Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Der findes i det væsentlige tre forskellige måder, hvorpå man kan få erstatning for skader på grund af forbrydelser. Disse er

 • Erstatning, som gerningspersonen er forpligtet til at betale
 • Forsikringserstatning på grundlag af private, kollektive eller almindelige forsikringer
 • Statslig erstatning til ofre for forbrydelser

Reglerne for de forskellige typer erstatning er forskellige. Den følgende information gælder alene for den statslige erstatning til ofre for forbrydelser.

Hvilken slags kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Erstatning til ofre for forbrydelser kan i princippet gives for alle typer kriminalitet, men mulighederne for erstatning varierer med typen af skade.

Personskade kan erstattes ved alle typer forbrydelser, hvis personskade er en naturlig følge af forbrydelsen.

Der kan også ydes erstatning for den skade, den indebærer, at nogen alvorligt krænker en anden person gennem strafbare handlinger, der involverer et angreb mod dennes person (f.eks. mishandling, voldtægt), frihed (f.eks. ulovlig frihedsberøvelse) eller fred (f.eks. ulovlige trusler).

Erstatning for tingsskade (f.eks. ved tyveri og hærværk) eller ren formueskade (f.eks. ved bedrageri) ydes kun i visse tilfælde.

Et barn, der har været vidne til en forbrydelse, som er egnet til at skade trygheden og tilliden hos barnet i forhold til en nærstående, kan også få erstatning for skade forvoldt ved kriminalitet.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Betaling kan gives for personskade, krænkelse og til børn, der har oplevet forbrydelser mellem nærstående. I visse undtagelsestilfælde kan erstatning gives for tingsskade eller ren formueskade.

Ved personskade kan der gives erstatning for:

 • Helbredsomkostninger og andre udgifter for den skadelidte, samt, i rimeligt omfang, til den, som står den skadelidte særlig når
 • Skader på tøj, briller og lignende, som den skadelidte bar på sig ved skadens indtræden
 • Indkomsttab
 • Fysisk og psykisk lidelse af midlertidig karakter (svie og smerte)
 • Fysisk og psykisk lidelse af varig karakter (lyde og vansir eller andre varige skader)

Hvis en personskade har ført til døden, kan der gives erstatning for:

 • Begravelsesomkostning og i rimeligt omfang andre omkostninger som følge af dødsfaldet
 • Tab af underhold (på visse betingelser)
 • Personskade, der som følge af dødsfaldet ramte nogen, som stod den afdøde særlig nær

Når der fastsættes erstatning for tab af indkomst og tab af underhold, modregnes andre ydelser, som skadelidte har ret til (f.eks. sociale ydelser, pensioner og vederlag fra arbejdsgiveren)

Ved lovovertrædelser rettet mod den skadelidtes person, frihed eller fred, som har været forbundet med en alvorlig krænkelse af den personlige integritet, kan der gives erstatning.

Erstatning for tingsskader, f.eks. stjålne eller beskadigede ejendele gives kun undtagelsesvis. En sådan erstatning kan gives, hvis lovovertrædelsen er begået af en person, der ved tvang er taget i bevaring af samfundet, f.eks. som indsat på en anstalt under kriminalforsorgen, i fængsel eller på visse plejeinstitutioner ved tvang (såkaldte rømningstilfælde). Erstatning kan også gives i tilfælde af særlige trangstilfælde, hvor den skadelidtes muligheder for forsørgelse i alvorlig grad er blevet vanskeliggjort gennem skaden, eller erstatning i øvrigt fremstår som særligt væsentlig.

Erstatning for ren formueskade, som kan indtræde f.eks. ved bedrageri eller underslæb, gives meget sjældent. Erstatning kan kun komme på tale i rømningstilfælde, hvis der er særlige grunde eller i særlige trangstilfælde – når skadelidtes mulighed for at forsørge sig selv i alvorlig grad er blevet vanskeliggjort gennem skaden, eller erstatning i øvrigt fremstår som særligt væsentlig.

Erstatning til et barn, der har været vidne til en forbrydelse, som er egnet til at skade trygheden og tilliden hos barnet i forhold til en nærstående, gives typisk, når barnet har set eller hørt vold eller trusler mellem forældre eller andre nærstående, som barnet har et nært og tillidsfuldt forhold til.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et kriminalitetsoffer, der er død som følge af lovovertrædelsen? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja, erstatning kan udbetales som anført ovenfor. Ved personskade hos en nær pårørende til afdøde betales sædvanligvis en fast godtgørelse for svie og smerte.

De personer, der er berettiget til at modtage erstatning for personskade, er typisk partnere, forældre og søskende, samt børn af afdøde, der boede sammen med afdøde. Voksen søskende, som ikke boede sammen med den afdøde har normalt ikke ret til erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der ikke har mistet livet? Hvilke pårørende eller personer, der forsørges, kan få erstatning i dette tilfælde?

Når en skade ikke har ført til døden, kan det i visse særlige tilfælde gives erstatning for indirekte personskade til en person, som stod skadelidte særlig nær. De tilfælde, hvor en sådan erstatning kan blive aktuel, er, hvis skadelidte blev tilføjet svære kvæstelser og befandt sig i en livstruende tilstand i et ikke ubetydeligt tidsrum, eller når den nærstående har været vidne til begivenheden, hvor skaden blev tilføjet, og dette har været årsag til en psykisk personskade hos den pårørende.

Personer, der er berettiget til en sådan godtgørelse, er den samme, som når skadelidte er afgået ved døden som følge af en lovovertrædelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er ikke statsborger i et EU-land?

Hvis lovovertrædelsen er begået i Sverige, kan erstatning gives uafhængigt af, hvilken nationalitet en skadelidt har, eller hvilket land, denne bor i. Hvis lovovertrædelsen og den skadelidte har en så begrænset tilknytning til Sverige, at det ikke er rimeligt, at skaden erstattes af staten, gives derimod ikke erstatning. Denne undtagelse anvendes restriktivt. Statsborger i et andet EU-land, som udsættes for en forsætlig voldsforbrydelse i Sverige, er heller ikke omfattet af undtagelsen.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (dvs. opholds- eller statsborgerskabslandet), selvom lovovertrædelsen er begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor lovovertrædelsen blev begået? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja, hvis man bor i Sverige, kan erstatning søges i Sverige, også selvom lovovertrædelsen er begået i et andet land i eller uden for EU.

Princippet er, at en skade for en lovovertrædelse først og fremmest skal erstattes i det land, hvor lovovertrædelsen blev begået. Hvis skaden ikke kan erstattes overhovedet eller ikke fuldt ud i det land, kan en skadelidt, der bor i Sverige, i stedet have ret til erstatning til ofre for forbrydelser fra den svenske stat.

Hvis lovovertrædelsen er begået i et andet EU-land og erstatning kan gives for den pågældende lovovertrædelse i det land, kan den, som søger erstatning i Sverige få hjælp af Brottsoffermyndigheten i forbindelse med kontakterne med det land, hvor lovovertrædelsen blev begået. På visse betingelser kan den svenske erstatning udbetales, før retten til erstatning er blevet prøvet i det andet EU-land.

Hvis erstatning for skaden ikke kan betales i det andet EU-land, prøves retten til erstatning i stedet efter svenske regler.

Skal jeg have anmeldt lovovertrædelsen til politiet først, for at erstatning kan kræves?

Ja, lovovertrædelsen skal være politianmeldt, og der stilles også krav om, at den skadelidte har medvirket i politiets efterforskning.

Skal jeg afvente udfaldet af en eventuel politiefterforskning eller en straffesag, før jeg kan kræve erstatning?

Ja, erstatning kan meget sjældent gives, før politiets undersøgelser og eventuel domstolsbehandling er afsluttet.

Skal jeg først kræve erstatning af gerningsmanden - hvis denne er blevet identificeret?

Hvis gerningspersonen er kendt, kræves det i princippet, at gerningspersonen er blevet dømt for lovovertrædelsen, før erstatning fra staten kan udbetales. Det er også i første omgang den, som har forvoldt skaden, der skal erstatte denne, hvilket i principielt indebærer, at krav i første omgang skal rejses mod gerningspersonen. Hvis der derimod foreligger en undersøgelse, som klart viser, at gerningspersonen ikke er i stand til at betale en erstatning, kan erstatning udbetales, uden at den skadelidte først kræver gerningspersonen.

Hvis lovovertræderen ikke er identificeret eller dømt, har jeg da stadig mulighed for at få erstatning? Hvis ja, hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for min ansøgning?

Ja, hvis gerningspersonen ikke er identificeret, og politiets efterforskning er blevet indstillet, kan man have ret til erstatning. Bedømmelsen af lovovertrædelsen og retten til erstatning baseres i sådanne tilfælde primært på indholdet af politiets efterforskning. Ud over dette kræves det, at skadelidte fremlægger en redegørelse, der viser hvilken skade, den strafbare handling har forårsaget.

Er der en tidsfrist for ansøgninger om erstatning?

Ja, der er en tidsfrist for ansøgninger på tre år, der beregnes således:

Hvis der foreligger en dom vedrørende lovovertrædelsen – ansøgning skal indgives inden tre år fra den dato, da dommen fik retskraft (ikke længere kan appelleres).

Hvis politiefterforskning blev indstillet – ansøgning skal indgives, inden tre år fra datoen for afgørelsen om at indstille efterforskningen blev truffet.

Hvis der ikke blev indledt nogen politiefterforskning – ansøgning skal indgives inden tre år, efter at lovovertrædelsen fandt sted.

Børn, der bliver udsat for en forbrydelse, inden de er fyldt 18 år, har altid ret til at ansøge om erstatning til den dato, hvor han eller hun fylder 21 år.

Hvilke tab og udgifter dækker erstatningen?

Dækker erstatningen for eksempel:

a) For offeret for lovovertrædelsen:

— materiel (ikke-psykisk) skade:

 • Udgifterne til lægebehandling for skade (medicinsk behandling – ambulant behandling og hospitalsbehandling, rekreation)

Ja – i det omfang, erstatning ikke gives andetsteds fra.

 • Yderligere behov eller omkostninger som følge af personskade (dvs. pleje og bistand, midlertidig og permanent behandling, langvarig rehabilitering gennem fysioterapi, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)

Ja – i det omfang, erstatning ikke gives andetsteds fra.

 • Permanent skade (f.eks. invaliditet og andre permanente funktionsnedsættelser).
  • For tabt arbejdsfortjeneste i indlæggelsesperioden og efter (herunder tabt indtjening og tab af mulighed for at skaffe sig indkomst eller forringet underhold osv.).

  Ja – i det omfang, erstatning ikke gives andetsteds fra.

  • Mistede muligheder.

  Nej, undtagen i form af kompensation for indkomsttab eller fremtidigt indkomsttab (livrente).

  • Udgifter i forbindelse med retssager vedrørende den begivenhed, som var årsag til skaden, f.eks. retsafgifter, sagsomkostninger

  Nej

  • Erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele.

Erstatning kan gives for beskadiget eller ødelagt tøj, briller og lignende, som skadelidte bar på sig ved skadens indtræden.

Desuden er mulighederne for erstatning for tingsskader meget begrænsede, jf. ovenfor i afsnit 1.2.

 • Andet.

- Psykisk (ideel) skade:

 • Svie og smerte, som offeret er blevet påført.

Ja. Ud over erstatning for svie og smerte kan der også gives erstatning for krænkelse, når en lovovertrædelse mod den skadelidtes person, frihed eller fred kan have udgjort en alvorlig krænkelse af skadelidtes personlige integritet.

b) for personer, som forsørges af eller er pårørende til ofret for lovovertrædelsen:

— materiel (ikke-psykisk) skade:

 • Begravelsesomkostninger.

Ja – i det omfang, erstatning ikke gives andetsteds fra.

 • Behandlingsomkostninger (f.eks. terapi for et familiemedlem, ambulant behandling og hospitalsbehandling, rehabilitering).

Ja, hvis lovovertrædelsen har medført døden og medført en personskade for nogen, der stod afdøde særligt nær, kan der gives erstatning, hvis der ikke gives erstatning fra anden side. Se nærmere afsnit 1.3 og 1.4.

 • Tab af underhold eller mistede muligheder

Tab af underhold kan erstattes på visse betingelser.

- Psykisk skade:

 • Svie og smerte, som pårørende eller forsørgede personer er blevet påført/erstatning til efterlevende, hvis offeret er afgået ved døden.
Ja, se ovenfor afsnit 1.3.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller som månedlige rater?

Erstatningen gives almindeligvis som et engangsbeløb. Eventuelle varige skader må ofte fastsættes på et senere tidspunkt, når det er klart, at skaderne vil være varige. Langvarigt tab af indtjening reguleres normalt årligt med tilbagevirkende kraft. Hvis man på grund af skaden har en invaliditet, som varigt har nedsat arbejdsevnen, kan man under visse omstændigheder have ret til erstatning for fremtidigt tab af indkomst i form af livrente, der så udbetales månedligt.

Hvordan kan min egen adfærd i forhold ved lovovertrædelsen, egne tidligere domme eller undladelse af at samarbejde i forbindelse med erstatningssagen påvirke mine muligheder for at få erstatning og/eller størrelsen af erstatningsbeløbet?

Hvis den skadelidte ved sin adfærd i forbindelse med lovovertrædelsen eller på anden lignende måde forsætligt eller uagtsomt har øget risikoen for at komme til skade, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. En sådan regulering af erstatningen sker normalt, når lovovertrædelsen er foranlediget af egen kriminalitet, er forbundet med narkotikahandel, eller når den skadelidte har optrådt provokerende i forbindelse med lovovertrædelsen.

Det kræver også, at skadelidte inden for rimelighedens grænser har medvirket ved politiets efterforskning. Skadelidte skal også medvirke i erstatningssagen hos Brottsoffermyndigheten ved at afgive oplysninger og indlevere de dokumenter, som er nødvendige for vurderingen. Hvis man ikke har medvirket ved politiets efterforskning, kan erstatning ikke gives. Det samme gælder, hvis man ikke har medvirket i erstatningssagen.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller størrelsen af erstatningsbeløbet?

Hvad angår erstatning for personskade og krænkelse påvirker skadelidtes økonomiske situation ikke retten til erstatning eller erstatningens størrelse. Hvad angår tingsskade og ren formueskade kan skadelidtes økonomiske situation i visse tilfælde påvirke retten til og størrelsen af erstatningen til ofre for forbrydelser.

Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning og/eller beløbet?

Den statslige erstatning til ofre for forbrydelser er subsidiær i forhold til enhver anden erstatning, man har ret til i anledning af skaden. Dette betyder, at den pågældende anden erstatning modregnes i erstatningen til ofre for forbrydelser. Dette er f.eks. tilfældet for erstatning, der er betalt eller anses for at kunne betales, og forsikringserstatning, man er berettiget til.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen fastsættes efter reglerne i brottsskadelagen [lov om erstatning til ofre for forbrydelser] og skadeståndslagen [lov om erstatningsansvar]. I visse henseender er retten til erstatning til ofre for forbrydelser mere begrænset end retten til erstatning. Princippet er, at erstatningen skal være genoprettende og så vidt muligt sætte skadelidte i samme økonomiske situation, som hvis skaden ikke var sket.

Nødvendige og rimelige omkostninger dækkes i deres helhed ligesom tab af indtægt som følge af skaden. Der gælder et loft for erstatningen, se afsnit 1.18.

Erstatning for svie og smerte erstattes i henhold til tabeller – normalbeløbet under indlæggelse/sygemelding er ca. 2 400 SEK pr. måned (2017), men højere erstatning kan gives, f.eks. ved behandling på intensivafdeling. Ved visse lovovertrædelser – når skaden har medført døden (erstatning til pårørende) og voldtægt – gælder der en formodning for personskade, hvilket betyder, at den ikke skal bevises. I disse tilfælde anvendes bestemte skabeloner for erstatning for svie og smerte som ved forsætligt drab er 50 000 kr. og 25 000 kr. ved uagtsom drab og ved voldtægt 15 000 kr.

Erstatning for varige funktionelle skader bestemmes ud fra en lægelig vurdering af graden af invaliditet og sagsøgerens alder, i henhold til tabeller.

Erstatning for varige skader på udseendet fastsættes ud fra, hvor fremtrædende skaden er, dens placering og skadelidtes alder, i henhold til tabeller.

Erstatning for krænkelse fastsættes på grundlag af objektive omstændigheder og uafhængigt af skadelidtes subjektive oplevelse. Ifølge praksis kan for eksempel ulovlige trusler give erstatning på 5.000 – 20.000 kr., mishandling 5.000 - 100.000 kr., voldtægt 100.000 kr. og drabsforsøg 100.000 - 150.000 kr.

I den samlede skadeserstatning foretages derpå et grundfradrag på 1 500 SEK (2017).

Kan jeg få et minimums- eller maksimumsbeløb?

Det mindste beløb, der kan ydes som erstatning, er 100 kr. (efter grundfradrag).

Erstatning for personskade, herunder svie og smerte, gives med højst 896 000 kr. (2017). Under visse omstændigheder kan der desuden ydes erstatning for livrente.

Erstatning for tingsskade og ren formueskade gives med højst 448 000 SEK (2017).

Med hensyn til erstatning for krænkelse er der intet loft.

Forventes det, at jeg angiver erstatningsbeløbet på ansøgningsskemaet? Hvis svaret er ja, får jeg så en vejledning i beregning af det eller om andre aspekter?

Ja – hvad angår økonomiske tab som f.eks helbredsudgifter eller tab af indkomst kræves det, at man angiver beløbet, eller alternativt, at man medsender dokumentation, der tydeligt viser skadens størrelse.

Hvad angår ikke-økonomisk skade (svie og smerte, krænkelse, varige skader samt erstatning til børn, der har oplevet forbrydelser), er det ikke nødvendigt at angive beløb.

Vil en eventuel erstatning, som jeg modtager for tab fra anden side (f.eks. via min arbejdsgiver eller en egen privat forsikring) blive fratrukket den erstatning, som myndigheden/organet udbetaler?

Ja – den statslige erstatning til ofre for forbrydelser gives kun, for så vidt skaden ikke dækkes af andre erstatninger, som skadelidte har ret til.

Kan jeg få et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, der findes ingen muligheder for forskudsvis udbetaling af erstatning.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredstilstand mv.) efter hovedafgørelsen?

Ja, forudsat at kravet ikke er forældet, hvilket normalt sker 10 år efter den foregående afgørelse.

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge min ansøgning?

En fuldmagt i original skal indsendes, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig. Omkostninger skal normalt dokumenteres gennem originale kvitteringer. Det er også en fordel, hvis ansøgeren indgiver det materiale, der er anført ovenfor, og som er relevant i forhold til skaden.

I det omfang, de nødvendige dokumenter ikke er vedlagt, indhenter Brottsoffermyndigheten selv den dokumentation, der er nødvendig for at vurdere retten til erstatning og erstatningens størrelse. Dette sker ved hjælp af den fuldmagt, som ansøgeren giver myndigheden i forbindelse med, at ansøgning indgives. Hvis myndigheden ikke selv kan indhente de oplysninger og dokumenter, der kræves, får ansøgeren i stedet mulighed for selv at komplettere med dette.

Findes der administrative eller andre afgifter, der skal betales, når ansøgningen modtages og behandles?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Brottsoffermyndigheten.

Hvortil sender jeg ansøgningen (i nationale sager)?

Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 UMEÅ.

Bemærk, at ansøgningen skal indgives på en særlig blanket. Blanketten findes på Brottsoffermyndighetens websted, https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Det er også muligt at indgive en ansøgning elektronisk, hvis man har et svensk elektronisk bank-id.

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en afgørelse fra en myndighed om erstatningskravet?

Sagsbehandlingstiden afhænger af den aktuelle arbejdsbyrde i myndigheden. Sagsbehandlingstiden kan også variere afhængigt af, hvor kompliceret sagen er. For nærværende er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ca. 3 måneder (2017).

Hvordan kan jeg klage over myndighedens afgørelse, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Brottsoffermyndighetens afgørelser kan ikke påklages, men myndigheden kan, på anmodning eller eget initiativ, ændre afgørelsen, hvis der fremkommer nye omstændigheder, eller der i øvrigt findes grund til dette. En afgørelse kan ikke ændres til skade for ansøgeren.

Den, som er utilfreds med en afgørelse, skal sende en skriftlig anmodning om fornyet behandling til myndigheden. Det skal i anmodningen specificeres, hvilke ændringer der ønskes foretaget, med angivelse af grundene hertil. Evt. supplerende materiale bør indgives sammen med anmodningen.

Hvor kan jeg få den nødvendige blanket og yderligere information om, hvordan jeg skal ansøge?

Information og ansøgningsblanketter kan findes på Brottsoffermyndighetens websted, https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Oplysninger om erstatning, og om hvordan man ansøger, findes på flere forskellige sprog, og der findes en blanket på engelsk.

Man kan også ringe til Brottsoffermyndighetens servicetelefon + 46 90 70 82 00, der har åbent mandag til fredag fra kl. 9 til 15. Telefonservice kan gives på svensk og engelsk.

Findes der en separat hjælpelinje eller et websted, jeg kan bruge?

Ud over det, der fremgår ovenfor, er der information om, hvordan en sag behandles på http://www.rattegangsskolan.se/, og på engelsk på http://www.courtintroduction.se/.

Alderssvarende information rettet til børn op til en alder af 18 findes på https://www.jagvillveta.se/. Her finder man også information på flere forskellige sprog.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udfylder ansøgningen?

Ansøgningen er let at udfylde og i tilfælde af problemer kan man kontakte Brottsoffermyndigheten og få hjælp. Advokatomkostninger refunderes kun, hvis der foreligger særlige grunde.

Findes der nogen støtteorganisationer til ofre, der kan hjælpe mig med at ansøge om erstatning?

De lokale centrer for ofre for forbrydelser vil normalt at være i stand til at hjælpe med ansøgningen. Centrene for ofre for forbrydelser finder man via webstedet https://www.brottsofferjouren.se/english/ og man kan også ringe på 0200-21 20 19 for at få hjælp.

Sidste opdatering: 13/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website