Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A jogszabályok lehetővé teszik, hogy az előre megfontolt szándékkal elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt sérelmet szenvedett személyek egyszeri pénzügyi kártérítésben részesüljenek; más bűncselekmények miatt nem jár kártérítés. Jogosultságot megteremtő bűncselekmény különösen a szándékos emberölés és a testi sértés. A jogszabályok a szexuális visszaélés, szexuális kényszerítés és szexuális erőszak bűncselekményeket speciális bűncselekményi kategóriába sorolják, amely után nem vagyoni kártérítést ítélnek meg.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

Az erőszakos bűncselekmények sértettjei csak a testi sérülés mértékének megfelelően részesülnek kártérítésben (fájdalom és szenvedés, valamint csökkent társadalmi boldogulás után járó kártérítés). A szexuális erőszak, szexuális visszaélés és szexuális kényszerítés bűncselekmények után a jog nem vagyoni kártérítést biztosít.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Ha erőszakos bűncselekmény következtében valamely személy életét veszti, a jog szerint e személy hozzátartozói szintén igényelhetnek kártérítést, nevezetesen az elhunyt személy túlélő házastársa és túlélő gyermekei, gyermekek hiányában az elhunyt személy túlélő szülei, szülők hiányában pedig az a személy, akit az elhunyt köteles volt eltartani.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Nem, ebben az esetben a jogszabályok nem biztosítanak kártérítést a bűncselekmény sértettjének hozzátartozói számára.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Kártérítést az a sértett igényelhet, aki a Szlovák Köztársaság vagy más tagállam állampolgára, vagy a Szlovák Köztársaság vagy más tagállam területén állandó lakóhellyel rendelkező hontalan személy, vagy külföldi állampolgár a jogszabályokban előírt módon ratifikált és kihirdetett nemzetközi szerződésben foglalt feltételek szerint és az abban meghatározott mértékben, feltéve, hogy a testi sérülés a Szlovák Köztársaság területén következett be.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem, a szlovák jogszabályok ilyen eljárást nem tesznek lehetővé. Kártérítés csak abban az esetben igényelhető, ha a testi sérülés a Szlovák Köztársaság területén következett be.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Kártérítés csak akkor igényelhető, ha a nyomozás eredménye arra utal, hogy bűncselekményt követtek el, és a testi sérülés e bűncselekmény következménye. Ezért kártérítés csak abban az esetben nyújtható, ha először büntetőeljárásra került sor, annak azonban nincsen jelentősége, hogy az a sértett bejelentésén vagy más indítványon alapult.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Igen, a kártérítési igény benyújtásának feltétele, hogy álljon rendelkezésre olyan jogszerű határozat, amelyben az elkövetőt bűnösnek találták a sértettnek testi sérülést okozó bűncselekmény elkövetésében, vagy olyan ítélet, amelyben azt állapították meg, hogy az elkövetőt kóros elmeállapota miatt nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni. Ha nem ismert az elkövető személye, aki a sértett testi sérülését okozó bűncselekményt elkövette, vagy az elkövető ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a büntetőjogi felelősségre vonása jogszerű akadályba ütközik, a sértett kártérítést igényelhet az illetékes hatóság valamely fenti körülményt megállapító határozata alapján. Ilyen esetben azonban szükséges, hogy a bűnüldöző szervek által folytatott nyomozás vagy összevont nyomozás eredményeképpen ne merüljenek fel alapos kétségek azzal kapcsolatban, hogy a sértettnek testi sérülést okozó bűncselekmény egyáltalán megvalósult-e.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Az elkövetővel szemben előterjesztett kártérítési kérelem nem feltétele a kártérítés igénylésének, amennyiben azonban a sértett nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy az elkövetőtől kártérítésben részesüljön, a határozathozatalra illetékes hatóság csökkentheti a megítélt kártérítés összegét.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Ha nem ismert az elkövető személye, aki a sértett testi sérülését okozó bűncselekményt elkövette, vagy az elkövető ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a büntetőjogi felelősségre vonása jogszerű akadályba ütközik és a sértett testi sérülését egyébként teljes körűen nem kompenzálták, a sértett igényelhet kártérítést, feltéve, hogy a bűnüldöző szervek által folytatott nyomozás vagy összevont nyomozás eredményeképpen ne merüljenek fel alapos kétségek azzal kapcsolatban, hogy a sértettnek testi sérülést okozó bűncselekmény egyáltalán megvalósult-e. A kárigényt alá kell támasztani azon bűnüldöző hatóság vagy bíróság jogszerű határozatával, amely utoljára vizsgálta az ügyet, és a határozatnak igazolnia kell a fentieket.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

