Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Zakonom je predviđena jednokratna financijska naknada za osobe koje su zadobile ozljede uslijed kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih s predumišljajem, dok druga kaznena djela ne podliježu plaćanju naknade. Riječ je konkretno o ubojstvu i tjelesnim ozljedama. U zakonu se kaznena djela spolnog zlostavljanja, seksualnog nasilja i silovanja smatraju posebnom kategorijom kaznenih djela za koje se dodjeljuje naknada za moralnu štetu.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja dobivaju naknadu samo za tjelesne ozljede (naknada za bol i patnju te smanjenu društvenu funkciju). Za kaznena djela silovanja, spolnog zlostavljanja i seksualnog nasilja zakonom je predviđena naknada za moralnu štetu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je smrt osobe nastupila kao posljedica kaznenog djela, na temelju zakona i srodnici te osobe imaju mogućnost zatražiti naknadu, konkretno nadživjeli bračni drug i nadživjela djeca preminule osobe, nadživjeli roditelji preminule osobe ako preminula osoba nije imala djece te osoba prema kojoj je preminula osoba imala obvezu uzdržavanja ako nije imala roditelje.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavana osoba žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Ne, u tom slučaju naknada za srodnike žrtve kaznenog djela nije predviđena zakonom.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin nijedne od država članica EU-a?

Naknadu može dobiti žrtva koja je državljanin Slovačke Republike ili druge države članice EU-a ili osoba bez državljanstva s prebivalištem na državnom području Slovačke Republike ili druge države članice EU-a ili strani državljanin pod uvjetima i u mjeri propisanoj međunarodnim ugovorom ratificiranim i proglašenim na zakonom predviđen način ako su tjelesne ozljede zadobivene na državnom području Slovačke Republike.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, u slovačkom pravnom sustavu nije predviđen takav postupak. Naknadu možete zatražiti samo ako su tjelesne ozljede zadobivene na državnom području Slovačke Republike.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Naknadu možete zatražiti samo ako ishod istrage ukazuje na to da je kazneno djelo počinjeno i da je prouzročilo tjelesne ozljede. Stoga, naknadu možete dobiti samo ako je najprije proveden istražni postupak, pri čemu nije važno je li postupak pokrenut na temelju prijave žrtve ili na drugi način.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Da, podnošenje zahtjeva za naknadu štete uvjetovano je postojanjem zakonite odluke kojom je počinitelj proglašen krivim za kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede ili presude kojom je tuženik oslobođen jer na temelju neuračunljivosti nije kazneno odgovoran. Ako počinitelj kaznenog djela uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede nije poznat, nije poznato gdje se nalazi ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, žrtva može zatražiti naknadu na temelju odluke nadležnog tijela kojom se utvrđuju prethodno navedene činjenice. Međutim, u tom slučaju ishod istrage ili skraćenog postupka tijela koje vodi kazneni postupak ne smije izazvati opravdane sumnje u to je li kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede počinjeno.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Podnošenje zahtjeva za primanje naknade od počinitelja nije uvjet za potraživanje naknade, ali ako žrtva ne poduzme mjere za primanje naknade od počinitelja, tijelo koje odlučuje može umanjiti iznos dodijeljene naknade.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Ako počinitelj kaznenog djela uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede nije poznat, nije poznato gdje se nalazi ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, a tjelesne ozljede žrtve nisu u potpunosti nadoknađene na drugi način, žrtva može zatražiti naknadu ako ishod istrage ili skraćenog postupka tijela koje vodi kazneni postupak ne izaziva opravdane sumnje u to je li kazneno djelo uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede počinjeno. Zahtjev morate potkrijepiti zakonitom odlukom tijela koje vodi kazneni postupak ili suda koji je posljednji razmatrao predmet kojom se dokazuju prethodno navedene činjenice.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev morate podnijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu osuđujuće presude počinitelja. Ako počinitelj nije poznat ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, zahtjev morate podnijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu odluke tijela koje vodi kazneni postupak ili suda koji je posljednji razmatrao predmet.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, hoće li naknadom biti obuhvaćeno sljedeće:

Naknada se isplaćuje samo za tjelesne ozljede (naknada za bol i patnju te smanjenu društvenu funkciju) te za moralnu štetu u zakonom predviđenim slučajevima. Naknada ne obuhvaća druge troškove i štetu.

(a) kad je riječ o žrtvama kaznenih djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljede (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, kao što su odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo
– nije primjenjivo – narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):
 • bol i patnja žrtve – naknada za moralnu štetu za kaznena djela silovanja, spolnog zlostavljanja i seksualnog nasilja

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili prilika za zaradu
– nije primjenjivo

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve – nadživjelim osobama žrtve kaznenog djela s elementima nasilja čija je smrt nastupila isplaćuje se naknada u najvećem zakonom propisanom iznosu koji je 50 puta veći od minimalne plaće u trenutku kad je kazneno djelo počinjeno. To se odnosi na zahtjev koji je razmjerno raspodijeljen među svim nadživjelim nositeljima prava.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Upisi u kaznenoj evidenciji ne utječu na primanje naknade od Slovačke Republike. Tijelo koje odlučuje može umanjiti iznos naknade ako i žrtva snosi zajedničku odgovornost za tjelesne ozljede ili ne poduzme mjere za primanje naknade izravno od počinitelja.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Financijska situacija žrtve ne utječe na odluku o naknadi.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Na iznos naknade može utjecati mjera u kojoj je žrtva odgovorna za tjelesne ozljede ili činjenica da žrtva nije poduzela mjere za dobivanje naknade izravno od počinitelja.

Kako se izračunava iznos naknade?

Ako je tjelesna ozljeda priznata sudskom presudom, iznos naknade temelji se na opsegu tjelesne ozljede navedenom u presudi. U protivnom, u slučaju tjelesne ozljede, pri izračunu iznosa naknade primjenjuju se odredbe posebnog zakonodavstva kojima se uređuje naknada za bol i patnju te smanjenu društvenu funkciju. Naknada za moralnu štetu kad je riječ o kaznenom djelu silovanja, seksualnog nasilja ili spolnog zlostavljanja desetorostruki je iznos minimalne plaće (u trenutku kad je šteta nanesena), a naknada za moralnu štetu srodnicima dodjeljuje se prema potrebi.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji iznos naknade nije predviđen zakonom. Najveći je iznos naknade 50 puta veći od minimalne plaće u trenutku kad je kazneno djelo počinjeno (napomena: trenutačno iznosi 21 750 EUR).

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ako je tjelesna ozljeda priznata u okviru osuđujuće presude, određivanje iznosa naknade temelji se na toj presudi. U protivnom je nužno i liječničko izvješće u kojem se navode i podaci potrebni za određivanje konkretnog iznosa naknade. Pravila za određivanje iznosa naknade utvrđena su zakonodavstvom kojim se uređuju pravila za procjenu tjelesnih ozljeda općenito, a ne samo u svrhu dodjeljivanja naknade žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, naknada se isplaćuje samo pod pretpostavkom da šteta nije drukčije nadoknađena (na primjer iz privatnog sustava osiguranja ili izravno od počinitelja kaznenog djela s elementima nasilja).

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Nije moguće dobiti predujam naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Takav je postupak moguć. Žrtva može ponovno zatražiti naknadu (na primjer ako je došlo do promjene situacije ili pogoršanja zdravstvenog stanja), ali i zahtjev mora podnijeti u referentnom razdoblju (tj. u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu osuđujuće presude kojom je počinitelj proglašen krivim, a ako počinitelj nije poznat ili je kazneni progon tog počinitelja spriječen zakonskom preprekom, unutar šest mjeseci od stupanja na snagu odluke tijela koje vodi kazneni postupak ili suda koji je posljednji razmatrao predmet). Međutim, ukupni iznos naknade u istom predmetu ne može premašiti iznos koji je 50 puta veći od minimalne plaće.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Pravomoćnu presudu ili odluku tijela koje vodi kazneni postupak koje je posljednje razmatralo predmet ako žrtva ne može priložiti odluku, trebala bi navesti tijelo koje vodi kazneni postupak ili sud koji je posljednji razmatrao kazneno djelo te ujedno navesti informacije o osobi koju se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela uslijed kojeg je žrtva zadobila tjelesne ozljede ako je ta osoba poznata žrtvi
 • dokumentaciju o tjelesnim ozljedama koje je žrtva zadobila uslijed kaznenog djela, uključujući detalje o opsegu u kojem je šteta već nadoknađena ili o opsegu za koji je opravdano pretpostaviti da će biti nadoknađena ili dokaze o odlukama o naknadi za tjelesne ozljede koja još nije izvršena, kao i informacije o mjerama koje je žrtva poduzela da bi primila naknadu od počinitelja kaznenog djela uslijed kojeg je zadobila tjelesne ozljede
 • dokument kojim se dokazuje odnos srodnika i skupine nositelja prava ako je smrt žrtve nastupila kao posljedica kaznenog djela
 • dokument kojim se dokazuje obveza uzdržavanja preminule osobe ili da je preminula osoba uzdržavala navedenu osobu ako je riječ o osobi prema kojoj je preminula osoba imala obvezu uzdržavanja.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Postupci za naknadu zahtjeva besplatni su.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike odlučuje o zahtjevima za naknadu štete.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev biste trebali poslati na sljedeću adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Žrtva ne mora biti prisutna.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike obvezno je o zahtjevu za naknadu odlučiti u roku od šest mjeseci.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike ne odobri zahtjev ili ga djelomično prihvati, žrtva može zatražiti naknadu tako da sudu podnese tužbu protiv Slovačke Republike koju zastupa Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike najkasnije u roku od jedne godine nakon datuma dostavljanja odluke o zahtjevu.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Svaku se žrtvu obavješćuje o mogućnostima i uvjetima primanja naknade od Slovačke Republike u okviru kaznenog postupka koji vode istražna tijela.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Informacije o naknadi za žrtve kaznenih djela objavljene su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Isto tako, ako žrtva sudjeluje u kaznenom postupku, dobiva informacije o organizacijama koje pružaju pomoć i potporu žrtvama (zajedno s podacima za kontakt).

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne postoji pravna pomoć namijenjena posebno u svrhe potraživanja naknade. Moguće je iskoristiti opću pravnu pomoć koju pruža država pri Centru za pravnu pomoć. Osim toga, Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike pruža i osnovne upute u pogledu potraživanja naknade.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, postoje organizacije koje pružaju pomoć i potporu žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja, no one trenutačno djeluju neovisno o državi.

Posljednji put ažurirano: 28/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici