Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Rikoksen uhreille maksettavista korvauksista annetun lain (OEG) nojalla korvausta maksetaan tahallisen lainvastaisen väkivaltaisen hyökkäyksen uhreille ja heidän oikeudenomistajilleen.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

OEG:n mukaan korvaus määräytyy aiheutuneiden terveyshaittojen vakavuuden ja niiden terveydellisten ja taloudellisten seurausten perusteella. Korvauksen saaminen edellyttää pitkäkestoista terveyshaittaa (yli kuusi kuukautta). Korvaukset maksetaan säännöllisesti kuukausittain niin kauan kuin edellytykset täyttyvät.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Korvausta maksetaan myös uhrin oikeudenomistajille. Oikeudenomistajia ovat uhrin aviopuoliso ja lapset, poikkeustapauksissa myös vanhemmat.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Hengissä selvinneen uhrin omaiset voivat tietyin edellytyksin saada terveydenhuoltoetuuksia ja toimeentulon turvaavia etuuksia.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

OEG:hen perustuvien etuuksiin soveltaminen ulkomaalaisiin määräytyy heidän oleskeluasemansa perusteella. EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset sekä Saksassa vähintään kolme vuotta laillisesti oleskelleet ulkomaalaiset saavat samat etuudet kuin saksalaiset. Muiden ulkomaalaisten etuudet ovat vähäisempiä.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voin, millä edellytyksillä?

OEG:n 3a §:n mukaan ulkomailla tapahtuneen väkivaltarikoksen uhrit voivat saada korvausta. Korvaukset eivät ole pysyviä etuuksia, vaan ne maksetaan kertasuorituksena. Lisäksi ne ovat toissijaisia suhteessa muilta tahoilta tuleviin korvauksiin.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

OEG:n mukaan hakija on velvollinen tekemään yhteistyötä niin kuin kaikkien muidenkin sosiaalietuuksien hakijat. Hänen on ilmoitettava kaikki tosiseikat, jotka ovat tarpeen tapahtumien selvittämiseksi. Tähän kuuluu pääsääntöisesti myös rikosilmoituksen tekeminen.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei. Toimivaltaisten viranomaisten on pääsääntöisesti tehtävä riippumaton päätös OEG:hen perustuvasta vahingonkorvaushakemuksesta. Joissakin tapauksissa saattaa kuitenkin olla tarpeen odottaa tutkinnan tai rikosoikeudellisen menettelyn tuloksia.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Ei. OEG:hen perustuva korvaus ei riipu rikoksentekijän tunnistamisesta.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Korvausta voi saada riippumatta siitä, onko rikoksentekijä tunnistettu tai onko tuomio annettu. Hakemukseen on liitettävä kaikki asiakirjat, joista voi olla hyötyä tosiseikkojen selvittämisessä ja vahingon laajuuden määrittämisessä.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Ei. OEG:ssä ei säädetä korvauksen hakemiselle määräaikaa. Korvausta voidaan kuitenkin maksaa hakemuksen jättämistä edeltävältä ajalta takautuvasti ainoastaan yhdeltä vuodelta.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Kattaako se esimerkiksi seuraavat:

a) rikoksen uhrin osalta:

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • vahingosta aiheutuneet terveydenhoitokulut (sairaanhoito – avo- ja sairaalahoito, toipuminen)
 • vahingosta aiheutuneet lisätarpeet tai ‑kulut (mm. huolenpito ja apu, tilapäinen tai jatkuva hoito, pitkäaikainen kuntoutus ja fysioterapia, asuntoon tehtävät muutokset, erityisapuvälineet jne.)
 • pysyvä vammautuminen (invaliditeetti ja muut pysyvät vammat)
  • ansionmenetykset hoidon ajalta tai sen jälkeen (myös alentunut ansiokyky tai kyky maksaa elatusapua yms.)
  • ansiomahdollisuuksien menetykset
  • vahinkotapahtumaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä aiheutuvat kustannukset (esim. asianajokulut ja tuomioistuinmaksut)
  • korvaus varastetuista tai vahingoittuneista henkilökohtaisista tavaroista
  • muut tapaukset

– psyykkiset (henkiset) vahingot:

 • uhrin kipu tai kärsimys

b) oikeudenhaltijoiden tai uhrin omaisten osalta:

– aineelliset (muut kuin psyykkiset) vahingot:

 • hautauskulut
 • terveydenhoitokulut (esim. lähiomaisen saama psykoterapia, avo- ja sairaalahoito, kuntoutus)
 • elatusavun tai ansiomahdollisuuksien menetys

– psyykkiset vahingot:

 • omaisten tai oikeudenhaltijoiden kipu tai kärsimys / jälkeenjääneille maksettava korvaus uhrin kuoltua

Uhreille maksettava korvaus sisältää kuukausittaiset eläke-etuudet, joiden tarkoituksena on korvata terveyshaitoista johtuvia terveydellisiä ja taloudellisia seurauksia, sekä hoito- ja kuntoutusetuudet. Kipurahaa ei makseta.

Oikeudenomistajille maksettava korvaus sisältää kuukausittaiset eläke-etuudet leskelle ja orvoille (ja joissakin tapauksissa myös vanhemmille) sekä hoito- ja kuntoutusetuudet.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Uhreille ja oikeudenomistajille maksettavat eläke-etuudet, joiden tarkoituksena on korvata terveyshaitoista johtuvia terveydellisiä ja taloudellisia seurauksia, maksetaan kuukausittain niin kauan kuin edellytykset täyttyvät. Muita etuuksia saa, jos niihin on tarvetta ja niin kauan kuin on kyseinen tarve on olemassa.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Jos vahingon kärsinyt on aiheuttanut vahingon itse tai jos korvaus on hänen omasta käyttäytymisestään johtuvista muista syistä perusteeton, korvaus evätään. Pelkkä rikosrekisterin olemassaolo ei kuitenkaan riitä epäämisen syyksi. Hakijat ovat myös velvollisia osallistumaan tosiseikkojen selvittämiseen kaikin mahdollisin tavoin. Jos he eivät noudata tätä vaatimusta, etuudet voidaan evätä osittain tai kokonaan.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

OEG:n mukainen korvaus ei riipu vahinkoa kärsineen tuloista tai varallisuudesta. Vahinkoa kärsineen taloudellinen tilanne voi vaikuttaa ainoastaan taloudellisen haitan korvaamiseksi tarkoitettujen etuuksien ja kuntoutusetuuksien määrään.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Muut kuin edellä mainitut kriteerit eivät voi vaikuttaa OEG:n nojalla maksettavaan korvaukseen.

Miten korvauksen määrä lasketaan?

Eläke-etuudet, joiden tarkoituksena on korvata terveyshaittoja, määräytyvät haittojen vakavuuden perusteella. Eläke-etuudet, joiden tarkoituksena on korvata taloudellisia haittoja, määräytyvät taloudellisten haittojen perusteella.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Ei.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Ei (ks. vastaus edelliseen kysymykseen).

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Eläke-etuudet, joiden tarkoituksena on korvata terveyshaittoja, maksetaan riippumatta muiden yksityisten tai julkisten tahojen maksamista etuuksista. Tällaiset etuudet voidaan kuitenkin ottaa huomioon laskettaessa taloudellisten haittojen korvaamiseen tarkoitettujen etuuksien määrää.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos voi, millä edellytyksillä?

OEG:ssä ei säädetä ennakkomaksuista. Hoito- ja kuntoutusetuuksia voi kuitenkin saada jo ennen kuin korvaushakemuksesta on tehty päätös.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Jos terveydentila huononee, voi milloin tahansa tehdä hakemuksen etuuksien laskemisesta uudelleen. Laskettaessa taloudellisten haittojen korvaamiseen tarkoitettujen etuuksien määrää voidaan muuttunut tulotilanne ottaa huomioon milloin tahansa.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Hakemukseen pitäisi liittää kaikki asiakirjat, jotka osaltaan selventävät tapauksen tosiseikkoja ja aiheutuneen haitan toteamista.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemukset ratkaisee osavaltion lainsäädännön mukaan toimivaltainen viranomainen.

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Hakemuksen voi pääsääntöisesti jättää sosiaaliviranomaisille, jotka toimittavat ne edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle.

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Tähän ei voi antaa yleispätevää vastausta. Menettelyn kesto riippuu erityisesti siitä, kuinka helppoa tai vaikeaa asiaintilan selvittäminen on, ja siitä tarvitaanko lääkärinlausuntoja.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. Jos toimivaltainen viranomainen ei muuta päätöstä valitusmenettelyssä, asia voidaan saattaa sosiaalituomioistuimen käsiteltäväksi.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Tietoa saa monista paikoista, sillä sekä liittovaltio että osavaltiot jakavat tietoa sopivissa paikoissa. Esimerkkinä voidaan mainita liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriön verkkosivusto http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html tai rikosten uhrien tietokanta https://www.odabs.org/.

Voinko soittaa johonkin palvelunumeroon? Onko jollakin verkkosivustolla ohjeet korvaushakemuksen tekemisestä?

Liittovaltiolla ja osavaltioilla on monia verkkosivustoja, joilla on tietoa uhreille maksettavista korvauksista, esim. liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriön verkkosivusto http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html tai https://www.odabs.org/ .

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Lakimiehen kuluja ei pidetä vahingonkorvausetuuksina, eikä niitä näin ollen voida OEG:n nojalla korvata.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Kyllä, on useita alueellisia ja laajempiakin tukijärjestöjä. Suurin valtakunnallinen tukijärjestö on Weisse Ring.

Päivitetty viimeksi: 16/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme