Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Lovgivningen indeholder bestemmelser om de former for økonomisk erstatning, der udbetales som engangsbeløb til personer, som har lidt fysisk skade efter en overlagt voldsforbrydelse. Andre forbrydelser medfører ikke erstatning. Det drejer sig hovedsageligt om tilfælde af mord eller legemsbeskadigelse. Ifølge lovgivningen betragtes seksuelt misbrug, seksuelle overgreb og voldtægt som en særlig kategori af forbrydelser, der også giver ret til erstatning for ikkeøkonomisk skade.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Ofre for voldsforbrydelser får udelukkende erstatning efter omfanget af de fysiske skader, de har lidt (svie og smerte samt godtgørelse for tilbagetrækning fra det sociale liv). For forbrydelser som voldtægt, seksuelt misbrug og seksuelle overgreb foreskriver loven erstatning for ikkeøkonomisk skade.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Lovgivningen foreskriver, at hvis personen er afgået ved døden som følge af en voldsforbrydelse, har medlemmer af den pågældendes familie, dvs. efterlevende ægtefælle og børn af afdøde, og i mangel heraf en efterlevende forælder og i mangel heraf derefter en forsørgelsesberettiget person, også mulighed for at søge erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Nej, i så fald giver lovgivningen ikke mulighed for erstatning til familiemedlemmer til offeret for forbrydelsen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Retten til erstatning er åben for skadelidte, der er statsborgere i Slovakiet eller en anden medlemsstat eller en statsløs person med fast bopæl på slovakisk område eller på en anden medlemsstats område eller en statsborger i et tredjeland på de betingelser og inden for de rammer, der er fastsat ved en international konvention, som er ratificeret og offentliggjort i overensstemmelse med loven, forudsat at den fysiske skade er opstået på slovakisk område.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, de slovakiske retsregler giver ikke mulighed for en sådan fremgangsmåde. Det er kun muligt at søge erstatning i tilfælde af, at den fysiske skade er opstået på slovakisk område.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Det er kun muligt at søge erstatning, hvis efterforskningen gør det muligt at fastslå, at der er begået en forbrydelse, og at den har medført personskade. Det er derfor først muligt at yde erstatning efter straffesagen, hvad enten denne er anlagt på grundlag af en anmeldelse fra den skadelidte eller på anden måde.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Ja, indgivelse af erstatningsansøgningen er netop betinget af, at der foreligger en endelig afgørelse, som anerkender skadevolderens skyld i den forbrydelse, der har resulteret i en fysisk skade for offeret, eller en dom om frifindelse eller tiltalefrafald med den begrundelse, at den tiltalte ikke er strafferetligt ansvarlig på grund af mental forstyrrelse. Hvis gerningsmanden til en forbrydelse, der har medført fysisk skade for offeret, ikke er kendt, ikke kan findes eller ikke kan retsforfølges strafferetligt på grund af en juridisk hindring, kan offeret søge erstatning ifølge en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, som fastslår disse omstændigheder. I så fald må den undersøgelse eller fremskyndede undersøgelse, der foretages af de myndigheder, som er involveret i straffesagen, dog ikke efterlade nogen begrundet tvivl om, at der er begået en forbrydelse, som har medført personskade for offeret.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Det er ikke nødvendigt at retsforfølge skadevolderen for at søge erstatning, men hvis offeret ikke træffer foranstaltninger for at få erstatning fra skadevolderen, kan den kompetente myndighed reducere det erstatningsbeløb, der tilkendes.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Hvis gerningsmanden til den forbrydelse, der har medført fysisk skade for offeret, ikke er kendt, ikke kan findes eller ikke kan retsforfølges strafferetligt på grund af en juridisk hindring, og offeret ikke på anden vis har fået fuld erstatning for den fysiske skade, kan offeret udelukkende søge erstatning, hvis den undersøgelse eller fremskyndede undersøgelse, der foretages af de myndigheder, som er involveret i straffesagen, ikke efterlader nogen begrundet tvivl om, at der er begået en forbrydelse, som har medført fysisk skade for offeret. Ansøgningen skal vedlægges den endelige afgørelse fra den myndighed, der har behandlet straffesagen, eller den domstol, som senest har dømt i straffesagen, og som beviser ovennævnte forhold.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Ansøgningen skal indgives senest seks måneder efter den dato, hvor skadevolderen ved en retskraftig dom i straffesagen er kendt skyldig. Hvis skadevolderen er ukendt, eller hvis straffesagen støder mod en juridisk hindring, skal ansøgningen indgives senest seks måneder efter, at den afgørelse, som blev truffet af den myndighed, der var involveret i straffesagen, eller den sidste domstol, som dømte i sagen, har fået retskraft.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

Erstatningen udbetales udelukkende i forhold til den fysiske skade (svie og smerte samt godtgørelse for tilbagetrækning fra det sociale liv) og i de lovbestemte tilfælde ligeledes i forhold til den ikkeøkonomiske skade. Erstatningen dækker ikke de øvrige tab eller udgifter.

a) For offeret for forbrydelsen:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter
— Gælder ikke for:

— Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret – erstatning for ikkeøkonomisk skade som følge af forbrydelser som voldtægt, seksuelt misbrug og seksuelle overgreb

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed
— Gælder ikke for:

— Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død – efterlevende til et offer, der er afgået ved døden som følge af en voldsforbrydelse, modtager en erstatning på et maksimumsbeløb, der er fastsat ved lov, på 50 gange den gældende mindsteløn på den dato, hvor voldsforbrydelsen blev begået. Denne ret fordeles proportionalt mellem alle de efterlevende berettigede personer.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

En eventuel registrering i strafferegistret har ingen indflydelse på, om du får erstatning fra Slovakiet. Den kompetente myndighed kan beslutte at reducere erstatningsbeløbet, hvis offeret er medansvarlig for den fysiske skade eller ikke har truffet foranstaltninger til at få erstatning direkte fra skadevolderen.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Offerets økonomiske situation har ingen indflydelse på erstatningsafgørelsen.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatningsbeløbet kan afhænge af graden af offerets medansvar for den fysiske skade eller af det forhold, at offeret ikke har truffet foranstaltninger til at få erstatning direkte fra skadevolderen.

Hvordan beregnes erstatningen?

Hvis den fysiske skade har været genstand for en dom, er det beløbet for den fysiske skade, som er nævnt i dommen, der tages i betragtning. I andre tilfælde beregnes erstatningen for en fysisk skade ved på passende vis at anvende bestemmelserne i den særlige forskrift om definitionen på svie og smerte samt tildeling af en godtgørelse for tilbagetrækning fra det sociale liv. I tilfælde af voldtægt, seksuelle overgreb eller seksuelt misbrug svarer erstatningen for ikkeøkonomisk skade til ti gange mindstelønnen (på datoen for skaden) og erstatningen for ikkeøkonomisk skade til familien [...]

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Der er ikke fastsat et minimumsbeløb i loven. Maksimumsbeløbet er fastsat til 50 gange mindstelønnen på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået (bemærk: i øjeblikket 21 750 EUR).

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Hvis den fysiske skade har været genstand for en strafferetlig dom, fastsættes erstatningsbeløbet på grundlag af denne dom. I andre tilfælde kræver fastsættelsen af erstatningsbeløbet en lægeerklæring, som bl.a. skal indeholde nødvendige oplysninger for at sætte præcise tal på erstatningsbeløbet. Reglerne for bestemmelse af erstatningsbeløbet fastsættes i forskrifterne om regler for beregning af fysisk skade i almindelighed, dvs. ikke kun med henblik på erstatning til ofre for voldsforbrydelser.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja, erstatning ydes kun, hvis der ikke ellers ydes erstatning for skaden (f.eks. fra en privat forsikringsordning eller direkte fra gerningsmanden til voldsforbrydelsen).

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Det er ikke muligt at få et forskud på erstatningen.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

En sådan fremgangsmåde er mulig. Offeret kan indgive flere erstatningsansøgninger (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbredstilstand), men ansøgningen skal selv i et sådant tilfælde altid være underlagt en standardfrist (dvs. senest seks måneder efter, at skadevolderen ved strafferetlig dom er kendt skyldig i forbrydelsen, og dommen er blevet retskraftig, og hvis skadevolderen er ukendt eller ikke kan retsforfølges på grund af en juridisk hindring, senest seks måneder efter at den afgørelse, der blev truffet af den myndighed, som var involveret i straffesagen, eller den domstol, der senest har dømt i sagen, er blevet retskraftig). Det samlede erstatningsbeløb i den samme sag kan imidlertid ikke overstige 50 gange mindstelønnen.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • Den endelige dom eller endelige afgørelse fra den sidste myndighed, der har været involveret i straffesagen og har dømt i sagen. Såfremt offeret ikke kan vedlægge en sådan afgørelse, skal vedkommende angive den myndighed, som har været involveret i sagen, eller den sidste domstol, der har truffet afgørelse om forbrydelsen, og samtidig give oplysninger om den person, som er mistænkt for at have begået den forbrydelse, der har medført fysisk skade for offeret, hvis offeret kender den pågældende person.
 • Dokumentation for den fysiske skade, forbrydelsen har medført for offeret, herunder oplysninger om, i hvilken grad den pågældende allerede har fået erstatning, eller i hvilken grad det er rimeligt at antage, at han vil få erstatning, eller dokumentation for de afgørelser vedrørende erstatningen for den fysiske skade, som endnu ikke er gennemført, samt oplysninger om de foranstaltninger, offeret har truffet for at få erstatning fra den person, der har forvoldt den fysiske skade.
 • Beviser for slægtskab og kredsen af berettigede, hvis forbrydelsen resulterede i offerets død.
 • Dokumentation for det afdøde offers underholdspligt eller det afdøde offers underholdsbidrag, såfremt det drejer sig om en person, over for hvem det afdøde offer havde underholdspligt.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Erstatningsproceduren er gratis.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Erstatningsansøgninger henhører under det slovakiske justitsministeriums kompetence.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ansøgningen skal sendes til følgende adresse: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Den Slovakiske Republiks justitsministerium], Župné námestie 13, 813 11 Bratislava.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Offeret behøver ikke være til stede.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Det slovakiske justitsministerium skal træffe afgørelse om erstatningsansøgningen inden for en frist på seks måneder.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Hvis det slovakiske justitsministerium ikke imødekommer ansøgningen, eller hvis det kun imødekommer den delvist, kan offeret kræve erstatning gennem sagsanlæg mod Den Slovakiske Republik repræsenteret ved det slovakiske justitsministerium inden for en frist på højst et år fra meddelelsen af afgørelsen om ansøgningen.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

På det slovakiske justitsministeriums websted http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Det enkelte offer informeres af de myndigheder, som er ansvarlige for undersøgelsen i forbindelse med straffesagen, om muligheder og betingelser for at opnå erstatning fra Den Slovakiske Republik.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Oplysninger om erstatning til ofre for forbrydelser offentliggøres på det slovakiske justitsministeriums websted (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Offeret får desuden under sin afhøring i straffesagen oplysninger om organisationer, der yder hjælp og støtte til ofre (med kontaktoplysninger).

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Der findes ikke specifik retshjælp til indgivelse af en erstatningsansøgning. Det er muligt at få almindelig retshjælp fra staten gennem centret for retshjælp. Desuden giver det slovakiske justitsministerium selv de væsentligste oplysninger, når erstatningsansøgningen indgives.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Ja, der er organisationer, som yder hjælp og støtte til ofre for voldsforbrydelser, men de opererer i øjeblikket uafhængigt af staten.

Sidste opdatering: 28/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website