If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 21/08/2018

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Belgien

Terrorofre henvises til indholdet nederst på siden – klik her.

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger (Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de volence) kan yde økonomisk støtte til ofre (og offerets slægtninge) for en overlagt voldshandling begået på belgisk territorium.

Se de særlige bestemmelser for terrorofre.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

Den skadeserstatning, kommissionen yder, varierer alt efter den pågældende offerkategori:

A. Direkte ofre – personer, der har lidt en fysisk og/eller psykisk skade, der direkte skyldes en overlagt voldshandling i Belgien.

Kommissionen kan for så vidt angår de direkte ofre tage hensyn til:

 • midlertidig og permanent nedsat funktionsevne/invaliditet,
 • tort,
 • indtægtstab,
 • æstetisk skade,
 • manglende skolegang (skolefrafald),
 • helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger (herunder proceduresalær) på højst 6 000 euro,
 • direkte udgifter (højst 1 250 euro).

B. Indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret er afgået ved døden som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan for så vidt angår de indirekte ofre tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • begravelsesudgifter (højst 6 000 euro pr. dødsfald),
 • sagsomkostninger,
 • tab af underholdsbidrag for slægtninge, der var økonomisk afhængige af offeret frem til offerets død,
 • manglende skolegang.

C. Indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret har lidt alvorlig skade som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan for så vidt angår de indirekte ofre tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som er afgået ved døden som følge af en straffelovsovertrædelse? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Ja, offerets slægtninge (arvinger) op til anden grad og besvogrede op til anden grad kan få økonomisk støtte, når offeret er afgået ved døden som direkte følge af en overlagt voldshandling.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som har overlevet? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Ja, offerets slægtninge (arvinger) op til anden grad og besvogrede op til anden grad kan få økonomisk støtte, når offeret har overlevet, men har lidt alvorlig skade som direkte følge af en overlagt voldshandling.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja. Kommissionens økonomiske støtte ydes uafhængigt af nationalitet, og uanset om den pågældende har lovligt ophold i Belgien eller ej.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Nej, kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger yder kun erstatning i forbindelse med forbrydelser begået på belgisk territorium.

Der gælder dog en enkelt undtagelse: i tilfælde af terrorhandlinger begået i udlandet med belgiske ofre eller ofre med bopæl i Belgien. (Se afsnittet "Terrorofre".)

Skal jeg have anmeldt forholdet til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja, der skal være indgivet en anmeldelse til politiet. Derudover gælder der i henhold til loven af 1. august 1985 om rammerne for kommissionen for økonomisk støttes arbejde endvidere et krav om at indtræde som civil part.

Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, førend jeg kan kræve erstatning?

For så vidt angår den økonomiske hovedstøtte kan staten først yde erstatning, efter at retssagen er blevet afsluttet, og på grundlag af den endelige afgørelse, som retten har truffet.

Det er dog muligt at få umiddelbar støtte under visse betingelser inden retssagens afslutning.

Skal jeg først kræve erstatning fra skadevolderen, hvis den pågældende er blevet identificeret?

Ja. Offeret skal indtræde som civil part mod gerningsmanden, hvis den pågældende er blevet identificeret, eftersom kommissionens indgriben er subsidiær og følgelig foregår i sidste instans.

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for min anmodning?

Er gerningsmanden ukendt ved retssagens afslutning, eller er sagen blevet henlagt, fordi gerningsmændene er ukendte, kan kommissionen yde økonomisk støtte til offeret. I disse tilfælde skal offeret som minimum have indgivet en officiel anmeldelse (til politiet eller anklagemyndigheden).

Er der en frist for fremsættelse af erstatningskrav?

Et hovederstatningskrav skal fremsættes inden for tre år fra den sidste retsafgørelse, der blev truffet i sagen eller inden for tre år fra en afgørelse om at henlægge sagen, fordi gerningsmændene er ukendte.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

Kommissionen kan for så vidt angår de direkte ofre tage hensyn til:

 • midlertidig og permanent nedsat funktionsevne/invaliditet,
 • tort,
 • indtægtstab,
 • æstetisk skade,
 • manglende skolegang (skolefrafald),
 • helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger (herunder proceduresalær) på højst 6 000 euro,
 • direkte udgifter (højst 1 250 euro).

For så vidt angår indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret er afgået ved døden som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • begravelsesudgifter (højst 6 000 euro pr. dødsfald),
 • sagsomkostninger,
 • tab af underholdsbidrag for slægtninge, der var økonomisk afhængige af offeret frem til offerets død,
 • tabt skolegang.

For så vidt angår indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret har lidt alvorlig skade som følge af en overlagt voldshandling.

 • Kommissionen kan tage hensyn til:
 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

Udbetalingen af kommissionens økonomiske støtte sker ad én omgang som én overførsel.

På hvilken måde kan min egen adfærd i relation til forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under erstatningssagen påvirke mine muligheder for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Kommissionen kan tage hensyn til det direkte offer for en overlagt voldshandlings adfærd, da forbrydelsen blev begået, og hvorvidt offeret selv bidrog til skaden.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Den økonomiske situation spiller ingen rolle.

Er der andre kriterier, som kan påvirke mine muligheder for at få erstatning, samt størrelsen heraf?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger tager hensyn til den erstatning, der udbetales af gerningsmanden, og eventuel erstatning udbetalt af forsikringsselskaber (da erstatning fra det offentlige er subsidiær).

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet?

Kommissionen, som er et domstolslignende organ, yder økonomisk støtte på grundlag af rimelighedsbetragtninger.

Er der et minimum/maksimum for det beløb, som kan blive tilkendt?

Minimumsbeløb: 500 euro.

Maksimumsbeløb for hovedstøtten (og den samlede støtte): 125 000 euro.

Forventes det, at jeg anfører beløbet på ansøgningsblanketten? Hvis ja, får jeg så instruktioner i, hvordan beløbet beregnes?

Det er ikke obligatorisk.

Bliver erstatning, som jeg modtager for mit tab fra anden side, (f.eks. fra min arbejdsgivers eller privat forsikring) fratrukket i den erstatning, der udbetales fra myndigheden/organet?

Ja, kommissionens mulighed for at yde erstatning er af subsidiær karakter. Der vil derfor blive taget hensyn til den erstatning, der udbetales af forsikringsselskaberne (samt af gerningsmanden).

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Det er rent faktisk muligt at få umiddelbar støtte, også selv om der ikke er blevet truffet en retsafgørelse i sagen. Ifølge retspraksis kan kommissionen yde umiddelbar erstatning for offerets helbredelsesudgifter (mindst 500 euro) (efter forsikringsselskabets ydede eller afviste erstatning).

Den umiddelbare støtte er begrænset til et beløb på 30 000 euro.

Kan jeg få komplementerende eller yderligere erstatning og/eller godtgørelse (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredet etc.), efter at der er truffet en afgørelse i sagen?

Det er muligt at få yderligere (økonomisk) støtte, hvis skaden forværres inden for 10 år fra tildelingen af hovedstøtten, medmindre offeret allerede har fået tilkendt det højeste støttebeløb af den belgiske stat (125 000 euro). Offeret skal dokumentere (detaljerede lægeattester) skadens forværring.

Hvilke bilag skal jeg sende sammen med mit krav?

 • Ansøgningsblanketten (fr Word(39 Kb)frnl Word(35 Kb)nl)
 • Kopi af den officielle anmeldelse + detaljeret beskrivelse af forbrydelsen
 • Kopi af indtrædelsen som civil part
 • Kopi af alle de afgørelser, der er truffet i sagen
 • Kopi af lægerapporten med en beskrivelse af de fysiske og/eller psykiske skader, der er opstået som følge af forbrydelsen Kopi af dokumentationen for helbredelsesudgifter/direkte udgifter/sagsomkostninger, der ikke dækkes af forsikringsselskabet
 • Dokumentation for indtægtstab
 • Kopi af dødsattesten i tilfælde af dødsfald
 • For så vidt angår offerets slægtninge: en officiel oversigt over husstandens sammensætning som udstedt af civilstandsmyndigheden (Etat civil)
 • Dokumentation for begravelsesudgifter (i tilfælde af det direkte offers dødsfald)
 • Dokumentation for skolefrafald
 • Dokumentation for erstatning udbetalt af gerningsmanden eller for gerningsmandens insolvens
 • Dokumentation for erstatning udbetalt af forsikringsselskaber

Er der gebyrer, som skal betales, når kravet modtages og bliver behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse ved krav om erstatning og godtgørelse (i nationale sager)?

KOMMISSIONEN FOR ØKONOMISK STØTTE TIL OFRE FOR OVERLAGTE VOLDSFORBRYDELSER OG TILFÆLDIGE REDNINGSMÆND (SPF JUSTICE).

Hvor skal jeg sende mit krav hen (i nationale sager)?

Ansøgningen sendes (i form af ansøgningsblanketter og bilag) i to eksemplarer med posten til (postadresse):

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien

Skal jeg være til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes en afgørelse?

Nej. Der gælder ikke et krav om, at du skal være til stede under kommissionens møder, hvor der træffes afgørelse om kravet.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Det tager omkring 18 måneder for hovedstøtte.

Hvis jeg ikke er tilfreds med ovennævnte organs afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Det er ikke muligt at appellere en afgørelse truffet af kommissionen. Der er udelukkende mulighed for at indbringe et annullationssøgsmål for den øverste forvaltningsdomstol i Belgien (Conseil d'Etat).

Hvor får jeg de nødvendige blanketter og anden information om, hvordan jeg kræver erstatning?

Se Link åbner i nyt vinduekommissionens hjemmeside, eller kontakt kommissionen pr. telefon.

Findes der en speciel hjælpelinje eller hjemmeside, som jeg kan bruge?

Link åbner i nyt vindueKommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger og tilfældige redningsmænd

Tlf.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-mailadresse: Link åbner i nyt vinduecommission.victimes@just.fgov.be

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat), når jeg forbereder mit krav?

Nej, du kan få hjælp fra kommissionen.

Du kan (under visse betingelser) få retshjælp fra advokaterne tilknyttet den retskreds, hvor forbrydelsen blev begået, eller offerets bopælssted.

Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig med at fremsætte et krav om erstatning?

Der findes støttetjenester for ofre, som kan hjælpe ofre med at indsende krav om økonomisk støtte til kommissionen for økonomisk støtte.

De enkelte tjenester er underlagt Belgiens kommuner og regioner.

For flere oplysninger (navnlig om de forskellige godkendte støttetjenester):

Det franske fællesskab i Belgien: Link åbner i nyt vinduehttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandern: Link åbner i nyt vinduehttps://www.slachtofferzorg.be/

-------------------

For terrorofre:

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger kan yde økonomisk støtte til ofre (og offerets slægtninge) for en terrorhandling. Terrorafdelingen under kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger forvalter sager omhandlende terrorofre.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

Den skadeserstatning, kommissionen yder, varierer alt efter den pågældende offerkategori:

A. Direkte ofre: personer, der har lidt en fysisk og/eller psykisk skade, der direkte skyldes en overlagt voldshandling i Belgien.

Kommissionen kan for så vidt angår de direkte ofre tage hensyn til:

 • midlertidig og permanent nedsat funktionsevne/invaliditet,
 • tort,
 • indtægtstab,
 • æstetisk skade,
 • manglende skolegang (skolefrafald),
 • helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger (herunder proceduresalær) på højst 6 000 euro,
 • direkte udgifter (højst 1 250 euro).

B. Indirekte ofre: offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret er afgået ved døden som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan for så vidt angår de indirekte ofre tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • begravelsesudgifter (højst 6 000 euro/dødsfald),
 • sagsomkostninger.
 • tab af underholdsbidrag for slægtninge, der var økonomisk afhængige af offeret frem til offerets død,
 • tabt skolegang.

C. Indirekte ofre: offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret har lidt alvorlig skade som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan for så vidt angår de indirekte ofre tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som er afgået ved døden som følge af en straffelovsovertrædelse? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Ja, offerets slægtninge (arvinger) op til anden grad og besvogrede op til anden grad kan få økonomisk støtte, når offeret er afgået ved døden som direkte følge af en terrorhandling.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som har overlevet? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Ja, offerets slægtninge (arvinger) op til anden grad og besvogrede op til anden grad kan få økonomisk støtte, når offeret har overlevet, men har lidt alvorlig skade som direkte følge af en terrorhandling.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja. Kommissionens økonomiske støtte ydes uafhængigt af nationalitet, og uanset om den pågældende har lovligt ophold i Belgien eller ej.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger – terrorafdelingen – kan yde økonomisk støtte i tilfælde af terrorhandlinger begået i udlandet med belgiske ofre eller ofre med bopæl i Belgien. Forbrydelsen vil dog skulle anerkendes som en terrorhandling af den belgiske forbundsregering ved kongelig anordning (Arrêté Royal).

Skal jeg have anmeldt forholdet til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Nej, men det er i offerets eller slægtningenes interesse at give sig til kende som offer (for en terrorhandling) hos politiet eller den føderale anklagemyndighed (Parquet Fédéral).

Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, førend jeg kan kræve erstatning?

Nej.

Skal jeg først kræve erstatning fra skadevolderen, hvis den pågældende er blevet identificeret?

Nej.

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for min anmodning?

Ja. Kommissionens økonomiske støtte til ofre for terrorhandlinger er uafhængig af retssagen.

Er der en frist for fremsættelse af erstatningskrav?

Et krav om økonomisk støtte i forbindelse med terrorhandlinger skal indgives til kommissionen inden for tre år fra ikrafttrædelsen af den kongelige anordning, der anerkender handlingerne som terrorhandlinger.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

Kommissionen kan for så vidt angår de direkte ofre tage hensyn til:

 • midlertidig og permanent nedsat funktionsevne/invaliditet,
 • tort,
 • indtægtstab,
 • æstetisk skade,
 • manglende skolegang (skolefrafald),
 • helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger (herunder proceduresalær) på højst 6 000 euro,
 • direkte udgifter (højst 1 250 euro).

For så vidt angår indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret er afgået ved døden som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • begravelsesudgifter (højst 6.000 euro/dødsfald),
 • sagsomkostninger.
 • tab af underholdsbidrag for slægtninge, der var økonomisk afhængige af offeret frem til offerets død,
 • tabt skolegang.

For så vidt angår indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret har lidt alvorlig skade som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger.

Bemærk: I 2018 bliver der indført ændringer til den fremgangsmåde, terrorofre skal følge for at opnå økonomisk støtte.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

Udbetalingen af kommissionens økonomiske støtte sker ad én omgang som én overførsel, selv om offeret kan få et forskud udbetalt og økonomisk støtte.

På hvilken måde kan min egen adfærd i relation til forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under erstatningssagen påvirke mine muligheder for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Kommissionen kan tage hensyn til det direkte offer for en overlagt voldshandlings adfærd, da forbrydelsen blev begået, og hvorvidt offeret selv bidrog til skaden.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Den økonomiske situation spiller ingen rolle.

Er der andre kriterier, som kan påvirke mine muligheder for at få erstatning, samt størrelsen heraf?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger tager hensyn til den erstatning, der udbetales af gerningsmanden, og eventuel erstatning udbetalt af forsikringsselskaber (da erstatning fra det offentlige er subsidiær).

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet?

Kommissionen, som er en administrativ domstol, yder økonomisk støtte ud fra rimelighedsbetragtninger.

Er der et minimum/maksimum for det beløb, som kan blive tilkendt?

Minimumsbeløb: 500 euro
Maksimumsbeløb for støtteforskuddet: 30 000 euro
Maksimumsbeløb for hovedstøtten (og den samlede støtte): 125 000 euro.

Forventes det, at jeg anfører beløbet på ansøgningsblanketten? Hvis ja, får jeg så instruktioner i, hvordan beløbet beregnes?

Det er ikke obligatorisk.

Bliver erstatning, som jeg modtager for mit tab fra anden side, (f.eks. fra min arbejdsgivers eller privat forsikring) fratrukket i den erstatning, der udbetales fra myndigheden/organet?

Ja, kommissionens mulighed for at yde erstatning er af subsidiær karakter. Der vil derfor blive taget hensyn til den erstatning, der udbetales af forsikringsselskaberne (samt af gerningsmanden).

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Det er muligt at yde et forskud til terrorofre. Terrorofre, som er blevet indlagt, og slægtninge til et offer, der er afgået ved døden som følge af terrorhandlingen, kan få umiddelbar støtte.

Den umiddelbare støtte er begrænset til et beløb på 30 000 euro.

Kan jeg få komplementerende eller yderligere erstatning og/eller godtgørelse (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredet etc.), efter at der er truffet en afgørelse i sagen?

Det er muligt at få yderligere (økonomisk) støtte, hvis skaden forværres inden for 10 år fra tildelingen af hovedstøtten, medmindre offeret allerede har fået tilkendt det højeste støttebeløb af den belgiske stat (125 000 euro). Offeret skal dokumentere (detaljerede lægeattester) skadens forværring.

Hvilke bilag skal jeg sende sammen med mit krav?

 • Den specifikke ansøgningsblanket for terrorofre(fr Word(73 Kb)frnl Word(66 Kb)nl eller en Word(67 Kb)en);
 • Kopi af den officielle anmeldelse + detaljeret beskrivelse af forbrydelsen
 • Kopi af lægerapporten med en beskrivelse af de fysiske og/eller psykiske skader, der er opstået som følge af terrorhandlingen
 • Kopi af dokumentationen for helbredelsesudgifter/direkte udgifter/sagsomkostninger, der ikke dækkes af forsikringsselskabet
 • Dokumentation for indtægtstab
 • Kopi af dødsattesten i tilfælde af dødsfald
 • For så vidt angår offerets slægtninge: en officiel oversigt over husstandens sammensætning, der er udstedt af civilstandsmyndigheden
 • Dokumentation for begravelsesudgifter (i tilfælde af det direkte offers dødsfald)
 • Dokumentation for skolefrafald
 • Dokumentation for erstatning udbetalt af forsikringsselskaber

Er der gebyrer, som skal betales, når kravet modtages og bliver behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse ved krav om erstatning og godtgørelse (i nationale sager)?

KOMMISSIONEN FOR ØKONOMISK STØTTE TIL OFRE FOR OVERLAGTE VOLDSFORBRYDELSER OG TILFÆLDIGE REDNINGSMÆND – TERRORAFDELINGEN

Hvor skal jeg sende mit krav hen (i nationale sager)?

Kravene (i form af ansøgningsblanketter og bilag) kan indsendes pr. e-mail eller med posten:

Postadresse:
Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien
E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueterrorvictims@just.fgov.be

Skal jeg være til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes en afgørelse?

Nej. Der gælder ikke et krav om, at du skal være til stede under kommissionens møder, hvor der træffes afgørelse om kravet.

Hvor lang tid tager det (ca.), før det kompetente organ tager stilling til min ansøgning?

Der træffes afgørelse om en eventuel udbetaling af forskud inden for fire til seks uger fra kravets fremsættelse, forudsat at ansøgningen er fuldstændig.

Kommissionen behandler kravet om hovedstøtte, efter forsikringsselskaberne har ydet erstatning, og under hensyntagen til offerets endelige skader.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Det er ikke muligt at appellere en afgørelse truffet af kommissionen. Der er udelukkende mulighed for at indgive annullationssøgsmål for den øverste forvaltningsdomstol i Belgien (Conseil d'Etat).

Hvor får jeg de nødvendige blanketter og anden information om, hvordan jeg kræver erstatning?

Link åbner i nyt vindueKommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger – terrorafdelingen
E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueterrorvictims@just.fgov.be

Findes der en speciel hjælpelinje eller hjemmeside, som jeg kan bruge?

Link åbner i nyt vindueKommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger – terrorafdelingen
E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueterrorvictims@just.fgov.be
Tlf.: +32 471 123 124

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat), når jeg forbereder mit krav?

Nej.

Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig med at fremsætte krav om erstatning?

Der findes støttetjenester for ofre, som kan hjælpe ofre med at indsende krav om økonomisk støtte til kommissionen for økonomisk støtte.

De enkelte tjenester er underlagt Belgiens kommuner og regioner.

For flere oplysninger (navnlig om de forskellige godkendte støttetjenester):

Det franske fællesskab i Belgien: Link åbner i nyt vinduehttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandern: Link åbner i nyt vinduehttps://www.slachtofferzorg.be/

Sidste opdatering: 10/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Bulgarien

Hvilke former for forbrydelser kan jeg få erstatning for?

I Bulgarien kan du få erstatning fra staten for økonomiske tab, du har pådraget dig som en direkte følge af en af følgende forbrydelser:

 • terrorisme drab drabsforsøg forsætlig grov legemsbeskadigelse forulempelse voldtægt menneskehandel
 • forbrydelser begået efter ordre eller beslutning fra en organiseret kriminel gruppe
 • andre voldelige forsætlige forbrydelser, som direkte har medført dødsfald eller grov legemsbeskadigelse.

Hvilke former for skader kan jeg få erstatning for?

Se svaret på det første spørgsmål.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Hvis offeret er afgået ved døden som følge af en forbrydelse, overgår retten til erstatning til offerets efterkommere eller partner/samlever.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som har overlevet? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning i dette tilfælde?

Nej, det kan du ikke. Offerets efterkommere eller partner/samlever kan kun få erstatning, hvis offeret er afgået ved døden som følge af en forbrydelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Erstatning kan tilkendes udenlandske statsborgere i sager, der er omhandlet i en international aftale, som Bulgarien har tiltrådt.

Kan jeg kræve erstatning fra dette land, hvis jeg bor her eller stammer herfra (dette er mit opholds- eller statsborgerskabsland), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen blev begået? I så fald, på hvilke betingelser?

Nej, det kan du ikke. Erstatningen betales af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået.

Skal jeg have anmeldt forbrydelsen til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja, det skal du. Der kan ikke udbetales erstatning, hvis offeret ikke har anmeldt forbrydelsen til den kompetente myndighed, medmindre offeret ikke kunne gøre dette af lovlige årsager.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, inden jeg kan kræve erstatning?

Ja, det skal du. Ofre for forbrydelser har ret til at kræve erstatning, når en straffesag er blevet afsluttet med en endelig retsafgørelse, dvs.:

 • en straffedom, herunder en udeblivelsesdom
 • et udenretligt forlig
 • en afgørelse truffet af den offentlige anklager eller den kompetente ret om afslutning af straffesagen, dog ikke sager, der er afsluttet på grundlag af artikel 24, stk. 1, nr.  1, 7, 8a og 9 i strafferetsplejeloven (Nakazatelno-protsesualen kodeks)
 • en afgørelse truffet af den offentlige anklager eller den kompetente ret om udsættelse af straffesagen, fordi gerningsmanden ikke er blevet identificeret.

Skal jeg først kræve erstatning fra gerningsmanden, hvis vedkommende er blevet identificeret?

Dette kræves ikke, men der ydes ikke erstatning, hvis offeret har modtaget erstatning andetsteds fra.

Har jeg stadig krav på erstatning, hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for mit krav?

Se svaret på spørgsmålet: "Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, inden jeg kan kræve erstatning?".

Skal jeg fremsætte mit erstatningskrav inden for en bestemt tidsfrist?

Erstatningskrav skal fremsættes inden for et år efter den dato, hvor retsmyndighedens relevante afgørelse bliver endelig.

Hvilke tab og udgifter dækkes af erstatningen?

Erstatningen dækker solidarisk økonomiske tab, du har pådraget dig som en direkte følge af forbrydelsen, herunder:

 • behandlingsomkostninger, eksklusive omkostninger betalt af den nationale sygesikrings budget
 • tabt arbejdsfortjeneste
 • sagsomkostninger
 • tab af eksistensgrundlag
 • begravelsesomkostninger
 • andre økonomiske tab.

Ofre skal fremlægge den relevante dokumentation for det erstatningskrav, der gøres gældende.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige afdrag?

Erstatning til ofre for forbrydelser udbetales som et engangsbeløb fra staten.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller manglende samarbejde fra min side under erstatningssagen påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Erstatning ydes ikke, hvis:

 • offeret har begået en af de forbrydelser, der er nævnt i svaret på det første spørgsmål, i en periode på fem år inden fremsættelsen af erstatningskravet
 • forbrydelsen blev begået under ekstrem mental forstyrrelse forårsaget af en ulovlig handling fra offerets side, som har eller kan have haft alvorlige konsekvenser for gerningsmanden eller gerningsmandens pårørende
 • forbrydelsen blev begået under overtrædelse af grænserne for lovligt selvforsvar.
 • Hvis offeret har bidraget til det strafbare forhold, nedsættes den erstatning, der ellers ville være blevet ydet.

Hvordan påvirker min økonomiske situation mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Alle ofre for forbrydelser har de samme rettigheder. Ofrets økonomiske situation har ingen betydning i forbindelse med erstatningskrav mod staten.

Er der andre kriterier, der kan påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Erstatning ydes af staten for forbrydelser, der er begået efter den 30. juni 2005, som falder inden for de kategorier, der er anført i svaret på det første spørgsmål.

Hvordan beregnes erstatningen?

Ofre skal fremlægge den relevante dokumentation for det erstatningskrav, der gøres gældende.

Er der minimums-/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Den bulgarske stat udbetaler højst 10 000 BGN i erstatning. Når erstatning tilkendes med henblik på at forsørge mindreårige forsørgelsesberettigede, som er efterkommere til en person, der er død som følge af en forbrydelse, kan erstatningen til hver forsørgelsesberettiget højst udgøre 10 000 BGN.

Skal jeg angive beløbet i erstatningskravet? Modtager jeg i så fald instrukser i, hvordan det beregnes, eller i andre aspekter?

Ja, det skal du. I erstatningskravet skal offeret angive størrelsen på den erstatning, der gøres gældende, og det økonomiske tab.

Vil erstatning, som jeg eventuelt modtager fra andre kilder (f.eks. min arbejdsgivers eller en privat forsikringsordning), blive fratrukket den erstatning, der udbetales af staten?

Ja.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I så fald, på hvilke betingelser?

Nej, det kan du ikke.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. efter en ændring i forholdene, forværret helbred osv.) efter selve afgørelsen?

Nej, det kan du ikke.

Hvilke støttedokumenter skal jeg vedlægge mit krav?

 • en kopi af den berørte retsmyndigheds afgørelse og dens begrundelse i tilfælde af en domfældelse
 • et uddrag af retsbogen, hvis personen ikke er bulgarsk statsborger
 • en kopi af et identitetsdokument
 • en bekræftelse af den nuværende bopæl for den person, der har ret til erstatning i Bulgarien
 • en attest vedrørende juridisk repræsentation, værgemål eller formueforvaltning
 • et arvebevis, hvis den erstatningsberettigede er barn, forælder eller ægtefælle til et offer, der er død som følge af en forbrydelse
 • bekræftede kopier af dokumentation for udgifter, f.eks. udgifter til lægebehandling (eksklusive omkostninger, der er dækket af den nationale sygesikring), begravelsesomkostninger osv.
 • dokumentation for offerets indtægter fra beskæftigelse eller tilsvarende forhold for en periode på seks måneder inden datoen for forbrydelsen
 • rettens opgørelse over udgifterne i forbindelse med retssagen
 • dokumentation for andre økonomiske tab
 • erklæring om, at offeret ikke har modtaget anden kompensation for sit økonomiske tab som følge af forbrydelsen.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet modtages og behandles?

Nej, det skal der ikke.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser under det bulgarske justitsministerium.

Hvem skal kravet stiles til (i nationale sager)?

REPUBLIKKEN BULGARIENS JUSTITSMINISTERIUM

Det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser

Adresse: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Republikken Bulgarien

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.compensation.bg

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav?

Nej, det skal du ikke.

Hvor lang tid tager det (omtrentligt), inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

Erstatningskravet behandles senest en måned efter modtagelsesdatoen. Om nødvendigt kan denne frist forlænges med op til tre måneder.

Hvordan kan jeg klage over myndighedens afgørelse, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Afgørelser truffet af det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser kan ikke påklages.

Hvor kan jeg rekvirere de nødvendige formularer og andre oplysninger om, hvordan jeg fremsætter et erstatningskrav?

Standardformularen til fremsættelse af erstatningskrav fås hos det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser, provinsguvernører, efterforskere og organisationer, der yder støtte til ofre. En elektronisk formular findes på det nationale råds websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.compensation.bg.

Findes der en særlig hjælpelinje eller et særligt websted, jeg kan bruge?

Se webstedet for det nationale råd for støtte og erstatning til ofre for forbrydelser: Link åbner i nyt vinduehttp://www.compensation.bg.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udarbejder kravet?

Organisationer, der yder støtte til ofre, tilbyder praktisk bistand til ofre for forbrydelser, herunder hjælp til at udarbejde erstatningskravet.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning?

Ja. Den bulgarske sammenslutning af organisationer, der yder støtte til ofre.

Tlf. +359 29819300

Sidste opdatering: 10/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Tjekkiet

Hvilke former for forbrydelser kan jeg få erstatning for?

Tjekkiet yder erstatning til ofre for forbrydelser, som har lidt personskade, og til efterladte efter ofre, som er død som følge af en forbrydelse. Personer, der har ret til erstatning, omfatter endvidere ofre for seksualforbrydelser og krænkelse af den menneskelige værdighed og misbrugte børn.

Hvilke former for skader kan jeg få erstatning for?

Erstatning har til formål at overvinde offerets forringede sociale situation som følge af forbrydelsen. Den erstatter ikke gerningsmandens pligt til at yde erstatning for den skade, der er påført offeret.

Efterladte modtager erstatning som et engangsbeløb. Ofre, der har lidt personskade, kan også ansøge om bistand som et engangsbeløb (hvis størrelse afhænger af alvoren af de forårsagede skader), eller de kan kræve godtgørelse af omkostningerne til behandling eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ofre for seksualforbrydelser og krænkelse af den menneskelige værdighed og misbrugte børn kan kræve godtgørelse af omkostningerne til behandling af den ikke-økonomiske skade, de har lidt.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja. Efterladte efter ofre, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse, har ret til erstatning, hvis den efterladte er afdødes forælder, ægtefælle, registrerede partner, barn eller søskende og boede i samme husstand som den afdøde på dødstidspunktet, eller hvis den efterladte er en person, som den afdøde forsørgede eller havde pligt til at forsøge.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som har overlevet? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning i dette tilfælde?

I dette tilfælde har du ikke ret til erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, du kan få erstatning, hvis du har permanent bopæl eller har lovligt ophold i en anden EU-medlemsstat og har været udsat for en forbrydelse i Tjekkiet, hvis du har haft lovligt ophold i Tjekkiet i mere end 90 dage og har været udsat for en forbrydelse i dette land, hvis du har ansøgt om ansøgt om international beskyttelse i Tjekkiet eller er blevet tildelt asyl, eller, hvis det er relevant, i overensstemmelse med betingelserne i internationale traktater.

Kan jeg kræve erstatning fra dette land, hvis jeg bor her eller stammer herfra (dette er mit opholds- eller statsborgerskabsland), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen blev begået? I så fald, på hvilke betingelser?

Hvis du er tjekkisk statsborger, har du ret til erstatning fra Tjekkiet, uanset i hvilket land du befandt dig, da forbrydelsen blev begået.

Skal jeg have anmeldt forbrydelsen til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja, det skal du.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, inden jeg kan kræve erstatning?

Du skal ikke afvente resultaterne af politiets efterforskning Erstatning ydes, hvis de retshåndhævende myndigheders efterforskning viser, at der ikke er tvivl om, at en forbrydelse er blevet begået, og at betingelserne for berettigelse til erstatning er opfyldt.

Skal jeg først kræve erstatning fra gerningsmanden, hvis vedkommende er blevet identificeret?

Hvis du ikke kræver erstatning fra gerningsmanden, kan erstatningen blive nedsat eller slet ikke ydet.

Har jeg stadig krav på erstatning, hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for mit krav?

I dette tilfælde skal der skelnes mellem, om gerningsmanden er ukendt, eller om den person, der er tiltalt for forbrydelsen, ikke er blevet kendt skyldig, selv om det er indlysende, at forbrydelsen har fundet sted (dvs. forbrydelsen blev begået, men kunne have været begået af en anden). I dette tilfælde har du ret til erstatning. Hvis gerningsmanden er blevet frifundet, fordi den retsforfulgte handling slet ikke er en forbrydelse, har du ikke ret til erstatning. Et erstatningskrav vurderes primært på grundlag af materialer indsamlet af de retshåndhævende myndigheder. Din opgave er at påvise omfanget af den forårsagede skade og eventuelle tab, der skal tages i betragtning (behandlingsomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste).

Skal jeg fremsætte mit erstatningskrav inden for en bestemt tidsfrist?

Kravet skal indgives senest to år fra det tidspunkt, hvor du fik kendskab til tabet, men senest fem år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået. Efter udløbet af disse tidsfrister ophører retten til bistand.

Hvilke tab og udgifter dækkes af erstatningen?

a) For ofre for forbrydelser:

- økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • lægeudgifter i forbindelse med skader (lægebehandling, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning) - JA
 • yderligere behov eller omkostninger, der udspringer af skaden (dvs. pleje og bistand, midlertidig og permanent behandling, længerevarende genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • ja, hvis der er tale om direkte helbredsudgifter (særlige hjælpemidler, lægehjælp eller genoptræning)
 • permanent skade (f.eks. invaliditet og andre varige mén)
  • tabt arbejdsfortjeneste under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne eller reduceret forsørgelse osv.) - JA
  • mistede muligheder - NEJ
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende den hændelse, der har medført skaden, f.eks. advokatsalærer og retsgebyrer - NEJ
  • erstatning for stjålet eller beskadiget personlig ejendom - NEJ
  • andet - NEJ

- psykologisk skade:

 • offerets svie og smerte - NEJ

b) For offerets repræsentanter eller pårørende:

- økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • begravelsesomkostninger - NEJ
 • udgifter til lægebehandling (f.eks. terapi til pårørende, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning) - NEJ
 • tab af eksistensgrundlag eller mistede muligheder - NEJ

- psykologisk skade:

 • pårørendes eller berettigede personers svie og smerte eller erstatning til efterladte, hvis ofret er afgået ved døden - NEJ

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige afdrag?

Erstatning udbetales som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller manglende samarbejde fra min side under erstatningssagen påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Tidligere kriminalitet har ikke afgørende betydning for din ret til erstatning. Hvis du ikke samarbejder med de retshåndhævende myndigheder om opklaringen af forbrydelsen, kan du ikke få erstatning. Du får heller ikke tildelt erstatning, hvis du har deltaget i forbrydelsen som medskyldig.

Hvis du ikke samarbejder som nødvendigt i erstatningssagen, kan sagen afbrydes, eller dit krav kan blive afvist.

Hvordan påvirker min økonomiske situation mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Kun hvis der er indlysende, at din sociale situation ikke er blevet forringet som følge af forbrydelsen, risikerer du ikke at få tilkendt erstatning.

Er der andre kriterier, der kan påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Hvis du selv på nogen måde har bidraget til skaden, kan erstatningen blive nedsat eller slet ikke ydet.

Hvordan beregnes erstatningen?

Ofre, der er lidt mindre personskade, kan kræve et engangsbeløb på 10 000 CZK i erstatning.

Ofre, der er lidt alvorlig personskade, kan kræve et engangsbeløb på 50 000 CZK i erstatning.

I stedet for et engangsbeløb kan ofre, der har lidt personskade, kræve erstatning på op til 200 000 CZK svarende til deres dokumenterede behandlingsudgifter og/eller deres tabte arbejdsfortjeneste.

Efterladte har ret til erstatning i form af et engangsbeløb på 200 000 CZK, medmindre disse er søskende, som har ret til en erstatning på 175 000 CZK.

Er der minimums-/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Som offer for en forbrydelse, der har lidt personskade, eller som efterladt kan du få op til 200 000 CZK i erstatning. I tilfælde af dødsfald kan den samlede erstatning til de efterladte ikke overstige 600 000 CZK. Hvis der er flere efterladte, nedsættes erstatningen forholdsmæssigt, så den ikke overstiger maksimumsbeløbet for erstatning.

Skal jeg angive beløbet i erstatningskravet? Modtager jeg i så fald instrukser i, hvordan det beregnes, eller i andre aspekter?

Ja.

Vil erstatning, som jeg eventuelt modtager fra andre kilder (f.eks. min arbejdsgivers eller en privat forsikringsordning), blive fratrukket den erstatning, der udbetales af staten?

Kun hvis en forsikring dækker gerningsmandens erstatningspligt i sagen, hvilket efter tjekkisk ret kan være tilfældet i forbindelse med færdsels- og arbejdsulykker.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I så fald, på hvilke betingelser?

Der udbetales ikke forskud på erstatning.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. efter en ændring i forholdene, forværret helbred osv.) efter selve afgørelsen?

Ja, op til det maksimale erstatningsbeløb.

Hvilke støttedokumenter skal jeg vedlægge mit krav?

 • fuldmagt, dokumentation for slægtskab med offeret
 • offerets dødsattest
 • en kopi af politirapporten
 • en kopi af retsafgørelsen
 • sundhedsdokumentation
 • hospitalsregninger eller dokumentation for tilknyttede udgifter
 • dokumentation for behandlingsomkostninger
 • kvitteringer.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet modtages og behandles?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Justitsministeriet.

Hvem skal kravet stiles til (i nationale sager)?

Justitsministeriet.

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav?

Nej.

Hvor lang tid tager det (omtrentligt), inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

Der træffes en afgørelse om erstatningskravet inden for tre måneder.

Hvordan kan jeg klage over myndighedens afgørelse, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Ved at anlægge en forvaltningssag ved retten.

Hvor kan jeg rekvirere de nødvendige formularer og andre oplysninger om, hvordan jeg fremsætter et erstatningskrav?

På justitsministeriets websted, fra organisationer, der arbejder med ofre for forbrydelser og fra tilsyns- og mediationstjenesten.

Findes der en særlig hjælpelinje eller et særligt websted, jeg kan bruge?

Nej.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udarbejder kravet?

Ja, men du skal selv afholde udgifterne.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning?

Den største er Bílý kruh bezpečí (en almennyttig organisation). Tilsyns- og mediationstjenesten i Tjekkiet hjælper også ofre.

Sidste opdatering: 25/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Danmark

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Ved en overtrædelse af den danske straffelov eller” lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning”, som har medført en personskade eller et dødsfald, yder staten erstatning og godtgørelse til skadelidte. Dette følger af offererstatningsloven. Overtrædelse af særlovgivning, herunder f.eks. færdselsloven, militær straffelov og ordensbekendtgørelsen, kan ikke danne grundlag for tilkendelse af erstatning og godtgørelse efter offererstatningsloven. Erstatningsnævnet foretager en selvstændig vurdering af, om en hændelse er omfattet af offererstatningsloven. Politiets vurdering af hændelsen er dog normalt vejledende for Erstatningsnævnets vurdering. Der ydes ikke erstatning eller godtgørelse, hvis handlingen ikke er strafbar på grund af bl.a. nødværge, nødret eller samtykke.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

Lovens hoveddækningsområde er personskade, idet der kun ydes erstatning for tingsskade i et begrænset omfang. Ved personskade forstås både fysisk og psykisk skade.

Der ydes som udgangspunkt alene erstatning til den direkte skadelidte ved straffelovsovertrædelsen. Man kan dog have været så tæt på begivenheden centrum, at man kan få erstatning og godtgørelse efter offererstatningsloven, selvom man ikke kan anses for egentlig forurettet. Der er ligeledes mulighed for som pårørende at få tilkendt erstatning for begravelsesudgifter, tab af forsørger etc., jf. nedenfor.

I tilfælde af personskade kan der ydes erstatning og godtgørelse for:

 • Helbredelsesudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Varigt mén
 • Erhvervsevnetab
 • Tort
 • Krænkelsesgodtgørelse
 • Andet tab (f.eks. forlængelse af uddannelse eller særlige hjælpemidler)
 • Udgifter til advokat

Afgår skadelidte ved døden, er der mulighed for erstatning for:

 • Begravelsesudgifter
 • Forsørgertabserstatning
 • Overgangsbeløb til efterladt ægtefælle/samlever
 • Godtgørelse til efterladte

I situationer, hvor der også er sket tingsskade, ydes erstatning for tøj og personlige ejendele, som ofret havde på sig, da personskaden skete, samt erstatning for tingsskade forvoldt af visse tvangsanbragte personer, f.eks. strafafsonere.

Der ydes ikke erstatning for formueskade, f.eks. som følge af bedrageri. Ligeledes ydes ikke erstatning for afsavn, driftstab, tabt fortjeneste el. lign.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som er afgået ved døden som følge af en straffelovsovertrædelse? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Ja. Som nævnt ovenfor kan erstatning og godtgørelse ydes ved skadelidtes død.

Erstatning for begravelsesudgifter tilkommer den, der har betalt for begravelsen, uafhængigt af om personen er slægtning eller pårørende.

Erstatning for tab af forsørger ydes til ægtefællen/samleveren og efterlevende børn, som afdøde havde en forsørgelsespligt over for.

Efterlader afdøde sig ikke ægtefælle/samlever, kan et overgangsbeløb tilkendes en anden efterladt person, når særlige omstændigheder taler for det. Dette kan bl.a. være en bror eller søster, der i mange år har haft fælles bopæl og husholdning med afdøde.

Der ydes endvidere en godtgørelse til efterladte, der stod den afdøde særlig nær. Godtgørelsen ydes som udgangspunkt til ægtefælle, samlever, mindreårige børn og forældre til sådanne.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som har overlevet? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Forældre kan få erstatning for udgifter til sygebesøg i forbindelse med besøg hos egne tilskadekomne børn.

For børn og unge kan det have en afgørende betydning for bedring af helbredstilstanden, at moderen eller faderen kan være til stede på hospitalet eller deltage i en genoptræning. I sådanne særlige tilfælde kan moderens eller faderens indtægtstab dækkes helt eller delvist.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja. Efter offererstatningsloven stilles der ikke krav til statsborgerskab eller bopæl for at opnå erstatning, hvis blot den strafbare hændelse er sket i den danske stat. Hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt, er det uden betydning, om skadelidte er udlænding bosat i Danmark, blot er turist eller tilfældigt, kortvarigt befinder sig på dansk område.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selvom forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Som udgangspunkt nej. Der er dog en begrænset mulighed for at få erstatning fra Erstatningsnævnet, selv om personskaden er opstået som følge af en straffelovsovertrædelse begået i udlandet. Erstatning ydes kun efter billighed. Muligheden for at yde erstatning er tiltænkt et snævert anvendelsesområde og anvendes kun i særlige tilfælde, hvor konkrete grunde taler for det.

I særlige tilfælde ydes erstatning for skader, der forvoldes ved handlinger begået uden for den danske stat, hvis skadelidte har bopæl i Danmark, har dansk indfødsret eller på gerningstidspunktet gjorde tjeneste for en udsendt dansk udenrigsrepræsentation. Der udbetales erstatning og godtgørelse ved skader, der sker ved, at en person med dansk indfødsret eller bopæl i Danmark i udlandet overfalder en anden person med dansk indfødsret eller bopæl i Danmark. Dog kun når skaden opstår i et lukket dansk miljø, f.eks. i forbindelse med en skolerejse. Beror det på en tilfældighed, at såvel offer som gerningsmand har tilknytning til Danmark, ydes der ikke erstatning.

Erstatning kan endvidere ydes, når sådanne handlinger er begået mod en skadelidt med bopæl i Danmark under dennes erhvervsudøvelse uden for den danske stat. Dette omfatter kun korterevarende erhvervsudøvelse i udlandet under omstændigheder, hvor det ikke kan forventes, at skadelidte eller arbejdsgiveren har tegnet privat forsikring til dækning af skaden. Skaden skal være indtruffen i arbejdstiden.

Studie- og praktikophold i udlandet anses ikke for erhvervsudøvelse.

En mindreårig ansøger, der opholder sig i udlandet på grund af forældrenes erhvervsudøvelse, kan opnå erstatning og godtgørelse. Her vil der blive lagt vægt på forældrenes forhold.

Skal jeg have anmeldt forholdet til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja, det er som udgangspunkt en betingelse for at få erstatning fra staten, at straffelovsovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer.

Ved anmeldelse forstås en anmodning til politiet om at efterforske en sag. I mere alvorlige sager vil det sjældent være nødvendigt at fremsætte en udtrykkelig anmodning om efterforskning, men i mindre alvorlige sager vil det derimod som regel være nødvendigt. Den omstændighed, at politiet har været til stede og måske også talt med den forurettede, vil dermed ikke altid være tilstrækkeligt til at anse forbrydelsen for anmeldt.

Der er mulighed for at dispensere fra anmeldelsesfristen, hvis forholdene taler for det. Erstatningsnævnet ser som følge heraf f.eks. stort set altid bort fra kravet om politianmeldelse inden 72 timer, hvis det på trods af den sene anmeldelse lykkes at pågribe og retsforfølge skadevolderen.

Frygt for repressalier er efter lovens forarbejder ikke en gyldig grund til at undlade at foretage politianmeldelse inden 72 timer.

Fristen på 72 timer er ophævet i forhold til sager om voldtægt, incest, alvorlige sædelighedsforbrydelser over for børn samt visse sædelighedsforbrydelser begået over for en person under 18 år. Lovændringen vedrører alene 72-timers fristen, og det forudsættes fortsat at være en betingelse, at straffelovsovertrædelsen politianmeldes. Fristen er ophævet med virkning for skade forvoldt ved straffelovsovertrædelser begået efter den 01-04-2016.

Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, førend jeg kan kræve erstatning?

Administrativ behandling

Ansøgningen om erstatning skal indleveres til politiet i den politikreds, hvor anmeldelse af lovovertrædelsen har fundet sted. Ansøgningen videresendes af politiet til Erstatningsnævnet.

Er sagen fortsat under behandling hos politiet, anklagemyndigheden eller domstolene, indsender politiet først ansøgningen til Erstatningsnævnet ved sagens afslutning. Dog kan sagen behandles i Erstatningsnævnet, inden den er færdigbehandlet hos politiet anklagemyndigheden eller ved domstolene, hvis forholdene taler for det.

Sidstnævnte sker kun i meget sjældne tilfælde og normalt kun i forbindelse med meget alvorlige lovovertrædelser, typisk drab, hvor der af hensyn til de efterladte kan være et særligt behov for at tage stilling til erstatningskravet eller en del af det, selv om sagen endnu ikke er afsluttet hos politiet eller ved domstolene.

Uanset hvor alvorlig en sag er, kan Erstatningsnævnet ikke behandle den, før sagen er afsluttet hos politiet eller ved domstolene, hvis der er nogen som helst tvivl om, hvorvidt der foreligger en straffelovsovertrædelse, om der foreligger objektive straffrihedsgrunde, eller om der kan være grundlag for at nedsætte erstatningen på grund af egen skyld.

Domstolsbehandling

Ansøgerens krav om erstatning skal fremsættes under straffesagens behandling ved domstolene. I dette tilfælde kan dommeren vælge at realitetsbehandle kravet eller at udskyde det til behandling hos Erstatningsnævnet eller et civilt søgsmål. Dette kan afhænge af, om skadevolderen bestrider kravet eller ej.

Er kravet blevet behandlet ved domstolene under straffesagen, kan ansøgeren også sende ansøgningen til Erstatningsnævnet.

Skal jeg først kræve erstatning fra skadevolderen, hvis den pågældende er blevet identificeret?

Der tilkendes ikke erstatning af Erstatningsnævnet, hvis ansøgerens skade godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Erstatningsnævnet træffer ikke afgørelse, før det er konstateret, om skaden dækkes fra anden side.

Det er ikke en betingelse, at erstatningskravet først er forsøgt inddrevet fra skadevolderen, eller at skadevolderen er identificeret.

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning?

Ja. Selv om der ikke kan gennemføres en straffesag, fordi skadevolderen er ukendt eller ikke kan findes, kan der ydes erstatning fra staten. Det er dog stadig en forudsætning, at lovens øvrige betingelser er opfyldt.

I disse tilfælde foretager Erstatningsnævnet en selvstændig vurdering af, om en personskade er forvoldt ved en straffelovsovertrædelse.

Er der en tidsfrist for fremsættelse af erstatningskrav?

Erstatningsnævnet kan ikke behandle en ansøgning, der er indgivet over 2 år efter, at lovovertrædelsen er begået, med mindre der foreligger særlige grunde. Hvis der er afsagt dom i sagen, regnes fristen, fra straffedommen var endelig. Hvis politiet har efterforsket sagen, uden at der efterfølgende er rejst en straffesag, regnes fristen fra tidspunktet for politiets afgørelse om indstilling af efterforskningen.

Erstatningsnævnet kan endvidere ikke behandle en ansøgning, hvis Erstatningsnævnet tidligere har behandlet erstatningskrav fra samme ansøger vedrørende samme lovovertrædelse, og det nye krav fremsættes mere end 2 år efter, at ansøgeren indså eller burde indse eksistensen af dette krav, medmindre der foreligger særlige grunde.

Politiet har pligt til at vejlede en skadelidt om adgangen til erstatning efter offererstatningsloven. Har politiet forsømt denne pligt, vil Erstatningsnævnet som regel se bort fra 2-års fristen.

Hvis ansøgeren var mindreårig, da lovovertrædelsen blev begået, vil Erstatningsnævnet være mere tilbøjelig til at se bort fra fristen.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

 • (a) Til ofret for forbrydelsen:
  • Materiel (ikke-psykisk) skade:
   • Medicinske udgifter til skaden (medicinsk behandling – ambulant behandling, indlæggelse og genoptræning). JA
   • Yderligere behov eller omkostninger som følge af skaden (dvs. pleje og assistance, midlertidig og permanent behandling, forlænget uddannelse, fysioterapi, tilpasning af bolig, specialhjælp etc.). JA
   • Permanent skade (f.eks. invaliditet og andre permanente handicaps). JA
   • Mistet indtjening under og efter medicinsk behandling (inklusiv tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab eller nedsat underholdsbidrag etc.). JA
   • Positiv opfyldelsesinteresse. NEJ
   • Udgifter i forbindelse med retssager forbundet til den hændelse, der forårsagede skaden, såsom advokatsalær og retssagsomkostninger. Delvist JA Erstatningsnævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at skadelidte helt eller delvist skal have dækket udgifter, som han har afholdt i anledning af sagens behandling ved nævnet. Skadelidte vil aldrig selv skulle afholde retssagsomkostninger i forbindelse med selve straffesagen, idet denne bliver rejst af politiet.
   • Erstatning for stjålne eller beskadigede personlig ejendel. JA Der ydes erstatning for tøj og personlige ejendele, som ofret havde på sig, da personskaden skete.
  • Psykisk skade:
   • Svie og smerte hos ofret. JA For yderligere erstatnings- og godtgørelsesposter se ovenfor.
 • (b) Berettigede personer eller slægtninge til ofret:
  • Materiel (ikke-psykisk) skade:
   • Begravelsesomkostninger. JA
   • Medicinske udgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulantbehandling, indlæggelse og rehabilitering). NEJ
   • Tab af underholdsbidrag eller positiv opfyldelsesinteresse. JA/NEJ Der ydes erstatning for tab af forsørger. Se uddybelse ovenfor.
  • Psykisk skade:
   • Svie og smerte hos slægtninge eller andre berettigede personer/erstatning og godtgørelse til efterladte, hvis offeret er død. NEJ/JA Svie og smerte hos slægtninge og andre godtgøres ikke. Der kan dog ydes et overgangsbeløb. Se ovenfor for nærmere beskrivelse.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

Erstatning og godtgørelse tilkendt af nævnet bliver udbetalt ca. 14 dage efter nævnets afgørelse. Udbetalingen håndteres af politiet i den politikreds, hvor forbrydelsen er anmeldt.

Udbetalingen sker ad én omgang for de krav, som er blevet tilkendt ved den enkelte afgørelse.

På hvilken måde kan min egen opførsel i relation til forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under erstatningssagen påvirke min chance for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Dansk rets almindelige erstatningsregler finder tilsvarende anvendelse ved ansøgninger om erstatning og godtgørelse for ofre ved forbrydelser, herunder reglerne om nedsættelse og bortfald af erstatningen på grund af skadelidtes medvirken til skaden eller accept af risikoen for skade. Accept af risiko kan f.eks. forekomme ved skader forvoldt i relation til rocker-/bandekonflikter.

Hvis en skadelidt ikke i tilstrækkeligt omfang medvirker til sagens opklaring, vil retten til erstatning kunne bortfalde. Dette gælder f.eks., hvis den skadelidte afviser at afgive forklaring til politiet eller i retten.

Erstatningen kan også nedsættes eller bortfalde, hvis ansøgeren ikke opfylder sin almindelige tabsbegrænsningspligt. Dette indebærer, at den, der har lidt skade som følge af en andens ansvarspådragende adfærd, har pligt til så vidt muligt at begrænse sit tab som følge af skaden.

Der lægges aldrig vægt på ansøgerens straffeattest ved behandlingen af ansøgningen. Erstatningsnævnet har ikke praksis for at indhente straffeattesten.

Såfremt en ansøger ikke reagerer på Erstatningsnævnets anmodning om indsendelse af dokumentation for det ansøgte krav, kan det påvirke den tilkendte erstatning. Det er ansøgerens pligt at dokumentere sine krav på tilfredsstillende måde.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

En ansøgning kan bl.a. blive opprioriteret, hvis du har modtaget indkaldelser til fogedretten, hvis der foreligger oplysninger om tvangsauktion, eller såfremt du har modtaget breve fra banken om manglende betaling af faste udgifter.

Ved ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste er Erstatningsnævnet opmærksom på, at ansøgerens indtægtskilde er formindsket, hvorfor der er et fokus på disse sager.

Ud over ovenstående sker der ikke opprioritering af en sag alene på baggrund af ansøgerens økonomiske situation.

Ansøgerens økonomiske forhold har ikke i øvrigt betydning for muligheden for at opnå erstatning eller for størrelsen af erstatningen.

Er der andre kriterier, som kan påvirke min chance for at modtage erstatning, samt størrelsen heraf?

Erstatning eller godtgørelse ydes ikke, såfremt ansøgerens skade betales af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning.

Ansøgeren skal have medvirket efter evne i fornødent omfang til politiets opklaring af sagen. Bevidst fortielse af oplysninger eller lignende modvilje mod at medvirke til sagens opklaring medfører normalt, at der ikke kan tilkendes erstatning.

Det er tillige en betingelse for at få erstatning fra staten, at ansøgeren under en eventuel straffesag mod skadevolderen har nedlagt påstand om erstatning eller taget forbehold herfor i retten.

I overensstemmelse med de almindelige erstatningsretlige regler skal der være årsagssammenhæng mellem den begåede straffelovsovertrædelse og skaden.

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet?

Opgørelse af erstatning sker i henhold til det enkelte krav og med udgangspunkt i det ansøgte beløb. Har du som ansøger dokumenteret dit krav tilstrækkeligt, så sker opgørelsen i overensstemmelse med det lidte tab. Erstatningsnævnet foretager en opgørelse af tabet for hvert enkelt erstatningskrav ud fra gældende regler (f.eks. opgøres tabt arbejdsfortjeneste som forskellen mellem den forventende indkomst og den faktiske indkomst i den ansøgte periode). Har du alene dokumenteret dele af dit krav, udbetales der alene erstatning for det dokumenterede beløb. I enkelte tilfælde foretager Erstatningsnævnet en skønsmæssig opgørelse af kravet. Dette kan ske i tilfælde, hvor du ikke selv har været i stand til at opgøre dit krav.

Opgørelse af godtgørelse sker takstmæssigt. Flere af disse satser reguleres en gang om året pr. 1. januar. Bl.a. udbetales svie og smerte med 200 kr. (2018) pr. sygedag. Varigt mén opgøres i méngrader, og der udbetales godtgørelse pr. méngrad som er på 8.790 kr. (2018). Tort og krænkelsesgodtgørelse opgøres på baggrund af grovheden og karakteren af det overgreb, skadelidte har været udsat for, herunder hvilken straffelovsovertrædelse der er tale om.

Er der et minimum/maksimum for det beløb, som kan blive tilkendt?

Der er ikke en overordnet beløbsgrænse for, hvor meget der kan udbetales i erstatning og godtgørelse. På nuværende tidspunkt har Danmark ikke minimumsgrænse for beløb, der kan tilkendes i erstatning og godtgørelse. Enkelte erstatningsposter indeholder dog et max beløb. Se hertil nedenstående oversigt:

 • Svie og smerte 76.500 kr. (2018)
 • Varigt mén 879.000 kr. (2018)
 • Erhvervsevnetab 9.227.500 kr. (2018)
 • Overgangsbeløb 165.500 kr. (2018)
 • Tingsskade 132.000 kr. (2018)

Godtgørelse for varigt mén kan i ganske særlige tilfælde vurderes til 120 procent, hvorefter max beløbet er på 1.054.000 kr. (2018).

Forventes det, at jeg anfører beløbet på ansøgningsblanketten? Hvis ja, får jeg så instruktioner i, hvordan beløbet beregnes?

Det forventes ikke, at der opgøres et samlet beløb for alle de ansøgte krav. Det forventes, at du ud for de enkelte erstatningsposter anfører det beløb, som du søger om erstatning for. Det er dog ikke en betingelse for at få erstatning, at alle krav er opgjort.

Det fremgår på forsiden af ansøgningsblanketten, hvordan tabt arbejdsfortjeneste opgøres. Som ansøger eller potentiel ansøger, er du altid velkommen til at kontakte nævnet for information om, hvordan du opgør og dokumenterer dine erstatningskrav. Du kan endvidere få vejledning om, hvilke momenter der lægges vægt på i forhold til de enkelte erstatningsposter.

Godtgørelse for psykisk skade forventes ikke opgjort, idet godtgørelsen vil blive opgjort takstmæssigt ud fra skadens omfang.

Bliver erstatning, som jeg modtager for mit tab fra anden side, (f.eks. fra min arbejdsgivers eller privat forsikring) fratrukket i den erstatning, der udbetales fra staten?

Erstatningsnævnet betaler ikke erstatning, hvis ansøgerens skade godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Det er derfor som udgangspunkt ikke et spørgsmål om, at f.eks. forsikringsydelsen fratrækkes ved kravets behandling hos Erstatningsnævnet, men mere et spørgsmål om, hvem der skal udbetale erstatningen. Hvis det konstateres, at forsikringen har givet afslag på at udbetale erstatning, kan sagen tages under behandling i Erstatningsnævnet.

Har ansøgeren tegnet en privat ulykkesforsikring og modtaget invaliditetserstatning eller godtgørelse for varigt mén, vil dette ikke medføre nedsættelse eller bortfald af godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne. Heller ikke, hvis skadelidte har modtaget sociale ydelser fra det offentlige i anledning af skaden (fx pension, løntilskud eller lignende), vil der ske nedsættelse af erstatningen.

Har skadelidte tegnet forsikring hos et sygeforsikringsselskab, erstattes behandlingsudgifterne ikke, i det omfang udgifterne erstattes af forsikringen. Der ydes endvidere ikke erstatning, i det omfang behandlingen kan udføres gratis via den offentlige sygesikring eller via andre offentlige ydelser.

I forbindelse med arbejdsskader kan Erstatningsnævnet kun betale godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og differencekrav samt tort- og krænkelsesgodtgørelse, idet alle øvrige poster, herunder erstatning for helbredelsesudgifter mv., dækkes via arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadesforsikring.

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja under hvilke betingelser?

Som udgangspunkt udbetales erstatning og godtgørelse ikke på forskud, men først ved den endelige behandling af kravet.

Erstatningsnævnet har praksis for i nogle tilfælde at udbetale a conto godtgørelse for varigt mén. Som udgangspunkt vil Erstatningsnævnet afvente, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udtalt sig om méngraden, men hvis det anses for sikkert, at ansøgeren har pådraget sig et betydeligt varigt mén alene som følge af tilskadekomsten, kan Erstatningsnævnet tilkende en a conto godtgørelse.

Kan jeg få komplementerende eller yderligere erstatning og/eller godtgørelse (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredet etc.), efter at der er truffet en afgørelse i sagen?

Ja. Konstateres der efter en afgørelse fra Erstatningsnævnet f.eks. en forværring af skaden, der medfører yderligere tab, kan disse tab behandles af Erstatningsnævnet. Hertil skal nævnes, at der er en tidsfrist på 2 år for fremsættelse af kravet over for Erstatningsnævnet. 2 års fristen regnes fra det tidspunkt, hvor skadelidte vidste eller burde vide, at skaden havde medført yderligere tab.

Erstatning for fremtidige helbredelsesudgifter og andet fremtidigt tab som følge af skade fastsættes til et kapitalbeløb. Har ansøgeren derfor én gang fået erstatning for fremtidige helbredelsesudgifter mv., kan ansøgeren ikke på et senere tidspunkt få sagen genoptages alene med henblik på tilkendelse af yderligere erstatning for helbredelsesudgifter og andet tab.

Hvilke bilag skal jeg sende sammen med min ansøgning?

Der er ikke opstillet krav til, at ansøgeren skal indsende bilag sammen med ansøgningen. Ansøgningen indsendes til Erstatningsnævnet via politiet, som medsender dokumenterne fra straffesagen.

Finder Erstatningsnævnet, at ansøgningen er omfattet af offererstatningsloven, forsætter nævnet behandlingen af de fremsatte krav. Ved behandlingen heraf har nævnet ofte brug for forskellig dokumentation afhængig af, hvilke krav ansøgeren har ansøgt om dækning af. Det kan lette sagsbehandlingen, hvis ansøgeren sammen med ansøgningsskemaet indsender dokumentation for de ansøgte krav. Ansøgeren kan endvidere med fordel indsende evt. afslag fra sit forsikringsselskab på dækning af skaden sammen med ansøgningen.

Dokumentation kan f.eks. bestå i kvitteringer for afholdte udgifter i anledning af straffelovsovertrædelsen. Herudover anvendes ofte lægejournal og lægeerklæringer i forhold til fastlæggelse af skadens omfang. Vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab bør ansøgeren indsende dokumentation for sin indtjening både før og efter tilskadekomsten i form af lønsedler, årsopgørelser og evt. erklæring fra arbejdsgiveren. I nogle sager anvendes også de kommunale akter.

I tilfælde, hvor Erstatningsnævnet vurderer, at yderligere dokumentation er nødvendig for behandling af sagen, vil nævnet gøre ansøgeren opmærksom herpå og anmode om indsendelse heraf.

Er der gebyrer, som skal betales, når ansøgningen modtages og bliver behandlet?

Nej. Erstatningsnævnets behandling af sagen er gratis for ansøgeren.

Hvilken myndighed træffer afgørelse ved ansøgninger om erstatning og godtgørelse (i nationale sager)?

I Danmark træffes afgørelse om erstatning og godtgørelse til ofre for forbrydelser af et nævn, som nedsættes af justitsministeren. Denne myndighed kaldes Erstatningsnævnet (Criminal Injuries Compensation Board).

Afgørelse kan også træffes af de danske domstole enten under en straffesag eller ved en senere civil sag, f.eks. hvis Erstatningsnævnets afgørelse indbringes for domstolene.

Hvor skal jeg sende min ansøgning hen?

Ansøgningen skal sendes til politiet på det sted, hvor straffelovsovertrædelsen blev anmeldt. Politiet sørger herefter for at oversende sagen til Erstatningsnævnet sammen med straffesagens akter.

Hvis du allerede har en sag i nævnet, skal du indsende ansøgningen til Erstatningsnævnet fysisk på adressen Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg, eller digitalt til Link åbner i nyt vindueerstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Skal jeg være til stede under sagens behandling/eller når der træffes en afgørelse?

Administrativ behandling

Erstatningsnævnet behandler ansøgningerne på skriftligt grundlag. Afgørelsen udarbejdes skriftligt og sendes til ansøgeren digitalt eller fysisk. Ansøgeren skal derfor ikke være til stede under sagens behandling.

Domstolsbehandling

Behandles kravet ved domstolene under straffesagen eller senere ved et søgsmål mod Erstatningsnævnet, har ansøgeren mulighed for at være til stede under hovedforhandlingen. Her er det ikke et krav, at ansøgeren er til stede, hvis ansøgeren er repræsenteret ved advokat og ikke er indkaldt til at afgive forklaring i retten.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet kan variere betydeligt fra sag til sag. Det skyldes bl.a., at der - afhængig af sagens konkrete omstændigheder - kan være behov for at indhente yderligere oplysninger fra f.eks. politiet, læger eller andre myndigheder, ligesom det i sager, hvor der er spørgsmål om varigt mén eller erhvervsevnetab, kan være nødvendigt at forelægge sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilket kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden.

Mere end 50 % af de nye sager, som Erstatningsnævnet modtager, behandles inden 50 dage efter en særlig hurtig procedure, der anvendes i forbindelse med ukomplicerede sager. Det drejer sig bl.a. om sager, hvor der foreligger endelig dom både vedrørende skyldsspørgsmålet og erstatningens størrelse.

Hvis sagen ikke kan afgøres efter den særlige hurtige procedure, er den almindelige sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet for tiden op til 18 måneder, fra nævnet modtager en ny ansøgning om erstatning.

Du kan lette ekspeditionen af din sag ved at sende dokumentation for dine erstatningskrav til nævnet. Dokumentationen kan bestå af f.eks. kvitteringer for køb af medicin, lægeerklæring vedrørende sygeperiode eller erklæring fra din arbejdsgiver om mistet indtægt som følge af skaden.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Erstatningsnævnets afgørelse kan ikke påklages til andre administrative myndigheder. Hvis man ønsker afgørelsen ændret, må man i første omgang henvende sig til Erstatningsnævnet og i den forbindelse beskrive, hvorfor man er uenig i afgørelsen. Nævnet vil derefter vurdere, om der er grundlag for at genoptage behandlingen af sagen. Kriteriet er som regel, at ansøgeren er kommet med nye relevante oplysninger, der har betydning for sagens udfald.

Hvis Erstatningsnævnet fastholder sin afgørelse, kan man få prøvet Erstatningsnævnets afgørelse ved domstolene.

Der er endvidere mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand.

Hvor får jeg de nødvendige blanketter og anden information om, hvordan jeg ansøger om erstatning?

Blanketter og information om, hvordan der søges om erstatning og godtgørelse, findes på Erstatningsnævnets hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.erstatningsnaevnet.dk/

Findes der en speciel hjælpelinje eller hjemmeside, som jeg kan bruge?

Skadelidte, der har spørgsmål vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, kan kontakte Erstatningsnævnet på telefonnummer: + 45 33 92 33 34 i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00 mandag til torsdag og kl. 10.00 – 14.00 fredag.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat), når jeg forbereder min ansøgning?

Ja. Som forurettet under en straffesag har du under visse betingelser mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat. Det er bl.a. bistandsadvokatens opgave at bistå med hjælp til fremsættelse af erstatningskrav i både straffesagen og over for Erstatningsnævnet.

Erstatningsnævnet kan ikke beskikke en advokat for ansøgeren. Beskikkelsen sker ved retten i den retskreds, hvor straffelovsovertrædelsen er begået.

Herudover eksisterer der også forskellige retshjælpsorganisationer i Danmark.

Er der nogen hjælpeorganisationer, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning?

Sidste opdatering: 06/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Tyskland

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

I henhold til Opferentschädigungsgesetz (OEG, lov om erstatning til ofre for voldsforbrydelser) ydes der erstatning til ofre for et forsætligt, retsstridigt overgreb, dvs. en voldsforbrydelse, og disses efterladte.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

I henhold til OEG fastsættes erstatningen afhængigt af omfanget af den forårsagede helbredsskade og dens sundhedsmæssige og økonomiske følger. I den forbindelse er det påkrævet med en varig helbredsskade (mere end seks måneders varighed). Erstatningsbeløb udbetales regelmæssigt én gang om måneden, så længe betingelserne herfor er opfyldt.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er familiemedlem til et offer, der er afgået ved døden som følge af en strafbar handling, eller berettiget til underholdsbidrag fra dette? Hvilke familiemedlemmer eller underholdsberettigede kan få erstatning?

Erstatning betales også til et offers efterladte. Efterladte er ægtefællen og offerets børn, i undtagelsestilfælde også forældrene.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er familiemedlem til et overlevende offer eller berettiget til underholdsbidrag fra dette? Hvilke familiemedlemmer eller underholdsberettigede kan i så tilfælde få erstatning?

Familiemedlemmer til et overlevende offer kan under visse omstændigheder modtage ydelser til lægebehandling samt ydelser, der tilvejebringer et tilstrækkeligt forsørgergrundlag.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i en EU-medlemsstat?

I henhold til OEG er omfanget af ydelserne til udlændinge afhængigt af deres opholdsstatus. Statsborgere i EU-medlemsstater samt udlændinge, som i mindst tre år har opholdt sig lovligt i Tyskland, modtager de samme ydelser som tyskere. For andre udlændinge er ydelserne lavere.

Kan jeg få erstatning fra dette land, hvis jeg har bopæl og statsborgerskab her, selv om den strafbare handling blev begået i en anden EU-medlemsstat? Vil jeg i stedet kunne ansøge om erstatning i dette land og ikke i det land, hvor den strafbare handling blev begået? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

I henhold til §3a i OEG kan også ofre for en voldsforbrydelse, der er begået i udlandet, få erstatning. Denne udbetales ikke som løbende ydelser, men derimod i form af en engangsydelse. Desuden er denne ydelse subsidiær i forhold til ydelser fra andre myndigheder.

Skal jeg først anmelde den strafbare handling til politiet for at kunne gøre krav om erstatning gældende?

Ansøgere i henhold til OEG er ligesom alle ansøgere til sociale ydelser underlagt en samarbejdspligt. Denne omfatter først og fremmest meddelelse af alle forhold, som tjener til belysning af sagens faktiske omstændigheder. Hertil hører i princippet også indgivelse af en anmeldelse mod skadevolderen eller skadevolderne.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før kravet kan gøres gældende?

Nej, de kompetente myndigheder skal i princippet træffe en selvstændig afgørelse om OEG-ansøgningen. I mange tilfælde kan det imidlertid være nødvendigt at afvente resultaterne af efterforskningen eller udfaldet af straffesagen.

Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal jeg så først forsøge at få erstatning af denne?

Nej, erstatningen i henhold til OEG er uafhængig af, om skadevolderen er identificeret.

Har jeg krav på erstatning, også selv om skadevolderen ikke er blevet fundet eller dømt? I bekræftende fald, hvilken dokumentation skal jeg vedlægge min ansøgning?

Ja, erstatningen er uafhængig af efterforskningen eller domfældelsen af skadevolder. Ansøgningen skal vedlægges alle dokumenter, som kan tjene til belysning af sagens faktiske omstændigheder og bestemmelse af skadens omfang.

Skal jeg overholde en bestemt frist i forbindelse med min ansøgning om erstatning?

Nej, der er ikke fastsat nogen frist i OEG. Erstatningsydelser kan imidlertid kun udbetales med tilbagevirkende kraft for en periode på et år før indgivelsen af ansøgningen.

Hvilke skader og udgifter falder ind under erstatningen?

Omfatter erstatningen eksempelvis:

a) ofre for en strafbar handling:

- materielle (ikke psykiske) skader:

 • Udgifter til medicinsk behandling af skaden (ambulant og stationær medicinsk behandling, rehabilitering)
 • Merbehov- eller udgifter på grund af skaden (f.eks. pleje og omsorg, midlertidig og varig behandling, længerevarende fysioterapeutisk behandling, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • Permanent skade (f.eks. invaliditet eller andre blivende skader)
  • Indkomsttab under og efter den medicinske behandling (inkl. tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsudygtighed eller formindskede midler til sit underhold osv.)
  • Mistede muligheder
  • Udgifter til retssager i forbindelse med den hændelse, som førte til skaden, f.eks. advokat- og sagsomkostninger)
  • Erstatning ved tyveri eller beskadigelse af personlige ejendele
  • Andet

- psykisk (moralsk) skade:

 • Skade og lidelse for offeret

b) berettigede personer eller et offers familiemedlemmer:

- materielle (ikke psykiske) skader:

 • Begravelsesomkostninger
 • Udgifter til medicinsk behandling (f.eks. til behandling af et familiemedlem, ambulant og stationær behandling, rehabilitering)
 • mistet underhold eller mistede muligheder

- psykologisk skade:

 • Skade eller lidelse for familiemedlemmer eller bidragsberettigede personer/erstatning til efterladte ved offerets død.

Erstatningen til ofre omfatter månedlige pensionsydelser til godtgørelse af de helbredsmæssige og økonomiske følger af helbredsskaden, ydelser til behandling samt plejeydelser. Der udbetales ikke erstatning for svie og smerte.

Erstatningen til efterladte omfatter månedlige pensionsydelser til enker/enkemænd, børn, der har mistet begge forældre, og eventuelt forældre, ydelser til lægebehandling samt plejeydelser.

Bliver erstatningen udbetalt som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Pensionsydelser til ofre og efterladte til godtgørelse af de helbredsmæssige og økonomiske følger af en helbredsskade udbetales månedligt, så længe forudsætningerne herfor foreligger. Andre ydelser udbetales, hvis og såfremt der er et behov.

På hvilken måde vil min adfærd i forbindelse med den strafbare handling, tidligere straffe eller mit manglende samarbejde under erstatningssagen kunne have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Har skadelidte selv forårsaget skaden, eller hvis en erstatning af andre grunde ikke forekommer rimelig, navnlig egen adfærd i forbindelse med den handling, der giver anledning til erstatningskravet, skal der nægtes erstatning. Den blotte tilstedeværelse af tidligere straffe er imidlertid ikke tilstrækkeligt hertil. Ansøger er desuden forpligtet til at bidrage med det, han kan, til belysning af sagens faktiske omstændigheder. Der kan helt eller delvist nægtes udbetaling af ydelser, hvis denne pligt ikke overholdes.

På hvilken måde kan min økonomiske situation have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller størrelsen heraf?

Erstatning i henhold til OEG udbetales i princippet uafhængigt af skadelidtes indtægts- eller formueforhold. Kun i forbindelse med ydelser til godtgørelse af økonomiske følger af skaden og ved plejeydelser kan skadelidtes økonomiske situation have indflydelse på ydelsens størrelse.

Findes der andre kriterier, der kan have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller for størrelsen heraf?

Nej, der er ikke andre kriterier end førnævnte, som kan have indflydelse på beregningen af erstatning i henhold til OEG.

Hvordan beregnes erstatningen?

Pensionsydelser til godtgørelse af de helbredsmæssige følger af skaden beregnes efter deres omfang. Pensionsydelser til godtgørelse af økonomiske følger af skaden baseres på de faktiske økonomiske ulemper.

Er der et minimums- og/eller maksimumsbeløb?

Nej.

Skal jeg angive beløbet i ansøgningsformularen. I bekræftende fald, hvor kan jeg finde vejledning om beregning af erstatningen eller om andre aspekter?

Nej (se svar på det foregående spørgsmål).

Modregnes en erstatning, som jeg har fået fra andre kilder på grund af tab (arbejdsgiverforsikring eller privat forsikring), i erstatningen fra staten?

Pensionsydelserne til godtgørelse af sundhedsmæssige følger af skaden udbetales uafhængigt af ydelser fra andre private eller offentlige organer. Ved beregningen af ydelserne til godtgørelse af økonomiske følger af skaden kan en modregning af sådanne ydelser imidlertid komme på tale.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

OEG åbner ikke mulighed for at udbetale forskud. Ydelser til pleje og lægebehandling kan imidlertid allerede udbetales, inden erstatningsansøgningen er færdigbehandlet.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning efter afgørelsen i hovedsagen (f.eks. hvis omstændighederne har ændret sig, eller helbredstilstanden er blevet forværret osv.)?

Ved en forværring af helbredstilstanden kan der til enhver tid fremsættes en såkaldt ansøgning om forværring og anmodes om en ny beregning af ydelserne. Ved beregningen af ydelser til godtgørelse af økonomiske følger af skaden kan der til enhver tid tages hensyn til ændrede indtægtsforhold.

Hvilke ledsagende dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Vedlægges skal alle dokumenter, der bidrager til belysning af sagens faktiske omstændigheder og bestemmelse af den forårsagede skade.

Er der administrationsgebyrer eller andre gebyrer, som skal betales i forbindelse med indgivelsen og behandlingen af ansøgningen?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om erstatning (i sager med nationale virkninger)?

Afgørelsen træffes af de kompetente myndigheder i henhold til delstatslovgivningen.

Hvem skal ansøgningen stiles til (i sager med nationale virkninger)?

Ansøgningen kan i princippet indgives til alle sociale myndigheder, hvorefter den fremsendes til den kompetente myndighed.

Skal jeg være til stede under behandlingen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid går der (cirka), inden myndigheden har truffet afgørelse vedrørende min ansøgning om erstatning?

Det kan der ikke siges noget generelt om. Sagens varighed afhænger navnlig af, hvor enkel eller vanskelig belysningen af de faktiske omstændigheder er, og om det er nødvendigt at indhente lægeattester.

Hvordan kan jeg klage over afgørelsen, hvis jeg ikke er enig i myndighedens afgørelse?

Der kan gøres indsigelse mod afgørelsen. Hvis den kompetente myndighed ikke når frem til en anden afgørelse i indsigelsessagen, kan afgørelsen påklages ved Sozialgericht (socialsikringsretten).

Hvor kan jeg finde de nødvendige formularer og yderligere oplysninger om, hvordan man søger om erstatning?

Disse oplysninger kan rekvireres mange steder, idet både staten og delstaterne stiller disse oplysninger til rådighed på dertil egnede websteder. Som et eksempel herpå kan der henvises til arbejds- og socialministeriets hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html eller til onlinedatabasen for ofre for forbrydelser Link åbner i nyt vinduehttps://www.odabs.org/.

Er der en særlig hotline eller et websted, hvor jeg kan søge oplysninger?

Både staten og delstaterne har en lang række websteder, hvor der kan findes oplysninger vedrørende erstatning til ofre, f.eks. på arbejds- og socialministeriets hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html eller under Link åbner i nyt vinduehttps://www.odabs.org/ .

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) til indgivelse af ansøgningen?

Udgifter til advokat betragtes ikke som erstatningsydelse og kan derfor ikke erstattes i henhold til OEG.

Findes der offerstøtteorganisationer, som kan bistå mig i forbindelse med min ansøgning om erstatning?

Ja, der findes en række regionale og nationale offerstøtteorganisationer. Den største nationale støtteorganisation er "Der Weisse Ring".

Sidste opdatering: 11/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Estland

Hvilke former for forbrydelser kan jeg få erstatning for?

Erstatning ydes til ofre for voldelige forbrydelser og til voldsofres forsørgelsesberettigede. En voldelig forbrydelse er en strafbar handling efter straffeloven, som er begået direkte mod en persons liv eller helbred, og som har medført døden for den skadelidte eller har påført den pågældende alvorlige helbredsskader eller lidelser af mindst fire måneders varighed.

Hvilke former for skader kan jeg få erstatning for?

Du har ret til erstatning, hvis en voldelig forbrydelse har påført dig alvorlige helbredsskader eller lidelser af mindst fire måneders varighed.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Der udbetales en godtgørelse på 448 EUR til den person, der afholder udgifterne til begravelse af et offer for en voldelig forbrydelse. Bemærk, at den person, der afholder begravelsesudgifterne, ikke skal være en af offerets pårørende eller forsørgelsesberettigede.

Forsørgelsesberettigede til et offer, der er død som følge af en voldelig forbrydelse, har ret til erstatning til ofre for forbrydelser fra staten.

Forsørgelsesberettigede omfatter følgende:

 • offerets mindreårige børn
 • offerets børn i alderen 18-24 år, som er tilmeldt en uddannelse på fuld tid
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets enke, hvis denne er gravid og uden beskæftigelse
 • en forælder eller værge til offerets barn under tre år, som ikke er i beskæftigelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som har overlevet? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning i dette tilfælde?

Du har ret til erstatning, hvis offeret som følge af en voldelig forbrydelse er blevet påført alvorlige helbredsskader eller lidelser af mindst fire måneders varighed.

Følgende personer har ret til erstatning:

 • offerets mindreårige børn
 • offerets børn i alderen 18-24 år, som er tilmeldt en uddannelse på fuld tid
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne er nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets enke, hvis denne er gravid og uden beskæftigelse
 • en forælder eller værge til offerets barn under tre år, som ikke er i beskæftigelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

I Estland afhænger retten til erstatning ikke af nationalitet.

Kan jeg kræve erstatning fra dette land, hvis jeg bor her eller stammer herfra (dette er mit opholds- eller statsborgerskabsland), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen blev begået? I så fald, på hvilke betingelser?

Erstatningen betales af den kompetente myndighed i det land, hvor forbrydelsen blev begået. Erstatning ydes i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

Hvis du vil gøre krav på erstatning, kan du henvende dig til:

 • den kompetente myndighed i det pågældende land eller den kompetente myndighed i dit bopælsland
 • i Estland er den kompetente myndighed socialsikringsstyrelsen, som videresender din ansøgning og de vedlagte støttedokumenter til det andet lands kompetente myndighed.

Skal jeg have anmeldt forbrydelsen til politiet først for at kunne kræve erstatning?

En voldelig forbrydelse skal anmeldes til politiet senest 15 kalenderdage efter den dag, hvor forbrydelsen blev begået.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, inden jeg kan kræve erstatning?

Du skal ikke afvente udfaldet af straffesagen, inden du kan kræve erstatning. Det er tilstrækkeligt, at du har anmeldt forbrydelsen til politiet, og at der er indledt en straffesag. Erstatning kan kræves i en periode på tre år efter den dag, hvor forbrydelsen blev begået.

Skal jeg først kræve erstatning fra gerningsmanden, hvis vedkommende er blevet identificeret?

Nej, du skal ikke først kræve erstatning fra gerningsmanden. Når erstatning er tilkendt, overdrages retten til at kræve erstatning til socialsikringsstyrelsen, som rejser et regreskrav mod den person, der har forårsaget skaden (gerningsmanden).

Har jeg stadig krav på erstatning, hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for mit krav?

Du har ret til erstatning, selv om den person, der har forårsaget skaden, ikke er blevet identificeret, eller retssagen endnu ikke er afsluttet.

For at få erstatning til ofre for forbrydelser fra staten skal et undersøgelsesorgan have udstedt en bekræftelse af, at straffesagen er blevet indledt.

Du skal indgive dokumentation for udgifter, hvis du ansøger om godtgørelse af udgifter til lægehjælp eller erstatning for dødsfald.

Skal jeg fremsætte mit erstatningskrav inden for en bestemt tidsfrist?

Erstatningskrav skal indgives inden for en periode på tre år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået, eller hvor du fik kendskab til forbrydelsen.

Hvilke tab og udgifter dækkes af erstatningen?

Erstatningen dækker:

– økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • udgifter til lægebehandling (lægebehandling, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning)
 • yderligere behov eller omkostninger, der udspringer af skaden (f.eks. pleje og bistand, midlertidig og permanent behandling, længerevarende fysioterapi, tilpasning af bolig og særlige hjælpemidler)
 • permanent skade (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tabt arbejdsfortjeneste under og efter lægebehandling (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller reduceret forsørgelse)
  • erstatning for ødelagt tøj og udstyr (f.eks. erstatning for briller og godtgørelse af udgifter til nyt tøj)

– økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 1. begravelsesomkostninger
 2. mistet forsørgelse eller tab af muligheder

– psykologisk skade:

 • pårørendes eller berettigede personers svie og smerte eller erstatning til overlevende, hvis ofret er afgået ved døden

Et offers familiemedlemmer kan have ret til psykologhjælp. For at få erstatning for psykologhjælp skal vedkommende kontakte en tjeneste til støtte for ofre, som udarbejder ansøgningen, der skal underskrives. Der kræves også en politiattest, som bekræfter, at sagen er blevet indledt, og at du er offer eller juridisk repræsentant for et offer. Tjenesten til støtte for ofre vil hjælpe dig med at få udstedt en politiattest.

Du oplyses om muligheden for at få godtgjort udgifter til psykologhjælp inden for ti arbejdsdage. Derefter kan du henvende dig til en psykolog. Godtgørelsen pr. person beløber sig til den månedlige mindsteløn (470 EUR i 2017).

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige afdrag?

Forsørgelsesberettigede modtager erstatning i månedlige afdrag. Udgifter til lægehjælp godtgøres som et engangsbeløb på grundlag af fakturaer.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller manglende samarbejde fra min side under erstatningssagen påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Erstatning betales ikke, hvis:

 1. offeret forårsagede eller medvirkede til forbrydelsen eller skadens opståen gennem sin forsætlige eller skødesløse adfærd
 2. offeret ikke har anmeldt forbrydelsen inden for 15 dage, selv om vedkommende var i stand til det, og politiet ikke på anden måde har fået kendskab til forbrydelsen
 3. offeret er blevet dømt for en voldelig forbrydelse eller på grundlag af straffelovens paragraf 255, stk. 1, eller paragraf 256, stk. 1, og vedkommendes straffeattest ikke er blevet slettet fra strafferegistret i henhold til loven om strafferegistret
 4. betaling af erstatning ville være urimelig eller ubegrundet af andre årsager.

Der kan også gives afslag på erstatning, hvis sagsøgeren har nægtet at samarbejde med de retshåndhævende myndigheder om fastlæggelse af omstændighederne omkring den strafbare handling, identifikation eller anholdelse af gerningsmanden eller fremlæggelse af beviser for skaden.

Hvordan påvirker min økonomiske situation mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Din økonomiske situation har ingen betydning for tildelingen eller betalingen af erstatning.

Er der andre kriterier, der kan påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Ethvert beløb, som skadelidte modtager eller har ret til at modtage på grundlag af skade, der skyldes en voldelig forbrydelse, fra andre kilder end den person, der er ansvarlig for den skade, der er forårsaget af forbrydelsen, fratrækkes det beløb, der bruges som grundlag for fastsættelsen af erstatningens størrelse, herunder godtgørelse for tab af erhvervsevne, der udbetales til offeret. Når erstatningens størrelse bestemmes, tages alle beløb, der udbetales til sagsøgeren af den person, der er ansvarlig for den skade, der er forårsaget af forbrydelsen, inden tildelingen af erstatning, i betragtning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Beregning af erstatning for delvist eller fuldstændigt tab af erhvervsevne

Erstatningens størrelse beregnes på grundlag af den gennemsnitlige indkomst pr. kalenderdag. Erstatningen beregnes ud fra den skattepligtige indkomst i de seks måneder inden forbrydelsen.

Beregning af skade som følge af delvist eller fuldstændigt tab af erhvervsevne

Den gennemsnitlige indkomst pr. kalenderdag multipliceres med 30, og pensionen for manglende erhvervsevne eller godtgørelse for erhvervsevne, som er tildelt personen, fratrækkes resultatet af multiplikationen. Erstatningen dækker 80 % af den tabte indkomst. Data om gennemsnitsindkomster er indhentet fra told- og skattestyrelsen.

Beregning af erstatning for forsørgers død

1. Offerets gennemsnitlige indkomst pr. kalenderdag multipliceres med 30, og efterladtepensionen til personen fratrækkes resultatet af multiplikationen.

2. Der udbetales en procentdel af det beregnede beløb afhængigt af antallet af forsørgelsesberettigede:

 • 75 % for én forsørgelsesberettiget
 • 85 % for to forsørgelsesberettigede
 • 100 % for tre eller flere forsørgelsesberettigede

Der udbetales 80 % af det beregnede beløb.

Er der minimums-/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Der er intet minimumsbeløb. Erstatning udbetales, så længe den berettigede person har ret til erstatning, eller op til grænsen på 9 590 EUR.

Skal jeg angive beløbet i erstatningskravet? Modtager jeg i så fald instrukser i, hvordan det beregnes, eller i andre aspekter?

Der skal ikke angives et beløb i erstatningskravet.

Vil erstatning, som jeg eventuelt modtager fra andre kilder (f.eks. min arbejdsgivers eller en privat forsikringsordning), blive fratrukket den erstatning, der udbetales af staten?

Ja.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I så fald, på hvilke betingelser?

Der kan udbetales forskud på erstatning til personer, som befinder sig i en vanskelig økonomisk situation, hvis de har ret til erstatning, men tildelingen heraf er forsinket.

Der kan udbetales forskud på op til 640 EUR efter ansøgning.

Hvis forskuddet overstiger den tildelte erstatning, tilbagebetales det uretmæssigt udbetalte beløb.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. efter en ændring i forholdene eller forværret helbred) efter selve afgørelsen?

Du kan forelægge yderligere dokumentation for udgifter til behandling.

Hvilke støttedokumenter skal jeg vedlægge mit krav?

Attest fra et undersøgelsesorgan

Dokumentation for begravelsesudgifter

Dokumentation for udgifter til lægehjælp, medicin osv.

Offerets dødsattest

Skal der betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet modtages og behandles?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Socialsikringsstyrelsen.

Hvem skal kravet stiles til (i nationale sager)?

Muligheder for indgivelse af erstatningskrav:

 • Krav kan også sendes pr. post til Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Krav kan også indgives på et af socialsikringsstyrelsens servicekontorer.

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav?

Du behøver ikke være til stede.

Hvor lang tid tager det (omtrentligt), inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

En afgørelse træffes inden for 30 dage efter modtagelsen af det sidste dokument.

Hvordan kan jeg klage over myndighedens afgørelse, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

En klage over afgørelsen skal indgives senest 30 dage efter modtagelsen heraf. Der kan alternativt indgives en klage til en forvaltningsdomstol efter den procedure, der er fastlagt i forvaltningsloven.

Hvor kan jeg rekvirere de nødvendige formularer og andre oplysninger om, hvordan jeg fremsætter et erstatningskrav?

De nødvendige formularer og oplysninger om, hvordan du gør krav på erstatning, findes på Link åbner i nyt vinduesocialsikringsstyrelsens websted.

Findes der en særlig hjælpelinje eller et særligt websted, jeg kan bruge?

Tjenester til støtte for ofre kan også kontaktes telefonisk. Deres kontaktoplysninger findes på Link åbner i nyt vinduesocialsikringsstyrelsens websted.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udarbejder kravet?

Ja.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning?

Tjenester til støtte for ofre hjælper også med at kræve erstatning.

Sidste opdatering: 04/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Grækenland

Hvilke former for forbrydelser kan jeg få erstatning for?

Den græske lov om erstatning til ofre for voldelige forbrydelser omhandler følgende forbrydelser begået i Grækenland:

forsætlig vold og de forbrydelser, der er omhandlet i følgende artikler i straffeloven: artikel 323 (slavehandel), artikel 323A (menneskehandel), artikel 323B (tilrettelæggelse af rejser med henblik på deltagelse i samleje eller andre former for usømmelighed, der involverer mindreårige (sexturisme)), artikel 336 (voldtægt af mindreårige), artikel 339, stk. 1 og 4 (korruption af mindreårige), artikel 342, stk. 1 og 2 (seksuelt misbrug af børn), artikel 348A (børnepornografi), artikel 348Β (børnelokkeri i seksuelt øjemed), artikel 348C (pornografisk gengivelse af mindreårige), artikel 349 (køb af prostitution), artikel 351 (menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse) og artikel 351A (usømmelighed over for mindreårige mod betaling).

Hvilke former for skader kan jeg få erstatning for?

Der ydes erstatning for enhver handling, der er begået forsætligt ved brug af fysisk vold eller under trussel om fysisk vold, som har medført døden eller alvorlige fysiske eller psykiske skader hos offeret, og for enhver handling, der er begået forsætligt ved brug af fysisk vold eller under trussel om fysisk vold, som har en længere strafferamme (kátheirxi).

Siden den 1. januar 2010 har ansatte ved fængselsvæsenet, der har været udsat for forsætlig vold, som har medført handicap eller alvorlige varige mén, og som er begået i Grækenland, haft ret til sygeorlov, indtil det kompetente lægefaglige råd vurderer, at de er arbejdsdygtige.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Erstatning ydes til medlemmer af offerets familie, dvs. offerets ægtefælle, samboende partner i et fast og varigt heteroseksuelt eller homoseksuelt forhold, forlovede, slægtninge eller besvogrede i direkte linje, adoptivforældre og -børn, søskende eller søskendes forlovede, og andre personer end offerets mindreårige børn og forældre, der forsørges af vedkommende.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som har overlevet? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning i dette tilfælde?

I dette tilfælde har kun den direkte skadede person, dvs. offeret, ret til erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Den græske erstatningsmyndighed (Archí Apozimíosis) yder erstatning til ofre for forsætlig vold, hvis handlingen er begået i Grækenland, og offeret har sin bopæl (katoikía) eller sit sædvanlige opholdssted (siníthi diamoní) i Grækenland eller på en anden EU-medlemsstats område. Der skelnes ikke mellem EU-statsborgere og tredjelandsstatsborgere.

Kan jeg kræve erstatning fra dette land, hvis jeg bor her eller stammer herfra (dette er mit opholds- eller statsborgerskabsland), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen blev begået? I så fald, på hvilke betingelser?

Hvis forbrydelsen blev begået i et andet EU-land, har ofre, som har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i Grækenland, kun ret til – via den græske bistandsydende myndighed (Archí Syndromís) – at indgive et krav til erstatningsmyndigheden i den berørte EU-medlemsstat om rimelig og hensigtsmæssig erstatning i overensstemmelse med den specifikke lovgivning i den pågældende medlemsstat.

Skal jeg have anmeldt forbrydelsen til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja. Forbrydelsen skal anmeldes til den offentlige anklager eller politiet inden for fem dage, da det ellers kan være umuligt at finde gerningsmanden. Hvis du på grund af tvingende årsager (force majeure) ikke har kunnet anmelde forbrydelsen mod dig, begynder fristen på fem dage at løbe, når disse årsager ikke længere gør sig gældende.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, inden jeg kan kræve erstatning?

Ja, fordi din ret til erstatning indtræder, a) hvis gerningsmanden ikke har de nødvendige ressourcer til at yde erstatning til dig efter en endelig dom, b) hvis gerningsmandens identitet ikke kan fastlægges, når sagen arkiveres i registret over ukendte gerningsmænd, eller c) hvis gerningsmanden ikke kan retsforfølges eller dømmes, når sagen er arkiveret efter begæring fra den kompetente offentlige anklager, ikke kommer for retten efter endelig afgørelse, afgøres ved endelig frifindelse eller afsluttes endeligt på anden måde.

Skal jeg først kræve erstatning fra gerningsmanden, hvis vedkommende er blevet identificeret?

Ja, fordi offeret i de sager, der er nævnt i litra a) og c) ovenfor (dvs. hvis gerningsmanden ikke har de nødvendige ressourcer til at yde erstatning til dig, eller gerningsmanden ikke kan retsforfølges eller dømmes), kun kan indgive et sådant erstatningskrav, hvis han eller hun ikke på anden måde kan få opfyldt sit erstatningskrav mod gerningsmanden som fastlagt ved endelig dom.

Har jeg stadig krav på erstatning, hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for mit krav?

Ja, du kan kræve erstatning fra erstatningsmyndigheden, hvis gerningsmandens identitet ikke kan fastlægges, når sagen er blevet arkiveret i registret over ukendte gerningsmænd.

Skal jeg fremsætte mit erstatningskrav inden for en bestemt tidsfrist?

Et erstatningskrav skal indgives til erstatningsmyndigheden af den berettigede person eller af vedkommendes repræsentant inden for en periode på et år fra den dato, hvor kravet opstod.

Hvilke tab og udgifter dækkes af erstatningen?

a) For offeret for forbrydelsen:

økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • udgifter til lægebehandling (lægebehandling, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning)
 • tabt arbejdsfortjeneste under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste, tab eller forringelse af erhvervsevne osv.)

psykologisk skade:

 • psykisk og psykologisk støtte
 • skift af miljø og adresse (flytning og køb af grundlæggende forbrugervarer)

b) For offerets pårørende eller andre personer, som er berettigede i medfør af deres forbindelse til offeret:

økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • begravelsesomkostninger
 • udgifter til lægebehandling (f.eks. terapi til pårørende, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning)
 • tab af underhold eller muligheder.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige afdrag?

Som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller manglende samarbejde fra min side under erstatningssagen påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Når erstatningens størrelse bestemmes, tages eventuelle uberettigede handlinger fra din side i betragtning.

Hvis du under retssagen ikke har samarbejdet med myndighederne og uberettiget har undladt at bistå dem, navnlig hvis du har nægtet at udtale dig eller har skjult eller ikke fremlagt beviser og derved har vanskeliggjort identifikationen af gerningsmanden, har du ikke ret til erstatning.

Hvordan påvirker min økonomiske situation mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Din ret til erstatning eller erstatningens størrelse afhænger ikke af din økonomiske situation.

Er der andre kriterier, der kan påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Du har ikke ret til erstatning i følgende tilfælde: hvis handlingen blev begået mellem medlemmer af en kriminel organisation, en bande eller en terroristgruppe, hvis du bevidst ikke anmeldte forbrydelsen mod dig inden for fem dage og derved vanskeliggjorde identifikationen af gerningsmanden (hvis du på grund af tvingende årsager (force majeure) ikke har kunnet anmelde forbrydelsen mod dig, begynder fristen på fem dage at løbe, når disse årsager ikke længere gør sig gældende), c) hvis du under retssagen uberettiget har undladt at bistå myndighederne, navnlig hvis du har nægtet at udtale dig eller har skjult eller ikke fremlagt beviser og derved har vanskeliggjort identifikationen af gerningsmanden, og d) i andre tilfælde, hvor dit erstatningskrav i lyset af de særlige omstændigheder udgør et misbrug af rettigheder.

Når erstatningens størrelse bestemmes, tages eventuelle uberettigede handlinger fra din side, den græske stats eventuelle udgifter til din hospitalsindlæggelse og andre beløb, du har modtaget fra gerningsmanden, fra sociale tjenester eller andre kilder, i betragtning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningens størrelse bestemmes i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser i græsk lovgivning.

Er der minimums-/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Nej.

Skal jeg angive beløbet i erstatningskravet? Modtager jeg i så fald instrukser i, hvordan det beregnes, eller i andre aspekter?

Ja, ansøgningsformularen indeholder en særlig rubrik, der skal udfyldes.

Vil erstatning, som jeg eventuelt modtager fra andre kilder (f.eks. min arbejdsgivers eller en privat forsikringsordning), blive fratrukket den erstatning, der udbetales af staten?

Ja. I ansøgningsformularen skal du angive det erstatningsbeløb, du gør krav på, og enhver anden erstatning, du har modtaget, så den græske stats eventuelle udgifter til din hospitalsindlæggelse og andre beløb, du har modtaget fra gerningsmanden, fra sociale tjenester eller andre kilder, kan modregnes.

Du skal også give oplysninger om din situation som følge af skaden. Det betyder, at du skal angive og fremlægge dokumentation for udgifter til lægebehandling, hospitalsudgifter eller begravelsesudgifter, eventuelle tab eller reduktion af din indkomst, stigninger i dine udgifter eller manglende erhvervsevne som følge af den skade, der er forårsaget af den påståede forbrydelse.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I så fald, på hvilke betingelser?

Nej.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. efter en ændring i forholdene, forværret helbred osv.) efter selve afgørelsen?

Erstatningsmyndigheden har ikke fastlagt udtrykkelige bestemmelser om supplerende eller yderligere erstatning. En sådan erstatning kan dog i henhold til græsk lovgivning ydes, hvis omstændighederne ændres, eller offerets sundhed forværres.

Hvilke støttedokumenter skal jeg vedlægge mit krav?

Følgende støttedokumenter skal vedlægges afhængigt af omstændighederne:

 • identitetskort, pas eller dokumentation for civilstand
 • opholdstilladelse eller anerkendelse af modtagelse af ansøgning om fornyelse af opholdstilladelse
 • dokumentation for betaling af begravelsesudgifter og udgifter til lægebehandling
 • dødsattest for offeret eller lægeerklæringer, der dokumenterer skadens type, varigheden af handicap, karakteren af eventuelle helbredsskader og eventuelle varige mén samt alvoren af sådanne mén
 • indkomst i året forud for indgivelsen af erstatningskravet og i året inden hændelsen (skattevurdering fra den kompetente skattemyndighed eller selvangivelse indgivet af dig selv eller din ægtefælle, din partner i civilt partnerskab eller en anden permanent samlever)
 • bekræftelse af indgivelse af klage/rapport om overtrædelse(r)
 • en kopi af de relevante endelige domme eller retsafgørelser eller en bekræftelse af sagens afslutning
 • kvittering for betaling eller manglende betaling af de relevante beløb fra andre kilder (arbejdsgivers eller privat forsikringsordning)
 • andre dokumenter, der er relevante eller dokumenterer tab eller reduktion af din indkomst, stigninger i dine udgifter eller manglende erhvervsevne.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet modtages og behandles?

Ja. Der skal betales 100 EUR, inden sagen undersøges af erstatningsmyndigheden. Hvis dette beløb ikke betales, afvises erstatningskravet.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Erstatningsmyndigheden.

Hvem skal kravet stiles til (i nationale sager)?

Til den bistandsydende myndighed eller direkte til erstatningsmyndighedens sekretariat.

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav?

Ikke nødvendigvis. Hvis det er nødvendigt, vil du blive bedt om at præsentere dig selv.

Hvis du har din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted i en anden medlemsstat, anmoder den græske erstatningsmyndighed den relevante bistandsydende myndighed om at udspørge dig i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning og sende den en rapport. Den græske erstatningsmyndighed kan også selv afhøre dig pr. telefon eller videokonference i overensstemmelse med græsk lovgivning i samarbejde med den relevante bistandsydende myndighed. I dette tilfælde kan den græske erstatningsmyndighed ikke pålægge den person, der gør krav på erstatning, at blive afhørt.

Hvor lang tid tager det (omtrentligt), inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

Erstatningsmyndigheden skal undersøge sagen inden for tre måneder fra datoen for indgivelsen af erstatningskravet og skal træffe sin endelige afgørelse inden for tre måneder fra datoen for vurdering af erstatningskravet.

Hvordan kan jeg klage over myndighedens afgørelse, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Både den person, der fremsætter et erstatningskrav, og den græske stat kan påklage erstatningsmyndighedens afgørelse ved forvaltningsdomstolen i første instans (Dioikitikó Protodikeío). Fristen er fire måneder.

Hvor kan jeg rekvirere de nødvendige formularer og andre oplysninger om, hvordan jeg fremsætter et erstatningskrav?

Link åbner i nyt vinduehttp://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Findes der en særlig hjælpelinje eller et særligt websted, jeg kan bruge?

Der findes ingen særlig hjælpelinje til indgivelse af erstatningskrav. Link åbner i nyt vinduehttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udarbejder kravet?

I grænseoverskridende tvister ydes der retshjælp i civilsager (og handelssager), hvis du har din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted i en anden EU-medlemsstat. Retshjælp kan også ydes gennem udpegelsen af en advokat, som yder juridisk rådgivning med henblik på at bilægge tvisten, inden den kommer for retten. Personer, der har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i Grækenland, men ansøger om retshjælp til en retssag eller en procedure i en anden EU-medlemsstat, er også berettiget til advokatbistand, indtil den kompetente myndighed i den anden medlemsstat har modtaget en ansøgning om retshjælp.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning?

Link åbner i nyt vindueCentret for forskning i ligestilling mellem mænd og kvinder (KEThI)

Link åbner i nyt vindueNationalt center for social solidaritet (EKKA)

Generalsekretariatet for ligestilling mellem mænd og kvinder (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Link åbner i nyt vindueGræsk flygtningehjælp (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Link åbner i nyt vindueAmnesty International – den græske afdeling

Link åbner i nyt vindueGrækenlands politi – Cyberkriminalitet.

Sidste opdatering: 20/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Spanien

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

I spansk ret er det normalt, at krav om erstatning for lidte skader gøres gældende som led i en straffesag, hvor det civilretlige og strafferetlige ansvar behandles samlet. Dette er grunden til, at undersøgelsesdommeren giver skadelidte mulighed for at gøre sit krav gældende ved en civil sag. Skadelidte kan så vælge, om han/hun ønsker at gøre sit krav gældende som led i straffesagen, eller om han/hun forbeholder sig retten til at kræve erstatning for den lidte skade ved en civilsag.

Hvis skadelidte ønsker at gøre erstatningskrav gældende som led i straffesagen, kan han/hun enten vælge at lade statsadvokaten fremsætte kravet på sine vegne (hvilket normalt sker, hvis vedkommende intet har tilkendegivet) eller selv at fremsætte kravet (med hjælp fra en advokat eller procesfuldmægtig).

Hvis skadelidte vælger ikke at gøre erstatningskrav gældende som led i straffesagen, skal vedkommende rejse en civil retssag efter reglerne for sådanne retssager.

I grænseoverskridende sager, hvor forbrydelsen f.eks. er begået i en anden medlemsstat end den, hvor offeret bor, kan denne i henhold til national lov gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen ved den kompetente strafferet.

Helt specifikt ydes der i henhold til spansk ret erstatning til ofre for voldsforbrydelser, forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed eller terrorforbrydelser.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed findes der en erstatningsordning i Spanien, der kan udnyttes ved denne type forsætlige forbrydelser og voldsforbrydelser begået i Spanien, som har medført dødsfald, svære personskader eller skader på det fysiske eller psykiske helbred. Ofre for forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed har ligeledes ret til denne erstatning – selv hvis der ikke har været vold involveret.

Generelt er der adgang til den lovbestemte økonomiske hjælp, hvis offeret på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået:

 • er spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat,
 • hverken er spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat, men har sin sædvanlige bopæl i Spanien,
 • er statsborger i en anden stat, der yder samme type støtte til de spanske statsborgere, der befinder sig på deres område.

Ved dødsfald skal modtageren – og ikke den afdøde – opfylde ovenstående betingelser relateret til statsborgerskab og bopæl.

Ved svære personskader eller svære skader på det fysiske eller psykiske helbred ydes erstatningen til de direkte ofre, dvs. de personer, der har lidt skaderne.

De skader, der giver ret til økonomisk hjælp, er skader, som udgør en krænkelse af den personlige integritet eller det fysiske eller psykiske helbred, og som medfører en midlertidig uarbejdsdygtighed i mindst seks måneder eller en varig uarbejdsdygtighed, idet den pågældendes erhvervsevne som minimum er nedsat med 33 %.

Ved terrorforbrydelser findes der en række statslige hjælpeforanstaltninger til terrorofre, som skal yde erstatning for de skader, der skyldes denne type forbrydelse, idet der stilles et krav om, at de lidte skader klart er en følge af terrorhandlingen.

De skader, der ydes erstatning for, er følgende:

 • Personskader – både fysiske og psykiske – samt udgifter forbundet med den medicinske behandling, proteser og kirurgiske indgreb.
 • Den pågældende får kun udbetalt beløbene, hvis han/hun ikke er fuldt eller delvist dækket af det offentlige eller private understøttelsessystem, som vedkommende er underlagt.
 • Materielle skader på personboliger eller kommercielle og industrielle faciliteter, hjemsteder for politiske partier, fagforeninger eller samfundsorganisationer.
 • Udgifter til midlertidig indkvartering under istandsættelsen af fysiske personers primære bolig.
 • Skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer, dog ikke køretøjer ejet af den offentlige sektor.

Erstatning for ovenstående skader, med undtagelse af personskader, tillægges subsidiær karakter i forhold til den samme type erstatning, der ydes af ethvert andet offentligt organ, eller erstatning inden for rammerne af private forsikringsordninger. I dette tilfælde svarer den udbetalte erstatning til den forskel, der måtte være mellem erstatningen fra de offentlige forvaltninger eller forsikringsselskaberne og den officielle vurdering.

Erstatningens størrelse afhænger af den lidte skade (skadens art og type af uarbejdsdygtighed, dødsfald osv.).

Andre typer af hjælp:

 • til uddannelsesformål: hvis den studerende, dennes forældre, værger eller juridiske indehavere af forældremyndigheden som følge af en terrorhandling lider personskader i særligt svær grad, eller som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv,
 • umiddelbar psykolog- og psykopædagogisk bistand – både til ofrene og deres pårørende,
 • ekstraordinær bistand til i undtagelsestilfælde at opfylde ofrenes personlige eller familiemæssige behov, som ikke dækkes eller dækkes i utilstrækkelig grad af de ordinære hjælpeforanstaltninger.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som er afgået ved døden som følge af en straffelovsovertrædelse? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser eller forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, som medfører det direkte offers død, ydes erstatningen til de indirekte ofre, der opfylder de generelle betingelser: at offeret på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået, var spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat eller – såfremt dette ikke er tilfældet – havde sin sædvanlige bopæl i Spanien eller var statsborger i en anden stat, der yder samme type støtte til de spanske statsborgere, der befinder sig på deres område.

De indirekte ofre, som kan få erstatning, er:

 • Afdødes ægtefælle, såfremt de ikke var lovmæssigt separeret, eller afdødes permanente samlever eller en person med sammenlignelig følelsesmæssig tilknytning til afdøde, som har boet sammen med afdøde i mindst to år forud for dødsfaldet. Har parret fået børn, er kravet blot et simpelt samliv.
 • Under alle omstændigheder kan der ikke ydes erstatning til personer, der er blevet dømt for et forsætligt manddrab – uanset karakteren – når den afdøde var dennes ægtefælle eller en person, som afdøde havde eller havde haft et regelmæssigt forhold til med en sammenlignelig følelsesmæssig tilknytning.
 • Afdødes barn, som er afhængig af og bor sammen med afdøde. Mindreårige og voksne handicappede børn anses som økonomisk afhængige.
 • Faderen eller moderen til afdøde, som var økonomisk afhængige af den pågældende, forudsat at ingen anden person befinder sig i en af ovenstående situationer.
 • Forældrene til et mindreårigt barn, hvis død er en direkte følge af forbrydelsen, anses ligeledes som indirekte ofre i forhold til den økonomiske hjælp, der ydes i henhold til spansk ret.

Dør et mindreårigt barn eller en handicappet person som direkte følge af forbrydelsen, har forældrene eller værgerne til det mindreårige barn eller den handicappede person kun ret til en erstatning svarende til de reelle begravelsesudgifter, op til den lovbestemte grænse.

I tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, som medfører en skade på offerets psykiske helbred, dækker erstatningen udgifterne til den terapeutiske behandling, som frit kan vælges af offeret, op til den lovbestemte grænse.

I tilfælde af terrorforbrydelser – såfremt det direkte offer er afgået ved døden – kan følgende personer få erstatning:

 • Afdødes ægtefælle.
 • Afdødes samlever gennem mindst to år.
 • Afdødes samlever, der har fået børn med afdøde.
 • Afdødes forældre, såfremt de var økonomisk afhængige af afdøde. Findes der ingen forældre, ydes der erstatning i nævnte rækkefølge: børnebørn, søskende og bedsteforældre til afdøde, som var økonomisk afhængige af afdøde.
 • Findes der ingen personer med én af ovenstående forbindelser til afdøde, ydes der erstatning til børn og – hvis der ingen børn findes – forældre, som ikke er økonomisk afhængige af afdøde.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som har overlevet? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, der har medført svære personskader eller svære skader på det fysiske eller psykiske helbred, er det kun direkte ofre, dvs. de personer, der har lidt skaderne, der har ret til erstatning. Indirekte ofre kan kun få erstatning i tilfælde af det direkte offers død – alt efter situationen og i henhold til de lovbestemte betingelser.

I tilfælde af terrorforbrydelser er følgende rettighedsindehavere og berettiget til erstatning:

 • afdøde eller personer, der har lidt fysiske og/eller psykiske skader som følge af terrorhandlingen,
 • personer, der har lidt materielle skader, når disse ikke er anerkendt som ofre for terrorhandlinger eller modtagere af hjælp, ydelser eller erstatning fra anden side,
 • personer, som – i tilfælde af offerets død og i henhold til betingelserne og den lovbestemte prioritetsorden – har ret til erstatning eller er indehavere af rettigheder som følge af slægtsgraden (familiemedlemmer), samlivet eller et afhængighedsforhold til afdøde,
 • personer, der dokumenterer at være blevet udsat for trusler eller direkte og gentagen undertrykkelse fra terrororganisationers side,
 • tilskadekomne, som har lidt invaliderende skader af forskellig grad, op til anden grad af blodsbeslægtethed,
 • personer, der er blevet udsat for terrorhandlinger, men ikke led nogen skade, og som ikke har ret til økonomisk kompensation – som hædersbevisning og anerkendelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ved voldsforbrydelser eller forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed:

Ja, såfremt den stat, som offeret er statsborger i, giver spanske statsborgere ret til at modtage sammenlignelig erstatning på sit område. Denne ret, til støtte for hvilken den gældende lovgivning i den stat, hvor offeret er statsborger, påberåbes, skal bekræftes. Denne bekræftelse skal eksempelvis vedlægges kravet om permanent erstatning for midlertidig uarbejdsdygtighed eller invaliderende skader. Forvaltningen i Spanien gennemgår indholdet og den udenlandske rets gyldighed og beslutter, hvorvidt denne ret kan gøres gældende i dette tilfælde.

Ved terrorforbrydelser gælder der i forbindelse med påberåbelsen af erstatningsordningen i henhold til spansk ret et krav om, at terrorhandlingerne skal være begået på spansk område eller under spansk jurisdiktion og under alle omstændigheder skal være begået efter den 1. januar 1960.

Har offeret været genstand for en terrorhandling på spansk område eller under spansk jurisdiktion efter den 1. januar 1960, har han/hun ret til den lovbestemte erstatning – uagtet personens nationalitet.

Erstatningsordningen i henhold til spansk ret dækker ligeledes:

personer med spansk statsborgerskab, der i udlandet er blevet ofre for grupper, som almindeligvis opererer i Spanien, eller for terrorhandlinger rettet mod den spanske stat eller spanske interesser,

personer med spansk statsborgerskab, der er blevet ofre for terrorhandlinger uden for det nationale område, og som ikke er omfattet af ovenstående punkt,

personer, der deltager i freds- og sikkerhedsbevarende operationer, der er en del af de spanske styrker i udlandet, og som er blevet ofre for et terrorangreb.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed finder de spanske lovbestemmelser anvendelse på sager om behandling og tilkendelse af erstatning – både den midlertidige og permanente – til direkte og indirekte ofre for en række lovbestemte forbrydelser, hvis forbrydelsen er blevet begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat.

I disse tilfælde er den besluttende myndighed i Spanien – Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública (generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter – finans- og handelsministeriet) og de offentlige forvaltninger – forpligtet til – når kravet om offentlig erstatning i henhold til spansk ret behandles af de bistandsydende myndigheder i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl – at meddele følgende til ansøgeren og den bistandsydende myndighed:

 • modtagelse af kravet om offentlig erstatning, det organ, der fremsætter kravet, svarfristen og om muligt en dato for, hvornår der vil blive truffet en afgørelse,
 • den endelige afgørelse.

Generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter kan som besluttende myndighed endvidere opfordre den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, til at samarbejde for at muliggøre et møde mellem denne og den pågældende eller enhver anden person, såfremt dette anses for nødvendigt.

I den forbindelse kan direktoratet opfordre den bistandsydende myndighed til at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at det organ, der fremsætter kravet, direkte kan afhøre den pågældende, navnlig via telefon eller videokonference, såfremt han/hun indvilger heri.

Skal jeg have anmeldt forholdet til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja, i tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal forholdet anmeldes. Dog kan de kompetente organer også indlede en straffesag på eget initiativ, dvs. uden at forholdet skal anmeldes.

Helt generelt forudsætter tilkendelsen af erstatning en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, men i henhold til spansk ret kan der under straffesagen ydes en midlertidig erstatning til dækning af usikre økonomiske forhold hos offeret for forbrydelsen eller modtagerne. Kravet om midlertidig erstatning kan fremsættes, så snart offeret har anmeldt forholdet til de kompetente myndigheder, eller så snart de kompetente organer har indledt en straffesag – her vil det ikke være nødvendigt at indgive anmeldelse.

Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, førend jeg kan kræve erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal kravet om økonomisk hjælp navnlig vedlægges en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen – uanset om der er tale om en dom, en udeblivelsesdom, en afgørelse om sagens bortfald grundet mistænktes død eller en påtaleopgivelse.

For at få erstatning eller få tilkendt ydelser i henhold til spansk ret i tilfælde af terrorforbrydelser skal offeret ved en endelig retsafgørelse være blevet berettiget til erstatning som følge af det civilretlige ansvar for de forhold og skader, der kan ydes erstatning for, eller – såfremt der ikke er truffet en sådan afgørelse – skal der være blevet truffet rimelige retslige foranstaltninger, eller skal der være blevet indledt en straffesag for at retsforfølge forbrydelserne.

Skal jeg først kræve erstatning fra skadevolderen, hvis den pågældende er blevet identificeret?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal kravet om økonomisk hjælp navnlig vedlægges en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen – uanset om der er tale om en dom, en udeblivelsesdom, en afgørelse om sagens bortfald grundet mistænktes død eller en påtaleopgivelse.

Er der fremsat krav om økonomisk hjælp, skal der i henhold til ovenstående betingelse være indledt en straffesag mod den mistænkte.

For at få erstatning eller få tilkendt ydelser i henhold til spansk ret i tilfælde af terrorforbrydelser skal offeret ved en endelig retsafgørelse være blevet berettiget til erstatning som følge af det civilretlige ansvar for de forhold og skader, der kan ydes erstatning for, eller – såfremt der ikke er truffet en sådan afgørelse – skal der være blevet truffet rimelige retslige foranstaltninger, eller skal der være blevet indledt en straffesag for at retsforfølge forbrydelserne.

Som følge heraf skal der være indledt en straffesag eller som minimum være blevet truffet de nødvendige retslige foranstaltninger for at kunne kræve lovbestemt erstatning eller ydelser.

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for min anmodning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed forudsætter fremsættelsen af erstatningskravet – såfremt gerningsmanden ikke er blevet identificeret – at der fremlægges en kopi af den endelige retsafgørelse vedrørende den mistænkte som afslutning på den pågældende straffesag. Verserer straffesagen stadig, hvilket betyder, at der endnu ikke er truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen er det muligt at kræve midlertidig erstatning, såfremt det kan dokumenteres, at offeret eller modtagerne befinder sig i en økonomisk usikker situation.

Møder den mistænkte ikke for retten, skal kravet om erstatning endvidere vedlægges udeblivelsesdommen.

I forbindelse med kravet om midlertidig erstatning anbefales det navnlig at fremlægge en rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at dødsfaldet eller skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.

I tilfælde af terrorforbrydelser kan der kræves erstatning og ydelser i henhold til spansk ret, såfremt der er blevet truffet rimelige retslige foranstaltninger, eller der er blevet indledt en straffesag for at retsforfølge forbrydelserne.

Er der en frist for fremsættelse af erstatningskrav?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed er fristen for fremsættelse af erstatningskrav et år fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået.

I tilfælde af terrorforbrydelser er fristen for fremsættelse af erstatningskrav i forbindelse med personskader eller materielle skader et år fra det tidspunkt, hvor skaderne opstod.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

a) For offeret for forbrydelsen

- Materielle skader

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed ydes der erstatning i tilfælde af dødsfald, svære personskader eller svære skader på det fysiske eller psykiske helbred.

Svære skader omfatter krænkelser af den personlige integritet eller skader på det fysiske eller psykiske helbred og medfører skadelidtes midlertidige eller permanente uarbejdsdygtighed.

Personskader og skader på det fysiske eller psykiske helbred skal være af en sværhedsgrad, så der i henhold til den spanske lovgivning på socialsikringsområdet er blevet udstedt en erklæring om permanent invaliditet eller midlertidig uarbejdsdygtighed i mindst seks måneder. Den permanente uarbejdsdygtighed skal svare til en invaliditetsgrad på mindst 33 procent.

I tilfælde af terrorforbrydelser dækker den ordinære erstatning følgende tilfælde:

 • dødsfald: Staten udbetaler et beløb til modtagerne, der svarer til udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, der ikke er dækket af en forsikringsordning, op til de lovbestemte grænser.

Derudover har modtagerne i givet fald ret til:

 • undtagelsesvis at få udbetalt beløbet som tilkendt i henhold til en endelig afgørelse vedrørende det civilretlige ansvar for fysiske og psykiske skader, der bunder i hændelserne,
 • at modtage erstatning for de materielle skader,
 • at modtage erstatning til dækning af medicinsk behandling og sundhedsbistand samt supplerende psykosocial støtte,
 • at modtage uddannelsesstøtte,
 • at modtage boligstøtte,
 • at modtage ekstraordinær bistand efter behov,
 • at modtage ordener i henhold til det kongelige dekret om civilretlig anerkendelse af terrorofre,
 • personskader:

Personer, der har lidt fysiske skader, har ret til at få refunderet udgifterne til medicinsk behandling, proteser og kirurgiske indgreb forbundet med terrorhandlinger, når det kan dokumenteres, at disse er nødvendige og ikke er dækket af det offentlige eller private understøttelsessystem, som vedkommende er underlagt.

Der skelnes mellem følgende:

 • svær invaliditet,
 • varig total uarbejdsdygtighed,
 • varig fuld uarbejdsdygtighed,
 • varig delvis uarbejdsdygtighed: i hvilke tilfælde der ydes en skønsmæssigt fastsat økonomisk erstatning.

På samme måde har modtagerne i givet fald ret til:

 • undtagelsesvis at få udbetalt beløbet som tilkendt i henhold til en endelig afgørelse vedrørende det civilretlige ansvar for fysiske og psykiske skader, der bunder i hændelserne,
 • at modtage erstatning for de materielle skader,
 • at modtage erstatning til dækning af medicinsk behandling og sundhedsbistand samt supplerende psykosocial støtte, at modtage uddannelsesstøtte,
 • at modtage boligstøtte,
 • at modtage ekstraordinær bistand efter behov,
 • at modtage ordener i henhold til det kongelige dekret om civilretlig anerkendelse af terrorofre,
 • ikke-invaliderende varige skader: I dette tilfælde varierer dækningen alt efter skadevurderingen som udført i henhold til ordningen for trafikofre og i overensstemmelse med beregningsskemaet i henhold til lovgivningen på socialsikringsområdet i forhold til erstatning for definitive og ikke-invaliderende skader, lemlæstelser og deformationer, der skyldes arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme.

Ordningen for trafikofre omfatter i forbindelse med vurderingen af erstatningen for skader såsom fysisk, intellektuel, organers og følelsesmæssig funktionshæmning samt æstetiske skader som følge af tilskadekomst, som ikke forsvinder efter helbredelsesfasen, navnlig udgifter til fremtidig sundhedsbistand, proteser og genoptræning i hjemmet og ambulatorisk samt udgifter forbundet med den manglende selvhjulpenhed.

Ordningen omfatter endvidere midlertidig uarbejdsdygtighed, når den person, der befinder sig i en sådan situation, modtager sundhedsbistand og ikke er i stand til at udøve sit professionelle eller normale erhverv.

På samme måde har terrorofre, der har lidt varige ikke-invaliderende skader, ret til:

 • undtagelsesvis at få udbetalt beløbet som tilkendt i henhold til en endelig afgørelse vedrørende det civilretlige ansvar for fysiske og psykiske skader, der bunder i forholdet,
 • at modtage erstatning for de materielle skader,
 • at modtage erstatning til dækning af medicinsk behandling og sundhedsbistand samt supplerende psykosocial støtte,
 • at få dækket udvidede uddannelsesudgifter,
 • at modtage boligstøtte,
 • at modtage ekstraordinær bistand efter behov,
 • at modtage ordener i henhold til det kongelige dekret om civilretlig anerkendelse af terrorofre,
 • midlertidig uarbejdsdygtighed: Offeret anses for at være midlertidigt uarbejdsdygtigt, når han/hun modtager sundhedsbistand og ikke kan udøve sit professionelle eller normale erhverv.

Derudover har han/hun i givet fald ret til yderligere hjælp forbeholdt personer berørt af permanent uarbejdsdygtighed eller af varige ikke-invaliderende skader, med undtagelse af uddannelsesstøtte,

 • frihedsberøvelse: Der ydes en skønsmæssigt fastsat økonomisk erstatning samt anden erstatning for personskader, der skyldes frihedsberøvelsen.

Derudover kan personen i givet fald eksempelvis også få erstatning for personskader som følge af frihedsberøvelse i form af:

 • undtagelsesvis at få udbetalt beløbet som tilkendt i henhold til en endelig afgørelse vedrørende det civilretlige ansvar for fysiske og psykiske skader, der bunder i hændelserne,
 • erstatning for de materielle skader,
 • erstatning til dækning af medicinsk behandling og sundhedsbistand samt supplerende psykosocial støtte,
 • boligstøtte,
 • ekstraordinær bistand efter behov,
 • ordener i henhold til det kongelige dekret om civilretlig anerkendelse af terrorofre,
 • materielle skader: Denne erstatning tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Der ydes ingen erstatning for skader på ejendele ejet af den offentlige sektor.

Modtagerne har ret til:

erstatning for skader på boligen:

 • Er der tale om fysiske personers sædvanlige bolig, idet der hermed menes en bygning, der fungerer som en persons eller en familieenheds bopæl i mindst seks måneder årligt, kan der ydes en erstatning for skader på konstruktionen, installationerne og inventaret, der skal istandsættes for at genskabe de tidligere beboelsesforhold, med undtagelse af visse fastlagte elementer.
 • Er der tale om den ikkesædvanlige bolig, dækker erstatningen 50 % af skaderne op til den grænse, der er fastsat ved lov pr. bolig,

midlertidig indkvartering:

 • Hvis de berørte personer efter et terrorangreb er nødsaget til at forlade deres bolig midlertidigt, mens istandsættelsesarbejdet udføres, kan indenrigsministeriet yde tilskud til udgifter forbundet med den midlertidige indkvartering,

erstatning for skader på erhvervs- eller industriejendomme:

 • Erstatningen dækker værdien af den nødvendige istandsættelse for idriftsættelse af ejendommene, herunder beskadiget inventar og udstyr, op til den erstatningsgrænse, der er fastsat ved lov,

erstatning for skader på køretøjer:

 • Der ydes eventuelt erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer.
 • Det er en ufravigelig betingelse, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov.
 • Erstatningen dækker de nødvendige udgifter forbundet med reparationen. Derudover ydes der i givet fald tilskud til køretøjets destruktion,
 • uddannelsesstøtte: Der ydes uddannelsesstøtte, hvis den studerende, dennes enke, den afdødes ægtefælle eller børn eller forældre, søskende, værger eller ansvarlige som følge af et terrorangreb lider personskader, som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv i henhold til de lovbestemte betingelser.

Staten yder erstatning til ofre for terrorangreb og udbetaler ekstraordinært erstatning som følge af det civilretlige ansvar ved dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, herunder i følgende tilfælde: dødsfald, svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse.

- Psykologisk skade

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, som medfører en skade på offerets psykiske helbred (psykiske skader), dækker erstatningen udgifterne til den terapeutiske behandling, som frit kan vælges af offeret, op til den grænse, der er fastsat i den spanske lovgivning.

I tilfælde af terrorforbrydelser modtager ofrene for terrorangreb i forbindelse med psykiske skader umiddelbar og gratis psykolog- og psykiaterbistand til opfyldelse af deres behandlingsbehov i den periode, det er nødvendigt, i henhold til de medicinske kriterier, således at de bedst og hurtigst muligt bliver helbredt.

Bistanden ydes til det direkte offer samt truede personer og deres pårørende eller personer, de bor sammen med.

(b) Personers og pårørendes rettigheder

- Materielle skader

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed ydes der erstatning til forældrene (indirekte ofre) til det mindreårige offer, der er afgået ved døden som følge af forbrydelsen.

I dette tilfælde omfatter erstatningen udelukkende en refusion af de reelle begravelsesudgifter, som forældrene eller værgerne til den afdøde mindreårige har betalt, op til den grænse, der er fastsat i den spanske lovgivning.

De begravelsesudgifter, der refunderes, er udgifter forbundet med begravelsesritualet, transporten, forbrændingen eller begravelsen.

I tilfælde af terrorforbrydelser udbetaler staten et beløb svarende til udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, der ikke er dækket af en forsikringsordning, op til den lovbestemte grænse.

- Psykologisk skade:

 • pretium doloris hos pårørende eller modtagere/erstatning til overlevende, hvis offeret er afgået ved døden

I tilfælde af terrorforbrydelser omfatter den hjælp, der ydes i form af psykolog- og psykiaterbistand til direkte ofre for terrorhandlinger, ligeledes deres pårørende og personer, de bor sammen med, der har lidt psykologisk skade som følge af terrorhandlingen, som har vist sig på et senere tidspunkt. Udgifterne til psykologbehandling – eventuelt efter henvisning – finansieres op til den grænse, der er fastsat for en personlig behandling.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan erstatningsbeløbet generelt ikke overstige den erstatning, der er blevet tilkendt i henhold til afgørelsen.

Beløbet fastsættes ud fra en række kriterier, forudsat at det i afgørelsen fastsatte beløb ikke overskrides:

 • Ved midlertidig uarbejdsdygtighed inden for de første seks måneder tilkendes der et beløb svarende til det dobbelte af dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM) som gældende i den periode, hvor den berørte person befandt sig i denne situation. Beløbet udbetales i månedlige rater fordelt på denne periode.

IPREM er en indikator, der fastsættes på årsbasis, til fastlæggelse af størrelsen på visse ydelser eller grænsen for, hvornår en person har ret til visse hjælpetjenester, ydelser eller offentlige tjenester.

 • Ved invaliderende skader svarer det maksimale beløb til den månedlige IPREM som gældende på skadestidspunktet og afhænger endvidere af invaliditetsgraden:
  • ved permanent delvis uarbejdsdygtighed: 40 månedlige rater,
  • ved permanent fuld uarbejdsdygtighed: 60 månedlige rater,
  • ved varig total uarbejdsdygtighed: 90 månedlige rater,
  • ved svær invaliditet: 130 månedlige rater.
 • I tilfælde af dødsfald lyder den maksimale erstatning på 120 månedlige IPREM-rater som gældende på dødstidspunktet.

Erstatningen forbundet med begravelsesudgifter til forældrene eller værgerne til den mindreårige eller handicappede voksne, hvis død er en direkte følge af forbrydelsen, dækker de reelt afholdte udgifter op til fem gange den månedlige IPREM-rate som gældende på dødstidspunktet.

Erstatningen til dækning af udgifter til terapeutisk behandling i tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, der har medført skader på offerets psykiske helbred, tilkendes efter nedenstående kriterier:

 • Hvis der fremsættes et erstatningskrav, før behandlingen påbegyndes, kan der udbetales et enhedsbeløb svarende til én månedlig IPREM-rate. Hvis det ovennævnte enhedsbeløb ikke dækker udgifterne til behandlingen, dækkes de udgifter, der går ud over dette beløb, efter den pågældendes anmodning, idet der udbetales ét eller flere beløb, indtil behandlingen er afsluttet, eller i givet fald indtil maksimumsbeløbet er nået.
 • Fremsættes erstatningskravet, efter at behandlingen er blevet påbegyndt, udbetales de af den pågældende dokumenterede udgifter og de udgifter, der må anses som forbundet hermed, indtil behandlingen er afsluttet, eller i givet fald indtil maksimumsbeløbet er nået.
 • Dokumenteres det på tidspunktet for kravets fremsættelse, at behandlingen er afsluttet, udbetales beløbet på én gang, idet det udbetalte beløb svarer til de dokumenterede udgifter op til den maksimale grænse. Hvis der er behov for at genoptage behandlingen, og det maksimale beløb ikke er nået, er det muligt at få refunderet yderligere afholdte udgifter.

Der kan endvidere blive tilkendt midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, forudsat at der foreligger dokumentation for offerets eller modtagernes usikre økonomiske forhold. Denne erstatning kan enten udbetales som et engangsbeløb eller i rater.

Ved terrorforbrydelser:

 • I tilfælde af dødsfald udbetales erstatningen som et engangsbeløb i henhold til loven.

I forbindelse med udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, der ikke er dækket af en forsikringsordning, udbetales beløbet på én gang op til den lovbestemte grænse.

 • Ved personskader: I tilfælde af svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, udbetales beløbet på én gang op til den lovbestemte grænse.

I tilfælde af erstatning for varige ikke-invaliderende skader udbetales beløbet som et engangsbeløb eller i flere månedlige rater i henhold til det gældende beregningsskema.

 • I tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed udbetales erstatningen maksimalt i 18 månedlige rater.
 • I tilfælde af frihedsberøvelse udbetales der ud over et engangsbeløb en erstatning svarende til antallet af dage, hvor frihedsberøvelsen fandt sted, for de personskader, der blev forvoldt som følge af frihedsberøvelsen, op til den grænse, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed.
 • Ved materielle skader: Denne erstatning tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Der ydes ingen erstatning for skader på ejendele ejet af den offentlige sektor.

Erstatningen udbetales generelt som et engangsbeløb i henhold til den gældende lov. Dette gælder dog ikke for støtten til midlertidig indkvartering, som udbetales månedligt og beregnes på dagsbasis, såfremt indkvarteringen finder sted på et hotel, eller på månedsbasis, hvis indkvarteringen finder sted i en udlejningsejendom.

Modtagerne har ret til:

erstatning for skader på boligen:

 • Er der tale om fysiske personers sædvanlige bolig, idet der hermed menes en bygning, der fungerer som en persons eller en familieenheds bopæl i mindst seks måneder årligt, kan der ydes en erstatning for skader på konstruktionen, installationerne og inventaret, der skal istandsættes for at genskabe de tidligere beboelsesforhold, med undtagelse af visse fastlagte elementer.
 • Er der tale om den ikkesædvanlige bolig, dækker erstatningen 50 procent af skaderne op til den grænse, der er fastsat ved lov pr. bolig,

midlertidig indkvartering:

 • Hvis de berørte personer efter et terrorangreb er nødsaget til at forlade deres bolig midlertidigt, mens istandsættelsesarbejdet udføres, kan indenrigsministeriet yde tilskud til udgifter forbundet med den midlertidige indkvartering,

erstatning for skader på erhvervs- eller industriejendomme:

 • Erstatningen dækker værdien af den nødvendige istandsættelse for idriftsættelse af ejendommene, herunder beskadiget inventar og udstyr, op til den erstatningsgrænse, der er fastsat ved lov,

erstatning for skader på køretøjer:

 • Der ydes eventuelt erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer.
 • Det er en ufravigelig betingelse, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov.
 • Erstatningen dækker de nødvendige udgifter forbundet med reparationen. Derudover ydes der i givet fald tilskud til køretøjets destruktion,
 • uddannelsesstøtte: Der ydes uddannelsesstøtte, hvis den studerende, dennes enke, den afdødes ægtefælle eller børn eller forældre, søskende, værger eller ansvarlige som følge af et terrorangreb lider personskader, som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv i henhold til de lovbestemte betingelser.

Der udbetales enhedsbeløb i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed og invaliderende skader som følge af terrorangreb inden for rammerne som fastsat i den spanske lovgivning.

Betyder de lidte skaders sværhedsgrad, at det med rimelighed må antages, at der på et senere tidspunkt opstår en varig fuld eller total uarbejdsdygtighed eller svær invaliditet hos offeret, kan der blive udbetalt et enhedsbeløb op til den lovbestemte maksimumsgrænse.

Staten yder ekstraordinært erstatning som følge af det civilretlige ansvar ved dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, herunder i følgende tilfælde: dødsfald, svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse. Denne ekstraordinære erstatning udbetales generelt som et engangsbeløb. Dette gælder dog ikke i tilfælde af varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse.

På hvilken måde kan min egen adfærd i relation til forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under erstatningssagen påvirke mine muligheder for at få erstatning samt størrelsen heraf?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan den offentlige erstatning blive afvist eller reduceret, hvis den helt eller delvist anses som urimelig eller krænker den offentlige orden som følge af følgende omstændigheder, der fastsættes i erklæringen:

 • Modtagerens opførsel har direkte eller indirekte haft indvirkning på, at forbrydelsen blev begået, eller at skaderne blev forværret.
 • Forholdet mellem modtageren og gerningsmanden eller modtagerens medlemskab af en organisation, der udøver vold.

Hvis en person, der er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, bliver omfattet af en af ovenstående årsager til at afvise eller reducere erstatningen, har modtagerne ret til at modtage erstatning i deres rolle som indirekte ofre, hvis de er i materiel nød.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed tages der højde for den økonomiske situation ved fastsættelsen af den tilkendte erstatning i henhold til de gældende korrektionsfaktorer:

 • årlig indkomst af enhver art for modtageren eller alle modtagere i fællesskab (erstatning ved dødsfald) i henhold til det gældende beregningsskema,
 • årlig indkomst af enhver art for offeret på skadestidspunktet (erstatning ved invaliderende skader) i henhold til det gældende beregningsskema.

Der tages endvidere højde for den økonomiske situation, såfremt modtageren befinder sig i et økonomisk afhængighedsforhold, der giver ret til erstatning. Hvis den økonomiske situation er usikker i henhold til de lovbestemte kriterier, kan der udbetales midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen.

I tilfælde af terrorforbrydelser giver dødsfald ret til erstatning, hvis modtageren er økonomisk afhængig af den afdøde på tidspunktet for dødsfaldet, der skyldes terrorhandlingen. Erstatningen beregnes ud fra den årlige indkomst.

Er der andre kriterier, som kan påvirke mine muligheder for at få erstatning, samt størrelsen heraf?

Nej.

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fastsættes erstatningsbeløbet, som ikke kan overstige den erstatning, der er blevet tilkendt i henhold til afgørelsen, ud fra en række kriterier:

 • Ved midlertidig uarbejdsdygtighed inden for de første seks måneder tilkendes der et beløb svarende til det dobbelte af dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM) som gældende i den periode, hvor den berørte person befandt sig i denne situation. Beløbet udbetales i månedlige rater fordelt på denne periode.
 • Ved invaliderende skader svarer det maksimale beløb til den månedlige IPREM som gældende på skadestidspunktet og afhænger endvidere af invaliditetsgraden:
  • ved permanent delvis uarbejdsdygtighed: 40 månedlige rater,
  • ved permanent fuld uarbejdsdygtighed: 60 månedlige rater,
  • ved varig total uarbejdsdygtighed: 90 månedlige rater,
  • ved svær invaliditet: 130 månedlige rater.

Ved fastsættelsen af erstatningsbeløbets størrelse i de givne tilfælde ganges maksimumsbeløbene med følgende korrektionsfaktorer i forhold til:

 • årlig indkomst af enhver art for offeret på skadestidspunktet i henhold til det nedenstående beregningsskema:
  • indkomst under IPREM som gældende på det pågældende tidspunkt: korrektionsfaktor = 1,
  • mellem 101 og 200 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,90,
  • mellem 201 og 350 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,80,
  • over 350 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,70,
 • antal af personer, der er økonomisk afhængige af offeret på skadestidspunktet, i henhold til de lovbestemte kriterier, såfremt de boede sammen med offeret på offerets regning, og de pågældende ikke havde en årlig indkomst af enhver art over 150 % af IPREM (årsbasis) som gældende på ovenstående tidspunkt i henhold til følgende beregningsskema:
  • Ved 4 afhængige personer eller flere gælder der en korrektionsfaktor på 1.
  • Ved 3 afhængige personer gælder der en korrektionsfaktor på 0,95.
  • Ved 2 afhængige personer gælder der en korrektionsfaktor på 0,90.
  • Ved 1 afhængig person gælder der en korrektionsfaktor på 0,85.
  • Er der ingen afhængige personer, gælder der en korrektionsfaktor på 0,80.
  • I tilfælde af dødsfald lyder den maksimale erstatning på 120 månedlige IPREM-rater som gældende på dødstidspunktet.

Ved fastsættelsen af erstatningsbeløbets størrelse i de givne tilfælde ganges maksimumsbeløbene med følgende korrektionsfaktorer i forhold til:

 • årlig indkomst af enhver art på offerets dødstidspunkt for modtageren eller alle modtagerne i fællesskab i henhold til det gældende beregningsskema:
  • indkomst under IPREM som gældende på det pågældende tidspunkt: korrektionsfaktor = 1,
  • mellem 101 og 200 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,90,
  • mellem 201 og 350 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,80,
  • over 350 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,70,
 • antallet af personer, der på offerets dødstidspunkt var økonomisk afhængige af offeret eller af modtageren/modtagerne. Modtagere er personer, der i henhold til den gældende lovgivning anses som modtagere og opfylder følgende betingelser:
  • På tidspunktet for offerets død boede de sammen med offeret eller sammen med modtageren/modtagerne – i begge tilfælde – på dennes regning, og
  • de havde ikke en årlig indkomst af enhver art over 150 % af IPREM (årsbasis) som gældende på ovenstående tidspunkt i henhold til følgende beregningsskema:
   • Ved 4 afhængige personer eller flere gælder der en korrektionsfaktor på 1.
   • Ved 3 afhængige personer gælder der en korrektionsfaktor på 0,95.
   • Ved 2 afhængige personer gælder der en korrektionsfaktor på 0,90.
   • Ved 1 afhængig person gælder der en korrektionsfaktor på 0,85.

Erstatningen forbundet med begravelsesudgifter til forældrene eller værgerne til den mindreårige eller handicappede voksne, hvis død er en direkte følge af forbrydelsen, dækker de reelt afholdte udgifter op til fem gange den månedlige IPREM-rate som gældende på dødstidspunktet.

I tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, som har medført skader på offerets psykiske helbred, dækker erstatningen udgifter til terapeutisk behandling, som frit kan vælges af offeret, op til fem månedlige IPREM-rater som gældende på udstedelsesdatoen for lægeattesten til bekræftelse af psykisk skade hos offeret, som har behov for terapeutisk behandling.

Der kan endvidere blive tilkendt midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, forudsat at der foreligger dokumentation for offerets eller modtagernes usikre økonomiske forhold.

Ved terrorforbrydelser:

 • I tilfælde af dødsfald udbetales erstatningen som et engangsbeløb i henhold til loven.

Modtagere af denne type erstatning kan få den forhøjet med et fast beløb svarende til 20 månedlige IPREM-rater som gældende på den dato, hvor terrorhandlingen fandt sted, for hvert barn eller hver mindreårig, der på tidspunktet for offerets dødsfald var økonomisk afhængig af offeret.

En person anses som økonomisk afhængig af den afdøde, når sidstnævnte på dødstidspunktet afholdt udgifterne helt eller delvist, og modtageren ikke havde en årlig indkomst af enhver art over 150 % af IPREM (årsbasis) som gældende på ovenstående tidspunkt.

Der ydes endvidere erstatning til dækning af udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, og som ikke er dækket af en forsikringsordning, op til den lovbestemte grænse. Udgifterne refunderes efter forelæggelse af de pågældende kvitteringer. Kvitteringerne skal ledsages af den forsikringspolice, der dækker disse udgifter, eller en erklæring om, at der ikke findes en sådan police.

 • Ved personskader: I tilfælde af svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, udbetales beløbet på én gang op til den lovbestemte grænse.

I tilfælde af erstatning for varige ikke-invaliderende skader udbetales beløbet som et engangsbeløb eller i flere månedlige rater i henhold til det gældende beregningsskema.

Modtagerne har ret til erstatning og kan få den forhøjet med et fast beløb svarende til 20 månedlige IPREM-rater for hvert barn eller hver mindreårig, der var økonomisk afhængig af offeret på tidspunktet for terrorhandlingen, som medførte skaderne.

 • I tilfælde af en midlertidig uarbejdsdygtighed ydes der en erstatning svarende til to gange IPREM for perioden med midlertidig uarbejdsdygtighed, dog højst 18 månedlige rater.
 • I tilfælde af frihedsberøvelse ydes der erstatning til offeret i henhold til loven om frihedsberøvelse. Derudover modtager offeret en erstatning for de personskader, han/hun har lidt som følge af frihedsberøvelsen, svarende til tre gange dagssatsen for IPREM pr. dag, frihedsberøvelsen fandt sted, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed.
 • Materielle skader: Denne erstatning tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Den samlede erstatning kan under ingen omstændigheder overstige beløbet for lidt skade.

Der ydes ingen erstatning for skader på ejendele ejet af den offentlige sektor.

Modtagerne har ret til:

erstatning for skader på boligen:

 • Er der tale om fysiske personers sædvanlige bolig, kan der ydes en erstatning for skader på konstruktionen, installationerne og inventaret, der skal istandsættes for at genskabe de tidligere beboelsesforhold, med undtagelse af visse luksuselementer.
 • Er der tale om den ikkesædvanlige bolig, dækker erstatningen 50 % af skaderne op til den grænse, der er fastsat ved lov pr. bolig,

midlertidig indkvartering:

 • Hvis de berørte personer efter et terrorangreb er nødsaget til at forlade deres bolig midlertidigt, mens istandsættelsesarbejdet udføres, kan indenrigsministeriet yde tilskud til udgifter forbundet med den midlertidige indkvartering, ved at udbetale en erstatning beregnet på dagsbasis, såfremt indkvarteringen finder sted på et hotel, eller på månedsbasis, hvis indkvarteringen finder sted i en udlejningsejendom,

erstatning for skader på erhvervs- eller industriejendomme:

 • Erstatningen dækker værdien af den nødvendige istandsættelse for idriftsættelse af ejendommene, herunder beskadiget inventar og udstyr, op til den erstatningsgrænse, der er fastsat ved lov,

erstatning for skader på køretøjer:

 • Der ydes eventuelt erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer.
 • Det er en ufravigelig betingelse, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov.
 • Erstatningen omfatter de nødvendige reparationsudgifter,
 • uddannelsesstøtte: Der ydes uddannelsesstøtte, hvis den studerende, dennes enke, den afdødes ægtefælle eller børn eller forældre, søskende, værger eller ansvarlige som følge af et terrorangreb lider personskader, som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv i henhold til de lovbestemte betingelser.

For at kunne modtage uddannelsesstøtte må modtageren ikke have et tilsvarende eller højere uddannelsesniveau som det niveau, der kræves støtte til, og de pågældende lovmæssige uddannelseskrav må ikke være opfyldt.

Ved sproguddannelser eller uddannelser på bachelorniveau eller uddannelser på et tilsvarende eller højere niveau tages der højde for de akademiske indskrivningskriterier eller kriterierne for uddannelseskreditter som optjent i henhold til den nationale lovgivning om uddannelsesstøtte.

For at kunne beregne de akademiske minimumskriterier, modtagerne af uddannelsesstøtte skal opfylde, anvender indenrigsministeriet en korrektionsfaktor på 0,60 på elever med særlige behov i forhold til uddannelsesstøtte, som kræver et specialforløb eller en forlænget uddannelsesperiode for at kunne afslutte uddannelsen, idet de har et fysisk eller psykisk handicap.

Staten yder ekstraordinært erstatning som følge af det civilretlige ansvar ved dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, herunder i følgende tilfælde: dødsfald, svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse.

Erstatningsbeløbet fastsættes på følgende måde:

 • Foreligger der en endelig afgørelse, hvori der er tilkendt en erstatning som følge af det civilretlige ansvar for dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, der skyldes en af de ovenstående hændelser, udbetales der erstatning som et engangsbeløb, idet størrelsen er fastsat ved lov.
 • Er der ikke eller kan der ikke tilkendes erstatning som følge af det civilretlige ansvar for fysiske eller psykiske skader i henhold til den endelige afgørelse, udbetales erstatningen under alle omstændigheder som et engangsbeløb, medmindre der er tale om:
  • ikke-invaliderende permanente skader: I dette tilfælde varierer dækningen alt efter skadevurderingen som udført i henhold til ordningen for trafikofre og i overensstemmelse med beregningsskemaet i henhold til lovgivningen på socialsikringsområdet i forhold til erstatning for definitive og ikke-invaliderende skader, lemlæstelser og deformationer, der skyldes arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme,
  • frihedsberøvelse: erstatning svarende til tre gange dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (IPREM) pr. dag, frihedsberøvelsen fandt sted, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed.

Er der et minimum/maksimum for det beløb, som kan blive tilkendt?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan erstatningsbeløbet generelt ikke overstige den erstatning, der er blevet tilkendt i henhold til afgørelsen.

Beløbet fastsættes ud fra en række kriterier, forudsat at det i afgørelsen fastsatte beløb ikke overskrides:

 • Ved midlertidig uarbejdsdygtighed inden for de første seks måneder tilkendes der et beløb svarende til det dobbelte af dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM) som gældende i den periode, hvor den berørte person befandt sig i denne situation. Beløbet udbetales i månedlige rater fordelt på denne periode.
 • Ved invaliderende skader svarer det maksimale beløb til den månedlige IPREM som gældende på skadestidspunktet og afhænger endvidere af invaliditetsgraden:
  • ved permanent delvis uarbejdsdygtighed: 40 månedlige rater,
  • ved permanent fuld uarbejdsdygtighed: 60 månedlige rater,
  • ved varig total uarbejdsdygtighed: 90 månedlige rater,
  • ved svær invaliditet: 130 månedlige rater.
 • I tilfælde af dødsfald lyder den maksimale erstatning på 120 månedlige IPREM-rater som gældende på dødstidspunktet.

Erstatningen forbundet med begravelsesudgifter til forældrene eller værgerne til den mindreårige eller handicappede voksne, hvis død er en direkte følge af forbrydelsen, dækker de reelt afholdte udgifter op til fem gange den månedlige IPREM-rate som gældende på dødstidspunktet.

Erstatningen til dækning af udgifter til terapeutisk behandling i tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, der har medført skader på offerets psykiske helbred, tilkendes efter nedenstående kriterier:

 • Hvis der fremsættes et erstatningskrav, før behandlingen påbegyndes, kan der udbetales et enhedsbeløb svarende til én månedlig IPREM-rate. Hvis det ovennævnte enhedsbeløb ikke dækker udgifterne til behandlingen, dækkes de udgifter, der går ud over dette beløb, efter den pågældendes anmodning, idet der udbetales ét eller flere beløb, indtil behandlingen er afsluttet, eller i givet fald indtil maksimumsbeløbet er nået.
 • Fremsættes erstatningskravet, efter at behandlingen er blevet påbegyndt, udbetales de af den pågældende dokumenterede udgifter og de udgifter, der må anses som forbundet hermed, indtil behandlingen er afsluttet, eller i givet fald indtil maksimumsbeløbet er nået.
 • Dokumenteres det på tidspunktet for kravets fremsættelse, at behandlingen er afsluttet, udbetales beløbet på én gang, idet det udbetalte beløb svarer til de dokumenterede udgifter op til den maksimale grænse. Hvis der er behov for at genoptage behandlingen, og det maksimale beløb ikke er nået, er det muligt at få refunderet yderligere afholdte udgifter.

Der kan endvidere blive tilkendt midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, forudsat at der foreligger dokumentation for offerets eller modtagernes usikre økonomiske forhold. Denne erstatning kan enten udbetales som et engangsbeløb eller i rater.

Ved terrorforbrydelser:

 • Ved dødsfald er erstatningsbeløbet på 250 000 €, idet dette beløb kan forhøjes med et fast beløb svarende til 20 månedlige IPREM-rater som gældende på den dato, hvor terrorhandlingen fandt sted, for hvert barn eller hver mindreårig, der på tidspunktet for offerets dødsfald var økonomisk afhængig af offeret.

I forbindelse med udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, der ikke er dækket af en forsikringsordning, udbetales der et maksimumsbeløb på 6 000 €.

 • Ved personskader: I tilfælde af svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, udbetales følgende erstatning:
  • svær invaliditet: 500 000 €,
  • varig total uarbejdsdygtighed: 180 000 €,
  • varig fuld uarbejdsdygtighed: 100 000 €,
  • varig delvis uarbejdsdygtighed: 75 000 €.
 • I tilfælde af varige ikke-invaliderende skader udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i flere månedlige rater i henhold til det gældende beregningsskema, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed (75 000 €).
 • I tilfælde af en midlertidig uarbejdsdygtighed ydes der en erstatning svarende til to gange IPREM for perioden med midlertidig uarbejdsdygtighed, dog højst 18 månedlige rater.
 • I tilfælde af frihedsberøvelse udbetales der et engangsbeløb på 12 000 euro som følge af frihedsberøvelsen og et beløb svarende til tre gange dagssatsen for IPREM pr. dag, frihedsberøvelsen fandt sted, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed (75 000 €).
 • Ved materielle skader: Denne erstatning tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Der ydes ingen erstatning for skader på ejendele ejet af den offentlige sektor.

Erstatningen udbetales generelt som et engangsbeløb i henhold til den gældende lov. Dette gælder dog ikke for støtten til midlertidig indkvartering, som udbetales månedligt og beregnes på dagsbasis, såfremt indkvarteringen finder sted på et hotel, eller på månedsbasis, hvis indkvarteringen finder sted i en udlejningsejendom.

Modtagerne har ret til:

erstatning for skader på boligen:

 • Er der tale om fysiske personers sædvanlige bolig, idet der hermed menes en bygning, der fungerer som en persons eller en familieenheds bopæl i mindst seks måneder årligt, kan der ydes en erstatning for skader på konstruktionen, installationerne og inventaret, der skal istandsættes for at genskabe de tidligere beboelsesforhold, med undtagelse af visse fastlagte elementer.
 • Er der tale om den ikkesædvanlige bolig, dækker erstatningen 50 % af skaderne op til den grænse, der er fastsat ved lov pr. bolig,

midlertidig indkvartering:

 • Hvis de berørte personer efter et terrorangreb er nødsaget til at forlade deres bolig midlertidigt, mens istandsættelsesarbejdet udføres, kan indenrigsministeriet yde tilskud til udgifter forbundet med den midlertidige indkvartering,

erstatning for skader på erhvervs- eller industriejendomme:

 • Erstatningen dækker værdien af den nødvendige istandsættelse for idriftsættelse af ejendommene, herunder beskadiget inventar og udstyr, op til den erstatningsgrænse, der er fastsat ved lov,

erstatning for skader på køretøjer:

 • Der ydes eventuelt erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer.
 • Det er en ufravigelig betingelse, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov.
 • Erstatningen dækker de nødvendige udgifter forbundet med reparationen. Derudover ydes der i givet fald tilskud til køretøjets destruktion,
 • uddannelsesstøtte: Der ydes uddannelsesstøtte, hvis den studerende, dennes enke, den afdødes ægtefælle eller børn eller forældre, søskende, værger eller ansvarlige som følge af et terrorangreb lider personskader, som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv i henhold til de lovbestemte betingelser.

Der udbetales enhedsbeløb i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed og invaliderende skader som følge af terrorangreb inden for rammerne som fastsat i den spanske lovgivning.

Betyder de lidte skaders sværhedsgrad, at det med rimelighed må antages, at der på et senere tidspunkt opstår en varig fuld eller total uarbejdsdygtighed eller svær invaliditet hos offeret, kan der blive udbetalt et enhedsbeløb op til 18 030,36 €.

Staten yder ekstraordinært erstatning som følge af det civilretlige ansvar ved dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, herunder i følgende tilfælde: dødsfald, svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse.

Erstatningsbeløbet fastsættes på følgende måde:

 • Foreligger der en endelig afgørelse, hvori der er tilkendt en erstatning som følge af det civilretlige ansvar for dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, der skyldes en af de ovenstående hændelser, udbetales det beløb, der er fastsat i denne afgørelse. Dog gælder følgende grænser:
  • dødsfald: 500 000 €,
  • svær invaliditet: 750 000 €,
  • varig total uarbejdsdygtighed: 300 000 €,
  • varig fuld uarbejdsdygtighed: 200 000 €,
  • varig delvis uarbejdsdygtighed: 125 000 €,
  • ikke-invaliderende permanente skader: 100 000 €,
  • frihedsberøvelse: 125 000 €.
 • Er der ikke eller kan der ikke tilkendes erstatning som følge af det civilretlige ansvar for fysiske eller psykiske skader i henhold til den endelige afgørelse, udbetales følgende beløb:
  • dødsfald: 250 000 €,
  • svær invaliditet: 500 000 €,
  • varig total uarbejdsdygtighed:: 180 000 €,
  • varig fuld uarbejdsdygtighed:: 100 000 €,
  • varig delvis uarbejdsdygtighed: 75 000 €,
 • ikke-invaliderende permanente skader: I dette tilfælde varierer dækningen alt efter skadevurderingen som udført i henhold til ordningen for trafikofre og i overensstemmelse med beregningsskemaet i henhold til lovgivningen på socialsikringsområdet i forhold til erstatning for definitive og ikke-invaliderende skader, lemlæstelser og deformationer, der skyldes arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme,
 • frihedsberøvelse: erstatning svarende til tre gange dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (IPREM) pr. dag, frihedsberøvelsen fandt sted, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed.

Forventes det, at jeg anfører beløbet på ansøgningsblanketten? Hvis ja, får jeg så instruktioner i, hvordan beløbet beregnes?

Nej.

Bliver erstatning, som jeg modtager for mit tab fra anden side, (f.eks. fra min arbejdsgivers eller privat forsikring) fratrukket i den erstatning, der udbetales fra myndigheden/organet?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed er det generelt ikke muligt både at modtage den lovbestemte erstatning og samtidig modtage erstatning for skader, der skyldes forbrydelsen, som tilkendt ved retsafgørelser.

Det er dog muligt helt eller delvist at få udbetalt den lovbestemte erstatning, hvis gerningsmanden er blevet erklæret delvist insolvent, uden at beløbet som fastsat i retsafgørelsen dog kan overstiges.

Erstatning i henhold til spansk ret er ligeledes inkompatibel:

 • med økonomisk erstatning, som modtagerne har ret til i henhold til en forsikringsordning, medmindre det beløb, modtageren får tilkendt af den private forsikringsordning, ligger under det beløb, der er fastsat i retsafgørelsen,
 • i tilfælde af offerets midlertidige uarbejdsdygtighed med tilskud, der udspringer af denne uarbejdsdygtighed inden for rammerne af den offentlige socialsikringsordning. Denne inkompatibilitet gælder, når den spanske lovbestemte erstatning samt den erstatning, modtageren er berettiget til i henhold til en forsikringsordning, dækker de samme risici og behovssituationer.

Uanset det førnævnte udbetales der erstatning til modtageren af erstatning fra et privat forsikringsselskab, når erstatningsbeløbet fra denne forsikring ligger under de beløb, der er fastsat i afgørelsen. I dette tilfælde kan den forskel, der udbetales, dog ikke overstige beløbene som fastsat i beregningsskemaet.

Forekommer der skader, som medfører en varig uarbejdsdygtighed eller offerets dødsfald, er det både muligt for modtageren at modtage erstatning og enhver offentlig pension, den pågældende måtte være berettiget til.

Erstatningen for varig uarbejdsdygtighed er kompatibel med erstatning for midlertidig uarbejdsdygtighed.

I tilfælde af terrorforbrydelser tillægges erstatningen som følge af materielle skader på ofre grundet denne forbrydelsestype subsidiær karakter i forhold til de andre typer af erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller erstatning inden for rammerne af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Der kan i forbindelse med skader på køretøjer ydes erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer. Køretøjer, der ejes af den offentlige sektor, er udelukket. Det er en forudsætning for denne type erstatning, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov. Erstatningen tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Derudover bliver sidstnævnte fratrukket erstatningen.

I forbindelse med de udgifter, der er forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, modtager disse erstatning fra statsadministrationen, når disse poster ikke dækkes af en forsikringsordning, op til den lovbestemte grænse. Der skal forelægges kvitteringer ledsaget af den forsikringspolice, som dækker disse udgifter, eller en erklæring om, at der ikke findes en sådan police.

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Ja.

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan der endvidere blive tilkendt midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, forudsat at der foreligger dokumentation for offerets eller modtagernes usikre økonomiske forhold. Offerets eller modtagernes økonomiske forhold anses som usikre, når hverken offeret eller modtagerne på den dato, hvor erstatningskravet fremsættes, havde en årlig indkomst af enhver art over IPREM (årsbasis) som gældende på fremsættelsestidspunktet.

Under alle omstændigheder skal det for at få udbetalt midlertidig erstatning dokumenteres, at ansøgeren opfylder de lovbestemte betingelser for at kunne modtage endelig erstatning.

I tilfælde af terrorforbrydelser kan indenrigsministeriet yde et forskud på erstatningen op til den lovbestemte grænse, idet dette udgør et forskud på den endelige erstatning, såfremt det som følge af sværhedsgraden af de skader, der skyldes terrorhandlingen, med rimelighed må antages, at der på et senere tidspunkt opstår en varig fuld eller total uarbejdsdygtighed eller svær invaliditet hos offeret.

Ved invaliderende skader eller midlertidig uarbejdsdygtighed vil der på samme måde kunne blive udbetalt erstatning hver tredje måned i uarbejdsdygtighedsperioden. Forskuddets størrelse beregnes ved at gange to gange IPREM som gældende på skadestidspunktet med antallet af uarbejdsdygtighedsdage.

Kan jeg få komplementerende eller yderligere erstatning og/eller godtgørelse (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredet etc.), efter at der er truffet en afgørelse i sagen?

Ja.

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed vil der, såfremt der er blevet tilkendt en erstatning for en vis grad af uarbejdsdygtighed eller invaliditet, men situationen forværres og dermed berettiger til en højere erstatning, eller offeret afgår ved døden som direkte følge af skaderne, blive tilkendt et engangsbeløb grundet skadens forværring.

Fristen for fremsættelse af krav om supplerende erstatning er et år fra datoen som fastsat i den afgørelse, i henhold til hvilken den oprindelige erstatning blev tilkendt, således at graden af uarbejdsdygtighed eller invaliditet kan revurderes.

I tilfælde af terrorforbrydelser skal kravene generelt fremsættes, senest et år efter skaderne opstod. Hvis skaderne forværres, eller offeret afgår ved døden som direkte følge af de skader, der skyldes terrorhandlingen, iværksættes der en ny frist af samme varighed for fremsættelse af krav om at få udbetalt en erstatning svarende til skadesforskellen.

Hvilke bilag skal jeg sende sammen med mit krav?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, vedrørende endelig erstatning som følge af midlertidig uarbejdsdygtighed og invaliderende skader omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • en beskrivelse af de omstændigheder, der gjorde sig gældende i forbindelse med den forsætlige voldsforbrydelse, med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået,
 • dokumentation for anmeldelsen af forholdet til den offentlige myndighed,
 • en erklæring vedrørende den erstatning, den pågældende har modtaget, eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen,
 • en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen (en dom, en udeblivelsesafgørelse, en afgørelse om sagens bortfald grundet den skyldiges død eller en påtaleopgivelse).

Derudover skal følgende dokumenter forelægges:

 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En attest som udstedt af det kompetente organ eller den kompetente forvaltningsenhed til bekræftelse af den pågældendes medlemskab af en offentlig socialsikringsordning på forbrydelsestidspunktet. Er dette ikke tilfældet, er det tilstrækkeligt med en erklæring fra den pågældende, som efterfølgende gennemgås af det organ, der fremsætter kravet.

Fremsættes der et krav om erstatning for en midlertidig uarbejdsdygtighed, og den pågældende er omfattet af en offentlig socialsikringsordning, skal det endvidere fremgå af den forelagte attest, at den pågældende uarbejdsdygtighed ikke giver ret til tilskud.

 • Fremsættes kravet om erstatning for invaliderende skader af de direkte ofre, der er omfattet af en ordning under socialsikringssystemet – dog ikke specialordningen for civile og militære embedsmænd – skal afgørelsen vedrørende skadevurderingen som udstedt af provinsdirektøren for det nationale socialsikringsinstitut eller – såfremt der endnu ikke er truffet en sådan afgørelse – ansøgerens erklæring om iværksættelse af proceduren om tilkendelse af invalidepension forelægges.

I forbindelse med krav om endelig erstatning i tilfælde af dødsfald skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • i givet fald dokumentation for dødsfaldet samt status som modtager eller indirekte offer,
 • en beskrivelse af de omstændigheder, der gjorde sig gældende i forbindelse med den forsætlige voldsforbrydelse, med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået,
 • dokumentation for anmeldelsen af forholdet til den offentlige myndighed,
 • en erklæring vedrørende den erstatning, den pågældende har modtaget, eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen,
 • en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen (en dom, en udeblivelsesafgørelse, en afgørelse om sagens bortfald grundet den skyldiges død eller en påtaleopgivelse).

Derudover skal følgende dokumenter forelægges:

 • Er offeret (modtager eller indirekte offer) spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • Dødsattesten for det direkte offer for forbrydelsen samt følgende dokumenter alt efter forholdet mellem modtageren og den afdøde:
  • Afdødes ægtefælle (ikke frasepareret): en bekræftet kopi af vielsesattesten som udstedt af civilstandsregistret efter offerets dødstidspunkt.
  • Har ansøgeren boet sammen med afdøde – i henhold til de betingelser, der er fastsat i den gældende lovgivning – skal han/hun forelægge en attest vedrørende samlivet på en fælles bopæl.

Et permanent samliv med en følelsesmæssig tilknytning, der er sammenlignelig med en ægtefælles, dokumenteres ved at forelægge en attest som udstedt af det pågældende samlivsregister.

 • Var ansøgeren afdødes samlever i henhold til de lovbestemte betingelser, skal han/hun forelægge en attest vedrørende samlivet på en fælles bopæl.
 • Afdødes børn: Der skal forelægges en kopi af fødselsattesterne som udstedt af civilstandsregistret.

Børn til den ikke fraseparerede ægtefælle eller den person, der boede sammen med afdøde i henhold til de lovbestemte betingelser, skal forelægge kopier af deres fødselsattester som udstedt af civilstandsregistret for at dokumentere slægtskabet.

Derudover skal de dokumentere, at deres mor/far var gift med afdøde eller boede sammen med ham/hende og havde en følelsesmæssig tilknytning til ham/hende, medmindre disse forhold tidligere er blevet dokumenteret af den forældrepart, der har krævet erstatning.

Både børnene til afdøde og til den ikke fraseparerede ægtefælle eller til den person, der boede sammen med afdøde, skal endvidere dokumentere at have været økonomisk afhængige af afdøde. Dokumentation kan ske ved hjælp af:

 • en samlivsattest som udstedt af rådhuset,
 • en erklæring vedrørende indkomsten af enhver art i de 12 måneder, der går forud for offerets død,
 • en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det skatteår, hvor offeret afgik ved døden, eller – såfremt denne ikke foreligger – for det foregående skatteår. Foreligger ovennævnte opgørelser ikke, skal der forelægges en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).
 • Afdødes forældre: Forældre skal dokumentere forældreskabet ved hjælp af en kopi af det afdøde barns fødselsattest. For at kunne udelukke andre eventuelle prioritetsmodtagere til erstatningen skal der endvidere forelægges en erklæring vedrørende barnets civilstand på dødstidspunktet. Derudover skal det angives, hvorvidt der efter forældrenes viden findes andre personer, der ville kunne modtage erstatning i henhold til den gældende lovgivning.

For at modtage endelig erstatning til dækning af begravelsesudgifter skal forældrene eller værgerne til den mindreårige eller voksne handicappede eller deres repræsentanter fremsætte deres krav med brug af den officielle blanket og forelægge følgende elementer og dokumenter:

 • i givet fald dokumentation for dødsfaldet samt status som modtager eller indirekte offer,
 • en beskrivelse af de omstændigheder, der gjorde sig gældende i forbindelse med den forsætlige voldsforbrydelse, med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået,
 • dokumentation for anmeldelsen af forholdet til den offentlige myndighed,
 • en erklæring vedrørende den erstatning, den pågældende har modtaget, eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen,
 • en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen (en dom, en udeblivelsesafgørelse, en afgørelse om sagens bortfald grundet den skyldiges død eller en påtaleopgivelse).

Derudover skal følgende dokumenter forelægges:

 • en dødsattest for den mindreårige eller handicappede,
 • som dokumentation for status som modtager en kopi af den mindreåriges eller den voksne handicappedes fødselsattest, når kravet fremsættes af forældrene, eller den offentlige værgemålsattest, når kravet fremsættes af værgen,
 • i tilfælde af en afdød voksen handicappet et retsdokument til bekræftelse af handicappet eller i givet fald en attest vedrørende invaliditetsgraden,
 • for forældrene eller værgerne en kopi af det nationale identitetsdokument eller – såfremt der er tale om statsborgere i en EU-medlemsstat – af det dokument, der dokumenterer deres nationalitet,
 • kvitteringer vedrørende begravelsesudgifterne forbundet med begravelsesritualet, transporten, forbrændingen eller begravelsen.

I forbindelse med krav om endelig erstatning til dækning af udgifter til terapeutiske behandlinger i tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • en beskrivelse af de omstændigheder, der gjorde sig gældende i forbindelse med den forsætlige voldsforbrydelse, med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået,
 • dokumentation for anmeldelsen af forholdet til den offentlige myndighed,
 • en erklæring vedrørende den erstatning, den pågældende har modtaget, eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen,
 • en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen (en dom, en udeblivelsesafgørelse, en afgørelse om sagens bortfald grundet den skyldiges død eller en påtaleopgivelse).

Derudover skal følgende dokumenter forelægges:

 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En erklæring fra offeret om, hvorvidt den terapeutiske behandling er påbegyndt eller ej, og i givet fald forelæggelse af kvitteringer vedrørende de afholdte udgifter. Er behandlingen afsluttet, skal dette angives.

I forbindelse med krav om midlertidig erstatning i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed og invaliderende skader skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • En vurdering af skaderne som udarbejdet af det kompetente organ i henhold til den lovbestemte procedure.
 • En beskrivelse af omstændighederne omkring den forsætlige voldsforbrydelse eller den forsætlige forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået.
 • Dokumentation for, at forholdet er blevet anmeldt til den kompetente myndighed, eller at denne på eget initiativ har indledt en straffesag.
 • En erklæring vedrørende den erstatning, ansøgeren har modtaget, verserende erstatningssager eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen.
 • En rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.
 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En erklæring vedrørende ansøgerens indkomst af enhver art i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt disse ikke foreligger – en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).

I forbindelse med krav om midlertidig erstatning i tilfælde af dødsfald skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • i givet fald dokumentation for dødsfaldet samt status som modtager eller indirekte offer, dødsattesten for offeret for forbrydelsen samt følgende dokumenter alt efter forholdet mellem modtageren og den afdøde:
  • Afdødes ægtefælle (ikke frasepareret): en bekræftet kopi af vielsesattesten som udstedt af civilstandsregistret efter offerets dødstidspunkt.

Der skal specifikt for denne erstatningstype forelægges en erklæring vedrørende ansøgerens indkomst af enhver art i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt disse ikke foreligger – en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).

 • Var ansøgeren afdødes samlever i henhold til de lovbestemte betingelser, skal han/hun forelægge en attest vedrørende samlivet på en fælles bopæl.

Et permanent samliv med en følelsesmæssig tilknytning, der er sammenlignelig med en ægtefælles, dokumenteres ved at forelægge en attest som udstedt af det pågældende samlivsregister.

Der skal specifikt for denne erstatningstype forelægges en erklæring vedrørende ansøgerens indkomst af enhver art i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt disse ikke foreligger – en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).

 • Var ansøgeren afdødes samlever i henhold til de lovbestemte betingelser, skal han/hun forelægge en attest vedrørende samlivet på en fælles bopæl.
 • Afdødes børn: Der skal forelægges en kopi af fødselsattesterne som udstedt af civilstandsregistret.

Børn til den ikke fraseparerede ægtefælle eller den person, der boede sammen med afdøde i henhold til de lovbestemte betingelser, skal forelægge kopier af deres fødselsattester som udstedt af civilstandsregistret for at dokumentere slægtskabet. Derudover skal de dokumentere, at deres mor/far var gift med afdøde eller boede sammen med ham/hende og havde en følelsesmæssig tilknytning til ham/hende, medmindre disse forhold tidligere er blevet dokumenteret af den forældrepart, der har krævet erstatning.

Både børnene til afdøde og til den ikke fraseparerede ægtefælle eller til den person, der boede sammen med afdøde, skal endvidere dokumentere at have været økonomisk afhængige af afdøde. Dokumentation kan ske ved hjælp af:

 • En samlivsattest som udstedt af rådhuset.
 • En erklæring vedrørende indkomsten af enhver art i de 12 måneder, der går forud for offerets død.
 • En kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det skatteår, hvor offeret afgik ved døden, eller – såfremt denne ikke foreligger – for det foregående skatteår. Foreligger ovennævnte opgørelser ikke, skal der forelægges en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).
 • En beskrivelse af omstændighederne omkring den forsætlige voldsforbrydelse eller den forsætlige forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået.
 • Dokumentation for, at forholdet er blevet anmeldt til den kompetente myndighed, eller at denne på eget initiativ har indledt en straffesag.
 • En erklæring vedrørende den erstatning, ansøgeren har modtaget, verserende erstatningssager eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen.
 • En rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.
 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.

I forbindelse med krav om midlertidig erstatning til dækning af begravelsesudgifter skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • En beskrivelse af omstændighederne omkring den forsætlige voldsforbrydelse eller den forsætlige forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået.
 • Dokumentation for, at forholdet er blevet anmeldt til den kompetente myndighed, eller at denne på eget initiativ har indledt en straffesag.
 • En erklæring vedrørende den erstatning, ansøgeren har modtaget, verserende erstatningssager eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen.
 • En rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.
 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En dødsattest for den mindreårige eller handicappede.
 • Som dokumentation for status som modtager en kopi af den mindreåriges eller den voksne handicappedes fødselsattest, når kravet fremsættes af forældrene, eller den offentlige værgemålsattest, når kravet fremsættes af værgen.
 • I tilfælde af en afdød voksen handicappet et retsdokument til bekræftelse af handicappet eller i givet fald en attest vedrørende invaliditetsgraden.
 • En erklæring vedrørende forældrenes eller værgernes indkomst i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt denne ikke foreligger – en negativattest for som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).
 • Kvitteringer vedrørende begravelsesudgifterne forbundet med begravelsesritualet, transporten, forbrændingen eller begravelsen.

I forbindelse med krav om midlertidig erstatning til dækning af terapeutiske behandlinger i tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • En beskrivelse af omstændighederne omkring den forsætlige voldsforbrydelse eller den forsætlige forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået.
 • Dokumentation for, at forholdet er blevet anmeldt til den kompetente myndighed, eller at denne på eget initiativ har indledt en straffesag.
 • En erklæring vedrørende den erstatning, ansøgeren har modtaget, verserende erstatningssager eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen.
 • En rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.
 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En erklæring fra offeret om, hvorvidt den terapeutiske behandling er påbegyndt eller ej, og i givet fald forelæggelse af kvitteringer vedrørende de afholdte udgifter. Er behandlingen afsluttet, skal dette angives.
 • En erklæring vedrørende den pågældendes indkomst i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt denne ikke foreligger – en negativattest for som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).

I tilfælde af terrorforbrydelser indledes proceduren for at få tilkendt forskellige typer af lovbestemt erstatning med, at den pågældende eller dennes repræsentant fremsætter et krav med brug af den officielle blanket, som vedlægges følgende dokumenter:

 • Dokumentation for den pågældendes status eller i givet fald slægtsgraden med offeret:
  • en endelig afgørelse, der anerkender retten til erstatning som følge af skaderne inden for rammerne af anvendelsesområdet for den spanske lovgivning,
  • dokumentation som godkendt ved lov til bekræftelse af status som offer eller modtager, de lidte skader og omstændighederne, der førte til skaderne, såfremt der endnu ikke er truffet en afgørelse, men der er blevet truffet rimelige retslige foranstaltninger i sagen, eller der er indledt en straffesag for at retsforfølge forbrydelserne,
  • en administrativ forhåndsafgørelse,
  • i givet fald en dødsattest for offeret,
  • en kopi af familiebogen,
  • anmeldelsen eller politirapporten,
  • medicinske eller psykologiske rapporter.
 • Ved krav om midlertidig indkvartering:
  • Dokumentation for anmeldelsen eller en attest udstedt af politiet eller den spanske Guardia Civil til bekræftelse af, at de pågældende skader opstod i forbindelse med eller som følge af et terrorangreb (såfremt forvaltningen ikke er bekendt med skadesårsagen).
  • I tilfælde af at ansøgeren er ejer: salgsdokumentet eller -aftalen eller et uddrag af ejendomsregistret eller den seneste ejendomsskatteopgørelse eller en erklæring fra formanden for det ejendomsfællesskab, ansøgeren er med i.
  • I tilfælde af at ansøgeren er lejer: lejeaftalen eller kvittering på den seneste leje eller regning for vand, el eller telefoni udstedt i lejerens navn.
  • I tilfælde af at ansøgeren er hverken ejer eller lejer: et dokument til bekræftelse af den legitime årsag til at fremsætte et erstatningskrav.
  • Er der tale om den sædvanlige bopæl, og den pågældende adresse ikke er anført på ansøgerens nationale identitetskort (DNI): en attest om anmeldelse på rådhuset eller den pågældendes skatteopgørelse, hvoraf den skattemæssige bopæl fremgår, eller en erklæring fra formanden for det ejendomsfællesskab, ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i.
 • Fremsættes der krav om erstatning for skader på et køretøj:
  • dokumentation for anmeldelsen eller en attest udstedt af politiet eller den spanske Guardia Civil til bekræftelse af, at de pågældende skader opstod i forbindelse med eller som følge af et terrorangreb (såfremt forvaltningen ikke er bekendt med skadesårsagen),
  • køretøjets registreringsattest som udstedt i ansøgerens navn,
  • dokumentation for en gyldig forsikringspolice (hvoraf vilkårene og dækningerne fremgår) på forbrydelsestidspunktet,
  • en kvittering, såfremt der er blevet udført reparationsarbejder, vedrørende udgifter forbundet med de skader, der blev forårsaget af terrorhandlingen.
 • Fremsættes der et krav om uddannelsesstøtte, skal deres vedlægges dokumentation for de uddannelseskreditter, den pågældende er tilmeldt, og de opnåede resultater.

Er der gebyrer, som skal betales, når kravet modtages og bliver behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse ved krav om erstatning og godtgørelse (i nationale sager)?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed behandles og tilkendes den offentlige lovbestemte erstatning af generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger.

I tilfælde af terrorforbrydelser træffes afgørelsen om tilkendelse eller afvisning af den lovbestemte erstatning af indenrigsministeriet.

Hvor skal jeg sende mit krav hen (i nationale sager)?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fremsættes erstatningskravene med brug af den officielle blanket til generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger på følgende adresse.

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master’s II) - 28020 Madrid.

Ansøgerne kan henvende sig til de kompetente kontorer for bistand til ofre (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito) i forbindelse med fremsættelse og indgivelse af krav for at få oplysninger om de typer af erstatning, der kan fremsættes krav om, og de forskellige foranstaltninger, der skal træffes.

Disse kontorer findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

Du finder kontaktoplysningernekontorerne for bistand til ofreLink åbner i nyt vinduelinket her.

I tilfælde af terrorforbrydelser fremsættes erstatningskravene med brug af den officielle blanket til generaldirektoratet for hjælp til terrorofre under indenrigsministeriet, som har følgende adresse:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID.

De nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre under Audiencia Nacional (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) oplyser generelt om den økonomiske hjælp, terrorofre kan få. Tjenesten ligger på følgende adresse:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefon: + 34 91 400 74 02.

Skal jeg være til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes en afgørelse?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed afhøres ansøgeren i henhold til den gældende lovgivning og kan forelægge sine argumenter, så snart undersøgelsesfasen er afsluttet, og inden der træffes en afgørelse om at godkende eller afvise erstatningskravet.

Er forbrydelsen blevet begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat, når erstatningskravet fremsættes gennem den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, kan generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger som besluttende myndighed opfordre ovenstående bistandsydende myndighed til at samarbejde, således at denne kan afhøre den pågældende eller enhver anden person, såfremt dette anses for nødvendigt.

Generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger kan i forbindelse med afhøringen opfordre den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, til at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at enheden med ansvar for undersøgelsen af erstatningsspørgsmålet kan afhøre de pågældende direkte, såfremt ansøgeren indvilger heri, via telefon eller videokonference. Den bistandsydende myndighed, som afhører personen, skal endvidere forelægge generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger en rapport om afhøringen.

I forbindelse med terrorforbrydelser gælder de samme regler som ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, såfremt forbrydelsen er blevet begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat, når erstatningskravet fremsættes gennem den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, idet indenrigsministeriet – via generaldirektoratet for hjælp til terrorofre – som besluttende myndighed varetager de opgaver, der er forbundet med afhøringen.

Hvor lang tid tager det (ca.), før det kompetente organ tager stilling til min ansøgning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed er den generelle frist for fremsættelse af erstatningskrav et år fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået.

Afgørelser om erstatningsspørgsmålet – både midlertidige og endelige – skal træffes inden for følgende frister:

 • ved invaliderende skader, forværring heraf og dødsfald: 6 måneder,
 • ved midlertidig uarbejdsdygtighed: 4 måneder,
 • i forhold til udgifter forbundet med terapeutisk behandling som følge af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed og begravelsesudgifter: 2 måneder.

De krav, der fremsættes af de pågældende, skal anses som afvist, hvis der ingen udtrykkelig afgørelse er truffet inden fristens udløb.

I tilfælde af terrorforbrydelser skal de pågældendes krav generelt fremsættes, senest et år efter skaden opstod eller fra den dato, hvor der er stillet en diagnose til bekræftelse af, at der en forbindelse mellem skaderne og terrorhandlingen. Fristen i forbindelse med uddannelsesstøtte er tre måneder fra tilmeldingen til undervisningsforløbet.

Fristen for fastsættelse af den nødvendige afgørelse og forkyndelse heraf er 12 måneder. I tilfælde af uddannelsesstøtte er fristen seks måneder. Kravet anses som godkendt, medmindre der er truffet en udtrykkelig afgørelse inden udløbet af de ovenstående frister.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne appellere de afgørelser, der er truffet af finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger vedrørende den lovbestemte erstatning, inden for en måned fra forkyndelsesdatoen. Er afgørelsen ikke blevet appelleret inden fristens udløb, kan anfægtelse kun ske i forbindelse med en genoptagelse af sagen ved det kompetente ministerium, idet dette er et ekstraordinært retsmiddel.

Der skal appelleres til finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger eller den nationale kommission for hjælp og bistand til ofre for voldsforbrydelser.

Den nationale kommission for hjælp og bistand til ofre for voldsforbrydelser udgør det kompetente organ for behandling af appelsager mod finans- og handelsministeriets og de offentlige forvaltningers afgørelser vedrørende den lovbestemte erstatning.

Har den nationale kommission ikke truffet en afgørelse inden for appelfristen på tre måneder, anses appellen som afvist, hvorefter sagen kan anfægtes over for den kompetente myndighed i forvaltningssager.

I tilfælde af terrorforbrydelser kan de afgørelser, der er truffet af indenrigsministeriet i forvaltningssager vedrørende erstatningsspørgsmål, anfægtes eller appelleres direkte over for den kompetente myndighed i forvaltningssager.

Hvor får jeg de nødvendige blanketter og anden information om, hvordan jeg kræver erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne henvende sig til de kompetente kontorer for bistand til ofre (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito) i forbindelse med fremsættelse og indgivelse af krav for at få oplysninger om de typer af erstatning, der kan fremsættes krav om, og de forskellige foranstaltninger, der skal træffes.

Disse kontorer findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

Du finder kontaktoplysningernekontorerne for bistand til ofreLink åbner i nyt vinduelinket her.

De enkelte blanketter til fremsættelse af erstatningskrav findes på dette Link åbner i nyt vinduelink.

I tilfælde af terrorforbrydelser fremsættes erstatningskravene med brug af den officielle blanket til generaldirektoratet for hjælp til terrorofre under indenrigsministeriet, som har følgende adresse:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID.

De enkelte blanketter til fremsættelse af erstatningskrav findes på dette Link åbner i nyt vinduelink.

De nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre under Audiencia Nacional (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) oplyser generelt om den økonomiske hjælp, terrorofre kan få. Tjenesten ligger på følgende adresse:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefon: + 34 91 400 74 02.

Findes der en speciel hjælpelinje eller hjemmeside, som jeg kan bruge?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed findes de formularer og blanketter, der bruges til at fremsætte erstatningskrav, på dette Link åbner i nyt vinduelink.

Kontaktoplysningerkontorerne for bistand til ofre, der oplyser om den økonomiske hjælp, du har ret til, og de foranstaltninger, der skal træffes i den henseende, findes på dette Link åbner i nyt vinduelink

I tilfælde af terrorforbrydelser henvises der til Link åbner i nyt vindueindenrigsministeriets websted for oplysninger om den tilgængelige erstatning.

Link åbner i nyt vindueDe nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre under Audiencia Nacional (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) oplyser generelt om den økonomiske hjælp, terrorofre kan få.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat), når jeg forbereder mit krav?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed har ofrene mulighed for at få gratis retshjælp i henhold til de betingelser og den procedure, der er fastsat i den gældende lovgivning.

Helt specifikt har ofre for kønsbaseret vold i henhold til spansk lov ret til gratis retshjælp forud for anmeldelsen samt til gratis forsvar og repræsentation ved en advokat eller en procesfuldmægtig i forbindelse med alle de administrative procedurer og processer, der direkte eller indirekte vedrører de pågældende voldshandlinger.

I disse tilfælde varetages offerets forsvar af én og samme advokat, forudsat at offerets behørige forsvar er sikret i den forbindelse. Denne ret gælder også for personer, der modtager støtte af enhver art som følge af offerets død, forudsat at disse personer ikke var indblandet i forbrydelsen.

I tilfælde af terrorforbrydelser har terrorofre, der er anerkendt i henhold til den spanske lov, ret til gratis retshjælp i forbindelse med alle de retslige og administrative procedurer, der vedrører den terrorhandling, de er blevet udsat for, uafhængigt af deres økonomiske midler, i henhold til de i lovgivningen fastsatte betingelser vedrørende gratis retshjælp i Spanien.

Under alle omstændigheder har terrorofre efter anmodning herom ret til umiddelbar gratis retshjælp. Retten til gratis retshjælp bortfalder, hvis du senere ikke anerkendes som offer, hvis der afsiges en endelig frifindelsesdom, eller i tilfælde af endeligt tiltalefrafald, uden at dette medfører et krav om at skulle betale omkostningerne for de tidligere tilvejebragte gratis tjenester tilbage.

Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig med at fremsætte krav om erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne henvende sig til de kompetente kontorer for bistand til ofre (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito) i forbindelse med fremsættelse og indgivelse af krav for at få oplysninger om de typer af erstatning, der kan fremsættes krav om, og de forskellige foranstaltninger, der skal træffes.

Disse kontorer findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

Du finder kontaktoplysningerne på kontorerne for bistand til ofre på Link åbner i nyt vinduelinket her.

De nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre under Audiencia Nacional (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) oplyser generelt om den økonomiske hjælp, terrorofre kan få. Tjenesten ligger på følgende adresse:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefon: + 34 91 400 74 02.

Sidste opdatering: 17/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Kroatien

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Du kan kræve erstatning, hvis du er offer for en voldelig forsætlig forbrydelse begået på Kroatiens område, som har medført grov legemsbeskadigelse, alvorlig forværring af dit helbred eller dødsfald.

En voldelig forbrydelse er:

 1. enhver forbrydelse, som er begået forsætligt og med magtanvendelse eller ved at krænke en anden persons seksuelle integritet
 2. enhver forbrydelse, som er til fare for liv og ejendom som følge af en handling, der generelt anses for farlig, eller hvor der benyttes et instrument, som har forårsaget dødsfald, grov legemsbeskadigelse, alvorlig forværring af helbredet eller dødsfald for en eller flere personer, og som i henhold til straffeloven er en alvorlig form for grundlæggende forsætlig forbrydelse.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

 • Der ydes generelt ikke erstatning for skader. For at berettige til erstatning skal en voldelig forbrydelse have medført grov legemsbeskadigelse, alvorlig forværring af en persons helbred eller dødsfald.
 • Direkte ofre har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på op til 35 000 HRK, hvis der er begået en voldelig forbrydelse, som har medført grov legemsbeskadigelse eller alvorlig forværring af de pågældendes helbred, og hvis – såfremt lovens øvrige vilkår og betingelser er opfyldt – det kan bevises, at dette har medført tabt arbejdsfortjeneste.
 • Direkte ofre har ret til godtgørelse af udgifter til lægebehandling, hvis der er begået en voldelig forbrydelse, som har medført grov legemsbeskadigelse eller alvorlig forværring af de pågældendes helbred, og hvis det – såfremt lovens øvrige vilkår og betingelser er opfyldt – kan bevises, at dette har medført udgifter til lægebehandling, som ofrene selv skal betale. Der kan gøres krav på disse udgifter til lægebehandling op til den grænse for sundhedspleje, der er fastsat i Kroatiens forskrifter for lovpligtig sygesikring, såfremt disse udgifter anerkendes, hvis det direkte offer ikke har ret til godtgørelse af udgifter under sygesikringen.
 • Indirekte ofre har ret til erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse, hvis det direkte offer er død som følge af den voldelige forbrydelse, og hvis det – såfremt lovens øvrige vilkår og betingelser er opfyldt – kan bevises, at det indirekte offer har mistet denne lovpligtige forsørgelse. Hvis det indirekte offer har ret til ydelser fra den lovpligtige pensionsforsikringsordning, har vedkommende ikke ret til erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse. Erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse anerkendes op til et samlet beløb på 70 000 HRK for alle indirekte ofre.
 • Personer, som har afholdt begravelsesudgifterne for en person, der er død som et direkte offer for en voldelig forsætlig forbrydelse, har ret til godtgørelse af begravelsesudgifterne, hvis det – såfremt lovens øvrige vilkår og betingelser er opfyldt – kan dokumenteres, at vedkommende har afholdt begravelsesudgifterne. Begravelsesudgifter anerkendes op til 5 000 HRK.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

 • JA, afdøde voldsofres pårørende eller forsørgelsesberettigede er berettiget til erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse og godtgørelse af almindelige begravelsesudgifter.
 • I loven betegnes disse pårørende eller familiemedlemmer som "indirekte ofre". I henhold til loven omfatter pårørende eller familiemedlemmer (dvs. indirekte ofre): ægtefælle, partner, børn, forældre, adopterede, adoptanter, stedforældre, stedbørn og partner af samme køn, som boede sammen med det direkte offer, bedsteforældre og børnebørn, kun hvis de selv er direkte ofre, da de boede permanent sammen, og bedsteforældrene fungerede som det direkte offers forældre.
 • Om der er tale om ikkeægteskabeligt partnerskab eller partnerskab mellem personer af samme køn, vurderes i henhold til kroatisk lovgivning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

 • NEJ, pårørende eller forsørgelsesberettigede familiemedlemmer kan ikke få erstatning, hvis offeret har overlevet forbrydelsen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

 • Erstatning ydes kun til ofre, som er kroatiske statsborgere, eller som bor i Kroatien, henholdsvis hvis de er borgere i en EU-medlemsstat eller har permanent bopæl på dens område.

Kan jeg kræve erstatning i Kroatien, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er dansk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I så fald, på hvilke betingelser?

 • NEJ, offeret kan ikke søge erstatning fra Kroatien, hvis forbrydelsen blev begået på et andet lands område. Kroatien udbetaler kun erstatning, såfremt de betingelser og krav, der er fastsat i loven, er opfyldt, og kun såfremt den voldelige forbrydelse blev begået på dets område (Kroatien yder således ikke erstatning for forbrydelser, der er begået i et andet land).

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

 • JA. For at du kan søge erstatning, skal forbrydelsen være anmeldt til eller registreret af politiet eller den offentlige anklager som en forbrydelse.
 • En politiattest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse, skal indgives sammen med erstatningskravet.
 • Efter anmodning fra offeret har politiet pligt til at udstede en attest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

 • NEJ, du skal ikke afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag.
 • Retten til at kræve erstatning kan udøves, uanset om gerningsmanden er kendt, og uanset om en straffesag er indledt.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er blevet fundet?

 • Nej, du skal ikke først kræve erstatning fra skadevolderen.
 • Indgivelse af et krav i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, herefter loven) er ikke til hinder for, at offeret gør sin ret til at få erstatning fra gerningsmanden gældende.
 • Hvis offeret har indgivet et krav i henhold til loven og har gjort sin ret til at modtage erstatning direkte fra gerningsmanden gældende, medregnes denne erstatning i den erstatning, som offeret gør krav på i henhold til loven.
 • Hvis erstatningen fra gerningsmanden opfylder hele kravet, afvises kravet indgivet i henhold til loven. Hvis sagen vedrørende dette krav allerede er blevet afsluttet, men betaling endnu ikke er sket, træffes der en afgørelse om, at erstatningen ikke skal udbetales.
 • Hvis staten allerede har udbetalt erstatning til offeret i henhold til loven, og offeret modtager fuld eller delvis erstatning fra gerningsmanden, kan staten gøre et regreskrav gældende over for offeret svarende til den hovedstol, der er modtaget direkte fra gerningsmanden, op til det maksimumsbeløb, som staten har udbetalt til offeret.
 • Når offeret har modtaget erstatning fra staten i henhold til loven, har vedkommende ikke længere ret til at kræve denne erstatning fra gerningsmanden, da staten nu har regresret over for gerningsmanden.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

 • JA. Den person, der gør krav på erstatning, skal indgive de krævede dokumenter, der ligger til grund for erstatningskravet, som er anført i den officielle ansøgningsformular, som indgives, uanset om gerningsmanden er blevet identificeret eller dømt, eller om straffesagen er blevet indledt.
 • Generelt underbygges kravet af: en politiattest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse, bevis for statsborgerskab, bopælsbevis, offerets dødsattest, attest fra ansøgeren om, at retten til erstatning i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser ikke er blevet udøvet på et andet retsgrundlag, offerets helbredsdokumenter, som ligger til grund for erstatningskravet (hospitalets ansøgningsformular, resultater og rapporter fra lægeundersøgelser, rapport om udskrivning fra hospitalet, sygeorlovsrapport og sundhedsrelaterede kvitteringer), kvitteringer for almindelige begravelsesudgifter og andre relevante attester eller dokumenter, som kan være vigtige for afgørelsen om erstatning.

Skal jeg søge om erstatning inden for en given tidsfrist?

 • JA, erstatningskravet skal indgives senest seks måneder efter den dato, hvor den forbrydelse, som kravet vedrører, blev begået.
 • Hvis offeret ikke kan indgive kravet inden for denne periode af gyldige grunde, skal kravet indgives senest tre måneder fra den dato, hvor de gyldige grunde ophørte, og senest tre år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået. (Offeret skal oplyse og angive de gyldige grunde.)
 • Hvis offeret er en mindreårig eller en person uden juridisk kapacitet, og vedkommendes juridiske repræsentant ikke har indgivet et krav inden for seks måneder efter den dato, hvor forbrydelsen blev begået, begynder fristen på seks måneder at løbe på den dato, hvor personen fylder 18 år, eller på den dato, hvor straffesagen, efter at offeret er blevet myndigt, blev indledt, eller på den dato, hvor personen blev genindsat i sin juridiske kapacitet.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredsudgifter som følge af skaden (lægebehandling, ambulant behandling, hospitalsbehandling og restituering)
  • Det direkte offer har ret til godtgørelse af lægeudgifter op til den grænse for sundhedspleje, der er fastsat i Kroatiens forskrifter for lovpligtig sygesikring. Disse udgifter anerkendes kun, hvis det direkte offer ikke har ret til godtgørelse af udgifter under sygesikringen.
 • andre behov og udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarende fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
  • Se svaret på det første punkt (ret til godtgørelse af lægeudgifter op til den grænse for sundhedspleje, der er fastsat i Kroatiens forskrifter for lovpligtig sygesikring).
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tabt indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.).
 • Direkte ofre har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som udbetales som et engangsbeløb på højst 35 000 HRK.
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter.

- Psykisk (immateriel) skade:

 • NEJ
  • smerte og svie for ofret
 • NEJ

(b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
Almindelige begravelsesomkostninger svarende til højst 5 000 HRK.
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant behandling, hospitalsbehandling og rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

Indirekte ofre, som forsørges af det direkte offer, der er død som følge af den voldelige forbrydelse, har ret til erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse. Denne erstatning ydes som et engangsbeløb på grundlag af aktuarmæssige beregninger, der tager udgangspunkt i den laveste familiepension under pensionssikringsloven (Zakon o mirovinskom osiguranju), og som beregnes på grundlag af en femårig erhvervskarriere og det indirekte offers forventede forsørgelsesperiode. Erstatningen ydes kun, hvis det indirekte offer ikke har ret til ydelser under den lovpligtige pensionsforsikringsordning. Erstatningen kan ydes op til et samlet beløb på 70 000 HRK for alle indirekte ofre.

- Psykisk skade:

 • NEJ
  • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død
 • NEJ

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

 • Erstatningen udbetales som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • Når der træffes afgørelse om retten til erstatning, tages det direkte offers handlinger før, på tidspunktet for og efter forbrydelsen i betragtning, ligesom der tages hensyn til det direkte offers rolle i forbindelse med hændelsen og skadens omfang, om og på hvilket tidspunkt det direkte offer har anmeldt forbrydelsen til de kompetente myndigheder, medmindre det ikke har været muligt for vedkommende af gyldige grunde, det direkte offers samarbejde med politiet og de kompetente myndigheder med hensyn til at retsforfølge gerningsmanden, og om det direkte offer, som har bidraget til skaden, eller som har øget omfanget af skaden, kun har ret til en forholdsmæssigt nedsat erstatning.
 • Erstatningskravet afvises, hvis det konstateres, at offeret er involveret i organiseret kriminalitet eller har forbindelser til en kriminel organisation.
 • Erstatningskravet kan afvises eller nedsættes, hvis udbetaling af det fulde erstatningsbeløb vil være i strid med principperne om retfærdighed, moral eller almindelig lov og orden.
 • Det direkte offers adfærd tages i betragtning, når der træffes afgørelse om det indirekte offers ret til erstatning.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • NEJ
 • Den økonomiske, dvs. eksistentielle, situation for den person, der gør krav på erstatning, har ingen betydning for erstatningskravet. Ved afgørelser om erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse påvirker de økonomiske forhold dog i nogle tilfælde chancerne for tildeling af erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • JA
 • Når der træffes afgørelse om retten til erstatning, tages det direkte offers handlinger før, på tidspunktet for og efter forbrydelsen i betragtning, ligesom der tages hensyn til det direkte offers rolle i forbindelse med hændelsen og skadens omfang, om og på hvilket tidspunkt det direkte offer har anmeldt forbrydelsen til de kompetente myndigheder, medmindre det ikke har været muligt for vedkommende af gyldige grunde, det direkte offers samarbejde med politiet og de kompetente myndigheder med hensyn til at retsforfølge gerningsmanden, og om det direkte offer, som har bidraget til skaden, eller som har øget omfanget af skaden, kun har ret til en forholdsmæssigt nedsat erstatning.
 • Erstatningskravet afvises, hvis det konstateres, at offeret er involveret i organiseret kriminalitet eller har forbindelser til en kriminel organisation.
 • Erstatningskravet kan afvises eller nedsættes, hvis udbetaling af det fulde erstatningsbeløb vil være i strid med principperne om retfærdighed, moral eller almindelig lov og orden.
 • Det direkte offers adfærd tages i betragtning, når der træffes afgørelse om det indirekte offers ret til erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

 • Økonomisk erstatning beregnes under hensyntagen til de specifikke omstændigheder, og den person, der gør krav på erstatning, skal dokumentere, at de retlige krav er opfyldt, og at vedkommende har pådraget sig specifikke udgifter eller tab.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

 • Der er ved lov ikke fastsat et minimumsbeløb, der kan tildeles (men der er ved lov fastsat et maksimumsbeløb, der kan tildeles).

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

 • JA. Den person, der gør krav på erstatning, skal angive det beløb, vedkommende gør krav på.
 • Der gives ikke anvisninger i, hvordan beløbet beregnes (den pågældende skal godtgøre de udgifter eller tab, der lægges til grund for kravet).

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

 • I nogle tilfælde JA, og i andre tilfælde NEJ. Det afhænger af kilden til den modtagne erstatning.
 • Erstatning, der modtages gennem sygesikrings-, pensions- eller andre forsikringsordninger, medregnes i erstatningsgrundlaget, således at den erstatning, der tildeles offeret, udgør forskellen mellem den samlede erstatning, som offeret er berettiget til i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser (herefter loven), og den erstatning, som offeret modtager gennem andre ordninger.
 • Frivillig forsikring, som det direkte eller indirekte offer selv har betalt, medregnes ikke i erstatningen.
 • Når offeret modtager erstatning direkte fra gerningsmanden, medregnes den i den erstatning, der kræves fra Kroatien. Hvis erstatningen fra gerningsmanden opfylder hele kravet, afvises kravet. Hvis erstatningen fra gerningsmanden opfylder hele kravet, og hvis sagen vedrørende dette krav allerede er blevet afsluttet, men betaling endnu ikke er sket, træffes der en afgørelse om, at erstatningen ikke skal udbetales til offeret.
 • Hvis Kroatien allerede har udbetalt erstatning til offeret i henhold til loven, og offeret har udøvet sin ret til at få erstatning fra gerningsmanden, kan Kroatien gøre et regreskrav gældende over for offeret svarende til den hovedstol, der er modtaget direkte fra gerningsmanden, op til det maksimumsbeløb, som staten har udbetalt til offeret.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

 • NEJ

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

 • Loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser giver ikke mulighed for supplerende eller yderligere erstatning.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • De underbyggende bilag, der skal vedlægges kravet, er anført i den officielle formular. Kravet underbygges af: bevis for statsborgerskab, bopælsbevis, offerets dødsattest, en politiattest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse, attest fra ansøgeren om, at retten til erstatning i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser ikke er blevet udøvet på et andet retsgrundlag, offerets helbredsdokumenter, som ligger til grund for erstatningskravet (hospitalets ansøgningsformular, resultater og rapporter fra lægeundersøgelser, rapport om udskrivning fra hospitalet, sygeorlovsrapport og sundhedsrelaterede kvitteringer), kvitteringer for almindelige begravelsesudgifter og andre relevante attester eller dokumenter, som kan være vigtige for afgørelsen om erstatning.
 • Ovennævnte dokumenter indgives som originaler eller ved attesteret kopi.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

 • Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer ved behandling af erstatningskrav i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

 • Den myndighed, der træffer afgørelse om erstatningskrav fremsat af ofre for forbrydelser i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser, hvor erstatning betales af det nationale budget, er "rådet for erstatning til ofre for forbrydelser" (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Hvis offeret kræver erstatning fra gerningsmanden, kan offeret indgive en anmeldelse med civilretlig partsstilling, dvs. rejse et erstatningskrav mod gerningsmanden, under straffesagen ved den kompetente strafferet.
 • Offeret kan imidlertid også vælge at anlægge erstatningssag mod gerningsmanden ved den kompetente ret.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

 • Erstatningskrav, der fremsættes af ofre for forbrydelser i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser, indgives til rådet for erstatning til ofre for forbrydelser under justitsministeriet.

Republikken Kroatien
Justitsministeriet (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

 • Hvis der rejses erstatningskrav mod gerningsmanden i forbindelse med en straffesag, indgives en anmeldelse med civilretlig partsstilling til den kompetente ret, som behandler straffesagen mod gerningsmanden.
 • Offeret kan også vælge at anlægge erstatningssag mod gerningsmanden ved den kompetente ret.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

 • I forbindelse med erstatningskrav, der fremsættes af ofre for forbrydelser, er svaret generelt NEJ. Den kompetente myndighed, dvs. rådet, kan imidlertid, afhængigt af omstændighederne, undtagelsesvis kræve, at parterne, vidnerne eller eksperter udpeget af retten fremlægger beviser for retten, inden den træffer en afgørelse.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

 • Den kompetente myndighed træffer en afgørelse om et krav inden for 60 dage, hvis kravet er fuldstændigt og korrekt (hvis alle krævede dokumenter er indhentet og indgivet sammen med alle oplysninger og beviser, som er nødvendige for at træffe en afgørelse). Hvis kravet er ufuldstændigt, kan der imidlertid gå længere tid, inden en afgørelse kan træffes.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

 • Afgørelsen kan ikke påklages. Den person, der fremsætter et erstatningskrav, kan imidlertid indgive en forvaltningsmæssig appel i form af en forvaltningsmæssig klage til den kompetente forvaltningsdomstol senest 30 dage efter afgørelsens forkyndelse.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

 • Formularen og oplysninger kan fås på alle politistationer, hos den offentlige anklager, ved byretter og distriktsdomstole samt i elektronisk form på de officielle websteder for justitsministeriet (Ministarstvo pravosuđa), indenrigsministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova), Kroatiens offentlige anklager (Državno odvjetništvo RH) samt byretter og distriktsdomstole.
 • Oplysninger kan fås ved henvendelse til det nationale callcenter for ofre for forbrydelser og mindre forseelser (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) 116-006.
 • Politiet, den offentlige anklager og domstole skal give oplysninger om retten til erstatning og det organ, som parten skal henvende sig til for at udøve disse rettigheder, til alle personer, som i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser har ret til at kræve erstatning fra Kroatien.
 • Politiet, den offentlige anklager og justitsministeriet skal udstede de nødvendige formularer til indgivelse af et krav til alle personer, som i henhold til loven har ret til erstatning, og skal efter anmodning give generelle instrukser i og oplysninger om, hvordan kravet indgives, og hvilke støttedokumenter der skal vedlægges kravet.
 • Justitsministeriet har udsendt en folder på kroatisk og engelsk, som indeholder de nødvendige oplysninger om retten til erstatning, om de gældende krav og om, hvordan retten gøres gældende. Folderne og formularerne er offentliggjort på kroatisk og engelsk på justitsministeriets og indenrigsministeriets websteder.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

 • Hvis kravet er ufuldstændigt, uforståeligt eller ulæseligt, afvises det ikke af disse grunde, men den person, der har fremsat kravet, oplyses om, hvordan det bør forbedres. Dette kan i denne forstand anses for hjælp/bistand til den pågældende.
 • En person, der fremsætter et erstatningskrav, kan hyre en autoriseret person eller en advokat i forbindelse med udarbejdelsen af kravet eller til repræsentation under sagen (for egen regning).
 • Oplysninger om og hjælp til udfyldelsen af ansøgningsformularen fås på alle politistationer, hos den offentlige anklager, ved byretter og distriktsdomstole eller ved opkald til den gratis hjælpelinje under det nationale callcenter for ofre for forbrydelser og mindre forseelser 116-006.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

 • JA

Link åbner i nyt vinduehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

 • Den bistandsydende myndighed er Kroatiens justitsministerium, og en person kan indgive et krav til denne myndighed under sådanne omstændigheder
 • (såkaldte grænseoverskridende sager (prekogranični slučajevi) i henhold til kroatisk lov).
 • Den bistandsydende myndighed indgiver så hurtigt som muligt kravet og de vedlagte dokumenter til den kompetente myndighed i det land, hvor personen fremsætter et erstatningskrav, på landets officielle sprog eller på et andet sprog, der accepteres af det pågældende land.
 • Et sådant krav indgives ved brug af den formular, som Europa-Kommissionen har fastlagt.
 • Hvis den myndighed, der er ansvarlig for at træffe afgørelse om kravet i det pågældende land, kræver, at ansøgeren, vidner, eksperter udpeget af retten eller andre personer afhøres i Kroatien, forestås dette af rådet for erstatning til ofre for forbrydelser, som derefter sender en rapport om afhøringen til det andet lands myndighed, som har ansvaret for at træffe afgørelse om kravet.
 • Hvis det andet lands myndighed, som er ansvarlig for at træffe afgørelse om kravet, anmoder om, at afhøringen gennemføres ved brug af tekniske hjælpemidler, finder afhøringen sted i samarbejde med det kroatiske justitsministerium, såfremt den person, der skal afhøres, kan acceptere denne procedure.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for dette?

Kroatiens justitsministerium skal som bistandsydende myndighed oversætte kravet til sproget for det land, hvorfra der kræves erstatning, eller til et andet sprog, som det pågældende land angiver.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

 • Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet sendes til udlandet.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Link åbner i nyt vinduehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Kroatien selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

 • Ja, du kan indgive kravet til Kroatiens justitsministerium direkte eller pr. anbefalet post.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden /-erne:

 • ansøgningen?
 • eventuelle bilag?
 • Kravet og støttedokumenterne skal være på kroatisk. Hvis kravet og støttedokumenterne er på et fremmedsprog, skal de indgives sammen med deres autoriserede oversættelse udstedt af en autoriseret retsoversætter.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

 • Den beslutningstagende myndighed oversætter ikke kravet eller støttedokumenterne og bærer ikke udgifterne til oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Kroatien for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer vedrørende dette krav.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

 • Hvis rådet for erstatning til ofre for forbrydelser beslutter at indkalde en person, der gør krav på erstatning, til afhøring eller til at deltage personligt i sagen, godtgøres den pågældendes rejseudgifter.
 • Under sagen, og når der træffes afgørelse, skal den person, der gør krav på erstatning, generelt ikke være til stede. Hvis vedkommende, vidner, eksperter udpeget af retten eller andre personer skal afhøres, kan rådet for erstatning til ofre for forbrydelser anmode den kompetente myndighed i den anden EU-medlemsstat, hvor erstatningskravet er fremsat, om at forestå dette.
 • Afhøring, som kræves i forbindelse med en sådan procedure, kan desuden foretages ved brug af tekniske hjælpemidler, herunder computerteknologi, elektroniske kommunikationsnetværk og andre former for billed- og lydtransmissionsudstyr. I dette tilfælde foretages afhøringen af rådet for erstatning til ofre for forbrydelser, dvs. den besluttende myndighed.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

 • Ja

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i Kroatien?

 • Udenlandske helbredsdokumenter accepteres. Rådet for erstatning til ofre for forbrydelser kontrollerer og evaluerer som beslutningstagende myndighed imidlertid helbredsdokumenterne og kan kræve, at der indhentes en udtalelse fra en speciallæge.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Kroatien?

 • Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

 • Den kompetente myndighed træffer en afgørelse om et krav inden for ca. 60 dage, hvis kravet er fuldstændigt og korrekt (hvis alle krævede dokumenter er indhentet og indgivet sammen med alle oplysninger og beviser, som er nødvendige for at træffe en afgørelse). Hvis kravet er ufuldstændigt, kan der imidlertid gå længere tid, inden en afgørelse kan træffes.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

 • Afgørelsen udstedes på kroatisk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

 • Afgørelsen kan ikke påklages. Den person, der fremsætter et erstatningskrav, kan imidlertid indgive en forvaltningsmæssig appel i form af en forvaltningsmæssig klage til den kompetente forvaltningsdomstol senest 30 dage efter afgørelsens forkyndelse.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til Kroatiens regler?

 • Nej.

Er der støtteorganisationer for ofre i Kroatien, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

 • Ja
Sidste opdatering: 09/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Italien

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning for alle overlagte voldsforbrydelser og under alle omstændigheder for de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 603a i straffeloven (ulovlig mæglervirksomhed og udnyttelse af arbejdskraft), med undtagelse af forbrydelserne i artikel 581 og 582 (legemsbeskadigelse), medmindre det anerkendes, at der foreligger skærpende omstændigheder, jf. artikel 583 i straffeloven (dvs. hvis disse forbrydelser har meget alvorlige og specifikt planlagte følger).

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Der ydes kun erstatning for udgifter til lægebehandling og assistance. Ved seksuelle voldsforbrydelser og drab modtager ofrene et fast erstatningsbeløb (fastlagt ved ministeriel bekendtgørelse), uanset om der er afholdt udgifter til lægebehandling og assistance eller ej.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Erstatning tilkommer retmæssigt skadelidte (offeret i snæver forstand). Ved skadelidtes død udbetales erstatningen i overensstemmelse med de enkeltes arverettigheder til skadelidtes børn og ægtefælle, til en samlever, som skadelidte ikke er lovligt separeret fra, til den person, der er bundet af en følelsesmæssig relation til offeret og boede permanent sammen med offeret, og ellers til slægtninge i opstigende linje, for så vidt som de lovligt blev forsørget af skadelidte på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået.

Subjektive grænser for retten til erstatning:

 • Navnlig i forbindelse med offerets eller de erstatningsberettigede personers medvirken – også ufrivilligt – til forbrydelsen eller dermed forbundne forbrydelser, jf. artikel 12 i strafferetsplejeloven.
 • Når der er afsagt endelig dom over offeret, eller offeret på datoen for ansøgningens indgivelse er part i en straffesag vedrørende en af de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 407, stk. 2, litra a), i strafferetsplejeloven, eller overtrædelser af loven om strafforfølgning af skatteunddragelse i forbindelse med indkomstskat og moms.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Hvis offeret overlever forbrydelsen, kan de pårørende lægge sag an direkte mod skadevolderen (artikel 2043 og 2059 i den civile lovbog) for den indirekte (immaterielle) skade, de har lidt som følge af den svie og smerte, offeret er blevet påført. I dette tilfælde udbetaler staten imidlertid ingen erstatning efter gældende lovgivning (lov nr. 122 fra 2016, som ændret ved lov nr. 167 fra 2017). Lovgivningen om ofre for voldsforbrydelser finder udelukkende anvendelse på de efterladte, hvis hovedofferet er afgået ved døden.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Erstatningen udbetales til erstatningsberettigede bosat i Italien eller i en anden EU-medlemsstat.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Offeret kan søge erstatning ved de besluttende myndigheder i Italien, hvis forbrydelsen er begået i Italien.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Nej, men ansøgningen skal indgives senest 60 dage efter den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt, eller efter den sidste handling i en fuldbyrdelsesprocedure, der blev iværksat uden resultat, eller efter den dato, hvor den strafferetlige afgørelse fik retskraft.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Se ovenfor.

Ansøgningen skal indgives senest 60 dage efter den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt, eller efter den sidste handling i en fuldbyrdelsesprocedure, der blev iværksat uden resultat, eller efter den dato, hvor den strafferetlige afgørelse fik retskraft.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Som nævnt ovenfor skal erstatningsansøgningen vedlægges dokumentation for, at der forgæves har været iværksat en fuldbyrdelsesprocedure mod skadevolderen for at få skadeserstatning efter den sidste handling i fuldbyrdelsesproceduren, der blev iværksat uden resultat, eller efter den dato, hvor den strafferetlige afgørelse fik retskraft.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Erstatningskravet skal vedlægges en kopi af dommen for en af de forbrydelser, der er fastsat ved lov, eller af den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Som forklaret ovenfor skal ansøgningen indgives senest 60 dage efter den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt, eller efter den sidste handling i en fuldbyrdelsesprocedure, der blev iværksat uden resultat, eller efter den dato, hvor den strafferetlige afgørelse fik retskraft.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Til orientering dækker erstatningen følgende skader:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

- Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død.

Erstatningen udbetales, uden at dette berører andre eventuelt gunstigere foranstaltninger fastsat i andre lovbestemmelser for visse forbrydelser, til godtgørelse af udgifter til lægebehandling og assistance, medmindre der er tale om seksuel vold og drab, hvor ofrene modtager et fast erstatningsbeløb, uanset om der er afholdt udgifter til lægebehandling og assistance eller ej.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales i princippet som et engangsbeløb af den revolverende fond for solidaritet med ofre for mafiaforbrydelser, afpresning, åger og overlagte voldsforbrydelser, som forvaltes af indenrigsministeriet, alt efter de midler, der er til rådighed i det pågældende år.

Hvis midlerne i referenceåret er utilstrækkelige, kan de erstatningsberettigede de efterfølgende år få adgang til fonden for at få dækket den del, de er berettiget til fra referenceåret, eller den resterende del, der kan udbetales, ekskl. renter, omvurdering eller yderligere gebyrer.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatning udbetales på betingelse af, at offeret ikke har medvirket – heller ikke ufrivilligt – til forbrydelsen eller dermed forbundne forbrydelser, og at der ikke er fældet endelig dom over offeret, eller at offeret ikke på tidspunktet for ansøgningens indgivelse var part i en straffesag vedrørende en af de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 407, stk. 2, litra a), i strafferetsplejeloven (ødelæggelse, plyndring, massakre, borgerkrig, mafiavirksomhed, fare for den offentlige sikkerhed, manddrab, tyveri, afpresning, bortførelse, terrorisme, undergravende virksomhed, bevæbnede bander, eksplosive våben, kriminel virksomhed, narkotika, trælbinding af mennesker, prostitution og børnepornografi, menneskehandel, slaveri, seksuel vold, seksuel udnyttelse af mindreårige, seksuel gruppevold), eller for overtrædelser af loven om strafforfølgning af skatteunddragelse i forbindelse med indkomstskat og moms.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Offerets indkomst har ingen indflydelse på retten til erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatningen udbetales under forudsætning af, at offeret ikke for de samme forhold har modtaget over 5 000,00 EUR i erstatning fra offentlige eller private organer.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen svarer til de afholdte udgifter inden for de ved lov fastsatte grænser eller de beløb, der er fastsat ved ministeriel bekendtgørelse til gennemførelse heraf.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

I indenrigsministeriets bekendtgørelse af 31. august 2017 (bekendtgørelse omhandlet i artikel 11, stk. 3, i lov nr. 122 af 7.7.2016) bestemmes det, at:


1. De erstatningsbeløb, der er fastsat i artikel 11 i lov nr. 122 af 7. juli 2016, er beregnet som følger:

a) for manddrab et fast beløb på 7 200  EUR, for manddrab begået af ægtefællen, også frasepareret eller fraskilt, eller af en person, som er eller var bundet af en følelsesmæssig relation til offeret, et fast beløb på 8 200 EUR, som udelukkende udbetales til offerets børn
b) for seksuel vold, jf. artikel 609 a i straffeloven, et fast beløb på 4 800 EUR, forudsat at forholdets mindre alvorlige karakter anerkendes som formildende omstændighed
c) for andre forbrydelser end dem, der er omhandlet i litra a) og b), højst 3 000 EUR til godtgørelse af udgifter til lægebehandling og assistance.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

De afholdte udgifter til lægebehandling og assistance skal angives og dokumenteres.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Erstatningen udbetales under forudsætning af, at offeret ikke for de samme forhold har modtaget over 5 000,00 EUR i erstatning fra offentlige eller private organer.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Nej, men du kan eventuelt indgive en ny ansøgning vedrørende erstatning for udgifter til lægebehandling, der er blevet afholdt efterfølgende. Det er den besluttende myndighed, der afgør, om en sådan ansøgning kan antages.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Erstatningsansøgningen indgives af den pågældende person eller af de erstatningsberettigede personer, hvis offeret for forbrydelsen er afgået ved døden, enten personligt eller ved en særlig repræsentant, og følgende dokumenter skal vedlægges:

a) en kopi af dommen for en af de forbrydelser, der er fastsat i artikel 11, eller af den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt

b) dokumentation for, at der forgæves er indledt en fuldbyrdelsesprocedure mod skadevolderen med henblik på at opnå skadeserstatning, medmindre skadevolderen ikke er blevet fundet, eller hvis han modtager gratis retshjælp til den straffesag eller civile sag, i hvilken hans ansvar er blevet fastslået

c) en erklæring, som erstatter notarialakten, om, at der ikke er noget til hinder for ansøgningen

d) en lægeerklæring, der dokumenterer udgifterne til sundhedspleje, eller en dødsattest for offeret for forbrydelsen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Indenrigsministeriet.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ministero dell'Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Den italienske besluttende myndighed skal behandle de modtagne ansøgninger "omgående".

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Der findes ikke nogen specifik klagegang. Der er tale om en administrativ afgørelse, som kan appelleres efter de almindelige regler vedrørende nationale administrative foranstaltninger truffet af den besluttende myndighed.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Den bistandsydende myndighed giver de nødvendige oplysninger. Den italienske bistandsydende myndighed er den offentlige anklager ved appelretten på det sted, hvor ansøgeren har bopæl. Formularerne er vedlagt bekendtgørelse nr. 222 af 23. december 2008 "forordning i medfør af artikel 7 i bekendtgørelse nr. 204 af 9. november 2007" om gennemførelse af direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Nej.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Nej, det er den bistandsydende myndighed, der varetager denne funktion.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Ikke så vidt vi er orienteret.

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Cypern

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning for en række bestemte forbrydelser, der omfatter et element af vold, og som er begået i områder under Cyperns kontrol, og som fremgår af national lovgivning (f.eks. alvorlig legemsbeskadigelse, forsætligt manddrab).

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning for alvorlig legemsbeskadigelse og for helbredsforstyrrelser, som ifølge en lægeerklæring kræver indlæggelse og mindst otte dages fravær fra arbejde.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja, du kan få erstatning, hvis du blev forsørget af det offer, der afgik ved døden som følge af forbrydelsen, dvs. hvis du er offerets ægtefælle og/eller et af offerets børn.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Nej, du kan ikke få erstatning, hvis du er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, du kan få erstatning, hvis du ikke er statsborger i et EU-land, så længe du er statsborger i et land, der er medlem af Europarådet, og har fast bopæl i Cypern, eller du er statsborger i et land, der har undertegnet den europæiske konvention om erstatning til ofre for voldsforbrydelser.

Kan jeg søge erstatning i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, du kan ikke søge erstatning her i landet, selv om du bor her eller kommer herfra, for en forbrydelse begået i et andet EU-land. Der ydes kun erstatning for forbrydelser af mellemsvær grad begået i de områder, der er under Cyperns kontrol.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, forbrydelsen skal anmeldes til politiet senest fem dage efter den dag, hvor den blev begået, eller, hvis det ikke med rimelighed er muligt at gøre det inden for denne frist, senest fem dage efter det tidspunkt, hvor det med rimelighed blev muligt at anmelde den.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej, erstatningsansøgningen skal indgives senest to år efter datoen for forbrydelsen, uanset om politiets efterforskning og/eller straffesagen er afsluttet eller ej.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Ja, du skal først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet – før du kan gøre krav på erstatning. Erstatningsansøgningen skal dog indgives senest to år efter datoen for forbrydelsen, uanset om retssagen mod skadevolderen er afsluttet eller ej.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja, du er stadig erstatningsberettiget, selv om skadevolderen ikke er fundet eller domfældt. Du skal forelægge en politirapport om sagen, som beviser, at skadevolderen ikke er blevet fundet.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Ja, fristen for indgivelse af en erstatningsansøgning er to år efter den dag, hvor forbrydelsen blev begået.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)

Sundhedsydelser leveres gratis af offentlige hospitaler og sygehuse op til et beløb på 1 709 EUR.

 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)

Disse udgifter er inkluderet i ovenstående beløb.

 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)

I tilfælde af varig uarbejdsdygtighed udbetales en uarbejdsdygtighedspension, hvis beløb er lig med den fulde grundpension, der udbetales ifølge loven om social sikring, ganget med procentsatsen for den nedsatte arbejdsevne.

 • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)

I tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed udbetales sygedagpenge i en periode på op til seks måneder. Beløbet er lig med den fulde grundsats for sygedagpenge, der udbetales ifølge loven om social sikring.

 • fortabte muligheder

Ikke relevant.

 • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger

Ikke relevant.

 • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele

Ikke relevant.

 • andre tab eller udgifter

Ikke relevant.

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

Ikke relevant.

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter

Der ydes erstatning for begravelsesudgifter med et beløb svarende til den erstatning for begravelsesudgifter, der udbetales ifølge loven om social sikring.

 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)

Ikke relevant.

 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

Der udbetales en pension til efterlevende ægtefælle eller en ydelse til forældreløse børn, hvis beløb er lig med det fulde grundbeløb for pensionen eller ydelsen ifølge loven om social sikring.

- Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død

Ikke relevant.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatning udbetales som et engangsbeløb, men invalidepension, pension til efterlevende ægtefælle og ydelsen til forældreløse børn udbetales hver måned.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Du får ikke erstatning, hvis du er offer for en forbrydelse, du selv har begået, hvis du er involveret i organiseret kriminalitet, eller hvis du er medlem af en organisation, der er involveret i voldsforbrydelser, selv om den voldsforbrydelse, du har været udsat for, ikke har noget med dette at gøre, eller du ikke selv deltog deri.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation påvirker ikke din mulighed for at få erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Hvis du har undladt eller nægtet at samarbejde fuldt ud med politiet eller en anden kompetent myndighed.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen beregnes som nævnt ovenfor i svaret på spørgsmålet: "Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?".

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Der findes ikke nogen minimumsgrænse for erstatningens størrelse. Det højeste beløb, der kan udbetales, er anført ovenfor i svaret på spørgsmålet: "Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?".

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Nej, det er ikke nødvendigt.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja, alle andre former for erstatning fra andre kilder vil blive modregnet.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Nej.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Din ansøgning skal vedlægges en politirapport og en lægeerklæring. Du kan blive bedt om at forelægge et af følgende dokumenter eller alle dokumenterne:

 • fuldmagt/bevis for legitimiteten af eller forholdet til offeret
 • offerets dødsattest
 • kopi af politirapporten
 • kopi af retsafgørelsen
 • lægeerklæringer og -udtalelser
 • hospitalsregninger
 • regninger vedrørende andre udgifter (pleje, begravelse)
 • indkomst (løn, sociale ydelser og overførselsindkomst)
 • attest vedrørende eventuel modtagelse af relaterede beløb fra andre kilder (arbejdsgivers forsikring, privat forsikring)
 • straffeattest
 • alle andre bilag vedrørende din sag.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Direktøren for den sociale sikringstjeneste.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Du kan aflevere din ansøgning personligt eller sende den med posten til følgende adresse: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (den sociale sikringstjeneste), Lord Byron Avenue 7, 1465 Nicosia, Cypern.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej, det er ikke nødvendigt.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Det vil tage seks måneder fra den dag, hvor alle de elementer, der er nødvendige for at træffe en afgørelse, foreligger.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Du kan appellere afgørelsen til den administrative domstol senest 75 dage efter afgørelsens vedtagelse.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Du kan finde ansøgningsskemaer og yderligere oplysninger om erstatning – på græsk og engelsk – på socialsikringskontorerne eller på webstedet for Link åbner i nyt vinduesocialsikringstjenesten.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Der findes ikke nogen særlig telefonlinje eller noget særligt websted med oplysninger om erstatning. Du kan få oplysninger ved at henvende dig direkte til Link åbner i nyt vinduesocialsikringstjenesten.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Du kan søge om retshjælp til de juridiske procedurer i din sag. Der ydes ikke retshjælp til udfyldelse af erstatningsansøgninger, som indgives til denne myndighed.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Du kan få oplysninger ved at henvende dig direkte til Link åbner i nyt vinduesocialsikringstjenesten, hvor du også kan indgive en erstatningsansøgning.

Sidste opdatering: 07/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Letland

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Offeret er berettiget til erstatning fra staten, hvis en person er afgået ved døden som følge af en overlagt forbrydelse, hvis offeret har lidt mellemsvær eller svær fysisk skade, har været udsat for moralsk krænkelse eller krænkelse af sin seksuelle integritet, har været offer for menneskehandel eller er blevet smittet med humant immundefektvirus (HIV) eller hepatitis B eller C.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Du er berettiget til erstatning fra staten for immateriel skade, fysisk skade og materiel skade som følge af en overlagt forbrydelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Såfremt en person er afgået ved døden som følge af en forbrydelse, kan offeret i forbindelse med en straffesag være en pårørende til afdøde (afdødes forlovede, ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, søskende og personer, som den fysiske person boede sammen med, og som var en del af dennes husstand).

Såfremt en person er afgået ved døden som følge af en forbrydelse, eller hvis offeret er afgået ved døden uden at søge erstatning fra staten eller har søgt erstatning fra staten, men ikke har modtaget den, er du berettiget til erstatning, men du skal selv indgive en ansøgning til den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), for at blive anerkendt som offer i den tilsvarende straffesag.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Du er ikke berettiget til erstatning fra staten, hvis du er pårørende til eller forsørges af offeret, og offeret for forbrydelsen overlever. I dette tilfælde er det offeret selv, der er erstatningsberettiget.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Du er berettiget til erstatning fra staten, selv om du ikke er statsborger i en EU-medlemsstat.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Hvis forbrydelsen blev begået i en anden EU-medlemsstat, kan du sende en ansøgning om erstatning fra staten, enten direkte eller via retshjælpstjenesten (Juridiskās palīdzības administrācija), til den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Du skal først anmelde forbrydelsen til politiet.

For at kunne søge erstatning fra staten skal der være anlagt en straffesag, i hvilken du er anerkendt som offer ved afgørelse truffet af den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen).

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Det er ikke nødvendigt at afvente den endelige afgørelse fra den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), for at kunne søge erstatning fra staten.

For at retshjælpstjenesten skal kunne træffe afgørelse om betaling eller afslag på betaling af erstatning, skal den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), afgive følgende oplysninger:

 1. dato og sted for forbrydelsen
 2. den retlige kategorisering af forbrydelsen, karakteren af skadevolderens strafbare handling som konstateret på tidspunktet for forkyndelsen, datoen for straffesagens indledning og straffesagens nummer
 3. oplysninger om den person, der er anerkendt som offer i straffesagen
 4. oplysninger om den person, der er anerkendt som offerets repræsentant i straffesagen, hvis offeret gør sine rettigheder gældende via en repræsentant
 5. arten af den skade, forbrydelsen har forårsaget (en persons død, personskadens sværhedsgrad, moralsk krænkelse eller krænkelse af offerets seksuelle integritet, indirekte bevis for menneskehandel eller smitte med humant immundefektvirus eller hepatitis B eller C)
 6. dato for udstedelse af den sagkyndiges rapport, rapportens nummer og ophavsmand
 7. antallet af personer, der er anerkendt som ofre i den samme straffesag som følge af en persons død, og oplysninger om disse personer.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Det er ikke nødvendigt først at søge erstatning fra skadevolderen. Erstatning fra staten påvirker ikke din ret til at søge erstatning i en straffesag ved at fremsætte et krav om skadeserstatning i en hvilken som helst fase af straffesagen frem til det øjeblik, hvor retten i første instans indleder den strafferetlige efterforskning, samt i en civil sag ved at indgive en ansøgning til retten, hvis du mener, at erstatningen fra staten ikke dækker hele den lidte skade.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du er berettiget til erstatning fra staten, selv om skadevolderen eller dennes medskyldige ikke er blevet fundet eller ikke er blevet pålagt nogen strafferetlig sanktion.

Du skal indgive din ansøgning om erstatning fra staten sammen med en meddelelse fra den myndighed, der behandler sagen (politiet), med alle nødvendige oplysninger.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Kravet om erstatning fra staten skal indgives til retshjælpstjenesten senest et år efter den dag, hvor du blev anerkendt som offer eller blev opmærksom på de forhold, der gav dig denne ret.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Erstatningen fra staten dækker den immaterielle skade samt fysisk og materiel skade forårsaget ved en overlagt forbrydelse, idet der ikke skelnes mellem de forskellige typer skader, som er dækket af erstatningen. Erstatningsbeløbet er fastsat i Link åbner i nyt vinduelov om erstatning fra staten til ofre (likums "Par valsts kompensāciju cietušajiem") i forhold til forbrydelsens konsekvenser.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatning fra staten udbetales som et engangsbeløb til en konto ved et betalingsorgan, som er anført i erstatningsansøgningen.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Forbrydelsens kategorisering kan få indflydelse på erstatningsbeløbet fra staten, hvis forbrydelsen f.eks. er begået under voldsom psykisk ophidselse, ved overskridelse af grænserne for selvforsvar eller i modstrid med reglerne for anholdelse af en person. I sådanne tilfælde reduceres erstatningsbeløbet, som beregnes ud fra forbrydelsens konsekvenser, med 50%.

Hvis ikke retshjælpstjenesten får de nødvendige oplysninger inden for 14 dage, kan den beslutte at afvise at udbetale erstatning fra staten. En sådan beslutning om at afvise at udbetale erstatning fra staten forhindrer dig på ingen måde i at indgive en ny erstatningsansøgning til retshjælpstjenesten ifølge bestemmelserne om ansøgning om erstatning fra staten.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation påvirker ikke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse.

Men hvis du allerede har fået skadeserstatning fra skadevolderen eller en anden person i dennes sted, vil det allerede modtagne beløb blive modregnet i det samlede erstatningsbeløb fra staten.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Link åbner i nyt vindueLoven om erstatning fra staten til ofre indeholder andre kriterier, der kan påvirke dine muligheder for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse. Se eksemplerne nedenfor:

 • Hvis forbrydelsen har haft flere konsekvenser på samme tid, udbetales erstatningen fra staten kun én gang til dækning af forbrydelsens alvorligste konsekvenser.
 • Hvis en person er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, og flere personer er blevet anerkendt som ofre i straffesagen, vil erstatningen fra staten blive fordelt ligeligt blandt ofrene.
 • Hvis den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), anerkender endnu en person som offer i samme straffesag, efter at der er udbetalt erstatning fra staten i forbindelse med en persons død som følge af en forbrydelse, vil dette offer få udbetalt det samme erstatningsbeløb fra staten som det, der tidligere blev udbetalt til det eller de øvrige ofre.

Hvordan beregnes erstatningen?

Det højeste beløb, der kan udbetales i erstatning fra staten til et offer for en forbrydelse, er på fem gange mindstelønnen i Letland. Erstatningsbeløbet beregnes ud fra mindstelønnen på det tidspunkt, hvor personen blev anerkendt som offer.

Erstatningen beløber sig til:

 1. 100% af beløbet i tilfælde af en persons død
 2. 70% af beløbet, hvis offeret har lidt svær fysisk skade, eller hvis forbrydelsen er blevet kategoriseret som voldtægt eller seksuel vold, ved moralsk krænkelse eller krænkelse af en mindreårigs seksuelle integritet, eller hvis personen har været offer for menneskehandel
 3. 50% af beløbet, hvis offeret har lidt mellemsvær fysisk skade eller har været udsat for moralsk krænkelse eller krænkelse af sin seksuelle integritet, bortset fra de tilfælde, der er anført i punkt 2, eller hvis offeret er blevet smittet med humant immundefektvirus eller hepatitis B eller C.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Maksimumsbeløbet for erstatning fra staten er på fem gange mindstelønnen i Letland, mens minimumsbeløbet er 50% af maksimumsbeløbet. Når mindstelønnen ændres, ændres erstatningsbeløbet fra staten tilsvarende.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Du skal ikke angive noget beløb i ansøgningsskemaet om erstatning fra staten, eftersom beløbet er fastsat i Link åbner i nyt vinduelov om erstatning fra staten til ofre.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Eventuel erstatning fra andre kilder (f.eks. fra din arbejdsgivers eller en privat forsikring) bliver ikke modregnet i erstatningen fra staten.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Du kan ikke få udbetalt et forskud på erstatningen.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Hvis det efter udbetaling af erstatningen fra staten i den endelige afgørelse konstateres, at du har lidt svær skade som følge af forbrydelsen, er du berettiget til at få udbetalt forskellen mellem den allerede udbetalte erstatning og den samlede erstatning, du er berettiget til.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Hvis den endelige afgørelse i straffesagen endnu ikke er truffet, når du indgiver din erstatningsansøgning, skal du vedlægge din ansøgning en meddelelse fra den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), som indeholder følgende oplysninger:

 1. dato og sted for forbrydelsen
 2. den retlige kategorisering af forbrydelsen, karakteren af skadevolderens strafbare handling som konstateret på tidspunktet for forkyndelsen, datoen for straffesagens indledning og straffesagens nummer
 3. oplysninger om den person, der er anerkendt som offer i straffesagen
 4. oplysninger om den person, der er anerkendt som offerets repræsentant i straffesagen
 5. arten af den skade, forbrydelsen har forårsaget (en persons død, personskadens sværhedsgrad, moralsk krænkelse eller krænkelse af offerets seksuelle integritet, indirekte bevis for menneskehandel eller smitte med humant immundefektvirus eller hepatitis B eller C)
 6. dato for udstedelse af den sagkyndiges rapport, rapportens nummer og ophavsmand
 7. antallet af personer, der er anerkendt som ofre i den samme straffesag som følge af en persons død, og oplysninger om disse personer.

Hvis straffesagen er afsluttet, når du indgiver din erstatningsansøgning, skal du vedlægge din ansøgning den endelige afgørelse fra den myndighed, der behandlede sagen, og tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, såfremt den skadeserstatning, du blev tildelt ved den endelige afgørelse, ikke er blevet udbetalt eller ikke er blevet udbetalt i sin helhed.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Det er gratis at få behandlet en ansøgning om erstatning fra staten.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Afgørelsen om, hvorvidt der skal udbetales erstatning fra staten eller ej, træffes af retshjælpstjenesten (Juridiskās palīdzības administrācija).

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

For at få erstatning fra staten skal du sende din erstatningsansøgning til retshjælpstjenesten på følgende adresse: Pils laukums 4, Riga, LV-1050.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Du behøver ikke være personligt til stede ved behandlingen af din erstatningsansøgning, eller når der træffes afgørelse om, hvorvidt din ansøgning skal efterkommes eller ej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Retshjælpstjenesten træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udbetales erstatning fra staten eller ej, senest en måned efter modtagelse af ansøgningen. Den sender afgørelsen til den adresse, der er oplyst i erstatningsansøgningen.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger fra din side eller fra den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), suspenderes fristen for afgørelsens vedtagelse, indtil alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Du kan appellere retshjælpstjenestens afgørelse om udbetaling eller afvisning af udbetaling af erstatning fra staten senest en måned efter datoen for afgørelsens ikrafttræden ved at indgive en begæring i denne henseende til retshjælpstjenesten, som sender den videre til justitsministeriet.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Link åbner i nyt vindueDu finder ansøgningsskemaet vedrørende erstatning fra staten og en vejledning i, hvordan det skal udfyldes:

 • på portalen Link åbner i nyt vinduehttps://www.latvija.lv/en
 • på retshjælpstjenestens websted Link åbner i nyt vinduehttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, sektionen "Pakalpojumi" (ydelser)
 • hos retshjælpstjenesten på adressen Pils laukums 4, Riga, Letland (i åbningstiden)
 • hos den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden eller domstolen)
 • på den gratis telefonlinje 800001801 (i åbningstiden).

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Du kan ringe til den gratis telefonlinje 116006 (hjælpetjeneste for ofre for forbrydelser (Palīdzības dienests noziegumu upuriem)) hver dag fra kl. 7.00 til 22.00. Her tilbydes:

 • følelsesmæssig og psykologisk bistand til ofre for forbrydelser
 • oplysninger om ofrenes formelle rettigheder (f.eks. rettigheder i straffesager, ret til skadeserstatning og erstatning fra staten osv.) og om eventuelle tjenester og institutioner, der yder støtte til ofre.

Du kan også finde oplysninger på webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.cietusajiem.lv/en/.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Du behøver ikke retshjælp for at søge erstatning fra staten. Retshjælpstjenesten yder den nødvendige bistand under ansøgningsproceduren.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Selskabet Skalbes driver den gratis telefonlinje 116006 (hver dag fra kl. 7.00 til 22.00), der er en hjælpetjeneste for ofre for forbrydelser, som tilbyder følelsesmæssig og psykologisk bistand til ofre for forbrydelser, oplysninger om ofrenes formelle rettigheder (f.eks. rettigheder i straffesager, ret til skadeserstatning og erstatning fra staten osv.) og om eventuelle tjenester og institutioner, der yder støtte til ofre.

Sidste opdatering: 19/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Litauen

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning, hvis forbrydelsen

 • med overlæg har forårsaget en persons død
 • har medført svær eller mellemsvær personskade
 • var rettet mod den pågældende persons liv, helbred eller seksuelle integritet, uanset hvor alvorlig forbrydelsen var.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning for helbredsskade, uanset hvor alvorlig skaden er.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Hvis voldsforbrydelsen har medført dødsfald, har alle, som retten har tilkendt erstatning for materiel og/eller immateriel skade som følge af voldsforbrydelsen, ret til erstatning.

Når erstatningen udbetales på forskud, f.eks. når sagen ikke er afsluttet, tilfalder retten til erstatning ægtefællen, børnene, børnebørnene, forældrene, bedsteforældrene og de forsørgelsesberettigede.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Nej, hvis offeret for en voldsforbrydelse overlever, er vedkommende den eneste, der kan få erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, men kun i følgende to tilfælde:

 • Hvis du er lovligt bosiddende i Litauen eller en anden EU-medlemsstat.
 • Hvis denne mulighed fremgår af internationale traktater, som Republikken Litauen har undertegnet.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, der kan kun udbetales erstatning for voldsforbrydelser begået i Litauen.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, du kan først søge erstatning, når forundersøgelsen er indledt.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej, du kan søge om at få udbetalt et forskud under forundersøgelsen.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Ja. I en normal erstatningssag skal den materielle og/eller immaterielle skade være blevet anerkendt ved en retsafgørelse. I en sag om udbetaling af et forskud skal du fremlægge en attest, i hvilken det bekræftes, at du er indtrådt i sagen som civil part.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja, i så fald skal du fremlægge følgende:

 • en kopi af dine identitetspapirer
 • en attest, i hvilken det bekræftes, at du er indtrådt i sagen som civil part
 • eventuelt et dokument, der bekræfter omfanget af den lidte skade
 • for pårørende til en afdød person et dokument, der bekræfter den ægteskabelige relation, familierelationen eller forsørgelsessituationen.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Alle erstatningsansøgninger skal indgives senest 10 år efter retsafgørelsen om udbetaling af skadeserstatning som følge af en voldsforbrydelse. Denne frist kan forlænges af tvingende grunde.

Der er ikke fastsat nogen frist for indgivelse af en ansøgning om udbetaling af et forskud på erstatningen.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant behandling og hospitalsbehandling, restituering) Ja.
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og omsorg, midlertidig og varig behandling, længerevarende fysioterapeutisk behandling, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.) Ja.
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.) Ja.
  • fortabte muligheder Nej.
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger Ja.
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele Nej.
  • andre tab eller udgifter Erstatning for anden materiel skade som følge af voldsforbrydelsen, tilkendt af en domstol

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret Ja.

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter Ja.
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant behandling og hospitalsbehandling, rehabilitering) Ja, men udelukkende hvis voldsforbrydelsen har medført dødsfald.
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed Ja, men udelukkende hvis voldsforbrydelsen har medført dødsfald.

- Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død Ja, men udelukkende hvis voldsforbrydelsen har medført dødsfald.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales normalt som et engangsbeløb. I særlige tilfælde kan erstatningen udbetales i månedlige rater i det år, der følger efter datoen for afgørelsen om tilkendelse af skadeserstatning for en voldsforbrydelse.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

De nævnte forhold er kun vigtige i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om udbetaling af et forskud på erstatningen. Tilfælde, hvor der ikke udbetales erstatning:

 • Du retsforfølges for en voldsforbrydelse eller var på tidspunktet for voldsforbrydelsen dømt for en voldsforbrydelse.
 • Du er omfattet af en kendelse afsagt ifølge Litauens lovgivning om forebyggelse af organiseret kriminalitet.
 • Du har misbrugt retten til udbetaling af et forskud på skadeserstatning for voldsforbrydelsen.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Der tages ikke hensyn til disse forhold ved behandlingen af en erstatningsansøgning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Nej.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen baseres på det af retten fastsatte beløb, men kan ikke overstige de nedenfor angivne beløb.

Forskuddet på erstatningen beregnes på baggrund af de bilag, du har fremsendt, der bekræfter den lidte skade.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

I tilfælde af dødsfald kan erstatningen for materiel skade ikke overstige 3 800 EUR, mens erstatningen for immateriel skade ikke kan overstige 4 560 EUR.

I tilfælde af alvorlig helbredsskade kan erstatningen for materiel skade ikke overstige 3 040 EUR, mens erstatningen for immateriel skade ikke kan overstige 3 800 EUR.

Ved andre voldsforbrydelser kan erstatningen for materiel skade ikke overstige 2 280 EUR, mens erstatningen for immateriel skade ikke kan overstige 3 040 EUR.

Ved udbetaling af et forskud på erstatningen kan de maksimale beløb ikke overstige halvdelen af ovenstående beløb.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Ja, du skal angive erstatningsbeløbet i din ansøgning, beregnet på grundlag af de beløb, der er fastsat i retsafgørelsen eller i søgsmålet med indtræden i sagen som civil part.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja, de beløb, du modtager fra andre kilder for den lidte skade, vil blive modregnet i erstatningen.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja, der kan udbetales et forskud på erstatning for skader som følge af voldsforbrydelser i følgende tilfælde:

 • Der kører en sag om en voldsforbrydelse, og du er anerkendt som civil part.
 • En retsafgørelse fastslår, at der har fundet en voldsforbrydelse sted, men der er ikke indgivet nogen erstatningsansøgning for den lidte skade, eller ansøgningen er ikke blevet behandlet.
 • Voldsforbrydelsen blev begået af en person, der ikke kan retsforfølges på grund af sin alder, sin internationale immunitet, eller fordi den pågældende ikke længere er i live.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Nej, denne mulighed eksisterer ikke.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Ved indgivelsen af din erstatningsansøgning skal du vedlægge ansøgningen følgende dokumenter:

 • en kopi af dine identitetspapirer
 • en kopi af den dom, der tilkender skadeserstatning for den materielle og/eller immaterielle skade, voldsforbrydelsen har forårsaget
 • et fogeddokument, som bekræfter, at det ikke har været muligt at inddrive erstatningsbeløbet på grund af skadevolderens død.

Ved indgivelsen af din ansøgning om et forskud skal du vedlægge ansøgningen følgende dokumenter:

 • en kopi af dine identitetspapirer
 • et dokument, der bekræfter omfanget af den lidte skade
 • en afgørelse, der bekræfter din kompetence til at indtræde som civil part, eller en dom, som fastslår voldsforbrydelsen, eller en formel afgørelse, som bekræfter, at sagen ikke kan rejses på grund af skadevolderens alder, internationale immunitet eller død
 • et dokument, der bekræfter den ægteskabelige relation, familierelationen eller forsørgelsessituationen, når ansøgningen indgives af en pårørende til den person, der er afgået ved døden som følge af voldsforbrydelsen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej, indgivelse og behandling af ansøgningen er gratis.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Det er justitsministeriet i Litauen, der træffer afgørelse om disse ansøgninger.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Justitsministeriet i Litauen (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija), Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litauen, e-mailadresse: Link åbner i nyt vinduerastine@tm.lt.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Afgørelsen træffes inden for en måned at regne fra indgivelsen af ansøgningen og alle de nødvendige dokumenter til justitsministeriet i Litauen.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Afgørelser fra justitsministeriet i Litauen kan appelleres til udvalget for administrative retstvister i Litauen (Lietuvos administracinių ginčų komisija) eller den regionale administrative domstol i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas) senest en måned efter afgørelsens forkyndelse.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Ved justitsministeriet i Litauen eller ved de nationale retshjælpskontorer eller på internettet (se nedenfor).

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Link åbner i nyt vinduehttps://vgtpt.lrv.lt/en/.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Du kan ansøge om primær retshjælp ved den udøvende kommunale institution der, hvor du bor, eller ved de nationale retshjælpskontorer.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Den litauiske støtteorganisation for ofre for forbrydelser (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija), Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Litauen

Lietuvos Caritas, Link åbner i nyt vinduehttp://www.caritas.lt , Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Litauen.

Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Luxembourg

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning for alle typer af kriminalitet, der har medført materiel eller immateriel skade på grund af en forsætlig handling, der har karakter af en lovovertrædelse eller udgør et seksuelt overgreb eller en voldtægt i henhold til straffelovens artikel 372 til 376.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

- Materiel/økonomisk skade.

- Immateriel skade.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som er afgået ved døden som følge af en lovovertrædelse? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Slægtninge og pårørende til et offer, som er afgået ved døden som følge af en forsætlig handling, der udgør en lovovertrædelse og medfører en personskade med offerets død og alvorlig forringelse af den pågældendes levevilkår til følge (psykisk lidelse som følge af tabet af en elsket person), idet den pågældende ikke har modtaget en reel og tilstrækkelig erstatning, kan søge om erstatning hos justitsministeriet. Der kan ydes erstatning til familiemedlemmer, ægtefæller, partnere, registrerede partnere og personer med særlig nær relation til offeret, forudsat at de har lidt en skade, der kan erstattes. Slægtsgraden har i princippet kun begrænset betydning, idet kriteriet er, at der har hersket et reelt samliv baseret på følelser mellem den pågældende og det direkte offer. I praksis er det dog kun familiemedlemmer, navnlig kernefamiliemedlemmer, der kan opnå status som indirekte ofre. Kernefamilien består af to voksne, der er gift eller ej, med eller uden børn.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som har overlevet? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Slægtninge og pårørende til et offer, som har overlevet en forsætlig handling, der udgør en lovovertrædelse og medfører en personskade med permanent invaliditet eller fuldt tab af erhvervsevnen i mindst én måned og alvorlig forringelse af den pågældendes levevilkår til følge, idet den pågældende ikke har modtaget en reel og tilstrækkelig erstatning, kan søge om erstatning hos justitsministeriet.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Retten til at få erstatning er forbeholdt personer med lovlig bopæl i Luxembourg, eller som er statsborgere i en EU-medlemsstat eller i et land, der er medlem af Europarådet, og som på tidspunktet for forbrydelsen havde lovligt ophold i Luxembourg, eller som er ofre for menneskehandel. I modsat fald er det ikke muligt at få erstatning.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Et offer med lovlig og sædvanlig bopæl i Luxembourg, der er offer for en forsætlig voldsforbrydelse i en anden EU-medlemsstat, har ret til at kræve erstatning fra den luxembourgske stat, hvis han/hun ikke er berettiget til erstatning fra den anden stat.

I henhold til loven af 12. marts 1984 om erstatning til visse ofre for personskade skal offeret opfylde følgende betingelser:

 • Offeret skal enten have lovlig og sædvanlig bopæl i Storhertugdømmet eller være statsborger i en EU-medlemsstat eller i et land, som er medlem af Europarådet. Derudover skal offeret have haft lovligt ophold i Storhertugdømmet på tidspunktet for forbrydelsen eller være blevet offer for en forbrydelse som anført i straffelovens artikel 382-1.
 • Skaden skal være forvoldt ved en forsætlig handling, der udgør en lovovertrædelse.
 • Der skal være tale om en personskade og ikke blot en tingsskade (hvilket eksempelvis udelukker erstatning i tilfælde af simpelt tyveri).
 • Skaden skal medføre en alvorlig forringelse af skadelidtes levevilkår. Denne alvorlige forringelse kan skyldes indkomsttab eller -nedgang eller øgede udgifter eller ekstraordinære udgifter eller tab af erhvervsevne, tabt skolegang, svækkelse af vedkommendes fysiske eller mentale sundhedstilstand eller en immateriel eller æstetisk skade eller fysiske eller psykiske lidelser. Ofre for en forbrydelse i henhold til straffelovens artikel 372 til 376 er fritaget fra at føre bevis for en svækkelse af vedkommendes fysiske eller mentale sundhedstilstand, idet dette bevis altid anses som forelagt.
 • Staten skal kun udbetale erstatning, hvis skadelidte ikke har mulighed for at opnå en reel og tilstrækkelig erstatning på anden vis.

Skal jeg have anmeldt forholdet til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Nej, offeret er ikke forpligtet til at have anmeldt forbrydelsen til politiet for at kræve erstatning.

Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, førend jeg kan kræve erstatning?

Nej, justitsministeriets beslutning om at yde erstatning kan blive truffet, før der træffes afgørelse om, hvorvidt der skal rejses tiltale.

Skal jeg først kræve erstatning fra gerningsmanden, hvis den pågældende er blevet identificeret?

Hvis gerningsmanden er blevet identificeret, og hvis du er indtrådt som civil part, vil du først skulle retsforfølge gerningsmanden. Er gerningsmanden insolvent, kan du stadig søge om erstatning hos justitsministeriet.

Justitsministeriet kan træffe en afgørelse om, at den erstatning eller det forskud, som skadelidte har fået udbetalt som reel erstatning eller godtgørelse for skaden, skal tilbagebetales helt eller delvis.

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for min anmodning?

Gerningsmanden er ikke blevet identificeret

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret, kan du opnå erstatning ved at sende dit krav om erstatning til justitsministeriet. Kravet skal være udfærdiget på fransk, tysk eller luxembourgsk og skal indeholde dato og sted for samt en nøjagtig beskrivelse af lovovertrædelsen. Dokumentation vedrørende omstændighederne og den forvoldte skade vedlægges dette brev til støtte for kravet. Derudover skal du opfylde betingelserne som anført i artikel 1 i loven af 12. marts 1984 om erstatning til visse ofre for personskade som følge af en lovovertrædelse.

Gerningsmanden er ikke blevet dømt

Gerningsmanden skal være blevet kendt skyldig ved en retsafgørelse med formel retskraft, for at skadelidte kan få erstatning. Justitsministeriet kan efter en udtalelse fra offernævnet træffe beslutning om fuld eller delvis tilbagebetaling af erstatningen eller forskuddet. Denne mulighed foreligger, selv hvis der er blevet udbetalt et forskud, og det senere viser sig, at der ikke skulle ydes erstatning.

Er der en tidsfrist for fremsættelse af erstatningskrav?

Kravet skal fremsættes, senest to år efter at lovovertrædelsen fandt sted. Rejses der tiltale mod gerningsmanden, forlænges fristen, og den udløber først to år efter datoen for den endelige dom i straffesagen. Hvis skadelidte efter en retskraftig strafferetlig dom modtager en afgørelse om de civilretlige interesser, forlænges denne frist med to år fra den retskraftige retsafgørelse om de civilretlige interesser. For mindreårige løber denne frist først fra den dag, hvor den skadelidte nåede myndighedsalderen, såfremt forbrydelsen kan straffes med fængsel eller er behandlet i straffelovens artikel 372, 373, 375, 382-1 og 382-2, 400, 401a, 402, 403 eller 405.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

Erstatningen dækker eksempelvis:

a) for offeret for forbrydelsen:

materielle skader (ikke psykologiske):

 • lægeudgifter forbundet med skaden (medicinsk behandling – på hospitaler og skadestuer, genoptræning)
 • behov eller yderligere udgifter som følge af skaden (dvs. pleje og bistand, midlertidig og permanent behandling, fysioterapeutiske forløb, særlig indretning af boligen, særlige hjælpemidler osv.)
 • uoprettelige skader (eksempelvis invaliditet og andre permanente handicap)
 • indkomsttab under og efter den medicinske behandling (herunder indkomsttab og tab af mulighed for at tjene til livets ophold eller reduceret godtgørelse osv.)
 • tab af arbejdsmæssige muligheder
 • udgifter til retslige procedurer forbundet med den hændelse, der har medført skaden, herunder sagsomkostninger og andet
 • erstatning for beskadigede eller stjålne personlige ejendele

psykologisk (moralsk) skade:

 • offerets svie og smerte

b) for rettighedshavere eller slægtninge til et offer:

materielle skader (ikke psykologiske):

 • begravelsesomkostninger
 • lægeudgifter (f.eks. behandling til et familiemedlem, behandling på et hospital eller en skadestue, rehabilitering)
 • tab af godtgørelse eller arbejdsmæssige muligheder

psykologisk skade:

 • slægtninges eller rettighedshaveres svie og smerte/erstatning til overlevende i tilfælde af offerets død.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales som et engangsbeløb og ikke i rater. Justitsministeriet kan imidlertid under behandlingen af ansøgningen udbetale et forskud, hvis der foreligger et behørigt dokumenteret behov. Hvis offeret har modtaget erstatning, og skaden efterfølgende forværres på mærkbar vis, kan offeret kræve supplerende erstatning inden for fem år fra tildelingen af hovederstatningen.

På hvilken måde kan min egen opførsel i relation til forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under erstatningssagen påvirke min chance for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Erstatningen kan afvises, eller beløbet kan nedsættes med henvisning til offerets opførsel, da forbrydelsen fandt sted.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Et offer, der har lidt en skade og opfylder betingelserne som anført i artikel 1 i loven af 12. marts 1984 om erstatning til visse ofre for personskade, er berettiget til erstatning fra staten – uagtet offerets økonomiske situation – forudsat at han/hun ikke allerede har modtaget en reel eller tilstrækkelig godtgørelse eller erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke min chance for at modtage erstatning samt størrelsen heraf?

Erstatningen kan afvises, eller beløbet kan nedsættes med henvisning til den skadelidtes forbindelser til gerningsmanden.

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet?

Offernævnet redegør i sin udtalelse for, om kravet er berettiget, og hvilket beløb der kan tildeles i erstatning, navnlig på grundlag af skadens konsekvenser for ansøgerens levevilkår. Justitsministeriet afgør herefter, om der skal tildeles erstatning, og fastsætter erstatningens størrelse.

Er der et minimum/maksimum for det beløb, som kan blive tilkendt?

Det maksimale erstatningsbeløb, som justitsministeriet kan yde, kan ikke overstige et maksimumsbeløb, der hvert år fastsættes ved bekendtgørelse i Luxembourg. Maksimumsbeløbet for 2017 var 63 000 EUR.

Forventes det, at jeg anfører beløbet på ansøgningsblanketten? Hvis ja, får jeg så instruktioner i, hvordan beløbet beregnes?

I Storhertugdømmet skal der ikke udfyldes en specifik blanket ved ansøgning om erstatning. Kravet om erstatning skal blot fremsættes med simpelt brev, som indeholder dato og sted for samt en nøjagtig beskrivelse af forbrydelsen, vedlagt bevismaterialet til støtte for kravet.

Bliver erstatning, som jeg modtager for mit tab fra anden side (f.eks. fra min arbejdsgivers eller privat forsikring), fratrukket i den erstatning, der udbetales fra myndigheden/organet?

Staten skal kun udbetale erstatning, hvis offeret ikke har mulighed for at opnå en reel og tilstrækkelig erstatning (f.eks. fra gerningsmanden, den sociale sikringsordning eller en personlig forsikring). Offernævnet tager eventuelt højde for eventuel erstatning for tab som tildelt fra anden side.

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Justitsministeriet kan under behandlingen af ansøgningen udbetale et forskud, hvis der foreligger et behørigt dokumenteret behov.

Kan jeg få komplementerende eller yderligere erstatning og/eller godtgørelse (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredet osv.), efter at der er truffet en afgørelse i sagen?

Hvis der er blevet tildelt erstatning, og skaden efterfølgende forværres på mærkbar vis, kan der kræves yderligere erstatning. Dette krav skal fremsættes senest fem år efter tildelingen af hovederstatningen.

Denne yderligere erstatning kan ikke overstige maksimumsbeløbet på 63 000 EUR fratrukket det beløb, der tidligere er blevet tildelt i erstatning.

Hvilke bilag skal jeg sende sammen med mit krav?

Enhver dokumentation vedrørende omstændighederne og den forvoldte skade vedlægges dette brev til støtte for kravet.

Ikke-udtømmende liste:

 • kopi af den officielle anmeldelse eller bevis for indtrædelsen som civil part
 • kopi af den strafferetlige afgørelse
 • retsafgørelse vedrørende de civilretlige interesser
 • dokumentation for skaden: lægeattester, der beskriver den lidte skade, varigheden af uarbejdsdygtigheden og eventuelt permanente men og handicap
 • dokumentation for lægeudgifter forbundet med skaden (medicinsk behandling – på hospitaler og skadestuer osv.)
 • dokumentation for medlemskabet af en sygesikringsordning
 • dokumentation for det udbetalte beløb fra sygesikringen
 • kopi af forsikringsaftalen
 • dokumentation for det udbetalte beløb fra forsikringsselskabet
 • dokumentation for indkomsttab under og efter den medicinske behandling.

Er der gebyrer, som skal betales, når kravet modtages og bliver behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse ved krav om erstatning og godtgørelse (i nationale sager)?

Luxembourgs justitsministerium: Ministère de la Justice luxembourgeois
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax : (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@mj.public.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mj.public.lu/

Hvor skal jeg sende mit krav hen (i nationale sager)?

Luxembourgs justitsministerium: Ministère de la Justice luxembourgeois
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax : (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@mj.public.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mj.public.lu/

Skal jeg være til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes en afgørelse?

Offernævnet er forpligtet til at indkalde offeret. Møder offeret for retten, afhører nævnet ham/hende, hvad angår sagens forløb og den lidte skade. Denne høring er ikke offentlig, og offeret kan lade sig bistå af en advokat.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Justitsministeriet træffer en afgørelse inden for seks måneder fra den dato, hvor erstatningskravet blev fremsat.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Hvis offeret ikke er tilfreds med justitsministeriets afgørelse, hvad angår princippet eller det tildelte beløbs størrelse, kan han/hun anlægge sag mod staten repræsenteret ved justitsministeriet. Sagen skal indbringes for underretten i Luxembourg eller Diekirch efter ansøgerens eget valg.

Hvor får jeg de nødvendige blanketter og anden information om, hvordan jeg kræver erstatning?

Du kan få oplysninger om, hvordan du fremsætter et erstatningskrav, fra:

Luxembourgs justitsministerium: Ministère de la Justice
13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@mj.public.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mj.public.lu/

Rådgivning og hjælp til fremsættelse af krav fås hos "Service d’Accueil et d’Information juridique" (tjenesten for juridisk rådgivning og information) og "Service d’Aide aux victimes" (hjælpetjenesten for ofre) under "Service Central d’Assistance Sociale" (hovedtjenesten for social bistand)

Findes der en speciel hjælpelinje eller hjemmeside, som jeg kan bruge?

Websted:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Link åbner i nyt vinduehttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat), når jeg forbereder mit krav?

En person, der dokumenterer ikke at råde over en tilstrækkelig indtægt, har i henhold til de lovbestemte betingelser ret til at få gratis retshjælp. Den pågældende vil få bevilget en advokat, som yder juridisk rådgivning eller repræsenterer den pågældende i retten. Staten bærer udgifterne forbundet med denne bistand. Alle har adgang til juridisk information og rådgivning samt mægling. "Service d’Accueil et d’Information juridique" (tjenesten for juridisk rådgivning og information) giver gratis information på det juridiske område.

Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig med at fremsætte et krav om erstatning?

- Service d’aide aux victimes (hjælpetjenesten for ofre), Service central d’assistance sociale (hovedtjenesten for social bistand)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tlf.: (+352) 47 58 21-627 / 628
GSM : (+352) 621 32 65 95

E-mail: Link åbner i nyt vinduescas-sav@justice.etat.lu

- Service d'Accueil et d'Information juridique (tjenesten for juridisk rådgivning og information):

i Luxembourg,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

Tlf.: (+352) 22 18 46

i Diekirch,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tlf.: (+352) 80 23 15

i Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tlf.: (+352) 54 15 52

Sidste opdatering: 18/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Ungarn

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

For en overlagt voldsforbrydelse begået mod en person.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

For de (fysiske eller psykiske) skader, det tager mere end otte dage at helbrede.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja. Ud over offeret kan offerets slægtninge i opstigende eller nedstigende linje, dets adoptiv- eller plejeforældre, adopterede børn eller plejebørn og dets ægtefælle eller registrerede partner få erstatning, hvis de boede sammen med offeret på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået. Forsørgelsesberettigede personer kan også modtage erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Ja. Offerets død er ikke en forudsætning for, at forsørgelsesberettigede eller andre erstatningsberettigede personer kan få erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, du kan få erstatning, hvis du opholder dig lovligt i EU, eller hvis du er offer for menneskehandel.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Der kan kun søges erstatning for forbrydelser begået på ungarsk territorium. Hvis forbrydelsen blev begået i et andet land, kan du indgive din erstatningsansøgning i Ungarn, hvorefter de ungarske myndigheder videregiver din ansøgning til den medlemsstat, forbrydelsen blev begået i.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, der kan kun søges erstatning, hvis der er indledt en straffesag i forbindelse med den skadevoldende handling.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej, du kan søge erstatning umiddelbart efter straffesagens indledning.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Nej.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja, du kan søge erstatning i dette tilfælde. I så fald skal du sammen med ansøgningen fremlægge bevis for skadens omfang, årsagssammenhængen mellem skaden og den skadevoldende handling samt ansøgerens erstatningsbehov.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Erstatningsansøgningen skal indgives senest tre måneder efter datoen for forbrydelsen. Den er underlagt en ufravigelig frist på fem år at regne fra datoen for forbrydelsen.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

 • Materiel (ikkepsykisk) skade:
  • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
  • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
  • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter
 • Psykisk (immateriel) skade:
  • svie og smerte for offeret

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

 • Materiel (ikkepsykisk) skade:
  • begravelsesudgifter
  • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
  • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed
 • Psykisk skade:
  • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen kan udbetales som et engangsbeløb eller i form af en månedlig ydelse.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Der udbetales ingen erstatning fra staten, hvis det i rettens endelige afgørelse fastslås, at offerets adfærd har bidraget til forbrydelsen eller var årsag til forbrydelsen, eller at skaden blev forvoldt som følge af ulovlig adfærd. Der udbetales heller ikke erstatning, hvis offeret nægter at vidne, nægter at samarbejde eller ikke har anlagt et civilt søgsmål.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Kun ofre, der befinder sig i en økonomisk behovssituation, er berettiget til erstatning, dvs. personer med en månedlig nettoindkomst (indkomst pr. person, når der bor flere personer i samme husstand) i 2018 på mindre end eller lig med 226 328 HUF, eller som modtager andre ved lov fastsatte ydelser, samt ofre for terrorisme uanset indkomst.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Nej.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen kan ikke overstige 15 gange grundbeløbet (113 164 HUF), hvilket for 2018 vil sige 1 697 460 HUF. Erstatning udbetalt som et engangsbeløb er lig med: 100 % af skadesbeløbet, når dette er mindre end fem gange grundbeløbet fem gange grundbeløbet plus 75 % for den del, der er over fem gange grundbeløbet, når skaden er på mellem fem og ti gange grundbeløbet, og 8,75 gange grundbeløbet plus 50 % for den del, der er over ti gange grundbeløbet, når skaden er på over ti gange grundbeløbet. Erstatning udbetalt i form af en indkomstydelse er lig med: 75 % af indkomsttabet, behørigt dokumenteret, hvis offeret er under 18 år, eller hvis det er afhængigt af hjælp fra andre, og 50 % af indkomsttabet, behørigt dokumenteret, hvis ikke offeret er afhængigt af hjælp fra andre.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Der er ikke nogen minimumsgrænse. Erstatningen kan ikke overstige 15 gange grundbeløbet (113 164 HUF), hvilket for 2018 vil sige 1 697 460 HUF. Den månedlige maksimumsgrænse for erstatning, der udbetales som en indkomstydelse, svarer til grundbeløbet, dvs. 113 164 HUF i 2018.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Beløbet for skaden skal angives i ansøgningen. Alle beløb, der modtages i erstatning fra en anden kilde, skal modregnes i erstatningsbeløbet.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Staten udbetaler beløbet for den lidte skade, behørigt dokumenteret, selv om der kan opnås erstatning fra en anden kilde. Hvis der på et senere tidspunkt opnås erstatning fra en anden kilde, skal forskuddet tilbagebetales.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Nej. Der kan kun ydes erstatning én gang.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • Et certifikat, som bekræfter, at der er indledt en straffesag, hvis et sådant foreligger (politiet, domstolen, anklagemyndigheden).
 • Dokumentation for den økonomiske behovssituation, som den pågældende befinder sig i (bevis for husstandens medlemmers indkomst).
 • Den økonomiske værdi af den skade, som forbrydelsen har forvoldt.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej, det er gratis at indgive en ansøgning.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Hjælpetjenesterne for ofre på centralregeringens kontorer (kontoret i Budapest og departementskontorerne).

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ansøgningen kan indgives til et hvilket som helst distriktskontor (bistandsydende myndigheder) eller direkte til den besluttende myndighed (centralregeringens kontor i Budapest og departementskontorerne).

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Behandlingstiden for ansøgninger er højst 60 dage.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

En afgørelse truffet i første instans kan appelleres til justitsministeriet, der træffer afgørelse i anden instans. Lovligheden af den afgørelse, der træffes af justitsministeriet i anden instans, kan efterprøves ved domstolene.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Link åbner i nyt vinduehttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Telefontjeneste døgnet rundt alle ugens syv dage (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 på ungarsk og engelsk.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Ja, jf. lov nr. LXXX fra 2003 om retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Alle hjælpetjenester for ofre stiller deres specialister til rådighed for at hjælpe ofrene med at forsvare deres interesser. Disse specialister yder praktisk vejledning (f.eks. hjælp til at udfylde ansøgninger, indsende oplysninger osv.). Ofrene kan endvidere henvende sig til civilsamfundsorganisationer [som foreningen Fehérgyűrű, den ungarske baptistkirkes velgørenhedsorganisationer (Baptista Szeretetszolgálat) osv.].

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Malta

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

De typer forbrydelser, du kan få erstatning for, omfatter voldelig voldtægt, tilskyndelse af en mindreårig til prostitution, forsætligt manddrab, alvorlige legemsbeskadigelser samt brandstiftelse, der bringer andres liv i fare.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning for skader som følge af de overlagte voldsforbrydelser, der er nævnt ovenfor.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Du kan få erstatning, hvis du er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse. Forsørgelsesberettigede personer er personer, som afdøde forsørgede, og personer, som afdøde var juridisk forpligtet til at forsørge.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Du kan ikke kræve erstatning, hvis du er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Du kan ikke få erstatning, hvis du ikke er statsborger i et EU-land.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

I så fald kan du kræve erstatning ved at yde den bistand og afgive de oplysninger, der med rimelighed kan kræves til disse formål.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, du skal først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Du skal ikke nødvendigvis afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før du kan søge om erstatning.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Du skal først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du er stadig erstatningsberettiget, selv om skadevolderen ikke er fundet eller domfældt. Du skal vedlægge politirapporten som bevis for skaden.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Du har et år fra datoen for forbrydelsen til at kræve erstatning.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Erstatningen dækker:

a) For offeret for forbrydelsen:

— Materiel skade (ikkepsykisk):

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • tab af muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andet – overlades helt til den klageansvarlige tjenestemands skøn

— Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret – overlades helt til den klageansvarlige tjenestemands skøn

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

— Materiel skade (ikkepsykisk):

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

Overlades helt til den klageansvarlige tjenestemands skøn.
— Psykisk skade:

 • svie og smerte for familiemedlemmer eller berettigede personer/erstatning til efterladte ved offerets død.

Overlades helt til den klageansvarlige tjenestemands skøn.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales som et fast beløb, ikke som periodiske betalinger. Men den tjenestemand, der har ansvaret for klager, kan træffe en foreløbig afgørelse og udsætte den endelige afgørelse i tilfælde af, at den endelige lægelige vurdering af skaden foretages sent.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Den klageansvarlige tjenestemand kan blokere eller reducere erstatningen, hvis den pågældende mener, at:

 1. ansøgeren ikke hurtigt traf alle rimelige foranstaltninger til at underrette politiet eller en anden person eller organisation, der findes egnet med henblik på den klageansvarlige tjenestemands sagsbehandling, om omstændighederne ved forbrydelsen, eller
 2. ansøgeren ikke har samarbejdet med politiet eller en hvilken som helst anden myndighed om at retsforfølge skadevolderen, eller
 3. ansøgeren ikke har ydet enhver rimelig bistand, som kræves af den klageansvarlige tjenestemand eller enhver anden person eller organisation i forbindelse med ansøgningen, eller
 4. ansøgerens adfærd før, under eller efter den hændelse, i forbindelse med hvilken der indgives en ansøgning, ikke berettiger fuld eller bare delvis erstatning, eller
 5. ansøgerens baggrund, som den fremgår af hans straffeattest eller andre oplysninger, som er tilgængelige for den klageansvarlige tjenestemand, ikke berettiger fuld erstatning eller tildeling af ethvert andet beløb, eller
 6. offeret delvist selv er ansvarlig for den forvoldte skade, eller
 7. offerets adfærd, baggrund eller livsform berettiger det.

Der vil ikke blive udbetalt erstatning under ordningen, hvis:

 1. den strafbare handling blev begået før den 1. januar 2006
 2. den klageansvarlige tjenestemand vurderer, at skadevolderen ikke har tilstrækkelige ressourcer, eller at kravet i den anlagte erstatningssag ikke er taget til følge
 3. den klageansvarlige tjenestemand vurderer, at ansøgeren ikke har ydet den bistand og fremlagt de oplysninger, der med rimelighed er nødvendige for anvendelsen af forskrifterne
 4. ansøgeren på grund af provokerende handlinger eller andet selv er ansvarlig for den forvoldte skade.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation kan påvirke det beløb, der tildeles.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Der er ingen andre kriterier end de ovenfor anførte.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen beregnes på grundlag af en skønsmæssig vurdering.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Ingen betaling må overstige et beløb på 23 300 EUR (treogtyve tusind tre hundrede euro), herunder når flere krav vedrører den samme forbrydelse.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Ja, du skal angive beløbet i skemaet, og du kan få instruktioner om, hvordan man beregner beløbet, eller om andre aspekter.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Erstatningen for tab fra andre kilder kan blive modregnet i erstatningen fra myndighederne.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Den klageansvarlige tjenestemand har til opgave at definere de nærmere betingelser, han/hun finder nødvendige for at udbetale erstatningen.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Du kan få supplerende eller yderligere erstatning, når hovedafgørelsen er truffet.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

p>Du skal vedlægge følgende dokumenter:
 • bevis for slægtskab med offeret
 • dødsattest for offeret
 • en kopi af politirapporten
 • en kopi af rettens dom
 • lægeerklæringer og -attester
 • hospitalsudgifter
 • kvitteringer for andre udgifter (pleje, begravelse)
 • bevis for indkomst (løn, sociale ydelser)
 • en bekræftelse af erstatningen (eller ikke) fra andre kilder (arbejdsgiverforsikring, privat forsikring)
 • ansøgerens straffeattest
 • en attest fra ansøgeren om, at han/hun ikke har fået udbetalt erstatning fra en anden organisation eller myndighed
 • alle andre dokumenter af relevans for sagen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Der kræves ingen administrative eller andre former for gebyrer i dette tilfælde.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Den ansvarlige myndighed er den klageansvarlige tjenestemand på anklagemyndighedens kontor.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Du skal sende din ansøgning til Dipartiment tal-Ġustizzja [justitsministeriet], 21, Château de la Ville, Archbishop Street, Valletta.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Din tilstedeværelse er ikke påkrævet.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Mellem en og to måneder, afhængigt af sagens omstændigheder.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Det er ikke muligt at appellere afgørelsen.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Du kan få dem hos justitsministeriet eller på ministeriets Link åbner i nyt vinduewebsted.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Link åbner i nyt vinduehttp://vso.org.mt/

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Ja, du kan få retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Link åbner i nyt vinduehttp://vso.org.mt/

Sidste opdatering: 07/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Nederlandene

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

For alle forsætlige voldshandlinger, dvs. mishandling, trusler om vold med eller uden anvendelse af våben, mord, manddrab, røveri og seksuelle overgreb med anvendelse af vold (seksualforbrydelser og voldtægt). Endvidere kan der ligeledes ydes erstatning til efterladte til et offer for forsætligt manddrab.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Erstatningen har til formål at yde en godtgørelse for svie og smerte (pretium doloris) og dække udgifter til lægehjælp som følge af de lidelser, der er forårsaget af den forsætlige voldshandling, eller indkomsttabet i forbindelse med uarbejdsdygtighed forårsaget af den forsætlige voldshandling. Der er ikke tale om en fuld erstatning, men om et fast engangsbeløb med det formål at yde godtgørelse for den lidte skade.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Du kan få erstatning, hvis du er ægtefælle, registreret partner, forælder, barn, bror eller søster til et offer, der er afgået ved døden. Du kan i så fald få støtte på grund af dine lidelser som efterladt og til begravelsesomkostninger og tab af underhold som følge af tab af offerets indtægter.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Ja, Schadefonds (erstatningsfond) kan yde erstatning for psykiske lidelser hos et vidne til en voldshandling eller en person, som direkte mærker følgerne af en voldshandling begået mod en pårørende.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, på betingelse af at den voldshandling, som du er offer for, er begået på nederlandsk område.

Kan jeg søge erstatning i Danmark, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er dansk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, Schadefonds Geweldsmidrijven (erstatningsfonden for ofre for voldshandlinger) yder kun erstatning, når voldshandlingen er begået på nederlandsk område.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Nej, det er ikke en betingelse for Schadefonds' behandling af ansøgningen, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet. I praksis er politianmeldelsen og den efterfølgende strafferetlige efterforskning dog vigtige for begrundelsen af et krav. Hvis forbrydelsen ikke er anmeldt til politiet, skal forbrydelsen kunne sandsynliggøres på grundlag af andre såkaldt "objektive" erklæringer. Oplysninger fra pålidelige og upartiske kilder kan kaldes "objektive".

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej. I visse tilfælde kan Schadefonds finde det nødvendigt at afvente udfaldet af politiefterforskningen eller straffesagen for at sandsynliggøre forbrydelsen.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Nej.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja. Ved disse krav, hvor man skal bevise, at der sandsynligvis er begået en forbrydelse, gælder de samme betingelser som for de forhold, hvor skadevolderen er kendt.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Ja. Dit krav skal være Schadefonds i hænde senest 10 år efter den dato, hvor voldshandlingen er begået. For en efterladt løber denne frist fra datoen for offerets død.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant behandling og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

Erstatningen fra Schadefonds omfatter ikke specifikke skadeposter. Der er tale om et fast engangsbeløb, der skal yde godtgørelse for svie og smerte (pretium doloris) og dække udgifter til lægebehandling på grund af de lidelser, der er forårsaget af den forsætlige voldshandling, eller indkomsttabet i forbindelse med uarbejdsdygtighed som følge af den forsætlige voldshandling.

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

Ja.

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant behandling og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabte muligheder

Også for de efterladte skal erstatningen lindre de lidelser, en nærtståendes død har afstedkommet, og dække udgifter til lægebehandling, f.eks. til behandling af psykiske lidelser som følge af en nærtståendes død og/eller som godtgørelse for indkomsttab i forbindelse med uarbejdsdygtighed forårsaget af dødsfaldet. Desuden kan der ydes en særskilt erstatning til dækning af begravelsesudgifter og tab af underhold som følge af tabet af den afdødes indtægt.

- Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død

Ja.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

For at have ret til erstatning fra Schadefonds er det vigtigt, at du ikke er skyldig i forbrydelsen. Du må med andre ord ikke have forårsaget voldshandlingen eller have taget del i den. Hvis du har en del af ansvaret for voldshandlingen, kan Schadefonds afvise dit krav eller reducere erstatningsbeløbet.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation påvirker ikke din mulighed for at få erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • Voldshandlingen skal have forårsaget alvorlig personskade. En alvorlig personskade er en fysisk og/eller psykisk skade, som har alvorlige og langvarige eller vedvarende helbredsmæssige konsekvenser.
 • Schadefonds yder udelukkende erstatning, hvis du ikke har fået eller får nogen erstatning fra anden side. Her tænkes f.eks. på gerningsmanden eller et forsikringsselskab.
 • Der kan endvidere ikke fremsættes krav vedrørende voldshandlinger begået før 1973.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningsbeløbet beregnes normalt på grundlag af omfanget af den personskade, du har pådraget dig under voldshandlingen.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Schadefonds regner med seks kategorier af personskader, der hver især udløser et fast beløb. For personskadekategori 1 beløber erstatningen

sig til 1 000 EUR, mens den for en personskade under kategori 6 er på 35 000,00 EUR.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Nej.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja, for så vidt som en sådan erstatning vedrører de påførte lidelser, udgifter til lægebehandling og indkomsttab.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja, Schadefonds kan yde et forskud på erstatningen gennem en midlertidig erstatning. Med henblik herpå skal ansøgningen om erstatning opfylde lovpligtige krav (du skal med andre ord sørge for, at du har ret til en erstatning), og at Schadefonds ikke kan træffe en endelig afgørelse på kort tid. En ansøgning om forskud kan kun antages til behandling, hvis den indgives skriftligt, og hvis den indeholder en begrundelse for, hvorfor erstatningen er nødvendig og presserende. Det er bl.a. tilfældet, når dine økonomiske ressourcer ikke er tilstrækkelige til at dække behandlingen af den skade, du har pådraget dig. Det forhold alene, at du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation, er ikke en begrundelse for at få bevilget et forskud.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Du kan indgive en ansøgning om yderligere erstatning, hvis du efter at have fået meddelt afgørelsen om erstatning konstaterer en væsentlig forværring af dine skader i forhold til omfanget af de personskader, der er taget i betragtning ved afgørelsen af ansøgningen om den oprindelige erstatning. En efterladt kan kun indgive en ansøgning om yderligere erstatning for begravelsesudgifter og tab af underhold.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • Behørigt udfyldt ansøgningsskema
 • Kopi af identitetskort
 • Hvis de foreligger: erklæring og/eller dom
 • Eventuelle oplysninger om lægebehandling vedrørende personskaden
 • Eventuelt: øvrige nødvendige dokumenter ifølge skemaet

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Højst 26 uger.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Senest seks uger efter afgørelsen kan du gøre skriftlig indsigelse til Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. I din klage skal du gøre rede for de punkter i afgørelsen, som du gør indsigelse mod og begrunde dine påstande. Din klage kan sendes til følgende adresse:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
2501 CB Den Haag

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Link åbner i nyt vinduehttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Link åbner i nyt vinduehttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: +31 0704142000

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Der findes ingen form for retshjælp. Du kan dog anmode om rådgivning og bistand hos Slachtofferhulp Nederland via Link åbner i nyt vinduehttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: +31 09000101.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Slachtofferhulp Nederland via Link åbner i nyt vinduehttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: +31 09000101.

Sidste opdatering: 18/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Østrig

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

I henhold til Verbrechensopfergesetz (VOG, lov om ofre for forbrydelser), BGBl. nr. 288/1972, ydes der erstatning til personer, hvis det er sandsynligt, at de som følge af en på afgørelsestidspunktet ulovlig og forsætlig handling, der kan straffes med fængsel i mindst seks måneder, har lidt legemsbeskadigelse eller helbredsskade.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

For en ulovlig og forsætlig handling, der kan straffes med fængsel i mindst seks måneder, og som medførte legemsbeskadigelse eller helbredsskade

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er familiemedlem til et offer, der er afgået ved døden som følge af en strafbar handling, eller var berettiget til underholdsbidrag fra dette? Hvilke familiemedlemmer eller underholdsberettigede kan få erstatning?

Ja. Omfattet er familiemedlemmer, hvis underhold afdøde skulle sørge for i henhold til de civilretlige bestemmelser (børn, ægtefælle).

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er familiemedlem til et overlevende offer eller var berettiget til underholdsbidrag fra dette? Hvilke familiemedlemmer eller underholdsberettigede kan i så tilfælde få erstatning?

Ja, såfremt offeret blev alvorligt kvæstet. Endvidere skal den strafbare handling have forårsaget et chok hos familiemedlemmet (børn, forældre, ægtefælle, søskende) med en psykisk påvirkning, der har karakter af en lidelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i en EU-medlemsstat?

Ja. Den strafbare handling skal være begået i Østrig efter den 30. juni 2005. Lovligt ophold i landet på gerningstidspunktet er normalt påkrævet.

Kan jeg få erstatning fra dette land, hvis jeg har bopæl og statsborgerskab her, selv om den strafbare handling blev begået i en anden EU-medlemsstat? Vil jeg i stedet kunne ansøge om erstatning i dette land og ikke i det land, hvor den strafbare handling blev begået? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

I henhold til Verbrechensopfergesetz er østrigske statsborgere og EU-borgere (såfremt de havde deres sædvanlige opholdssted i Østrig inden handlingen blev begået) i princippet også subsidiært berettiget til ydelser i tilfælde af, at skadetilføjelsen er foregået i udlandet.

I henhold til artikel 2 i Rådets direktiv 2004/80/EF betales erstatningen af den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område den strafbare handling blev begået.

Skal jeg først anmelde den strafbare handling til politiet for at kunne gøre krav om erstatning gældende?

Offeret og de efterladte er forpligtede til at medvirke til at opklare forbrydelsen og til at identificere gerningsmanden, i modsat fald kan der foreligge en udelukkelsesgrund.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før kravet kan gøres gældende?

Nej

Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal jeg så først forsøge at få erstatning af denne?

Nej

Har jeg krav på erstatning, også selv om skadevolderen ikke er blevet fundet eller dømt? I bekræftende fald, hvilken dokumentation skal jeg vedlægge min ansøgning?

Det er ikke nødvendigt, at skadevolder er identificeret og dømt. Det er tilstrækkeligt, at der sandsynligvis foreligger en strafbar handling.

Skal jeg overholde en bestemt frist i forbindelse med min ansøgning om erstatning?

For de fleste ydelser gælder, at ansøgningen skal indgives inden for to år efter den strafbare handling, hvis der skal kunne modtages bistand med tilbagevirkende kraft. Hvis ansøgningen indgives senere, beregnes bistanden fra måneden efter den måned, i hvilken ansøgningen er blevet indgivet.

Hvilke skader og udgifter falder ind under erstatningen?

Bistandsydelser omfatter:

1. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller underhold

2. Terapeutisk behandling
a) lægebehandling
b) medicin
c) hjælpemidler
d) hospitalsindlæggelse
e) tandbehandling
f) foranstaltninger til konsolidering af helbredstilstanden (§155 i Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), den almindelige lov om social sikring), BGBl. nr. 189/1955)

2a. Godtgørelse af udgifter til krisehjælp ved kliniske psykologer og sundhedspsykologer samt psykoterapeuter

3. Ortopædisk behandling
a) Udrustning med proteser, ortopædiske og andre hjælpemidler, reparation og fornyelse heraf
b) Godtgørelse af udgifter til ændringer på forbrugsgenstande samt til installation af handicapvenligt sanitetsudstyr
c) Tilskud til de udgifter, der er forbundet med handicapvenlig udrustning af flersporede motorkøretøjer
d) Støtte til anskaffelse af flersporede motorkøretøjer
e) Nødvendige rejse- og transportudgifter

4. Medicinsk rehabilitering
a) Hospitalsophold, som overvejende tjener til rehabilitering
b) Lægebehandling, medikamenter og medicinske utensilier, hvis disse ydelser er nødvendige umiddelbart i tilknytning til eller i forbindelse med den under litra a) anførte foranstaltning
c) Nødvendige rejse- og transportudgifter

5. Erhvervsmæssig rehabilitering
a) Erhvervsuddannelse med henblik på generhvervelse eller forøgelse af erhvervsevnen
b) Uddannelse til et nyt erhverv
c) Tilskud eller lån (§198, stk. 3, i ASVG af 1955)

6. Social rehabilitering
a) Tilskud til udgifter i forbindelse med erhvervelse af kørekort, hvis det på grund af den pågældendes handicap ikke med rimelighed kan forlanges, at denne skal benytte et offentligt transportmiddel
b) Overgangsgodtgørelse (§306 i ASVG af 1955)

7. Støtte til pleje, godtgørelser til blinde

8. Godtgørelse af begravelsesomkostninger

9. Indkomstafhængig tillægsydelse

10. Engangsgodtgørelse for svie og smerte.

Bliver erstatningen udbetalt som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Det er forskelligt.

Der findes månedlige ydelser (erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller underhold; indkomstafhængig tillægsydelse støtte til pleje og godtgørelser til blinde) og engangsydelser (f.eks. godtgørelse af begravelsesomkostninger, engangsgodtgørelse for svie og smerte).

På hvilken måde vil min adfærd i forbindelse med den strafbare handling, tidligere straffe eller mit manglende samarbejde under erstatningssagen kunne have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Verbrechensopfergesetz er der fastsat grunde, som kan medføre udelukkelse fra bistand (f.eks. grov uagtsomhed, deltagelse i et slagsmål).

På hvilken måde kan min økonomiske situation have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller størrelsen heraf?

For de fleste ydelsers vedkommende er de økonomiske forhold uden betydning. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og underhold fastsættes på grundlag af civilretlige kriterier og er indkomstafhængig.

Findes der andre kriterier, der kan have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller for størrelsen heraf?

Nej

Hvordan beregnes erstatningen?

Der finder en vurdering sted i det enkelte tilfælde, og den løbende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og underhold fastsættes på grundlag af civilretlige kriterier.

Er der et minimums- og/eller maksimumsbeløb?

Der er ikke fastsat noget minimumsbeløb for erstatningen.

Ved enkelte ydelser er der fastsat henholdsvis indkomstgrænser eller faste beløb.

Skal jeg angive beløbet i ansøgningsformularen. I bekræftende fald, hvor kan jeg finde vejledning om beregning af erstatningen eller om andre aspekter?

Nej. Fastsættelsen af skadesbeløbet påhviler myndigheden – offeret skal imidlertid medvirke i proceduren og stille de påkrævede oplysninger til rådighed.

Modregnes en erstatning, som jeg har fået fra andre kilder på grund af tab (arbejdsgiverforsikring eller privat forsikring), i erstatningen fra staten?

Der skal tages hensyn til offentlige ydelser (f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse) og socialforsikringsydelser (invalidepension osv.), som formindsker erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Verbrechensopfergesetz.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja. Betingelsen er et påtrængende økonomisk behov. Det skal være sandsynligt, at kravet er begrundet.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning efter afgørelsen i hovedsagen (f.eks. hvis omstændighederne har ændret sig, eller helbredstilstanden er blevet forværret osv.)?

Ja

Hvilke ledsagende dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Principielt er det i forbindelse med ansøgning om de pågældende ydelser f.eks. påkrævet med følgende dokumenter:

 • Fuldmagt/dokumentation for bemyndigelsen til repræsentation eller tilstedeværelsen af et familieskab med offeret
 • Offerets dødsattest
 • Kopi af politisagen
 • Kopi af dommen
 • Lægejournaler eller ekspertudtalelser
 • Hospitalsregninger
 • Regninger for andre udgifter (pleje, begravelse)
 • Dokumentation for indkomst (løn, sociale ydelser, støtte)
 • Dokumentation for ydelser fra andre organer (socialforsikring, privat forsikring) eller bekræftelse på, at der ikke findes krav fra andre organer.
 • Ansøgerens straffeattest

Dokumenter indhentes også direkte af myndigheden.

Er der administrationsgebyrer eller andre gebyrer, som skal betales i forbindelse med indgivelsen og behandlingen af ansøgningen?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om erstatning (i sager med nationale virkninger)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 004301599882266

E-mail: Link åbner i nyt vinduepost.wien@sozialministeriumservice.at

Hvem skal ansøgningen stiles til (i sager med nationale virkninger)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 004301599882266

E-mail: Link åbner i nyt vinduepost.wien@sozialministeriumservice.at

Skal jeg være til stede under behandlingen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Det kan være nødvendigt at bidrage til proceduren (udtalelse fra en sagkyndig, besvarelse af spørgsmål osv.), men anden tilstedeværelse er normalt ikke nødvendig.

Hvor lang tid går der (cirka), inden myndigheden har truffet afgørelse vedrørende min ansøgning om erstatning?

Sagens varighed afhænger af den ansøgte ydelse, for det meste træffes afgørelsen i løbet af nogle få måneder.

Hvordan kan jeg klage over afgørelsen, hvis jeg ikke er enig i myndighedens afgørelse?

Den afgørelse, som Sozialministeriumservice (det statslige direktorat for social bistand) har truffet, kan indbringes for Bundesverwaltungsgericht (forbundsforvaltningsdomstolen), desuden kan den prøves ved Verfassungsgerichtshof (forfatningsdomstolen) og Verwaltungsgerichtshof (forvaltningsdomstolen).

Hvor kan jeg finde de nødvendige formularer og yderligere oplysninger om, hvordan man søger om erstatning?

En ansøgning kan indgives formløst (uden ansøgningsformular). Oplysninger gives af Sozialministeriumservice og kan også hentes på dennes hjemmeside (samt relevante formularer).

Er der en særlig hotline eller et websted, hvor jeg kan søge oplysninger?

Link åbner i nyt vindueSozial Ministerium - Sozialentschädigung

Link åbner i nyt vindueSozial Ministerium - Verbrechensopfer

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) til indgivelse af ansøgningen?

Sozialministeriumservice stiller retlige oplysninger til rådighed. Der kan hverken tilbydes advokatbistand eller finansiering heraf.

Findes der offerstøtteorganisationer, som kan bistå mig i forbindelse med min ansøgning om erstatning?

Ja, f.eks. offerstøtteorganisationen "Der Weisse Ring".

Sidste opdatering: 10/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Polen

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Du kan modtage erstatning, såfremt du som følge af en forbrydelse har været udsat for alvorlig beskadigelse af dit helbred, legemsbeskadigelse eller helbredsmæssige komplikationer med en varighed af over 7 dage. Det har ikke nogen betydning, om forbrydelsen er begået uagtsomt eller med forsæt, eller om der har været anvendt fysisk tvang. Det væsentlige er, om ovenstående følgevirkning indtraf.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Såfremt offeret for en forbrydelse er død i den forbindelse, kan du søge erstatning, såfremt offeret var:

 • din ægtefælle eller samlever
 • din forælder, bedsteforælder eller oldeforælder
 • dit barn – også adopteret – barnebarn eller oldebarn.

Det har ikke nogen betydning, om du var under offerets forsørgelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

I dette tilfælde tilkommer en erstatning udelukkende offeret for forbrydelsen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Dit statsborgerskab har ikke nogen betydning for spørgsmålet om, hvorvidt du kan få erstatning, det afhænger af din faste bopæl. Du kan opnå erstatning, såfremt din faste bopæl befinder sig i Polen eller en anden EU medlemsstat.

Kan jeg søge erstatning i Polen, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er polsk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Man kan kun søge erstatning hos den besluttende myndighed i Polen, såfremt den ulovlige handling blev begået på polsk territorium. Såfremt handlingen er begået på en anden EU-medlemsstats område, kan du kun søge erstatning i denne medlemsstat. Hvis du får brug for hjælp, vil du kunne få denne af den distriktsanklagemyndighed, som har ansvaret i området med din faste bopæl.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Forbrydelsen skal anmeldes til politiet eller anklagemyndigheden, eftersom der skal vedlægges en kopi af anmeldelsen til anmodningen om erstatning. Du behøver ikke gøre dette personligt. Den anklagemyndighed, som forbereder denne sag, vil være dig behjælpelig med at opnå erstatning. Husk at en anmeldelse om, at der er begået en forbrydelse, underbygger dit krav i en situation, hvor gerningsmanden ikke er blevet fundet.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Du kan indgive ansøgning om erstatning, inden den af anklagemyndigheden (politiet) eller retten gennemførte sagsbehandling er afsluttet. En afgørelse om tildeling af erstatning kan falde, inden straffesagens afslutning.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

En erstatningssag mod skadevolder giver kun mening, såfremt der eksisterer en reel chance for, at du modtager denne fra ham. I en situation hvor skadevolder ikke er i stand til at betale erstatning, kan du søge erstatning, uden at du nødvendigvis har anlagt sag mod skadevolderen. Du vil da skulle påvise, at du ikke modtager erstatning fra denne. Dette kan være tilfældet i en situation, hvor skadevolderen ikke har nogen formue, eller skal tilbringe mange år i en straffeanstalt uden at arbejde.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du har ret til erstatning, uanset om skadevolderen er blevet identificeret eller dømt. I så fald bør du under behandlingen af dit erstatningskrav påvise, at den begivenhed, i forbindelse med hvilken du søger erstatning, var en forbrydelse.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Når du søger erstatning, skal du huske, at anmodningen skal indgives senest 5 år fra dagen, hvor forbrydelsen fandt sted. Anmodninger, som indgives efter udløbet af denne frist, vil ikke blive imødekommet.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling — ambulant- og hospitalsbehandling, restituering) ja
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.) ja
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.) ja
  • fortabte muligheder nej
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger) nej
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele nej
  • andre tab eller udgifter

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter, helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant- og hospitalsbehandling, rehabilitering) ja
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed ja

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død nej

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen bliver udbetalt på en gang. Den bliver udbetalt af den ret, som har afsagt kendelse om tildelingen, indenfor en måned efter at dommen er blevet endelig.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Hvis din adfærd bidrog til forbrydelsen, vil erstatningen blive nedsat proportionelt.

Du modtager ikke erstatning, hvis du var medskyldig i forbrydelsen eller samtykkede i at blive udsat for konsekvenserne af denne.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din finansielle situation har ikke nogen betydning med henblik på erstatning. Ved behandlingen af dit krav er det væsentligt at fastslå, om du kan modtage erstatning fra skadevolderen, offentlig hjælp eller erstatning via forsikring. Erstatningen tildeles, hvis retten finder, at du ikke modtager erstatning fra nogen af de nævnte kilder.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Den eneste betingelse for tildeling af erstatning er, at du ikke kan modtage erstatning fra skadevolderen, offentlig hjælp eller erstatning fra forsikring.

Hvordan beregnes erstatningen?

Du har pligt til at påvise de omkostninger, du er blevet påført som følge af forbrydelsen. Hvis du søger erstatning for tab af indkomst, skal du fremlægge et dokument, hvoraf det fremgår, hvor meget du har tjent. Udgifter i forbindelse med behandling og rehabilitering samt begravelsesudgifter dokumenteres bedst ved hjælp af fakturaer. Hvis du ikke har fakturaer, kan du indgive begæring om afhøring af vidner eller udpegning af sagkyndige.

Såfremt retten finder, at det i din sag ikke kan bevises nøjagtigt, at du er berettiget til det af dig krævede beløb, kan den ved skøn tilkende dig et passende beløb under hensyntagen til alle relevante omstændigheder.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Erstatningen kan ikke overstige 25 000 zloty, og i de tilfælde hvor offeret er afgået ved døden - 60 000 zloty. Der er ikke fastsat et minimumsbeløb for erstatning.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Ja, i ansøgningen skal du angive, hvilket beløb du kræver. Der er ikke nogen særlig vejledning, men du bør tage hensyn til informationen under "Hvordan beregnes erstatningen?".

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Såfremt du har modtaget midler fra skadevolderen, en forsikring eller offentlig hjælp, reducerer retten det beløb, du tilkendes til begravelsesudgifter, tab af indkomst eller andre midler til underhold (f.eks. underholdsbidrag) eller omkostninger i forbindelse med behandling og rehabilitering.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Inden behandling af erstatningskravet kan du anmode om, at du til en såkaldt sikring tilkendes et nærmere fastsat beløb til nødvendige omkostninger i forbindelse med behandling og rehabilitering eller begravelsesudgifter. Denne ansøgning kan du indgive, inden du indgiver ansøgning om tilkendelse af erstatning eller samtidigt med din ansøgning om denne.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Princippet er, at erstatningen tilkendes en enkelt gang.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Til ansøgningen om ansøgningen bør du bilægge en kopi af politianmeldelsen om den begåede forbrydelse, kopier af afgørelser i straffesager (f.eks. beslutning om henlæggelse af straffesag), kopier af lægeerklæringer eller sagkyndige udtalelser vedrørende helbredsmæssige lidelser, fakturaer samt andre dokumenter, som bekræfter den information, som er indeholdt i ansøgningen.

Såfremt du ansøger om erstatning i forbindelse med nærtstående persons død, bedes du vedlægge vedkommendes dødsattest samt et dokument, der bekræfter, hvilket forhold du havde til afdøde (f.eks.. fødselsattest eller vielsesattest). Såfremt du levede i et papirløst samliv med vedkommende skal du under strafansvar afgive en erklæring om, at I havde fælles samliv.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Når der søges om erstatning, er du fuldt ud fritaget for retsafgifter. Det betyder, at du ikke skal bære nogen omkostninger i forbindelse med indgivelse af ansøgningen eller med behandlingen af denne (f.eks. gebyrer for sagkyndige udtalelser).

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

I nationale sager behandles ansøgning om erstatning af byretten i den retskreds, hvor du har din bopæl. Det er normalt byretten i din by eller beliggende tæt på din by.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ansøgninger i nationale sager skal sendes til adressen på den domstol, der skal behandle sagen.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Den ret, som behandler sagen, afgør, om du skal være til stede ved retsmøderne. Samtidigt med at den informerer dig om tidspunktet for behandlingen af din sag, meddeler retten, om du har pligt til fremmøde.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Der er ikke fastsat en frist for, hvornår erstatningssagen skal være afgjort. Fristen vil ikke kun være afhængig af, hvor kompliceret sagen er, og hvilke beviser den besluttende myndighed skal gøre sig bekendt med, men også det antal sager, som den besluttende myndighed aktuelt har til behandling.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Hvis du er utilfreds med rettens beslutning, kan du anke sagen til landsretten. Såfremt du ikke er repræsenteret ved advokat, modtager du information om, hvordan du kan anke afgørelsen.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Den anklagemyndighed, som foretager den forberedende behandling vedrørende den forbrydelse, som erstatningen vedrører, giver dig den nødvendige information om erstatning, ansøgningsformularen og information om, hvordan den skal udfyldes.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Den grundlæggende information om erstatning og ansøgningsformularen kan findes på webstedet for Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

En person, som kan påvise, at vedkommendes materielle situation ikke gør det muligt for vedkommende at betale en advokat, kan få retshjælp. Du skal imidlertid huske på, at du kan forvente hjælp til ansøgning om erstatning fra den anklagemyndighed, som fører sagen om den forbrydelse, som erstatningen vedrører.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

I Polen findes Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (fonden for skadelidte) samt Pomocy Postpenitencjarnej (poststrafassistance), som indsamler midler, der blandt andet er beregnet til ofre for forbrydelser og disses nærmeste. Justitsministeriet disponerer over over dem. Hjælpen er organiseret på en sådan måde, at fondens disponent (Justitsministeriet) i en åben licitation vælger et tilbud fra en organisation, hvis tilbud anses for at være det bedste, hvorefter denne tildeles målrettede tilskud til at virke til gode for ofre for forbrydelser. Princippet er, at der i hver region virker mindst en enhed, som yder støtte til ofre for forbrydelser.

Af fondets midler ydes juridisk assistance, psykologhjælp og materiel hjælp. Juridisk assistance kan inkludere hjælp til at kræve erstatning.

Personer, som er interesseret i at gøre brug af hjælpen, bør henvende sig til den private organisation, som har modtaget det målrettede tilskud fra Justitsministeriet samt sandsynliggøre, at der er begået en forbrydelse til skade for vedkommende. En liste over disse med angivelse af kontaktoplysninger findes på den internetside, der drives af Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet, i fanebladet for Aktiviteter/Hjælp til skadelidte/ Hjælp til ofre for forbrydelser samt deres nærmeste – liste over enheder og organisationer (klik på: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Slovenien

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Erstatningen ydes udelukkende til ofre for overlagte voldshandlinger. Dette betyder, at det drejer sig om hændelser, som begås forsætligt (bevidst) og med det direkte formål at krænke fysisk integritet eller liv ved at bruge magt (visse lovovertrædelser, der krænker den fysiske integritet, som mord, drab, grov legemsbeskadigelse) eller ved at krænke den seksuelle integritet (seksualforbrydelser).

Den anden betingelse er, at der skal være tale om forbrydelser, som ifølge straffeloven giver ét eller flere års fængsel. Erstatning er derfor ikke mulig for forbrydelser af finansiel karakter.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

For mindre skader (kvæstelser, skrammer, blå mærker osv.) kan du ikke få nogen erstatning. Det samme gælder for andre overfladiske og midlertidige fysiske skader, eller hvis offerets helbred ændres midlertidigt og i mindre omfang.

For at der kan ydes erstatning, skal der som minimum være tale om lettere personskader (f.eks. åbne sår, der kræver flere sting, ukomplicerede brud, enkle forstuvninger og forstrækninger, ukompliceret sprængning af trommehinden, hjernerystelse med meget kort tab af bevidsthed, tab af 1-2 tænder, tab af en finger).

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja, der kan også ydes erstatning for psykiske lidelser som følge af en pårørendes død til personer omkring den afdøde, dvs. personer, der blev forsørget økonomisk af det afdøde offer, eller som efter lovgivningen havde ret til at kræve finansiel støtte (hovedsagelig mindreårige og børn under 26 år, som er studerende på regelmæssig basis; en ægtefælle eller samlever uden forsørgelse, der er ufrivilligt arbejdsløs; forældre, hvis disse ikke har tilstrækkelig forsørgelse og ikke kan skaffe sig det).

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Nej.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Nej, den formelle betingelse for at yde erstatning er, at ansøgeren er statsborger i Slovenien eller en anden EU-medlemsstat.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, for at et offer skal kunne kræve erstatning, skal hændelsen være begået på Sloveniens område eller på et slovensk skib eller luftfartøj, uanset hvor det befinder sig på tidspunktet for forbrydelsen.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, hændelsen skal være blevet påvist eller anmeldt til den kompetente myndighed (politi, anklagemyndighed) og ligestillet med en forbrydelse af mellemsvær eller sværeste grad (og ikke f.eks. en forseelse), og der skal være en tilstrækkelig grund til at antage, at der er blevet begået en forbrydelse af mellemsvær eller sværeste grad (strafferetlig anmeldelse indgivet til anklagemyndighedens kontor).

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej, men der skal være en tilstrækkelig grund til at antage, at der er begået en straffelovsovertrædelse, hvilket betyder, at der generelt som minimum skal være indgivet en strafferetlig anmeldelse, som politiet sender videre til anklagemyndighedens kontor efter afslutningen af sin efterforskning.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Som hovedregel ja, idet anerkendelsen af skadeserstatningen i disse tilfælde er baseret på den endelige og eksigible dom, som giver offeret ret til erstatning, og som kan være afsagt allerede i straffesagen (afgørelse af det civile søgsmål) eller i forbindelse med den civile sag (afgørelse af klagen). En ekstra betingelse er, at tvangsfuldbyrdelsen (inddrivelsen) på grundlag af dommen er mislykkedes eller er umulig (skadevolderen er insolvent eller kan ikke få adgang til sine indeståender).

Der er dog undtagelser, hvor det ikke er nødvendigt at begynde med at kræve erstatning af skadevolderen:

- Når offeret for en forbrydelse tilhører en af de særligt beskyttede kategorier – børn, ofre for vold i hjemmet, personer med handicap, statsborgere i en anden EU-medlemsstat (i grænseoverskridende sager).

- Når skadevolderen fortsat er ukendt (inden for tre måneder efter påvisningen eller anmeldelsen af forholdene og ikke er fundet inden kommissionens afgørelse), eller hvis skadevolderen ikke kan retsforfølges (f.eks. hvis skadevolderen er afgået ved døden, er under 14 år og ikke er strafferetligt ansvarlig).

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Når skadevolderen stadig er ukendt (inden for tre måneder efter påvisning eller anmeldelse af forholdene og ikke er fundet inden kommissionens afgørelse), kan offeret også kræve erstatning.

Erstatningen er generelt knyttet til en domfældelse af gerningsmanden, når der er anmodet herom på grundlag af et fuldbyrdelsesdokument – en dom (i en strafferetlig eller civilretlig sag), hvorved offeret får anerkendt retten til erstatning, som den pågældende dog ikke kan få hos skadevolderen (tvangsfuldbyrdelsen er mislykkedes eller er umulig).

Når offeret har en særlig status (barn, person med handicap eller offer for vold i hjemmet og offer i en grænseoverskridende sag – statsborger i en anden EU-medlemsstat), er det ikke en betingelse for at søge erstatning, at skadevolderen er dømt.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Ja, du skal overholde to frister, når du søger om erstatning.

I tilfælde, hvor skadevolderen ikke er fundet, eller hvis offeret tilhører en af de særlige kategorier (børn, ofre for vold i hjemmet, personer med handicap, statsborgere i en anden EU-medlemsstat), er ansøgningsfristen seks måneder fra den dag, hvor hændelserne blev begået.

I andre tilfælde, hvor du først skal kræve erstatning af skadevolderen, er fristen for at indgive en ansøgning tre måneder fra datoen for afgørelsen eller meddelelsen om, at tvangsfuldbyrdelsen er mislykkedes, og hvis en sådan fuldbyrdelse ikke er blevet foreslået, senest tre måneder efter modtagelsen af de oplysninger, som gør det muligt at fastslå, at tvangsfuldbyrdelsen er umulig.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering) – JA, men kun i det tilfælde, hvor personen ikke har ret til passende ydelser i pensions- og invaliditetsforsikring; til et beløb for udgifter til sundhedsydelser under den obligatoriske sygeforsikring på højst 20 000 EUR i overensstemmelse med lovgivningen i Slovenien
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og omsorg, midlertidig og varig behandling, længerevarende fysioterapeutisk behandling, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.) – NEJ
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.) – NEJ
  • fortabte muligheder – NEJ
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger – NEJ
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele – NEJ
  • andre tab eller udgifter

– Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret JA, for fysiske og psykiske smerter (som følge af forhindringer for normale og daglige aktiviteter, vansiring, krænkelse af frihed, værdighed og tilsidesættelse af andre menneskerettigheder); frygt giver ikke ret til nogen erstatning

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter – NEJ, for det drejer sig fremover om en social rettighed, og dette er omfattet af en anden lov
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering) – JA (kun til ofre), på niveau med udgifterne til sundhedsydelser under den obligatoriske sygeforsikring efter lovgivningen i Slovenien, og kun hvis personen ikke er omfattet af en obligatorisk eller valgfri sygeforsikring
 • tab af forsørgelseJA, når det drejer sig om børn af en afdød, der opfylder betingelserne for at opnå en efterladtepension (op til 15 år eller 26 år, hvis de går regelmæssigt i skole), som (af årsager knyttet til afdøde) ikke blev anerkendt
 • fortabte muligheder – NEJ

– Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte pårørende i tilfælde af offerets død – JA, tabet af en pårørende giver dem ret til erstatning for psykiske lidelser

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden (såsom advokatsalærer og sagsomkostninger)
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

– Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

 

– Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Som hovedregel udbetales erstatningen på én gang, medmindre det er nødvendigt i bestemte perioder at tage højde for fremtidige omstændigheder med henblik på anerkendelse af skadeserstatningen (f.eks. en almindelig skolegang for barnet).

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Ved fastsættelsen af erstatningens størrelse tages der hensyn til modtagerens adfærd på tidspunktet for hændelsen og efter hændelsen samt den pågældendes rolle i forbindelse med de faktiske omstændigheder og skadens omfang, således at erstatningen kan nedsættes tilsvarende eller helt nægtes.

Modtagerens straffeattest kontrolleres ikke, mens manglende samarbejdsvilje i erstatningssagen kan føre til, at alle relevante omstændigheder til fastlæggelse af retten til erstatning ikke vil blive fastlagt, og betingelserne for anerkendelsen heraf ikke bliver opfyldt. Hvis ansøgeren ikke opfylder myndighedens opfordringer til at udfylde erstatningsansøgningen, kan den ufuldstændige ansøgning afvises.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Offerets økonomiske situation kontrolleres ikke og påvirker dermed hverken anerkendelsen af retten til erstatning eller dennes størrelse.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Ja, alle godtgørelser og alle refusioner og andre betalinger, som modtageren får i andre sammenhænge for den samme type skade, vil blive modregnet i erstatningsbeløbet.

Hvordan beregnes erstatningen?

For fysisk og psykisk svie og smerte tages de højeste regulerede erstatningsbeløb for hver type skade i betragtning, og erstatningen fastsættes under hensyntagen til disse lofter i forhold til kvæstelsernes omfang eller skadens art.

Med hensyn til erstatning for fysisk svie og smerte er der i en særlig forskrift fastsat standardskader for hver skadeskategori, og loven fastsætter minimums- og maksimumsbeløb for disse kategorier – f.eks. 50-500 EUR for de mindst alvorlige, 100-1 000 EUR for skader af mellemsvær grad og 250-2 500 EUR for skader af svær grad, 500-5 000 EUR for meget alvorlige skader og 1 000-10 000 EUR for ekstremt alvorlige skader.

For de øvrige skadestyper henvises der i loven til anvendelse af andre forskrifter. Godtgørelsen af udgifterne til behandling opgøres i beløbet for udgifter til sundhedsydelser under den obligatoriske sygeforsikring, som den forsikrede alt efter omstændighederne har ret til i overensstemmelse med reglerne i Slovenien. En efterladtepension kan udbetales til det afdøde offers pårørende på grund af tabet af forsørgelse inden for de grænser, der er fastsat i Sloveniens bestemmelser om pensions- og invaliditetsforsikring.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Ja, for fysisk smerte mindst 50 EUR og højst 10 000 EUR og for psykisk lidelse højst 10 000 EUR.

Erstatning for psykisk lidelse som følge af en pårørendes død kan ydes til alle pårørende op til maksimalt 10 000 EUR.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Nej. Formularen til erstatningsansøgningen indeholder dog en angivelse af erstatningsbeløbet, men dette er ikke påkrævet ved lov.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Efter lovgivningen vil godtgørelser, refusioner og andre betalinger, som modtageren får i andre sammenhænge for den samme type skade, blive modregnet i erstatningsbeløbet for hver type skade.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Lovgivningen indeholder ingen bestemmelser om en sådan ændring af omstændighederne.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Ifølge lovgivningen skal følgende indsendes sammen med ansøgningen:

 • en fuldmagt til advokaten
 • en erklæring fra politiet (eller et dokument fra en anden myndighed i en forundersøgelse eller straffesag)
 • en relevant lægeerklæring eller en lægeattest
 • en erklæring fra ansøgeren om, at der foreligger et erstatningskrav af andre juridiske grunde.

I tilfælde hvor ansøgeren forlanger erstatning efter at have konstateret, at det er umuligt at inddrive den hos skadevolderen, er det også nødvendigt at vedlægge:

 • en kopi af dommen (der har anerkendt offerets ret til erstatning)
 • en kopi af fuldbyrdelsesordren og bevis for, at fuldbyrdelsen er mislykkedes, eller bevis for, at fuldbyrdelsen er umulig.

Myndigheden kan anmode om fremlæggelse af yderligere beviser for at fastslå betingelserne for tildeling af erstatning.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer for indgivelse og behandling af ansøgningen?

Nej, du skal ikke betale for indgivelse og behandling af ansøgninger og vedtagelse af afgørelser om krav om skadeserstatning ifølge denne lov.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

En kommission under den slovenske regering, der har til opgave at træffe afgørelse om erstatning til ofre for forbrydelser.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Department of Justice, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Den lovbestemte frist for at træffe en afgørelse er tre måneder fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning. I almindelighed varer selve proceduren under seks måneder alt efter omstændighederne.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Du kan appellere kommissionens afgørelse ved at indbringe en sag for den slovenske forvaltningsdomstol, som har kompetence til at dømme i forvaltningssager.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

På justitsministeriets websted:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Websted på engelsk:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Det er også muligt at få oplysninger skriftligt eller via telefon:

Ministrstvo za pravosodje [justitsministeriet]
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice [direktoratet for strafferet og menneskerettigheder]
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj [afdelingen for skadeserstatning og støtte til ofre for forbrydelser]
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 369 5442.

E-mail:Link åbner i nyt vinduegp.mp@gov.si

Ifølge lovgivningen skal politiet også give nogle grundlæggende oplysninger om mulighederne og betingelserne for udøvelsen af rettigheder. De øvrige statslige organer, som ofrene møder, kender normalt også disse rettigheder og giver oplysninger herom (sociale myndigheder, ikkestatslige organisationer, som yder hjælp til ofrene).

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Se ovenfor.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Det er ikke muligt at få gratis retshjælp i disse tilfælde.

Efter de almindelige forvaltningsregler skal tjenestemænd overholde princippet om beskyttelse af en parts rettigheder, hvilket betyder at give den pågældende lov til at udøve sine rettigheder, gøre ham opmærksom herpå, om nødvendigt opfordre ham til at udfylde sin ansøgning, samt give forklaringer, samtidig med at de skal sørge for, at ansøgerens uvidenhed eller manglende erfaring ikke skader hans rettigheder.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Ja, visse ikkestatslige organisationer tilbyder bistand til at håndhæve ofrenes rettigheder [f.eks. "Društvo za nenasilno komunikacijo" (forening for ikkevoldelig kommunikation)].

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Slovakiet

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Lovgivningen indeholder bestemmelser om de former for økonomisk erstatning, der udbetales som engangsbeløb til personer, som har lidt fysisk skade efter en overlagt voldsforbrydelse. Andre forbrydelser medfører ikke erstatning. Det drejer sig hovedsageligt om tilfælde af mord eller legemsbeskadigelse. Ifølge lovgivningen betragtes seksuelt misbrug, seksuelle overgreb og voldtægt som en særlig kategori af forbrydelser, der også giver ret til erstatning for ikkeøkonomisk skade.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Ofre for voldsforbrydelser får udelukkende erstatning efter omfanget af de fysiske skader, de har lidt (svie og smerte samt godtgørelse for tilbagetrækning fra det sociale liv). For forbrydelser som voldtægt, seksuelt misbrug og seksuelle overgreb foreskriver loven erstatning for ikkeøkonomisk skade.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Lovgivningen foreskriver, at hvis personen er afgået ved døden som følge af en voldsforbrydelse, har medlemmer af den pågældendes familie, dvs. efterlevende ægtefælle og børn af afdøde, og i mangel heraf en efterlevende forælder og i mangel heraf derefter en forsørgelsesberettiget person, også mulighed for at søge erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Nej, i så fald giver lovgivningen ikke mulighed for erstatning til familiemedlemmer til offeret for forbrydelsen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Retten til erstatning er åben for skadelidte, der er statsborgere i Slovakiet eller en anden medlemsstat eller en statsløs person med fast bopæl på slovakisk område eller på en anden medlemsstats område eller en statsborger i et tredjeland på de betingelser og inden for de rammer, der er fastsat ved en international konvention, som er ratificeret og offentliggjort i overensstemmelse med loven, forudsat at den fysiske skade er opstået på slovakisk område.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, de slovakiske retsregler giver ikke mulighed for en sådan fremgangsmåde. Det er kun muligt at søge erstatning i tilfælde af, at den fysiske skade er opstået på slovakisk område.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Det er kun muligt at søge erstatning, hvis efterforskningen gør det muligt at fastslå, at der er begået en forbrydelse, og at den har medført personskade. Det er derfor først muligt at yde erstatning efter straffesagen, hvad enten denne er anlagt på grundlag af en anmeldelse fra den skadelidte eller på anden måde.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Ja, indgivelse af erstatningsansøgningen er netop betinget af, at der foreligger en endelig afgørelse, som anerkender skadevolderens skyld i den forbrydelse, der har resulteret i en fysisk skade for offeret, eller en dom om frifindelse eller tiltalefrafald med den begrundelse, at den tiltalte ikke er strafferetligt ansvarlig på grund af mental forstyrrelse. Hvis gerningsmanden til en forbrydelse, der har medført fysisk skade for offeret, ikke er kendt, ikke kan findes eller ikke kan retsforfølges strafferetligt på grund af en juridisk hindring, kan offeret søge erstatning ifølge en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, som fastslår disse omstændigheder. I så fald må den undersøgelse eller fremskyndede undersøgelse, der foretages af de myndigheder, som er involveret i straffesagen, dog ikke efterlade nogen begrundet tvivl om, at der er begået en forbrydelse, som har medført personskade for offeret.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Det er ikke nødvendigt at retsforfølge skadevolderen for at søge erstatning, men hvis offeret ikke træffer foranstaltninger for at få erstatning fra skadevolderen, kan den kompetente myndighed reducere det erstatningsbeløb, der tilkendes.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Hvis gerningsmanden til den forbrydelse, der har medført fysisk skade for offeret, ikke er kendt, ikke kan findes eller ikke kan retsforfølges strafferetligt på grund af en juridisk hindring, og offeret ikke på anden vis har fået fuld erstatning for den fysiske skade, kan offeret udelukkende søge erstatning, hvis den undersøgelse eller fremskyndede undersøgelse, der foretages af de myndigheder, som er involveret i straffesagen, ikke efterlader nogen begrundet tvivl om, at der er begået en forbrydelse, som har medført fysisk skade for offeret. Ansøgningen skal vedlægges den endelige afgørelse fra den myndighed, der har behandlet straffesagen, eller den domstol, som senest har dømt i straffesagen, og som beviser ovennævnte forhold.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Ansøgningen skal indgives senest seks måneder efter den dato, hvor skadevolderen ved en retskraftig dom i straffesagen er kendt skyldig. Hvis skadevolderen er ukendt, eller hvis straffesagen støder mod en juridisk hindring, skal ansøgningen indgives senest seks måneder efter, at den afgørelse, som blev truffet af den myndighed, der var involveret i straffesagen, eller den sidste domstol, som dømte i sagen, har fået retskraft.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

Erstatningen udbetales udelukkende i forhold til den fysiske skade (svie og smerte samt godtgørelse for tilbagetrækning fra det sociale liv) og i de lovbestemte tilfælde ligeledes i forhold til den ikkeøkonomiske skade. Erstatningen dækker ikke de øvrige tab eller udgifter.

a) For offeret for forbrydelsen:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter
— Gælder ikke for:

— Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret – erstatning for ikkeøkonomisk skade som følge af forbrydelser som voldtægt, seksuelt misbrug og seksuelle overgreb

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed
— Gælder ikke for:

— Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død – efterlevende til et offer, der er afgået ved døden som følge af en voldsforbrydelse, modtager en erstatning på et maksimumsbeløb, der er fastsat ved lov, på 50 gange den gældende mindsteløn på den dato, hvor voldsforbrydelsen blev begået. Denne ret fordeles proportionalt mellem alle de efterlevende berettigede personer.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

En eventuel registrering i strafferegistret har ingen indflydelse på, om du får erstatning fra Slovakiet. Den kompetente myndighed kan beslutte at reducere erstatningsbeløbet, hvis offeret er medansvarlig for den fysiske skade eller ikke har truffet foranstaltninger til at få erstatning direkte fra skadevolderen.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Offerets økonomiske situation har ingen indflydelse på erstatningsafgørelsen.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatningsbeløbet kan afhænge af graden af offerets medansvar for den fysiske skade eller af det forhold, at offeret ikke har truffet foranstaltninger til at få erstatning direkte fra skadevolderen.

Hvordan beregnes erstatningen?

Hvis den fysiske skade har været genstand for en dom, er det beløbet for den fysiske skade, som er nævnt i dommen, der tages i betragtning. I andre tilfælde beregnes erstatningen for en fysisk skade ved på passende vis at anvende bestemmelserne i den særlige forskrift om definitionen på svie og smerte samt tildeling af en godtgørelse for tilbagetrækning fra det sociale liv. I tilfælde af voldtægt, seksuelle overgreb eller seksuelt misbrug svarer erstatningen for ikkeøkonomisk skade til ti gange mindstelønnen (på datoen for skaden) og erstatningen for ikkeøkonomisk skade til familien [...]

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Der er ikke fastsat et minimumsbeløb i loven. Maksimumsbeløbet er fastsat til 50 gange mindstelønnen på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået (bemærk: i øjeblikket 21 750 EUR).

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Hvis den fysiske skade har været genstand for en strafferetlig dom, fastsættes erstatningsbeløbet på grundlag af denne dom. I andre tilfælde kræver fastsættelsen af erstatningsbeløbet en lægeerklæring, som bl.a. skal indeholde nødvendige oplysninger for at sætte præcise tal på erstatningsbeløbet. Reglerne for bestemmelse af erstatningsbeløbet fastsættes i forskrifterne om regler for beregning af fysisk skade i almindelighed, dvs. ikke kun med henblik på erstatning til ofre for voldsforbrydelser.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja, erstatning ydes kun, hvis der ikke ellers ydes erstatning for skaden (f.eks. fra en privat forsikringsordning eller direkte fra gerningsmanden til voldsforbrydelsen).

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Det er ikke muligt at få et forskud på erstatningen.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

En sådan fremgangsmåde er mulig. Offeret kan indgive flere erstatningsansøgninger (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbredstilstand), men ansøgningen skal selv i et sådant tilfælde altid være underlagt en standardfrist (dvs. senest seks måneder efter, at skadevolderen ved strafferetlig dom er kendt skyldig i forbrydelsen, og dommen er blevet retskraftig, og hvis skadevolderen er ukendt eller ikke kan retsforfølges på grund af en juridisk hindring, senest seks måneder efter at den afgørelse, der blev truffet af den myndighed, som var involveret i straffesagen, eller den domstol, der senest har dømt i sagen, er blevet retskraftig). Det samlede erstatningsbeløb i den samme sag kan imidlertid ikke overstige 50 gange mindstelønnen.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • Den endelige dom eller endelige afgørelse fra den sidste myndighed, der har været involveret i straffesagen og har dømt i sagen. Såfremt offeret ikke kan vedlægge en sådan afgørelse, skal vedkommende angive den myndighed, som har været involveret i sagen, eller den sidste domstol, der har truffet afgørelse om forbrydelsen, og samtidig give oplysninger om den person, som er mistænkt for at have begået den forbrydelse, der har medført fysisk skade for offeret, hvis offeret kender den pågældende person.
 • Dokumentation for den fysiske skade, forbrydelsen har medført for offeret, herunder oplysninger om, i hvilken grad den pågældende allerede har fået erstatning, eller i hvilken grad det er rimeligt at antage, at han vil få erstatning, eller dokumentation for de afgørelser vedrørende erstatningen for den fysiske skade, som endnu ikke er gennemført, samt oplysninger om de foranstaltninger, offeret har truffet for at få erstatning fra den person, der har forvoldt den fysiske skade.
 • Beviser for slægtskab og kredsen af berettigede, hvis forbrydelsen resulterede i offerets død.
 • Dokumentation for det afdøde offers underholdspligt eller det afdøde offers underholdsbidrag, såfremt det drejer sig om en person, over for hvem det afdøde offer havde underholdspligt.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Erstatningsproceduren er gratis.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Erstatningsansøgninger henhører under det slovakiske justitsministeriums kompetence.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ansøgningen skal sendes til følgende adresse: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Den Slovakiske Republiks justitsministerium], Župné námestie 13, 813 11 Bratislava.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Offeret behøver ikke være til stede.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Det slovakiske justitsministerium skal træffe afgørelse om erstatningsansøgningen inden for en frist på seks måneder.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Hvis det slovakiske justitsministerium ikke imødekommer ansøgningen, eller hvis det kun imødekommer den delvist, kan offeret kræve erstatning gennem sagsanlæg mod Den Slovakiske Republik repræsenteret ved det slovakiske justitsministerium inden for en frist på højst et år fra meddelelsen af afgørelsen om ansøgningen.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

På det slovakiske justitsministeriums websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Det enkelte offer informeres af de myndigheder, som er ansvarlige for undersøgelsen i forbindelse med straffesagen, om muligheder og betingelser for at opnå erstatning fra Den Slovakiske Republik.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Oplysninger om erstatning til ofre for forbrydelser offentliggøres på det slovakiske justitsministeriums websted (Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Offeret får desuden under sin afhøring i straffesagen oplysninger om organisationer, der yder hjælp og støtte til ofre (med kontaktoplysninger).

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Der findes ikke specifik retshjælp til indgivelse af en erstatningsansøgning. Det er muligt at få almindelig retshjælp fra staten gennem centret for retshjælp. Desuden giver det slovakiske justitsministerium selv de væsentligste oplysninger, når erstatningsansøgningen indgives.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Ja, der er organisationer, som yder hjælp og støtte til ofre for voldsforbrydelser, men de opererer i øjeblikket uafhængigt af staten.

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Finland

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Hvis du (eller en af dine nærmeste) har været offer for en forbrydelse i Finland, kan du få erstatning fra det offentlige for den skade, du har lidt som følge af denne forbrydelse. Retten til erstatning er ikke begrænset i forhold til forbrydelsens art.

Hvis skaden er opstået som følge af et motorkøretøj i trafikken, betales erstatningen i første omgang af ansvarsforsikringen for det køretøj, der har forvoldt skaden, ifølge loven om ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Der kan ydes erstatning for fysisk skade og lidelse forårsaget af en forbrydelse.

Ved fysisk skade forstås et helbredsproblem, som kan konstateres ved hjælp af medicinsk udstyr. Et helbredsproblem kan være fysisk eller psykisk.

Ved lidelse forstås en følelse af lidelse, som forårsages af en hændelse og ikke forudsætter et helbredsproblem, der kan konstateres ved hjælp af medicinsk udstyr.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Du kan være berettiget til erstatning, hvis en af dine pårørende er død som følge af en forbrydelse. Som pårørende betragtes forældre, børn og ægtefælle til den afdøde person samt enhver anden person, der står den pågældende særligt nær.

Hvis du har betalt for den afdødes begravelse, har du ret til at få refunderet rimelige udgifter til begravelsen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Hvis en person, som står dig særligt nær, har været offer for en forbrydelse, kan du få kompensation for rimelige og nødvendige udgifter til pleje af vedkommende samt for dit tab af indkomst i forbindelse med denne situation. Som pårørende betragtes forældre, børn og ægtefælle til offeret for en fysisk skade samt enhver anden person, der står den pågældende særligt nær.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Hvis du har været offer for en forbrydelse i Finland, har du som hovedregel ret til erstatning uanset din nationalitet eller din bopæl. Du kan dog få afslag på erstatning, hvis du på tidspunktet for forbrydelsen eller på tidspunktet for fremsættelsen af dit erstatningskrav ikke havde bopæl i et EU-land, og hvis skaden kun har en fjern forbindelse til Finland.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Hvis du har bopæl i Finland, kan du også i nogle tilfælde få erstatning som følge af fysisk skade og lidelse forårsaget af en forbrydelse begået i udlandet.

Der kan ydes erstatning, hvis dit ophold i udlandet var knyttet til arbejde, studier eller anden lignende årsag. På grundlag af skøn kan du få erstatning for en skade forårsaget i udlandet selv under andre omstændigheder. I så fald tages der bl.a. hensyn til forbrydelsens forbindelse til Finland, hvor tæt forbindelsen er mellem gerningsmand og offer, skadens art samt din mulighed for at opnå erstatning fra en anden kilde.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Du skal anmelde forbrydelsen til politiet. Hvis forbrydelsen ikke er blevet anmeldt til politiet, og politiet ikke blev underrettet om forbrydelsen ved andre midler, er det kun muligt at tildele erstatning af særlige grunde.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Du kan indgive et erstatningskrav inden afslutningen af forundersøgelsen eller retsforfølgningen. Men din ansøgning kan ikke behandles, før forundersøgelsen er afsluttet. Såfremt forbrydelsen giver anledning til retsforfølgning, kan ansøgningen som hovedregel først behandles, når straffesagen og erstatningskravet er blevet behandlet af retten.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Hvis straffesagen er anlagt ved en domstol, skal du forsøge at handle således, at din ret til erstatning bliver bekræftet ved en retsafgørelse. Det vil sige, at du i forbindelse med sagen skal fremsætte et erstatningskrav mod skadevolderen. Som hovedregel ydes der ikke erstatning for den skade, du har lidt som følge af en forbrydelse, hvis du ikke har opfyldt denne forpligtelse.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du kan søge erstatning, selv om skadevolderen ikke er fundet. Du skal vedlægge din erstatningsansøgning en kopi af politirapporten eller en anden troværdig rapport, som gør det muligt at bevise det, der er sket.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Du skal indsende din ansøgning senest tre år efter, at den endelige afgørelse er truffet i sagen. Hvis sagen ikke er blevet indbragt for en domstol, skal du søge erstatning senest ti år efter datoen for forbrydelsen. Disse frister kan kun ændres af særlige grunde.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant behandling og hospitalsbehandling, restituering) - lægebehandling refunderes
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, længerevarende fysioterapeutisk behandling, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.) - de øvrige nødvendige udgifter refunderes
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.) - vedrørende tab af indkomst er den maksimale erstatning 150 EUR om dagen
  • tab af indkomst - hvis der foreligger en særlig grund, er det ved bestemmelse af erstatningen muligt også at tage hensyn til den sandsynlige udvikling af erstatningsansøgerens indkomst (især for en ung person, der har lidt fysisk skade)
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger - det er muligt at tildele en rimelig godtgørelse for sagsomkostninger, hvis sagen blev indbragt for en domstol, og du har lidt en anden skade, der skal godtgøres
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele - hverdagsting (som briller, ur og mobiltelefon) godtgøres i forbindelse med fysisk skade
   • i andre tilfælde vil beskadigede genstande og øvrige materielle skader kun blive godtgjort på særlige betingelser

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret - erstatning ydes for
  • en midlertidig psykisk lidelse
  • følelsesmæssige lidelser, hvis skaden er forårsaget af
   • en seksualforbrydelse
   • en anden forbrydelse mod den personlige frihed
   • en forbrydelse, der på en særlig grov måde har krænket offerets personlige integritet

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter - som begravelsesudgifter godtgøres bl.a. omkostninger til erhvervelse af kiste, gravsted og gravsten samt afholdelse af mindehøjtidelighed. Hvis du står det afdøde offer særligt nær, kan du også få godtgjort udgifterne til din tilstedeværelse ved begravelsen (rejseudgifter, blomsterdekoration og sørgetøj)
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering) - hvis en pårørendes død har forvoldt dig fysisk skade, kan du få godtgjort helbredelsesudgifter i forbindelse med skaden samt andre nødvendige omkostninger og tab af indkomst. Der er fastsat et loft over denne godtgørelse på 6 000 EUR (i 2018)
 • tab af forsørgelse eller indtægter - hvis du blev forsørget af det afdøde offer, kan du få godtgjort tab af underholdsbidrag.

- Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død - der gives ikke erstatning til pårørende til offeret for en forbrydelse for en midlertidig gene eller for følelsesmæssige lidelser

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

I almindelighed udbetales erstatningen som et engangsbeløb undtagen ved løbende erstatning for tab af indkomst og tab af underholdsbidrag. Disse erstatninger betales for det meste i månedlige rater.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Den tildelte erstatning kan reduceres, hvis din adfærd har bidraget til skaden. Beløbet kan nedsættes, f.eks. hvis du har startet det slagsmål, som forårsagede dine skader. Din straffeattest påvirker derimod ikke dine chancer for at få erstatning og heller ikke erstatningsbeløbets størrelse.

For at få erstatning skal du fremsende de dokumenter, der kræves af den finske statskasse (Valtiokonttori), med henblik på behandling af din sag. Hvis du ikke fremsender de ønskede dokumenter, kan din erstatningsansøgning blive afvist.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation påvirker normalt ikke dine muligheder for at få erstatning og heller ikke erstatningsbeløbets størrelse.

Din økonomiske situation tages kun i betragtning ved afgørelsen om erstatning, hvis du har anmodet om at få godtgørelse for en større materiel eller økonomisk skade med den begrundelse, at din afmagt var årsag til skaden.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Hvis sagen indbringes for en domstol, ydes erstatningen som hovedregel i overensstemmelse med retsafgørelsen. Hvis den finske statskasse (Valtiokonttori) ikke respekterer den afgørelse, som retten har truffet i erstatningssagen, forklarer den dig begrundelsen herfor i sin afgørelse.

Skadevolderen er forpligtet til at betale dig den erstatning, der fastsættes af retten. Retten til at modtage erstatning fra skadevolderen overgår dog til staten, når den finske statskasse (Valtiokonttori) har tildelt dig erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Helbredelsesudgifter og øvrige udgifter godtgøres, når de er nødvendige og har en årsagsforbindelse til den lidte skade.

Til beregning af erstatning for svie og smerte, for lidelse samt for en midlertidig gene vil der blive taget hensyn til den type skade, du har lidt, og dens sværhedsgrad samt den gældende godtgørelsespraksis. Den tildelte erstatning kan ikke overstige den lovbestemte øvre grænse.

Ved lidelse forstås den fornemmelse af psykisk lidelse, som du har fået som følge af den ubegrundede forbrydelse. Den erstatning, du får tildelt, bestemmes under hensyntagen til hændelsens art. Erstatningens størrelse afhænger også af de grænser, der er fastsat ved lov.

For at bestemme indkomsttabet er beregningen baseret på skøn over den indtægt, som du ville have haft, hvis forbrydelsen ikke havde fundet sted. Indtægter og fordele, som du har fået eller kunne have fået trods forbrydelsen, modregnes i beløbet. Den tildelte erstatning kan ikke overstige den lovbestemte øvre grænse pr. dag.

Der gælder et bundfradrag, som modregnes i det samlede erstatningsbeløb for gener og lidelse. Grundfradraget for forbrydelser begået i 2018 er 220 EUR.

Der betales ikke renter af den tildelte erstatning.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Der findes ikke noget minimumsbeløb.

Du kan få udbetalt erstatning for fysisk skade og lidelse forvoldt ved en forbrydelse på op til 61 500 EUR i alt. Derudover

 • kan erstatning for svie og smerte samt andre midlertidige gener gå op til 12 000 EUR
 • beløber den maksimale erstatning for lidelse sig til 3 600 EUR. Erstatning for svie og smerte til ofre for seksualforbrydelser kan dog beløbe sig til 9 500 EUR eller, hvis offeret ikke var fyldt 18 år på tidspunktet for hændelsen, til 16 200 EUR
 • kan erstatning til en pårørende til en afdød person beløbe sig til i alt 6 000 EUR
 • kan erstatning for tab af indkomst beløbe sig til 150 EUR pr. dag.

Den øvre grænse for erstatning pr. forbrydelse gælder ikke for godtgørelse for tab af indkomst eller underholdsbidrag, når disse ydelser udbetales regelmæssigt.

Den maksimale erstatning for materielle og finansielle skader beløber sig til 31 000 EUR.

Maksimumsbeløb for erstatning til ofre for forbrydelser samt størrelsen af bundfradraget revideres hvert tredje år. Den næste revision finder sted i begyndelsen af 2021.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Erstatningen kan maksimalt ydes op til det ansøgte beløb. Du kan vælge at søge om en rimelig erstatning. Du kan også henvise til de beløb, der er fastsat i den retsafgørelse, som danner grundlag for dit erstatningskrav.

Hvis det er nødvendigt, kan du bede om råd vedrørende din sag hos vores rådgivningsafdeling eller din sagsbehandler.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Den erstatning, som udbetales med statens midler, er sekundær. Det betyder, at du først skal søge erstatning hos andre organer, navnlig sygeforsikringen og dit forsikringsselskab. Erstatning fra disse organer modregnes i den erstatning, som du får tildelt.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Hvis det er nødvendigt, kan du fremsætte en skriftlig anmodning om forskud. Der kan udbetales et forskud, hvis behandlingen af din sag bliver forsinket af en grund, som du ikke er herre over, og hvis du har ret til en erstatning af en ret betydelig størrelse.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Den finske statskasse (Valtiokonttori) vil gennemgå din sag igen, hvis omstændighederne ændrer sig. Ved den nye behandling er det muligt at tildele dig en erstatning, som du havde fået afslag på, eller erstatningsbeløbet kan forhøjes.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

F.eks.:

 • en åben fuldmagt, hvis du er repræsenteret af en anden person end en offentlig retshjælpsadvokat eller en privat advokat. Desuden kræves der en særlig fuldmagt, hvis du ønsker, at den erstatning, som tildeles ansøgeren, skal udbetales til en anden person end dig selv
 • dokumentation for begravelsesudgifter samt i givet fald opgørelse over aktiver i boet samt fuldmagter
 • en kopi af rettens afgørelse eller en kopi af politirapporten, hvis der ikke foreligger nogen retsafgørelse
 • lægeerklæring eller patientjournal
 • hvis sagen ikke indbringes for retten, dokumentation for alle de udgifter, for hvilke der søges om godtgørelse
 • for alle, der søger godtgørelse for tab af indkomst, kopi af afgørelsen vedrørende sygedagpenge samt bevis for lønudbetaling fra arbejdsgiveren og størrelsen af indkomsttabet
 • eventuelle afgørelser og rapporter vedrørende erstatning modtaget fra sygeforsikringen, forsikringsselskabet og andre organer
 • for alle, der søger om godtgørelse for sagsomkostninger, faktura for salærer samt i givet fald afgørelse om erstatning fra forsikringsselskabet
 • for alle, der søger om godtgørelse for udgifterne til ansøgningen, fuldmagtshaverens faktura samt rapport, der beskriver den tildelte retshjælp eller den udpegede juridiske assistent
 • for alle, der søger om skønsmæssig erstatning for en økonomisk skade eller erstatning for materiel skade, en rapport, der beskriver sygdommen, handicappet eller funktionsnedsættelsen samt den økonomiske situation for den person, der har lidt skade.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Du skal ikke betale gebyr for behandlingen af ansøgningen.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Din ansøgning bliver behandlet skriftligt af den finske statskasse (Valtiokonttori).

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Du kan enten sende ansøgningen elektronisk til følgende adresse: Link åbner i nyt vinduerikosvahingot@valtiokonttori.fi eller udskrive skemaet og sende det med posten til følgende adresse:

Valtiokonttori

PL 50

00054 Valtiokonttori

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Sagen behandles skriftligt af den finske statskasse (Valtiokonttori). Du vil ikke blive indkaldt til at møde personligt på noget tidspunkt under behandlingen.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Den gennemsnitlige behandlingstid er syv måneder. Du finder en opdateret vurdering af behandlingstiden på den finske statskasses (Valtiokonttori) websted.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Du kan appellere erstatningsafgørelsen ved at skrive til den finske statskasse (Valtiokonttori) senest 30 dage efter den dato, hvor du fik besked om afgørelsen. Oplysninger om indgivelse af en klage er vedlagt afgørelsen om erstatning fra den finske statskasse (Valtiokonttori).

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Ansøgningsskemaet samt oplysninger om den procedure, du skal følge, findes på webstedet for den finske statskasse (Valtiokonttori) på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Du kan også kontakte vores kundeafdeling på telefon +358 295 50 2736 eller sende en e-mail til adressen Link åbner i nyt vinduerikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Du finder flere oplysninger om erstatning til ofre for forbrydelser på den finske statskasses (Valtiokonttori) websted på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/ Det er også muligt at kontakte afdelingen via telefon. Du kan få hjælp ved at ringe til følgende nummer: + 358 295 50 2736.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Hvis du ønsker det, kan du få hjælp fra en fuldmægtig til at søge erstatning. Udgifterne til indgivelse af en ansøgning kan dog kun refunderes,

 • hvis du har fået bevilget retshjælp, eller hvis du har fået beskikket en advokat i sagen, eller hvis
 • du – i tilfælde af, at sagen ikke er indbragt for en domstol – opfylder de økonomiske betingelser for at få retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Du kan få hjælp og rådgivning fra f.eks. tjenesten for støtte til ofre for forbrydelser (rikosuhripäivystys, RIKU). Kontaktoplysningerne på tjenesten findes på tjenestens websted på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://www.riku.fi/en/home/.

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Sverige

Der findes i det væsentlige tre forskellige måder, hvorpå man kan få erstatning for skader på grund af forbrydelser. Disse er

 • Erstatning, som gerningspersonen er forpligtet til at betale
 • Forsikringserstatning på grundlag af private, kollektive eller almindelige forsikringer
 • Statslig erstatning til ofre for forbrydelser

Reglerne for de forskellige typer erstatning er forskellige. Den følgende information gælder alene for den statslige erstatning til ofre for forbrydelser.

Hvilken slags kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Erstatning til ofre for forbrydelser kan i princippet gives for alle typer kriminalitet, men mulighederne for erstatning varierer med typen af skade.

Personskade kan erstattes ved alle typer forbrydelser, hvis personskade er en naturlig følge af forbrydelsen.

Der kan også ydes erstatning for den skade, den indebærer, at nogen alvorligt krænker en anden person gennem strafbare handlinger, der involverer et angreb mod dennes person (f.eks. mishandling, voldtægt), frihed (f.eks. ulovlig frihedsberøvelse) eller fred (f.eks. ulovlige trusler).

Erstatning for tingsskade (f.eks. ved tyveri og hærværk) eller ren formueskade (f.eks. ved bedrageri) ydes kun i visse tilfælde.

Et barn, der har været vidne til en forbrydelse, som er egnet til at skade trygheden og tilliden hos barnet i forhold til en nærstående, kan også få erstatning for skade forvoldt ved kriminalitet.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Betaling kan gives for personskade, krænkelse og til børn, der har oplevet forbrydelser mellem nærstående. I visse undtagelsestilfælde kan erstatning gives for tingsskade eller ren formueskade.

Ved personskade kan der gives erstatning for:

 • Helbredsomkostninger og andre udgifter for den skadelidte, samt, i rimeligt omfang, til den, som står den skadelidte særlig når
 • Skader på tøj, briller og lignende, som den skadelidte bar på sig ved skadens indtræden
 • Indkomsttab
 • Fysisk og psykisk lidelse af midlertidig karakter (svie og smerte)
 • Fysisk og psykisk lidelse af varig karakter (lyde og vansir eller andre varige skader)

Hvis en personskade har ført til døden, kan der gives erstatning for:

 • Begravelsesomkostning og i rimeligt omfang andre omkostninger som følge af dødsfaldet
 • Tab af underhold (på visse betingelser)
 • Personskade, der som følge af dødsfaldet ramte nogen, som stod den afdøde særlig nær

Når der fastsættes erstatning for tab af indkomst og tab af underhold, modregnes andre ydelser, som skadelidte har ret til (f.eks. sociale ydelser, pensioner og vederlag fra arbejdsgiveren)

Ved lovovertrædelser rettet mod den skadelidtes person, frihed eller fred, som har været forbundet med en alvorlig krænkelse af den personlige integritet, kan der gives erstatning.

Erstatning for tingsskader, f.eks. stjålne eller beskadigede ejendele gives kun undtagelsesvis. En sådan erstatning kan gives, hvis lovovertrædelsen er begået af en person, der ved tvang er taget i bevaring af samfundet, f.eks. som indsat på en anstalt under kriminalforsorgen, i fængsel eller på visse plejeinstitutioner ved tvang (såkaldte rømningstilfælde). Erstatning kan også gives i tilfælde af særlige trangstilfælde, hvor den skadelidtes muligheder for forsørgelse i alvorlig grad er blevet vanskeliggjort gennem skaden, eller erstatning i øvrigt fremstår som særligt væsentlig.

Erstatning for ren formueskade, som kan indtræde f.eks. ved bedrageri eller underslæb, gives meget sjældent. Erstatning kan kun komme på tale i rømningstilfælde, hvis der er særlige grunde eller i særlige trangstilfælde – når skadelidtes mulighed for at forsørge sig selv i alvorlig grad er blevet vanskeliggjort gennem skaden, eller erstatning i øvrigt fremstår som særligt væsentlig.

Erstatning til et barn, der har været vidne til en forbrydelse, som er egnet til at skade trygheden og tilliden hos barnet i forhold til en nærstående, gives typisk, når barnet har set eller hørt vold eller trusler mellem forældre eller andre nærstående, som barnet har et nært og tillidsfuldt forhold til.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et kriminalitetsoffer, der er død som følge af lovovertrædelsen? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja, erstatning kan udbetales som anført ovenfor. Ved personskade hos en nær pårørende til afdøde betales sædvanligvis en fast godtgørelse for svie og smerte.

De personer, der er berettiget til at modtage erstatning for personskade, er typisk partnere, forældre og søskende, samt børn af afdøde, der boede sammen med afdøde. Voksen søskende, som ikke boede sammen med den afdøde har normalt ikke ret til erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der ikke har mistet livet? Hvilke pårørende eller personer, der forsørges, kan få erstatning i dette tilfælde?

Når en skade ikke har ført til døden, kan det i visse særlige tilfælde gives erstatning for indirekte personskade til en person, som stod skadelidte særlig nær. De tilfælde, hvor en sådan erstatning kan blive aktuel, er, hvis skadelidte blev tilføjet svære kvæstelser og befandt sig i en livstruende tilstand i et ikke ubetydeligt tidsrum, eller når den nærstående har været vidne til begivenheden, hvor skaden blev tilføjet, og dette har været årsag til en psykisk personskade hos den pårørende.

Personer, der er berettiget til en sådan godtgørelse, er den samme, som når skadelidte er afgået ved døden som følge af en lovovertrædelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er ikke statsborger i et EU-land?

Hvis lovovertrædelsen er begået i Sverige, kan erstatning gives uafhængigt af, hvilken nationalitet en skadelidt har, eller hvilket land, denne bor i. Hvis lovovertrædelsen og den skadelidte har en så begrænset tilknytning til Sverige, at det ikke er rimeligt, at skaden erstattes af staten, gives derimod ikke erstatning. Denne undtagelse anvendes restriktivt. Statsborger i et andet EU-land, som udsættes for en forsætlig voldsforbrydelse i Sverige, er heller ikke omfattet af undtagelsen.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (dvs. opholds- eller statsborgerskabslandet), selvom lovovertrædelsen er begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor lovovertrædelsen blev begået? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja, hvis man bor i Sverige, kan erstatning søges i Sverige, også selvom lovovertrædelsen er begået i et andet land i eller uden for EU.

Princippet er, at en skade for en lovovertrædelse først og fremmest skal erstattes i det land, hvor lovovertrædelsen blev begået. Hvis skaden ikke kan erstattes overhovedet eller ikke fuldt ud i det land, kan en skadelidt, der bor i Sverige, i stedet have ret til erstatning til ofre for forbrydelser fra den svenske stat.

Hvis lovovertrædelsen er begået i et andet EU-land og erstatning kan gives for den pågældende lovovertrædelse i det land, kan den, som søger erstatning i Sverige få hjælp af Brottsoffermyndigheten i forbindelse med kontakterne med det land, hvor lovovertrædelsen blev begået. På visse betingelser kan den svenske erstatning udbetales, før retten til erstatning er blevet prøvet i det andet EU-land.

Hvis erstatning for skaden ikke kan betales i det andet EU-land, prøves retten til erstatning i stedet efter svenske regler.

Skal jeg have anmeldt lovovertrædelsen til politiet først, for at erstatning kan kræves?

Ja, lovovertrædelsen skal være politianmeldt, og der stilles også krav om, at den skadelidte har medvirket i politiets efterforskning.

Skal jeg afvente udfaldet af en eventuel politiefterforskning eller en straffesag, før jeg kan kræve erstatning?

Ja, erstatning kan meget sjældent gives, før politiets undersøgelser og eventuel domstolsbehandling er afsluttet.

Skal jeg først kræve erstatning af gerningsmanden - hvis denne er blevet identificeret?

Hvis gerningspersonen er kendt, kræves det i princippet, at gerningspersonen er blevet dømt for lovovertrædelsen, før erstatning fra staten kan udbetales. Det er også i første omgang den, som har forvoldt skaden, der skal erstatte denne, hvilket i principielt indebærer, at krav i første omgang skal rejses mod gerningspersonen. Hvis der derimod foreligger en undersøgelse, som klart viser, at gerningspersonen ikke er i stand til at betale en erstatning, kan erstatning udbetales, uden at den skadelidte først kræver gerningspersonen.

Hvis lovovertræderen ikke er identificeret eller dømt, har jeg da stadig mulighed for at få erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for min ansøgning?

Ja, hvis gerningspersonen ikke er identificeret, og politiets efterforskning er blevet indstillet, kan man have ret til erstatning. Bedømmelsen af lovovertrædelsen og retten til erstatning baseres i sådanne tilfælde primært på indholdet af politiets efterforskning. Ud over dette kræves det, at skadelidte fremlægger en redegørelse, der viser hvilken skade, den strafbare handling har forårsaget.

Er der en tidsfrist for ansøgninger om erstatning?

Ja, der er en tidsfrist for ansøgninger på tre år, der beregnes således:

Hvis der foreligger en dom vedrørende lovovertrædelsen – ansøgning skal indgives inden tre år fra den dato, da dommen fik retskraft (ikke længere kan appelleres).

Hvis politiefterforskning blev indstillet – ansøgning skal indgives, inden tre år fra datoen for afgørelsen om at indstille efterforskningen blev truffet.

Hvis der ikke blev indledt nogen politiefterforskning – ansøgning skal indgives inden tre år, efter at lovovertrædelsen fandt sted.

Børn, der bliver udsat for en forbrydelse, inden de er fyldt 18 år, har altid ret til at ansøge om erstatning til den dato, hvor han eller hun fylder 21 år.

Hvilke tab og udgifter dækker erstatningen?

Dækker erstatningen for eksempel:

a) For offeret for lovovertrædelsen:

— materiel (ikke-psykisk) skade:

 • Udgifterne til lægebehandling for skade (medicinsk behandling – ambulant behandling og hospitalsbehandling, rekreation)

Ja – i det omfang, erstatning ikke gives andetsteds fra.

 • Yderligere behov eller omkostninger som følge af personskade (dvs. pleje og bistand, midlertidig og permanent behandling, langvarig rehabilitering gennem fysioterapi, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)

Ja – i det omfang, erstatning ikke gives andetsteds fra.

 • Permanent skade (f.eks. invaliditet og andre permanente funktionsnedsættelser).
  • For tabt arbejdsfortjeneste i indlæggelsesperioden og efter (herunder tabt indtjening og tab af mulighed for at skaffe sig indkomst eller forringet underhold osv.).

  Ja – i det omfang, erstatning ikke gives andetsteds fra.

  • Mistede muligheder.

  Nej, undtagen i form af kompensation for indkomsttab eller fremtidigt indkomsttab (livrente).

  • Udgifter i forbindelse med retssager vedrørende den begivenhed, som var årsag til skaden, f.eks. retsafgifter, sagsomkostninger

  Nej

  • Erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele.

Erstatning kan gives for beskadiget eller ødelagt tøj, briller og lignende, som skadelidte bar på sig ved skadens indtræden.

Desuden er mulighederne for erstatning for tingsskader meget begrænsede, jf. ovenfor i afsnit 1.2.

 • Andet.

- Psykisk (ideel) skade:

 • Svie og smerte, som offeret er blevet påført.

Ja. Ud over erstatning for svie og smerte kan der også gives erstatning for krænkelse, når en lovovertrædelse mod den skadelidtes person, frihed eller fred kan have udgjort en alvorlig krænkelse af skadelidtes personlige integritet.

b) for personer, som forsørges af eller er pårørende til ofret for lovovertrædelsen:

— materiel (ikke-psykisk) skade:

 • Begravelsesomkostninger.

Ja – i det omfang, erstatning ikke gives andetsteds fra.

 • Behandlingsomkostninger (f.eks. terapi for et familiemedlem, ambulant behandling og hospitalsbehandling, rehabilitering).

Ja, hvis lovovertrædelsen har medført døden og medført en personskade for nogen, der stod afdøde særligt nær, kan der gives erstatning, hvis der ikke gives erstatning fra anden side. Se nærmere afsnit 1.3 og 1.4.

 • Tab af underhold eller mistede muligheder

Tab af underhold kan erstattes på visse betingelser.

- Psykisk skade:

 • Svie og smerte, som pårørende eller forsørgede personer er blevet påført/erstatning til efterlevende, hvis offeret er afgået ved døden.
Ja, se ovenfor afsnit 1.3.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller som månedlige rater?

Erstatningen gives almindeligvis som et engangsbeløb. Eventuelle varige skader må ofte fastsættes på et senere tidspunkt, når det er klart, at skaderne vil være varige. Langvarigt tab af indtjening reguleres normalt årligt med tilbagevirkende kraft. Hvis man på grund af skaden har en invaliditet, som varigt har nedsat arbejdsevnen, kan man under visse omstændigheder have ret til erstatning for fremtidigt tab af indkomst i form af livrente, der så udbetales månedligt.

Hvordan kan min egen adfærd i forhold ved lovovertrædelsen, egne tidligere domme eller undladelse af at samarbejde i forbindelse med erstatningssagen påvirke mine muligheder for at få erstatning og/eller størrelsen af erstatningsbeløbet?

Hvis den skadelidte ved sin adfærd i forbindelse med lovovertrædelsen eller på anden lignende måde forsætligt eller uagtsomt har øget risikoen for at komme til skade, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. En sådan regulering af erstatningen sker normalt, når lovovertrædelsen er foranlediget af egen kriminalitet, er forbundet med narkotikahandel, eller når den skadelidte har optrådt provokerende i forbindelse med lovovertrædelsen.

Det kræver også, at skadelidte inden for rimelighedens grænser har medvirket ved politiets efterforskning. Skadelidte skal også medvirke i erstatningssagen hos Brottsoffermyndigheten ved at afgive oplysninger og indlevere de dokumenter, som er nødvendige for vurderingen. Hvis man ikke har medvirket ved politiets efterforskning, kan erstatning ikke gives. Det samme gælder, hvis man ikke har medvirket i erstatningssagen.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller størrelsen af erstatningsbeløbet?

Hvad angår erstatning for personskade og krænkelse påvirker skadelidtes økonomiske situation ikke retten til erstatning eller erstatningens størrelse. Hvad angår tingsskade og ren formueskade kan skadelidtes økonomiske situation i visse tilfælde påvirke retten til og størrelsen af erstatningen til ofre for forbrydelser.

Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning og/eller beløbet?

Den statslige erstatning til ofre for forbrydelser er subsidiær i forhold til enhver anden erstatning, man har ret til i anledning af skaden. Dette betyder, at den pågældende anden erstatning modregnes i erstatningen til ofre for forbrydelser. Dette er f.eks. tilfældet for erstatning, der er betalt eller anses for at kunne betales, og forsikringserstatning, man er berettiget til.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen fastsættes efter reglerne i brottsskadelagen [lov om erstatning til ofre for forbrydelser] og skadeståndslagen [lov om erstatningsansvar]. I visse henseender er retten til erstatning til ofre for forbrydelser mere begrænset end retten til erstatning. Princippet er, at erstatningen skal være genoprettende og så vidt muligt sætte skadelidte i samme økonomiske situation, som hvis skaden ikke var sket.

Nødvendige og rimelige omkostninger dækkes i deres helhed ligesom tab af indtægt som følge af skaden. Der gælder et loft for erstatningen, se afsnit 1.18.

Erstatning for svie og smerte erstattes i henhold til tabeller – normalbeløbet under indlæggelse/sygemelding er ca. 2 400 SEK pr. måned (2017), men højere erstatning kan gives, f.eks. ved behandling på intensivafdeling. Ved visse lovovertrædelser – når skaden har medført døden (erstatning til pårørende) og voldtægt – gælder der en formodning for personskade, hvilket betyder, at den ikke skal bevises. I disse tilfælde anvendes bestemte skabeloner for erstatning for svie og smerte som ved forsætligt drab er 50 000 kr. og 25 000 kr. ved uagtsom drab og ved voldtægt 15 000 kr.

Erstatning for varige funktionelle skader bestemmes ud fra en lægelig vurdering af graden af invaliditet og sagsøgerens alder, i henhold til tabeller.

Erstatning for varige skader på udseendet fastsættes ud fra, hvor fremtrædende skaden er, dens placering og skadelidtes alder, i henhold til tabeller.

Erstatning for krænkelse fastsættes på grundlag af objektive omstændigheder og uafhængigt af skadelidtes subjektive oplevelse. Ifølge praksis kan for eksempel ulovlige trusler give erstatning på 5.000 – 20.000 kr., mishandling 5.000 - 100.000 kr., voldtægt 100.000 kr. og drabsforsøg 100.000 - 150.000 kr.

I den samlede skadeserstatning foretages derpå et grundfradrag på 1 500 SEK (2017).

Kan jeg få et minimums- eller maksimumsbeløb?

Det mindste beløb, der kan ydes som erstatning, er 100 kr. (efter grundfradrag).

Erstatning for personskade, herunder svie og smerte, gives med højst 896 000 kr. (2017). Under visse omstændigheder kan der desuden ydes erstatning for livrente.

Erstatning for tingsskade og ren formueskade gives med højst 448 000 SEK (2017).

Med hensyn til erstatning for krænkelse er der intet loft.

Forventes det, at jeg angiver erstatningsbeløbet på ansøgningsskemaet? Hvis svaret er ja, får jeg så en vejledning i beregning af det eller om andre aspekter?

Ja – hvad angår økonomiske tab som f.eks helbredsudgifter eller tab af indkomst kræves det, at man angiver beløbet, eller alternativt, at man medsender dokumentation, der tydeligt viser skadens størrelse.

Hvad angår ikke-økonomisk skade (svie og smerte, krænkelse, varige skader samt erstatning til børn, der har oplevet forbrydelser), er det ikke nødvendigt at angive beløb.

Vil en eventuel erstatning, som jeg modtager for tab fra anden side (f.eks. via min arbejdsgiver eller en egen privat forsikring) blive fratrukket den erstatning, som myndigheden/organet udbetaler?

Ja – den statslige erstatning til ofre for forbrydelser gives kun, for så vidt skaden ikke dækkes af andre erstatninger, som skadelidte har ret til.

Kan jeg få et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, der findes ingen muligheder for forskudsvis udbetaling af erstatning.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredstilstand mv.) efter hovedafgørelsen?

Ja, forudsat at kravet ikke er forældet, hvilket normalt sker 10 år efter den foregående afgørelse.

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge min ansøgning?

En fuldmagt i original skal indsendes, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig. Omkostninger skal normalt dokumenteres gennem originale kvitteringer. Det er også en fordel, hvis ansøgeren indgiver det materiale, der er anført ovenfor, og som er relevant i forhold til skaden.

I det omfang, de nødvendige dokumenter ikke er vedlagt, indhenter Brottsoffermyndigheten selv den dokumentation, der er nødvendig for at vurdere retten til erstatning og erstatningens størrelse. Dette sker ved hjælp af den fuldmagt, som ansøgeren giver myndigheden i forbindelse med, at ansøgning indgives. Hvis myndigheden ikke selv kan indhente de oplysninger og dokumenter, der kræves, får ansøgeren i stedet mulighed for selv at komplettere med dette.

Findes der administrative eller andre afgifter, der skal betales, når ansøgningen modtages og behandles?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Brottsoffermyndigheten.

Hvortil sender jeg ansøgningen (i nationale sager)?

Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 UMEÅ.

Bemærk, at ansøgningen skal indgives på en særlig blanket. Blanketten findes på Brottsoffermyndighetens websted, Link åbner i nyt vinduehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Det er også muligt at indgive en ansøgning elektronisk, hvis man har et svensk elektronisk bank-id.

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en afgørelse fra en myndighed om erstatningskravet?

Sagsbehandlingstiden afhænger af den aktuelle arbejdsbyrde i myndigheden. Sagsbehandlingstiden kan også variere afhængigt af, hvor kompliceret sagen er. For nærværende er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ca. 3 måneder (2017).

Hvordan kan jeg klage over myndighedens afgørelse, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Brottsoffermyndighetens afgørelser kan ikke påklages, men myndigheden kan, på anmodning eller eget initiativ, ændre afgørelsen, hvis der fremkommer nye omstændigheder, eller der i øvrigt findes grund til dette. En afgørelse kan ikke ændres til skade for ansøgeren.

Den, som er utilfreds med en afgørelse, skal sende en skriftlig anmodning om fornyet behandling til myndigheden. Det skal i anmodningen specificeres, hvilke ændringer der ønskes foretaget, med angivelse af grundene hertil. Evt. supplerende materiale bør indgives sammen med anmodningen.

Hvor kan jeg få den nødvendige blanket og yderligere information om, hvordan jeg skal ansøge?

Information og ansøgningsblanketter kan findes på Brottsoffermyndighetens websted, Link åbner i nyt vinduehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Oplysninger om erstatning, og om hvordan man ansøger, findes på flere forskellige sprog, og der findes en blanket på engelsk.

Man kan også ringe til Brottsoffermyndighetens servicetelefon + 46 90 70 82 00, der har åbent mandag til fredag fra kl. 9 til 15. Telefonservice kan gives på svensk og engelsk.

Findes der en separat hjælpelinje eller et websted, jeg kan bruge?

Ud over det, der fremgår ovenfor, er der information om, hvordan en sag behandles på Link åbner i nyt vinduehttp://www.rattegangsskolan.se/, og på engelsk på Link åbner i nyt vinduehttp://www.courtintroduction.se/.

Alderssvarende information rettet til børn op til en alder af 18 findes på Link åbner i nyt vinduehttps://www.jagvillveta.se/. Her finder man også information på flere forskellige sprog.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udfylder ansøgningen?

Ansøgningen er let at udfylde og i tilfælde af problemer kan man kontakte Brottsoffermyndigheten og få hjælp. Advokatomkostninger refunderes kun, hvis der foreligger særlige grunde.

Findes der nogen støtteorganisationer til ofre, der kan hjælpe mig med at ansøge om erstatning?

De lokale centrer for ofre for forbrydelser vil normalt at være i stand til at hjælpe med ansøgningen. Centrene for ofre for forbrydelser finder man via webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.brottsofferjouren.se/english/ og man kan også ringe på 0200-21 20 19 for at få hjælp.

Sidste opdatering: 13/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.