Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésről szóló görög jogszabály az alábbi, Görögországban elkövetett bűncselekményekre vonatkozik:

Szándékos erőszakos bűncselekményekre és a Büntető Törvénykönyv alábbi cikkeiben foglalt bűncselekményekre: 323. cikk (rabszolga-kereskedelem), 323A. cikk (emberkereskedelem), 323B. cikk (utazásszervezés kiskorú gyermekkel folytatott szexuális cselekményben vagy más szeméremsértő cselekményben való részvétel céljából [szexturizmus]), 336. cikk (kiskorú gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak), a 339. cikk (1) és (4) bekezdése (kiskorú gyermek megrontása), a 342. cikk (1) és (2) bekezdése (gyermek szexuális zaklatása), 348A. cikk (gyermekpornográfia), 348B. cikk (gyermek igénylése szexuális célokra), 348C. cikk (kiskorú gyermek pornográf ábrázolása), 349. cikk (kerítés), 351. cikk (emberkereskedelem szexuális kizsákmányolás céljából) és 351A. cikk (ellenérték fejében kiskorú gyermekkel folytatott szeméremsértő cselekmények).

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

a) minden szándékosan, fizikai erőszakkal vagy fizikai erőszakkal való fenyegetéssel elkövetett olyan bűncselekményért, amely a sértett halálát vagy súlyos fizikai vagy mentális állapotát eredményezte; valamint b) minden szándékosan, fizikai erőszakkal vagy fizikai erőszakkal való fenyegetéssel elkövetett olyan bűncselekményért, amely hosszabb idejű szabadságvesztéssel büntetendő (kátheirxi).

2010. január 1-je óta a büntetés-végrehajtási intézetek azon munkavállalói, akik olyan szándékos bűncselekmény sértettjei, amely nekik fogyatékosságot vagy súlyos károsodást okozott, és amelyet Görögországban követtek el, mindaddig megszakítás nélkül jogosultak fizetett betegszabadságra, ameddig az érintett orvosi bizottság nem javasolja azt, hogy munkavégzésre alkalmasak.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

A sértett családjának tagjai – azaz a házastársa, heteroszexuális vagy homoszexuális kötelékben, állandóan és folyamatos jelleggel a sértettel együtt élő személy, jegyes, vér szerinti vagy házasság útján szerzett közvetlen rokonok, örökbefogadó szülők és örökbefogadott gyermek, testvérek, testvérek házastársai vagy jegyesei és a sértett gyermekein és szülein kívüli eltartottak – jogosultak kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Ebben az esetben csak a közvetlen sérülést elszenvedett személy – például maga a sértett – jogosult kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

A kártérítést nyújtó görög hatóság (Archí Apozimíosis) abban az esetben nyújt kártérítést a szándékos bűncselekmény sértettjeinek, ha a cselekményt Görögországban követték el, vagy a sértett lakóhelye (katoikía) vagy szokásos tartózkodási helye (siníthi diamoní) Görögországban vagy másik uniós tagállam területén található. Nem tesznek különbséget uniós és nem uniós polgárok között.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Ha a bűncselekményt egy másik uniós tagállamban követték el, az olyan sértettek, akiknek a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Görögországban található, csak arra jogosultak, hogy a görög támogató hatósághoz (Archí Syndromís) az érintett uniós tagállam kártérítést nyújtó hatósága által nyújtott észszerű és megfelelő kártérítés iránti kérelmet nyújtsanak be az e tagállam jogszabályaiban meghatározott feltételekkel összhangban.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, az ügyészségen vagy a rendőrségen öt napon belül, mert egyébként lehetetlen lehet megtalálni az elkövetőt. Amennyiben elháríthatatlan külső ok akadályozta abban, hogy az Ön ellen elkövetett bűncselekményt bejelentse, az ötnapos határidő akkor kezdődik, amikor ez az ok megszűnik.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Igen, mivel az Ön kártérítésre való jogosultsága akkor kezdődik, amikor: a) az elkövetővel szemben a jogerős ítéletet meghozzák, amennyiben nem rendelkezik erőforrásokkal ahhoz, hogy Önnek megtérítse a kárát; b) az ügy iratait archiválják az ismeretlen tettesek nyilvántartásában, amennyiben az elkövető kiléte nem ismert; c) az ügy iratait archiválják az illetékes ügyész utasítására, vagy meghozzák a peres eljárás elutasítására vonatkozó jogerős végzést, vagy megszületik a jogerős felmentés, vagy az ügy bármely egyéb módon jogerősen lezárul, amennyiben az elkövető ellen nem lehet vádat emelni vagy őt elítélni.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Igen, mivel a fenti a) és c) pontban meghatározott esetekben (azaz ha az elkövető nem rendelkezik erőforrásokkal ahhoz, hogy Önnek megtérítse a kárát, vagy ha az elkövető ellen nem lehet vádat emelni vagy őt elítélni) a sértett ilyen típusú kártérítési kérelmet csak akkor nyújthat be, ha ő a jogerős ítélet által meghatározottak szerint bármilyen módon képtelen érvényesíteni az elkövetővel szembeni kártérítési igényét.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen, igényelhet kártérítést a kártérítést nyújtó hatóságtól, ha az elkövető személyazonosságát nem sikerült megállapítani, miután az ügyaktát az ismeretlen elkövetők nyilvántartásában archiválták.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A kártérítési igényt a jogosultnak vagy képviselőjének az igény keletkezésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül kell a kártérítést nyújtó hatóság elé terjesztenie.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

Anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – járóbeteg- és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a megélhetés biztosítására való képesség elvesztését vagy csökkenését stb.)

Pszichés (erkölcsi) kár

 • mentális és pszichológiai támogatás
 • környezet vagy lakcímváltozás (alapvető fogyasztási cikkek eltávolítása és megvásárlása)

b) Az áldozat hozzátartozói vagy olyan személyek esetében, akik az az áldozathoz fűződő viszonyuk alapján váltak jogosulttá:

anyagi (nem pszichés) kár

 • temetési költségek
 • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, járóbeteg- és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

Egy összegben.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A kártérítés összegének meghatározása során valamennyi Ön által elkövetett jogsértő cselekményt figyelembe vesznek.

Emellett ha a büntetőeljárás során nem működött együtt a hatóságokkal úgy, hogy megalapozatlanul elmulasztott számukra segítséget nyújtani, különösen ha megtagadta a tanúvallomást, vagy elrejtett vagy elmulasztott bemutatni anyagi bizonyítékot, ezáltal nehezítve az elkövető azonosítását, Ön nem jogosult kártérítésre.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Kártérítésre való jogosultságát vagy a kapott összeget nem befolyásolja az Ön anyagi helyzete.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Ön az alábbi esetekben nem jogosult kártérítésre: a) ha a cselekmény bűnszervezet, banda vagy terrorista csoport tagjai között történt; b) ha Ön szándékosan nem jelentette be öt napon belül az Ön ellen elkövetett bűncselekményt, ezáltal nehezítve az elkövető azonosítását (ha azonban elháríthatatlan külső ok akadályozta abban, hogy az Ön ellen elkövetett bűncselekményt bejelentse, az ötnapos határidő akkor kezdődik, amikor ez az ok megszűnik); c) ha Ön a büntetőeljárás során nem működött együtt a hatóságokkal úgy, hogy megalapozatlanul elmulasztott számukra segítséget nyújtani, különösen ha megtagadta a tanúvallomást, vagy elrejtett vagy elmulasztott bemutatni anyagi bizonyítékot, ezáltal nehezítve az elkövető azonosítását; továbbá d) bármilyen más olyan esetben, amelyben a különleges körülményekre figyelemmel az Ön kártérítési igénye joggal való visszaélést valósít meg.

A kártérítés összegének meghatározása során figyelembe vesznek valamennyi Ön által elkövetett jogsértő cselekményt, a görög állam által az Ön kórházi kezeléséért fizetett bármely költséget, és bármilyen olyan összeget, amelyet Ön az elkövetőtől, társadalombiztosítási szolgálatoktól vagy bármely más forrásból kapott.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kártérítés összegét a görög jog alapján, a különös rendelkezésekkel összhangban határozzák meg.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Nincs.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Igen, a kérelem formanyomtatványa tartalmaz egy külön mezőt, amelyet ki kell tölteni.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Igen, a kérelem formanyomtatványán Önnek fel kell tüntetnie a kért kártérítés összegét és bármilyen más olyan kompenzációt, amelyet Ön kapott, hogy ily módon figyelembe vehető legyen a görög állam által az Ön kórházi kezeléséért fizetett bármely költség és bármilyen olyan összeg, amelyet Ön az elkövetőtől, társadalombiztosítási szolgálatoktól vagy bármely más forrásból kapott.

Rendelkezésre kell bocsátania az adatokat a károkozásból eredő helyzetet illetően is. Ez azt jelenti, hogy be kell jelentenie és rendelkezésre kell bocsátania valamennyi bizonyítékot az orvosi költségekről, kórházi díjakról vagy temetési költségekről, valamint elmaradt jövedelméről és jövedelmének csökkenéséről, költségeinek növekedéséről, továbbá az állítólagos bűncselekmény által okozott kár eredményeként bekövetkezett, foglalkozás folytatására való képtelenségről.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

A kártérítést nyújtó hatóság kiegészítő vagy további kártérítésre vonatkozóan nem hozott kifejezett rendelkezést. A görög jog azonban rendelkezik ennek lehetőségéről a körülmények változása vagy a sértett egészségének romlása esetén.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

Az esettől függően az alábbi igazoló dokumentumokra van szükség:

 • Személyi igazolvány vagy útlevél vagy házassági anyakönyvi kivonat
 • Tartózkodási engedély vagy a tartózkodási engedély megújítása iránti kérelem átvételi elismervénye
 • A temetési költségek és orvosi költségek megfizetésének megfelelő igazolása
 • A sértett halottvizsgálati bizonyítványa vagy a kár típusát, a fogyatékosság időtartamát, bármilyen egészségügyi következmény jellegét, valamint bármely maradandó fogyatékosságot és valamennyi ilyen fogyatékosság mértékét megállapító orvosi igazolás
 • A kérelem benyújtását megelőző év jövedelme és az eset bekövetkezésének évében szerzett jövedelem (a hatáskörrel rendelkező adóhatóságtól származó adóbevallás, az Ön vagy élettársa, bejegyzett élettársa vagy bármely más állandó jelleggel Önnel élő személy által benyújtott jövedelembevallás)
 • Panasz benyújtásáról/bűncselekmény(ek) bejelentéséről szóló igazolás
 • A vonatkozó jogerős bírósági ítéletek vagy végzések másolata vagy igazolás arról, hogy az ügyet lezárták
 • Más forrásból (munkavállalói biztosítóalapból, magánbiztosítótól) származó, kapcsolódó összegek megfizetéséről vagy meg nem fizetéséről szóló igazolás
 • Bármilyen olyan dokumentum, amely releváns, vagy bizonyítja a veszteséget, az Ön bevételének csökkenését, költségeinek növekedését vagy a foglalkozás folytatására való képtelenségét.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Igen, mielőtt a kártérítést nyújtó hatóság megvizsgálná az ügyet, 100 eurót kell fizetni, aminek elmulasztása esetén a kérelmet elutasítják.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A kártérítést nyújtó hatóság.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

A segítségnyújtó hatóságnak vagy közvetlenül a kártérítést nyújtó hatóság titkárságának.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem szükségszerűen. Ha szükséges, kérni fogják Öntől, hogy jelenjen meg.

Ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye másik tagállam területén található, a kártérítést nyújtó görög hatóság felkéri az érintett segítségnyújtó hatóságot, hogy ezen állam jogának megfelelően hívja fel Önt nyilatkozattételre és küldjön neki jelentést. A kártérítést nyújtó görög hatóság a görög joggal összhangban maga folytathat le meghallgatást telefon vagy videokonferencia útján az érintett segítségnyújtó hatósággal együttműködésben. Ebben az esetben a kártérítést nyújtó görög hatóság nem kötelezheti a kérelmezőt meghallgatásra.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A kártérítést nyújtó hatóságnak az ügyet a kérelem benyújtásának időpontjától számított három hónapon belül kell megvizsgálnia, és a kérelem értékelésének időpontjától számított három hónapon belül kell meghoznia jogerős határozatát.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

A kérelmezőnek és a görög államnak egyaránt joga van jogorvoslatot benyújtani a kártérítést nyújtó hatóság határozata ellen az elsőfokú közigazgatási bírósághoz (Dioikitikó Protodikeío). A határidő négy hónap.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Nem létezik a kártérítés igénylésére létrehozott segélyvonal. http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Határon átnyúló vitákban jogi segítség polgári (vagy kereskedelmi) ügyekben akkor nyújtható, ha az Ön lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye másik uniós tagállamban található. A jogi segítség olyan ügyvéd kijelölésének formáját is öltheti, aki abból a célból nyújt jogi tanácsot, hogy a vitát a bíróság előtti érvényesítés előtt rendezzék. Azok a személyek, akiknek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Görögországban található, azonban másik uniós tagállamban kívánnak tárgyaláshoz vagy eljárási cselekményhez jogi segítséget igénybe venni, ugyancsak jogosultak ügyvédi szolgáltatás igénybevételére a jogi segítség nyújtása iránti kérelemnek a másik tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága általi történő kézhezvételéig.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Nemek Közötti Egyenlőség Kutatóközpontja (KEThI)

Társadalmi Szolidaritás Nemzeti Központja (ΕΚΚΑ)

A Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkársága (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Görök Menekültügyi Tanács (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – görök szekció

Görög Rendőrség – Kiberbűnözés

Utolsó frissítés: 02/12/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit