Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus hüvitist saada?

Vastavalt kuriteoohvritele hüvitise maksmist käsitlevale seadusele (Opferentschädigungsgesetz – OEG) makstakse tahtlike ebaseaduslike rünnakute ohvritele ning nende ülalpidamisel olnud sugulastele hüvitist.

Milliste vigastuste korral on mul õigus hüvitist saada?

Vastavalt OEG-le sõltub makstav hüvitise summa tervisekahju ulatusest ning sellest tulenevatest majanduslikest ja tervisega seotud tagajärgedest. Hüvitise saamine eeldab pikaajalist tervisekahju (üle kuue kuu). Hüvitist makstakse üldjuhul iga kuu, kui kõik tingimused on täidetud.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Hüvitist makstakse ka ohvri ülalpidamisel olnud sugulastele. Ülalpidamisel olnud sugulased on ohvri lesk ja lapsed ning erandjuhtudel tema vanemad.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Ellujäänud ohvri sugulased võivad teatud tingimustel saada tervishoiuhüvitist ja ülalpidamistoetust.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

OEG kohaselt sõltub välisriigi kodanikele makstava hüvitise summa nende residentsuse staatusest. ELi liikmesriikide kodanikel ja välisriikide kodanikel, kes on seaduslikult elanud Saksamaal vähemalt kolm aastat, on õigus samasugustele hüvedele nagu Saksamaa kodanikel. Muudele välisriigi kodanikele makstava hüvitise summa on väiksem.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui on, siis millistel tingimustel?

Vastavalt OEG jaotisele 3a võidakse hüvitist maksta ka välismaal toime pandud vägivallakuriteo ohvritele. Sellisel juhul on aga tegemist ühekordse makse, mitte korrapäraselt makstava hüvitisega. Lisaks makstakse seda hüvitist täiendavalt teistelt asutustelt saadavatele maksetele.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Vastavalt OEG-le on taotlejad kohustatud tegema koostööd sarnaselt sotsiaalhüvitiste taotlejatega. Ennekõike tähendab see kõigi vajalike andmete esitamist juhtumi asjaolude selgitamiseks. Üldjuhul tuleb selleks esitada õigusrikkuja kohta politseile avaldus.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Ei, pädevad asutused langetavad üldjuhul OEG alusel tehtud nõuete kohta otsused sõltumatult. Kuid mõnel juhul võib osutuda vajalikuks politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemuste äraootamine.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Ei, hüvitist makstakse OEG kohaselt sõltumata sellest, kas kuriteo toimepanija on tuvastatud.

Kas mul on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või teda ei ole süüdi mõistetud? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Jah, hüvitis on kättesaadav olenemata sellest, kas kuriteo toimepanija on tuvastatud või süüdi mõistetud. Nõude tõendamiseks peaksite esitama kõik dokumendid, mis aitavad selgitada juhtumi asjaolusid ning määrata kindlaks tekitatud kahju ulatuse.

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Ei, OEG-s sellist tähtaega kehtestatud pole. Kuid hüvitismakseid saab teha tagasiulatuvalt üksnes ühe aasta kohta, mis eelnes nõude esitamisele.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

Hüvitatakse näiteks järgmist:

a) õigusrikkumise ohvri puhul

– varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • vigastusega kaasnevad ravikulud (ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi)
 • vigastusest tingitud erivajadused või -kulud (nt hooldus ja abi, ajutine ja püsiravi, pikaajaline füsioteraapia, eluaseme kohandamine, eriabivahendid jne)
 • püsiv vigastus (nt invaliidsus või muu püsiv puue)
  • saamata jäänud sissetulek ravi ajal (sh saamata jäänud sissetulek ja sissetuleku teenimise võime kaotamine või vähenenud ülalpidamisvahendid jne)
  • võimaluste kaotamine
  • kahju põhjustanud juhtumi kohtumenetlustega seotud kulud (nt õigusabikulud ja kohtukulud)
  • varastatud või kahjustatud isiklik vara
  • muu

– psühholoogiline (moraalne) kahju:

 • ohvri valu ja kannatused

b) hüvitist saama õigustatud isikutele või ohvri sugulastele tekitatud

– varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • matusekulud
 • ravikulud (nt pereliikme teraapia, ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi)
 • ülalpidamise või võimaluse kaotus

– psühholoogiline kahju:

 • sugulaste või hüvitist saama õigustatud isikute valu ja kannatused / ohvri surma korral hüvitis ellujäänutele

Ohvritele makstav hüvitis hõlmab igakuist rahalist väljamakset, et hüvitada majanduslikke ja ohvri tervisele tekitatud kahjuga seotud tagajärgi, ravikulu ja hoolduskulusid. Valu ja kannatuste eest hüvitist (Schmerzensgeld) ei maksta.

Toitja ülalpidamisel olnud isikutele makstav hüvitis hõlmab igakuist rahalist väljamakset leskedele, orbudele ja vanematele (kui see on kohaldatav), ravi ja hooldushüvitist.

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Rahalisi väljamakseid ohvritele ja ülalpidamisel olnud sugulastele, et hüvitada majanduslikke ja tervisele tekitatud kahjuga seotud tagajärgi, tehakse iga kuu seni, kuni kõik nõutavad tingimused on täidetud. Teisi hüvitisi makstakse vastavalt vajadusele.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus menetluse käigus koostööd teha, mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Kui kannatanu oli ise vigastuste põhjustaja või kui hüvitise maksmine oleks muudel põhjustel ebaõiglane, osaliselt ohvri enda käitumise tõttu, siis hüvitist ei maksta. Kuid kõigest kriminaalkaristuse olemasolu ei ole sellise otsuse langetamiseks piisav. Nõude esitajatel on kohustus aidata nii palju kui võimalik juhtumi asjaolusid selgitada. Kui nad seda kohustust ei täida, võidakse hüvitise maksmisest keelduda kas täies mahus või osaliselt.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Vastavalt OEG-le ei arvestata hüvitise maksmisel kannatanu sissetulekut ega jõukust. Kannatanu finantsolukord võib mõjutada vaid hüvitise summa suurust, mida makstakse majandusliku kahju või hoolduse hüvitamiseks.

Kas on veel teisi kriteeriumeid, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Ei, OEG kohaselt võivad ainult esitatud kriteeriumid mõjutada hüvitise saamise tõenäosust ja/või selle suurust.

Kuidas toimub hüvitise arvestamine?

Rahalised väljamaksed tervisega seotud kahju tagajärgede hüvitamiseks arvutatakse vastavalt tagajärgede ulatusele. Majandusliku kahju tagajärgede hüvitamisele suunatud rahaliste väljamaksete puhul võetakse aluseks majanduslikult ebasoodne mõju.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Ei.

Kas ma pean märkima nõudevormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Ei (vt eelmise küsimuse vastus).

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Rahalisi väljamakseid tervisega seotud kahjust tingitud tagajärgede hüvitamiseks makstakse vaatamata sellele, kas te saate makseid teistelt era- või avalik-õiguslikelt asutustelt. Kuid neid makseid võidakse võtta arvesse majandusliku kahju tagajärgede eest makstavate hüvitismaksete arvutamisel.

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui on, siis millistel tingimustel?

Ettemaksed ei ole OEG kohaselt võimalikud. Kuid ravikulude katteks mõeldud hüvitisi võidakse siiski maksta enne hüvitisnõude kohta otsuse tegemist.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

Tervise halvenemisel on võimalik esitada „haiguse süvenemisega seotud nõue“ (Verschlimmerungsantrag), et taotleda hüvitise summa ümberarvutamist. Majandusliku kahju tagajärgede eest makstava hüvitise arvutamisel võidakse alati võtta arvesse sissetuleku muutumist.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

Te peaksite esitama kõik dokumendid, mis aitavad selgitada juhtumi asjaolusid ning määrata kindlaks tekitatud kahju.

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

Iga liidumaa õiguse kohaselt pädevad ametiasutused.

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

Nõude saab saata kõigile sotsiaalkindlustusametitele. Seejärel edastatakse see pädevale asutusele.

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Ei.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Sellele küsimusele ei ole kindlat vastust. Menetluse kestus sõltub iseäranis sellest, kui lihtne või keeruline on selgitada juhtumi asjaolusid ning kas on vaja teha arstlik ekspertiis.

Kui ma ei ole ametiasutuse otsusega rahul, siis kuidas saan ma selle vaidlustada?

Otsuse saab edasi kaevata. Kui pädev asutus jätab järgneva menetluse käigus otsuse muutmata, on võimalik pöörduda sotsiaalkohtusse (Sozialgericht).

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

Teavet leiate eri allikatest, sest nii Saksamaa föderaalvalitsus kui ka liidumaa valitsus jagavad asjakohast teavet. Vt näiteks föderaalse töö- ja sotsiaalministeeriumi veebisait http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html või kuriteoohvritele mõeldud veebipõhine andmebaas https://www.odabs.org/

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

Ohvritele makstavate hüvitiste kohta leiab teavet mitmelt föderaalvalitsuse ja liidumaa valitsuse veebisaidilt, nt föderaalse töö- ja sotsiaalministeeriumi veebisaidilt http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html või https://www.odabs.org/ .

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Õigusabikulusid ei peeta hüvitiseks ning vastavalt OEG-le neid ei hüvitata.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Jah, olemas on mitu piirkondlikku ja riiklikku ohvriabi organisatsiooni. Suurim riiklik organisatsioon on „der Weisse Ring“ (Valge Ring).

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta