Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilke former for forbrydelser kan jeg få erstatning for?

Den græske lov om erstatning til ofre for voldelige forbrydelser omhandler følgende forbrydelser begået i Grækenland:

forsætlig vold og de forbrydelser, der er omhandlet i følgende artikler i straffeloven: artikel 323 (slavehandel), artikel 323A (menneskehandel), artikel 323B (tilrettelæggelse af rejser med henblik på deltagelse i samleje eller andre former for usømmelighed, der involverer mindreårige (sexturisme)), artikel 336 (voldtægt af mindreårige), artikel 339, stk. 1 og 4 (korruption af mindreårige), artikel 342, stk. 1 og 2 (seksuelt misbrug af børn), artikel 348A (børnepornografi), artikel 348Β (børnelokkeri i seksuelt øjemed), artikel 348C (pornografisk gengivelse af mindreårige), artikel 349 (køb af prostitution), artikel 351 (menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse) og artikel 351A (usømmelighed over for mindreårige mod betaling).

Hvilke former for skader kan jeg få erstatning for?

Der ydes erstatning for enhver handling, der er begået forsætligt ved brug af fysisk vold eller under trussel om fysisk vold, som har medført døden eller alvorlige fysiske eller psykiske skader hos offeret, og for enhver handling, der er begået forsætligt ved brug af fysisk vold eller under trussel om fysisk vold, som har en længere strafferamme (kátheirxi).

Siden den 1. januar 2010 har ansatte ved fængselsvæsenet, der har været udsat for forsætlig vold, som har medført handicap eller alvorlige varige mén, og som er begået i Grækenland, haft ret til sygeorlov, indtil det kompetente lægefaglige råd vurderer, at de er arbejdsdygtige.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Erstatning ydes til medlemmer af offerets familie, dvs. offerets ægtefælle, samboende partner i et fast og varigt heteroseksuelt eller homoseksuelt forhold, forlovede, slægtninge eller besvogrede i direkte linje, adoptivforældre og -børn, søskende eller søskendes forlovede, og andre personer end offerets mindreårige børn og forældre, der forsørges af vedkommende.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som har overlevet? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning i dette tilfælde?

I dette tilfælde har kun den direkte skadede person, dvs. offeret, ret til erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Den græske erstatningsmyndighed (Archí Apozimíosis) yder erstatning til ofre for forsætlig vold, hvis handlingen er begået i Grækenland, og offeret har sin bopæl (katoikía) eller sit sædvanlige opholdssted (siníthi diamoní) i Grækenland eller på en anden EU-medlemsstats område. Der skelnes ikke mellem EU-statsborgere og tredjelandsstatsborgere.

Kan jeg kræve erstatning fra dette land, hvis jeg bor her eller stammer herfra (dette er mit opholds- eller statsborgerskabsland), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen blev begået? I så fald, på hvilke betingelser?

Hvis forbrydelsen blev begået i et andet EU-land, har ofre, som har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i Grækenland, kun ret til – via den græske bistandsydende myndighed (Archí Syndromís) – at indgive et krav til erstatningsmyndigheden i den berørte EU-medlemsstat om rimelig og hensigtsmæssig erstatning i overensstemmelse med den specifikke lovgivning i den pågældende medlemsstat.

Skal jeg have anmeldt forbrydelsen til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja. Forbrydelsen skal anmeldes til den offentlige anklager eller politiet inden for fem dage, da det ellers kan være umuligt at finde gerningsmanden. Hvis du på grund af tvingende årsager (force majeure) ikke har kunnet anmelde forbrydelsen mod dig, begynder fristen på fem dage at løbe, når disse årsager ikke længere gør sig gældende.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, inden jeg kan kræve erstatning?

Ja, fordi din ret til erstatning indtræder, a) hvis gerningsmanden ikke har de nødvendige ressourcer til at yde erstatning til dig efter en endelig dom, b) hvis gerningsmandens identitet ikke kan fastlægges, når sagen arkiveres i registret over ukendte gerningsmænd, eller c) hvis gerningsmanden ikke kan retsforfølges eller dømmes, når sagen er arkiveret efter begæring fra den kompetente offentlige anklager, ikke kommer for retten efter endelig afgørelse, afgøres ved endelig frifindelse eller afsluttes endeligt på anden måde.

Skal jeg først kræve erstatning fra gerningsmanden, hvis vedkommende er blevet identificeret?

Ja, fordi offeret i de sager, der er nævnt i litra a) og c) ovenfor (dvs. hvis gerningsmanden ikke har de nødvendige ressourcer til at yde erstatning til dig, eller gerningsmanden ikke kan retsforfølges eller dømmes), kun kan indgive et sådant erstatningskrav, hvis han eller hun ikke på anden måde kan få opfyldt sit erstatningskrav mod gerningsmanden som fastlagt ved endelig dom.

Har jeg stadig krav på erstatning, hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for mit krav?

Ja, du kan kræve erstatning fra erstatningsmyndigheden, hvis gerningsmandens identitet ikke kan fastlægges, når sagen er blevet arkiveret i registret over ukendte gerningsmænd.

Skal jeg fremsætte mit erstatningskrav inden for en bestemt tidsfrist?

Et erstatningskrav skal indgives til erstatningsmyndigheden af den berettigede person eller af vedkommendes repræsentant inden for en periode på et år fra den dato, hvor kravet opstod.

Hvilke tab og udgifter dækkes af erstatningen?

a) For offeret for forbrydelsen:

økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • udgifter til lægebehandling (lægebehandling, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning)
 • tabt arbejdsfortjeneste under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste, tab eller forringelse af erhvervsevne osv.)

psykologisk skade:

 • psykisk og psykologisk støtte
 • skift af miljø og adresse (flytning og køb af grundlæggende forbrugervarer)

b) For offerets pårørende eller andre personer, som er berettigede i medfør af deres forbindelse til offeret:

økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • begravelsesomkostninger
 • udgifter til lægebehandling (f.eks. terapi til pårørende, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning)
 • tab af underhold eller muligheder.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige afdrag?

Som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller manglende samarbejde fra min side under erstatningssagen påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Når erstatningens størrelse bestemmes, tages eventuelle uberettigede handlinger fra din side i betragtning.

Hvis du under retssagen ikke har samarbejdet med myndighederne og uberettiget har undladt at bistå dem, navnlig hvis du har nægtet at udtale dig eller har skjult eller ikke fremlagt beviser og derved har vanskeliggjort identifikationen af gerningsmanden, har du ikke ret til erstatning.

Hvordan påvirker min økonomiske situation mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Din ret til erstatning eller erstatningens størrelse afhænger ikke af din økonomiske situation.

Er der andre kriterier, der kan påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Du har ikke ret til erstatning i følgende tilfælde: hvis handlingen blev begået mellem medlemmer af en kriminel organisation, en bande eller en terroristgruppe, hvis du bevidst ikke anmeldte forbrydelsen mod dig inden for fem dage og derved vanskeliggjorde identifikationen af gerningsmanden (hvis du på grund af tvingende årsager (force majeure) ikke har kunnet anmelde forbrydelsen mod dig, begynder fristen på fem dage at løbe, når disse årsager ikke længere gør sig gældende), c) hvis du under retssagen uberettiget har undladt at bistå myndighederne, navnlig hvis du har nægtet at udtale dig eller har skjult eller ikke fremlagt beviser og derved har vanskeliggjort identifikationen af gerningsmanden, og d) i andre tilfælde, hvor dit erstatningskrav i lyset af de særlige omstændigheder udgør et misbrug af rettigheder.

Når erstatningens størrelse bestemmes, tages eventuelle uberettigede handlinger fra din side, den græske stats eventuelle udgifter til din hospitalsindlæggelse og andre beløb, du har modtaget fra gerningsmanden, fra sociale tjenester eller andre kilder, i betragtning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningens størrelse bestemmes i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser i græsk lovgivning.

Er der minimums-/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Nej.

Skal jeg angive beløbet i erstatningskravet? Modtager jeg i så fald instrukser i, hvordan det beregnes, eller i andre aspekter?

Ja, ansøgningsformularen indeholder en særlig rubrik, der skal udfyldes.

Vil erstatning, som jeg eventuelt modtager fra andre kilder (f.eks. min arbejdsgivers eller en privat forsikringsordning), blive fratrukket den erstatning, der udbetales af staten?

Ja. I ansøgningsformularen skal du angive det erstatningsbeløb, du gør krav på, og enhver anden erstatning, du har modtaget, så den græske stats eventuelle udgifter til din hospitalsindlæggelse og andre beløb, du har modtaget fra gerningsmanden, fra sociale tjenester eller andre kilder, kan modregnes.

Du skal også give oplysninger om din situation som følge af skaden. Det betyder, at du skal angive og fremlægge dokumentation for udgifter til lægebehandling, hospitalsudgifter eller begravelsesudgifter, eventuelle tab eller reduktion af din indkomst, stigninger i dine udgifter eller manglende erhvervsevne som følge af den skade, der er forårsaget af den påståede forbrydelse.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I så fald, på hvilke betingelser?

Nej.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. efter en ændring i forholdene, forværret helbred osv.) efter selve afgørelsen?

Erstatningsmyndigheden har ikke fastlagt udtrykkelige bestemmelser om supplerende eller yderligere erstatning. En sådan erstatning kan dog i henhold til græsk lovgivning ydes, hvis omstændighederne ændres, eller offerets sundhed forværres.

Hvilke støttedokumenter skal jeg vedlægge mit krav?

Følgende støttedokumenter skal vedlægges afhængigt af omstændighederne:

 • identitetskort, pas eller dokumentation for civilstand
 • opholdstilladelse eller anerkendelse af modtagelse af ansøgning om fornyelse af opholdstilladelse
 • dokumentation for betaling af begravelsesudgifter og udgifter til lægebehandling
 • dødsattest for offeret eller lægeerklæringer, der dokumenterer skadens type, varigheden af handicap, karakteren af eventuelle helbredsskader og eventuelle varige mén samt alvoren af sådanne mén
 • indkomst i året forud for indgivelsen af erstatningskravet og i året inden hændelsen (skattevurdering fra den kompetente skattemyndighed eller selvangivelse indgivet af dig selv eller din ægtefælle, din partner i civilt partnerskab eller en anden permanent samlever)
 • bekræftelse af indgivelse af klage/rapport om overtrædelse(r)
 • en kopi af de relevante endelige domme eller retsafgørelser eller en bekræftelse af sagens afslutning
 • kvittering for betaling eller manglende betaling af de relevante beløb fra andre kilder (arbejdsgivers eller privat forsikringsordning)
 • andre dokumenter, der er relevante eller dokumenterer tab eller reduktion af din indkomst, stigninger i dine udgifter eller manglende erhvervsevne.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet modtages og behandles?

Ja. Der skal betales 100 EUR, inden sagen undersøges af erstatningsmyndigheden. Hvis dette beløb ikke betales, afvises erstatningskravet.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Erstatningsmyndigheden.

Hvem skal kravet stiles til (i nationale sager)?

Til den bistandsydende myndighed eller direkte til erstatningsmyndighedens sekretariat.

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav?

Ikke nødvendigvis. Hvis det er nødvendigt, vil du blive bedt om at præsentere dig selv.

Hvis du har din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted i en anden medlemsstat, anmoder den græske erstatningsmyndighed den relevante bistandsydende myndighed om at udspørge dig i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning og sende den en rapport. Den græske erstatningsmyndighed kan også selv afhøre dig pr. telefon eller videokonference i overensstemmelse med græsk lovgivning i samarbejde med den relevante bistandsydende myndighed. I dette tilfælde kan den græske erstatningsmyndighed ikke pålægge den person, der gør krav på erstatning, at blive afhørt.

Hvor lang tid tager det (omtrentligt), inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

Erstatningsmyndigheden skal undersøge sagen inden for tre måneder fra datoen for indgivelsen af erstatningskravet og skal træffe sin endelige afgørelse inden for tre måneder fra datoen for vurdering af erstatningskravet.

Hvordan kan jeg klage over myndighedens afgørelse, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Både den person, der fremsætter et erstatningskrav, og den græske stat kan påklage erstatningsmyndighedens afgørelse ved forvaltningsdomstolen i første instans (Dioikitikó Protodikeío). Fristen er fire måneder.

Hvor kan jeg rekvirere de nødvendige formularer og andre oplysninger om, hvordan jeg fremsætter et erstatningskrav?

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=PqM22gvCCCg%3d&tabid=151

Findes der en særlig hjælpelinje eller et særligt websted, jeg kan bruge?

Der findes ingen særlig hjælpelinje til indgivelse af erstatningskrav. http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicCompensationAuthority.aspx

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udarbejder kravet?

I grænseoverskridende tvister ydes der retshjælp i civilsager (og handelssager), hvis du har din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted i en anden EU-medlemsstat. Retshjælp kan også ydes gennem udpegelsen af en advokat, som yder juridisk rådgivning med henblik på at bilægge tvisten, inden den kommer for retten. Personer, der har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i Grækenland, men ansøger om retshjælp til en retssag eller en procedure i en anden EU-medlemsstat, er også berettiget til advokatbistand, indtil den kompetente myndighed i den anden medlemsstat har modtaget en ansøgning om retshjælp.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning?

Centret for forskning i ligestilling mellem mænd og kvinder (KEThI)

Nationalt center for social solidaritet (EKKA)

Generalsekretariatet for ligestilling mellem mænd og kvinder (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Græsk flygtningehjælp (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – den græske afdeling

Grækenlands politi – Cyberkriminalitet.

Sidste opdatering: 02/12/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website