Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Väkivaltarikosten uhrien korvauksia koskeva Kreikan lainsäädäntö kattaa seuraavat Kreikassa tehdyt rikokset:

Tahalliset väkivaltarikokset sekä rikoslain seuraavissa pykälissä tarkoitetut rikokset: 323 § (orjakauppa), 323A § (ihmiskauppa), 323B § (matkojen järjestäminen tarkoituksena osallistuminen sukupuoliyhdyntään lapsen kanssa tai muihin lasten sukupuolisiveellisyyttä loukkaaviin tekoihin (seksiturismi)), 336 § (alaikäisen raiskaus), 339 §:n 1 ja 4 momentti (lapseen kohdistuva siveellisyysrikos), 342 §:n 1 ja 2 momentti (lasten seksuaalinen hyväksikäyttö), 348A § (lapsipornografia), 348B § (lasten tarjoaminen seksuaalisiin tarkoituksiin), 348C § (pornografiset esitykset, joissa on alaikäisiä), 349 § (paritus), 351 § (ihmiskauppa seksuaalista hyväksikäyttöä varten) ja 351A § (maksua vastaan suoritettavat sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot, joissa on osallisena alaikäinen).

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Korvausta voidaan saada kaikista tahallisista rikoksista, joissa käytetään fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa ja jotka aiheuttavat uhrin kuoleman tai tämän vakavan fyysisen tai psyykkisen vahingoittumisen, sekä kaikista tahallisista rikoksista, joissa käytetään fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa ja joista on säädetty pitkä vankeusrangaistus (kátheirxi).

Tammikuun 1. päivästä 2010 lähtien säilöönottolaitosten työntekijöille, jotka ovat joutuneet Kreikassa tehdyn tahallisen väkivaltarikoksen uhriksi ja tämän seurauksena vammautuneet tai saaneet vakavan ulkonäköhaitan, myönnetään keskeytymätön palkallinen sairausloma, kunnes asianomainen lääketieteellinen komitea katsoo, että he ovat työkykyisiä.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Korvauksia maksetaan uhrin perheenjäsenille eli puolisolle, uhrin kanssa vakaassa ja pysyvässä heteroseksuaalisessa tai homoseksuaalisessa suhteessa elävälle henkilölle, kihlatulle, verisukulaiselle tai avioliiton kautta tulleille sukulaisille suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa, adoptiovanhemmille ja adoptoiduille lapsille, sisaruksille, sisarusten puolisoille tai kihlatuille ja uhrin huollettavien lasten ja vanhempien lisäksi tämän muille huollettaville.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Tässä tapauksessa vain välitöntä vahinkoa kärsinyt henkilö eli itse uhri on oikeutettu saamaan korvausta.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU-maan kansalainen?

Kreikan korvausviranomainen (Archí Apozimíosis) maksaa korvauksia Kreikassa tehtyjen tahallisten väkivaltarikosten uhreille, jos uhrin kotipaikka (katoikía) tai vakinainen asuinpaikka (siníthi diamoní) on Kreikassa tai jonkin toisen EU-maan alueella. EU:n kansalaisten ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten välillä ei tehdä eroa.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä??

Jos rikos tehtiin toisessa EU-maassa, uhreilla, joiden kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Kreikassa, on oikeus tehdä hakemus ainoastaan Kreikan avustavalle viranomaiselle (Archí Syndromís) saadakseen kyseisen EU-maan korvausviranomaisen maksama kohtuullisen ja asianmukaisen korvauksen sen lainsäädännössä säädettyjen erityisten ehtojen mukaisesti.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä, rikoksesta on ilmoitettava syyttäjälle tai poliisille viiden päivän kuluessa, koska muutoin rikoksentekijää ei ehkä ole mahdollista paikantaa. Jos et ole voinut ilmoittaa sinuun kohdistunutta rikosta ylivoimaisen esteen vuoksi, viiden päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun ylivoimainen este on poistunut.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä, koska oikeutesi korvaukseen alkaa a) lainvoimaisen tuomion antamisesta, silloin kun rikoksentekijällä ei ole sinulle maksettavan korvauksen edellyttämiä varoja; b) asian arkistoimisesta tuntemattomien rikoksentekijöiden rekisteriin, silloin kun tekijää ei voida tunnistaa; tai c) siitä, kun asia arkistoidaan toimivaltaisen syyttäjän päätöksellä, silloin kun rikoksentekijää ei voida asettaa syytteeseen tai tuomita, tai lopullisen syyttämättäjättämispäätöksen tekemisestä, lainvoimaisesta vapauttavasta tuomiosta tai asian käsittelyn lopullisesta päättämisestä muulla tavoin.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Kyllä, koska edellä a ja c kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa (eli jos rikoksentekijällä ei ole tarvittavia varoja korvauksen maksamiseen tai häntä ei voida asettaa syytteeseen tai tuomita) uhri voi hakea korvausta, jos hän ei lainvoimaisen tuomion perusteella voi saada vaatimaansa vahingonkorvausta rikoksentekijältä.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Kyllä, voit hakea korvausta korvausviranomaiselta, jos tekijää ei voida tunnistaa, sen jälkeen kun asia on arkistoitu tuntemattomien rikoksentekijöiden rekisteriin.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Korvaukseen oikeutetun henkilön tai hänen edustajansa on esitettävä korvausvaatimus korvausviranomaiselle yhden vuoden kuluessa vaatimuksen syntymisestä.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

a) Rikoksen uhrin osalta:

aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • vahingosta aiheutuneet terveydenhoitokulut (sairaanhoito, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus)
 • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiokyky yms.)

psyykkiset vahingot:

 • henkinen ja psykologinen tuki
 • ympäristön ja osoitteen muutos (keskeisten kuluttajahyödykkeiden muutto ja hankinta)

b) Uhrin omaisten tai muiden oikeudenhaltijoiden osalta:

aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • hautauskulut
 • terveydenhoitokulut (esim. lähiomaisen saama psykoterapia, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus)
 • elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Korvaus maksetaan kertasuorituksena.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Korvauksen määrää määritellessä otetaan huomioon mahdolliset omat laittomat tekosi.

Jos et lisäksi ole rikosoikeudellisessa menettelyssä tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa vaan perusteettomasti jättänyt avustamatta niitä, ja etenkin jos olet kieltäytynyt todistamasta tai salannut tai jättänyt esittämättä aineellista todistusaineistoa ja siten vaikeuttanut rikoksentekijän tunnistamista, sinulla ei ole oikeutta korvaukseen.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellinen tilanteesi ei vaikuta oikeuteesi saada korvausta eikä mahdollisen korvauksen määrään.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Sinulla ei ole oikeutta saada korvausta seuraavissa tapauksissa: a) jos rikos tapahtui rikollisjärjestön, jengin tai terroristiryhmän jäsenten välillä; b) jos jätit tietoisesti ilmoittamatta sinuun kohdistuneen rikoksen viiden päivän kuluessa ja vaikeutit näin rikoksentekijän tunnistamista (mutta jos et voinut ilmoittaa sinuun kohdistunutta rikosta ylivoimaisen esteen vuoksi, viiden päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun ylivoimainen este on poistunut); c) jos olet rikosoikeudellisessa menettelyssä jättänyt perusteettomasti avustamatta viranomaisia ja etenkin jos olet kieltäytynyt todistamasta tai salannut tai jättänyt esittämättä todistusaineistoa ja siten vaikeuttanut rikoksentekijän tunnistamista; ja d) muissa tapauksissa, joissa korvausvaatimuksesi on asian yksityiskohdat huomioon ottaen oikeuden väärinkäyttöä.

Määritettäessä korvauksen määrää otetaan huomioon mahdolliset laittomat tekosi, sairaalahoidostasi Kreikan valtiolle aiheutuneet kustannukset ja muut rikoksentekijältä, sosiaaliturvapalveluista tai muista lähteistä saamasi määrät.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Korvauksen määrä määritetään Kreikan lainsäädännön mukaisesti, ellei tarkemmista säännöksistä muuta johdu.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Ei.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Kyllä, hakemuslomakkeessa on erityinen tätä koskeva kenttä, joka on täytettävä.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Kyllä, sinun on hakemuslomakkeessa ilmoittava hakemasi korvauksen määrä sekä muut mahdollisesti saamasi korvaukset, jotta mahdolliset sairaalahoidostasi Kreikan valtiolle aiheutuneet kustannukset ja muut rikoksentekijältä, sosiaaliturvapalveluista tai muista lähteistä saamasi määrät voidaan ottaa huomioon.

Sinulta pyydetään myös tietoja vahingosta aiheutuneesta tilanteesta. Tämä tarkoittaa, että sinua pyydetään ilmoittamaan kaikki väitetystä rikoksesta aiheutuneesta vahingosta johtuvat sairaus-, sairaala- tai hautauskulut sekä mahdolliset ansionmenetykset, ylimääräiset kulut tai työkyvyttömyys sekä esittämään niistä tositteet.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

Ei.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Korvausviranomainen ei ole antanut nimenomaisia säännöksiä täydentävästä tai lisäkorvauksesta. Kreikan lainsäädännössä säädetään kuitenkin tällaisesta mahdollisuudesta, jos olosuhteet muuttuvat tai uhrin terveydentila huononee.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Tapauksesta riippuen hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • Henkilöllisyystodistus tai passi tai todistus siviilisäädystä
 • Oleskelulupa tai kuitti oleskeluluvan uusimishakemuksen vastaanottamisesta
 • Asianmukainen tosite hautaus- ja sairauskulujen maksusta
 • Uhrin kuolintodistus tai lääkärintodistukset, joista käy ilmi vahingon tyyppi, vamman kesto, mahdollisten terveysvaikutusten luonne sekä mahdollinen pysyvä vamma ja sen aste
 • Tulot hakemuksen jättämistä edeltävänä vuonna ja rikosta edeltävänä vuonna (sinun tai elinkumppanisi, aviopuolisosi tai muun pysyvästi kanssasi asuvan henkilön verotuspäätös tai veroilmoitus)
 • Todistus kantelun/rikosilmoituksen tekemisestä
 • Jäljennös tuomioistuimen asiassa antamasta lainvoimaisesta tuomiosta tai määräyksestä tai todistus asian käsittelyn päättämisestä
 • Todistus asiaan liittyvien määrien maksamisesta tai maksamatta jättämisestä (työntekijän vakuutusrahasto, yksityinen vakuutusyhtiö)
 • Muut asiakirjat, jotka ovat merkityksellisiä ansionmenetyksen, kulujen lisääntymisen tai työkyvyttömyyden kannalta tai todisteita niistä.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Kyllä, 100 euroa, ennen kuin korvausviranomainen käsittelee asian. Jos maksua ei suoriteta, hakemus hylätään.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Kreikan korvausviranomainen.

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Avustavalle viranomaiselle tai suoraan korvausviranomaisen sihteeristöön.

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei välttämättä. Tarvittaessa sinua pyydetään saapumaan paikalle.

Jos kotipaikkasi tai vakinainen asuinpaikkasi on toisessa EU-maassa, Kreikan korvausviranomainen pyytää asianomaista avustavaa viranomaista kuulemaan sinua kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti ja lähettämään sille raportin. Kreikan korvausviranomainen voi myös suorittaa kuulemisen itse puhelimitse tai videoneuvottelulla Kreikan lainsäädännön mukaisesti yhteistyössä asianomaisen avustavan viranomaisen kanssa. Tässä tapauksessa Kreikan korvausviranomainen ei voi velvoittaa hakijaa tulemaan kuultavaksi.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Korvausviranomaisen on käsiteltävä asia kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä ja annettava lopullinen päätöksensä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen arvioinnista.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Sekä hakija että Kreikan valtio voivat hakea muutosta korvausviranomaisen päätökseen ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimelta (Dioikitikó Protodikeío). Määräaika on neljä kuukautta.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Korvaushakemusten tekemistä varten ei ole erityistä palvelunumeroa. http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Rajatylittävissä riita-asioissa oikeudellista neuvontaa annetaan siviilioikeudellisissa (tai kauppaoikeudellisissa) asioissa, jos kotipaikkasi tai vakinainen asuinpaikkasi on toisessa EU-maassa. Oikeusapua voidaan antaa myös nimittämällä lakimies antamaan oikeudellista neuvontaa riita-asian ratkaisemiseksi ennen sen viemistä oikeuteen. Henkilöt, joiden kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Kreikassa, mutta jotka hakevat oikeusapua toisessa EU-maassa tapahtuvaa oikeudenkäyntiä tai menettelyvaihetta varten, ovat myös oikeutettuja lakimiehen palveluihin, mikäli toisen EU-maan toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu oikeusavun antamista koskeva hakemus.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Sukupuolten tasa-arvon tutkimuskeskus (KEThI)

Sosiaalisen yhteisvastuun kansallinen keskus (ΕΚΚΑ)

Tasa-arvoasioiden pääsihteeristö (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Kreikan pakolaisneuvosto (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – Kreikan osasto

Kreikan poliisi – kyberrikollisuus

Päivitetty viimeksi: 02/12/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme