Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Ο νόμος προβλέπει την καταβολή εφάπαξ χρηματικής αποζημίωσης στα πρόσωπα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω βίαιων εγκληματικών πράξεων εκ προμελέτης· δεν προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για άλλες εγκληματικές πράξεις. Πρόκειται ιδίως για τις εγκληματικές πράξεις της ανθρωποκτονίας και της σωματικής βλάβης. Ο νόμος θεωρεί τις εγκληματικές πράξεις της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής βίας και του βιασμού ειδικές κατηγορίες αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες απονέμεται αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων λαμβάνουν αποζημίωση μόνο στο μέτρο της σωματικής βλάβης (αποζημίωση για πόνο και ταλαιπωρία και μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα). Για τις αξιόποινες πράξεις του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής βίας, ο νόμος προβλέπει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Εάν ένα πρόσωπο χάσει τη ζωή του λόγω βίαιης εγκληματικής πράξης, οι συγγενείς του έχουν επίσης τη δυνατότητα κατά τον νόμο να ζητήσουν αποζημίωση, και ειδικότερα ο/η σύζυγος και τα τέκνα που επιζούν του θανόντος, αν δεν υπάρχουν τέκνα, οι γονείς που επιζούν του θανόντος και, αν δεν υπάρχουν γονείς, το πρόσωπο προς το οποίο υπείχε υποχρέωση διατροφής ο θανών.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Όχι, σε αυτή την περίπτωση ο νόμος δεν προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης στους συγγενείς του θύματος της εγκληματικής πράξης.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί από θύμα που είναι πολίτης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, πολίτης άλλου κράτους μέλους ή ανιθαγενής με μόνιμη διαμονή στην επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, ή, αν είναι υπήκοος τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και στο μέτρο που προβλέπεται από διεθνή συνθήκη η οποία έχει αναγνωριστεί και κυρωθεί με τον τρόπο που προβλέπεται στον νόμο, αν η σωματική βλάβη επήλθε στην επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, η νομοθεσία της Σλοβακίας δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία. Αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μόνο αν η σωματική βλάβη επήλθε στην επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μόνο αν το αποτέλεσμα της έρευνας καταδείξει ότι τελέστηκε εγκληματική πράξη και ότι αυτή ήταν η αιτία σωματικής βλάβης. Ως εκ τούτου, αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο αν έχει προηγηθεί η κίνηση ποινικής δίωξης, αλλά δεν έχει σημασία αν η δίωξη βασίζεται σε καταγγελία του θύματος ή άλλο συμβάν.

Υποχρεούμαι να αναμείνω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, η υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξαρτάται από την έκδοση νόμιμης απόφασης με την οποία ο δράστης κρίθηκε ένοχος για την τέλεση της εγκληματικής πράξης η οποία προκάλεσε σωματική βλάβη στο θύμα ή δικαστικής απόφασης με την οποία ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε από την ποινική ευθύνη λόγω ανικανότητας προς καταλογισμό. Εάν ο δράστης της εγκληματικής πράξης που προκάλεσε τη σωματική βλάβη δεν είναι γνωστός, είναι άγνωστης διαμονής ή η ποινική του δίωξη δεν είναι εφικτή λόγω νόμιμου κωλύματος, το θύμα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση βάσει απόφασης της αρμόδιας αρχής η οποία πιστοποιεί τα εν λόγω γεγονότα. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα της ανάκρισης ή της προκαταρκτικής εξέτασης από τις διωκτικές αρχές δεν πρέπει να αφήνει εύλογες αμφιβολίες ως προς το αν έλαβε χώρα η εγκληματική πράξη που προκάλεσε τη σωματική βλάβη στο θύμα.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Η άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά του δράστη δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης, αλλά αν το θύμα δεν λάβει μέτρα για να λάβει αποζημίωση από τον δράστη, η αρχή λήψης της απόφασης μπορεί να μειώσει το ποσό της αποζημίωσης που θα χορηγηθεί.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Εάν ο δράστης της εγκληματικής πράξης που προκάλεσε τη σωματική βλάβη δεν είναι γνωστός, είναι άγνωστης διαμονής ή η ποινική του δίωξη δεν είναι εφικτή λόγω νόμιμου κωλύματος και η σωματική βλάβη του θύματος δεν έχει αποζημιωθεί πλήρως με άλλον τρόπο, το θύμα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση αν το αποτέλεσμα της ανάκρισης ή της προκαταρκτικής εξέτασης από τις διωκτικές αρχές δεν αφήνει εύλογες αμφιβολίες ως προς το αν έλαβε χώρα η εγκληματική πράξη που προκάλεσε τη σωματική βλάβη στο θύμα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τη νόμιμη απόφαση της διωκτικής αρχής ή του δικαστηρίου που επιλήφθηκε τελευταίο της υπόθεσης η οποία πιστοποιεί τα παραπάνω γεγονότα.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της η ποινική καταδίκη του δράστη. Εάν ο δράστης είναι άγνωστος ή η ποινική του δίωξη δεν είναι εφικτή λόγω νόμιμου κωλύματος, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της η απόφαση της διωκτικής αρχής ή του δικαστηρίου που επιλήφθηκε τελευταίο της υπόθεσης.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Για παράδειγμα, η αποζημίωση θα καλύψει:

Αποζημίωση καταβάλλεται μόνο στο μέτρο της σωματικής βλάβης (αποζημίωση για πόνο και ταλαιπωρία και μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα) και, στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο, στο μέτρο της ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση δεν περιλαμβάνει άλλες ζημίες ή έξοδα.

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση),
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.),
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία και άλλες μόνιμες υστερήσεις),
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.),
  • απώλεια ευκαιρίας,
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα),
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων,
  • άλλη.
— Άνευ αντικειμένου.

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος — αποζημίωση ηθικής βλάβης για τις εγκληματικές πράξεις του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής βίας

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας,
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση),
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας.
— Άνευ αντικειμένου.

— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή δικαιούχων προσώπων/αποζημίωση στους επιζώντες αν το θύμα έχασε τη ζωή του — τα πρόσωπα που έχουν επιζήσει θύματος το οποίο έχασε τη ζωή του λόγω βίαιης εγκληματικής πράξης λαμβάνουν αποζημίωση ίση με το ανώτατο νόμιμο όριο του 50πλάσιου του κατώτατου προβλεπόμενου μισθού κατά τον χρόνο τέλεσης της εγκληματικής πράξης. Η παραπάνω αποζημίωση κατανέμεται αναλογικά μεταξύ όλων των δικαιούχων επιζώντων.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Οι καταχωρίσεις στο ποινικό μητρώο δεν επηρεάζουν τη λήψη αποζημίωσης από τη Σλοβακική Δημοκρατία. Η αρχή λήψης της απόφασης μπορεί να μειώσει την αποζημίωση αν το θύμα είναι συνυπαίτιο για τη σωματική βλάβη ή δεν λαμβάνει μέτρα για να αποζημιωθεί απευθείας από τον δράστη.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η οικονομική κατάσταση του θύματος δεν έχει αντίκτυπο στην απόφαση για την αποζημίωση.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να επηρεαστεί από τον βαθμό υπαιτιότητας του θύματος για τη σωματική βλάβη ή το γεγονός ότι το θύμα δεν έχει λάβει μέτρα για να λάβει αποζημίωση απευθείας από τον δράστη.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Εάν η σωματική βλάβη έχει αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση, η αποζημίωση βασίζεται στο μέτρο της σωματικής βλάβης που ορίζεται στην απόφαση· διαφορετικά, αν τίθεται ζήτημα σωματικής βλάβης, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας που διέπει την παροχή αποζημίωσης για πόνο και ταλαιπωρία και μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα. Η αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης στις περιπτώσεις βιασμού, σεξουαλικής βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης ισούται με το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού (κατά τον χρόνο επέλευσης της βλάβης), ενώ η αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης των συγγενών υπολογίζεται ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Ο νόμος δεν προβλέπει κατώτατο ποσό αποζημίωσης. Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στο 50πλάσιο του κατώτατου μισθού που ισχύει κατά τον χρόνο τέλεσης της εγκληματικής πράξης (σημείωση: σήμερα ανέρχεται σε 21 750 ευρώ).

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Εάν η σωματική βλάβη αναγνωρίστηκε με ποινική καταδικαστική απόφαση, το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται βάσει της εν λόγω απόφασης. Διαφορετικά, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση η οποία περιέχει επίσης τα αναγκαία στοιχεία για τον καθορισμό του συγκεκριμένου ποσού. Οι κανόνες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης είναι οι νομοθετικοί κανόνες που διέπουν γενικά την αξιολόγηση των σωματικών βλαβών και όχι κανόνες που ρυθμίζουν ειδικά την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων εγκληματικών πράξεων.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Ναι, αποζημίωση παρέχεται μόνο υπό τον όρο ότι η βλάβη δεν έχει αποζημιωθεί διαφορετικά (για παράδειγμα, στο πλαίσιο ιδιωτικής ασφάλισης ή απευθείας από τον δράστη του εγκλήματος).

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Δεν είναι δυνατή η παροχή προκαταβολής έναντι της αποζημίωσης.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται· το θύμα μπορεί να ζητήσει εκ νέου αποζημίωση (για παράδειγμα, λόγω μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας), ωστόσο η αίτηση πρέπει ομοίως να κατατεθεί εντός της βασικής προθεσμίας (δηλαδή, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της η ποινική καταδίκη του δράστη ή, αν ο δράστης είναι άγνωστος ή η ποινική του δίωξη δεν είναι εφικτή λόγω νόμιμου κωλύματος, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της η απόφαση της διωκτικής αρχής ή του δικαστηρίου που επιλήφθηκε τελευταίο της υπόθεσης). Ωστόσο, το συνολικό ποσό αποζημίωσης στην ίδια υπόθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50πλάσιο του κατώτατου μισθού.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • Την τελική απόφαση του δικαστηρίου ή της διωκτικής αρχής που επιλήφθηκε τελευταίο της υπόθεσης· εάν το θύμα δεν μπορεί να επισυνάψει την εν λόγω απόφαση, θα πρέπει να υποδείξει τη διωκτική αρχή ή το δικαστήριο που επιλήφθηκε τελευταίο της υπόθεσης και ταυτόχρονα να παράσχει πληροφορίες για τον ύποπτο της τέλεσης της εγκληματικής πράξης η οποία προκάλεσε σωματική βλάβη στο θύμα, αν το εν λόγω πρόσωπο είναι γνωστό στο θύμα.
 • Έγγραφα για την τεκμηρίωση της σωματικής βλάβης η οποία προκλήθηκε στο θύμα από την εγκληματική πράξη, περιλαμβανομένων λεπτομερειών για το μέτρο κατά το οποίο έχει ήδη αποζημιωθεί ή το μέτρο κατά το οποίο δικαιολογημένα μπορεί να θεωρηθεί ότι θα αποζημιωθεί, ή αποδεικτικά στοιχεία για αποφάσεις που διατάσσουν την αποζημίωση της σωματικής βλάβης και δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που έχει λάβει το θύμα για να αποζημιωθεί από τον δράστη της εγκληματικής πράξης που προκάλεσε στο θύμα τη σωματική βλάβη.
 • Έγγραφο το οποίο αποδεικνύει τις συγγενικές σχέσεις και τη σύσταση της ομάδας των δικαιούχων προσώπων, αν η εγκληματική πράξη προκάλεσε τον θάνατο του θύματος.
 • Έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την υποχρέωση διατροφής που υπείχε το θύμα που έχασε τη ζωή του ή την παροχή διατροφής από το θύμα που έχασε τη ζωή του, αν ο αιτών είναι πρόσωπο προς το οποίο ο θανών υπείχε υποχρέωση διατροφής.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Η διαδικασία της αποζημίωσης δεν βαρύνεται με έξοδα.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας αποφασίζει για τις αιτήσεις αποζημίωσης.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Η συμμετοχή του θύματος δεν είναι αναγκαία.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας υποχρεούται να εκδώσει απόφαση επί της αίτησης αποζημίωσης εντός 6 μηνών.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας δεν κάνει δεκτή την αίτηση ή την κάνει εν μέρει μόνο δεκτή, το θύμα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση με αγωγή κατά της Σλοβακικής Δημοκρατίας, η οποία εκπροσωπείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επί της αίτησης.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx Κάθε θύμα ενημερώνεται από τις ανακριτικές αρχές που διεξάγουν την ποινική διαδικασία για τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις λήψης αποζημίωσης από τη Σλοβακική Δημοκρατία.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

Πληροφορίες για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Ταυτόχρονα, όταν το θύμα εξετάζεται στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, λαμβάνει πληροφορίες για τους οργανισμούς που παρέχουν συνδρομή και στήριξη στα θύματα (μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους).

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Δεν παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή ειδικά για τον σκοπό της υποβολής αίτησης αποζημίωσης. Μπορείτε να κάνετε χρήση της γενικής νομικής συνδρομής που παρέχεται από το κράτος μέσω του Κέντρου Νομικής Συνδρομής. Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει βασική καθοδήγηση για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, υπάρχουν οργανισμοί που παρέχουν συνδρομή και στήριξη στα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων, αλλά επί του παρόντος λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο