjo prie žalos atsiradimo ir jos dydžio, o kompensacija gali būti atitinkamai sumažinama arba prašymas gali būti atmestas.

Informacija apie pareiškėjo teistumą netikrinama, tačiau dėl nebendradarbiavimo kompensacijos skyrimo procedūros metu gali būti nenustatytos kai kurios aplinkybės, svarbios norint nustatyti teisę į kompensaciją, o dėl to gali būti neįvykdytos žalos pripažinimo sąlygos. Jei pareiškėjas neatsako į institucijos kvietimus papildyti prašymą skirti kompensaciją, neišsamus prašymas gali būti atmestas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Nukentėjusiojo finansinė padėtis netikrinama, todėl neturi įtakos teisės į kompensaciją pripažinimui ar kompensacijos dydžiui.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Taip, kompensacija sumažinama bet kokių kitų pareiškėjo už tą pačią žalos rūšį bet kokiu pagrindu gautų kompensacijų, grąžintų lėšų ar kitų išmokų suma.

Kaip bus apskaičiuojama kompensacija?

Skaičiuojant kompensaciją už fizinį ir psichinį skausmą atsižvelgiama į didžiausias teisės aktuose numatytas kompensacijos sumas už kiekvieną žalos rūšį, o kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į šias ribas ir į sužalojimo sunkumą ar žalos rūšį.

Kalbant apie fizinį skausmą, specialiose taisyklėse yra nustatytos sužalojimų kategorijos, o teisės aktuose nustatytos didžiausios ir mažiausios sumos už šių kategorijų sužalojimus – nuo 50 iki 500 EUR už nesunkius sužalojimus, nuo 100 iki 1 000 EUR už vidutinio sunkumo sužalojimus, nuo 250 iki 2 500 EUR už sunkius sužalojimus, nuo 500 iki 5 000 EUR už labai sunkius sužalojimus ir nuo 1 000 iki 10 000 EUR už itin sunkius sužalojimus.

Dėl kitų rūšių žalos teisės aktai nukreipia į kitas taisykles. Kompensuotina pripažįstama tokia gydymo išlaidų suma, kaip ir sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų suma, kompensuojama iš privalomojo sveikatos draudimo, į kurią tomis pačiomis aplinkybėmis apdraustasis turėtų teisę pagal Slovėnijos Respublikos taisykles. Lėšų kompensacija dėl išlaikymo praradimo pripažįstama mirusio nukentėjusiojo išlaikytiniams tokia apimtimi, kuri nustatyta Slovėnijos taisyklėmis dėl pensijų ir invalidumo draudimo, susijusiomis su maitintojo netekusių asmenų pensija.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Taip, už fizinį skausmą gali būti skiriama mažiausiai 50 EUR, o daugiausiai – 10 000 EUR, o už psichinį skausmą – daugiausiai 10 000 EUR.

Už psichinį skausmą, sukeltą artimojo mirties, visiems mirusiojo giminaičiams gali būti skirta iki 10 000 EUR dydžio kompensacija.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti, arba nurodymai dėl kitų aspektų?

Ne. Prašymo formoje galima nurodyti kompensacijos sumą, tačiau pagal teisės aktus to daryti neprivaloma.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip. Pagal teisės aktus už kiekvienos rūšies žalą nustatyta kompensacija sumažinama bet kokiomis kitomis kompensacijomis, grąžintomis lėšomis ar kitomis išmokomis, kurias pareiškėjas bet kokiu kitu pagrindu gavo už tos pačios rūšies žalą.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Teisės aktuose nėra numatyta tokio aplinkybių pasikeitimo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Pagal teisės aktus reikalavimą reikia pagrįsti šiais dokumentais:

 • įgaliojimu,
 • policijos protokolo kopija (arba kitos įstaigos baudžiamajame procese ir (arba) iki jo dokumentais),
 • atitinkamomis medicininėmis išvadomis ir medicinos pažymomis,
 • pareiškėjo pareiškimu dėl kompensacijos gavimo iš kitų šaltinių.

Jei pareiškėjas kreipiasi dėl kompensacijos, nes negali jos išieškoti iš nusikaltėlio, reikia pridėti šiuos dokumentus:

 • sprendimo (kuriuo buvo skirta kompensacija) kopiją,
 • vykdomojo dokumento kopiją ir įrodymus, patvirtinančius, kad sprendimo įvykdyti nepavyko arba vykdymas buvo negalimas.

Institucija gali prašyti pateikti papildomus įrodymus, skirtus kompensacijos skyrimo sąlygoms nustatyti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas gaunamas ir nagrinėjamas?

Ne. Prašymams, ieškiniams ir sprendimams žalos atlyginimo procese pagal šį įstatymą netaikomas joks mokestis.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Komitetas, priimantis sprendimus dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms (Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj; toliau – Komitetas).

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Teisingumo ministerijai (Ministrstvo za pravosodje), Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Teisės aktuose nustatytas sprendimo priėmimo terminas yra 3 mėnesiai nuo galutinio prašymo gavimo. Paprastai pati procedūra trunka mažiau nei pusę metų, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Komiteto sprendimą galima skųsti pareiškiant ieškinį administraciniame procese Slovėnijos Respublikos administraciniam teismui.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Interneto puslapio versija anglų kalba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Informacijos taip pat galima gauti raštu arba telefonu

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Telefonas +386 1 369 5442

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgp.mp@gov.si

Pagal teisės aktus policija privalo suteikti žmonėms pagrindinės informacijos, kaip jie gali įgyvendinti savo teises. Be to, kitos valstybės įstaigos, dirbančios su nukentėjusiaisiais (socialinio darbo centrai, pagalbos nukentėjusiesiems nevyriausybinės organizacijos), paprastai žino apie šias teises ir teikia tokio pobūdžio informaciją.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Žr. pirmiau.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Šiais atvejais nemokama teisinė pagalba neteikiama.

Tačiau pagal bendrosios administracinės procedūros taisykles pareigūnas turi laikytis pareiškėjo teisių apsaugos principo, o tai reiškia, kad pareigūnas turi sudaryti pareiškėjui galimybę įgyvendinti savo teises, šiuo klausimu jį perspėti, pasiūlyti užpildyti prašymą ir teikti paaiškinimus, o kartu užtikrinti, kad dėl pareiškėjo nežinojimo ar žinių trūkumo nebus pažeistos jo teisės.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip, kai kurios nevyriausybinės organizacijos (pvz., Nesmurtinio bendravimo bendruomenė (Društvo za nenasilno komunikacijo)) teikia pagalbą, skirtą nukentėjusiųjų teisėms užtikrinti.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Slovakija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Teisės aktuose numatyta vienkartinė finansinė kompensacija asmenims, kurie buvo sužaloti dėl tyčinio smurtinio nusikaltimo; už kitus nusikaltimus kompensacija neskiriama. Atitinkami nusikaltimai visų pirma yra nužudymas ir kūno sužalojimas. Teisės aktuose seksualinės prievartos, seksualinio smurto ir išžaginimo nusikaltimai priskiriami specialiai nusikaltimų kategorijai – šiais atvejais skiriama kompensacija už moralinę žalą.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Smurtinių nusikaltimų aukoms atlyginama tik už kūno sužalojimą (kompensacija už skausmą ir kančias, taip pat už sumažėjusią socialinę funkciją). Už išžaginimą, seksualinę prievartą ir seksualinį smurtą teisės aktuose numatyta kompensacija moralinei žalai atlyginti.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jeigu asmuo mirė dėl smurtinio nusikaltimo, pagal teisės aktus to asmens giminaičiai taip pat turi galimybę reikalauti kompensacijos, t. y. gyvas likęs mirusio asmens sutuoktinis ir gyvi likę jo vaikai, o jeigu vaikų nėra – gyvi likę mirusio asmens tėvai, o jeigu tėvų nėra, tai asmuo, kurio atžvilgiu miręs asmuo turėjo išlaikymo prievolę.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Ne, šiuo atveju teisės aktuose nusikaltimo aukos giminaičiams kompensacija nenumatyta.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Kompensacijos gali reikalauti nukentėjusysis, kuris yra Slovakijos Respublikos arba kitos valstybės narės pilietis arba nuolat Slovakijos Respublikos teritorijoje ar kitoje valstybėje narėje gyvenantis asmuo be pilietybės, arba užsienietis, jeigu jis atitinka ir tiek, kiek jis atitinka teisės aktuose nustatytu būdu ratifikuotoje ir paskelbtoje tarptautinėje sutartyje numatytas sąlygas, jeigu kūno sužalojimas buvo padarytas Slovakijos Respublikoje.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne, Slovakijos teisyne tokia procedūra nenumatyta. Kompensacijos gali būti reikalaujama tik tuo atveju, jeigu kūno sužalojimas buvo padarytas Slovakijos Respublikos teritorijoje.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Kompensacijos gali būti reikalaujama tik tuo atveju, jeigu iš tyrimo rezultato matyti, kad nusikaltimas buvo padarytas ir kad jis buvo kūno sužalojimo priežastis. Todėl kompensacija gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu pirmiausia buvo vykdomas baudžiamasis persekiojimas, tačiau nėra svarbu, ar šis baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas nukentėjusiojo pranešimu, ar kitais pagrindais.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Taip, kompensacijos prašymo pateikimas priklauso nuo to, ar yra priimtas teisėtas nuosprendis, kuriuo būtų nustatyta nusikaltėlio kaltė padarius nusikaltimą, kuriuo nukentėjusiajam buvo padarytas kūno sužalojimas, arba priimtas išteisinamasis nuosprendis dėl nepakaltinamumo. Jeigu nusikaltėlis, kurio įvykdytu nusikaltimu nukentėjusiajam buvo padarytas kūno sužalojimas, yra nežinomas arba jo buvimo vieta yra nežinoma, arba jo baudžiamajam persekiojimui trukdo teisėtos kliūtys, nukentėjusysis gali siekti kompensacijos remdamasis kompetentingos institucijos sprendimu, kuriame išdėstyti minėtieji faktai. Tačiau tokiu atveju baudžiamojo persekiojimo institucijų vykdyto tyrimo arba pagreitinto tyrimo rezultatai neturi kelti pagrįstų abejonių, ar nusikaltimas, kuriuo nukentėjusiajam buvo padarytas kūno sužalojimas, buvo įvykdytas.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Prašymas priteisti žalos atlyginimą iš nusikaltėlio nėra viena iš sąlygų prašyti kompensacijos, tačiau jeigu nukentėjusysis nesiima priemonių gauti kompensaciją iš nusikaltėlio, sprendžiančioji institucija gali sumažinti skiriamos kompensacijos sumą.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jeigu nusikaltėlis, kurio įvykdytu nusikaltimu nukentėjusiajam buvo padarytas kūno sužalojimas, yra nežinomas arba yra nežinoma jo buvimo vieta, arba jo baudžiamajam persekiojimui trukdo teisėta kliūtis ir už kūno sužalojimą nukentėjusiajam nebuvo iki galo kompensuota kitais būdais, nukentėjusysis gali reikalauti kompensacijos, jeigu baudžiamojo persekiojimo institucijų atlikto tyrimo arba pagreitinto tyrimo rezultatai nekelia pagrįstų abejonių, ar nusikaltimas, kuriuo nukentėjusiajam buvo padarytas kūno sužalojimas, iš tikrųjų buvo įvykdytas. Prašymas turi būti pagrįstas baudžiamojo persekiojimo institucijos arba teismo, kuris pastarąjį kartą nagrinėjo minėtą bylą, teisėtu sprendimu, kuriame yra įrodyti minėtieji faktai.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Prašymas turi būti pateiktas per 6 mėnesius nuo nusikaltėlio atžvilgiu priimto apkaltinamojo nuosprendžio įsigaliojimo. Jeigu nusikaltėlis yra nežinomas arba jo baudžiamajam persekiojimui trukdo teisėta kliūtis, prašymas turi būti pateiktas per 6 mėnesius nuo baudžiamojo persekiojimo institucijos arba teismo, kuris pastarąjį kartą nagrinėjo minėtą bylą, sprendimo įsigaliojimo.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

Kompensacija išmokama tik už kūno sužalojimą (kompensacija už skausmą ir kančias, taip pat už sumažėjusią socialinę funkciją), o įstatymuose numatytais atvejais – už moralinę žalą. Kompensacija neapima kitų nuostolių ar išlaidų.

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas)
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.),
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas nuolatinis nedarbingumas),
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.),
  • galimybės praradimas,
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos,
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą,
  • kita.
– netaikytina – psichologinė (moralinė) žala:
 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia – kompensacija už moralinę žalą išžaginimo, seksualinės prievartos ir seksualinio smurto atveju

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos,
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija),
 • išlaikymo arba galimybės praradimas.
– netaikytina

– psichologinė žala:

 • giminaičių ar teisę į kompensaciją turinčių asmenų skausmas ir kančia arba  kompensacija gyviems likusiems asmenims, jeigu nukentėjusysis mirė – asmenims, kurie liko gyvi mirus smurtinio nusikaltimo aukai, išmokama įstatyme numatyta didžiausia kompensacija – 50 minimalių darbo užmokesčių, galiojusių nusikaltimo padarymo metu. Tai susiję su prašymu, kurio suma proporcingai paskirstoma visiems teisę į kompensaciją turintiems gyviems likusiems asmenims.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija išmokama vienkartine išmoka.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Joks įrašas nuosprendžių registre neturi poveikio galimybei gauti kompensaciją Slovakijos Respublikoje. Sprendžiančioji institucija gali sumažinti kompensaciją, jeigu nukentėjusiajam tenka dalis kaltės už kūno sužalojimą arba jis nesiima priemonių, kad gautų kompensaciją tiesiogiai iš nusikaltėlio.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Nukentėjusiojo finansinė padėtis neturi poveikio sprendimui dėl kompensacijos.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Poveikį kompensacijos sumai gali turėti nukentėjusiojo kaltės už kūno sužalojimą mastas arba tai, kad nukentėjusysis nesiėmė priemonių, kad gautų kompensaciją tiesiogiai iš nusikaltėlio.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Jeigu kūno sužalojimas buvo pripažintas teismo nuosprendžiu, kompensacija grindžiama nuosprendyje nurodytu kūno sužalojimo mastu; kitais atvejais, jeigu yra padarytas kūno sužalojimas, apskaičiuojant kompensaciją proporcingai taikomos specialiųjų teisės aktų, kuriais reglamentuojamas kompensacijos už skausmą ir kančias ir už sumažėjusią socialinę funkciją skyrimas, nuostatos. Kompensacija už moralinę žalą išžaginimo, seksualinio smurto ar seksualinės prievartos nusikaltimų atvejais yra dešimt minimaliųjų darbo užmokesčių (galiojusių žalos atsiradimo metu) ir jei taikytina kompensacija už moralinę žalą giminaičiams.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Teisės aktuose mažiausia kompensacijos suma nenumatyta. Didžiausia nustatyta kompensacijos suma – 50 minimalių darbo užmokesčių, galiojusių nusikaltimo padarymo metu (pastaba: šiuo metu 21 750 EUR).

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Jeigu kūno sužalojimas yra pripažintas apkaltinamuoju nuosprendžiu, kompensacijos suma nustatoma pagal šį nuosprendį. Kitais atvejais reikalinga medicininė išvada, kurioje būtų išdėstyti duomenys, reikalingi konkrečiai kompensacijos sumai nustatyti. Kompensacijos sumos nustatymo taisyklės yra įtvirtintos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamos bendros kūno sužalojimo įvertinimo taisyklės, skirtos ne tik tam, kad būtų skiriama kompensacija smurtinių nusikaltimų aukoms.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip, kompensacija skiriama tik darant prielaidą, kad žala nebuvo atlyginta kitais būdais (pavyzdžiui, pagal privataus draudimo sistemą arba tiesiogiai iš smurtinį nusikaltimą padariusio nusikaltėlio).

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Gauti kompensaciją avansu neįmanoma.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Tokia procedūra įmanoma: nukentėjusysis gali iš naujo siekti kompensacijos (pavyzdžiui, pasikeitus padėčiai arba pablogėjus sveikatos būklei), tačiau prašymas vis tiek turi būti pateiktas pagrindiniu laikotarpiu (t. y. per 6 mėnesius nuo apkaltinamojo nuosprendžio, kuriuo nusikaltėlis buvo pripažintas kaltu, įsigaliojimo, o jeigu nusikaltėlis nežinomas arba jo baudžiamajam persekiojimui trukdo teisėta kliūtis – per 6 mėnesius nuo baudžiamojo persekiojimo institucijos arba teismo, kuris pastarąjį kartą nagrinėjo minėtą bylą, sprendimo įsigaliojimo). Nepaisant to, bendra kompensacijos suma toje pačioje byloje negali viršyti 50 minimalių darbo užmokesčių.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

 • Baudžiamojo persekiojimo institucijos, kuri pastarąjį kartą nagrinėjo bylą, galutinį sprendimą arba nutarimą; jeigu nukentėjusysis negali pridėti sprendimo, jis turėtų nurodyti baudžiamojo persekiojimo instituciją arba teismą, kurie pastarąjį kartą nagrinėjo minėtą nusikaltimą, ir kartu pateikti informaciją apie asmenį, įtariamą įvykdžius nusikaltimą, kuriuo nukentėjusiajam buvo padarytas kūno sužalojimas, jeigu tas asmuo nukentėjusiajam yra žinomas,
 • nusikaltimu nukentėjusiajam padaryto kūno sužalojimo dokumentaciją, apimančią informaciją apie jau išmokėtą kompensaciją arba apie pagrįstas prielaidas, kad kompensacija bus išmokėta, arba su kompensacija už kūno sužalojimą susijusių dar neįvykdytų sprendimų įrodymus, taip pat informaciją apie priemones, kurių nukentėjusysis ėmėsi siekdamas gauti kompensaciją iš nusikaltėlio, kurio įvykdytu nusikaltimu nukentėjusiajam buvo padarytas kūno sužalojimas,
 • dokumentą, kuriuo įrodomas giminystės ryšys ir teisę gauti kompensaciją turinčių asmenų grupė, jeigu dėl nusikaltimo nukentėjusysis mirė,
 • dokumentą, kuriuo įrodoma mirusio asmens išlaikymo prievolė arba mirusio asmens teiktas išlaikymas, jeigu tai yra asmuo, kuriam miręs asmuo turėjo išlaikymo prievolę.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Už kompensacijos skyrimo procesą mokesčiai netaikomi.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Dėl kompensacijos prašymų sprendžia Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą reikėtų siųsti adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Nukentėjusysis neprivalo dalyvauti.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija privalo dėl kompensacijos prašymo nuspręsti per 6 mėnesius.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija nepatenkina prašymo arba jį patenkina tik iš dalies, nukentėjusysis ne vėliau kaip per metus nuo sprendimo dėl prašymo priėmimo dienos gali Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos atstovaujamai Slovakijos Respublikai teisme pateikti ieškinį dėl kompensacijos.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Tyrimo institucijos baudžiamajame procese kiekvieną nukentėjusįjį informuoja apie kompensacijos gavimo galimybes ir sąlygas.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Informacija apie kompensacijas nusikaltimų aukoms skelbiama Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Be to, kai nukentėjusysis apklausiamas baudžiamajame procese, jis gauna informaciją (kartu su kontaktiniais duomenimis) apie organizacijas, teikiančias pagalbą ir paramą nukentėjusiesiems.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Specialiai kompensacijos prašymams rengti teisinė pagalba neteikiama. Įmanoma naudotis bendrąja teisine pagalba, kurią valstybės vardu teikia Teisinės pagalbos centras. Be to, pagrindines gaires, kaip prašyti kompensacijos, teikia pati Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip, yra organizacijų, kurios teikia pagalbą ir paramą smurtinių nusikaltimų aukoms, tačiau šiuo metu jos veikia nepriklausomai nuo valstybės.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Suomija

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Jeigu jūs (arba artimasis giminaitis) nukentėjote nuo nusikaltimo Suomijoje, jums už nusikaltimu padarytą žalą gali būti išmokėta kompensacija iš valstybės lėšų. Teisė į kompensaciją nėra ribojama nusikaltimo pobūdžiu.

Jeigu nusikalstama veika padarytą žalą sukėlė eisme dalyvaujanti transporto priemonė, kompensacija visų pirma bus išmokama pagal žalą sukėlusios transporto priemonės draudimo sutartį, kaip numatyta Variklinių transporto priemonių draudimo įstatyme (suom. liikennevakuutuslaki).

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Kompensacija gali būti išmokėta už nusikaltimu padarytą kūno sužalojimą ir sukeltą kančią.

Kūno sužalojimas – tai asmens sveikatos sutrikdymas, kurį galima patikrinti medicininėmis priemonėmis. Toks sutrikdymas gali būti fizinis arba psichinis.

Kita vertus, kančia – tai atitinkamo incidento sukeltas psichinis sielvartas, kurio buvimui nebūtinas mediciniškai įrodytas asmens sveikatos sutrikdymas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Jūs galite turėti teisę į kompensaciją, jeigu dėl nusikaltimo mirė artimasis giminaitis. Artimasis giminaitis – tai vienas iš mirusio asmens tėvų, vaikas arba sutuoktinis, arba kitas asmuo, itin artimas mirusiam asmeniui.

Jeigu jūs apmokėjote dėl nusikaltimo mirusio asmens laidotuves, jūs turite teisę, kad jums būtų atlygintos pagrįstos laidotuvių išlaidos.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jeigu jums itin artimas asmuo nukentėjo nuo nusikaltimo, jums gali būti atlygintos pagrįstos būtinosios jūsų rūpinimosi tuo asmeniu išlaidos ir prarastos pajamos. Artimasis giminaitis – tai asmens, kuriam buvo padarytas kūno sužalojimas, vienas iš tėvų, vaikas arba sutuoktinis, arba kitas panašiai artimas asmuo.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Jeigu jūs nukentėjote nuo nusikaltimo Suomijoje, jūs paprastai turite teisę į kompensaciją, neatsižvelgiant į jūsų pilietybę ar gyvenamąją vietą. Tačiau kompensaciją gali būti atsisakyta išmokėti, jeigu nusikaltimo metu arba kompensacijos prašymo pateikimo metu jūsų gyvenamoji vieta buvo ne ES šalyje ir jeigu kitais aspektais žala yra mažai susijusi su Suomija.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jeigu jūs turite gyvenamąją vietą Suomijoje, tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite gauti kompensaciją už užsienyje įvykdytu nusikaltimu padarytą kūno sužalojimą ir sukeltą kančią.

Kompensacija gali būti išmokama, jeigu jūs užsienyje viešėjote darbo, studijų ar kitais panašiais tikslais. Kompensacija savo nuožiūra taip pat gali būti skiriama kitais atvejais, susijusiais su užsienyje patirta žala. Šiais atvejais bus atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip ryšys tarp nusikaltimo ir Suomijos, nusikaltėlio ryšio su nukentėjusiuoju artimumas, žalos pobūdis ir jūsų galimybė gauti kompensaciją kitur.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Apie nusikaltimą turite pranešti policijai. Jeigu apie nusikaltimą nebuvo pranešta arba policija apie jį nesužinojo kitais būdais, kompensacija gali būti išmokama tik dėl ypatingų priežasčių.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Kompensacijos prašymą galite pateikti, kol nebaigtas parengiamasis tyrimas arba teismo procesas. Tačiau sprendimas dėl jūsų prašymo gali būti priimtas tik po to, kai baigiamas parengiamasis tyrimas. Jeigu buvo pateikti kaltinimai, šis klausimas paprastai gali būti išsprendžiamas tik po to, kai teismas priima nuosprendį baudžiamojoje byloje ir nusprendžia dėl kompensacijos prašymų.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Jeigu baudžiamoji byla nagrinėjama teisme, jūs turėtumėte siekti, kad jūsų teisė į kompensaciją būtų patvirtinta nuosprendyje. Tai reiškia, kad jūs turėtumėte pateikti nusikaltėliui reikalavimą sumokėti kompensaciją teismo proceso metu. Kompensacija už nusikaltimu padarytą žalą paprastai neišmokama, jeigu jūs neįvykdėte šios prievolės.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Jūs galite prašyti kompensacijos net ir tuo atveju, jei nusikaltėlis nebuvo nustatytas. Prie savo kompensacijos prašymo turite pridėti parengiamojo tyrimo policijos protokolo kopiją arba kitus patikimus įvykių įrodymus.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Kompensacijos prašymą turite pateikti per trejus metus nuo tos dienos, kai įsiteisėja teismo sprendimas byloje, susijusioje su kompensacija. Jeigu byla nebuvo nagrinėjama teisme, kompensacijos prašymas turi būti pateiktas per dešimt metų nuo nusikaltimo padarymo dienos. Nuo šių terminų galima nukrypti tik ypatingomis aplinkybėmis.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, ar kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas)  medicininės išlaidos atlyginamos.
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.) – kitos būtinosios išlaidos atlyginamos.
 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.) – prarastos pajamos atlyginamos iki 150 EUR per dieną.
  • galimybės praradimas – nustatant kompensaciją ypatingomis aplinkybėmis gali būti atsižvelgiama į galimą pareiškėjo pajamų raidą (pavyzdžiui, kai sužalojamas jaunas asmuo).
  • išlaidos, susijusios su teismo procesu, vykdomu dėl incidento, kuriuo buvo padaryta žala (pvz., mokesčiai teisininkams, teismo išlaidos) – gali būti išmokama pagrįsta teisinių išlaidų kompensacija, jeigu su kompensacija susijusi byla buvo nagrinėjama teisme ir jeigu jūs patyrėte kitą žalą, kurią reikia atlyginti.
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą atlyginamos išlaidos už įprastus asmeninius daiktus (pvz., akinius, rankinį laikrodį, mobilųjį telefoną), kurie sugadinami padarant kūno sužalojimą.
   • kitais atvejais kompensacija už žalą daiktams ir kitam turtui išmokama tik ypatingomis sąlygomis.

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia – atlyginama.
  • laikinos psichologinės problemos
  • psichinė kančia, jeigu žala buvo padaryta
   • seksualiniu nusikaltimu
   • kitais nusikaltimais asmens laisvei
   • nusikaltimu, kuriuo buvo itin šiurkščiai pažeista nukentėjusiojo asmens neliečiamybė

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos – atlyginamos laidotuvių išlaidos, pvz., patiriamos įsigyjant karstą, laidojimo plotą, antkapį ir surengiant minėjimą. Būdamas itin artimas asmuo, jūs taip pat galite gauti kompensaciją už dalyvavimo laidotuvėse išlaidas (vykimo į laidotuves, gėlių ir gedulingų drabužių įsigijimo išlaidas).
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija) – jeigu artimojo giminaičio mirtis jums sukėlė asmeninę traumą, jums gali būti išmokėta kompensacija už medicinines išlaidas, patirtas dėl tos traumos, taip pat už kitas būtinas išlaidas ir prarastas pajamas. Nustatyta kompensacijos riba – ne daugiau kaip 6 000 EUR (2018 m.).
 • išlaikymo arba galimybės praradimas – jeigu jūs buvote mirusio asmens išlaikytinis, jums gali būti išmokėta kompensacija už išlaikymo praradimą.

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia / kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė – nusikaltimo aukos artimiesiems giminaičiams už laikinas problemas ar psichinį sielvartą kompensacija neišmokama.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija paprastai išmokama vienkartine išmoka, išskyrus nuolatinę kompensaciją už prarastas pajamas ir prarastą išlaikymą. Tokios kompensacijos dažniausiai išmokamos periodinėmis mėnesinėmis išmokomis.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Skiriamos kompensacijos suma gali būti sumažinta, jeigu jūs savo paties veiksmais prisidėjote prie sužalojimo. Pavyzdžiui, kompensacija gali būti sumažinta, jeigu jūs pradėjote muštynes, per kurias buvote sužalotas. Kita vertus, galima informacija apie jūsų teistumą neturės poveikio jūsų galimybei gauti kompensaciją ar jūsų gaunamai sumai.

Siekdamas gauti kompensaciją, turite nusiųsti Valstybės iždo (suom. Valtiokonttori) prašomus dokumentus, kad būtų galima išnagrinėti jūsų bylą dėl nusikaltimu padaryto sužalojimo. Jeigu nepateiksite reikiamų įrodymų, jūsų kompensacijos prašymas gali būti atmestas.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Paprastai jūsų finansinė padėtis neturi poveikio nei tam, ar jūs gausite kompensaciją, nei išmokėtinos kompensacijos sumai.

Kai priimamas sprendimas dėl kompensacijos, į jūsų finansinę padėtį atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu jūs prašėte kompensacijos dėl didelės žalos daiktams arba jūsų finansinei padėčiai, remdamasis tuo, kad jūs neturėjote jokių galimybių užkirsti kelią žalos atsiradimui.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Jeigu kompensacijos bylą nagrinėja teismas, kompensacija paprastai išmokama pagal teismo sprendimą. Jeigu Valstybės iždas nukrypsta nuo teismo priimto sprendimo kompensacijos byloje, jis savo sprendime jums pagrindžia tokio nukrypimo motyvus.

Nusikaltėlis bus įpareigotas sumokėti jums teismo skirtą kompensaciją. Tačiau teisė gauti kompensaciją iš nusikaltėlio bus perduodama valstybei tokia apimtimi, kokio dydžio kompensaciją Valstybės iždas jums skyrė.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Medicininės išlaidos ir kitos išlaidos kompensuojamos, jeigu jos yra būtinos ir turi priežastinį ryšį su padaryta žala arba sužalojimu.

Nustatant už skausmą ir kitas laikinas problemas išmokėtinos kompensacijos sumą, atsižvelgiama į jums padarytos žalos arba sužalojimo pobūdį ir sunkumą, taip pat į vyraujančią kompensavimo praktiką. Išmokėtinos kompensacijos suma negali viršyti teisės aktuose nustatytos viršutinės ribos.

Kančia – tai nusikalstama veika jums sukeltas asmeninis sielvartas. Išmokėtina kompensacija nustatoma pagal atitinkamos veikos pobūdį. Kompensacijos sumai taip pat taikomos teisės aktuose nustatytos kompensacijos ribos.

Siekiant nustatyti prarastas pajamas, pirmiausia įvertinamos pajamos, kurias būtumėte gavęs, jeigu nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas. Iš tos sumos išskaičiuojamos visos pajamos ir išmokos, kurias gavote arba galėjote gauti nepaisant žalos arba sužalojimo. Išmokėtinos kompensacijos suma negali viršyti teisės aktuose nustatytos didžiausios sumos per dieną.

Iš bendros skirtinos kompensacijos už problemas ir kančią išskaičiuojama bazinė išskaita. Bazinės išskaitos suma už 2018 m. padarytą nusikaltimą yra 220 EUR.

Už skirtą kompensaciją palūkanos nemokamos.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia suma, kuri gali būti skirta, nėra numatyta.

Didžiausia bendra kompensacijos suma, kurią jums gali išmokėti už nusikaltimu padarytą kūno sužalojimą ir kančią, yra 61 500 EUR. Be to:

 • už skausmą ir kitas laikinas problemas išmokėtina kompensacija negali viršyti 12 000 EUR;
 • didžiausia mokėtina kompensacija už kančią yra 3 600 EUR; nepaisant to, didžiausia kompensacija, išmokėtina už kančią seksualinių nusikaltimų aukoms, yra 9 500 EUR, o jeigu nusikaltimo metu nukentėjusiajam nebuvo suėję aštuoniolikos metų – 16 200 EUR;
 • didžiausia mirusio asmens artimajam giminaičiui mokėtina kompensacija paprastai yra 6 000 EUR;
 • už prarastas pajamas mokėtina kompensacija negali būti didesnė kaip 150 EUR per dieną.

Didžiausia kompensacijos suma už kiekvieną sužalojimą arba žalą netaikoma prarastų pajamų arba išlaikymo kompensacijai, kai ta kompensacija mokama periodiškai.

Didžiausia kompensacijos suma už žalą turtui ir finansinę žalą yra 31 000 EUR.

Didžiausios nusikaltimų aukoms išmokėtinos kompensacijos sumos ir bazinės išskaitos suma peržiūrimos kas trejus metus. Kitą kartą sumos bus peržiūrimos 2021 m. pradžioje.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Negali būti skiriama didesnė negu jūsų prašoma kompensacijos suma. Prireikus jūs galite prašyti pagrįstos kompensacijos. Jūs taip pat galite remtis sumomis, patvirtintomis teismo sprendime, kuris yra jūsų kompensacijos prašymo pagrindas.

Jeigu reikia, mūsų klientų aptarnavimo grupė ir jūsų kompensacijos prašymą nagrinėjantis asmuo jums gali suteikti konsultaciją dėl nusikaltimu padaryto jūsų sužalojimo bylos.

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Valstybės lėšomis išmokėtina kompensacija yra antrinė. Tai reiškia, kad kompensacijos jūs pirmiausia turėtumėte prašyti kitur, pavyzdžiui, iš savo draudimo bendrovės pagal sveikatos draudimo sutartį. Ši kompensacija bus išskaičiuota iš jums skiriamos kompensacijos.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jeigu reikia, jūs galite pateikti rašytinį prašymą dėl kompensacijos išmokėjimo avansu. Avansu kompensacija gali būti išmokama, jeigu jūsų kompensacijos bylą nagrinėti vėluojama dėl nuo jūsų nepriklausančių priežasčių ir jūs turite teisę į didelę kompensacijos sumą.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Jeigu paaiškės naujų įrodymų, Valstybės iždas bylą išnagrinės iš naujo. Remiantis naujais įrodymais, jums gali būti skiriama kompensacija, kurią anksčiau buvo atsisakyta skirti, arba gali būti skiriama didesnė kompensacijos suma.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Pavyzdžiai:

 • galiojantis įgaliojimas, jeigu teisinis atstovas yra ne teisės konsultantas ar advokatas. Asmeninio įgaliojimo taip pat reikia, jeigu norite, kad jums, kaip pareiškėjui, mokėtina kompensacija būtų išmokėta kitam asmeniui;
 • prašomų atlyginti laidotuvių išlaidų įrodymai, turto inventorizacijos dokumentas ir, jeigu reikia, įgaliojimai;
 • teismo priimto sprendimo kopija arba parengiamojo tyrimo policijos protokolo kopija, jeigu teismo sprendimo nėra;
 • gydytojo pažyma arba medicininė išvada;
 • visų prašomų atlyginti išlaidų įrodymai, jeigu byla nebuvo išnagrinėta teisme;
 • jeigu prašoma atlyginti prarastas pajamas – gydytojo pažyma, kuria patvirtinamas jūsų nedarbingumas, sprendimo dėl ligos išmokos skyrimo kopija ir jūsų darbdavio mokėto darbo užmokesčio bei prarastos pajamų sumos įrodymai;
 • visi sprendimai ir pagal sveikatos draudimo sutartį iš draudimo bendrovės ar kitų šaltinių gautos kompensacijos įrodymai;
 • jeigu prašoma atlyginti teisines išlaidas – advokato atlygio apskaičiavimas ir draudimo bendrovės sprendimas dėl kompensacijos;
 • jeigu prašoma atlyginti prašymo teikimo išlaidas – advokato sąskaita ir suteiktos teisinės pagalbos įrodymai arba teisės konsultanto skyrimo įrodymai;
 • jeigu prašoma atlyginti finansinę žalą ir žalą turtui savo nuožiūra – ligos, sužalojimo ar kitokio nedarbingumo ir dėl patirtos žalos susidariusių finansinių aplinkybių įrodymai.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Už jūsų kompensacijos bylos nagrinėjimą mokesčiai neimami.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Jūsų kompensacijos prašymą nagrinėja Valstybės iždas.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą galite siųsti elektroniniu būdu, adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrikosvahingot@valtiokonttori.fi arba išsispausdinti formą ir nusiųsti ją paštu, adresu:

State Treasury

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finland

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Bylą raštu nagrinėja Valstybės iždas. Jūsų nebus prašoma asmeniškai atvykti nė vienu proceso etapu.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Vidutinis nagrinėjimo laikas yra maždaug septyni mėnesiai. Atnaujinamą numatomą nagrinėjimo laiką galite rasti Valstybės iždo interneto svetainėje.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Per 30 dienų nuo tos dienos, kai buvote informuotas apie sprendimą dėl kompensacijos, galite šį sprendimą raštu apskųsti Draudimo teismui (suom. Vakuutusoikeus). Apeliacinio skundo pateikimo gairės pridedamos prie Valstybės iždo sprendimo dėl kompensacijos.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Kompensacijos prašymo formą ir kitą informaciją apie prašymo pateikimą galima rasti Valstybės iždo interneto svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Taip pat galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo grupę telefonu +358 295 50 2736 arba e. paštu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Daugiau informacijos apie kompensaciją už nusikaltimu padarytą žalą galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Prireikus taip pat galite paskambinti Valstybės iždui. Pagalbą galite gauti telefonu +358 295 50 2736.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Jeigu norite, teikdami kompensacijos prašymą galite naudotis advokato paslaugomis. Tačiau dėl prašymo pateikimo jūsų patiriamos išlaidos jums gali būti kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu:

 • jums buvo skirta teisinė pagalba arba teisės konsultantas bylos nagrinėjimui teisme arba
 • byla nebuvo nagrinėjama teisme, tačiau jūs atitinkate finansinius reikalavimus teisinei pagalbai gauti.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Konsultaciją ir paramą galite gauti, pavyzdžiui, iš Suomijos paramos aukoms organizacijos (suom. Rikosuhripäivystys, RIKU). Šios organizacijos kontaktinius duomenis galite rasti jos interneto svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.riku.fi/en/home/

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Švedija

Apskritai yra trys skirtingi būdai gauti kompensaciją už nusikaltimu padarytus sužalojimus. Tai:

 • žalos atlyginimas, kurį nusikaltėlis privalo sumokėti;
 • kompensacija pagal privataus, kolektyvinio arba valstybinio draudimo sutartis;
 • valstybinė kompensacija už nusikaltimu padarytą žalą.

Skirtingiems kompensavimo būdams taikomos skirtingos taisyklės. Toliau nurodyta informacija taikoma tik valstybinei kompensacijai už nusikaltimu padarytą žalą.

Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Iš esmės kompensacija už nusikaltimu padarytą žalą gali būti skiriama už visų rūšių nusikaltimus, tačiau kompensacijos galimybės, priklausomai nuo žalos arba sužalojimo rūšies, yra skirtingos.

Kompensacija už kūno sužalojimą gali būti skiriama visų rūšių nusikaltimų atveju, jeigu sužalojimas yra natūralus nusikaltimo padarinys.

Kompensacija taip pat gali būti skiriama už sužalojimą, t. y. kai asmuo sunkiai sužaloja kitą asmenį padarydamas nusikaltimą, apimantį išpuolį prieš nukentėjusiojo asmenį (pvz., užpuolimas arba išžaginimas), laisvę (pvz., neteisėtas laisvės atėmimas) arba ramybę (pvz., neteisėtas grasinimas).

Kompensacija už turtinę žalą (pvz., padarytą įvykdžius vagystę arba turto sugadinimą) arba vien tik finansinę žalą (pvz., padarytą sukčiaujant) skiriama tik tam tikrais atvejais.

Vaikams, tapusiems nusikaltimo, kuriuo buvo siekiama pakenkti vaiko saugumui ir pasitikėjimui artimuoju giminaičiu, liudytojais, taip pat gali būti skiriama kompensacija už žalą.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Kompensacija gali būti skiriama už kūno sužalojimą ir žalą, taip pat vaikams, kurie tapo tarp artimųjų giminaičių padarytų nusikaltimų liudytojais. Kai kuriais išimtiniais atvejais gali būti skiriama kompensacija už turtinę arba vien tik finansinę žalą.

Kūno sužalojimo atveju kompensacija gali būti skiriama už:

 • medicinines išlaidas ir kitas nukentėjusiojo išlaidas, taip pat nukentėjusiojo artimojo giminaičio pagrįsto dydžio išlaidas;
 • žalą drabužiams, akiniams ir panašiems daiktams, kuriuos nukentėjusysis nešiojo sužalojimo padarymo metu;
 • prarastas pajamas;
 • laikinas fizines ir psichines kančias (skausmą ir kančias);
 • nuolatines fizines ir psichines kančias (suluošinimą ar kitą ilgalaikį sužalojimą).

Jeigu kūno sužalojimas sukėlė mirtį, kompensacija gali būti skiriama už:

 • laidotuvių išlaidas ir dėl mirties atsiradusias kitas pagrįsto dydžio išlaidas;
 • išlaikymo praradimą (tam tikromis sąlygomis);
 • kūno sužalojimą, dėl mirties turėjusį poveikį mirusiojo artimajam giminaičiui.

Nustatant kompensaciją už prarastas pajamas ir išlaikymą, išskaičiuojamos kitos išmokos, į kurias nukentėjusysis turi teisę (pvz., socialinės išmokos, pensija arba kompensacija iš darbdavio).

Jeigu nusikaltimu buvo kėsinamasi į nukentėjusiojo asmenį, laisvę ar ramybę ir buvo šiurkščiai pažeista asmens neliečiamybė, už pažeidimą gali būti skiriama kompensacija.

Kompensacija už turtinę žalą, pvz., pavogtą ar sugadintą turtą, skiriama tik išimtiniais atvejais. Tokia kompensacija gali būti skiriama, jeigu nusikaltimą padarė asmuo, buvęs priverstinio sulaikymo vietoje, pvz., įkalinimo įstaigos, sulaikymo centro ar įstaigos kalinys (vadinamosios besislapstančių asmenų bylos). Kompensacija taip pat gali būti skiriama itin sunkią padėtį sukėlusiais atvejais, kai dėl sužalojimo gerokai pablogėjo nukentėjusiojo galimybės užsidirbti pragyvenimui arba kai kompensacija laikytina itin svarbia dėl kitų priežasčių.

Kompensacija labai retai skiriama vien tik už finansinę žalą, pvz., susijusią su sukčiavimu ar darbdavio turto pasisavinimu. Kompensacija bėglių bylose gali būti aktuali tik jeigu yra ypatingų priežasčių, taip pat itin sunkią padėtį sukėlusiais atvejais, kai dėl sužalojimo gerokai pablogėjo nukentėjusiojo galimybės užsidirbti pragyvenimui arba kai kompensacija laikytina itin svarbia dėl kitų priežasčių.

Vaikams, tapusiems nusikaltimo, kuriuo buvo siekiama pakenkti vaiko saugumui ir pasitikėjimui artimuoju giminaičiu, liudytojais, kompensacija paprastai skiriama, jeigu atitinkamas vaikas matė arba girdėjo smurtą arba grasinimus tarp tėvų ar kitų artimųjų giminaičių, su kuriais vaikas susijęs artimu pasitikėjimo ryšiu.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, kompensacija gali būti skiriama pirmiau paaiškintais atvejais. Jeigu sužalojamas mirusiojo artimasis giminaitis, paprastai išmokama standartinė kompensacija už skausmą ir kančias.

Asmenys, galintys gauti kompensaciją už sužalojimą, paprastai būna mirusiojo partneris, tėvai ir vaikai, taip pat kartu su mirusiuoju gyvenę broliai ir seserys. Suaugusieji broliai ir seserys, kurie su mirusiuoju negyveno, teisės į kompensaciją paprastai neturi.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Jeigu sužalojimas nesukėlė mirties, kompensacija tam tikrais ypatingais atvejais gali būti skiriama už netiesioginę žalą asmeniui, itin artimu ryšiu susijusiam su nukentėjusiąja šalimi. Tokia kompensacija gali būti aktuali, jeigu nukentėjusioji šalis patyrė sunkius sužalojimus ir nemažai laiko buvo tokios būklės, kad grėsė pavojus jos gyvybei, arba jeigu atitinkamas giminaitis tapo incidento, per kurį buvo patirtas sužalojimas, liudytoju ir tai sukėlė giminaičiui psichinę žalą.

Asmenys, galintys turėti teisę į kompensaciją, yra tie patys, kaip ir tuo atveju, kai nukentėjusioji šalis dėl nusikaltimo miršta.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Jeigu nusikaltimas buvo padarytas Švedijoje, kompensacija gali būti skiriama neatsižvelgiant į nukentėjusiosios šalies pilietybę ir gyvenamosios vietos šalį. Tačiau jeigu nusikaltimas ir nukentėjusioji šalis su Švedija taip mažai susiję, jog nepagrįsta, kad Švedijos valstybė kompensuotų už sužalojimą, tada kompensacija nebus išmokama. Ši išimtis taikoma siaurai. Be to, išimtis netaikoma kitos ES šalies piliečiui, kurio atžvilgiu Švedijoje padaromas tyčinis smurtinis nusikaltimas.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Taip. Jeigu gyvenate Švedijoje, galite prašyti kompensacijos Švedijoje, net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje – ES arba ne ES – šalyje.

Laikomasi principo, kad nusikalstamu būdu padaryta žala visų pirma turi būti atlyginama šalyje, kurioje buvo padarytas nusikaltimas. Jeigu toje šalyje žala negali būti visiškai arba iš dalies atlyginta, Švedijoje gyvenanti nukentėjusioji šalis gali turėti teisę į kompensaciją iš Švedijos valstybės už nusikalstamu būdu padarytą žalą.

Jeigu nusikaltimas yra padarytas kitoje ES šalyje ir toje šalyje už atitinkamą nusikaltimą negali būti skirta kompensacija, Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija (šved. Brottsoffermyndigheten) gali asmeniui, prašančiam kompensacijos Švedijoje, padėti kreiptis į šalį, kurioje buvo padarytas nusikaltimas. Tam tikromis sąlygomis Švedijos kompensacija gali būti išmokėta dar iki teisės į kompensaciją įvertinimo kitoje ES šalyje.

Jeigu kompensacija už žalą negali būti išmokėta kitoje ES šalyje, teisė į kompensaciją bus vertinama pagal Švedijos normas.

Ar, kad galėčiau reikalauti kompensacijos, turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Taip. Apie nusikaltimą turi būti pranešta policijai, be to, nukentėjusioji šalis privalo būti padėjusi policijai vykdyti tyrimą.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Taip. Labai retai kompensacija gali būti skiriama iki policijos tyrimo ir teisminės peržiūros pabaigos.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Iš esmės, jeigu nusikaltėlis yra žinomas, pirmiausia jis turi būti nuteistas už nusikaltimą, kad būtų galima išmokėti valstybės kompensaciją. Be to, žalą pirmiausia turi atlyginti ją padaręs asmuo, o tai iš esmės reiškia, kad pirmiausia reikalavimą reikia pateikti nusikaltėliui. Tačiau jeigu iš tyrimo aiškiai matyti, kad nusikaltėlis negali sumokėti žalos atlyginimo, kompensacija gali būti išmokama netaikant nukentėjusiajai šaliai pareigos pirmiausia prašyti žalos atlyginimo iš nusikaltėlio.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip. Jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas ir todėl policijos tyrimas buvo nutrauktas, jūs galite turėti teisę į kompensaciją. Tokiais atvejais nusikaltimo vertinimas ir teisė į kompensaciją daugiausia bus grindžiami policijos protokolo turiniu. Be to, nukentėjusioji šalis taip pat turi teisę pateikti įrodymus, iš kurių būtų matyti nusikaltimu padaryta žala arba sužalojimas.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Taip. Galioja trejų metų prašymo pateikimo terminas, kuris skaičiuojamas taip:

Jeigu dėl nusikaltimo yra priimtas teismo nuosprendis, prašymas turi būti pateikiamas per trejus metus nuo nuosprendžio įsigaliojimo (kai jo nebegalima apskųsti) dienos.

Jeigu policijos tyrimas buvo baigtas, prašymas turi būti pateiktas per trejus metus nuo nutarimo baigti tyrimą priėmimo dienos.

Jeigu policijos tyrimo nebuvo pradėta, prašymas turi būti pateiktas per trejus metus nuo nusikaltimo dienos.

Vaikai, kurie iki 18 metų patyrė nusikaltimo padarinius, turi teisę kreiptis kompensacijos iki tol, kol jiems sukanka 21 metai.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, kompensacija atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (medicininis gydymas (ambulatorinis ir ligoninėje), sveikimas)

Taip, jeigu kompensacija neskiriama iš kitų šaltinių.

 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialios priemonės ir kt.)

Taip, jeigu kompensacija neskiriama iš kitų šaltinių.

 • ilgalaikis sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu ir po jo (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)

  Taip, jeigu kompensacija neskiriama iš kitų šaltinių.

  • galimybės praradimas

  Ne, nieko daugiau, išskyrus kompensaciją už prarastas pajamas arba pajamas, kurios bus prarastos ateityje (periodinės išmokos).

  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos (kaip antai teisinės išlaidos, teismo išlaidos)

  Ne

  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą

Kompensacija gali būti skiriama už žalą drabužiams, akiniams ir panašiems daiktams, kuriuos nukentėjusysis nešiojo sužalojimo padarymo metu, ar už jų sunaikinimą.

Kitais atvejais galimybės gauti kompensaciją už žalą turtui yra labai ribotos; žr. pirmiau išdėstytą 1.2 skirsnį.

 • kita.

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia.

Taip. Kompensacija gali būti skiriama ne tik už skausmą ir kančias, bet ir už teisių pažeidimą, kai nusikaltimu, kuriuo buvo kėsinamasi į nukentėjusiojo asmenį, laisvę ar ramybę, galėjo būti šiurkščiai pažeista nukentėjusiosios šalies asmeninė neliečiamybė.

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos

Taip, jeigu kompensacija neskiriama iš kitų šaltinių.

 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)

Taip. Jeigu nusikaltimas sukėlė mirtį ir juo buvo sužalotas mirusiajam itin artimas asmuo, kompensacija gali būti skiriama, jeigu ji nėra gauta iš kitų šaltinių. Taip pat žr. 1.3 ir 1.4 skirsnius.

 • išlaikymo arba galimybės praradimas

Tam tikromis sąlygomis gali būti kompensuojama už išlaikymo praradimą.

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia/kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė.
Taip. Žr. pirmiau išdėstytą 1.3 skirsnį.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Kompensacija paprastai išmokama vienkartine išmoka. Kompensacija už sužalojimus visam laikui dažnai turi būti patikslinta vėliau, kai paaiškėja, kad sužalojimai yra visam laikui. Ilgalaikis pajamų praradimas paprastai patikslinamas kartą per metus kaip įsiskolinimas. Jeigu sužalojimu nukentėjusiajai šaliai buvo sukelta negalia, kuri visam laikui sumažino jos gebėjimą dirbti, nukentėjusioji šalis tam tikromis sąlygomis turi teisę į kompensaciją periodinėmis išmokomis už būsimą pajamų praradimą – tuo atveju mokamos mėnesinės išmokos.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Kompensacija gali būti sumažinta arba gali būti visiškai atsisakyta ją skirti, jeigu sužalojimo rizika padidėjo dėl tyčinio arba aplaidaus nukentėjusiosios šalies elgesio, nesvarbu, ar jis susijęs su nusikaltimu. Kompensacija tokiu būdu paprastai patikslinama, jeigu nusikaltimą sukėlė pačios nukentėjusiosios šalies nusikalstama veikla arba nusikaltimas yra susijęs su narkotikais, arba jeigu nukentėjusioji šalis elgėsi provokuojamai ir šis elgesys yra susijęs su nusikaltimu.

Taip pat reikalaujama, kad nukentėjusioji šalis būtų pagrįstu mastu bendradarbiavusi su policija atliekant tyrimą. Nukentėjusioji šalis taip pat turi padėti vykdyti Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos kompensavimo procedūrą – pateikti vertinimui reikalingą informaciją ir dokumentus. Kompensacija negali būti skiriama, jeigu pareiškėjas nebendradarbiavo su policija atliekant tyrimą. Ta pati nuostata taikoma, jeigu pareiškėjas nepadėjo nagrinėti kompensavimo bylos.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Kalbant apie kompensaciją už kūno sužalojimą ir teisių pažeidimus, nukentėjusiosios šalies finansinė padėtis neturi poveikio teisei į kompensaciją ar skiriamos kompensacijos sumai. Jeigu sugadinamas turtas ir padaroma vien finansinė žala, nukentėjusiosios šalies finansinė padėtis tam tikrais atvejais gali turėti poveikį teisei į kompensaciją ir už nusikalstamu būdu padarytą žalą skiriamos kompensacijos sumai.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Valstybės kompensacija už nusikalstamu būdu padarytą žalą yra subsidiari bet kuriai kitai kompensacijai, į kurią nukentėjusioji šalis gali turėti teisę dėl padarytos žalos ar sužalojimo. Tai reiškia, kad bet kuri kita kompensacija turi būti išskaičiuota iš kompensacijos už nusikalstamu būdu padarytą žalą. Pavyzdžiui, tai pasakytina apie išmokamą arba mokėtinu laikomą žalos atlyginimą ir bet kokią draudimo kompensaciją, į kurią nukentėjusioji šalis turi teisę.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Kompensacija bus apskaičiuojama pagal taisykles, nustatytas Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus įstatyme (šved. brottsskadelag) ir Deliktinės atsakomybės įstatyme (skadeståndslag). Teisė į kompensaciją už nusikalstamu būdu padarytą žalą tam tikrais aspektais yra labiau ribota negu teisė į žalos atlyginimą pagal deliktinę atsakomybę. Laikomasi principo, kad kompensacija turi būti tam tikra žalos atlyginimo forma ir ja nukentėjusiajai šaliai, kiek tik įmanoma, turi būti atkurta ta pati finansinė padėtis, kuri būtų buvusi, jeigu žala arba sužalojimas nebūtų buvę padaryti.

Iš esmės padengiamos dėl žalos arba sužalojimo kilusios pagrįstos išlaidos ir prarastos pajamos. Taikoma viršutinė kompensacijos riba; žr. 1.18 skirsnį.

Kompensacija už skausmą ir kančias išmokama pagal lenteles – įprasta suma per laikinojo nedarbingumo atostogas yra maždaug 2 400 SEK per mėnesį (2017 m.), tačiau gali būti skirta ir didesnė kompensacija, pavyzdžiui, gydymo intensyviosios priežiūros skyriuje atveju. Už tam tikrus nusikaltimus – jeigu sužalojimas sukėlė mirtį (kompensacija giminaičiams) ir jeigu buvo padarytas išžaginimas – taip pat taikoma kūno sužalojimo prezumpcija, o tai reiškia, kad kūno sužalojimo nereikia įrodyti. Šiais atvejais taikomi tam tikri kompensacijos už skausmą ir kančias šablonai; tai yra 50 000 SEK tyčinio nužudymo atveju, 25 000 SEK neatsargaus nužudymo atveju ir 15 000 SEK išžaginimo atveju.

Kompensacija už nuolatinę negalią sukėlusius sužalojimus nustatoma naudojantis lentelėmis ir grindžiama gydytojo atliktu negalios laipsnio ir pareiškėjo amžiaus įvertinimu.

Kompensacija už suluošinimą visam laikui nustatoma naudojantis lentelėmis ir grindžiama atitinkamo suluošinimo pastebimumu, jo vieta ir nukentėjusiosios šalies amžiumi.

Kompensacija už teisių pažeidimą nustatoma remiantis objektyviomis nusikaltimo aplinkybėmis ir nepriklauso nuo nukentėjusiosios šalies subjektyvios patirties. Praktiškai, pavyzdžiui, kompensacija gali būti 5 000–20 000 SEK už neteisėtą grasinimą, 5 000–100 000 už užpuolimą, 100 000 SEK už išžaginimą ir 100 000–150 000 už pasikėsinimą nužudyti.

Tada iš visos kompensacijos sumos atliekama bazinė išskaita – 1 500 SEK (2017 m. kainomis).

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Mažiausia kompensacijos suma, kuri gali būti skirta, yra 100 SEK (po bazinės išskaitos).

Didžiausia kompensacijos suma, kuri gali būti skirta už kūno sužalojimą, įskaitant skausmą ir kančias, yra 896 000 SEK (2017 m. duomenimis). Tam tikromis sąlygomis taip pat gali būti skirta kompensacija periodinėmis išmokomis.

Didžiausia kompensacijos suma, kuri gali būti skirta už turtinę žalą ir vien tik finansinę žalą, yra 448 000 SEK (2017 m. kainomis).

Su teisių pažeidimu susijusios kompensacijos viršutinė riba nenustatyta.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Taip, kalbant apie finansinius nuostolius, pvz., medicinines išlaidas arba prarastas pajamas, nukentėjusioji šalis privalo nurodyti sumą arba nusiųsti įrodymus, aiškiai rodančius žalos mastą.

Nereikia nurodyti kompensacijos už moralinę žalą (kompensacijos už skausmą ir kančias, teisių pažeidimus, ilgalaikį sužalojimą, taip pat kompensacijos vaikams, kurie tapo nusikaltimo liudytojais).

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Taip – valstybės kompensacija už nusikalstamu būdu padarytą žalą skiriama tik tokia apimtimi, kuria žala nebuvo padengta iš kitų kompensavimo šaltinių, į kuriuos nukentėjusioji šalis turi teisę.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Ne; galimybės gauti kompensaciją avansu nėra.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pvz., pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Taip, jeigu prašymui negalioja senatis, o senatis paprastai sueina praėjus dešimčiai metų nuo sprendimo priėmimo.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Jeigu pareiškėjui atstovauja teisinis atstovas, turi būti pridėtas įgaliojimo originalas. Išlaidos paprastai turi būti patvirtinamos sąskaitų originalais. Be to, privalumu laikoma, jeigu pareiškėjas apskritai pateikia pirmiau išvardytą medžiagą, susijusią su atitinkama žala ar sužalojimu.

Jeigu reikiami dokumentai nėra pridėti, Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija gaus dokumentus, reikalingus siekiant įvertinti teisę į kompensaciją ir tokios galimos kompensacijos sumą. Tai bus daroma įgyvendinant įgaliojimus, kuriuos, teikdamas prašymą, pareiškėjas suteikia institucijai. Jeigu institucija pati negali gauti reikiamos informacijos ir dokumentų, pareiškėjui bus suteikta galimybė juos pateikti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija, P.O. Box 470, 901 09 UMEÅ, Sweden.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad prašymas turi būti pateiktas naudojant specialią formą. Formos pateikiamos Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Prašymas taip pat gali būti teikiamas elektroniniu būdu, jeigu pareiškėjas turi Švedijos elektroninės bankininkystės ID. Prašymą tokiu būdu galima pateikti per interneto svetainę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Nagrinėjimo laikas skiriasi priklausomai nuo institucijos esamo darbo krūvio. Laikas taip pat gali skirtis priklausomai nuo bylos sudėtingumo. Vidutinis nagrinėjimo laikas šiuo metu yra apie tris mėnesius (2017 m.).

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos sprendimų apskųsti negalima, tačiau institucija gali pakeisti savo sprendimą gavusi prašymą arba savo iniciatyva, jeigu paaiškėja naujos aplinkybės arba jeigu tam yra kitų pagrindų. Sprendimas negali būti pakeistas pareiškėjo nenaudai.

Sprendimu nepatenkintas pareiškėjas gali institucijai nusiųsti rašytinį prašymą, kad byla būtų įvertinta iš naujo. Prašyme turėtų būti nurodytas pageidaujamas pakeitimas ir jo motyvai. Bet kokia papildoma medžiaga turėtų būti pateikta kartu su prašymu.

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Informaciją ir prašymų formas galima rasti Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Informacija apie kompensaciją ir apie tai, kaip pateikti prašymą, skelbiama keliomis kalbomis, o prašymo formos pateikiamos anglų kalba.

Taip pat galite paskambinti Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos pagalbos linija +46 90 70 82 00, kuri veikia darbo dienomis 09.00–15.00 val. Pagalbos linija gali suteikti konsultacijas švedų ir anglų kalbomis.

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Be to, kas jau minėta, informaciją apie teismo procesą galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.rattegangsskolan.se/ ir anglų kalba adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.courtintroduction.se/.

Jaunesniems negu 18 metų vaikams pritaikytą informaciją galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.jagvillveta.se/. Ten taip pat galima rasti informaciją keliomis kalbomis.

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Prašymo formą lengva užpildyti, o jeigu kyla sunkumų, galite kreiptis pagalbos į Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms instituciją. Teisinio atstovo išlaidų kompensacija gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu tam yra ypatingų priežasčių.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Vietos paramos nusikaltimų aukoms centras gali padėti jums užpildyti prašymo paraišką. Savo gyvenamosios vietos paramos nusikaltimų aukoms centrą galite rasti Švedijos paramos nusikaltimų aukoms (šved. Brottsofferjouren) interneto svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.brottsofferjouren.se/english/ arba kreiptis pagalbos telefonu +46 (0)200-21 20 19.

Paskutinis naujinimas: 13/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.