Az igényt az elkövetővel szemben hozott büntetőítélet jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül kell előterjeszteni. Ha az elkövető személye nem ismert, vagy a büntetőjogi felelősségre vonása jogszerű akadályba ütközik, az igényt az ügyben utoljára eljáró bűnüldöző hatóság vagy bíróság által hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül kell előterjeszteni.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

Kiterjed-e a kártérítés például az alábbiakra:

Kártérítést kizárólag a testi sérülés mértékének megfelelően fizetnek (fájdalom és szenvedés, valamint csökkent társadalmi boldogulás után járó kártérítés), a törvényben meghatározott esetekben pedig a nem vagyoni kár mértékében. A kártérítés más veszteségekre vagy kiadásokra nem terjed ki.

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció),
 • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás, stb.),
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság),
  • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését, stb.),
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése,
  • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, (például ügyvédi vagy bírósági költségek),
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés,
  • egyéb.
– nem alkalmazandó – Pszichés (nem vagyoni) kár:
 • az áldozat fájdalma és szenvedése – a szexuális erőszak, szexuális visszaélés és szexuális kényszerítés bűncselekményekre tekintettel járó nem vagyoni kártérítés

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek,
 • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció),
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése.
– nem alkalmazandó

– Pszichés kár:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az életét vesztett áldozat túlélőinek fizetett kártérítés – az erőszakos bűncselekmény következtében életét vesztett áldozat túlélőinek a törvényben meghatározott, a bűncselekmény elkövetésekor irányadó minimálbér ötvenszeresének megfelelő maximális összegű kártérítést fizetik ki. A kártérítési összeget arányosan felosztják a jogosult túlélők között.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kompenzációt egy összegben folyósítják.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A bűnügyi nyilvántartásban fellelhető adatok nincsenek kihatással a Szlovák Köztársaságtól járó kártérítésre. A határozathozatalra illetékes hatóság csökkentheti a kártérítés összegét, ha a sértett maga is felelős a testi sérülés elszenvedéséért, vagy nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy közvetlenül az elkövetőtől részesüljön kártérítésben.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A sértett anyagi helyzete nincs kihatással a kártérítés tárgyában hozott határozatra.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A kártérítés összegét befolyásolhatja, hogy a sértett milyen mértékben vétkes a testi sérülés tekintetében, illetve ha nem tett lépéseket annak érdekében, hogy közvetlenül az elkövetőtől részesüljön kártérítésben.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

Amennyiben a testi sérülést bírósági ítélet állapította meg, a kártérítés összegét az ítéletben megállapított testi sértés mértékének megfelelően számítják ki; más esetben, ha testi sérülés történt, a fájdalom és szenvedés, valamint a csökkent társadalmi boldogulás után járó kártérítésre vonatkozó különös jogszabályi rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a kártérítési összeg számítása során. A szexuális erőszak, szexuális kényszerítés vagy szexuális visszaélés bűncselekményekre tekintettel járó nem vagyoni kártérítés összege (a sérelem bekövetkeztekor irányadó) minimálbér tízszerese, és nem vagyoni kártérítés indokolt esetben a hozzátartozóknak is fizethető.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

A jogszabályok nem állapítanak meg minimális kártérítési összeget. A kártérítés maximális összegét a bűncselekmény elkövetésekor érvényes minimálbér összegének ötvenszeresében határozták meg (megjegyzés: jelenleg 21 750 EUR).

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Ha a testi sérülést büntetőítélet részeként ismerték el, a kártérítési összeget ennek az ítéletnek az alapulvételével határozzák meg. Egyébként a konkrét kártérítési összeg meghatározásához szükséges adatokat tartalmazó orvosi jelentést is be kell csatolni. A kártérítési összeg meghatározására vonatkozó szabályokat a testi sérülés értékelésére általános jelleggel irányadó jogszabályok tartalmazzák, amelyek nem csak az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek nyújtott kártérítés céljából alkalmazhatók.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magánbiztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Igen, kártérítést kizárólag azon feltételezés alapján fizetnek, hogy a sérelmet más módon egyébként nem kompenzálták (például magánbiztosításból vagy közvetlenül az erőszakos elkövető részéről).

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

A kártérítési összegre előleg nem adható.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Ilyen eljárásra van lehetőség; a sértett ismételten igényelhet kártérítést (például a körülményeiben beállt változás vagy az egészségi állapota rosszabbodása miatt), a kérelmet azonban szintén az alaphatáridőn belül kell benyújtania (vagyis az elkövető bűnösségét megállapító büntetőítélet jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül, vagy ha az elkövető személye nem ismert vagy a büntetőjogi felelősségre vonása jogszerű akadályba ütközik, az ügyben utoljára eljárt bűnüldöző hatóság vagy bíróság által hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül). A teljes kártérítési összeg azonban ugyanabban az ügyben nem haladhatja meg a minimálbér ötvenszeresét.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

 • az ügyben utoljára eljárt bűnüldöző hatóság által hozott jogerős ítéletet vagy határozatot; ha a sértett nem tudja becsatolni a határozatot, meg kell jelölnie a bűncselekményt legutoljára vizsgáló bűnüldöző hatóságot vagy bíróságot, és ezzel egyidejűleg információval kell szolgálnia a sértettnek testi sérülést okozó bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyről, feltéve, hogy e személy a sértett előtt ismert,
 • dokumentációt a bűncselekmény által a sértettnek okozott testi sérülésről, amely dokumentációból ki kell derülnie, hogy a testi sérülést eddig milyen mértékben kompenzálták, illetve hogy milyen mértékben lehet megalapozottan számítani a kompenzálására, vagy bizonyítékot olyan testi sérülés tárgyában hozott kártérítési határozatról, amelyet még nem hajtottak végre, valamint tájékoztatást azokról a lépésekről, amelyeket a sértett annak érdekében tett, hogy a sértettnek testi sérülést okozó bűncselekmény elkövetőjétől kártérítésben részesüljön,
 • a hozzátartozók vagy a jogosult személyek csoportjának hozzátartozói vagy jogosulti minőségét igazoló dokumentumokat, ha a bűncselekmény a sértett halálát okozta,
 • az elhunyt személy tartási kötelezettségét igazoló dokumentumot, vagy az elhunyt személy által nyújtott tartást igazoló dokumentumot, ha az adott személy irányába az elhunytnak tartási kötelezettsége állt fenn.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

A kártérítési eljárás nem díjköteles.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma dönt a kártérítési igények felől.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

A kérelmet az alábbi címre kell küldeni: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

A sértett részvétele nem kötelező.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma a kártérítési igényt 6 hónapon belül köteles elbírálni.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

Ha a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma nem ad helyt a kérelemnek vagy annak csak részben ad helyt, a sértett legkésőbb a kárigényt elbíráló határozat meghozatalától számított egy éven belül a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által képviselt Szlovák Köztársasággal szemben benyújtott bírósági kereset útján követelhet kártérítést.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának weboldalán http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. A nyomozó hatóságok minden egyes sértettet tájékoztatnak annak lehetőségéről és feltételeiről, hogy büntetőeljárás keretében a Szlovák Köztársaságtól kártérítésben részesülhessenek.

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

A bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésre vonatkozó információkat a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának weboldalán teszik közzé (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Ezzel egyidejűleg a sértettet, ha őt a büntetőeljárás során meghallgatják, tájékoztatják a sértetteknek segítséget és támogatást nyújtó szervezetekről (az elérhetőségi adataikat is beleértve).

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Kifejezetten a kártérítési igény előterjesztéséhez nem áll rendelkezésre jogi segítség. A jogi segítségnyújtó központtól azonban lehetőség van az állam által biztosított általános jogi segítséget igénybe venni. Továbbá a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma maga is szolgál alapvető iránymutatással a kártérítés igényléséhez.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Igen, léteznek az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek segítséget és támogatást nyújtó szervezetek, ezek azonban jelenleg az államtól függetlenül működnek.

Utolsó frissítés: 28/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit