Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

U skladu sa Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama (Opferentschädigungsgesetz – OEG), naknada se isplaćuje žrtvama hotimičnih nezakonitih napada i njihovim nadživjelim srodnicima.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

U skladu s OEG-om, iznos dodijeljene naknade ovisi o razmjerima štete po zdravlje žrtve te o posljedicama štete na financijsko i zdravstveno stanje žrtve. Međutim, oštećenje zdravlja mora biti dugoročno (odnosno, mora trajati dulje od šest mjeseci). Naknada se u načelu isplaćuje na mjesečnoj osnovi sve dok su ispunjeni svi uvjeti.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Naknada štete isplaćuje se i nadživjelim srodnicima žrtve. Nadživjeli su srodnici bračni drug i djeca žrtve te, u iznimnim slučajevima, roditelji žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Srodnicima žrtve koja je preživjela napad u određenim se okolnostima može osigurati liječenje ili naknada za uzdržavanje.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

U skladu s OEG-om, iznos naknade koju strani državljani mogu dobiti ovisi o statusu njihova boravka. Državljani država članica EU-a i strani državljani koji zakonito borave u Njemačkoj najmanje tri godine dobit će iste naknade kao i njemački državljani. Iznos naknade dostupan drugim stranim državljanima je niži.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U skladu s člankom 3.a OEG-a, naknadu mogu dobiti i žrtve kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih u inozemstvu. Međutim, naknadu mogu dobiti u obliku jednokratne isplate, a ne redovne naknade. Osim toga, ta je isplata supsidijarna isplatama drugih tijela.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

U skladu s OEG-om, podnositelji zahtjeva, kao i podnositelji zahtjeva za dodjeljivanje socijalne naknade, obvezni su surađivati. To prije svega znači da moraju navesti sve okolnosti koje bi mogle pomoći razjasniti činjenice predmeta. To obično znači da je počinitelja kaznenog djela potrebno prijaviti policiji.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, nadležna tijela u načelu samostalno odlučuju o zahtjevima podnesenima u skladu s OEG-om. Međutim, u nekim bi slučajevima moglo biti potrebno pričekati ishod policijskih istraga ili kaznenih postupaka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne, naknada se isplaćuje u skladu s OEG-om neovisno o tome je li počinitelj identificiran.

Ako počinitelj nije identificiran niti osuđen, imam li još uvijek pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, imate pravo na naknadu neovisno o tome je li počinitelj identificiran ili osuđen. U prilog svojem zahtjevu trebali biste priložiti sve dokumente koji bi mogli pomoći razjasniti činjenice predmeta i odrediti razmjere prouzročene štete.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Ne, u skladu s OEG-om rok ne postoji. Međutim, naknade mogu biti isplaćene retroaktivno samo za razdoblje od godine dana prije podnošenja zahtjeva.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Naknadom su primjerice obuhvaćeni:

(a) Za žrtvu kaznenog djela:

– Materijalna šteta:

 • zdravstveni troškovi liječenja ozljeda (ambulantno i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljeda (tj. skrb i pomoć, kratkotrajno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, adaptacija stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • gubitak zarade tijekom liječenja i nakon njega (uključujući izgubljenu zaradu i gubitak mogućnosti zarađivanja za život ili smanjenu sposobnost uzdržavanja itd.)
  • gubitak mogućnosti
  • troškovi sudskih postupaka povezanih s događajem koji je uzrokovao štetu, poput pravnih troškova i sudskih pristojbi
  • naknada štete za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

– Nematerijalna (moralna) šteta:

 • bol i patnja žrtve

(b) Za nositelje prava ili srodnike žrtve:

– Materijalna šteta:

 • pogrebni troškovi
 • zdravstveni troškovi (npr. terapija za člana obitelji, ambulantno i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak uzdržavanja ili mogućnosti

– Nematerijalna šteta:

 • • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada nadživjelim članovima obitelji u slučaju smrti žrtve

Naknada za žrtve uključuje mjesečne rentne naknade za posljedice štete po financijsko i zdravstveno stanje žrtve, liječenje te naknadu za skrb. Naknada za bol i patnju (Schmerzensgeld) ne isplaćuje se.

Naknada za nadživjele osobe uključuje mjesečne rentne naknade za udovce/udovice, siročad i, prema potrebi, roditelje te liječenje i naknadu za skrb.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Rentne naknade žrtvama i nadživjelim srodnicima kao naknade za posljedice štete po financijsko i zdravstveno stanje žrtve isplaćuju se na mjesečnoj osnovi sve dok su ispunjeni svi potrebni uvjeti. Druge naknade isplaćuju se ako i kada su potrebne.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ako je oštećena stranka sama prouzročila štetu ili ako ne bi bilo pravedno isplatiti naknadu zbog drugih razloga, posebno zbog ponašanja žrtve, dodjeljivanje naknade bit će odbijeno. Međutim, samo postojanje kaznene evidencije nije dovoljno za donošenje takve odluke. Podnositelji zahtjeva obvezni su pomoći u najvećoj mogućoj mjeri u razjašnjavanju činjenica predmeta. Ako ne ispune tu obvezu, naknada bi im mogla biti odbijena u cijelosti ili djelomično.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

U skladu s OEG-om, naknada se isplaćuje neovisno o dohotku ili bogatstvu oštećene stranke. Financijsko bi stanje oštećene stranke moglo utjecati samo na iznos naknade odobrene za naknadu financijske štete ili na iznos naknade za skrb.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne, u skladu s OEG-om samo prethodno navedeni kriteriji mogu utjecati na izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade.

Kako se izračunava iznos naknade?

Rentne naknade u svojstvu naknade za posljedice štete po zdravstveno stanje izračunavaju se u skladu s razmjerima navedenih posljedica. Rentne naknade kao naknada za posljedice štete po financijsko stanje temelje se na pretrpljenoj financijskoj šteti.

Postoji li minimalni iznos naknade?

Ne.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne (vidjeti odgovor na prethodno pitanje).

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Rentne naknade kao naknada za posljedice štete po zdravstveno stanje isplaćuju se neovisno o tome primate li uplate od drugih privatnih ili javnih tijela. Međutim, te se uplate mogu uzeti u obzir pri obračunu isplata kao naknade za posljedice financijske štete.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

U skladu s OEG-om, isplate predujmova nisu moguće. Međutim, moguće je dobiti isplate za pokriće troškova liječenja prije nego što se donese odluka o zahtjevu za naknadu štete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Kad je riječ o pogoršanju zdravstvenog stanja, uvijek je moguće podnijeti „zahtjev zbog pogoršanja stanja” (Verschlimmerungsantrag) kako bi se zatražio ponovni obračun iznosa naknade. Promjene u dohotku uvijek je moguće uzeti u obzir pri obračunu naknade za posljedice financijske štete.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Svojem zahtjevu trebali biste priložiti sve dokumente koji će pomoći razjasniti činjenice predmeta i odrediti razmjere prouzročene štete.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Tijela koja su nadležna u skladu sa zakonodavstvom svake savezne države (Land).

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Zahtjev možete poslati bilo kojem uredu za socijalnu sigurnost. Taj će ured zatim proslijediti vaš zahtjev nadležnom tijelu.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Na ovo pitanje ne postoji konačan odgovor. Trajanje postupka ovisi posebice o tome koliko je jednostavno ili teško razjasniti činjenice predmeta i je li potrebno pribaviti liječničke nalaze.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke može se uložiti žalba. Ako nadležno tijelo u okviru žalbenog postupka ne donese drugu odluku, možete podnijeti pritužbu Socijalnom sudu (Sozialgericht).

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Informacije možete pronaći na različitim mjestima s obzirom na to da ih savezna vlada i savezne države (Länder) navode tamo gdje su relevantne. Vidjeti, na primjer, internetske stranice Saveznog ministarstva rada i socijalne skrbi: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html ili elektroničku bazu podataka za žrtve kaznenih djela: https://www.odabs.org/

Postoji li poseban infotelefon ili posebna internetska stranica u tu svrhu??

Postoji niz internetskih stranica savezne vlade i saveznih država (Länder) na kojima možete pronaći informacije o naknadi za žrtve, na primjer, internetske stranice Saveznog ministarstva rada i socijalne skrbi: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html ili https://www.odabs.org/.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Pravni se troškovi ne smatraju naknadom pa ne mogu biti vraćeni u skladu s OEG-om.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Da, postoji nekoliko regionalnih i nacionalnih organizacija za pomoć žrtvama. Najveća je nacionalna organizacija der Weisse Ring.

Posljednji put ažurirano: 16/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici